Horeca is mijn passie - RSS http://www.horecaismijnpassie.be Thu, 06 Jan 2022 12:00:00 GMT skinn cms Horeca is mijn passie - Tom De Pauw nl <![CDATA[“Indemnité 24” voor discotheken in het Waalse gewest]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/indemnite-24-voor-discotheken-in-het-waalse-gewest Thu, 06 Jan 2022 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/indemnite-24-voor-discotheken-in-het-waalse-gewest Als gevolg van de nieuwe sluiting van discotheken, heeft de Waalse Regering een nieuwe bijkomende ondersteuningspremie uitgeschreven: “indemnité 24”.

De premie kan aangevraagd worden door zelfstandigen en KMO’s die actief zijn onder de NACE-BEL-code 56.302, discotheken, dancings en dergelijke.

Het bedrag van de premie gaat van 8.000 tot 24.000 euro op basis van het aantal voltijds equivalanten dat wordt tewerkgesteld en wordt eenmalig toegekend per onderneming.

De premie aanvragen kan nog tot 23 januari 2022, middernacht.
]]>
<![CDATA[De eindejaarspremie in pc 302]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-eindejaarspremie-in-pc-302- Thu, 06 Jan 2022 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-eindejaarspremie-in-pc-302- Welke werknemers hebben recht op een eindejaarspremie? Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie? Hebben ook flexi’s, extra’s en studenten recht op een eindejaarspremie en hoe zit het met werknemers die uit dienst gaan? Wanneer volgt de betaling en hoe zal dit jaar de gelijkstelling voor corona-werkloosheid geregeld worden?

Wie heeft recht op een eindejaarspremie?
De toekenningsvoorwaarden voor de eindejaarspremie verschillen van sector tot sector en worden vastgelegd in sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten.

In pc 302 moet een voltijdse of deeltijdse werknemer in de loop van het kalenderjaar minstens twee maanden ononderbroken in dienst zijn (geweest) bij dezelfde werkgever om er recht op te hebben.

Flexijobbers hebben eveneens enkel recht op een eindejaarspremie op voorwaarde dat ze een arbeidsovereenkomst hadden voor een ononderbroken periode van minstens twee maanden. Indien deze periode van twee maanden of langer bestaat uit verschillende contracten die telkens korter zijn dan twee maanden (bijv. dagcontracten), dan is er geen eindejaarspremie verschuldigd indien er minstens één dag, waarop normalerwijze gewerkt zou worden, onderbreking tussen de overeenkomsten in zit.

Extra’s moeten, om recht te hebben op een eindejaarspremie, minstens 44 dagen in dezelfde onderneming gewerkt hebben tijdens het kalenderjaar. In de berekening van het bedrag wordt wel een correctie gemaakt op basis van het aantal gewerkte uren (352). Bij korte prestaties kan dit ervoor zorgen dat de extra uiteindelijk toch geen eindejaarspremie zal ontvangen.

Studenten die bij een werkgever werken die de GKS gebruikt, hebben geen recht op een eindejaarspremie. Studenten bij werkgevers zonder GKS krijgen wel een eindejaarspremie bij minstens twee maanden ononderbroken dienst.

Hebben werknemers die uit dienst gaan recht op een eindejaarspremie?
Ook werknemers die ontslagen worden of waarvan de overeenkomst voor bepaalde duur een einde neemt, hebben recht op een eindejaarspremie indien zij bij uitdiensttreding minstens twee maanden ononderbroken dienst telden binnen het kalenderjaar of minstens gedurende drie jaar ononderbroken door een arbeidsovereenkomst gebonden waren in dezelfde onderneming. In geval van ontslag om dringende reden is er geen eindejaarspremie verschuldigd. Ook wanneer de werknemer uit vrije wil of in onderling akkoord de onderneming verlaat, heeft hij voor het jaar van de uitdiensttreding geen recht op een eindejaarspremie. Tenzij zijn laatste dag toevallig op 31 december zou vallen of wanneer hij uit vrije wil de onderneming verlaat om zijn wettelijk pensioen op te nemen.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?
De maximale eindejaarspremie stemt overeen met het loon voor 4,33 weken of een gemiddelde maand. Vandaar dat men soms over “dertiende maand” spreekt. Het uur- of maandloon van de maand december wordt hierbij als basis gebruikt. Toeslagen zoals de zondags- of nachtpremie tellen niet mee, voor netto-overuren is er wel een eindejaarspremie voorzien.

Voor werknemers die geen volledig jaar in de onderneming hebben gewerkt wordt dit maximumbedrag aangepast in functie van het aantal dagen of uren effectieve of gelijkgestelde aanwezigheid. Eenvoudig gesteld heeft een werknemer per schijf van 21,66 dagen (in een vijfdagenstelsel) recht op 1/12 van dit bedrag. In de praktijk is de berekening net iets complexer, zeker voor deeltijders en extra’s.

Wanneer wordt de eindejaarspremie betaald?
De eindejaarspremie wordt normaliter uiterlijk betaald op 31 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de premie verdiend werd. In PC 302 is het Waarborg en Sociaal Fonds verantwoordelijk voor de uitbetaling. Maar vooraleer dat kan gebeuren moeten er nog een aantal beslissingen worden genomen.

Net zoals vorig jaar tellen ook de periodes van corona-werkloosheid mee voor de eindejaarspremie. De overheid besliste om hiervoor een bedrag van 66 miljoen euro ter beschikking te stellen aan de horecasector. Het is momenteel echter niet duidelijk of het bedrag voorzien in de wet zal volstaan om de volledige kost van de eindejaarspremies voor de periodes van tijdelijke werkloosheid Corona te dekken. Voorlopig is het wachten op de beslissing van het Paritair Comité hierover.

Meer over de verschillende afwezigheden die al dan niet meetellen in de berekening leest u in een volgende bijdrage.]]>
<![CDATA[Nieuw maximumbedrag bonusplannen 2022]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuw-maximumbedrag-bonusplannen-2022 Thu, 06 Jan 2022 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuw-maximumbedrag-bonusplannen-2022 Het "niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel", beter gekend als bonusplan, blijft nog steeds één van de meest interessante manieren om uw personeel een bonus toe te kennen. Zoals elk jaar wordt ook voor 2022 het maximumbedrag verhoogd.

Een bonusplan maakt u op wanneer u aan een groep of het geheel van medewerkers een loonbonus wil toekennen op basis van vooraf bepaalde doelstellingen. Die doelstellingen moeten meetbaar en verifieerbaar zijn en hun uitkomst onzeker. Het behouden of behalen van bepaalde omzetten of quoteringen liggen daarbij het meest voor de hand. Het gemiddeld kasticket of de actieve meerverkoop van bijvoorbeeld aperitief, koffie of dessert zijn mogelijk nog interessantere doelen.

Het enige nadeel is misschien dat u niet individueel kan gaan belonen. Wordt de doelstelling behaald, dan heeft de volledige groep waarop het plan betrekking heeft recht op eenzelfde bonus, ook die ene werknemer die misschien wat minder zijn best heeft gedaan. Maar elk nadeel heb zijn voordeel, een collectieve bonus is dan weer de uitgelezen manier om uw werknemers samen naar een doel te laten toewerken. En natuurlijk kan u daarbij nog steeds een verschil voorzien tussen voltijders en deeltijders of werknemers die er pas later in het jaar zijn bijgekomen.
Ook coronamaatregelen kunnen hun weerslag hebben op het al dan niet behalen van de doelstellingen. Dat is misschien niet leuk voor de werknemers, maar wel logisch als u daardoor uw doelstellingen niet haalt.

De belangrijkste reden waarom zoveel werkgevers voor deze bonus kiezen is evenwel de fiscale en parafiscale behandeling ervan. Als werkgever betaalt u bovenop de bruto bonus een solidariteitsbijdrage van 33%. Dat is ongeveer wat u ook op gewone lonen of bonussen betaalt, soms zelfs iets meer, alleen bent u er geen vakantiegeld, eindejaarspremie of verbrekingsvergoeding op verschuldigd. De winst zit vooral aan de kant van de werknemer die op de bonus geen belastingen betaalt, enkel een RSZ-bijdrage van 13,07%.

Er staat wel een beperking op. Het maximale bonusbedrag bedraagt in 2022 €3.558 bruto. (In 2021 was dat €3.447.) Van dat bedrag houdt de werknemer liefst €3.092 over. De totale kost voor de werkgever bedraagt €4.732, m.a.w. een rendement van dik 65%. Een gewone bonus of opslag kost u al gauw 2 tot 3 keer zoveel.

Het opstellen van een goed bonusplan vereist wel wat denkwerk over de doelstellingen, de bedragen, maar ook over de indeling van de groepen. Het indienen kan sinds dit jaar een stuk eenvoudiger want online via www.bonusplannen.be. Een online aangifte verlaagt het risico op fouten omdat bepaalde velden automatisch worden ingevuld vanuit de kruispuntbank en u geen velden meer kan vergeten. U kan het bonusplan ook makkelijk online delen met anderen. Zo kan een gemandateerde het plan voor u opstellen en zelfs laten indienen. Tot slot voorziet de FOD WASO die de bonusplannen goedkeurt een snellere doorlooptijd voor digitaal ingediende dossiers.

Vragen over bonusplannen of hulp nodig bij het opmaken? Horecafocus helpt u hier graag bij. Contacteer ons voor meer informatie.]]>
<![CDATA[Meer dan 3% indexatie ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/meer-dan-3-indexatie- Thu, 06 Jan 2022 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/meer-dan-3-indexatie- De lonen in de horeca gaan in januari met 3,219% omhoog, de hoogste indexstijging in tien jaar. In pc 200, het algemeen paritair comité voor de bedienden, is de stijging nog groter.

De lonen in paritair comité 302 stijgen met 3,219%. Dit geldt zowel voor de minimumlonen als voor de reële lonen. De nieuwe barema’s vindt u hier.

De kledij- en nachtvergoedingen worden mee geïndexeerd. De toeslag voor nachtarbeid (tussen 00u00 en 05u00) bedraagt voortaan 1,3554 euro per uur. De vergoeding voor aankoop en onderhoud van werkkledij stijgt in beide gevallen van 1,78 euro naar 1,84 euro per dag.
De toeslag voor prestaties op zon- en feestdagen blijft onveranderd op 2 euro per uur, met een maximum van 12 euro per dag.

In paritair comité 200, het algemene paritair comité van de bedienden, vindt eveneens een indexatie plaats. Hier bedraagt de verhoging 3,58%. Ook de jaarlijkse premie van 250 euro in dit pc wordt verhoogd naar 277,22 euro.
In pc 118 en 220 (de voedingssector) worden de lonen met 3,22% geïndexeerd, in de handel in voedingswaren (pc 119) is er een stijging met 3,58%]]>
<![CDATA[Vergeet de bijlage voor vrijwillige overuren niet te verlengen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-de-bijlage-voor-vrijwillige-overuren-niet-te-verlengen Tue, 28 Dec 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-de-bijlage-voor-vrijwillige-overuren-niet-te-verlengen Het lijkt slechts een formaliteit, maar in controles komt het toch aan bod. Wie zijn voltijders met netto-overuren laat werken moet elke zes maanden een verklaring van vrijwilligheid laten tekenen. Doet u dat niet, dan valt u opnieuw onder de oude regels waarin u de inspectiediensten moet verwittigen en uw overuren moet verantwoorden.

Voltijdse werknemers in de horeca die voor een werkgever werken die het GKS gebruikt, mogen sinds 1 januari 2018 hun 360 netto-overuren op vrijwillige basis presteren. Een hele vooruitgang, want het verloste u in één klap van de aangifte bij de inspectie en van de verplichte rechtvaardiging van de uren met even dubbelzinnige als onduidelijke termen als “onvoorziene noodzakelijkheid” of “buitengewone vermeerdering van werk”.

Helaas kwam deze vrijwilligheid er niet zonder kost, zij het een zeer kleine. Zo moet elke werknemer die gebruik wenst te maken van de vrijwillige overuren hiervoor zijn schriftelijk akkoord geven. En dit niet eenmalig, maar elke zes maanden opnieuw, voorafgaandelijk aan de betrokken periode.

Om het overzicht niet te verliezen, laat u best elke voltijder bij zijn indiensttreding zo’n akkoord ondertekenen. Het document verplicht u immers tot niets, het stelt u enkel in staat om op een eenvoudige manier met overuren te werken als u er nood aan heeft en de werknemer bereid is om ze te presteren. Laat vervolgens alle voltijders op 1 juli en 1 januari hun document vernieuwen. In onze nieuwsbrief zullen we u er telkens aan herinneren zodat u het niet vergeet.

Wat zijn de gevolgen als u deze bijlage niet laat tekenen? Ook zonder deze bijlage mag u netto-overuren inzetten, maar gelden in principe de oude spelregels dat u de overuren steeds aan de inspectie moet blijven melden en dat u het gebruik van de overuren moet kunnen motiveren aan de hand van één van de wettelijke motieven. Doet u geen van beide, dan bent u strikt genomen niet in orde met de overurenreglementering en loopt u het risico het netto-voordeel te verliezen.]]>
<![CDATA[Vergeet de periode-aangifte van uw flexi-jobbers niet te verlengen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-de-periode-aangifte-van-uw-flexi-jobbers-niet-te-verlengen----- Tue, 28 Dec 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-de-periode-aangifte-van-uw-flexi-jobbers-niet-te-verlengen----- Op 31 december lopen waarschijnlijk weer een heleboel periode-aangiften voor flexi-jobs af. Blijven deze flexi-jobbers ook volgend kwartaal nog voor u werken, vergeet dan niet om tijdig hun periode-aangifte én hun arbeidsovereenkomst te vernieuwen.

Voor de dimona-aangifte van uw flexi-jobs hebt u de keuze tussen een dagaangifte of een periode-aangifte.

Met de dagaangifte doet u voor uw flexi-jobbers een dagelijkse dimona met opgave van begin- en einduur. Vergelijkbaar met de uuraangifte voor extra’s. De dagaangifte vereist natuurlijk een dagelijkse opvolging en een eventuele tijdige aanpassing van uw aangifte indien het einde van de prestaties vroeger of later viel dan voorzien. Anderzijds komen er bij de dagaangifte ook geen andere verplichtingen meer kijken.

Dat is wel het geval bij de periode-aangifte. Dit type aangifte kan u gebruiken wanneer u uw flexi-jobwerknemer voor een langere periode aan het werk zet. Op de dimonawebsite geeft u enkel de eerste en de laatste dag van de gewenste periode aan.

Maakt u gebruik van deze periode-aangifte, dan dient u, naast de flexi-raamovereenkomst die ook bij de dagaangifte verplicht is, ook een schriftelijke flexi-arbeidsovereenkomst op te stellen. Dit garandeert dat zij bij een mogelijke sluiting, een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid. Daarnaast moeten uw flexi-jobwerknemers hun prestaties dagelijks bijhouden in een tijdsregistratiesysteem.

Bovendien kan u een periode-aangifte steeds voor maximaal één kwartaal doen. Een volgende aangifte kan u ook maar ten vroegste één maand vóór het kwartaalbegin ingeven. Dat heeft te maken met het feit dat de dimonawebsite zelf gaat kijken of aan de tewerkstellingsvoorwaarde in T-3 is voldaan.]]>
<![CDATA[Telewerken blijft verplicht, regels opnieuw verstrengd]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/telewerken-blijft-verplicht-regels-opnieuw-verstrengd Tue, 28 Dec 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/telewerken-blijft-verplicht-regels-opnieuw-verstrengd Voor werknemers die een kantoorfunctie uitvoeren, blijft telethuiswerk de norm, tenzij echt niet anders mogelijk is of de aanwezigheid van de werknemer op de werkvloer absoluut vereist is. De recente verdubbeling van het aantal terugkeermomenten werd alweer ingetrokken. Vergeet volgende week ook uw maandelijkse telewerkaangifte niet te vernieuwen.

Maandelijkse telewerkaangifte
De aangifte die u in november deed, zal u in januari en van dan af ten laatste op de zesde dag van elke kalendermaand moeten herhalen. De aangifte heeft telkens betrekking op de eerste werkdag van de maand. Is die situatie ongewijzigd, dan hoeft u geen nieuwe aangifte te doen. De aangifte is evenmin verplicht voor KMO’s waar minder dan vijf personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie (dus ook zaakvoerders en andere zelfstandigen).

De RSZ heeft een handige stap-voor-stap gids gemaakt om uw aangifte vlot in te vullen. 

Terugkeermomenten
Vanaf 20 december waren per werknemer met een telewerkbare functie twee terugkeermomenten per week mogelijk. Het overlegcomité van 22 december heeft dit aantal opnieuw teruggebracht naar één terugkeermoment per week en dit met ingang vanaf 26 december.

De regering beveelt evenwel zeer sterk aan om zoveel mogelijk van thuis uit te werken. Terugkeermomenten kunnen bijgevolg niet verplicht worden.

Vanaf 26 december mag maximum 20% van de personen met een telewerkbare functie tegelijk aanwezig zijn. Voor de KMO’s waar minder dan tien personen werkzaam zijn, mogen maximum vijf personen voor wie telewerken verplicht is, gelijktijdig aanwezig zijn.

Attestatieplicht
Werknemers die niet kunnen telewerken, moeten in het bezit zijn van een attest of ander bewijsstuk waaruit blijkt dat hun aanwezigheid op de werkvloer vereist is. Deze attestatieplicht geldt niet voor de terugkeermomenten van telewerkers.

Afstand en mondmasker
Op kantoor is het dragen van een mondmasker te allen tijde verplicht. Werknemers dienen ook de afstand van 1,5 m na te leven.
Zorg ook voor een goede en regelmatige verluchting. Met vijf personen in een grote vergaderzaal van 5 op 10 meter zit men al na één uur aan de maximale CO-waarde!

Bedrijfsevenementen en –feestjes blijven verboden.

De inspectiediensten zijn bevoegd voor het toezicht van het naleven van de telethuiswerkverplichtingen. Zij zullen hier de komende weken controles op blijven uitvoeren. Het niet naleven van deze verplichtingen kan bestraft worden met een strafrechtelijke of een administratieve boete.

]]>
<![CDATA[Vaccinatieverlof wordt verlengd en uitgebreid]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vaccinatieverlof-wordt-verlengd-en-uitgebreid Tue, 28 Dec 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vaccinatieverlof-wordt-verlengd-en-uitgebreid Nu iedereen zijn boosterprik mag gaan halen en ook tieners een prik kunnen krijgen, heeft de regering aangekondigd dat het vaccinatieverlof zowel zal verlengd als uitgebreid worden.

Het vaccinatieverlof werd in april 2021 in het leven geroepen om werknemers “de tijd die nodig is” te geven om zich tijdens de werkuren naar het vaccinatiecentrum te begeven. Dat is zowel de tijd in het vaccinatiecentrum als de verplaatsingstijd van en naar het vaccinatiecentrum – één of enkele uren dus - en dit voor elke vereiste injectie. Dat zijn er intussen drie.

Het vaccinatieverlof is een vorm van klein verlet die wordt betaald door de werkgever. De regeling geldt niet enkel voor “gewone” werknemers, maar ook voor telewerkers, uitzendkrachten en jobstudenten. Om er gebruik van te maken, dient de werknemer zijn werkgever zo spoedig mogelijk te verwittigen van het tijdstip van zijn uitnodiging. D.w.z. zodra hij het tijdstip van zijn vaccinatieslot kent. De werkgever mag hier steeds een bewijs van vragen, dit bijhouden of kopiëren mag niet. Het vaccinatieverlof moet, zoals dat voor elke vorm van klein verlet geldt, gebruikt worden voor het doel waarvoor het is toegestaan.

Het vaccinatieverlof was een tijdelijke maatregel die normaal ophield te bestaan op 31 december 2021. Door de nieuwe vaccinatieronde zal het nu worden verlengd tot 30 juni 2022, met de mogelijkheid tot een nieuwe verlenging tot 31 december 2022.

Het vaccinatieverlof wordt meteen ook uitgebreid naar werknemers die hun minderjarig kind vergezellen naar het vaccinatiecentrum. Dit recht geldt voor elk minderjarig kind dat bij de werknemer inwoont, inbegrepen inwonende adoptie- of pleegkinderen of het kind van een andere ouder. Per kind kan wel maar één ouder vaccinatieverlof opnemen, al valt dat in de praktijk onmogelijk te controleren.

Verwacht wordt dat de aangepaste wetteksten eerstdaags in het Staatsblad zullen verschijnen.]]>
<![CDATA[Bedienden in pc 200? Kijk dan zeker na of u geen coronapremie moet geven]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/bedienden-in-pc-200-kijk-dan-zeker-na-of-u-geen-coronapremie-moet-geven Wed, 15 Dec 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/bedienden-in-pc-200-kijk-dan-zeker-na-of-u-geen-coronapremie-moet-geven In het sectorakkoord van pc 200, het algemeen paritair comité voor bedienden, dat eind november werd afgesloten, wordt een verplichte coronapremie voorzien. Of ook u die moet betalen hangt af van een dubbele voorwaarde. Ten laatste vandaag moet u hierover de communicatie doen naar uw werknemers.

Werkgevers in pc 200 zullen aan al hun bedienden dit jaar nog een coronapremie moeten toekennen in de vorm van consumptiecheques als zij aan de volgende dubbele voorwaarde voldoen:
 • er moet winst zijn in 2019 én 2020
 • er moet een omzetstijging zijn in 2020 ten opzichte van 2019.

Afhankelijk van die omzetstijging bedraagt de coronapremie 125 euro (bij een minimale omzetstijging van 5%) dan wel 250 euro (bij een minimale omzetstijging van 10%).

De coronapremie moet uiterlijk tegen 31 december 2021 uitbetaald worden.
De schriftelijke communicatie aan uw personeel hierover moet in principe ten laatste vandaag (15 december) gebeuren.

Het sectorakkoord bepaalde verder o.m. nog
 • een verhoging van de lonen met 0,4% vanaf 1 december
 • een verdubbeling van de fietsvergoeding

Wenst u het artikel dat hierover eerder in onze nieuwsbrief verscheen nog eens na te lezen, klik dan hier. ]]>
<![CDATA[Vervallen maaltijdcheques automatisch verlengd]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vervallen-maaltijdcheques-automatisch-verlengd Wed, 15 Dec 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vervallen-maaltijdcheques-automatisch-verlengd Maaltijd- en ecocheques die dit jaar zijn vervallen, zullen automatisch en zonder extra kosten worden verlengd.

De geldigheidsduur van maaltijdcheques is beperkt tot 12 maanden. Deze periode gaat in vanaf het moment dat de cheques op de maaltijdchequerekening van de werknemer worden bijgeschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer om zijn of haar maaltijdcheques tijdig te gebruiken. Vervallen cheques kunnen niet meer gebruikt worden. Het bedrag ervan gaat terug naar de uitgever van de cheques (Monizze, Edenred, Sodexo). Hetzelfde geldt voor de ecocheques.

Het verlengen van de geldigheidsduur is in principe niet mogelijk. Hoewel met het verdwijnen van de papieren cheques het gewicht van niet opgenomen cheques fel is afgenomen, blijft het toch een probleem. En dat werd door de corona-epidemie nog groter. Als gevolg hiervan werd de geldigheidsduur van de elektronische maaltijdcheques, de geschenk-, sport-, cultuur- en ecocheques die vorig jaar afliepen reeds verlengd.

Op voorstel van volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri (CD&V) worden nu alle maaltijd- en ecocheques die in 2021 zijn vervallen verlengd voor respectievelijk één en twee jaar. De verlenging gebeurt automatisch en zonder extra kosten. Lanjri pleit ook voor een definitieve oplossing voor vervallen cheques in de toekomst, meldt De Tijd.]]>
<![CDATA[Vergeet uw ecocheques niet te bestellen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-ecocheques-niet-te-bestellen- Wed, 15 Dec 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-ecocheques-niet-te-bestellen- Hebt u ze al besteld de ecocheques waarop niemand echt zit te wachten?

Wat zijn ecocheques alweer?
Ecocheques werden in 2009 ingevoerd ter verhoging van de koopkracht. Met deze cheques kunnen uw werknemers ecologische producten en diensten aankopen, zoals spaar- en ledlampen, planten, biologische producten met EU-logo, wasmachines, koelkasten en diepvriezers met A++-label, isolatiemateriaal, zonnepanelen en regenwatertanks, maar ook fietsen of zelfs een treinticket naar Londen of Parijs. Elk jaar wordt de lijst van producten die men met ecocheques kan kopen uitgebreid.

Wie heeft recht op welk bedrag?
In het paritair comité van de horeca hebben alle werknemers, zowel vasten, extra’s als flexi’s recht op ecocheques. Zelfs de werknemers die in de loop van het jaar uit dienst zijn gegaan. Alleen voor studenten zijn er geen ecocheques.

Hoeveel u moet betalen hangt af van hoeveel uw werknemers gewerkt hebben tussen 1 december 2020 en 30 november 2021. Een voltijdse werknemer die tijdens gans deze periode voltijds werkte, krijgt 250 € aan ecocheques. Voor werknemers die minder werkten wordt een prorata berekend op basis van hun prestaties. De periode van tijdelijke werkloosheid corona is niet gelijkgesteld.

Tot voor enkele jaren hoefde u bedragen kleiner dan 25 euro niet uit te betalen, maar die mogelijkheid bestaat al een tijdje niet meer. Enkel voor bedragen onder de 10 euro hoeft u geen cheques te bestellen. U mag deze kleine bedragen uitbetalen als brutopremie. Voordeliger is dit echter niet. Ten eerste moet u dit kleine bedrag vermenigvuldigen met 1,5. Bovendien betaalt u er patronale bijdragen op. De werknemer betaalt er belastingen en RSZ op. Met ecocheques zijn zowel u als de werknemer beter af.

Elektronische cheques
Men spreekt al enkele jaren over het definitieve einde van de papieren ecocheque ten voordele van de elektronische. Dit jaar is het eindelijk zover. Twee van de drie providers bieden al een jaar enkel nog elektronische cheques aan. Die worden dan gewoon bijgeschreven op de chipkaart waarop ook de maaltijdcheques staan. Het grote voordeel is dat u van het uitdelen van de cheques verlost bent. Het nadeel is dan weer dat u voor alle werknemers eerst zo’n kaart moet laten aanmaken. Sommige providers voorzien in eindejaarsacties waarbij nieuwe kaarten gratis worden aangeboden.

Vergeet uw cheques niet te bestellen
Het berekenen en bestellen van de cheques gebeurt doorgaans door uw sociaal bureau. U ontvangt vervolgens een factuur van de provider voor het bedrag van de cheques. De bestelling is pas geplaatst zodra u de factuur betaalt. Verlies dit dus niet uit het oog.
]]>
<![CDATA[Verlenging overbruggingsrecht, RSZ-korting voor evenementensector en tussenkomst in eindejaarspremie horeca]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/verlenging-overbruggingsrecht-rsz-korting-voor-evenementensector-en-tussenkomst-in-eindejaarspremie-horeca Wed, 15 Dec 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/verlenging-overbruggingsrecht-rsz-korting-voor-evenementensector-en-tussenkomst-in-eindejaarspremie-horeca Het kernkabinet kondigde op 10 december een nieuw pakket van economische steunmaatregelen aan voor onder meer de horeca en de evenementensector. We lijsten de belangrijkste voor u op. Op de concrete uitwerking en details blijft het nog wachten.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen
Zelfstandigen die hun activiteiten volledig moeten onderbreken (denken we daarbij in de eerste plaats aan nachtclubs en discotheken), kunnen voor december opnieuw gebruik maken van het “dubbel corona-overbruggingsrecht”. Dit zal ook in het eerste kwartaal van 2022 kunnen worden toegepast.

Wie niet verplicht moet sluiten maar zijn omzet met minstens 40% ziet dalen ten gevolge van de coronamaatregelen kan een beroep doen op het “enkele crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling pijler 2”.

Wie als gevolg van de extra week kerstvakantie in kleuter- en lagere scholen (de week van 20 december) de activiteiten tijdelijk moet onderbreken kan dan weer een beroep doen op het “crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind pijler 3”.

Meer info – zodra beschikbaar – vindt u op de website van vlaio of bij uw sociaal verzekeringsfonds waar u ook de aanvraag zal moeten doen.

Verlaging RSZ-bijdragen evenementensector
Voor de evenementensector die rechtstreeks getroffen wordt door de sluitingen  – en hieronder verstaat men naast evenementen: cultuur, discotheken, danscafés en binnenspeeltuinen – werd een verlaging van de RSZ-bijdragen voor het vierde kwartaal 2021 goedgekeurd.

Voor de evenementensector zal bovendien een belastingkrediet van 25% worden toegepast op niet-recupereerbare gemaakte kosten, waardoor zij een deel van hun financiële inspanningen voor geannuleerde evenementen kunnen recupereren.

Eindejaarspremie horeca
Er wordt, net zoals vorig jaar, een tussenkomst voorzien in de eindejaarspremie.

Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing, btw, sociale zekerheidsbijdragen
De mogelijkheid van uitstel van betaling wordt voorzien voor bedrijfsvoorheffing, btw, enz. en van de sociale zekerheidsbijdragen aan de RSZ.

De exacte voorwaarden en details van deze maatregelen moeten nog uitgewerkt worden en leest u in onze nieuwsbrief zodra ze gekend zijn.]]>
<![CDATA[Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid corona-overmacht verlengd tot 31 maart 2022]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vereenvoudigde-procedure-tijdelijke-werkloosheid-corona-overmacht-verlengd-tot-31-maart-2022 Wed, 15 Dec 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vereenvoudigde-procedure-tijdelijke-werkloosheid-corona-overmacht-verlengd-tot-31-maart-2022 Als gevolg van het toegenomen aantal besmettingen en de verstrengde maatregelen werden ook een aantal coronasteunmaatregelen verlengd tot 31 maart 2022. Eén daarvan is de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona.

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid corona overmacht die in september in principe voor een laatste keer werd verlengd tot het einde van het jaar, krijgt er dus nog een nieuwe verlenging met nog eens drie maanden bij.

Dat betekent dat werkgevers nog steeds geen voorafgaande aanvraag moeten doen, geen maandelijkse melding moeten maken van de eerste werkloosheidsdagen, geen C-documenten moeten afleveren en geen register moeten bijhouden wanneer zij werknemers tijdelijk werkloos moeten zetten als gevolg van de coronacrisis. De dagen werkloosheid met de loonafrekening doorgeven aan het sociaal bureau volstaat.

Inhoudelijk verandert er niets. Het kan zowel gaan om een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijv. door een opgelegde sluiting zoals voor de discotheken) of om een gedeeltelijke schorsing waarbij de werknemer nog enkele dagen per week werkt. Het moet ook nog steeds om volledige dagen werkloosheid gaan. Een werknemer voor enkele uren werkloos zetten kan niet.

Naast werknemers voor wie er onvoldoende werk is, kunnen ook de volgende werknemers tijdelijke werkloos worden gesteld wegens corona-overmacht:
 • De werknemers die niet ziek zijn, maar thuis moeten blijven wegens een quarantaine;
 • De werknemers die niet kunnen werken door de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor personen met een handicap gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
 • De werknemers die niet kunnen werken omdat zij moeten instaan voor een kind dat in quarantaine is.

Ook de uitkering blijft ongewijzigd: 70% van het gemiddelde loon, begrensd tot 2.840,84 euro per maand met een supplement van 5,74 euro per dag. Druk uw werknemers er nogmaals op dat op dit bedrag slechts 15% bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden. In de meeste gevallen is dit te weinig en zal het verschil aangerekend worden in de personenbelastingaangifte volgend jaar.]]>
<![CDATA[Hoeveel mag uw student nog werken in de kerstvakantie?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoeveel-mag-uw-student-nog-werken-in-de-kerstvakantie- Wed, 08 Dec 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoeveel-mag-uw-student-nog-werken-in-de-kerstvakantie- Studenten mogen elk jaar gedurende 475 uur studentenarbeid verrichten aan voordelig RSZ-tarief. Om te weten hoeveel uren uw student nog over heeft, raadpleegt u het "contingent" op studentatwork.be. Ook de uren bij andere werkgevers tellen hierin mee.

Het studentencontingent raadplegen kan uitsluitend met de code op het attest dat de student op student@work kan downloaden. Hebt u geen attest gekregen of is het attest niet meer van recente datum, vraag de student dan om een nieuw attest af te drukken.

De kans dat de studentenuren volledig zijn uitgeput, is dit jaar kleiner dan in andere jaren omdat dit jaar uitzonderlijk de gewerkte uren van het derde kwartaal niet op het contingent werden aangerekend.

Zijn ze toch op, dan betekent dat niet dat uw student niet meer kan werken. Hij wordt alleen een pak duurder en zal bijna evenveel kosten als een gewone arbeider of bediende.

De student zelf zal ook meer sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen. Eens over de 12.928,57 euro (bruto – sociale bijdragen) moet de student ook belastingen betalen. 

Meer werken kan ook een invloed hebben op de portemonnee van de ouders. Wanneer studenten te veel werken zijn ze niet meer fiscaal ten laste van hun ouders en kan het recht op kinderbijslag wegvallen. Op student@work vindt u een handige fiche met alle grensbedragen.

Vanaf 1 januari 2022 begint elke student met een nieuw contingent van 475 uur. Die uren kan u nu al beginnen plannen met de dimona-toepassing. Ook de grensbedragen worden elk jaar lichtjes aangepast.]]>
<![CDATA[Het rookverbod op de werkvloer]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-rookverbod-op-de-werkvloer- Wed, 08 Dec 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-rookverbod-op-de-werkvloer- Op de werkvloer geldt een algemeen rookverbod. Het idee hierachter is dat elke werknemer het recht heeft om te beschikken over werkruimten en sociale voorzieningen die vrij zijn van tabaksrook. Maar wat is precies de werkvloer? Wat met “vapen” en hoe kan u een werknemer bestraffen die het rookverbod niet naleeft?

Wat is de werkruimte?
De werkruimte moet u vrij ruim interpreteren. De wet spreekt over “elke open of gesloten arbeidsplaats waar arbeid wordt verricht binnen of buiten de onderneming”. Met open of gesloten bedoelt men bijvoorbeeld een landschapskantoor vs. een individuele kantoorruimte. Met buiten de onderneming bedoelt men o.m. de ruimtes die zich buiten de werkelijke arbeidsplaats bevinden zoals hangars, garages, maar ook vrachtwagens, en dienstwagens.

Ook de ruimtes die in eerste instantie niet bestemd zijn om te werken, maar waar de werknemer in het kader van zijn werk toegang toe heeft vallen hier onder. Denk daarbij aan trappen, liften, gangen, ontspanningsruimten, …
Met “sociale voorzieningen” bedoelt men dan weer de toiletten, refter en kleedruimten. Ook hier geldt een absoluut rookverbod.

Rookverbod in de horeca
Sinds 1 juli 2011 geldt ook voor de horeca in ons land een rookverbod. Dat rookverbod is permanent van kracht, ook tijdens privéfeesten en buiten de openingsuren. In de zaak moeten duidelijk zichtbare verbodstekens zijn aangebracht aan de ingang en in de zaak zelf. Asbakken zijn niet toegelaten.

Rookkamer
De enige plaats waar van het rookverbod kan worden afgeweken, zowel door werknemers als door bezoekers, is de rookkamer. Een rookkamer is echter geen recht dat werknemers kunnen opeisen.

De rookkamer moet voldoende verlucht zijn of voorzien van een rookafzuigsysteem dat de rook afdoende verwijdert. De rookkamer mag maximaal 25% van de totale oppervlakte van de zaak beslaan en mag geen transitzone zijn. Ze moet zodanig ingericht zijn dat de ongemakken voor de niet-rokers door de rook zoveel mogelijk beperkt blijven. In de rookkamer mogen enkel dranken worden meegenomen door de klant zelf. Het aanbieden van dranken of voeding in de rookruimte is verboden, net zoals de aanwezigheid van verdeelautomaten, flipperkasten, televisies,… Het personeel mag er enkel schoonmaken en afruimen.

Terras
Ruimtes in open lucht, zoals koeren en terrassen, vallen niet onder het rookverbod. Op het terras mag door klanten enkel worden gerookt op voorwaarde dat het terras minstens aan één zijde volledig open is.

Toch moet de werkgever ook hier nog met bepaalde zaken rekening houden. Omdat zowel op het terras, als bij het opruimen van een rookkamer werknemers blootgesteld worden aan tabaksrook, zal er een risicoanalyse moeten gebeuren. Op basis van de analyse moet de werkgever preventiemaatregelen nemen om het risico op blootstelling aan tabaksrook te voorkomen of alleszins zoveel mogelijk te beperken. Die risicoanalyse moet ook rekening houden met de individuele werknemer. Heeft die bepaalde astmatische aandoeningen of geeft die aan niet tegen rook te kunnen of is het net zelf een roker.

Elke werknemer heeft bovendien het recht om een spontane raadpleging te vragen bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer omdat hij gezondheidsklachten heeft waarvan hij denkt dat ze te wijten zijn aan de uitgeoefende arbeid. Een dergelijke raadpleging kan dus ook gevraagd worden wanneer een werknemer meent dat zijn gezondheidsklachten te wijten zijn aan blootstelling aan tabaksrook tijdens het werk.

De elektronische sigaret
En wat met de verschillende “gezondere” alternatieven zoals de elektronische sigaret en het dampen of “vapen”? Ook hierin voorziet de wet. Die zegt namelijk dat elk element dat tot roken kan aanzetten of dat laat geloven dat roken is toegestaan, verboden is op de plaatsen waar er gewerkt wordt. Ook deze alternatieven zijn dus verboden, zelfs al zouden ze geen tabak bevatten. Dat geldt eveneens voor de waterpijp.

Duidelijke afspraken
Maak duidelijke afspraken met uw werknemers over wat wel en niet is toegestaan. Wanneer mag er gerookt worden en wanneer zeker niet? Moet men in- en uitklokken bij het roken? Moet er vooraf toestemming gevraagd worden? Waar mag er gerookt worden? Wie houdt de rookruimte netjes? Zo hebben rokers niet meer recht op pauzes dan andere werknemers. Meer nog, u hoeft tijdens de werkuren zelfs geen rookpauzes toe te staan. Zet al deze afspraken in uw arbeidsreglement om discussies te vermijden.

In uw arbeidsreglement kan u ook straffen voorzien voor werknemers die het rookverbod niet naleven. Indien een werknemer meermaals het rookverbod aan zijn laars lapt, kan dit zelfs leiden tot een ontslag om dringende reden. Daarom maakt u bij elke overtreding best een schriftelijke verwittiging op die u bij voorkeur aangetekend verstuurt. ]]>
<![CDATA[De eindejaarspremie in het paritair comité voor bedienden]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-eindejaarspremie-in-het-paritair-comite-voor-bedienden Wed, 08 Dec 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-eindejaarspremie-in-het-paritair-comite-voor-bedienden Grotere horecazaken of ondernemingen met nog andere nevenactiviteiten brengen hun administratieve bedienden soms onder in een aparte vennootschap in pc 200, het aanvullend paritair comité voor bedienden. Omdat de eindejaarspremie er niet op dezelfde manier berekend wordt als in pc 302 zetten we de regels nog even op een rijtje.

De toekenningsvoorwaarden en de berekeningswijze van de eindejaarspremie worden niet door een algemene wet voorgeschreven, maar verschillen naar gelang het paritair comité.

Bedienden in het pc 200 maken aanspraak op een volledige eindejaarspremie wanneer zij in dienst zijn op het ogenblik van de uitbetaling van de premie (doorgaans eind december) en een volledig kalenderjaar in dienst zijn geweest.

Bedienden die geen volledig jaar in dienst waren, hebben recht op een gedeeltelijke eindejaarspremie indien zij minstens 6 maanden anciënniteit hebben. Dat is een pak strenger dan in het pc van de horeca (302) waar een anciënniteitsvoorwaarde van twee maanden geldt. Bedienden die tussen 2 januari 2021 en 30 juni 2021 bij u in dienst zijn gekomen ontvangen dus een premie pro rata het aantal volledig gepresteerde maanden. U mag natuurlijk zelf bepalen hoe soepel u hiermee omspringt. Zo rekenen sommige bedrijven, in het voordeel van de werknemer, met halve maanden.

Nieuw vanaf dit jaar is dat de periode van tewerkstelling als uitzendkracht van tenminste zes maanden voortaan ook meegeteld wordt om deze anciënniteit te berekenen. Het vaste contract moet wel meteen aansluiten op de periode als interim en de bediende moet als interim een gelijkaardige functie hebben uitgeoefend.

Bepaalde afwezigheden worden met effectieve arbeidsdagen gelijkgesteld: jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, klein verlet, arbeidsongeval, educatief verlof, syndicaal verlof vaderschapsverlof en bevallingsrust. In geval van ziekte zijn enkel de eerste 60 dagen gelijkgesteld. Een bediende die langer ziek is, zal voor de ziekteperiode na deze 60 dagen dus geen premie ontvangen. Tijdelijke werkloosheid als gevolg van corona is niet gelijkgesteld.

Voor werknemers die in de loop van het jaar van contracturen wijzigden, wordt eveneens een pro rataberekening gemaakt op basis van de verschillende tewerkstellingsbreuken.

Werknemers die de onderneming vóór het moment van de uitbetaling verlaten, hebben recht op een premie voor zover het gaat om een contract van bepaalde duur van minstens 6 maanden of wanneer ze op het moment van ontslag minstens 6 maanden in de onderneming hebben gewerkt. In het geval van ontslag om dringende reden vervalt vanzelfsprekend dat recht. De bediende die zelf ontslag neemt heeft recht op een eindejaarspremie op voorwaarde dat hij tenminste 5 jaar anciënniteit heeft in de onderneming. In pc 302 heeft een werknemer die zelf weggaat dan weer nooit recht op een eindejaarspremie.

Een volledige eindejaarspremie komt normaliter overeen met het brutoloon van de maand december. In het geval van een onvolledige premie geldt het loon van december als uitgangspunt voor de pro rataberekening.

In tegenstelling tot pc 302 wordt de eindejaarspremie niet door een fonds uitbetaald, maar staat de werkgever zelf in voor de uitbetaling. Hebt u werknemers in pc 200, spreek dan duidelijk af met uw sociaal secretariaat wanneer de eindejaarspremies mogen uitbetaald worden. De uitbetaling moet plaats vinden in de loop van de maand december.]]>
<![CDATA[Tijdelijke werkloosheid overmacht voor extra week kerstvakantie]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-overmacht-voor-extra-week-kerstvakantie Wed, 08 Dec 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-overmacht-voor-extra-week-kerstvakantie Werknemers die thuis moeten blijven omdat ze een kind moeten opvangen omdat de kinderopvang of de school gesloten is als gevolg van de coronamaatregelen konden daarvoor al tijdelijke werkloosheid aanvragen. De RVA bevestigde dat ook de extra week kerstvakantie onder deze regeling valt.

Op het laatste Overlegcomité werd beslist dat de kerstvakantie in het basis- en kleuteronderwijs met een week wordt vervroegd. De vakantie start daardoor al op 20 december en zal dus drie weken duren. En dat zorgt voor organisatorische problemen bij ouders die niet kunnen thuiswerken.

Om die op te vangen werd de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid op te nemen tijdelijk uitgebreid voor de week van 20 tot 24 december. Werknemers hebben in deze week het recht om van het werk afwezig te blijven, weliswaar zonden behoud van loon. In plaats daarvan zullen ze een RVA-uitkering krijgen, gelijk aan de verhoogde uitkering die we al een tijdje kennen van de corona-overmacht.

In welke gevallen kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd worden voor de opvang van een kind?
 • voor een minderjarig kind dat bij de werknemer woont en dat niet naar school kan gaan of afstandsonderwijs moet volgen;
 • voor een kind met een handicap dat de werknemer ten laste heeft, ongeacht de leeftijd, dat niet naar een centrum voor opvang kan of de normale dienstverlening niet kan volgen.

Het feit dat het kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum kan, moet te wijten zijn aan:
 • de (gedeeltelijke) sluiting van de dienst door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
 • het feit dat het kind zelf in quarantaine of isolatie moet.

Er kan steeds maar één persoon gebruik maken van het recht op tijdelijke werkloosheid voor hetzelfde kind voor dezelfde periode. De tijdelijke werkloosheid kan worden toegekend zolang bovenvermelde situatie zich voordoet.

De werknemer moet de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen als hij om één van deze redenen tijdelijke werkloosheid wenst op te nemen en zal ofwel het document “opvang kind quarantaine corona” met bewijs van quarantaine-verplichting of “opvang kind sluiting corona” aan de werkgever moeten bezorgen. Dat laatste document is niet nodig voor de week van 20 tot 24 december, tenzij de werkgever er uitdrukkelijk om vraagt.

]]>
<![CDATA[Indexprogrognose van meer dan 3%]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/indexprogrognose-van-meer-dan-3 Tue, 30 Nov 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/indexprogrognose-van-meer-dan-3 De inflatie steeg in november van 4,16% naar 5,64%. Dit is het hoogste niveau sinds juli 2008. Dat meldt Statbel, het Belgisch statistiekbureau. Als gevolg hiervan wordt voor pc 302 een indexstijging van meer dan 3% voorspeld in januari.

De sterk toegenomen inflatie is vooral toe te schrijven aan de sterk gestegen energieprijzen. Fruit, producten voor lichaamsverzorging, zuivelproducten en onderhoudsproducten hadden dan weer een verlagend effect op de index.

Deze cijfers hebben een rechtstreeks effect op de indexatievooruitzichten in de verschillende sectoren. Paritair comité 302 voor de horeca heeft een vast indexatiemoment in januari.

Op basis van de huidige cijfers zullen zowel de baremalonen als de reële lonen op dat moment met 3,06% stijgen. Hou hier alvast rekening mee in uw budgetten.]]>
<![CDATA[Eénderde-norm BV-vrijstelling nachturen vanaf 1 januari enkel nog op uurbasis]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/eenderde-norm-bv-vrijstelling-nachturen-vanaf-1-januari-enkel-nog-op-uurbasis Tue, 30 Nov 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/eenderde-norm-bv-vrijstelling-nachturen-vanaf-1-januari-enkel-nog-op-uurbasis Maakt u gebruik van de gedeeltelijke BV-vrijstelling voor nachtarbeid, lees dan zeker verder. Vanaf januari worden de toekenningsvoorwaarden een pak strenger. Waar u nu de keuze had om ofwel op dagbasis ofwel op uurbasis aan de éénderde-regel te voldoen, kan dat vanaf januari enkel nog op basis van het aantal uren in de nacht.

Waar gaat het precies over? Werkgevers die gebruik maken van ploegen- of nachtarbeid kunnen daarvoor in bepaalde gevallen een fiscale korting krijgen. Die fiscale korting betreft een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 22,8% op het volledige loon inclusief premies. Dat wil zeggen dat u voor de werknemers die in aanmerking komen, wel de volledige bedrijfsvoorheffing laat inhouden, maar daarvan slechts 77,2% naar de fiscus moet doorstorten.

In de horeca gaat het uitsluitend om de nachtarbeid. De definitie van nachtarbeid verschilt naargelang de context. In de arbeidswetgeving worden alle uren tussen 20u00 en 00u00 beschouwd als nachtarbeid. In de horeca betaalt men slechts een nachtpremie tussen 00u00 en 05u00. In dit verhaal is er enkel sprake van nachtarbeid op dagen dat er na middernacht gewerkt wordt. In dat geval tellen alle prestaties tussen 20u00 en 06u00 als nachtarbeid.

Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, dient een werknemer ten minste één derde van zijn arbeidstijd in de nacht tewerkgesteld zijn. Die berekening wordt per maand gemaakt. Tot vandaag had men de keuzevrijheid om die éénderde-norm te berekenen op uurbasis (alle uren tussen 20u00 en 06u00 voor de dagen met prestaties na 00u00) of op dagbasis (alle dagen met prestaties na 00u00). Het spreekt voor zich dat die norm op dagbasis veel sneller bereikt was. Twee dagen van de vijf tot 00u30 werken volstond al. De FOD Financiën bevestigde dit overigens ondubbelzinnig op haar eigen website.

Het Hof van Beroep van Bergen oordeelde vorig jaar reeds dat de berekening enkel op basis van gewerkte uren kan gebeuren en niet op basis van het aantal dagen. De FOD Financiën neemt dit advies nu over. In een nieuwe circulaire wijzigt ze haar standpunt terzake. Vanaf 1 januari 2022 kan u enkel nog aanspraak maken op de gedeeltelijke BV-vrijstelling voor werknemers die in de maand minstens één derde van hun UREN in de nacht presteren.]]>
<![CDATA[Handige horeca-checklist sociale inspectie]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/handige-horeca-checklist-sociale-inspectie Tue, 30 Nov 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/handige-horeca-checklist-sociale-inspectie Hebt u nog nooit een inspectie gehad en bent u benieuwd waarop sociaal inspecteurs vooral letten? Op de website van SIOD kan u een handige checklist terugvinden specifiek voor de horeca.

SIOD, voluit de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst, is het overkoepeld orgaan dat boven alle inspectiediensten staat en samen met hen onder meer de concrete strategieën rond fraudebestrijding uitwerkt in jaarlijkse actieplannen.
Dat jaarlijkse actieplan kan u trouwens vrij raadplegen op de website van de SIOD. U kan er ook de aankondiging van flitscontroles terugvinden, u kan er de bevoegdheden van een inspecteur nalezen en de mogelijke sancties bij het vaststellen van inbreuken.

Erg handig zijn ook de checklists die de SIOD ter beschikking stelt van werkgevers. Wat kan een sociaal inspecteur u, als werkgever of werknemer, tijdens een controle zoal vragen? De checklists willen meer duidelijkheid en transparantie garanderen aan werkgevers en werknemers. Op basis van deze checklists kan u alvast een zelfcontrole uitvoeren om na te gaan of u met alles in orde bent.

Actueel is de checklist met COVID-19 preventiemaatregelen. Een aantal kritieke sectoren, zoals de horeca, kregen een afzonderlijke checklist.

In de checklist horeca vindt u bijvoorbeeld terug welke documenten u steeds ter beschikking moet hebben, welke vragen er gesteld kunnen worden aan werknemer en werkgever, welke formaliteiten u zeker in orde moet hebben voor uw extra’s en flexijobbers. Het staat de inspecteurs natuurlijk vrij om nog andere vragen te stellen of andere zaken te checken.

Hebt u liever dat Horecafocus deze screening voor u doet? Met onze auditformule nemen wij de rol van de inspecteur even over en krijgt u een grondige screening van uw personeelsbeleid en –administratie. Bel (03 201 21 00) of mail
(info@horecafocus.be) ons voor meer informatie. ]]>
<![CDATA[Opnieuw sluitingsuur voor de horeca, nachtleven opnieuw op slot]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/opnieuw-sluitingsuur-voor-de-horeca-nachtleven-opnieuw-op-slot Fri, 26 Nov 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/opnieuw-sluitingsuur-voor-de-horeca-nachtleven-opnieuw-op-slot Het overlegcomité maakte vandaag in een vervroegde vergadering een aantal nieuwe maatregelen bekend. Nachtclubs gaan opnieuw dicht en er komt opnieuw een sluitingsuur voor de rest van de horeca. De maatregelen gaan in vanaf zaterdag.

Discotheken, dancings en nachtclubs moeten na een korte heropening opnieuw de deuren sluiten en dit minstens drie weken. De werknemers in deze zaken zullen dus opnieuw gebruik moeten maken van de tijdelijke werkloosheid corona-overmacht.

De rest van de horeca krijgt een sluitingsuur opgelegd. Vanaf zaterdag moeten restaurants en cafés om 23 uur dicht en mogen pas vanaf 5 uur weer openen. Er komt ook opnieuw een beperking van het aantal personen per tafel. Dat worden er maximaal zes. Een huishouden dat uit meer dan zes personen bestaat, mag wel met meer aan eenzelfde tafel zitten.

Ook privéfeesten buiten de eigen woning mogen voorlopig niet meer, met uitzondering van huwelijken en begrafenissen.

Het Covid Safe Ticket (CST) is verplicht voor evenementen vanaf 50 personen binnen en 100 buiten. Wie in de eigen woning gebruik maakt van een professionele cateraar, zal zich ook aan de CST-plicht en de sluitingsuren van de horeca moeten houden.

Wie zal moeten sluiten, zal steun krijgen van de overheid, kondigde premier De Croo aan.]]>
<![CDATA[Telewerkaangifte en attest ook voor de horeca! – deel 2: attest voor wie niet kan telewerken]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/telewerkaangifte-en-attest-ook-voor-de-horeca-deel-2-attest-voor-wie-niet-kan-telewerken Thu, 25 Nov 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/telewerkaangifte-en-attest-ook-voor-de-horeca-deel-2-attest-voor-wie-niet-kan-telewerken Naast de telewerkaangifte is er nog een tweede verplichting waar de horeca opnieuw niet aan ontsnapt, hoe onwaarschijnlijk het ook is. Elke werknemer die niet kan telewerken en op de werkplek aanwezig is, zal de noodzaak van zijn aanwezigheid met een attest moeten kunnen aantonen.

Dit attest zal niet onderweg gecontroleerd worden door de politie zoals tijdens de lockdown. Toen waren niet essentiële verplaatsingen verboden, dat is nu niet het geval. Het attest moet wel kunnen voorgelegd worden wanneer de arbeidsinspectie een controle doet. Bij de arbeidsinspectie verwees men ons door naar de dienst Welzijn op het Werk. Ook daar  zag men het absurde van de situatie voor de horeca wel in, maar op papier is er geen uitzondering gemaakt voor horeca-beroepen, winkels enz... De lijst met uitzonderingen is, net zoals bij de telewerkaangifte, vrij beperkt.

In principe zullen al uw werknemers dus zo’n attest moeten kunnen voorleggen. Wat moet er op dat attest staan? Een standaardvorm is er niet. Het attest moet in elk geval de naam van de werknemer, zijn functie en de reden waarom hij niet kan telewerken bevatten. Het attest moet ondertekend worden door de werkgever. Het is vooral de werkgever die moet kunnen bewijzen wie absoluut noodzakelijk is. De fod WASO stelt een modeldocument ter beschikking.

Het doel van deze regel is ervoor te zorgen dat er niet teveel werknemers op de werkvloer staan van wie de aanwezigheid niet strikt noodzakelijk is. Veel belangrijker in de horeca is het vragen van het Covid Safe Ticket aan elke klant, het naleven van de mondmaskerplicht, en een correcte handhygiëne en verluchting. Wat de telewerkaangifte en het aanwezigheidsattest betreft rekenen we dan ook op het gezond verstand van de inspecteur bij een mogelijke controle. Hebt u medewerkers die enkel administratief werk verrichten, dan houdt u zich wel strikt aan deze regels en zorgt u ervoor dat hun aanwezigheid op kantoor tot één dag per week beperkt blijft.]]>
<![CDATA[Telewerkaangifte en attest ook voor de horeca! – deel 1: de telewerkaangifte]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/telewerkaangifte-en-attest-ook-voor-de-horeca-deel-1-de-telewerkaangifte Thu, 25 Nov 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/telewerkaangifte-en-attest-ook-voor-de-horeca-deel-1-de-telewerkaangifte Met het verplichte telewerk zijn er ook een aantal nieuwe formaliteiten voor de werkgever. Nuja, wat heet nieuw. Zowel de telewerkaangifte als het attest voor wie op de werkplek moet zijn, kennen we al uit een vorige golf. Maar waar er toen voor de horeca een uitzondering werd gemaakt, is die er deze keer (nog) niet. Dat bevestigden ons de RSZ en de inspectie Welzijn op het Werk.

Het lijkt vreemd: een aangifte van wie wel of niet kan telewerken en een attest voor wie toch op het werk moet zijn in een sector waar telewerk zo goed als uitgesloten is. Maar volgens de huidige stand van zaken zal ook u in principe een aantal bijkomende administratieve acties moeten ondernemen om helemaal in orde te zijn met de nieuwe regels. 

Wie moet de aangifte doen?
De aangifteplicht geldt voor alle ondernemingen die personeel tewerkstellen, ook in de horeca. Hetzelfde geldt voor winkels, bakkers, beenhouwers,... Die voorbeelden worden zelfs expliciet genoemd in hun FAQ. Enkel werkgevers waar minder dan vijf personen werkzaam zijn, moeten deze aangifte niet doen. U telt daarin zowel de werkende zaakvoerders, vaste werknemers, extra’s en studenten met een contract op de eerste dag van de maand of voor dit jaar op 24 november én alle flexi’s met een lopende raamovereenkomst op die dag mee.

Ook langdurig zieken en personen in tijdskrediet worden meegeteld. Werkt u “op structurele basis” (effectief een maand of langer) met uitzendkrachten of zelfstandigen, dan voegt u ook dit aantal aan het totaal toe.

Wanneer moet u de aangifte doen?
De aangifte dient uiterlijk te gebeuren op de zesde kalenderdag van de maand. De eerste aangifte (november/december 2021) moet uiterlijk op 30 november ingediend zijn.

Welke gegevens moet u doorgeven?
U dient twee aantallen door te geven.
1. Het aantal personen werkzaam bij de onderneming. Voor de telling houdt u rekening met de opmerkingen die we hierboven maakten.
2. Het aantal personen werkzaam bij de onderneming die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is. In de meeste gevallen zullen deze twee aantallen in de horeca gelijk zijn. Enkel zuiver administratieve functies zijn wel telewerkbaar en moeten hun taken zoveel mogelijk van thuis uitvoeren.

De aantallen hebben steeds betrekking op de situatie van de eerste werkdag van de maand, voor de eerste aangifte op de situatie op 24 november 2021.

Hebt u meerdere vestigingseenheden dan moet u deze cijfers doorgeven per vestigingseenheid.

Zijn er geen wijzigingen, dan moet er voor de volgende maanden geen nieuwe aangifte ingediend worden.

Hoe doet u de aangifte ?
U zal deze aangifte zelf moeten doen. Het is alweer bijkomend werk, maar gelukkig is de aangifte niet moeilijk.

De aangifte doet u online via de RSZ-website met de groene knop “Als burger aanmelden voor een onderneming” of “Als onderneming aanmelden voor een onderneming”.

U meldt zich vervolgens aan met uw e-ID, it’sMe of een ander toegelaten systeem.
Vink het vakje aan waarmee u aangeeft dat u handelt als gevolmachtigde van de onderneming waarvoor u de aangifte doet en klik op “volgende”.

Vul uw ondernemingsnummer in, het aantal vestigingseenheden, het aantal personen werkzaam in de onderneming op 24 november en het aantal daarvan dat niet in aanmerking komt voor telewerk. Hebt u meerdere vestigingen, dan zal u deze stappen moeten herhalen per vestigingsnummer.

Controleer tot slot uw aangifte en klik op “indienen”. Er wordt een ontvangstbevestiging naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.

Lukt het niet ? Op de website van de RSZ vindt u een stap-voor-stap gids  voor de telewerkaangifte.
]]>
<![CDATA[Een “bonus” van 40 euro vrij van BV en RSZ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-bonus-van-40-euro-vrij-van-bv-en-rsz- Wed, 24 Nov 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-bonus-van-40-euro-vrij-van-bv-en-rsz- Eén keer per jaar mag u al uw personeelsleden een extraatje geven, vrij van belastingen en RSZ. Onder welke vorm u dit extraatje geeft, kiest u zelf. Het kan een geschenkje zijn, een waardebon of zelfs gewoon een nettobedrag. Dat is mooi meegenomen tijdens de eindejaarsdagen. Maar u moet zich wel aan een aantal strikte regels houden.

Voor een aantal specifiek beschreven gebeurtenissen laten fiscus en RSZ u toe om uw werknemers een van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen vrijgesteld geschenk te geven. Denken we daarbij aan een eervolle onderscheiding of pensionering.

Maar ook Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar staan in die lijst, al mag u wel slechts voor één van deze drie gelegenheden uw feestmuts/-mijter opzetten. Het moment waarop u het geschenk geeft dient u ook heel strikt te interpreteren. U mag bijvoorbeeld uw eindejaarsgeschenk niet opsparen om uw werknemers op hun verjaardag te verrassen, want dan bent u wél RSZ en belastingen verschuldigd!

Daarnaast is er voor elke gelegenheid ook een maximumbedrag bepaald dat u aan het geschenk mag besteden. Voor het kerst-/eindejaars-/Sinterklaasgeschenk mag u 40 euro uitgeven per werknemer. Indien u dat wenst, mag u daar nog eens 40 euro bovenop doen per kind ten laste.

Het geschenk zelf kan verschillende vormen aannemen. Het kan een echt cadeautje zijn, een waardebon of geschenkcheque, maar ook gewoon een nettobedrag dat u op de rekening van uw werknemers overschrijft. Het bedrag op de loonbrief vermelden hoeft niet, maar zorg er wel voor dat u het zeker correct in uw boekhouding verwerkt.

Gaat u over bovenvermelde 40 euro, dan loopt u het risico dat het volledige bedrag, en dus niet enkel het teveel betaalde, als verworpen uitgave wordt beschouwd en aan RSZ wordt onderworpen. Kiest u voor een echt cadeautje zoals wijn of een mand met lekkernijen, dan kijken we naar de werkelijke waarde in hoofde van de ontvanger, d.w.z. inclusief BTW en zonder eventuele kortingen.
Geeft u bijvoorbeeld 100 euro per persoon, dan zijn alle geschenken loon. Ook die voor werknemers met kinderen ten laste voor wie dit bedrag wel te rechtvaardigen viel.

Tot slot moeten alle personeelsleden hetzelfde geschenk krijgen. Naargelang het om voltijders of deeltijders gaat, mag u de waarde ervan wel proratiseren. ]]>
<![CDATA[Nieuwe cao regelt betaalde afwezigheid na zelftest]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuwe-cao-regelt-betaalde-afwezigheid-na-zelftest Wed, 24 Nov 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuwe-cao-regelt-betaalde-afwezigheid-na-zelftest Een nieuwe cao, nummer 160 van 19 november 2021, bepaalt dat werknemers met milde symptomen na het afnemen van de online zelftest betaald afwezig mogen zijn tot het resultaat van de fysieke COVID-test bekend is.

De overheid stelt al een tijdje een online een Self Assessment Testing Tool (SATT) ter beschikking van de burgers. Wie milde symptomen vertoont kan op basis van deze vragenlijst te weten komen of een COVID-test aangewezen is. De persoon kan vervolgens na het afleggen van de test zelf een activatiecode aanmaken om gratis een COVID-test te laten afnemen in een testcentrum of bij een apotheker.

cao nr.160 regelt nu ook dat een werknemer die op basis van het advies van de SATT het advies krijgt om zich te laten testen op COVID, betaald afwezig mag blijven van het werk. Na de test zal men hiervoor een attest kunnen afdrukken.
De werknemer die niet kan telewerken kan met dit attest toegestaan afwezig zijn op het werk gedurende de tijd die nodig is om de test te laten afnemen en dit tot het resultaat van de test bekend is, met een maximumduur van 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de SATT. Deze datum en uur staan op het attest vermeld.

De werknemer dient zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van deze afwezigheid en hem het attest afgeleverd door de SATT te bezorgen. Zodra het testresultaat bekend is, verwittigt de werknemer de werkgever van eventuele verdere afwezigheid of hervat het werk. Als het testresultaat positief is, zal de werknemer hetzij een quarantaine-attest, hetzij een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid ontvangen.

De afwezigheid gedekt door het nieuwe attest geeft recht op gewaarborgd loon voor de uren van afwezigheid. De berekening van de uren gebeurt volgens de wetgeving op de feestdagen. De afwezigheid is gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties.

Een werknemer kan maximaal drie keer van deze mogelijkheid gebruik maken.

De cao gaat in op 19 november en treedt buiten werking op 28 februari 2022.]]>
<![CDATA[Leg zo snel mogelijk uw collectief verlof voor 2022 vast]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/leg-zo-snel-mogelijk-uw-collectief-verlof-voor-2022-vast Wed, 24 Nov 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/leg-zo-snel-mogelijk-uw-collectief-verlof-voor-2022-vast Bent u van plan om uw zaak in 2022 enkele dagen of weken te sluiten, deel dit dan bij voorkeur vóór het einde van dit jaar mee aan uw werknemers. U kan immers niet zomaar eenzijdig vakantie opleggen. Er zijn een aantal regeltjes die u hierbij moet volgen.

Vakantiedagen worden steeds bepaald in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer. Dat geldt eveneens voor collectieve vakantie. We spreken van collectieve vakantie wanneer de werkgever ervoor kiest om al zijn personeel op dezelfde dag of dagen vakantie te laten opnamen. De periode en de duur van de collectieve sluiting zal u met uw personeel moeten overeenkomen. Hebt u een vakbondsvertegenwoordiging, dan gebeurt dat in de ondernemingsraad of met de vakbondsafvaardiging. In de meeste horecazaken zijn die er niet en zal u rechtstreeks met de werknemers moeten overleggen. In dat geval hebt u het akkoord nodig van de meerderheid van het personeel. Komt u niet tot een akkoord, dan kan een bemiddelaar van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden aangesteld om de situatie te ontmijnen. Maar doorgaans zal het zover niet komen.

In principe is er geen datum bepaald vóór dewelke u dit moet doen. Dit in tegenstelling tot de vervangende feestdagen die u wel vóór 15 december moet vastleggen. Meestal neemt men diezelfde dag als richtdatum voor het vastleggen van het collectieve verlof. Hoe langer u wacht, hoe groter de kans immers dat werknemers zelf al plannen hebben gemaakt en niet akkoord zullen gaan met de door u voorgestelde periode. Niets let u echter om een sluiting op een later moment vast te leggen.

Eens het akkoord is bereikt, maakt u de datums bekend door aanplakking en voegt u dit bericht toe aan het arbeidsreglement. Vergeet het niet online te registreren bij de sociale inspectie via www.arbeidsreglement.belgie.be. Op die manier bent u er ook zeker van dat de afgesproken datums ook gelden voor werknemers die later in dienst zouden komen.

De jaarlijkse vakantie kan uiteraard nooit langer zijn dan de maximale wettelijke vakantie van vier weken. Tenzij u er ook feestdagen en recuperatiedagen in het kader van de grote flexibiliteit zou bij betrekken. Recuperatiedagen in het kader van de grote flexibiliteit kan u als werkgever wel eenzijdig inplannen, op voorwaarde dat u uw planning tijdig kenbaar maakt.

Werknemers die over onvoldoende vakantiedagen beschikken - bijvoorbeeld omdat ze dit jaar onvoldoende hebben gewerkt of omdat ze in de loop van volgend jaar van een andere werkgever overkomen waar ze al een deel van hun vakantie hebben opgenomen – kunnen in bepaalde gevallen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering tijdens de collectieve sluiting. De tijdelijke werkloosheid mag echter nooit het gevolg zijn van de vrije keuze van de werknemer. Zo zal hij zijn vakantiedagen steeds eerst moeten opnemen tijdens de periode van collectieve vakantie.]]>
<![CDATA[Nieuw sectorakkoord pc 200]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuw-sectorakkoord-pc-200 Wed, 24 Nov 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuw-sectorakkoord-pc-200 Op 18 november werd in PC 200, het paritair comité voor de bedienden, door de sociale partners het sectorakkoord 2021-2022 getekend.

Momenteel worden in alle sectoren nieuwe sectorakkoorden onderhandeld. Dat van pc 200 is reeds klaar. We overlopen de belangrijkste beslissingen.

- Verhoging van de sectorale minimumbarema’s én de reële maandlonen met 0,4% vanaf 1 december 2021. Ondernemingen hebben de mogelijkheid om een andere, gelijkwaardige loonsverhoging of voordeel toe te kennen. De beslissing hierover moet wel uiterlijk 30 november 2021 genomen worden. In dat geval kan de verhoging ook op een ander moment toegepast worden dan op 1 december 2021 zolang het resultaat in koopkrachtverhoging minstens hetzelfde is over de hele periode december 2021-december 2022.

- Er wordt een coronapremie toegekend voor zover de onderneming aan een dubbel criterium beantwoordt: er moet winst zijn in 2019 én 2020 plus een omzetstijging in 2020 ten opzichte van 2019. Afhankelijk van die omzetstijging bedraagt de coronapremie 125 euro (bij een minimale omzetstijging van 5%) dan wel 250 euro (bij een minimale omzetstijging van 10%). De coronapremie moet uiterlijk tegen 31 december 2021 uitbetaald worden. De schriftelijke communicatie aan de werknemers over de toekenning van de premie moet uiterlijk op 15 december 2021 gebeuren.
De coronapremie wordt toegekend in de vorm van consumptiecheques. De premie wordt berekend a rato van de prestaties tussen 1 december 2020 en 30 november 2021. De gelijkgestelde periodes zijn dezelfde die gelden voor de berekening van de eindejaarspremie plus de periodes van tijdelijke werkloosheid corona. Voor deeltijders wordt de premie geproratiseerd op basis van het arbeidsregime. Ondernemingen mogen op vrijwillige basis een hogere coronapremie toekennen, met een maximum van 500 euro, als zij menen dat er goede resultaten waren tijdens de coronacrisis.

- De fietsvergoeding wordt verdubbeld van 0,10 euro per kilometer naar 0,20 euro per kilometer, met een maximum van 8 euro per dag. Deze wijziging gaat in vanaf 1 januari 2022.

- De jaarbrutogrens voor tussenkomst in privé-vervoer wordt verhoogd van 27.750 naar 29.680 euro.

- Tewerkstelling als uitzendkracht telt voortaan mee in de anciënniteitsvoorwaarde van zes maanden om recht te hebben op een eindejaarspremie indien deze aansluit op de vaste tewerkstelling en de functie uitgeoefend door de werknemer gelijkaardig is als deze als uitzendkracht.

- In ondernemingen met minstens 10, maar minder dan 20 werknemers moeten voor de periode 2022-2023 gemiddeld 4,5 (i.p.v. de huidige 4) opleidingsdagen per VTE worden voorzien. In ondernemingen met 20 of meer werknemers worden dat er gemiddeld 6 (i.p.v. de huidige 5). In ondernemingen met minder dan 10 werknemers blijft het aantal opleidingsdagen op 4. De bijkomende dagen zijn collectieve dagen.

- Landingsbanen zijn voortaan ook mogelijk vanaf 55 jaar in een halftijds regime.]]>
<![CDATA[Zorg voor voldoende verluchting en ventilatie]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/zorg-voor-voldoende-verluchting-en-ventilatie Thu, 18 Nov 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/zorg-voor-voldoende-verluchting-en-ventilatie Naast de mondmaskerplicht en het Covid Safe ticket (CST) voor klanten, is er nog een derde belangrijke verplichting waar u als horeca-uitbater rekening mee moet houden in de strijd tegen de corona-herfstgolf. De verplichting om voldoende te verluchten en te ventileren wordt afgemeten aan het CO2-gehalte van de lucht in een ruimte. Er wordt op gecontroleerd!

We weten het intussen allemaal: het coronavirus wordt verspreid door aërosolen, microdruppels die worden uitgestoten bij praten, niezen, enz… Aërosolen kunnen urenlang in de lucht blijven zweven. Hoe groter de concentratie aan aërosolen, hoe groter de kans op besmetting.

De kans op besmetting kan worden verminderd door het dragen van een mondmasker, afstand te houden, zo groot mogelijke ruimtes te gebruiken en de bezettingsgraad daarin beperkt te houden.

Die laatste dingen zijn in een horecazaak niet altijd mogelijk. Bovendien zitten mensen er samen zonder mondmasker die door  praten, roepen, zingen, eten, drinken en toiletgebruik zulke aërosolen kunnen achterlaten. Om het risico op besmetting te beperken, is het daarom van het grootste belang om voldoende te verluchten en te ventileren. Door de binnenlucht van lokalen regelmatig te vernieuwen, vermindert men de aanwezigheid van aërosolen, die mogelijk besmet zijn met COVID, in de ruimte.

Onder verluchten verstaan we het regelmatig openzetten van ramen en deuren om buitenlucht binnen te laten. Ventileren is de continue verversing van de lucht op een mechanische (bijv. d.m.v. een ventilator) of natuurlijke manier (bijv. d.m.v. een open raam). Door het voortdurende karakter is ventileren effectiever dan verluchten.

Of er voldoende werd geventileerd kan men meten aan de CO2-concentratie in de lucht. Die moet zo laag mogelijk zijn. Bij voorkeur onder de 900 ppm (parts per million) en in geen geval hoger dan 1200 ppm. Hoeveel er moet geventileerd worden om die waarden te bereiken hangt af van de grootte van de ruimte, het aantal aanwezige personen en de activiteit in de ruimte.

Concreet moet de mechanische ventilatie zo hoog mogelijk worden ingesteld. Verluchten moet zo frequent mogelijk gebeuren, minstens vijf minuten elk uur, maar bij voorkeur vaker.

Verluchten en ventileren moeten steeds worden toegepast samen met de andere maatregelen. Een verplichting tot dragen van mondmaskers en het vragen van het CST aan klanten verandert ook niets aan deze wettelijke grenswaarden.
]]>
<![CDATA[Opnieuw mondmasker in horeca]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/opnieuw-mondmasker-in-horeca Thu, 18 Nov 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/opnieuw-mondmasker-in-horeca Door het stijgende aantal besmettingen heeft het Overlegcomité beslist om een aantal COVID-maatregelen opnieuw in te voeren of te verstrengen. Ook gasten in horecazaken moeten opnieuw het mondmasker op. De nieuwe maatregelen gaan in op 20 november en gelden alvast tot 28 januari.

Wie in Vlaanderen op café of restaurant ging, hoefde al een tijdje geen mondmasker meer te dragen. In Brussel is die verplichting nooit weggeweest en ook voor werknemers in de horeca gold in het hele land nog steeds de mondmaskerplicht. Vanaf zaterdag moeten ook klanten opnieuw hun masker opzetten wanneer ze zich in de horecazaak verplaatsen om zich bijvoorbeeld naar hun tafel of naar het toilet te begeven. Enkel aan tafel mag het masker af.

De leeftijdsdrempel voor het mondmasker wordt verlaagd naar 10 jaar.

De mondmaskerplicht geldt vanaf 20 november ook voor
 • Publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten;
 • Privé-bijeenkomsten in horecazaken
 • Bioskopen, musea, pretparken, schouwburgen,…

Ook bij het dansen moet het mondmasker op. Discotheken en clubs die geen mondmaskerplicht willen toepassen, moeten ter plaatsen een zelftest laten afnemen.

Het mondmasker komt er niet ter vervanging van het Covid Safe Ticket (CST). Het vragen van het CST alvorens klanten tot de zaak toe te laten blijft.

Het respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter, het beperken van het aantal sociale contacten en een goede ventilate zijn eveneens essentieel om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Telewerk wordt opnieuw verplicht tenzij dit omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de activiteiten onmogelijk is. Per werknemer is er één terugkeerdag per week mogelijk, vanaf 13 december worden dat er twee. Werkgevers moeten hiervan opnieuw een elektronisch register bijhouden.]]>
<![CDATA[Heeft een werknemer recht op loon tijdens quarantaine?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/heeft-een-werknemer-recht-op-loon-tijdens-quarantaine Thu, 18 Nov 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/heeft-een-werknemer-recht-op-loon-tijdens-quarantaine Het aantal corona-gerelateerde afwezigheden neemt de laatste dagen sterk toe. Sommige werknemers zijn in afwachting van een testresultaat, anderen testten positief of zijn ziek. Voor werkgevers is het niet altijd duidelijk welke afwezigheidscode zij hiervoor op de loonbrief moeten vermelden.

Welke afwezigheid u als werkgever inboekt wanneer een werknemer afwezig is als gevolg van corona, is nochtans niet zo moeilijk en hangt af van het attest dat de werknemer u voorlegt.

Is de werknemer ziek, dan gelden de normale ziekteroutines die u in uw onderneming toepast. De werknemer zal doorgaans een medisch attest van ongeschiktheid moeten voorleggen. In dat geval betaalt u gedurende 30 kalenderdagen gewaarborgd loon ziekte.

Wie positief test maar niet ziek is, mag niet naar het werk. De werknemer ontvangt een quarantaine-attest dat de afwezigheid rechtvaardigt. Het quarantaine-attest wordt verstuurd naar het e-mailadres dat men opgaf en/of naar myebox.be of kan worden gedownload via mijngezondheid.belgie.be

Kan de werknemer thuis werken, dan moet er thuis gewerkt worden. Is thuiswerken niet mogelijk, dan kan een werknemer terugvallen op corona-overmacht. Werknemers ontvangen een uitkering voor tijdelijke werkloosheid van de RVA, zelfstandigen die in isolatie moeten, kunnen een beroep doen op overbruggingsrecht. Om aanspraak te kunnen maken op een uitkering is een quarantaine-attest nodig. Het attest hoeft echter niet naar de RVA te worden opgestuurd.

Zo’n quarantaine-attest zal ook uitgeschreven worden door de behandelende arts in afwachting van het testresultaat. Dat getuigschrift geldt dan bijvoorbeeld voor 48 uur, tot het testresultaat gekend is.

Wie negatief test, moet opnieuw aan het werk, tenzij de huisarts oordeelt dat de werknemer – om een andere reden dan COVID – toch niet geschikt is om te werken. In dat geval zijn opnieuw de normale ziekteprocedures van kracht die u in uw onderneming toepast.

Heeft de werknemer noch een medisch attest noch een quarantaine-attest, dan is er geen recht op gewaarborgd loon. Een werknemer kan niet op eigen initiatief in quarantaine gaan. U zal dan samen naar een oplossing moeten zoeken voor de niet gewerkte dagen of uren in de vorm van vakantie, onbetaald verlof, recup of een aanpassing van het uurrooster. ]]>
<![CDATA[Wanneer moet men in quarantaine?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wanneer-moet-men-in-quarantaine Thu, 18 Nov 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wanneer-moet-men-in-quarantaine Wanneer moet een persoon in quarantaine? Wie bepaalt of men in quarantaine moet en hoe lang duurt het?

Quarantaine is het preventief isoleren van personen om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken. Wie in quarantaine wordt geplaatst blijft thuis in isolatie, mag niet naar buiten en laat geen andere personen toe in huis.

Quarantaine is verplicht in de volgende gevallen:
 • Bij ziekte;
 • Bij een positieve coronatest;
 • Bij symptomen in afwachting van het resultaat van de coronatest;
 • Bij hoog-risicocontact met een besmet persoon (bijv. een ziek gezinslid);
 • In bepaalde gevallen bij terugkeer uit het buitenland.

Volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten zich tweemaal laten testen en moeten in quarantaine blijven tot het resultaat van de eerste test bekend is.

De isolatie na een positieve test duurt minstens tien dagen en houdt pas op als er gedurende minstens drie dagen geen koorts of ademhalingsproblemen meer zijn opgetreden.

Ook wie een test weigert moet tien dagen in volledige quarantaine.

Bij een besmetting in uw onderneming – door een klant, collega of leverancier – neemt u onmiddellijk contact op met uw arbeidsarts. Die zal samen met u nagaan of er hoog-risicocontacten zijn geweest. We spreken van hoog risico-contacten wanneer er direct fysiek contact is geweest met een persoon die corona heeft of  een contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van minder dan 1,5 meter. De arbeidsarts zal indien nodig tests en/of quarantaine voorschrijven.

Werknemers die zich niet aan hun verplichte quarantaine houden, kan u de toegang tot het werk weigeren. ]]>
<![CDATA[Wanneer moet je je laten testen?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wanneer-moet-je-je-laten-testen Thu, 18 Nov 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wanneer-moet-je-je-laten-testen Coronatests kennen de laatste weken een ongeziene vlucht. Meer dan 600.000 tests per week worden er uitgevoerd in testcentra en door apothekers. Zelftest niet eens meegerekend. Maar wanneer is testen zinvol en wanneer is het verplicht?

Wie milde symptomen heeft die op COVID-19 kunnen wijzen (hoest, ademhalingsmoeilijkheden, keelpijn, koorts, pijnklachten,…) en denkt besmet te zijn, kan sinds 3 november een zelfevaluatietool invullen op mijngezondheid.belgie.be om in te schatten of een COVID-test zinvol is.

Na het invullen van deze vragenlijst kan men zelf een code aanmaken om een coronatest te laten afnemen. Met de code kan men zich vervolgens aanmelden bij een testcentrum of een apotheek.

Wie ernstige symptomen vertoont, behoort tot een risicogroep of snel achteruit gaat, neemt contact op met een arts. Tot de risicogroepen worden gerekend personen die beantwoorden aan één of meer van volgende criteria:
 • Ouder dan 65 jaar
 • Ernstige zwaarlijvigheid
 • Suikerziekte in combinatie met andere aandoeningen zoals overgewicht, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, nierproblemen
 • Ernstige chronische hart- en vaataandoeningen, long- of nierproblemen
 • Verminderde immuniteit
 • Kanker

Ook wie een hoog-risicocontact heeft gehad met een besmet persoon zal verplicht moeten getest worden. Men wordt hiervan op de hoogte gebracht door de corona-app of telefonisch of per mail door de dienst contactopvolging. In zulke gevallen krijgt men onmiddellijk een code toegewezen voor een gratis test en een quarantaine-attest voor afwezigheid op het werk voor zolang de quarantaine nodig is.]]>
<![CDATA[Ecocheques omzetten in een ander voordeel, interessant of niet?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ecocheques-omzetten-in-een-ander-voordeel-interessant-of-niet- Tue, 09 Nov 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ecocheques-omzetten-in-een-ander-voordeel-interessant-of-niet- In december zal u, net zoals elk jaar, ecocheques moeten bestellen voor uw werknemers. Een aanzienlijke kost voor een verplicht extraatje dat vaak niet echt op prijs wordt gesteld. U kan er echter ook voor kiezen om uw ecocheques om te zetten in een ander voordeel. Welke zijn die alternatieven en zijn ze interessant? Meestal niet, zo blijkt.

Een voltijdse werknemer die een volledig jaar (van 1 december 2020 tot en met 30 november 2021) bij u werkte, heeft in december recht op 250 euro aan ecocheques. Een werknemer die niet de volledige periode werkte of die deeltijds werkt, heeft recht op een deel van dat bedrag. Ook flexi’s en extra’s hebben recht op ecocheques, studenten niet.

Wie dat wil kan zijn ecocheques ook omzetten in een ander, gelijkwaardig voordeel. Het alternatief mag dan maximaal 250 euro bedragen. In dit bedrag is elke bijkomende kost voor de werkgever, zoals patronale RSZ, inbegrepen, met uitzondering van administratieve kosten. De alternatieven zijn echter beperkt en niet altijd praktisch.

Een eerste optie zijn maaltijdcheques die doorgaans door werknemers toch veel meer op prijs worden gesteld dan ecocheques. Kent u reeds maaltijdcheques toe, dan zou u de waarde ervan met 1,08 euro per dag kunnen verhogen. Tenminste als de huidige waarde van uw cheques dat nog toelaat, want de totale waarde van een maaltijdcheque is begrensd op 8 euro. Geeft u nog geen maaltijdcheques, dan zou u kunnen overwegen om die in te voeren. Dat is wel meteen een bijkomende kost. 1,08 euro per cheque voorziet u dan meteen ter compensatie voor de ecocheques.  Maaltijdcheques kan u niet met terugwerkende kracht invoeren. Dit alternatief zal dus pas uw ecocheques voor 2022 vervangen.

Een andere mogelijheid is de invoering of verhoging van een collectief pensioenplan of hospitalisatieverzekering ter waarde van 250 euro. Een pensioenbijdrage kan u nog makkelijk voor 2021 invoeren, zodat u ook van de ecocheques van dit jaar verlost bent, de hospitalisatieverzekering kan niet retroactief ingaan. Het nadeel van deze optie is dat de doorsnee hospitalisatieverzekering u iets meer zal kosten en dat de meeste verzekeringsmaatschappijen geen pensioenplan zullen opstellen onder de 500 euro per persoon per jaar. Voor extra’s en flexi’s is dit echter geen oplossing. Voor hen zal u dus nog steeds ecocheques moeten bestellen.

Een laatste optie is de uitbetaling van een jaarlijkse of maandelijkse brutopremie. Omdat u moet uitgaan van een kost van 250 euro, zal die premie maar een 200 euro bruto bedragen, waarop de werknemer vervolgens RSZ en bedrijfsvoorheffing betaalt. Van de oorspronkelijke 250 euro aan ecocheques blijft dus nog maar de helft over. Kiest u voor een maandelijkse verhoging, dan wordt die ook nog eens meegenomen bij toekomstige indexeringen en voor de berekening van eindejaarspremie en vakantiegeld. Ook dit is dus geen interessante oplossing.

Wat besluiten we hieruit? In theorie bestaat dus wel de mogelijkheid om uw ecocheques te vervangen door een ander voordeel, in de praktijk zien we dat de mogelijkheden eerder beperkt zijn, zelden een volledige oplossing bieden, u op termijn meer zullen kosten of zelfs nadelig zijn voor uw werknemers. Kiest u toch voor één van deze alternatieven, vergeet dan niet om vóór december een overeenkomst af te sluiten met uw werknemers.]]>
<![CDATA[Binnenkort kunnen ook zelfstandigen gebruik maken van rouwverlof]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/binnenkort-kunnen-ook-zelfstandigen-gebruik-maken-van-rouwverlof Tue, 09 Nov 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/binnenkort-kunnen-ook-zelfstandigen-gebruik-maken-van-rouwverlof Op 21 oktober keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat betaald rouwverlof voor zelfstandigen mogelijk maakt bij het overlijden van een familielid.  Rouwverlof bestaat nu al voor werknemers en ambtenaren.

In de nieuwe regeling zullen ook zelfstandigen hun beroepsactiviteit tijdelijk kunnen onderbreken naar aanleiding van het overlijden van een familielid. Net zoals dat voor werknemers het geval is, zal ook de zelfstandige in zulke gevallen tien dagen rouwverlof kunnen opnemen.

Het rouwverlof kan enkel worden opgenomen voor het overlijden van de volgende familieleden:
 • de echtgenoot of samenwonende partner;
 • een natuurlijk kind of adoptiekind of het natuurlijk kind of adoptiekind van de echtgenoot of de samenwonende partner;
 • een pleegkind in het kader van langdurige pleegzorg of een pleegkind van de echtgenoot of samenwonende partner.

Het rouwverlof staat zowel open voor zelfstandigen in hoofdberoep (met inbegrip van helpers en meewerkende echtgenoten) als voor zelfstandigen in bijberoep en voor zelfstandigen die nog actief zijn na de wettelijke pensioenleeftijd en voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Om gebruik te kunnen maken van het rouwverlof moet de zelfstandige aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • gedurende twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van het overlijden én gedurende de kwartalen waarin de activiteit werd onderbroken sociale bijdragen betaald hebben;
 • de voorlopige sociale bijdragen betaald hebben;
 • de beroepsactiviteit tijdelijk onderbreken in de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt op de laatste dag van het vierde kwartaal dat volgt op het kwartaal van het overlijden.

De onderbrekingsuitkering bedraagt 85,77 euro per dag.

Om de uitkering te bekomen moet de zelfstandige een aanvraag indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds en dit uiterlijk op de laatste dag van het vierde kwartaal volgend op het kwartaal van het overlijden van het familielid.

Voor bijkomende inlichtingen neemt u best contact op met uw sociaal verzekeringsfonds.]]>
<![CDATA[Hoe zat het ook weer met rouwverlof voor werknemers?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoe-zat-het-ook-weer-met-rouwverlof-voor-werknemers Tue, 09 Nov 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoe-zat-het-ook-weer-met-rouwverlof-voor-werknemers Het rouwverlof voor werknemers valt onder de regeling van het “klein verlet”. Klein verlet wordt op sectorniveau geregeld. In grote lijnen is dit voor alle werknemers hetzelfde. Het aantal dagen waarop een werknemer recht heeft en zelfs de gebeurtenissen die aanleiding geven op klein verlet, kunnen per bedrijfsactiviteit licht verschillen.

Klein verlet, ook wel kort verzuim of omstandigheidsverlof genoemd, is een verlof dat wordt toegekend voor speciale gebeurtenissen van familiale aard zoals huwelijken, begrafenissen en in bepaalde sectoren ook een verhuizing. Maar ook voor bepaalde burgerlijke verplichtingen zoals het bijzitten bij verkiezingen of het verschijnen voor een rechtbank.

De opname van het klein verlet is een recht. De werknemer ontvangt voor deze dagen zijn normale loon van de werkgever.

Het klein verlet in het geval van een overlijden, het zogenaamde rouwverlof, werd in de loop van dit jaar uitgebreid voor het overlijden van partner en (pleeg)kind. In deze gevallen heeft de werknemer recht op 10 betaalde dagen. Die dagen moeten binnen een bepaalde periode worden opgenomen: 3 dagen door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis; 7 dagen vrij door de werknemer te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden.

Indien een arbeidsongeschiktheid (ziekte) aansluit op het rouwverlof, kunnen vijf dagen rouwverlof aangerekend worden op het gewaarborgd loon. Eenvoudig gezegd: de 30 kalenderdagen gewaarborgd loon bij ziekte worden ingekort tot 25. In andere paritaire comités dan de horeca kan dat gaan tot 23 dagen.

Afhankelijk van de graad van verwantschap gelden andere regels bij het overlijden van andere familieleden.

Voor het overlijden van een ouder, schoonouder of stiefouder van de werknemer of zijn echtgenoot of samenwonende partner mogen 4 dagen klein verlet worden opgenomen, vrij te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt één maand na het overlijden.

Voor het overlijden van inwonende overige familie: (schoon-)broer, (schoon-)zus, (over-)grootouder, (achter-)kleinkind, schoonzoon of –dochter: 2 dagen te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt één maand na het overlijden.

Voor het overlijden van niet-inwonende overige familie: (schoon-)broer, (schoon-)zus, (over-)grootouder, (achter-)kleinkind, schoonzoon of –dochter: enkel de dag van de begrafenis.

Voor het overlijden van een pleegkind bij kortdurende pleegzorg: de dag van het overlijden.

Voor het overlijden van een pleegouder in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden: drie dagen, op te nemen tussen het moment van overlijden en de dag van de begrafenis.

In andere sectoren kan het aantal dagen hiervan licht afwijken.]]>
<![CDATA[Vanaf 1 november ook coronapas in Vlaamse horeca]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vanaf-1-november-ook-coronapas-in-vlaamse-horeca Wed, 27 Oct 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vanaf-1-november-ook-coronapas-in-vlaamse-horeca In navolging van Brussel en Wallonië moet vanaf 1 november ook in Vlaamse cafés en restaurants de coronapas gevraagd worden. De coronaregels die vandaag erg verschillen van gewest tot gewest, komen hierdoor steeds dichter bij elkaar te liggen.

Vanaf 1 november wordt de coronapas of het Covid Safe Ticket (CST) verplicht in horeca en fitnesscentra in het hele land. In Brussel bestond die verplichting al sinds 15 oktober, de Waalse regering had eerder reeds beslist om het CST vanaf 1 november in te voeren. Wie op café of restaurant wil of wie wil gaan sporten, mag dus enkel nog binnen als hij of zij volledig gevaccineerd is of negatief getest. Wie enkel op het terras iets nuttigt moet geen CST voorleggen.

Voor evenementen is vanaf 1 november een CST nodig vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten. Organisatoren van kleinere events mogen wel steeds zelf beslissen om het CST te vragen.

Om in aanmerking te komen voor een Covid Safe Ticket (CST) moet men beschikken over één van volgende bewijzen
 • een vaccinatiecertificaat (meer dan twee weken geleden volledig ingeënt)
 • een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden
 • een negatieve PCR-test van minder dan twee dagen oud of een negatieve snelle antigeentest van minder dan één dag oud.

Als werkgever een CST vragen aan personeelsleden is vooralsnog niet toegelaten.

Het dragen van een mondmasker wordt al vanaf vrijdag 29 oktober opnieuw verplicht in winkels, publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, cinema’s, schouwburgen,  bibilotheken, musea en pretparken. Klanten in de horeca moeten geen mondmasker dragen, behalve in Brussel. Horecapersoneel moet wel opnieuw verplicht een mondmasker dragen.

Thuiswerken wordt opnieuw sterk aanbevolen tenzij dat door de aard van de activiteiten onmogelijk is. ]]>
<![CDATA[Het beëindigen van een studentenovereenkomst]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-beeindigen-van-een-studentenovereenkomst Tue, 26 Oct 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-beeindigen-van-een-studentenovereenkomst Een studentenovereenkomst wordt steeds voor bepaalde duur afgesloten. De overeenkomst neemt dus automatisch een einde bij het verstrijken van de overeengekomen termijn, zonder dat u hiervoor bijkomende actie moet ondernemen. Maar wat als u er vroeger een punt achter wil zetten?

Wenst u of de student de overeenkomst vóór die datum te beëindigen, dan kan dat door middel van een verkorte opzeggingstermijn. De duur van die opzeggingstermijn hangt af van de duur van de verbintenis. Met de “duur van de verbintenis” wordt de duur van de tewerkstelling bedoeld van de dag van de indiensttreding tot de dag van het ontslag en niet de overeengekomen contractduur.

Is de student 1 maand of minder in dienst, dan bedraagt de opzeggingstermijn 3 dagen in geval van ontslag door de werkgever en 1 dag in geval van ontslag door de student. Is de student al langer aan de slag, dan bedraagt de opzeggingstermijn respectievelijk 7 en 3 dagen.

Voor het betekenen van de opzeg gelden dezelfde regels als voor een gewone werknemer. U verstuurt de aangetekende opzegbrief ten laatste op woensdag  zodat de opzeg op maandag kan ingaan. Voor elk ontslag is een gegronde reden vereist. In tegenstelling tot gewone werknemers, vormen zeven dagen ononderbroken arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval bij de studentenovereenkomst een voldoende reden voor ontslag.

In één geval kan het zelfs nog korter en is er geen  reden vereist. Tijdens de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de student de overeenkomst beëindigen zonder opzeg of verbrekingsvergoeding. De drie eerste effectieve arbeidsdagen van elke studentenovereenkomst worden automatisch als proeftijd beschouwd, zelfs al wordt dat niet in het document vermeld.  De duur van de proeftijd is vast en kan niet verlengd worden. Voor de verbreking zijn er geen vormvereisten, maar net zoals bij elk ontslag zorgt u best voor de nodige bewijzen op papier.

Tot slot kan elke studentenovereenkomst natuurlijk ook in onderling akkoord worden beëindigd. Ook hier zorgt u voor een duidelijk en door beide partijen ondertekend document.

In tegenstelling tot een gewone, voltijdse arbeidsovereenkomst die in principe ook mondeling kan afgesloten worden, moet er bij studenten altijd een schriftelijke, ondertekende overeenkomst bestaan. Is die er niet of bevat die niet alle verplichte vermeldingen, dan zijn de normale opzeggingstermijnen voor een contract van onbepaalde duur van kracht, tenzij u kan aantonen dat het ontbreken van bepaalde vermeldingen de student geen enkele schade berokkenen.]]>
<![CDATA[Uw werknemer heeft een arbeidsongeval bij zijn flexi-werkgever]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uw-werknemer-heeft-een-arbeidsongeval-bij-zijn-flexi-werkgever-- Tue, 26 Oct 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uw-werknemer-heeft-een-arbeidsongeval-bij-zijn-flexi-werkgever-- Werknemers met meerdere werkgevers, sinds de invoering van de flexi-jobs komt het steeds vaker voor. Maar wat als uw werknemer een arbeidsongeval heeft bij zijn flexi-werkgever en daardoor ook bij u een tijdje buiten strijd is? Moet u dan ook gewaarborgd loon betalen tijdens zijn afwezigheid?

Helaas wel! Zelfs als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt na een arbeidsongeval bij een andere werkgever bent u hem gewaarborgd loon verschuldigd. U volgt daarbij de regels die u bij een normale arbeidsongeschiktheid (ziekte of ongeval) zou volgen.

Aangezien het arbeidsongeval zich niet bij u voordeed, zal uw arbeidsongevallenverzekering ook niet tussenkomen. Gelukkig kan u het betaalde loon, of althans een deel ervan, wel recupereren bij de arbeidsongevallenverzekering van de andere werkgever. Eventuele bijkomende kosten voor een vervanger vallen hier echter niet onder. Daarvoor zal u nog steeds zelf moeten opdraaien.

U zal ook zelf die schade-eis moeten indienen bij de verzekeringsmaatschappij van de andere werkgever. Schakel daarvoor zo snel mogelijk uw makelaar in.

Op deze algemene regel bestaan twee uitzonderingen. De eerste betreft betaalde sportbeoefenaars. Speelt uw werknemer bijvoorbeeld competitievoetbal en loopt hij daarbij een blessure op die hem arbeidsongeschikt maakt, dan bent u geen gewaarborgd loon verschuldigd indien aan volgende drie voorwaarden voldaan is:
 1. het ongeval heeft zich voorgedaan tijdens een sportcompetitie of –exhibitie
 2. waarvoor de inrichter toegangsgeld vraagt
 3. en de deelnemer een vergoeding (loon of in natura) heeft ontvangen.
In deze gevallen zal de werknemer vanaf dag één op de mutualiteit terugvallen.

Het gewaarborgde loon is ook niet verschuldigd indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een “zware fout” die de werknemer heeft begaan. Dat is het geval wanneer de werknemer niet met de nodige omzichtigheid heeft gehandeld, waardoor een risico aanzienlijk werd verhoogd of wanneer de werknemer zich schuldig maakte aan een daad waarvan hij het gevaar kende of verondersteld werd te kennen. Denken we daarbij aan dronken een wagen besturen, deelnemen aan een ruzie, onnodige risico’s tijdens een skivakantie… Het is natuurlijk wel aan de werkgever om dit te bewijzen en dat is niet altijd even eenvoudig.]]>
<![CDATA[Uw eindejaarschecklist om 2021 met een gerust gemoed af te sluiten]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uw-eindejaarschecklist-om-2021-met-een-gerust-gemoed-af-te-sluiten Tue, 26 Oct 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uw-eindejaarschecklist-om-2021-met-een-gerust-gemoed-af-te-sluiten Omdat wij ook weten dat u niet steeds de tijd hebt om al onze artikels tot in de puntjes te lezen, stelden we een beknopte eindejaarschecklist voor u op als houvast. Tien vragen, sommige actueel of eigen aan de tijd van het jaar, andere typische dooddoeners bij een inspectie. Goed op tijd, zodat u nog kan rechttrekken wat krom is.

Hoe goed scoort u op onderstaande checklist?

 • Hebben al uw werknemers al hun vakantiedagen opgenomen of ingepland?
 • Hebben al uw werknemers hun feestdagen en/of recuperatiefeestdagen opgenomen?
 • Voorziet u een collectieve sluiting in 2022?
 • Indien u gebruik maakt van de netto overuren, laat u al uw voltijders halfjaarlijks het document vrijwillige overuren tekenen?
 • Beschikt u voor elke flexi-jobber over een ondertekende raamovereenkomst?
 • Zijn al uw studentenovereenkomsten ondertekend?
 • Is uw arbeidsreglement nog up to date?
 • Hebt u uw bewakingscamera’s – ook de bestaande – al geregistreerd in het kader van de camerawet, staan ze in uw arbeidsreglement en hangt het juiste pictogram aan uw ingang?
 • Hebt u al uw ecocheques van 2020 uitgedeeld? (En vergeet ook niet om binnenkort nieuwe te bestellen)
 • Komen de vergoedingen voor woon-werkverplaatsingen aan uw werknemers nog overeen met hun actuele verblijfplaatsen en transportmiddelen?

Personeels- en loonadministratie zijn een vrij complexe materie. Zeker in de horeca is er de voorbije jaren op dat vlak heel wat veranderd. Een check-up van uw concrete situatie is daarom vaak geen overbodige luxe. Hebt u liever dat wij uw personeelsadministratie eens nauwkeurig onder de loupe nemen? Met onze audit brengen wij u op een vlotte en betaalbare manier weer helemaal up to date.

Met de HR-audit keert Horecafocus Management uw volledige loon- en personeelsbeheer binnenstebuiten. Na een uitgebreide controle ter plaatse, ontvangt u een handig rapport met uw pluspunten, werkpunten en tekortkomingen, dat we samen met u bespreken en aanpakken. Op die manier voorkomt u onaangename verrassingen en onnodige boetes en misschien kan u hier en daar zelfs nog iets besparen.

Bel (03/201.21.00) of mail (info@horecafocus.be) ons voor meer informatie.]]>
<![CDATA[COVID-premies Brussels Hoofdstedelijk Gewest]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/covid-premies-brussels-hoofdstedelijk-gewest Tue, 26 Oct 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/covid-premies-brussels-hoofdstedelijk-gewest De Brusselse regering keurde, in derde lezing, twee ontwerpdecreten goed ter ondersteuning van bedrijven in het kader van de Covid-19-crisis.

Het eerste decreet betreft stimuleringssteun bestemd voor de zwaarst getroffen bedrijven in verschillende sectoren: restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, nachtclubs, evenementen, cultuur, toerisme, sport en vervoer.
Het tweede besluit betreft steun aan bedrijven in de sector van de toeristische accommodatie. In totaal werd hiervoor 61 miljoen euro aan hulp vrijgemaakt.

1. DE HERSTELPREMIE
Deze premie wordt beheerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid en kan sinds 25 oktober aangevraagd worden op de website economie-werk.brussels/premies-covid.

Met deze premie wil de Brusselse regering:
 • De culturele en evenementensectoren blijven steunen;
 • Het herstel ondersteunen van RECA-ondernemingen die te kampen hebben met ernstige cashflowproblemen en nog te lage activiteitsniveaus. Meer bepaald van vestigingen in gebieden die zeer zwaar getroffen zijn (zakenwijken, de Europese wijk, toeristische gebieden…).

A) Restaurants, cafés en sommige leveranciers
Naast de algemene voorwaarden (ingeschreven zijn in de KBO op 31.12.2020; vestigingseenheid in het BHG;…) moet de onderneming:
 • behoren tot één van de betrokken NACE-codes;
 • beschikken over een kassasysteem indien het bedrijf aan deze verplichting onderworpen is;
 • tussen het 2de, 3de en 4de kwartaal (Q2, Q3, Q4) van 2020 + het 1ste kwartaal (Q1) van 2021 en het 2de, 3de en 4de kwartaal (Q2, Q3, Q4) van 2019 + het 1ste kwartaal (Q1) van 2020 een omzetverlies van ten minste 60% hebben geleden.
Het bedrag van de premie is vastgesteld op basis van het percentage gederfde omzet en het aantal fte’s en varieert van 12.000 tot 26.000 euro, maar kan nooit hoger zijn dan het werkelijke omzetverlies over de betrokken periode.

Voor ondernemingen die tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 bij de KBO zijn ingeschreven, geldt een forfaitaire premie van 2.000 euro per vestigingseenheid.

B) Discotheken, dancings en nachtclubs (NACE-code 56.302)
Naast de algemene voorwaarden moet de onderneming:
 • beschikken over een milieuvergunning of een milieuverklaring voor de activiteit van discotheek;
 • in 2019 een minimale omzet behaald hebben volgens de tabel die u kan raadplegen op de website van economie-wek Brussel. 
 • tussen het 2de, 3de en 4de kwartaal (Q2, Q3, Q4) van 2020 + het 1ste kwartaal (Q1) van 2021 en het 2de, 3de en 4de kwartaal (Q2, Q3, Q4) van 2019 + het 1ste kwartaal (Q1) van 2020 een omzetverlies geleden hebben van ten minste 40%.
Het bedrag van de premie is vastgesteld op basis van het percentage van het omzetverlies en het aantal fte’s en varieert van 7.000 tot 27.000 euro.

Voor ondernemingen die tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 bij de KBO zijn ingeschreven, geldt een forfaitaire premie van 3.000 euro per vestigingseenheid.

C) Event- en cultuursector, toerisme, sport en taxi’s
Een premie van 7.000 tot 27.000 euro bij een omzetverlies van minstens 40%.

Het aanvragen van deze premies moet uiterlijk vóór 25 november 2021 via het online aanvraagformulier op de website van economie-werk.brussels. U zal daarbij twee bijlagen moeten opladen:
 • een bankattest met daarop de naam van uw onderneming en het overeenkomende (Belgische) zichtrekeningnummer
 • een recto-verso foto van uw identiteitskaart
Een onderneming kan slechts één steunaanvraag indienen en kan de verschillende premies waarin het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19.10.2021 voorziet, niet cumuleren. In haar steunaanvraag kiest de onderneming onherroepelijk voor de activiteit waarvoor zij een premie aanvraagt.

2. TOERISTISCHE-LOGIESPREMIE
Daarnaast trekt de Brusselse regering een bedrag van 16 miljoen euro uit die voornamelijk bedoeld is voor hotel en aparthotels, maar die openstaat voor de hele toeristische logiessector.

Voor hotels en aparthotels bestaat de steun uit een premie van 1.100 euro per kamer. Voor toerismeverblijven, logies bij de bewoner en campings bestaat de steun uit een forfaitaire premie van 12.500 euro per toerismeverblijf, logies bij de bewoner of camping.

Voor de jeugdherbergen is het de bedoeling een facultatieve subsidie toe te kennen volgens de bedragen die voorzien zijn voor de hotels en aparthotels, d.w.z. 1.100 euro per logieseenheid.

Deze premie zal vanaf 27 oktober aangevraagd kunnen worden op www.premiecovid.brussels.

Voor vragen over deze premies kunnen bedrijven contact opnemen met 1819: www.1819.brussels]]>
<![CDATA[Tijdelijke werkloosheid alsnog gelijkgesteld voor vakantie 2022]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-alsnog-gelijkgesteld-voor-vakantie-2022 Tue, 26 Oct 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-alsnog-gelijkgesteld-voor-vakantie-2022 De federale regering heeft zich vorige week uitgesproken over de gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid van dit jaar voor de vakantie van 2022. Werknemers zullen uiteindelijk ook volgend jaar geen vakantiegeld of vakantiedagen verliezen.

Wie in 2020 tijdelijk werkloos was ten gevolge van de coronacrisis voelde daar dit jaar niets van in zijn vakantiegeld of vakantierechten. Van een gelijkstelling voor de tijdelijke werkloosheid in 2021 was lange tijd geen sprake.

In haar begrotingsbesprekingen besliste de federale regering vorige week alsnog om ook voor volgend jaar een volledige gelijkstelling in te voeren voor zowel het enkelvoudig vakantiegeld, het dubbel vakantiegeld als het aantal vakantiedagen. De gelijkstelling is er deze keer niet enkel voor de tijdelijke werkloosheid corona overmacht, maar ook voor wie werkloos was ten gevolge van de overstromingen tijdens de zomer.

De regering maakt hiervoor 154 miljoen euro vrij. Voor de verdeling van dit geld zullen de sociale partners een voorstel moeten uitwerken. Voor de gelijkstelling van dit jaar verliep dit voor arbeiders en bedienden op een andere manier. Voor arbeiders werd het vakantiegeld volledig betaald door de RJV, voor bedienden diende de werkgever het vakantiegeld te betalen, waarvan een gedeelte via de RSZ werd terugbetaald.]]>
<![CDATA[Let op met toegestane afwezigheid]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/let-op-met-toegestane-afwezigheid Tue, 26 Oct 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/let-op-met-toegestane-afwezigheid Veel horecawerkgevers maken op vrij regelmatige basis gebruik van toegestane afwezigheid of onbetaald verlof. De reden hiervoor is niet ver te zoeken: één onverwachte regenbui kan een dagomzet volledig wegspoelen en daar staat u dan met tien man personeel. Vaak zijn de werknemers zelf vragende partij of maken zij er geen probleem van. Toch bent u hier best voorzichtig mee.

Zorg er in de eerste plaats voor dat u deze afwezigheid duidelijk op papier zet. Als werkgever mag u werknemers naar huis sturen, daar ook loon voor inhouden is een andere zaak. Bij vakbonden staat de toegestane afwezigheid al jaren met stip op de checklist na een ontslag. Werkgevers die geen ondertekend akkoord kunnen voorleggen voor de toegestane afwezigheden betalen hiervoor de prijs.

Ook de sociale inspectiediensten zijn een koele minnaar van de toegestane afwezigheid. Zij gaan meestal nog een stap verder en willen niet enkel een gehandtekend akkoord tussen beide partijen zien, zij verwachten ook dat u kan aantonen dat het verzoek tot toegestane afwezigheid van de werknemer zelf kwam. Werknemers die geregeld toegestaan afwezig zijn, komen immers niet aan de uren en het loon dat u in de arbeidsovereenkomst met hen bent overeengekomen.

Beter is het daarom om het uurrooster aan te passen en de uren die u door het slechte weer te weinig hebt laten presteren, te verschuiven naar een drukker moment door gebruik te maken van de “grote flexibiliteit”. Het aanpassen van een meegedeeld uurrooster moet wel nog steeds in onderling akkoord gebeuren. Zorg dus voor een gehandtekend bewijs van de afwijking. Door de uren op een ander moment te laten inhalen, zal de werknemer in elk geval over de volledige referteperiode zijn afgesproken contracturen presteren. ]]>
<![CDATA[Vergeet uw bijlage netto overuren niet te verlengen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-bijlage-netto-overuren-niet-te-verlengen Tue, 26 Oct 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-bijlage-netto-overuren-niet-te-verlengen Wie in mei opnieuw is open gegaan, zal waarschijnlijk nieuwe bijlagen voor de overuren moeten opmaken. Wie zijn voltijders met netto-overuren laat werken moet immers elke zes maanden een verklaring van vrijwilligheid laten tekenen. Doet u dat niet, dan valt u opnieuw onder de oude regels waarin u de inspectiediensten moet verwittigen en uw overuren moet verantwoorden.

Voltijdse werknemers in de horeca die voor een werkgever werken die het GKS gebruikt, mogen sinds 1 januari 2018 hun 360 netto-overuren op vrijwillige basis presteren. Een hele vooruitgang, want het verloste u in één klap van de aangifte bij de inspectie en van de verplichte rechtvaardiging van die uren met even dubbelzinnige als onduidelijke termen als “onvoorziene noodzakelijkheid” of “buitengewone vermeerdering van werk”.

Helaas kwam deze vrijwilligheid er niet zonder kost, zij het een zeer kleine. Zo moet elke werknemer die gebruik wenst te maken van de vrijwillige overuren hiervoor zijn schriftelijk akkoord geven. En dit niet eenmalig, maar elke zes maanden opnieuw, voorafgaandelijk aan de betrokken periode.

De buitenhoreca mocht reeds in mei opnieuw open, de binnenhoreca in juni. Om het overzicht niet te verliezen, raden wij aan om naast de bijlage die u nu of volgende maand opmaakt, sowieso een nieuwe op te maken op 1 januari. Op die manier kunnen we vanaf 2022 opnieuw het vaste ritme aanhouden waarin we telkens in januari en in juli nieuwe bijlagen opmaken.  In onze nieuwsbrief herinneren we u hieraan. 

Voor nieuwe voltijdse werknemers laat u best bij indiensttreding zo’n akkoord ondertekenen. Het document verplicht u immers tot niets, het stelt u enkel in staat om op een eenvoudige manier met overuren te werken als u er nood aan heeft en de werknemer bereid is om ze te presteren. 

Wat zijn de gevolgen als u deze bijlage niet laat tekenen? Ook zonder deze bijlage mag u netto-overuren inzetten, maar gelden in principe de oude spelregels dat u de overuren steeds aan de inspectie moet blijven melden en dat u het gebruik van de overuren moet kunnen motiveren aan de hand van één van de wettelijke motieven. Doet u geen van beide, dan bent u strikt genomen niet in orde met de overurenreglementering en loopt u het risico het netto-voordeel te verliezen.

]]>
<![CDATA[Zomeruur wordt winteruur]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/zomeruur-wordt-winteruur Thu, 21 Oct 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/zomeruur-wordt-winteruur In de nacht van 30 op 31 oktober schakelen we weer over van zomer- naar winteruur. Zondagochtend om 3 uur draaien we de klok één uur terug. 3 uur wordt dan weer 2 uur. Werknemers die die nacht moeten werken zullen dan wellicht één uur langer moeten werken.

De zomer- en wintertijd kent zijn oorsprong in de economische crisis van de jaren zeventig. Door het leefritme af te stemmen op het zonlicht hoopte men energie te besparen. Het beoogde effect werd echter nooit bereikt en de gevolgen bleken vooral negatief. Vandaar dat het Europees Parlement zomer- en wintertijd dit jaar wilde afschaffen, maar voorlopig is er nog geen akkoord over welke tijd zal behouden blijven.

Wie tijdens de nacht van 30 op 31 oktober moet werken, zal waarschijnlijk een uur langer op post moeten blijven. Denken we bijvoorbeeld aan de nachtreceptionist van een hotel of werknemers van nachtclubs en discotheken. Op zondag 27 maart maken we de omgekeerde beweging en schakelen we opnieuw over naar de zomertijd.

Het probleem van de verloning van deze twee nachten wordt geregeld door cao nr. 30 uit 1977. De cao richt zich wel specifiek tot werknemers in ploegenarbeid die niet forfaitair per maand betaald worden en gaat er in eerste instantie vanuit dat in beide nachten dezelfde werknemers tewerkgesteld worden. In dat geval krijgt de nachtploeg bij de omschakeling naar zomeruur acht uur uitbetaald in plaats van de gewerkte zeven uur. Dit ene uur wordt beschouwd als een voorschot op het negende uur dat wordt gepresteerd bij de overschakeling naar winteruur, waarbij zij ook maar acht uur loon uitbetaald krijgen.

In de andere gevallen krijgen werknemers die bij de overschakeling naar zomeruur bijv. 7 uur presteren en toch 8 uitbetaald; wie bij de overschakeling naar winteruur bijv. 9 uur presteert in plaats van 8 uur, krijgt er toch 9 uitbetaald. Let erop dat u het correcte aantal uren doorgeeft.]]>
<![CDATA[Wacht niet te lang om uw vervangende feestdagen voor 2022 vast te leggen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wacht-niet-te-lang-om-uw-vervangende-feestdagen-voor-2022-vast-te-leggen Thu, 21 Oct 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wacht-niet-te-lang-om-uw-vervangende-feestdagen-voor-2022-vast-te-leggen Wilt u de feestdagen waarop gewerkt wordt of die samenvallen met uw normale sluitingsdagen in 2022 op welbepaalde dagen collectief inhalen, dan zal u deze dagen vóór 15 december moeten vastleggen. Kijk meteen na of al uw werknemers hun (recup-)feestdagen van dit jaar hebben opgenomen.

Vervangende feestdagen
Wordt er gewerkt op een feestdag, dan moet u uw werknemers die feestdag op een andere dag betaald laten recupereren. Die vervangdag kan ervoor of erna vallen, maar moet binnen hetzelfde jaar worden opgenomen. Nu het vierde kwartaal is ingezet, kijkt u best na of iedereen zijn feestdagen van 2021 heeft opgenomen, zodat u niet opgenomen feestdagen nog tijdig kan inplannen. Geef de vervangende feestdagen duidelijk door aan uw sociaal bureau, zij kunnen dit niet in uw plaats doen. Feestdagen die vielen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid waren in bepaalde gevallen ten laste van de RVA.

Collectieve vervangdagen
Meestal wordt de vervangfeestdag individueel bepaald in een (bij voorkeur schriftelijke) overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Hoe dit precies dient te gebeuren, bepaalt u zelf in uw arbeidsreglement.

U kan er echter ook voor kiezen om die vervangfeestdagen collectief vast te leggen, bijvoorbeeld om “de brug te maken” of een bijkomende sluitingsweek mee op te vullen. Omdat de meeste horeca-ondernemingen geen vakbondsafvaardiging hebben, volstaat hiervoor een eenvoudig akkoord met uw werknemers. Ten laatste op 15 december van dit jaar maakt u de vervangende feestdagen bekend. Dat doet u door middel van een gedateerd en ondertekend bericht dat u uithangt in uw onderneming of aan al uw werknemers bezorgt. Een kopie van dit bericht voegt u als bijlage toe aan uw arbeidsreglement en verstuurt u online naar de sociale inspectie om het officieel te maken. (www.arbeidsreglement.belgie.be)

De wettelijke feestdagen van 2022

Nieuwjaarsdag  zaterdag 1 januari 2022                                                        
Paasmaandag maandag 18 april 2022
Dag van de Arbeid    zondag 1 mei 2022
O.H. Hemelvaart             donderdag 26 mei 2022
Pinkstermaandag maandag 6 juni 2022
Nationale feestdag         donderdag 21 juli 2022
O.L.V. Hemelvaart         maandag 15 augustus 2022
Allerheiligen     dinsdag 1 november 2022
Wapenstilstand  
vrijdag 11 november 2022
Kerstmis zondag 25 december 2022

Feestdagen op een “normale inactiviteitsdag”
Valt één van deze dagen samen met een "normale inactiviteitsdag", dan moeten uw werknemers deze feestdag op een latere datum recupereren. Onder normale inactiviteitsdag verstaan we de wekelijkse sluitingsdag(en). Maar ook wanneer bepaalde afdelingen - denken we aan administratieve diensten - nooit op zaterdag of zondag zouden werken, dan dienen de feestdagen die op deze dagen vallen op een ander moment ingehaald te worden.

Welk risico loopt u als u zich niet aan deze regels houdt?
Hebt u deze procedure niet gevolgd, geen nood. U kan de vervangdagen nog altijd op een later moment met uw werknemers overeenkomen in een bij voorkeur schriftelijk akkoord. Het voordeel van het nu te doen is dat het nog veraf is, waardoor de meeste mensen er geen bezwaar tegen zullen maken. Nog een voordeel van de officiële procedure is dat de collectieve vervangdagen ook meteen gelden voor werknemers die in de loop van het jaar nieuw in dienst komen.

De nieuwe datums krijgen de waarde van de feestdag die ze vervangen. Wordt Kerstmis bijvoorbeeld collectief verplaatst naar 16 augustus, dan heeft een werknemer die in dienst komt op 1 september er geen recht meer op, terwijl een werknemer die uit dienst gaat op 1 september de feestdag al heeft gehad en bij een volgende werkgever nog een tweede keer zal kunnen opnemen.
          
Inspectiediensten zullen vooral optreden wanneer zij geen of onvoldoende vervangende feestdagen terugvinden op uw loonbrieven en individuele rekeningen. Zij zullen u dan verplichten om die alsnog na te betalen. Ook aan werknemers die reeds uit dienst zijn. Met wat pech gaan ze daarvoor tot drie jaar terug in de tijd. Kijk daarom na of u alle feestdagen van dit jaar al hebt geboekt of ingepland.

Vakbonden grijpen het ontbreken van een akkoord, collectief of individueel, dan weer graag aan om - meestal na ontslag - loon op te eisen voor deze dagen, een eis waar u vaak weinig tegen zal kunnen inbrengen als u zich niet aan de regels hebt gehouden.]]>
<![CDATA[Vanaf 1 november ook Covid Safe Ticket in Waalse horeca]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vanaf-1-november-ook-covid-safe-ticket-in-waalse-horeca Thu, 21 Oct 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vanaf-1-november-ook-covid-safe-ticket-in-waalse-horeca In navolging van Brussel heeft ook Waals parlement deze week het licht op groen gezet voor een uitbreiding van het Covid Safe Ticket op haar grondgebied. Zo zal wie in Wallonië op café of restaurant gaat voortaan ook zijn covid-certificaat moeten bovenhalen.

Wie de volgende weken naar Wallonië gaat, zorgt er best voor steeds zijn coronapas op zak te hebben. Vanaf 1 november wordt le Covid Safe Ticket (CST) er verplicht op de volgende plaatsen:

 • in horecazaken (café, restaurant, discotheek), uitgezonderd het terras (vanaf 16 jaar);
 • op grote evenementen (vanaf 12 jaar);
 • in ziekenhuizen en rusthuizen (vanaf 12 jaar);
 • in sport- en fitnesscentra (vanaf 16 jaar);
 • op beurzen en congressen (vanaf 16 jaar);
 • op grote evenementen (>50 personen) (vanaf 12 jaar);
 • in de culturele, recreatieve en feestsector (vanaf 16 jaar).

Het dragen van een mondmasker is enkel nog verplicht in hospitalen en verzorgingstehuizen. Op de plaatsen waar het CST verplicht is, is het dragen van een masker wel verplicht voor de organisatoren, personeel en deelnemers maar niet voor gasten en bezoekers.

Aan de beslissing zijn hevige discussies voorafgegaan. Niet alle partijen zaten op dezelfde golflengte.

Momenteel is de situatie in België dus in elk gewest verschillend:

 • Wie naar een nachtclub of discotheek wil, zal in het hele land een CST moeten kunnen voorleggen.

 • In Vlaanderen heeft u voorlopig geen CST nodig in cafés of restaurants. U hoeft er ook geen mondmasker meer te dragen, net zoals in de winkels. Er zijn geen regels meer rond social distancing of een maximum aantal personen per tafel. Dansen in cafés is toegestaan.

 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet u sinds 15 oktober uw CST tonen voor café- en restaurantbezoek. De CST-verplichting geldt er ook voor grote evenementen, fitnessclubs, beurzen en congressen, in de culturele, recreatie- of feestsector en in zorginstellingen. Het dragen van een mondmasker is er ook verplicht bij verplaatsingen in horecazaken, in winkels, openbare gebouwen en alle bovenvermelde plaatsen. Er mogen maximaal acht personen aan een tafel zitten en er is een verbod op dansfeesten.
]]>
<![CDATA[Het Vlaams Beschermingsmechanisme 10 voor discotheken, dancings en feestzalen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-vlaams-beschermingsmechanisme-10-voor-discotheken-dancings-en-feestzalen Thu, 21 Oct 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-vlaams-beschermingsmechanisme-10-voor-discotheken-dancings-en-feestzalen Discotheken en dancings, feestzalen, hotels en eventbedrijven uit het Vlaamse Gewest die in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 geconfronteerd werden met een omzetdaling van minstens 60 procent kunnen tot en met 16 november het Vlaams Beschermingsmechanisme 10 aanvragen.

Het Vlaams beschermingsmechanisme 10 is er voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die als een gevolg van de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen geconfronteerd werden met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.

DOELGROEP
De maatregel is er specifiek voor de volgende groep van ondernemingen:
 • discotheken en dancings: een uitgaansgelegenheid die bestaat uit een of meerdere zalen waar hoofdzakelijk gedanst wordt op muziek en die in de subsidieperiode verplicht gesloten is ten gevolge van de coronavirusmaatregelen; (NACE-code 56302)
 • feestzalen: een ruimte in een gebouw of aangelanden ervan, die tegen betaling ter beschikking wordt gesteld aan klanten voor het organiseren van feesten en waar hoofdzakelijk dranken en spijzen worden geleverd in eigen beheer of via een externe cateraar; (NACE-code 56210 of 56290)
 • hotels: exploitatie van een toeristische verblijfsaccommodatie die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden voor hotel van Toerisme Vlaanderen (de exploitatie  voldoet aan de bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en heeft een erkenning verkregen voor de benaming, vermeld in het voormelde artikel 7, overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en artikel 18 van het voormelde besluit van de Vlaamse Regering); (NACE-code 55100)
 • eventbedrijven: onderneming waarvan de hoofdactiviteit in de referentieperiode bestaat in het organiseren van events, feesten en voorstellingen of op contractuele basis de toelevering verzekeren van goederen of diensten aan deze organisatoren, al dan niet onder de vorm van verhuur. Hierbij is de hoofdactiviteit de activiteit die is opgenomen als activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder de RSZ- of btw-NACE-code en die meer dan 50% van de omzet vertegenwoordigt in de periode van 1 juli tot en met 30 september 2019; (NACE-code 56210, 77293, 77294, 77296, 77392, 90022, 90023, 90041)
 • en verder voor reisbureaus en ondernemingen die autocars en autobussen verzorgen voor excursies en reizen. (NACE-code 79110, 79120, 49390)

VOORWAARDEN
Om in aanmerking te komen voor de premie moet de onderneming een omzetdaling van minstens 60% (zonder BTW) hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de coronavirusmaatregelen in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 vergeleken bij dezelfde periode in 2019 of in bepaalde gevallen een andere representatieve periode in 2019 of 2020. Startende ondernemingen vergelijken met de verwachte omzet uit het financieel plan.

Om van de steun te kunnen genieten, moet de onderneming inmiddels terug open zijn.

OMVANG VAN DE PREMIE
De steun bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, in de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 september 2019 met een maximum van:
 • € 22.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
 • € 45.000 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling vanaf 10 tot 49 werknemers
 • € 120.000 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling  van 50 werknemers of meer

Het aantal werknemers is gebaseerd op de personeelsklasse waartoe een onderneming behoort volgens de laatst beschikbare RSZ-personeelsklasse in de VKBO.
Er is geen minimumbedrag voorzien.

AANVRAAGPROCEDURE
De premie moet online aangevraagd worden bij VLAIO. 
Een aanvraag indienen kan tot 16 november 2021, 20 uur.
Meer informatie en details vindt u op de website van VLAIO.
]]>
<![CDATA[Vanaf 15 oktober Covid Safe Ticket in Brusselse horeca]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vanaf-15-oktober-covid-safe-ticket-in-brusselse-horeca Wed, 13 Oct 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vanaf-15-oktober-covid-safe-ticket-in-brusselse-horeca Met ingang van 15 oktober moet men in het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest als bezoeker een Covid Safe Ticket of Corona-certificaat kunnen voorleggen in de horeca en op grote evenementen. Maar wat met werknemers? Moeten die ook zo’n certificaat kunnen voorleggen en mag de werkgever er überhaupt naar vragen?

Het was reeds langer aangekondigd, maar omdat de uitrol wat voeten in de aarde had, wordt de regel pas vanaf vrijdag 15 oktober van kracht. Vanaf die dag zullen bezoekers van de Brusselse horeca een Covid Safe Ticket (CST) of Corona-certificaat moeten voorleggen.

Een CST kan men krijgen wanneer men volledig ingeënt is, een negatieve PCR-test (niet ouder dan 48 uur) of een antigeentest (sneltest, niet ouder dan 24 uur) kan voorleggen of een herstelcertificaat dat niet ouder is dan 180 dagen.

De CST-verplichting geldt in Brussel in de volledige horeca voor alle klanten die binnen zitten in restaurants en cafés, maar niet voor klanten die op het terras zitten. Afhaalrestaurants vallen niet onder de regel. In hotels geldt de verplichting enkel voor de toegang tot het restaurant- of bargedeelte en congres- of beursruimtes. Wie een dancing en discotheek wil bezoeken, moet eveneens een CST kunnen voorleggen, net zoals dat in Vlaanderen het geval is.

De CST-verplichting geldt voorts voor grote evenementen met 50 personen of meer binnen en 200 of meer buiten.; in sport- en fitnessclubs voor alle binnensporten; op handelsbeurzen en congressen; in de culturele, recreatie- of feestsector vanaf 50 personen en in residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen.

Op al deze plaatsen is het CST verplicht vanaf 16 jaar, op massa-evenementen en in zorginstellingen vanaf 12 jaar. De regel wordt voor drie maanden ingevoerd, tot 15 januari 2022, zal elke maand geëvalueerd worden en kan verlengd worden indien de situatie dat vereist.

Moeten ook werknemers in de betrokken sectoren een CST kunnen voorleggen? Hier botsen de covid-regels met de privacywetgeving, waarbij die laatste voorlopig aan het langste eind trekt. Werkgevers mogen namelijk nog steeds niet aan hun werknemers vragen of ze ingeënt of getest zijn. De werkgever mag ook geen verplichte tests opleggen. Staat u als horeca-ondernemer echter op een evenement, dan zal u wel de regels moeten volgen die de organisator u oplegt. Het personeel in horecazaken moet ook een mondmasker blijven dragen.

De uitbater of organisator is verantwoordelijk voor de naleving van deze regel. Hij is verplicht een lijst op te stellen van de personen die aangeduid zijn om de controles uit te voeren door de QR-code te vergelijken met de identiteitsgegevens. Het opslaan van deze gegevens is niet toegestaan. Alleen het aantal bezoekers wordt geregistreerd.

Voor het controleren van de QR-codes dient u de applicatie CovidScan.be te downloaden.

Indien het CST niet in orde is of de bezoeker weigert de controle te ondergaan, kan de uitbater of organisator het recht tot toegang weigeren. Hij kan hierbij ook de politie inschakelen.

Bij niet-naleving van deze regels zijn boetes voorzien van 50 tot 500 euro voor de bezoekers en van 50 tot 2.500 euro voor de uitbaters of organisatoren. De burgemeesters zijn bovendien bevoegd om de zaak voor maximaal drie maanden te sluiten of een evenement onmiddellijk stop te zetten.]]>
<![CDATA[Drie baaldagen zonder ziektebriefje, maar niet voor KMO’s]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/drie-baaldagen-zonder-ziektebriefje-maar-niet-voor-kmos Wed, 13 Oct 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/drie-baaldagen-zonder-ziektebriefje-maar-niet-voor-kmos Het voorstel om het ziektebriefje voor kort verzuim af te schaffen werd maandagavond door de regering in afgezwakte vorm goedgekeurd. Wie langdurig ziek is zal een vragenlijst moeten invullen of uitgenodigd worden voor een gesprek. Grote ondernemingen met veel langdurige zieken riskeren een boete.

Wie één dag ziek is, kan dit binnenkort drie keer per jaar zonder ziektebriefje. Vanaf de vierde dag of in geval van langere afwezigheden zal de werknemer wel langs de dokter moeten passeren. De zieke werknemer blijft verplicht om de werkgever hier onmiddellijk van te verwittigen en dient ook zijn verblijfplaats mee te delen om controle door een controlearts mogelijk te maken.   

Zoals vaak het geval is, is ook deze maatregel een compromis. De drie “baaldagen” gelden namelijk niet voor kleine ondernemingen en KMO’s met minder dan 50 werknemers. Zij kunnen het ziektebriefje blijven vragen.

Ook over langdurig zieke werknemers werden een aantal beslissingen genomen. Werknemers die langer dan tien weken arbeidsongeschikt zijn, zullen een vragenlijst moeten invullen of op gesprek uitgenodigd worden door een werkgelegenheidscoördinator. Wie dit niet doet, riskeert 2,5 procent van zijn uitkering te verliezen.

Werkgevers met meer dan 50 werknemers met veel langdurig zieken lopen dan weer het risico op een boete van 2,5 procent van de loonmassa. Hierbij zal enkel worden gekeken naar de werknemers jonger dan 55.

Artsen zullen op termijn via een elektronisch attest aan de mutualiteit kunnen doorgeven wat een langdurig zieke werknemer nog wel kan doen om de re-integratie te bevorderen.

Voor de details blijft het nog wachten op de wetteksten.]]>
<![CDATA[Op 1 november moet uw jaaractieplan klaar zijn]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/op-1-november-moet-uw-jaaractieplan-klaar-zijn Wed, 13 Oct 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/op-1-november-moet-uw-jaaractieplan-klaar-zijn Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. De acties die u hiervoor onderneemt, werkt u uit in twee verschillende documenten: het “globaal preventieplan” en het "jaarlijks actieplan". Dat laatste moet vóór 1 november worden opgemaakt.

Waken over de veiligheid en het welzijn van de werknemers is een belangrijke taak van iedere werkgever. Grote ondernemingen moeten hiervoor zelfs een speciaal opgeleide preventieadviseur aanduiden. In kleinere zaken gelden grotendeels dezelfde verplichtingen en is de zaakvoerder, meestal zonder het te weten, de preventieadviseur van dienst.

In alle gevallen zal u als werkgever moeten kunnen aantonen dat u er alles aan gedaan heeft om het welzijn op de werkvloer te waarborgen en ongevallen te voorkomen. Dat doet u o.a door het opstellen van een globaal preventieplan (GPP) en een jaarlijks actieplan (JAP).

In het globaal preventieplan legt u de grote lijnen vast van uw welzijnsbeleid. Minstens één keer per vijf jaar dient u een nieuw GPP op te stellen en elk jaar herbekijkt u dit plan. U gaat hierbij uit van de risicoanalyse van uw concrete situatie waarbij u kijkt naar de ernst, de frequentie van blootstelling en de waarschijnlijkheid van bepaalde risico’s. Denk aan de kans op snijden en prikken bij het gebruik van messen in de keuken, uitglijden op een vette vloer, of het risico op brandwonden bij het gebruik van ovens en fornuizen of het hanteren van hete dranken en schotels.
De meest voor de hand liggende maatregelen zijn bijvoorbeeld het verplicht dragen van veiligheidsschoenen en het aanleggen van een antislipvloer in de keuken, het geregeld inventariseren van de aanwezige EHBO-producten, het opleiden en bijscholen van werknemers in eerste hulp,…

Het jaarlijks actieplan (JAP) is de logische volgende stap. Hierin werkt u de preventiemaatregelen uit voor het volgende jaar concreet uit. Het JAP moet o.m. bevatten:
 • de preventiedoelstellingen die, op basis van de risicoanalyse, in de loop van het jaar behaald moeten worden;
 • de middelen en methoden (tijd, budget,…) die ter beschikking gesteld worden om deze te behalen;
 • de rol en verantwoordelijkheid van de verschillende betrokken personen;
 • eventuele aanpassingen aan het globaal preventieplan door gewijzigde omstandigheden.

Omdat het opstellen van zulke plannen niet eenvoudig is, maakt u uw GPP en JAP best op in samenspraak met uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. 

Werkgevers die over een Comité beschikken, moeten het JAP voor advies aan hen voorleggen en dit uiterlijk de tweede maand voorafgaand aan het begin van het dienstjaar waarop het betrekking heeft. In mensentaal is dat voor de meeste werkgevers 1 november. Bij afwezigheid van een comité, zoals bij de meesten van u, zal u het moeten voorleggen aan de werknemersafvaardiging en als die er niet is aan de werknemers zelf.]]>