Horeca is mijn passie - RSS http://www.horecaismijnpassie.be Tue, 20 Jul 2021 12:00:00 GMT skinn cms Horeca is mijn passie - Tom De Pauw nl <![CDATA[Rouwverlof wordt uitgebreid naar tien dagen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/rouwverlof-wordt-uitgebreid-naar-tien-dagen Tue, 20 Jul 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/rouwverlof-wordt-uitgebreid-naar-tien-dagen Wie een dierbare verliest kan daarvoor klein verlet opnemen. In pc 302 gaat het om één tot vijf dagen afhankelijk van de graad van verwantschap. Dat is meer dan in veel andere sectoren, maar nog steeds veel te weinig om het verlies te verwerken en om zich met alle beslommeringen bezig te houden die een overlijden met zich meebrengt. Dat vond ook de regering die het rouwverlof in bepaalde gevallen uitbreidde naar tien dagen.

In het geval van een overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), had een werknemer in pc 302 tot voor kort recht op 5 dagen klein verlet betaald door de werkgever, vrij te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt één maand na het overlijden. In de meeste andere sectoren waren dat er slechts 3.

Een nieuwe wet breidt dit aantal nu uit tot 10 dagen betaald door de werkgever: 3 dagen door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis en 7 bijkomende dagen vrij te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden. In onderling akkoord kunnen werknemer en werkgever hiervan afwijken.

Deze tien dagen gelden zowel bij het overlijden van
- De echtgenoot of echtgenote als de samenwonende partner
- Een kind van de werknemer, diens echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner
- Een pleegkind in het kader van langdurige pleegzorg (minstens 6 maanden) op het moment van overlijden of in het verleden

Ook in het geval een arbeidsongeschiktheid aansluit op het rouwverlof voor partner of kind voorziet de wet specifieke regels. In dat geval kunnen de vierde tot en met de tiende dag rouwverlof aangerekend worden op het gewaarborgd loon. Vermits in pc 302 nu reeds vijf dagen rouwverlof werden voorzien, kunnen hier slechts vijf dagen rouwverlof op het gewaarborgd loon worden aangerekend. M.a.w. de 30 kalenderdagen gewaarborgd loon bij ziekte worden ingekort tot respectievelijk 30-7=23 of in het geval van de horeca 30-5=25 kalenderdagen. Beide afwezigheden moeten wel op elkaar aansluiten. De aanrekening is geen verplichting, de werkgever beslist of hij hier al dan niet gebruik van wenst te maken.

Voor overlijden van andere familieleden blijven de oude regels gelden. Voor pc 302 zijn dat:
- In het geval van overlijden van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer of van zijn echtgeno(o)(e) of samenwonende partner: Vier dagen, door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt één maand na het overlijden. In andere paritaire comités zijn dat er doorgaans drie.

- In het geval van overlijden van inwonende overige familie: een broer, zus, schoonbroer, schoonzus, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter: Twee dagen door de werknemer te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt één maand na het overlijden.

- In het geval van overlijden van niet-inwonende overige familie: een broer, zus, schoonbroer, schoonzus, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter: De dag van de begrafenis.

- In het geval van overlijden van een pleegkind bij kortdurende pleegzorg: De dag van de begrafenis.

- In het geval van overlijden van een pleegouder in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden: Drie dagen, op te nemen tussen het moment van overlijden en de dag van de begrafenis.]]>
<![CDATA[Ook na volledige vaccinatie blijft waakzaamheid geboden ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-na-volledige-vaccinatie-blijft-waakzaamheid-geboden- Tue, 20 Jul 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-na-volledige-vaccinatie-blijft-waakzaamheid-geboden- Steeds meer Belgen zijn intussen volledig gevaccineerd. Geen enkel vaccin beschermt echter 100%. Daarom moeten ook personen die volledig gevaccineerd zijn en mogelijke symptomen van COVID-19 vertonen zich nog steeds laten testen. Ook na blootstelling aan een hoog-risicocontact is zo snel mogelijk testen nog steeds de regel.

Ondanks alle versoepelingen blijven testen, quarantaine- en andere maatregelen noodzakelijk om de pandemie onder controle te houden. Zeker nu steeds meer landen opnieuw oranje kleuren en met de nieuwe varianten die opduiken. U blijft dus best op uw hoede wanneer werknemers of klanten COVID-verschijnselen vertonen: kortademigheid, hoesten, koorts, afgenomen of verdwenen reukzin…

Werknemers met gezondheidsklachten zet u beter niet aan het werk. Zij laten zich het best meteen testen. Ook werknemers die een hoog-risicocontact hebben gehad moeten zich nog steeds laten testen. Tot ontvangst van het resultaat blijven ze in quarantaine. Pas bij een negatieve test mogen zij opnieuw aan het werk. Een tweede test is niet meer nodig. Weigeren ze zich te laten testen, dan geldt een quarantaine van tien dagen. Laag-risicocontacten die volledig gevaccineerd zijn moeten geen extra maatregelen meer nemen.

Snel- of zelftesten verplichten als werkgever kan nog altijd niet. Er enkele in huis halen voor werknemers die ze willen gebruiken, kan nooit kwaad.

Voor personen die nog niet of slechts gedeeltelijk gevaccineerd zijn, blijven dezelfde regels gelden als voorheen. Bij een hoog-risicocontact zullen zij zich wel twee keer moeten laten testen en in tussentijd in quarantaine moeten.]]>
<![CDATA[Gevolgen van de overstromingen voor werkgever en werknemer]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/gevolgen-van-de-overstromingen-voor-werkgever-en-werknemer Tue, 20 Jul 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/gevolgen-van-de-overstromingen-voor-werkgever-en-werknemer We zijn natuurlijk allemaal erg aangeslagen door de natuurramp van de afgelopen dagen. Maar wat zijn hiervan de gevolgen op de werkvloer op korte termijn? Welke schorsingen zijn hiervoor voorzien voor uw werknemers? Op welke uitkeringen kunnen zij terugvallen? En welke steunmaatregelen zijn er voorzien voor zelfstandigen?

Werknemers die hun werk niet kunnen uitvoeren
Voor arbeiders kan tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer worden aangevraagd, voor bedienden zal men een beroep moeten doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. In beide gevallen geldt dat de uitvoering van het werk volledig onmogelijk moet zijn. Er mag dus geen vervangwerk mogelijk zijn zoals opruim-  schoonmaak- of herstellingswerken. Bovendien moet het gaan om volledige dagen werkloosheid en mag de werknemer voor die dag of dagen geen vakantie of recup hebben gepland of genomen.

Werknemers die niet op hun werk kunnen geraken
Voor werknemers, zowel arbeiders als bedienden, die niet op hun werk geraakten of geraken omdat wegen ondergelopen zijn, kan eveneens werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd. Naast de hoger vermelde voorwaarden geldt hier dat de werknemer op geen andere manier het werk kan bereiken. Werknemers die het werk moesten onderbreken of die reeds op weg naar het werk waren op het moment dat de ramp uitbrak, hebben voor die dag recht op hun gewaarborgd dagloon.

De RVA maakte naar aanleiding van de recente gebeurtenissen een speciale pagina aan op haar website. 

Werknemers waarvan de woning zwaar beschadigd is
Werknemers waarvan de woning door de overstromingen zware schade opliep, kunnen gebruik maken van verlof om dwingende reden ook wel eens sociaal of familiaal verlof genoemd. Onder dwingende reden wordt verstaan elke onvoorzienbare, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt. De recente overstromingen vallen daar zeker onder. Deze afwezigheid is een recht gedurende maximaal tien dagen per jaar en is niet betaald, tenzij anders wordt overeengekomen.
Tot en met 15 augustus kunnen deze omstandigheden uitzonderlijk ook door de RVA aanvaard worden als reden voor tijdelijke werkloosheid.

Overbruggingsrecht voor getroffen zelfstandigen
Door de overstroming getroffen zelfstandigen kunnen dan weer aanspraak maken op een dubbel crisis-overbruggingsrecht “gedwongen onderbreking (natuurramp)”, dat kondigde minister Clarinval aan. Het bedrag van de uitkering is evenredig met de duur van de onderbreking. Het gaat om een bedrag van 329,38 euro bruto (zonder personen ten laste) en 411,60 bruto (met personen ten laste) voor een periode van minstens 7 opeenvolgende dagen, tot resp. 1.317,52 en 1.646,38 euro bruto na 28 dagen.

Daarnaast zal er voor hen ook een vrijstelling van de sociale bijdragen zijn voor het derde kwartaal 2021. De sociale verzekeringsfondsen zullen hiervoor op hun website een vereenvoudigde aanvraagprocedure ter beschikking stellen.]]>
<![CDATA[De feestdag van 21 juli]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-feestdag-van-21-juli- Wed, 14 Jul 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-feestdag-van-21-juli- Op 21 juli vieren we de nationale feestdag en hebben de meeste Belgen vrijaf. In de horeca wordt op die dag echter volop gewerkt. Waarop moet u daarbij letten?

Een werknemer die moet werken op een feestdag, heeft hij recht op drie dingen:

• vanzelfsprekend het loon voor de uren die hij op die feestdag werkt;
• een feestdagtoeslag van 2 euro per gewerkt uur met een maximum van 12 euro per dag;
• betaalde inhaalrust

Vooral dat laatste wordt al eens vergeten. Een werknemer die werkt op een feestdag zal hiervoor op een ander moment betaalde inhaalrust moeten opnemen. Hoeveel inhaalrust u hiervoor moet toekennen is forfaitair vastgesteld. Werkt de werknemer meer dan vier uur op de feestdag, dan bedraagt de inhaalrust een volledige dag. Werkt hij minder dan vier uur, dan moet hij een halve dag recupereren, te nemen vóór of na 13 uur, waarbij er op die dag niet meer dan vijf uren mag gewerkt worden. In de praktijk zien we echter vaak dat men voor een meer pragmatische oplossing kiest, nl. de recuperatie van de werkelijk gepresteerde uren, al is dit niet 100% zoals het hoort.

De werkgever moet de inhaalrust toestaan binnen de zes weken die volgen op de feestdag. Kan dit niet, bijvoorbeeld omwille van ziekte, ongeval, bevallingsrust,… dan moet de werkgever de inhaalrust toekennen binnen de zes weken die volgen op het einde van de schorsingsperiode. In geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst, moet de inhaalrust toegekend worden vóór het verstrijken van de opzeggingstermijn. Spreek de regels voor de aanvraag en opname van de vervangende feestdag best duidelijk af in uw arbeidsreglement.

U kan er als werkgever ook voor opteren om de feestdagen collectief te recupereren. Uw zaak is bijvoorbeeld open op 21 juli, maar tussen Kerst en Nieuw sluit u een week. U kan dan beslissen dat u de te recupereren feestdagen in die week laat opnemen. Dergelijke collectief gerecupereerde feestdagen moet u wel vóór 15 december van het voorgaande jaar aan uw personeel kenbaar maken. Hebt u dit niet gedaan, dan kan het alsnog met uw werknemers individueel overeenkomen.

Laat u minderjarigen (-18 jaar) werken op een feestdag, dan moet u enkele bijkomende regeltjes in acht nemen. Zo moet de werkgever de sociale inspectie hiervan minstens vijf dagen op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen en moet de inhaalrust binnen de zes dagen na de feestdag worden opgenomen.]]>
<![CDATA[Nu ook officieel: vrijstelling vakantiegeldbijdragen arbeiders]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nu-ook-officieel-vrijstelling-vakantiegeldbijdragen-arbeiders Wed, 14 Jul 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nu-ook-officieel-vrijstelling-vakantiegeldbijdragen-arbeiders De vrijstelling van vakantiegeldbijdragen 2020 voor de horeca werd al enkele maanden geleden aangekondigd. Over de details was echter nog geen duidelijkheid en zolang er geen teksten waren verschenen, bleef de RSZ officieel vasthouden aan het eerder aangekondigde uitstel van betaling. Met de publicatie van de “Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19 pandemie” in het Staatsblad van 13 juli 2021 kunnen we het nu ook definitief bevestigen.

Artikel 24 van deze pas verschenen wet stelt: “Wat de handarbeiders betreft die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf (PC 302) vallen wordt, voor de vier kwartalen van 2020, het bijdragepercentage van 15,84 pct., bedoeld in het tweede lid, vervangen door het bijdragepercentage van 5,57 pct. en het gedeelte begrepen in deze bijdrage dat slechts jaarlijks gestort wordt in de loop van het jaar dat volgt op het vakantiedienstjaar wordt vastgesteld op 0,00 pct.”.

Wat wil dit concreet zeggen? De werkgeversbijdrage voor het vakantiegeld van arbeiders bedraagt 15,84% op het brutoloon aan 108%. 5,57% betaalt u in uw kwartaalbijdragen, voor de resterende 10,27% krijgt u in april een factuur. Het is enkel dit laatste deel dat u niet hoeft te betalen.

De RSZ had hiervoor voorlopig nog geen debetberichten verstuurd omdat de betaling eerder was uitgesteld tot oktober. De publicatie van de wet bevestigt nu de definitieve vrijstelling.

De arbeiders zelf zullen hiervan niets merken. Zij hebben gewoon hun vakantiegeld uitbetaald gekregen van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. In de begroting van de FOD Sociale Zekerheid werd hiervoor een toelage opgenomen die aan de RJV wordt toegekend.

Deze vrijstelling geldt enkel voor 2021 (vakantiedienstjaar 2020) en voor de arbeiders van pc 302. ]]>
<![CDATA[Doelgroepvermindering hotelsector verlengd voor derde kwartaal]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/doelgroepvermindering-hotelsector-verlengd-voor-derde-kwartaal Wed, 14 Jul 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/doelgroepvermindering-hotelsector-verlengd-voor-derde-kwartaal De doelgroepvermindering die de hotelsector genoot in het tweede kwartaal, wordt ook doorgetrokken naar kwartaal 3. Het wetsontwerp ter zake moet wel nog worden goedgekeurd.

Ter herinnering. Deze vermindering is bedoeld voor werkgevers uit het pc 302 met als hoofdactiviteit het uitbaten van een hotel of het verschaffen van andere accommodatie zoals vakantiewoningen, kampeerterreinen, jeugdherbergen,… (concreet de NACE-codes 55100, 55201-4, 55209, 55300 en 55900).

Om er gebruik van te kunnen maken moet de werkgever op basis van de periodieke BTW-aangiften kunnen aantonen dat er een omzetdaling is van minstens 60% van de normale activiteit in het tweede, en dus nu ook het derde kwartaal 2021 ten opzichte van het tweede, resp. derde kwartaal 2019. Deze controle kan dus pas gebeuren na de afsluiting van dat kwartaal. De omzetdaling wordt bekeken over de volledige juridische entiteit, eventuele andere activiteiten zoals een restaurant inbegrepen.

Het gaat om een vrijstelling van de volledige basiswerkgeversbijdrage (25%) voor maximaal vijf werknemers per vestigingseenheid. Dat komt overeen met de doelgroepvermindering die men bijv. krijgt voor de eerste werknemer of voor een nieuw aangeworven laaggeschoolde jongere of een nieuw aangeworven oudere werknemer. Net als voor alle doelgroepverminderingen geldt dat per individuele werknemer maar één vermindering kan worden toegepast.

De werknemers in kwestie moeten wel ononderbroken in dienst blijven tot het einde van het kwartaal waarvoor de vermindering wordt genoten, tenzij ze zelf ontslag nemen of ontslagen worden om dringende reden.

Een bijkomende voorwaarde is dat u aan alle werknemers, ook die waarvoor de doelgroepvermindering niet geldt, in 2021 een concreet en individueel opleidingsplan zal moeten opmaken dat minstens 5 dagen beslaat voor een voltijder. Voor deeltijders kan het aantal opleidingsdagen geproratiseerd worden.

Tot slot mag u in 2021 ook niet overgaan tot: het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders; het uitkeren van bonussen aan leden van de raad van bestuur en aan het leidinggevend personeel; de inkoop van eigen aandelen.

De korting zal daarom niet automatisch worden toegepast door uw sociaal bureau. Wenst u er gebruik van te maken en voldoet u aan de voorwaarden, neem dan contact op met uw dossierbeheerder.]]>
<![CDATA[Brusselse steun voor logiesverstrekkers]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/brusselse-steun-voor-logiesverstrekkers Wed, 07 Jul 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/brusselse-steun-voor-logiesverstrekkers De Brusselse regering kent een premie toe aan in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geregistreerde ondernemingen die één of meerdere toeristische logies uitbaten. De premie is in de eerste plaats bedoeld voor bijkomende investeringen om te voldoen aan de gezondheidsvoorschriften.

Om van de premie te kunnen genieten moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen:
 1. U bent op 31 december 2020 ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
 2. U hebt minstens een actieve vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) op dezelfde datum;
 3. U beschikt - in overeenstemming zijn met de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies - op 24 juni 2021 over een actief, niet-geschorst registratienummer voor de vestigingseenheden waarvoor de steun wordt aangevraagd ;
 4. U geniet de BTW-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen niet;
 5. U voldoet aan uw verplichtingen inzake de bekendmaking van uw jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België;
 6. Op het moment van de steunaanvraag hebt u geen sociale en fiscale schulden, tenzij die het voorwerp uitmaken van een afbetalingsplan dat wordt nageleefd;

Daarnaast dient u in 2019 een omzet verwezenlijkt te hebben die hoger is dan de bedragen opgenomen in de volgende tabel, berekend in functie van het aantal actieve vestigingseenheden in het Gewest waarvan de begindatum in de KBO 1 januari 2020 voorafgaat. Deze voorwaarde is niet van toepassing op ondernemingen ingeschreven in de KBO vanaf 1 januari 2019.

                         Aantal vestigingseenheden                                   Omzet 2019
                                                1                                    25.000 euro
                                                2                                    35.000 euro
                                                3                                    45.000 euro
                                                4                                    55.000 euro
                                         5 en meer                                    65.000 euro

Vennootschappen moeten bovendien voldoen aan minstens één van onderstaande voorwaarden die hun financiële gezondheid kunnen aantonen:

a) het eigen vermogen, opgenomen in de boekhoudkundige code 10/15 vermeerderd met de code 101, is groter dan de helft van het geplaatst kapitaal, code 100, plus de uitgiftepremies, code 11, tenzij de begunstigde tussen het einde van het betrokken boekjaar en de dag van de steunaanvraag zijn eigen vermogen heeft wedersamengesteld zodat het groter is dan de helft van het geplaatst kapitaal, plus de uitgiftepremies;
b) de omzet, code 70, van 2019 is groter dan die van 2018;
c) het resultaat van de winst van het boekjaar voor belasting, code 9903, is positief.

Indien de begunstigde een vereniging of onderneming natuurlijke persoon (zelfstandige) is, hoeft deze slechts aan een van de laatste twee voorwaarden te voldoen (omzet of winst).

De omvang van de steun wordt toegekend per actieve vestigingseenheid die in het BHG die vóór 1 januari 2021 in het KBO was ingeschreven en wordt bepaald op basis van het aantal voltijds equivalenten (VTE) opgenomen in de sociale balans die is afgesloten op 31 december 2019.

                                            Aantal VTE                                   Omvang steun
                                       <5                             12.500 euro
                                     5<10                             37.500 euro
                                      >10                             62.500 euro


De premie moet ten laatste op 28 juli 2021 worden aangevraagd via IRISBOX. Per vennootschap kan voor maximaal 5 vestigingseenheden een premie worden aangevraagd. Meer info vindt u op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
]]>
<![CDATA[Nieuwe maximale kilometervergoeding vanaf 1 juli]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuwe-maximale-kilometervergoeding-vanaf-1-juli Wed, 07 Jul 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuwe-maximale-kilometervergoeding-vanaf-1-juli De maximale kilometervergoeding voor verplaatsingen met de wagen stijgt vanaf 1 juli licht voor de volgende twaalf maanden.

Wanneer uw werknemers in uw opdracht verplaatsingen maken met de eigen wagen, bromfiets of motorfiets, dan zal u doorgaans de kosten die hieraan verbonden zijn vergoeden. Omdat de werkelijke kosten niet altijd even makkelijk te becijferen zijn, werd hiervoor een forfaitair bedrag vastgesteld.

Het maximumbedrag van deze forfaitaire kilometervergoeding bedraagt vanaf 1 juli 2021 0,3707 €/kilometer. Tot 30 juni 2021 stond dit forfait op 0,3542 €. De stijging hangt samen met de brandstofprijzen en de index van de consumptieprijzen.

Dit bedrag wordt verondersteld de volledige kost van het voertuig te dekken dat uit het gebruik ervan voortvloeit. Voor terugbetaling van kosten in het kader van beroepsverplaatsingen is dit bedrag vrijgesteld van RSZ en belastingen. Wenst u meer te betalen, dan zal u moeten kunnen aantonen dat de werkelijke kosten inderdaad hoger lagen. Een verplichting is de terugbetaling overigens niet en u hoeft ook niet het maximale bedrag te betalen. Doet uw werknemer meer dan 24.000 km beroepsverplaatsingen per jaar, dan mag u dit forfait in principe niet gebruiken, maar dient u de reële kostprijs in rekening te brengen omdat de fiscus in zulke gevallen vermoedt dat het om verdoken loon gaat.

De RSZ aanvaardt dit bedrag ook voor de dagelijkse woon-werkverplaatsingen van uw werknemers met de eigen auto, in plaats van de wettelijk of bij cao voorziene terugbetaling. Hetzelfde bedrag mag, maar hoeft u niet te geven aan werknemers die te voet naar het werk komen.

Op die manier kan u vaak het nettoloon van uw werknemers op een goedkopere manier verhogen. Want ook in dit geval is de vergoeding vrij van RSZ en tot 420 euro per jaar (35 euro per maand) vrijgesteld van belastingen, op voorwaarde dat de werknemer ervoor opteert om in zijn belastingaangifte zijn werkelijke beroepskosten niet aan te tonen.

Meer weten over deze en andere vormen van loonoptimalisaties? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte. ]]>
<![CDATA[Toch nog tijdelijke werkloosheid nodig? Hoe zit het precies?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/toch-nog-tijdelijke-werkloosheid-nodig-hoe-zit-het-precies Wed, 07 Jul 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/toch-nog-tijdelijke-werkloosheid-nodig-hoe-zit-het-precies Kan u nog steeds gebruik maken van tijdelijke werkloosheid? Wat moet u daarvoor doen? En wat is er intussen veranderd? Een kleine update.

Op het vlak van tijdelijke werkloosheid is er voorlopig weinig veranderd. Tot en met 30 september 2021 kan alle tijdelijke werkloosheid die te wijten is aan het coronavirus en de maatregelen die daarrond worden genomen, worden ondergebracht in het inmiddels voldoende gekende stelsel van de corona-overmacht. Zelfs al zijn er onderliggende economische oorzaken.

U hoeft daarvoor nog steeds geen bijkomende documenten in te vullen. Een elektronische aangifte van uw sociaal secretariaat op basis van de loonbrief volstaat. De tijdelijk werkloze moet zich tot 30 september 2021 ook nog steeds niet inschrijven als werkzoekende.

De verhoogde uitkering (70% van het begrensd loon + het dagsupplement van 5,63 euro) blijft tot dan behouden. Tot 30 september 2021 wordt eveneens een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden op de uitkeringen. Denk eraan dat dit gevolgen kan hebben op de personenbelasting van 2022 omdat men hierdoor in de meeste gevallen te weinig vooraf zal betaald hebben.

Werknemers die in de loop van de drie maanden vóór ze op tijdelijke werkloosheid wegens corona werden gesteld reeds een bijberoep uitoefenden, in loondienst of als zelfstandige, vallen tot 30 september onder de versoepelde maatregel dat ze dat bijberoep niet moeten aangeven en dat de inkomsten uit het bijberoep de daguitkering niet zullen verminderen.

Intussen blijft wel steeds de regel dat u geen werknemers in tijdelijke werkloosheid mag vervangen door externe werknemers (nieuwe aanwervingen, studenten, flexi’s, interims,…).]]>
<![CDATA[Hoe wordt het overbruggingsrecht voor zelfstandigen belast?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoe-wordt-het-overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-belast Mon, 05 Jul 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoe-wordt-het-overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-belast Waarschijnlijk kon ook u tijdens de coronacrisis een beroep doen op het overbruggingsrecht. Intussen kreeg u van uw sociale verzekeringskas één of meerdere fiscale fiches waarmee u uw belastingaangifte 2021 kan invullen. 

Easypay Group maakte een handig overzicht van welke bedragen op deze fiches u in welk vakje van uw aangifte moet invullen.

]]>
<![CDATA[Neutralisatie studentenuren derde kwartaal]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/neutralisatie-studentenuren-derde-kwartaal Wed, 30 Jun 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/neutralisatie-studentenuren-derde-kwartaal Het wetsontwerp moet nog steeds door het parlement worden goedgekeurd, maar de RSZ plaatste het alvast in haar laatste instructies: de uitbreiding van de studentenarbeid voor het derde kwartaal.

Voor de eerste 475 uur per jaar wordt voor een student een solidariteitsbijdrage berekend in plaats van de gewone sociale zekerheidsbijdragen. De student zelf betaalt slechts 2,71% in plaats van de normale 13,07%; de werkgever 5,42% in plaats van de 25% basisbijdrage voor een gewone werknemer.  

Om het mogelijk te maken om maximaal studenten in te zetten bij de hervatting van de activiteiten na de versoepelingen, zullen de uren die een student presteert tijdens het derde kwartaal 2021 (1 juli-30 september 2021) niet meetellen voor het contingent van 475 uur.

Hoewel het aanvankelijk enkel als een maatregel voor de zwaarst getroffen sectoren was aangekondigd, geldt de maatregel voor studenten in alle sectoren. De onlineteller waarbij het resterende aantal uren in het contingent kan worden geconsulteerd, zal tijdig worden aangepast.

Ook studenten die hun contingent reeds volledig hebben opgebruikt tijdens het eerste en tweede kwartaal of die reeds volledig gereserveerd zouden zijn voor het vierde kwartaal, komen in juli, augustus en september nog in aanmerking voor uren aan de solidariteitsbijdrage in plaats van de gewone RSZ-bijdragen.

Verder blijven alle gewone regels voor studentenarbeid van tel:
 • De student moet steeds met een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst tewerkgesteld worden
 • Er dient een correcte dimona “STU” te gebeuren met aanduiding van de uren.
 • Buiten de periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling

Voor studenten die werkten in de gezondheidszorg of het onderwijs, worden ook de uren van het eerste en het tweede kwartaal 2021 niet aangerekend op het contingent.

Voor de kinderbijslag zullen de uren van het derde kwartaal niet meegerekend worden in de 475 uur per jaar (Vlaanderen en Wallonië) of de 240 uur per kwartaal (Brussel) zodat zij hun kinderbijslag niet zullen verliezen. Er worden hiervoor nog aangepaste regelingen uitgewerkt. Voor de studenten die werkten in de gezondheidszorg en het onderwijs tellen ook de uren uit het eerste en tweede kwartaal niet mee.

Ook voor de fiscale reglementering (het ten laste zijn van de ouders) zal nog een aanpassing worden voorzien. ]]>
<![CDATA[Herinnering: vergeet uw bijlagen vrijwillige overuren niet]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/herinnering-vergeet-uw-bijlagen-vrijwillige-overuren-niet Wed, 30 Jun 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/herinnering-vergeet-uw-bijlagen-vrijwillige-overuren-niet Wie zijn voltijders met netto-overuren laat werken moet elke zes maanden een verklaring van vrijwilligheid laten tekenen. De kans is groot dat de geldigheidsdatum van uw laatste exemplaar verstreken is. Schrijf het dus zeker bij op uw opstart-checklist.

Voltijdse werknemers in de horeca die voor een werkgever werken die het GKS gebruikt, mogen 360 netto-overuren op vrijwillige basis presteren waar u niet langer verantwoording voor hoeft af te leggen. Dat aantal wordt niet geproratiseerd voor de maanden waarin er niet werd gewerkt. Dat zijn dus nog heel wat interessante uren die u de volgende maanden kan inzetten.

Netto overuren zijn meestal net iets duurder dan een student of een flexi-jobber, afhankelijk van wat u betaalt. Maar vermits de uren door uw vaste medewerkers worden gepresteerd, zijn ze vaak rendabeler. Bovendien kan u met dit systeem een deeltje van de verloren inkomsten van uw werknemers goed maken. Zorg er wel voor dat u controle houdt over het gebruik ervan, want zelfs al zijn het goedkope uren, worden ze ondoordacht ingezet, dan zal u uw loonkost snel zien stijgen.

Aan het gebruik van de netto overuren is wel een kleine formaliteit verbonden. Wilt u ze “vrijwillig” inzetten, zonder voorafgaande aangifte aan de inspectie en zonder ze te moeten rechtvaardigen, dan moeten uw werknemers elke zes maanden die vrijwilligheid op papier bevestigen in een bijlage aan hun arbeidsovereenkomst.

Wat zijn de gevolgen als u deze bijlage niet laat tekenen? Ook zonder deze bijlage mag u netto-overuren inzetten, maar gelden in principe de oude spelregels dat u de overuren steeds aan de inspectie moet blijven melden en dat u het gebruik van de overuren moet kunnen motiveren aan de hand van één van de wettelijke motieven. Doet u geen van beide, dan bent u strikt genomen niet in orde met de overurenreglementering en loopt u het risico het netto-voordeel te verliezen. 

Wie geen GKS heeft, beschikt over 300 netto overuren per voltijder. In dit geval moet u steeds de overuren melden aan de inspectie en mogen de overuren niet op om het even welk moment worden ingepland, maar enkel om onvoorziene redenen of buitengewone vermeerdering van werk.]]>
<![CDATA[De nieuwe versoepelingen vanaf 27 juni]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-nieuwe-versoepelingen-vanaf-27-juni Mon, 28 Jun 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-nieuwe-versoepelingen-vanaf-27-juni Op 27 juni is de tweede fase van het zogenaamde “Zomerplan” ingegaan. Meer dan een derde van de Belgische bevolking is intussen volledig gevaccineerd, het aantal ziekenhuisopnames daalt, net zoals de positiviteitsratio. De nieuwe maatregelen zijn daarom deze keer enkel versoepelingen. Ook voor de horeca.

In de horeca mogen er voortaan tot acht mensen aan eenzelfde tafel plaatsnemen. Kinderen tot en met 12 jaar worden hierin niet meegeteld. Ook thuis mag u binnen maximaal acht personen over de vloer krijgen. In de tuin gelden geen beperkingen meer. In feestzalen mag opnieuw met een onbeperkt aantal mensen worden samengekomen, maar wel volgens de geldende horeca-regels: acht personen per tafel en mondmasker zodra men van de tafel opstaat. Er mag ook niet worden gedanst. Voor feesten en recepties wordt verwacht dat ze vanaf 1 september zonder beperkingen zullen kunnen plaatsvinden.

Het verplichte sluitingsuur is vanaf nu 1 uur ’s nachts. Tussen 01u00 en 05u00 zijn alle horecazaken, maar ook nachtwinkels, verplicht gesloten. Het samenscholingsverbod van maximaal tien personen overdag en vier personen ’s nachts is opgeheven. Op het Overlegcomité van 16 juli zal mogelijk gesproken worden over de afschaffing van het sluitingsuur en de heropening van discotheken.

Het gebruik van plexi-schermen is toegestaan op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter tussen twee tafelgezelschappen niet kan gerespecteerd worden. De schermen moeten dan wel minstens 1,8 meter hoog zijn.

Cafésporten zoals biljart, darts, tafelvoetbal maar ook kansspelen mogen opnieuw beoefend worden. Tooghangen is voorlopig nog niet toegestaan. Net zoals iedereen die opstaat van zijn tafel moeten de spelers wel verplicht een mondmasker dragen.

Van dat mondmasker zijn we voorlopig nog niet verlost. Mondmaskers moeten nog steeds gedragen worden op café en restaurant (behalve aan tafel), in winkels, op het openbaar vervoer, in musea, pretparken, evenementen en wedstrijden, markten en kermissen, op drukke plaatsen, ... en op andere openbare plaatsen indien de lokale overheid dat zou beslissen.

Verhuurt u uw achterafzaaltje aan één of meerdere verenigingen, ook die mogen voortaan weer samenkomen in groepen van maximum 100 personen, telkens opgedeeld in groepjes van maximum acht personen waartussen geen veilige afstand moet gehouden worden.

Op binnen-evenementen mogen voortaan weer 2.000 mensen aanwezig zijn of maximaal 80% van de zaalcapaciteit. Dat moet zittend, met mondmasker en op veilige afstand. Buiten mogen er 2.500 mensen aanwezig zijn. Vanaf 30 juli zouden dat respectievelijk 3.000 en 5.000 mensen worden, vanaf 13 augustus zouden ook massa-evenementen zoals festivals weer mogelijk zijn. Op een vaste zitplaats mag het mondmasker af. Ook evenementen geldt voor horeca-activiteiten het verplichte sluitingsuur van 1 uur.

Voor niet-professionele sporten vallen alle beperkingen weg. Voor sportwedstrijden gelden de regels van evenementen.

Een vakantiewoning tot vijftien personen mag gedeeld worden met maximum acht personen van buiten het eigen huishouden. Voor het huren van grotere vakantiewoningen gelden nog wel striktere regels.]]>
<![CDATA[Herverdeling sociale lasten]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/herverdeling-sociale-lasten- Mon, 28 Jun 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/herverdeling-sociale-lasten- Elk jaar rond juni maakt de RSZ een herberekening van de sociale lasten.  "Kleinere" werkgevers genieten hierdoor van een automatische vermindering, die niet wordt gefinancierd door de staat, maar door een compenserende bijdrage die wordt aangerekend aan de "grote” werkgevers.

Met grote werkgevers wordt bedoeld bedrijven die tijdens het afgelopen jaar voor één of meer kwartalen meer dan 26.028,82 euro aan RSZ-bijdragen betaalden. Doorgaans moet men hiervoor minstens 15 tot 20  werknemers in dienst hebben. De compenserende bijdrage bedraagt 1,55% op het deel van de patronale bijdragen boven dit grensbedrag. Deze bijdrage wordt weliswaar begrensd. Voor 2021 bedraagt het plafond 213.621 euro.

Voor kleinere bedrijven bedraagt de korting 11,5%. De bijdragevermindering wordt echter niet berekend op de volledige sociale zekerheidsbijdrage, maar op een aantal elementen ervan. Bovendien wordt het berekende bedrag begrensd
- tot 359,45 euro per kwartaal wanneer de in aanmerking genomen bijdragen liggen tussen 5.453,66 en 26.028,82 euro
- tot 272,68 euro per kwartaal wanneer de in aanmerking genomen bedragen groter zijn dan 26.028,82 euro.
Bedragen onder de 37,18 euro worden niet toegekend.

In juni ontvangt u een bericht van de RSZ  met de titel “Bericht betreffende herverdeling van de sociale lasten”. Hierin staat de gedetailleerde vermelding van het credit- of debetbedrag berekend op basis van de gegevens vermeld op de kwartaalaangiften van het voorgaande jaar. Indien het resultaat van deze verrichting vernietigd wordt, omdat het geen 37,18 euro bedraagt, zal de werkgever daarvan eveneens een bericht ontvangen.

De compenserende bijdrage dient u voor 31 juli te betalen. De korting moet u zelf inhouden van uw voorschot of RSZ-eindafrekening van het tweede kwartaal. U kan ze niet in mindering brengen van een ander kwartaal en kan ook maximaal het nog verschuldigde bedrag voor het tweede kwartaal in mindering brengen. Ligt uw bijdrage voor het tweede kwartaal lager dan uw korting, dan bent u het verschil kwijt.

Bijvoorbeeld:
Uw vermindering herverdeling sociale lasten bedraagt 400 euro. Het saldo dat u aan de RSZ moet betalen bedraagt 600 euro. U betaalt dus slechts 200 euro aan de RSZ.

Uw vermindering herverdeling sociale lasten bedraagt 400 euro. Het saldo dat u aan de RSZ moet betalen bedraagt 300 euro. U betaalt dus 0 euro aan de RSZ. De resterende 100 euro van uw korting wordt “vernietigd”.]]>
<![CDATA[Telewerken vanaf deze week niet meer verplicht, wel sterk aanbevolen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/telewerken-vanaf-deze-week-niet-meer-verplicht-wel-sterk-aanbevolen Mon, 28 Jun 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/telewerken-vanaf-deze-week-niet-meer-verplicht-wel-sterk-aanbevolen Vanaf 27 juni is telewerken niet langer verplicht. Het is één van de vele versoepelingen van de corona-maatregelen. Telewerken blijft wel nog sterk aanbevolen tot minstens 30 september en dit voor alle personeelsleden waarvan de functie zich ertoe leent, ongeacht de grootte van het bedrijf.

Sinds november 2020 gold voor alle ondernemingen en verenigingen voor alle personeelsleden een telewerkverplichting tenzij de aard van de functie of de continuïteit van de onderneming dit niet toelieten. Vanaf 27 juni 2021 houdt deze verplichting op te bestaan.

Met het verplichte telewerken vallen ook een aantal andere formaliteiten weg. Zo zullen werknemers die toch op kantoor aanwezig zijn niet langer een attest op zak moeten hebben dat de noodzaak van hun aanwezigheid bevestigt. Ook de verplichte maandelijkse telewerkaangifte vervalt, net zoals de geplande terugkeermomenten zoals die enkele weken geleden werden aangekondigd.

Telewerken blijft echter nog steeds sterk aanbevolen in alle gevallen waar dit mogelijk is. Verwacht wordt dat bij veel bedrijven gedeeltelijk telewerken zelfs nog wel een tijdje de norm zal blijven.

Wie terug naar kantoor komt zal natuurlijk steeds de nodige preventiemaatregelen moeten naleven zoals social distancing, het dragen van mondmaskers, het ontsmetten van werkplekken en –materialen en het regelmatig verluchten van de ruimtes. Elke onderneming zal hiervoor de passende preventiemaatregelen moeten uitwerken en de werknemers, zowel als derden, hierover informeren. Alle informatie hierover vindt u in de “Generieke Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” die door de FOD WASO werd uitgebracht.

Ook fysieke teambuildingactiviteiten zijn vanaf 27 juni opnieuw mogelijk.]]>
<![CDATA[Horeca-steunpakket, een stand van zaken (bis)]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/horeca-steunpakket-een-stand-van-zaken-bis Wed, 16 Jun 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/horeca-steunpakket-een-stand-van-zaken-bis Hoever staan het met het in april aangekondigde steunpakket voor de horeca? Er zijn inmiddels al een aantal wetsvoorstellen verschenen, maar er moet nog heel wat gefinaliseerd worden. Een overzicht.

Neutralisering studentenarbeid derde kwartaal
Wat was er aangekondigd:  De studentenuren gepresteerd in de horeca tijdens het derde kwartaal van 2021 zouden niet meetellen in het contingent.

Stand van zaken: In het wetsontwerp werd dit voorstel intussen uitgebreid naar alle sectoren. Momenteel is het wachten op de definitieve teksten.

Jaarlijkse vakantiebijdrage horecasector
Wat was er aangekondigd: Het vakantiegeld voor arbeiders bedraagt 15,84% berekend op 108% van het jaarlijkse loon. 5,57% hiervan wordt per kwartaal betaald, samen met de andere patronale sociale zekerheidsbijdragen. De overige 10,27% volgt in een jaarlijkse factuur die in april moet betaald worden. Die jaarlijkse factuur berekend op het loon van 2020 zou voor de horecasector uitzonderlijk vervallen. Het vakantiegeld zou wel gewoon aan de werknemers worden uitbetaald.

Stand van zaken: De volledige vrijstelling komt er, het is alleen nog wachten op de wettelijke basis.

Relance doelgroepvermindering
Wat was er aangekondigd: De horeca-sector zou een RSZ-vermindering ontvangen voor de wedertewerkstelling van tijdelijk werklozen. Die vermindering zou worden toegepast in het derde kwartaal en van toepassing zijn op maximaal vijf werknemers per vestigingseenheid.

Stand van zaken: Ook deze maatregel werd in het wetsontwerp uitgebreid naar alle sectoren en geldt voor werkgevers die in het derde kwartaal 2021 hun arbeidsvolume verhogen t.o.v. het eerste kwartaal 2021 door o.a. de hertewerkstelling van tijdelijk werklozen.

De toename moet minstens 25% bedragen voor werkgevers met minder dan 50 werknemers, 20% voor werkgevers die gemiddeld tussen de 50 en 499 werknemers tewerkstellen en 10% voor werkgevers die gemiddeld 500 werknemers tewerkstellen.

Voor zwaar getroffen werkgevers bedraagt de maximale RSZ-korting 2.400 euro per werknemer en dit voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid. Voor niet of minder zwaar getroffen sectoren bedraagt ze 1.000 euro.
Ook hier is het wachten op de definitieve teksten met alle details.

Voor de hotelsector en de evenementensector is er wel een speciale doelgroepvermindering voor het tweede kwartaal.


]]>
<![CDATA[Het Vlaams Beschermingsmechanisme voor mei en juni]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-vlaams-beschermingsmechanisme-voor-mei-en-juni Wed, 16 Jun 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-vlaams-beschermingsmechanisme-voor-mei-en-juni Ondernemingen die verplicht gesloten zijn of zware omzetverliezen hebben, kunnen ook in mei en juni rekenen op het Vlaams beschermingsmechanisme. Dat is inmiddels aan versie 8 (mei 2021) en 9 (juni 2021) toe. Maar wat is de invloed van de heropening van de terrassen en de algemene heropening van de horeca op 9 juni op deze steunmaatregel?

Vooreerst zijn er de horecazaken die verplicht gesloten blijven in mei en juni 2021, denk aan discotheken en nachtclubs. Zij kunnen vanzelfsprekend een beroep blijven doen op het Beschermingsmechanisme.

Ondernemingen die in mei nog verplicht gesloten waren, dienen net zoals in de vorige maanden hun omzetverlies niet aan te tonen. Ook horecazaken die hun terras reeds openden zullen voor mei op de steun kunnen rekenen. De terrasinkomsten worden namelijk niet meegeteld.

Voor de maand juni geldt dat ondernemingen die sinds 9 juni opnieuw aan de slag kunnen, de keuze hebben om het Beschermingsmechanisme aan te vragen voor de 8 dagen sluitingsperiode zonder dat ze omzetverlies moeten aantonen, of voor de volledige maand juni indien ze minstens 60% omzetverlies kunnen aantonen ten gevolge van de opgelegde maatregelen.

In beide gevallen gaat het om een steunpercentage van 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019 (5% voor zelfstandigen in bijberoep) met een maximumbedrag afhankelijk van het aantal werknemers. Het minimale steunbedrag voor ondernemingen die op 9 juni heropenden, zoals cafés en restaurants, maar ook bioscopen, fitnesscentra, binnenspeeltuinen, bowlingzalen, wellnesscentra, kermissen, … voor de sluitingsperiode tussen 1 en 8 juni is 160 euro.

De premie voor mei kan nog aangevraagd worden tot en met 5 juli 2021, de aanvraag voor juni zal kunnen gebeuren vanaf 6 juli tot en met 6 augustus 2021 op de website van vlaio. Deadline is telkens om 20 uur!]]>
<![CDATA[Sneltests op de werkvloer]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sneltests-op-de-werkvloer Wed, 16 Jun 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sneltests-op-de-werkvloer Uw werknemers testen op corona, het klinkt vanzelfsprekend, maar het ligt bijzonder gevoelig. Vorige maand verscheen er een KB dat een kader schept voor bedrijven die zelf- of sneltests aan hun personeel willen aanbieden. U zal daarvoor steeds via de arbeidsarts moeten passeren. Zelf testen is uit den boze. U mag werknemers ook nooit verplichten een test af te leggen en u mag hen die het wel doen daar niet voor belonen, of omgekeerd, werknemers die weigeren om zich te laten testen niet bestraffen.

Sneltests zijn tests die u zonder tussenkomst van een labo een testresultaat kunnen geven, in dit geval of iemand al dan niet besmet is met COVID-19. Ze bestaan in verschillende vormen. Veel van deze tests zijn minder gevoelig dan de normale tests. Personen met een relatief lage virale lading worden niet gedetecteerd. Een negatief testresultaat wil dus niet noodzakelijk zeggen dat men niet besmettelijk is, al is het zeer waarschijnlijk.

Sneltests kunnen een aanvulling zijn om de verspreiding van het virus op de werkvloer te monitoren en onder controle te houden. Daarom heeft de FOD WASO het kader uitgewerkt waarbinnen deze sneltests mogelijk zijn. Sneltests kunnen in de volgende omstandigheden worden ingezet:

1. Om een uitbraak onder controle te houden nadat er een besmetting op de werkvloer werd vastgesteld. De arbeidsarts kan dan alle of een deel van de werknemers gedurende een bepaalde termijn aan sneltests onderwerpen.

2.Sneltests kunnen ook worden ingezet zonder aanwijzingen van een uitbraak om de virusverspreiding te beperken en de gezondheid van de werknemers te beschermen. Ook hier dient de beslissing te worden genomen door de arbeidsarts in overleg met de werkgever en met inachtneming van het sociaal overleg. Elementen die meespelen bij de beslissing om bepaalde categorieën van werknemers te laten testen kunnen o.a. zijn het aantal contacten, de variatie in de contacten, de duurtijd van de contacten…

Als werkgever kan u zelf geen sneltests opleggen aan uw werknemers. Het is steeds de arbeidsarts die deze beslissing neemt. Enkel zij kunnen testkits voor het testen van werknemers aanvragen. Werknemers moeten bovendien steeds hun toestemming geven om zich te laten testen. De privacy moet daarbij bij elke stap worden gegarandeerd. Zo mag u als werkgever de testresultaten niet zien.

Zelftests blijven een handig bijkomend hulpmiddel, maar zijn geen wondermiddel. Er bestaat het gevaar dat door verkeerd gebruik een vals gevoel van veiligheid kan ontstaan. U mag ze ook niet zomaar zelf beginnen gebruiken. Blijf daarom de bestaande preventiemaatregelen maximaal toepassen: het dragen van een mondmasker, het respecteren van de afstandsregels, handhygiëne en ventileren. Zelftests mogen nooit een excuus zijn om de preventiemaatregelen niet langer toe te passen en zijn evenmin een middel om te mogen afwijken van de quarantaineverplichting.]]>
<![CDATA[Dubbel corona-overbruggingsrecht ook na heropening in juni]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/dubbel-corona-overbruggingsrecht-ook-na-heropening-in-juni Thu, 03 Jun 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/dubbel-corona-overbruggingsrecht-ook-na-heropening-in-juni Uitbaters van eet- en drankgelegenheden blijven ook in juni recht hebben op het dubbel overbruggingsrecht. Dit geldt zowel voor zaken die in mei hun buitenterras al hadden geopend, als voor zaken die vanaf 9 juni opnieuw de deuren openen.

Dit is ook het geval voor de zelfstandigen uit andere sectoren die op 9 juni mogen heropenen: foorkramers, bioscopen, bowlingzalen, fitnesscentra, onbemande zonnebanken, natuurparken (indoor), pretparken (indoor), binnenspeeltuinen, casino’s, wedkantoren en alle bedrijven die recreatie binnen aanbieden, behalve de discotheken.

De sectoren die nog gesloten zijn, zoals discotheken en nachtclubs blijven uiteraard in juni ook nog recht hebben op het dubbel overbruggingsrecht. Voor de gesloten sectoren zal het dubbel corona-overbruggingsrecht verlengd worden tot 30 september.

Hoeveel bedraagt het crisis-overbruggingsrecht alweer?
De basisuitkering bedraagt: 1.614,10 euro per maand voor zelfstandigen met gezinslast, 1.291,69 euro per maand voor zelfstandigen zonder gezinslast. Wordt deze uitkering verdubbeld, dan bedraagt ze resp. 3.228,20 en 2.583,38 euro.

De uitkering moet aangevraagd worden bij uw sociaal verzekeringsfonds vóór het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de maand van de uitkering ligt.]]>
<![CDATA[De heropstartlening]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-heropstartlening Thu, 03 Jun 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-heropstartlening Vanaf 31 mei kunnen ondernemingen met een operationele exploitatiezetel in Vlaandereren een “heropstartlening” aanvragen. Die lening is in de eerste plaats bedoeld voor Horeca-ondernemers en winkeliers die opnieuw een voorraad moeten aanleggen om op die manier een vlotte heropstart te garanderen.

De steunaanvraag kan betrekking hebben op de aankoop bij meerdere toeleveranciers van goederen, diensten of investeringen met rooster 81, 82 of 83 uit de btw-aangifte. De voorgelegde facturen hebben betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 1 augustus 2021. Er mogen maximaal 100 facturen ingebracht worden per lening. Per ondernemer kunnen maximaal twee leningen worden toegezegd.

Het minimumbedrag is 10.000 euro, maximaal kan u tot 750.000 euro lenen. De omvang van de heropstartlening is wel beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019.  De rente bedraagt 1% op jaarbasis.

De looptijd van de lening is afhankelijk van het geleende bedrag:
- Voor leningen tot 50.000 euro bedraagt de duur 24 maanden
- Voor leningen boven de 50.000 euro bedraagt de duur 36 maanden

De terugbetalingen beginnen vanaf de twaalfde maand na aanvang en gebeuren trimestrieel in gelijke schijven.

Enkel ondernemingen die intrinsiek gezond waren vóór de crisis (31 december 2019) komen in aanmerking. De steunaanvrager mag geen achterstand hebben in betalingen aan RSZ en btw, tenzij er een afbetalingsplan loopt dat correct wordt nageleefd.

De heropstartlening kan worden aangevraagd tot uiterlijk 1 augustus 2021, 12u00 via de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Met vragen kan u terecht op info@vlaio.be of 0800/20.555.]]>
<![CDATA[Aanvullende stagebonus voor duaal leren]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/aanvullende-stagebonus-voor-duaal-leren Thu, 20 May 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/aanvullende-stagebonus-voor-duaal-leren Werkgevers die tijdens het schooljaar 2020-21 nog een leerwerkplek aanbieden in het kader van duaal of alternerend leren krijgen van de Vlaamse Regering een aanvullende stagebonus van 1.000 euro.

Alternerend en duaal leren
In het stelsel van alternerend leren krijgen jongeren een deel van hun opleiding op de schoolbanken en het andere deel op de werkvloer. De bekendste vorm van alternerend leren is het “duaal leren” waarin les- en werkplekcomponent zijn vastgelegd in een standaardtraject. Werkgevers die in dit traject willen stappen, dienen hiervoor eerst een erkenning aan te vragen.

Afhankelijk van het aantal uren op de werkvloer bestaan er drie types van alternerend leren:

 • de Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)
 • de Stageovereenkomst Alternerende Opleiding (SAO)
 • de gewone deeltijdse arbeidsovereenkomst.

In een OAO wordt de leerling minstens 20 uur per week (gemiddeld op jaarbasis) op de werkvloer opgeleid. Omdat de hoofdbedoeling van de OAO het aanleren van een beroep is, betaalt de werkgever aan de leerling geen loon, maar een maandelijkse leervergoeding van maximaal 560,90 euro per maand. 

De stagebonus
De werkgever die in Vlaanderen een jongere opleidt in het kader van alternerend leren, maakt  bovendien in bepaalde gevallen aanspraak op een stagebonus. Wat zijn hiervoor de voorwaarden?
 • De jongere wordt opgeleid door een werkgever in het Vlaamse Gewest.
 • De jongere wordt in het schooljaar waarvoor de bonus wordt aangevraagd minstens 3 maanden in uw onderneming opgeleid. Een schooljaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Een jongere vinden van 1 juni tot 31 augustus kan dus in principe nog perfect.
 • De jongere is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus voor de eerste keer wordt aangevraagd.

U ontvangt de stagebonus 1 keer per schooljaar, voor elke jongere uit een alternerende of duale opleiding die u opleidt in uw onderneming en dit gedurende maximum drie schooljaren. De bonus tijdens de eerste twee jaren bedraagt 500 euro, in het derde jaar stijgt de bonus tot 750 euro.
Op de stagebonussimulator van de Vlaamse overheid kan u zelf nagaan of u in aanmerking komt voor de stagebonus.  

De Startbonus
Ook de jongere zelf ontvangt een bonus van hetzelfde bedrag wanneer hij geslaagd is voor een schooljaar.

Tijdelijke verhoging van de stagebonus
Om ondernemingen te stimuleren om tijdens deze moeilijke periode werkplekken ter beschikking te stellen aan jongeren, besliste de Vlaamse Regering op 23 april 2021 tot een éénmalige retroactieve uitbreiding en verhoging van deze stagebonus voor schooljaar 2020-21.

Alle ondernemingen die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 een leerwerkplek aanbieden aan jongeren in een duale of alternerende opleiding voor minstens 3 maanden, kunnen in aanmerking komen voor deze bijkomende vergoeding. U moet hiervoor voldoen aan alle normale voorwaarden van de stagebonus, alleen de leeftijdsvoorwaarde valt uitzonderlijk weg. De eenmalige bijkomende bonus kan dus ook aangevraagd worden voor jongeren ouder dan 18 jaar.

De aanvullende stagebonus bedraagt 1.000 euro bovenop de bestaande stagebonus.

Hoe aanvragen?
Diende u voor het schooljaar 20-21 reeds een aanvraag voor een stagebonus in, dan zal u de aanvullende stagebonus automatisch ontvangen.

Hebt u de stagebonus nog niet aangevraagd, dan kan u dat doen via het aanvraagformulier op de website van de Vlaamse overheid.

Aanvragen kunnen worden ingediend zodra er drie maanden opleiding op de werkvloer voorbij zijn en ten laatste tot 31/12/2021.
]]>
<![CDATA[Vereenvoudigd stelsel tijdelijke werkloosheid verlengd tot 30 september]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vereenvoudigd-stelsel-tijdelijke-werkloosheid-verlengd-tot-30-september Tue, 18 May 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vereenvoudigd-stelsel-tijdelijke-werkloosheid-verlengd-tot-30-september <![CDATA[Binnenhoreca terug open vanaf 9 juni]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/binnenhoreca-terug-open-vanaf-9-juni Tue, 11 May 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/binnenhoreca-terug-open-vanaf-9-juni Het Overlegcomité nam vanmiddag een aantal beslissingen over een afbouwplan van de coronaregels. De binnenhoreca zou – als alles goed gaat  op 9 juni terug open mogen.

Als alles gaat zoals gepland en gehoopt, zullen restaurants en cafés vanaf 9 juni ook binnen weer klanten mogen ontvangen. Dat zou mogen van 8 uur ’s morgens tot 22 uur ’s avonds. Net als op het terras mogen er ook maximaal vier personen aan een tafeltje zitten. Over de concrete voorwaarden wordt nog onderhandeld.
Terrassen zouden vanaf die datum tot 23u30 mogen open blijven.

Feestzalen, bowlings, theaters, kermissen e.d. mogen vanaf 9 juni onder voorwaarden weer open. Zo zouden in feestzalen maximaal 50 mensen aanwezig mogen zijn. Op evenementen mogen maximaal 200 mensen samenkomen en de zaal mag nooit voor meer dan 75% bezet zijn. In openlucht gaat het om 400 mensen. Zowel binnen als buiten geldt mondmaskerplicht. Vanaf juli zou dit aantal al kunnen stijgen tot 100 personen voor feesten en naar 2.500 voor evenementen  buiten en 2.000 binnen met een maximale bezettingsgraad van 80%. Vanaf augustus wordt gemikt op 250 aanwezigen op feesten en recepties, 3.000 mensen op binnen- en 5.000 op buitenevenementen.

Bij binnenevenementen en -horeca zullen de uitbaters co2-meters moeten ophangen en mag de maximale co2-waarde 900 ppm bedragen.

Aan deze versoepeling zijn wel nog enkele voorwaarden gekoppeld. Zo moet het aantal corona-patiënten op intensive care onder de 500 zakken en hangt veel ook af van de vaccinatiegraad.

Vanaf juli zou reizen binnen Europa ook mogelijk moeten worden met een Europees Vaccinatiecertificaat.]]>
<![CDATA[Corona-premie voor horecazaken met vestiging in Waals Gewest]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/corona-premie-voor-horecazaken-met-vestiging-in-waals-gewest Tue, 11 May 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/corona-premie-voor-horecazaken-met-vestiging-in-waals-gewest Horecazaken in Wallonië die in maart en april verplicht gesloten waren kunnen een eenmalige vergoeding aanvragen bij het Waalse Gewest. De grootte van de vergoeding hangt af van uw personeelsbestand. Aanvragen kan tot 6 juni.

Welke ondernemingen komen in aanmerking?
U diende vóór 5 maart 2021 een vestigingseenheid te hebben in het Waalse Gewest met een activiteit die valt onder één van volgende sectoren of deelsectoren:
• NACE-BEL-code 56.101 - Eetgelegenheden met volledige bediening;
• NACE-BEL-code 56.102 - Eetgelegenheden met beperkte bediening;
• NACE-BEL-code 56.210 - Catering;
• NACE-BEL-code 56.301 - Cafés en bars;
• NACE-BEL-code 56.302 - Discotheken, dancings en dergelijke;
• NACE-BEL-code 56.309 - Andere drinkgelegenheden

De premie wordt enkel toegekend aan zeer kleine, kleine of middelgrote ondernemingen en aan natuurlijke personen die een activiteit in hoofd- of bijberoep uitoefenen.
Voorwaarde is wel dat het bedrijf in 2021 geen dividenden uitkeert.

Hoeveel bedraagt de premie?
Het bedrag van deze eenmalige premie hangt af van het gemiddeld aantal werknemers dat in 2019 tewerkgesteld was met een arbeidsovereenkomst in alle bedrijfszetels op basis van de DmfA voor de vier kwartalen van 2019 (”het personeelsbestand”). Is de onderneming pas in 2020 opgericht, dan wordt het personeelsbestand berekend op basis van het gemiddeld aantal werknemers in 2020.

• 4.000 EUR indien het personeelsbestand 0 is;
• 6.500 EUR indien het personeelsbestand hoger is dan 0 en lager dan 5 is;
• 9.500 EUR indien het personeelsbestand minstens 5 en lager dan 10 is;
• 12.000 EUR indien het personeelsbestand minstens 10 bedraagt.

Hoe vraagt u de premie aan?
U kan de premie tot 6 juni 2021 online aanvragen via de website van het Waalse Gewest. ]]>
<![CDATA[Brusselse TETRA-premie voor re-ca, toerisme en discotheken]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/brusselse-tetra-premie-voor-re-ca-toerisme-en-discotheken Tue, 11 May 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/brusselse-tetra-premie-voor-re-ca-toerisme-en-discotheken De Brusselse regering stelt opnieuw een aantal premies ter beschikking voor de zwaar getroffen sectoren, de zogenaamde “Tetra-premie”. Zo is er een Tetra-premie voor discotheken, een Tetra-premie voor restaurants, cafés en sommige leveranciers en een Tetra-premie voor events, cultuur, toerisme en sport. 

Voor alle premies gelden een aantal algemene voorwaarden. Zo dient de onderneming op 31 december 2020 ingeschreven te zijn in de KBO; moet er minstens één vestigingseenheid zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op diezelfde datum; komt de onderneming niet in aanmerking voor de BTW-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen; worden de jaarrekeningen en de sociale balans neergelegd bij de Nationale Bank en had de onderneming in 2019 een omzet van minstens
 • 25.000 euro (bij 1 vestigingseenheid)
 • 35.000 euro (bij 2 vestigingseenheden)
 • 45.000 euro (bij 3 vestigingseenheden)
 • 55.000 euro (bij 4 vestigingseenheden)
 • 65.000 euro (bij 5 of meer vestigingseenheden)

Tetra-premie restaurants en cafés
Deze premie geldt voor restaurants en cafés (volgens NACE-code) en sommige van hun leveranciers.

Er moet een omzetverlies zijn van minstens 40% geleden tussen het vierde kwartaal van 2020 en het vierde kwartaal van 2019. Indien kassaplichtig moet de vestigingseenheid gebruik maken van een GKS.

Het bedrag van de premie is afhankelijk van het gemiddeld aantal voltijds equivalenten en het omzetverlies op ondernemingsniveau, maar kan nooit groter zijn dan het werkelijke omzetverlies. Het bedrag zal ook worden afgetopt op basis van het bedrag van de de-minimissteun die in het lopende en de twee voorgaande boekjaren is ontvangen.

GeM.#VTE Omzetverlies >40<60% Omzetverlies >60%
0<5   7.500 euro  10.500 euro
5<10   13.500 euro  16.500 euro
>10  30.000 euro  54.000 euro

Voor de ondernemingen die tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 zijn ingeschreven bij de KBO: ofwel toont u een omzetverlies van 40% of meer aan en wordt bovenstaande tabel gevolgd; ofwel toont u geen omzetverlies van ten minste 40% aan en heeft u recht op een forfaitaire premie van € 6.000 per Brusselse vestigingseenheid.
Voor de ondernemingen die vanaf 1 januari 2020 zijn ingeschreven bij de KBO is er een forfaitaire premie van € 6.000 per Brusselse vestigingseenheid voorzien.

De premie aanvragen kan tot uiterlijk 19 mei 2021 via dit online formulier.


Tetra-premie voor discotheken
Deze premie geldt voor wie uiterlijk op 31 december 2020 met de Nace Code 56.302 (Discotheken, dancings en dergelijke) ingeschreven is in de KBO en over een milieuvergunning of een milieuverklaring voor de activiteit van discotheek beschikt. Alle andere voorwaarden zijn dezelfde als hierboven.

De tegemoetkoming voor discotheken bedraagt:
GeM.#VTE  Omzetverlies >40<60%   Omzetverlies >60%
0<5    75.000 euro   81.250 euro
5<10   87.500 euro  100.000 euro
>10  112.500 euro  125.000 euro


Tetra-premie voor evenementen, cultuur, toerisme en sport
Deze premie geldt voor ondernemingen die behoren tot de Nace Codes die u kan terugvinden op de website van economie.werk.brussels. 
De onderneming heeft een omzetverlies van ten minste 40% geleden tussen de kwartalen 2, 3 en 4 van 2020 en de kwartalen 2, 3 en 4 van 2019 (op basis van de gegevens die de onderneming voor btw-doeleinden heeft aangegeven en waarvan de FOD Financiën uiterlijk op 19 april 2021 de ontvangst heeft bevestigd).

De tegemoetkoming bedraagt:
GeM.#VTE Omzetverlies >40<60% Omzetverlies >60%
0<5   6.250 euro  8.750 euro
5<10 11.250 euro  13.750 euro
>10 25.000 euro  45.000 euro


Meer informatie vindt u terug op de website van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
]]>
<![CDATA[De feestdag van 13 mei]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-feestdag-van-13-mei Tue, 11 May 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-feestdag-van-13-mei In mei vallen er drie feestdagen. Op 1 mei was u wellicht nog gesloten, op 13 en 24 mei misschien niet meer. Of u moest niet over een rendabel terras beschikken. Er zijn dus heel wat scenario’s mogelijk wat de betaling van deze feestdagen betreft.

U bent open op 13 mei en uw werknemer is aan het werk.
Dit is op zich de meest eenvoudige situatie. Werknemers in de horeca die werken op een feestdag ontvangen een toeslag van 2 euro bovenop elk gewerkt uur. De maximale toeslag wordt wel begrensd tot 12 euro per dag. Het is dus goedkoper om één werknemer acht uur te laten werken (toeslag van 12 euro), dan twee werknemers vier uur (2 keer 8 euro toeslag).
De werknemer zal zijn feestdag vervolgens op een ander moment moeten opnemen. Het gaat hier om een betaalde dag afwezigheid die in de plaats komt van een gewone werkdag of een werkloosheidsdag. Het recupereren van feestdagen wordt wel eens vergeten.

U bent open op 13 mei en uw werknemer werkt niet.
Bent u open op 13 mei, maar werkt een bepaalde werknemer die dag niet, dan neemt die m.a.w. zijn feestdag op dat moment op. Wie die feestdag betaalt hangt af van de prestaties van die werkgever tijdens de 14 dagen die aan de feestdag voorafgaan. Vallen er voor deze werknemer enkel dagen tijdelijke werkloosheid in deze periode, dan is de feestdag ten laste van de RVA en geeft u ook gewoon een werkloosheidsdag door aan uw sociaal bureau. Viel er binnen die 14 dagen echter minstens één gewerkte dag, vakantie, ziekte,… dan betaalt de werkgever de feestdag.

U bent niet open op 13 mei.
Ook als u niet open bent op de feestdag zal u per werknemer moeten nagaan of er al dan niet andere dagen dan tijdelijke werkloosheid vielen binnen de 14 dagen voorafgaand aan de feestdag. Dat zal ook hier bepalen wie de feestdag moet betalen, u of de RVA.]]>
<![CDATA[Wat mag u zeker niet vergeten bij de heropstart?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wat-mag-u-zeker-niet-vergeten-bij-de-heropstart Thu, 06 May 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wat-mag-u-zeker-niet-vergeten-bij-de-heropstart U bent er al een tijdje niet meer mee bezig geweest, een kleine heropfrissing lijkt dus wel op zijn plaats. Wat moet u zeker nog even nakijken voor u heropstart?

In de eerste plaats zijn er de documenten die u bij elke sociale inspectie moet kunnen voorleggen:

 • het arbeidsreglement
 • de essentiële contracten en bijlagen (deeltijdse arbeidsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, studentenovereenkomsten)
 • de raamovereenkomsten voor uw flexi-jobbers

Meestal houdt u deze gegevens bij in kaft. Controleer of de inhoud nog steeds up to date is of vul aan. Sinds enkele jaren mag u deze gegevens ook digitaal ter beschikking stellen, bijvoorbeeld via Dropbox of Google Docx. Dit verkleint alvast het risico op verlies.

Waar moet u zeker nog aan denken?

 • Hebt u contracten van bepaalde duur die binnenkort aflopen of reeds afgelopen zijn, zorg dan tijdig voor een verlenging.
 • Vergeet de dimona’s niet voor deze contracten van bepaalde duur, uw nieuwe werknemers en voor uw studenten, flexi’s, extra’s. Een vergeten of laattijdige dimona staat meteen garant voor een fikse boete.
 • Hebt u nieuwe uurroosters opgemaakt voor de heropening, al is het maar tijdelijk, vergeet deze dan niet als bijlage bij uw arbeidsreglement te voegen.
 • Zijn alle uurroosters duidelijk en traceerbaar gecommuniceerd naar uw werknemers? Het zou kunnen dat bepaalde werknemers na al die tijd niet meer komen opdagen. Om op een correcte manier een einde te kunnen stellen aan hun contract, is het belangrijk om te kunnen aantonen dat ze hun uurrooster hebben ontvangen.
 • Gaat u meteen netto overuren moeten inzetten voor uw voltijders, denk dan aan de bijlage vrijwillige overuren.
 • Hebt u alle wijzigingen doorgegeven aan uw dossierbeheerder? Denk aan adreswijzigingen, wijzigingen in de gezinssituatie, functie of loon. Om een correcte loonbrief te kunnen afleveren moet uw sociaal bureau over de juiste gegevens beschikken. Hiervoor heeft u nog tot het einde van de maand.

Om 100% in regel te zijn dienen ook de volgende documenten aanwezig te zijn op de plaats waar uw arbeidsreglement te beschikking ligt van uw werknemers:

 • Trillium. Dit overzicht met de RSZ-kortingen van het voorbije jaar ontving u in februari in uw eBox of per post van de RSZ.
 • Sociale balans. Dit document ontving u in maart van uw sociaal bureau. Het bevat een aantal statistische gegevens over uw personeelsbestand waarop u zelf nog een aantal zaken zoals opleidingsgegevens moet aanvullen. Het document moet neergelegd worden bij de nationale bank.
 • Jaarverslag interne dienst. Dit document bevat o.a. gegevens over de arbeidsongevallen van het voorbije jaar, maar ook een risico-analyse over veiligheid en gezondheid en de maatregelen die daarvoor worden genomen, bijvoorbeeld in tijden van corona.
]]>
<![CDATA[De heropstart en tijdelijke werkloosheid, enkele vaak gestelde vragen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-heropstart-en-tijdelijke-werkloosheid-enkele-vaak-gestelde-vragen Thu, 06 May 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-heropstart-en-tijdelijke-werkloosheid-enkele-vaak-gestelde-vragen Kan u uw werknemers nog steeds op werkloosheid blijven zetten hoewel u opnieuw opengaat? Hoe beslist u wie u weer aan het werk zet? Hoe snel kan u hierbij schakelen? Wat met iemand die weigert te beginnen? Mag u al studenten en flexi’s inzetten? Er zijn heel wat vragen denkbaar nu de heropstart concreet wordt. Wij proberen alvast de belangrijkste voor u te beantwoorden.

Blijft tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ook na 8 mei mogelijk?
De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid door overmacht blijft voorlopig van kracht tot en met 30 juni. Het blijft dus mogelijk om werknemers volledig of gedeeltelijk op werkloosheid te laten. Bijvoorbeeld omdat u voorlopig uw openingstijden of uw aanbod beperkt of misschien zelfs nog een tijdje volledig dicht blijft omdat u geen terras hebt, omdat uw terras niet rendabel is of omwille van het slechte weer. Let wel, tijdelijke werkloosheid kan enkel voor volledige dagen, u kan dus geen werknemers voor een halve dag in werkloosheid zetten.

Wat na 30 juni?
Wordt de vereenvoudigde procedure zoals we die al meer dan een jaar kennen, niet verlengd, dan kan u na 30 juni nog steeds terugvallen op het klassieke systeem van de economische werkloosheid. Die is iets omslachtiger, zeker voor bedienden, en ook de uitkering voor de werknemer ligt lager.

Kan u zelf beslissen welke werknemers u als eerste opnieuw aan het werk zet?
Ja, dat beslist u volledig zelf, zolang u daarbij niet discrimineert naar bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of het al dan niet reeds gevaccineerd zijn. De wetgeving voorziet geen procedure of mogelijkheden voor de werknemer om zich tegen deze beslissing te verzetten.

Hoe roept u werknemers weer op?
Ook hiervoor bestaan er geen regels. Werknemers in tijdelijke werkloosheid blijven ter beschikking staan van de werkgever. U kan ze dus in principe à la minute opnieuw oproepen zodra u ze nodig hebt. Als plots de zon doorbreekt bijvoorbeeld. Maak hierover best duidelijke afspraken met uw personeel. Denk bijvoorbeeld aan een beurtrol of spreek een uur af voor hetwelke u zeker iets zal laten weten. Zorg er in elk geval voor dat uw uitnodiging om opnieuw te komen werken duidelijk, ondubbelzinnig en traceerbaar is (whatsapp, mail, sms, aapi...).

Mag een werknemer weigeren om terug aan het werk te gaan?
Neen, werknemers kunnen zich niet verzetten tegen uw beslissing om hen opnieuw aan het werk te zetten, ook al is dat voorlopig misschien maar halftijds of al is het een last minute beslissing. Komt de werknemer toch niet opdagen, dan is hij ongewettigd afwezig en kan hij ook geen aanspraak maken op een RVA-uitkering voor die dag(en).

Mag u het werk van de werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld ingevolge corona laten uitvoeren door andere werknemers?
Onder andere werknemers wordt verstaan: uitzendkrachten, studenten, flexi-jobbers, extra’s. Het betreft dus werknemers die niet vast in dienst zijn van de onderneming. Wanneer u de vaste werknemers tijdelijk werkloos stelt, mag u het werk dat normaal door hen wordt verricht (en dat moet u best ruim bekijken), niet uitbesteden aan die andere werknemers.
Van dat principe kan worden afgeweken:
 • wanneer de werknemer tijdelijk werkloos wordt door een reden die volledig eigen is aan de werknemer. Bijvoorbeeld wanneer hij zich niet naar het werk kan begeven omwille van medische redenen (hij is zelf besmet, hij woont samen met een besmet persoon, hij is een risicopatiënt)
 • wanneer tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd in één bepaalde afdeling en de werknemers van andere afdelingen het werk in die afdeling redelijkerwijze niet kunnen uitoefenen.

Ter vervanging van een zieke werknemer of een werknemer in vakantie kan het wel, omdat u in dat geval geen werknemer in werkloosheid vervangt.
Er zijn natuurlijk heel wat grijze zones denkbaar, waarbij het gezond verstand moet zegevieren. Het kan in elk geval niet de bedoeling zijn om vaste werknemers op werkloosheid te zetten terwijl u hen vervangt door goedkopere werknemers die niet tot uw vast personeel behoren. De RVA voert hier al een tijdje controles op uit.

Mogen er netto overuren gepresteerd worden terwijl er andere werknemers op tijdelijke werkloosheid staan?
Ook hier geldt dezelfde waardemeter. Het kan niet de bedoeling zijn om sommige werknemers op werkloosheid te zetten zodat anderen goedkope overuren kunnen presteren. Of sterker nog, eenzelfde werknemer afwisselend de ene week op werkloosheid te zetten en de andere week 12 netto overuren te laten draaien. Ook werkloosheid en netto overuren in dezelfde week combineren, is niet toegestaan.  Wanneer u er een gegronde reden voor hebt, zoals het onmogelijk kunnen garanderen van de social distancing in de keuken, of omdat er niet met halve dagen tijdelijke werkloosheid kan gewerkt worden, kan u in bepaalde gevallen wel gebruik maken van netto overuren.

Kan u eenzijdig de uurroosters van uw personeel aanpassen?
Van de contracturen – daarmee bedoelen we de tewerkstellingsbreuk voltijds of deeltijds - moet u altijd afblijven. Dit is een essentieel onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Wijzigt u daar eenzijdig iets aan, dan kan u contractbreuk worden aangewreven.

Eenzijdige aanpassingen aan het uurrooster kunnen doorgaans wel, zeker als ze tijdelijk zijn en in het belang van de onderneming. Maar het blijft een feitenkwestie waarbij rechters, als het tot een proces zou komen, gaan kijken naar een mogelijk nadeel van deze wijziging op de privésituatie van de werknemer. Weigert de werknemer de aanpassing te aanvaarden, vraag hem dan zeker om zijn redenen voor de weigering op papier zetten. Let er wel op dat de nieuwe uurroosters ook in uw arbeidsreglement vermeld staan. Is dat  niet het geval, dan moet u uw reglement eerst aanpassen.]]>
<![CDATA[Uw werknemer test positief…]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uw-werknemer-test-positief Thu, 06 May 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uw-werknemer-test-positief De werknemer die u gisteren ziek naar huis moest sturen blijkt positief. Wat doet u in zo’n geval?

Neem meteen contact op met de arbeidsarts van uw externe dienst voor preventie en bescherming. Vaak zal die misschien reeds door een contact-tracer geïnformeerd zijn indien de werknemer in kwestie in de dagen voor de besmetting op de werkvloer aanwezig is geweest.

De arbeidsarts zal vervolgens analyseren of er zich in de dagen voor de vaststelling van de symptomen al dan niet grote of kleine risico’s op overdracht hebben voorgedaan. Hij of zij zal dit doen aan de hand van de informatie die u hierover geeft. Wees dus zo nauwkeurig mogelijk. Op basis van deze analyse kan de arbeidsarts de hoogrisico-contacten op de werkvloer opsporen Het kan hierbij gaan over de zaakvoerders, collega’s, klanten, leveranciers.

Afhankelijk van het resultaat van deze analyse kan de arbeidsarts quarantaine-attesten uitschrijven, testen voorschrijven of zelf testen en u en uw personeel een aantal preventiemaatregelen opleggen. Die maatregelen dient u correct op te volgen, op straffe van boete. De bevoegdheden van de arbeidsarts werden hiervoor voor de duur van de epidemie tijdelijk uitgebreid.

De werkgever mag de andere werknemers op de hoogte brengen van een besmetting zonder evenwel de identiteit van de betrokkene te vermelden. Dat klinkt misschien erg theoretisch vermits men in een klein team meteen zal doorhebben om wie het gaat. Het heeft echter alles te maken met de privacy-wetgeving (GDPR). Ook naar klanten toe mag u in geen geval de naam van de besmette persoon vermelden. Aan de arbeidsarts mag u die gegevens vanzelfsprekend wel meedelen.

De besmette werknemer kan opnieuw aan de slag zodra hij of zij volledig klachtenvrij is (minstens drie dagen koortsvrij en beterschap van de overige symptomen), minstens zeven dagen in thuisisolatie is geweest en groen licht heeft gekregen van de huisarts. 

De werknemer die positief test, bevestigt dit normaal gezien met een medisch attest en ontvangt voor de duur van de arbeidsongeschiktheid gewaarborgd loon zoals dat ook bij een andere ziekte het geval is. Werd de werknemer slechts in quarantaine geplaatst, dan zal u een quarantaine-attest ontvangen en geeft u tijdelijke werkloosheid door aan uw sociaal bureau. ]]>
<![CDATA[Uw werknemer wordt ziek…]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uw-werknemer-wordt-ziek Thu, 06 May 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uw-werknemer-wordt-ziek Op 8 mei, maar waarschijnlijk ook op het moment dat de binnenhoreca zal mogen heropenen, zal nog niet elke werknemer zijn of haar vaccinatie hebben gekregen. Bij ziektesymptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, let u dus best nog steeds goed op. Wat doet u in zo’n geval?

Als werkgever moet u waken over de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers en dat betekent in deze tijden extra voorzichtig zijn. Werknemers met gezondheidsklachten mag u niet aan het werk zetten. Treden er klachten op tijdens het werk, stuur de werknemer dan onmiddellijk naar huis. Is de werknemer niet meer in staat om op eigen kracht naar huis te gaan, bel dan een familielid of een taxi. Plaats de werknemer in afwachting van zijn transport in een afzonderlijke ruimte. Zorg ervoor dat de werknemer een mondmasker draagt en de handen ontsmet voor het vertrek en laat de werknemer onmiddellijk een arts raadplegen die corona kan vaststellen of uitsluiten.

Zodra de werknemer vertrokken is, verlucht u grondig alle ruimtes en ontsmet u alle voorwerpen en oppervlakken waarmee de werknemer tijdens de voorbije twee dagen in aanraking is geweest.

Naar de collega’s toe hoeft u niet meteen te panikeren, zij kunnen voorlopig aan het werk blijven. Maan hen wel aan om gedurende enkele dagen extra aandachtig te zijn voor hun eigen gezondheidstoestand en tweemaal daags hun koorts te meten. In het geval er symptomen zouden optreden, dienen ze u hiervan onmiddellijk te verwittigen. U hoeft ook uw zaak niet te sluiten, zelfs niet wanneer het over een corona-besmetting zou gaan.

Wat met het loon en de prestaties van de zieke werknemer? Een werknemer die gezond aan het werk begon en tijdens de loop van de dag ziek het werk moet verlaten, heeft recht op het loon voor de volledige dag. Aan uw sociaal bureau geeft u dus de geplande uren voor die dag door als gewerkte uren. Pas vanaf de volgende dag begint ook op de loonbrief de ziekteperiode. De werknemer zal zijn arbeidsongeschiktheid wel moeten kunnen staven met een doktersattest indien u daarom vraagt.]]>
<![CDATA[Denk aan de bijlagen voor netto overuren]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/denk-aan-de-bijlagen-voor-netto-overuren Thu, 06 May 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/denk-aan-de-bijlagen-voor-netto-overuren Wie zijn voltijders met netto-overuren laat werken moet elke zes maanden een verklaring van vrijwilligheid laten tekenen. De kans is groot dat de geldigheidsdatum van uw laatste exemplaar verstreken is. Schrijf het dus zeker bij op uw opstart-checklist.

Voltijdse werknemers in de horeca die voor een werkgever werken die het GKS gebruikt, mogen 360 netto-overuren op vrijwillige basis presteren waar u niet langer verantwoording voor hoeft af te leggen. Dat aantal wordt niet geproratiseerd voor de maanden waarin er niet werd gewerkt. Dat zijn dus nog heel wat interessante uren die u de volgende maanden kan inzetten.

Netto overuren zijn meestal net iets duurder dan een student of een flexi-jobber, afhankelijk van wat u betaalt. Maar vermits de uren door uw vaste medewerkers worden gepresteerd, zijn ze vaak rendabeler. Bovendien kan u met dit systeem een deeltje van de verloren inkomsten van uw werknemers goed maken. Zorg er wel voor dat u controle houdt over het gebruik ervan, want zelfs al zijn het goedkope uren, worden ze ondoordacht ingezet, dan zal u uw loonkost snel zien stijgen.

Aan het gebruik van de netto overuren is wel een kleine formaliteit verbonden. Wilt u ze “vrijwillig” inzetten, zonder voorafgaande aangifte aan de inspectie en zonder ze te moeten rechtvaardigen, dan moeten uw werknemers elke zes maanden die vrijwilligheid op papier bevestigen in een bijlage aan hun arbeidsovereenkomst.

Wat zijn de gevolgen als u deze bijlage niet laat tekenen? Ook zonder deze bijlage mag u netto-overuren inzetten, maar gelden in principe de oude spelregels dat u de overuren steeds aan de inspectie moet blijven melden en dat u het gebruik van de overuren moet kunnen motiveren aan de hand van één van de wettelijke motieven. Doet u geen van beide, dan bent u strikt genomen niet in orde met de overurenreglementering en loopt u het risico het netto-voordeel te verliezen. Zet het dus meteen op uw opstart-checklist!

Wie geen GKS heeft, beschikt over 300 netto overuren per voltijder. In dit geval moet u steeds de overuren melden aan de inspectie en mogen de overuren niet op om het even welk moment worden ingepland, maar enkel om onvoorziene redenen of buitengewone vermeerdering van werk.

]]>
<![CDATA[De telewerkaangifte nu toch ook voor de horeca?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-telewerkaangifte-nu-toch-ook-voor-de-horeca Wed, 05 May 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-telewerkaangifte-nu-toch-ook-voor-de-horeca Eind maart voerde de regering een nieuwe verplichting in om de controle op het telewerk beter te kunnen controleren: de telewerk-aangifte. Als “verplicht gesloten sector” ontsnapten de eet- en drankgelegenheden toen aan deze maatregel. Maar wat nu de horeca vanaf 8 mei geen verplicht gesloten sector meer is, tenminste wanneer u over een terras beschikt?

Wat is de telewerk-aangifte?
Vanaf april hebben werkgevers er een nieuwe verplichting bij en moeten zij een beperkt aantal gegevens aan de RSZ meedelen:
 • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming, opgedeeld per vestigingseenheid.
 • Het aantal personen die een functie uitoefenen die niet als telewerk kan worden uitgevoerd.

De telewerkaangifte geeft de situatie weer op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand gebeuren. Er waren hiervoor reeds drie deadlines vastgesteld:
 • Ten laatste op 6 april 2021 voor de situatie op 1 april 2021
 • Ten laatste op 6 mei 2021 voor de situatie op 3 mei 2021
 • Ten laatste op 6 juni 2021 voor de situatie op 1 juni 2021

De aangifte gebeurt online via de aangiftetool op de RSZ-website.

Wat met de horeca?
Hoewel telewerk in de horeca voor het gros van de functies überhaupt niet aan de orde is, heerste er aanvankelijk onduidelijkheid of ook horecazaken, of tenminste deze die nog steeds actief waren met afhaal of levering, deze aangifte moesten uitvoeren. De RSZ besliste daarop dat drank- en eetgelegenheden als verplicht gesloten sector aan deze verplichting ontsnapten, ook wanneer ze wel open zijn en afhaal- of meeneemmaaltijden aanbieden. Hotels daarentegen horen niet tot de verplicht gesloten sectoren en zullen de nieuwe formaliteiten dus wel moeten naleven.

Wanneer vanaf 8 mei de terrassen terug open mogen, is de horeca echter geen verplicht gesloten sector meer, of althans toch gedeeltelijk. Bovendien ligt de deadline voor de aangifte van deze maand (6 mei) voor de datum van de heropening. We legden de vraag voor aan de RSZ die ons bevestigde dat er in elk geval voor de maand mei geen telewerkaangifte dient gedaan te worden voor de horeca daar de horeca pas opstart op 8 mei. Voor de maand juni hebben we voorlopig nog geen eenduidig antwoord.

Situatie ongewijzigd, ook geen aangifte nodig in mei
De RSZ voegde inmiddels ook aan haar instructies toe dat ondernemingen die wel een aangifte moesten doen (bijv. hotels) en dit in april ook op “ernstige wijze” deden, geen nieuwe aangifte moeten doen voor mei en juni, tenzij er op de eerste werkdag van de kalendermaand, een wijziging is in het aantal personen werkzaam bij de onderneming en/of in het aantal personen met een niet-telewerkbare functie is , tegenover de laatste gedane aangifte.

Indien er wel een wijziging is van één van beide aantallen moet de nieuwe aangifte met beide cijfergegevens uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand ingediend zijn.

Meer info over de verplichte telewerk-aangifte vindt u in de FAQ van de RSZ.
]]>
<![CDATA[Horeca-steunpakket, een stand van zaken]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/horeca-steunpakket-een-stand-van-zaken Wed, 05 May 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/horeca-steunpakket-een-stand-van-zaken U hebt het onze eerste minister enkele weken geleden ook horen aankondigen: het nieuwe steunpakket voor de horeca. Een aantal van de maatregelen die daarin werden vermeld waren duidelijk, andere vroegen om meer informatie. Welk nieuws viel hierover intussen te rapen? Nog niet zoveel, zo blijkt.

Zo was er sprake dat de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld voor de arbeiders in 2021 niet zou moeten betaald worden door de werkgevers in de horeca. Deze mededeling kwam kort nadat de betaling van het vakantiegeld, die normaliter in april moet gebeuren, met zes maanden was uitgesteld voor de horeca. De RSZ bevestigde intussen dat het uitstel tot oktober voorlopig nog steeds het officiële standpunt is, in tegenstelling tot wat u op bepaalde plaatsen kan lezen. Het voorstel wordt momenteel uitgewerkt. Een definitieve beslissing wordt volgende week verwacht.

Hetzelfde geldt voor de aangekondigde RSZ-vermindering voor wedertewerkstelling van tijdelijk werklozen. Die vermindering zou worden toegepast in het derde kwartaal en van toepassing zijn op maximaal vijf werknemers per vestigingseenheid. Krijgt deze vermindering echter het karakter van een doelgroepvermindering, dan zal zij niet bovenop uw eventueel reeds toegepaste doelgroepverminderingen komen. Ook hierover hopen we volgende week uitsluitsel te krijgen.

Zijn wel duidelijk en inmiddels bevestigd:
 • De tijdelijke BTW-verlaging naar 6% tot en met 30 september 2021.
 • De studenten-uren gepresteerd in de horeca tijdens het derde kwartaal van 2021 tellen niet mee in het contingent. Weet wel dat u geen studenten mag inzetten ter vervanging van vast personeel dat nog steeds op tijdelijke werkloosheid staat!
 • Het dubbel overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt verlengd tot einde mei.
]]>
<![CDATA[Heropening terrassen: alle regels op een rij]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/heropening-terrassen-alle-regels-op-een-rij Wed, 05 May 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/heropening-terrassen-alle-regels-op-een-rij Vanaf zaterdag mogen de terrassen opnieuw open. Een lange lijst met richtlijnen moet de heropening in goede banen leiden. De meeste kent u al van de vorige keer. De registratieverplichting werd deze keer niet weerhouden.

 • Er mogen maximaal 4 personen aan een tafel. Enkel indien het gaat om mensen uit hetzelfde huishouden kunnen dit er meer zijn.
 • De openingsuren zijn beperkt van 8 uur tot 22 uur, tenzij een gemeentelijk besluit een vroeger sluitingsuur oplegt.
 • Er mag voorlopig enkel op terrassen worden geconsumeerd. Een terras moet minstens aan één kant volledig open zijn, dus zonder zon-, regen-, of windscherm.
 • Tafelgezelschappen moeten minstens 1,5 meter uit elkaar staan. Die minimale afstand moet door de uitbater op alle mogelijke manier gegarandeerd worden, bijvoorbeeld door schermen of markeringen op de vloer.
 • Er mag uitsluitend zittend aan een tafel worden geconsumeerd.
 • Klanten mogen enkel kortstondig naar binnen om naar het toilet te gaan, om naar het terras te gaan als dat enkel via de binnenruimte bereikbaar is of om te betalen.
 • Het sanitair moet geregeld gereinigd en ontsmet worden. Er mogen enkel papieren handdoekjes gebruikt worden dat in afsluitbare vuilnisbakjes moet kunnen worden weggegooid. Zorg dat ook in de toiletten de afstandsmaatregel wordt nageleefd. De toiletten zijn enkel toegankelijk voor klanten.
 • Stel handgel of ontsmettingsmiddel ter beschikking van klanten en personeelsleden.
 • Alle medewerkers (werknemers, zelfstandigen, leveranciers) moeten verplicht een chirurgisch mondmasker dragen. Enkel in geval van medische redenen kan het mondmasker vervangen worden door een gelaatsscherm. Raadpleeg hiervoor eerst uw arbeidsarts. Gasten dienen geen mondmasker te dragen zolang ze aan tafel zitten, wel als ze zich verplaatsen.
 • Gebruik nog steeds best papieren tafellakens, servetten, … Werkt u toch met stoffen exemplaren, dan dienen deze na elke gast vervangen te worden en gewassen op minstens 60°.
 • Vermijd ook botervlootjes, zout- en pepervaatjes, papieren menukaarten, siervoorwerpen,… of reinig ze telkens na het gebruik van de tafel.
 • Let erop dat ook uw personeel zo weinig mogelijk materiaal deelt.
 • Vermijd zoveel mogelijk cash betalingen.
 • Het geluidsniveau mag 80 db niet overschrijden.
 • De registratieverplichting zoals we die bij de vorige heropening kenden, is weggevallen. U dient uw gasten bij het vertrek wel te vragen om u te verwittigen indien ze binnen de 14 dagen na hun bezoek ziek zouden worden. Er werd niet voorzien wat u naderhand met deze informatie moet doen.
 • Zorg ervoor dat alle COVID-19-maatregelen duidelijk kenbaar worden gemaakt bij de ingang van uw zaak en op het terras.
 • Overloop met uw gasten bij ontvangst alle regels en maatregelen. Gasten met symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, mag u niet tot uw zaak toelaten.
 • In elke zaak moet een COVID-19-coördinator worden aangeduid die toekijkt op de naleving van deze richtlijnen en hier voldoende over geïnformeerd is.
]]>
<![CDATA[Nieuwe doelgroepvermindering voor evenementensector]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuwe-doelgroepvermindering-voor-evenementensector Thu, 22 Apr 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuwe-doelgroepvermindering-voor-evenementensector Ook voor de zwaar getroffen evenementensector werd een tijdelijke doelgroepvermindering in het leven geroepen. De steunmaatregel geldt enkel voor het tweede en derde kwartaal van 2021.

De vermindering is geen bepaald bedrag, maar bedraagt de vrijstelling van de volledige basiswerkgeversbijdrage (25%). De vermindering geldt voor maximaal vijf werknemers.

Ook hier zijn er strenge voorwaarden aan verbonden wil men in aanmerking komen voor de vermindering. We lijsten ze op:
Ofwel onder het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf vallen (PC 304).
Ofwel onder de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités vallen, waarvan de hoofdactiviteit in de evenementensector bestaan uit één van de volgende activiteiten:
 • De beoefening van uitvoerende kunsten;
 • De promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
 • Het ontwerp en bouw van podia;
 • De gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
 • Ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
 • De beoefening van de scheppende kunsten;
 • Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
 • De exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunsten;
 • De exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden;
 • Het beheer en de exploitatie van culturele centra en multifunctionele zaken ten behoeve van culturele activiteiten;
 • De organisatie van congressen en beurzen;
 • De organisatie van sportevenementen.

De bijkomende voorwaarden zijn gelijk aan die die ook aan de hotelsector worden opgelegd. De werkgever verbindt er zich toe de werknemers voor wie de doelgroepvermindering wordt toegepast in dienst te houden tussen 1 april en 30 september 2021. De enige uitzonderingen hierop vormen:
 • Werknemers die zelf ontslag nemen
 • Werknemers die ontslagen worden om dringende reden
 • Werknemers die tijdskrediet of thematisch verlof opnemen

De werkgever moet bovendien aan alle werknemers, ook die waarvoor de doelgroepvermindering niet geldt, in 2021 een concreet en individueel opleidingsplan opmaken dat minstens 5 dagen beslaat voor een voltijder. Voor deeltijders kan het aantal opleidingsdagen geproratiseerd worden. Hoe dit concreet zal gecontroleerd worden is momenteel nog niet duidelijk.

Tot slot mag men in 2021 ook niet overgaan tot:
 • Het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders;
 • Het uitkeren van bonussen aan leden van de raad van bestuur en aan het leidinggevend personeel;
 • De inkoop van eigen aandelen.

De ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, of bij het ontbreken daarvan de werknemers moeten van al deze zaken op de hoogte worden gebracht.

Een bijkomende voorwaarde is hier dat de som van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona en het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen in het tweede en derde kwartaal van 2021 niet groter mag zijn dan de som van dezelfde afwezigheidsdagen in het eerste kwartaal van 2021.]]>
<![CDATA[Federale steunmaatregel voor hotelsector]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/federale-steunmaatregel-voor-hotelsector Thu, 22 Apr 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/federale-steunmaatregel-voor-hotelsector Er komt een nieuwe, federale steunmaatregel voor de hotelsector. De maatregel neemt de vorm aan van een RSZ-doelgroepvermindering en geldt enkel voor het tweede kwartaal van 2021. Er zijn wel heel wat bijkomende voorwaarden aan verbonden. Over een aantal zaken is het nog wachten op verduidelijking.

De nieuwe maatregel is specifiek bedoeld voor werkgevers uit het pc 302 met als hoofdactiviteit het uitbaten van een hotel of het verschaffen van accommodaties of werkgevers die een vestigingseenheid hebben met deze activiteit.

De vermindering is geen bepaald bedrag, maar bedraagt de vrijstelling van de volledige basiswerkgeversbijdrage (25%). Dat komt overeen met de doelgroepvermindering die men bijv. krijgt voor de eerste werknemer of voor een nieuw aangeworven laaggeschoolde jongere of een nieuw aangeworven oudere werknemer. Net als voor alle doelgroepverminderingen geldt dat per individuele werknemer maar één vermindering kan worden toegepast.

Om van deze doelgroepvermindering gebruik te kunnen maken moet de werkgever op basis van de periodieke BTW-aangiften kunnen aantonen dat er een omzetdaling is van minstens 60% van de normale activiteit in het tweede kwartaal 2021 ten opzichte van het tweede kwartaal 2019. Deze controle kan dus pas gebeuren na de afsluiting van dit kwartaal. De omzetdaling wordt bekeken over de volledige juridische entiteit, eventuele andere activiteiten zoals een restaurant inbegrepen.

De vermindering kan voor maximaal vijf werknemers per vestigingeenheid die een hotel uitbaat of accommodatie verschaft worden toegekend. De werkgever verbindt zich er bovendien toe deze werknemers in dienst te houden tussen 1 april en 30 juni 2021. De enige uitzonderingen hierop vormen:
 • Werknemers die zelf ontslag nemen
 • Werknemers die ontslagen worden om dringende reden
 • Werknemers die tijdskrediet of thematisch verlof opnemen

De werkgever moet bovendien aan alle werknemers, ook die waarvoor de doelgroepvermindering niet geldt, in 2021 een concreet en individueel opleidingsplan opmaken dat minstens 5 dagen beslaat voor een voltijder. Voor deeltijders kan het aantal opleidingsdagen geproratiseerd worden. Hoe dit concreet zal gecontroleerd worden is momenteel nog niet duidelijk.

Tot slot mag men in 2021 ook niet overgaan tot:
 • Het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders;
 • Het uitkeren van bonussen aan leden van de raad van bestuur en aan het leidinggevend personeel;
 • De inkoop van eigen aandelen.

De ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, of bij het ontbreken daarvan de werknemers moeten van al deze zaken op de hoogte worden gebracht.]]>
<![CDATA[Steunpakket voor heropening horeca]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/steunpakket-voor-heropening-horeca Thu, 22 Apr 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/steunpakket-voor-heropening-horeca De federale regering kondigde aan een steunpakket van 835 miljoen euro uit te trekken voor de horeca en voor andere zwaar getroffen sectoren die binnenkort mogen heropstarten. Dat meldde de overheid zelf op haar website news.belgium.be. Meer details over onderstaande mededeling zijn voorlopig nog niet bekend.

1. Tijdelijke btw-verlaging in de horecasector
De regering heeft beslist om een tijdelijke btw-verlaging in te voeren in de horeca, zodra de terrassen worden heropend. Deze tijdelijke verlagingen hebben specifiek betrekking op de btw op verstrekte maaltijden, die tijdelijk wordt verlaagd van 12% naar 6%. Het betreft ook de btw op alle dranken, die tijdelijk wordt verlaagd van 21 naar 6%. Deze maatregel moet de sector een onmiddellijke boost geven en de horeca in staat stellen zich met succes te herstellen. Deze tijdelijke btw-verlaging is van kracht tot en met 30 september 2021.

2. Vrijstelling voor jaarlijkse vakantie in de horeca
In de horecasector wordt voornamelijk met arbeiders gewerkt. Deze arbeiders ontvangen hun vakantiegeld niet rechtstreeks van de werkgever, maar uit een vakantiefonds waaraan de werkgevers in de sector bijdragen. De regering heeft beslist dat werkgevers in de horeca deze jaarlijkse bijdrage in 2021 niet hoeven te betalen. De bijdrage zal door de federale regering worden betaald. De werknemers in de sector zullen dus zoals elk jaar hun vakantiegeld ontvangen. Deze maatregel is bedoeld om de last te verlichten voor de sector, die zwaar is getroffen door de gezondheidsmaatregelen.

3. Stimulans voor de wedertewerkstelling via RSZ-vermindering
In het derde kwartaal van 2021 zal een RSZ-vermindering worden ingevoerd voor werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen en/of extra werknemers in dienst nemen. De vermindering zal gelden voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid.  Deze maatregel geldt voor alle activiteitensectoren en is bedoeld om de werkgelegenheid een boost te geven in het kader van de geplande heropeningen. Deze RSZ-vermindering zal gemoduleerd worden. Er zal meer vermindering zijn voor de bedrijven die zwaar werden getroffen of die moesten sluiten als gevolg van de gezondheidsmaatregelen die in het kader van het beheer van Covid-19 zijn genomen en die nu weer open kunnen. De precieze contouren van deze maatregel moeten nog worden vastgesteld.

4. Steun voor de “corona”-werklozen
De federale regering heeft ook beslist om een reeks maatregelen te nemen voor de Belgen die tijdens de coronaviruscrisis werkloos zijn geworden.
 • In de eerste plaats zal de coronaperiode worden geneutraliseerd bij de berekening van de referentieperiode die in aanmerking wordt genomen voor werkloosheidsuitkeringen. Concreet zal een periode van 12 maanden (die overeenstemt met de duur van de coronaviruscrisis) in mindering worden gebracht op de individuele berekening van elke werkzoekende.
 • Ten tweede zullen de tijdelijk werklozen die van job zijn veranderd en voor een lager betaalde job hebben moeten kiezen, niet financieel worden bestraft als ze ook deze job verliezen of hebben verloren. Hun uitkering zal worden berekend op basis van hun vroegere (hogere) loon.
 • Ten derde zal de beschermingspremie voor langdurig tijdelijk werklozen waarin voor gesloten sectoren is voorzien, worden uitgebreid tot de werknemers van de sector van de niet-medische contactberoepen (met inbegrip van kappers). Deze sector was niet gesloten op het ogenblik dat deze premie werd toegekend, maar moest later en voor een lange periode worden gesloten. Deze beschermingspremie betreft het personeel in loondienst, aangezien zelfstandigen in de sector een dubbel overbruggingsrecht hebben.

5. Stimuleren van studentenjobs in de sectoren die heropenen
Tot slot heeft de federale regering beslist om de komende maanden studentenjobs te stimuleren. Studentenjobs spelen een belangrijke rol in de horeca, de evenementensector en de culturele sector. De uren die een jobstudent in het derde kwartaal van 2021 werkt in de gesloten sectoren die weer mogen openen, zullen bij wijze van uitzondering niet worden meegerekend in zijn jaarlijkse quotum. Onder normale omstandigheden mogen studenten maximaal 475 uur per jaar werken. Deze maatregel moet de betrokken sectoren helpen een nieuwe start te maken, door hun flexibiliteit en extra middelen te bieden.

Het totaalbedrag van dit federale steunpakket bedraagt ruim 835 miljoen euro.
Parallel met deze nieuwe steun- en heropstartmaatregelen werd beslist om het dubbele overbruggingsrecht dat de horecasector momenteel geniet, gedurende de maand mei te verlengen. De heropening van de horecasector zal immers de komende weken volgens een strikt protocol beperkt blijven tot de terrassen. Aan het eind van de maand zal deze maatregel opnieuw worden geëvalueerd, afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie.

Overgenomen van news.belgium.be.]]>
<![CDATA[Eenmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/eenmalige-premie-voor-tijdelijk-werklozen-met-een-laag-loon Tue, 13 Apr 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/eenmalige-premie-voor-tijdelijk-werklozen-met-een-laag-loon Op 28 maart 2021 verscheen een nieuw Koninklijk Besluit dat een eenmalige premie toekent aan tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden. De premie bedraagt maximaal 780 euro.

Om recht te hebben op de premie moet de tijdelijk werkloze gelijktijdig aan volgende voorwaarden voldoen:

- Meer dan 52 volle en/of halve uitkeringen als tijdelijk werkloze ontvangen hebben omwille van het coronavirus of wegens economische redenen en dit tijdens de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

- Op 1 maart 2021 tewerkgesteld zijn bij een onderneming die verplicht gesloten is ten gevolge van de coronamaatregelen zoals de horeca of een onderneming uit de culturele sector.

Concreet gaat het om de volgende sectoren:
 1. NACE-code 55.1 (hotels en dergelijke accommodatie), 55.2 (vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf), 56.1 (restaurants en mobiele eetgelegenheden) of 56.3 (drinkgelegenheden) die behoort tot het paritair comité voor het hotelbedrijf (paritair comité 302);
 2. het paritair comité van het vermakelijkheidsbedrijf (paritair comité 304);
 3. NACE-code 59.140 (vertoning van films), 82.3 (organisatie van beurzen en congressen), 90.0 (creatieve activiteiten – kunst en amusement), 93.130 (fitnesscentra), 93.21 (kermisattracties en pret- en themaparken) of 93.291 (snooker- en biljartzalen);

Wie onder hoger vermelde NACE-codes valt en aan de voorwaarden voldoet, zal de premie automatisch uitbetaald krijgen door zijn of haar uitbetalingsinstelling. De werknemer hoeft dus niets te doen.

De premie bedraagt maximaal 780 euro of 78 maal het maximale dagbedrag van 10 euro. Dit dagbedrag is afhankelijk van het loon en neemt af naarmate het loon toeneemt. Voor brutolonen van 2.754,76 euro en meer is er geen premie. De grootte van de premie is niet afhankelijk van het aantal uitkeringen dat een werknemer in deze periode ontving. Het exacte bedrag wordt vermeldt op de uitkeringskaart. ]]>
<![CDATA[Vaccinatieverlof voor werknemers die zich laten inenten]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vaccinatieverlof-voor-werknemers-die-zich-laten-inenten Tue, 13 Apr 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vaccinatieverlof-voor-werknemers-die-zich-laten-inenten Werknemers die zich laten vaccineren hebben het recht om van het werk afwezig te zijn met behoud van hun normaal loon. De lang aangekondigde wet is zopas verschenen. Het vaccinatieverlof neemt de vorm aan van klein verlet en kan opgenomen worden vanaf 9 april.

Klein verlet laat werknemers toe om afwezig te zijn op het werk met het oog op bepaalde familiale gebeurtenissen of burgerlijke verplichtingen. Het gaat daarbij enkel om gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de werkuren. Heeft de werknemer reeds vrij op de dag van de gebeurtenis omdat die toevallig op een dag valt waarop niet gewerkt wordt of tijdens een vakantieperiode, dan vervalt het klein verlet (uitzonderlijke gevallen zoals een huwelijk of communiefeest niet te na gesproken). Dat is in dit geval niet onbelangrijk voor de horeca. Een werknemer die op tijdelijke werkloosheid staat, hoeft zich dus niet vrij te maken voor zijn inenting en heeft bijgevolg geen recht op vaccinatieverlof.

Wie zich toch tijdens de werkuren naar een vaccinatiecentrum moet begeven, krijgt hiervoor klein verlet gedurende “de tijd die nodig is”. Dat is zeer vaag, maar die tijd omvat zowel de tijd voor de vaccinatie zelf als de tijd die de werknemer nodig heeft om zich naar het vaccinatiecentrum en daarna eventueel terug naar het werk te begeven. Het kan dus gaan om één of enkele uren afwezigheid, niet noodzakelijk een hele of halve dag. Bij de vaccins waarvoor een herhaling nodig is, heeft de werkgever twee keer recht op klein verlet. Het zou dus best kunnen dat de eerste vaccinatie voor een werknemer nog tijdens een periode van werkloosheid valt waardoor hij geen vaccinatieverlof nodig heeft en de tweede prik na de heropening, waarbij hij wel beroep kan doen op vaccinatieverlof.

Net als bij alle andere vormen van klein verlet dient de werknemer zijn werkgever zo spoedig mogelijk te verwittigen van het tijdstip van zijn uitnodiging. U kan hiervan een bewijs opvragen, de brief of mail met de afspraak of uitnodiging, maar u mag die niet bijhouden, noch kopiëren of verwerken. Met dat laatste wordt bedoeld dat u er geen lijstje van mag aanleggen. Naar uw loonverwerking mag u de afwezigheid ook enkel onder de neutrale noemer ‘klein verlet’ doorgeven, zonder te specifiëren. De werknemer van zijn kant mag het vaccinatieverlof enkel gebruiken waarvoor het bedoeld is.

Samengevat luiden de belangrijkste principes van het vaccinatieverlof dus als volgt:
 • een werknemer die (tijdens) de arbeidsuren wordt opgeroepen om zich te laten vaccineren, mag afwezig zijn van het werk;
 • de afwezigheid is beperkt tot “de tijd die nodig” is voor de vaccinatie. Het gaat dus niet automatisch om een halve of een volledige dag;
 • tijdens de afwezigheid betaalt de werkgever het normaal loon door;
 • de werknemer moet de werkgever vooraf, vanaf wanneer het tijdstip van de vaccinatie hem bekend is, verwittigen dat hij afwezig zal zijn;
 • op verzoek van de werkgever moet de werknemer het bewijs leveren dat hij aanspraak kan maken op het vaccinatieverlof. Bijvoorbeeld kan hij de uitnodiging tonen om zich te laten vaccineren, of de bevestiging van de afspraak, met vermelding van plaats en uur. Omwille van de privacy mag de werkgever het bewijs niet bijhouden.
]]>
<![CDATA[Nieuw: de verplichte telewerkaangifte ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuw-de-verplichte-telewerkaangifte- Thu, 01 Apr 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuw-de-verplichte-telewerkaangifte- Telewerk is al een tijdje verplicht voor alle werknemers tenzij de aard van de functie of de activiteiten dit niet toelaten. Om de controle op de naleving van het telewerken te vergemakkelijken, zullen werkgevers vanaf april een aantal gegevens aan de RSZ moeten meedelen. Voor drank- en eetgelegenheden geldt deze verplichting niet, voor hotels wel!

Vanaf april moeten werkgevers een beperkt aantal gegevens aan de RSZ meedelen:
- Het aantal personen werkzaam bij de onderneming, opgedeeld per vestigingseenheid.
- Het aantal personen die een functie uitoefenen die niet als telewerk kan worden uitgevoerd.

Niet voor café’s en restaurants, wel voor hotels
Deze nieuwe verplichting geldt voor alle werkgevers, behalve die ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn. De RSZ bevestigde ons intussen dat drank- en eetgelegenheden aan deze verplichting ontsnappen, ook wanneer ze wel open zijn en afhaal- of meeneemmaaltijden aanbieden. Hotels daarentegen horen niet tot de verplicht gesloten sectoren en zullen de nieuwe formaliteiten dus wel moeten naleven.

Hoe gebeurt de aangifte?
De telewerkaangifte geeft de situatie weer op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand gebeuren. Dit betekent:

- Ten laatste op 6 april 2021 voor de situatie op 1 april 2021
- Ten laatste op 6 mei 2021 voor de situatie op 3 mei 2021
- Ten laatste op 6 juni 2021 voor de situatie op 1 juni 2021

De aangifte gebeurt via de aangiftetool op de RSZ website.
U geeft hierin al uw vestigingseenheden aan met per vestigingseenheid het aantal personen dat er werkzaam is, d.i. alle werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst. Voor flexi-werknemers wordt gekeken naar de lopende raamovereenkomsten. Een uitzendkantoor moet enkel het eigen personeel aangeven, de uitzendkrachten worden bij de gebruiker meegeteld.

Vervolgens vult u het aantal personen in werkzaam bij uw onderneming met een niet-telewerkbare functie. Dit wil zeggen: elke functie die enkel ter plaatse uitgevoerd kan worden. Voor een hotel zijn dat alvast de receptionisten, het onderhoudspersoneel, keuken- en schoonmaakpersoneel. Voor uw administratieve medewerkers zal u per persoon kritisch moeten beoordelen of zij hun functie niet al tele-werkend van thuis kunnen uitvoeren. Ook personen die op zelfstandige basis structureel aanwezig zijn moet u hieraan toevoegen.

Tot slot vult u de contactgegevens in waar de overheid u kan bereiken voor verdere informatie. Na de aangifte ontvangt u een ontvangstbevestiging op het opgegeven emailadres en in uw eBox.

Doel van de maatregel
De sociale inspectiediensten zullen de verplicht aan te geven data gebruiken om het naleven van het telewerk te controleren. Blijkt bij een controle dat een werknemer met een telewerkbare functie toch aanwezig is in het bedrijf, dan zal deze zijn aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden.

Personeelsleden die niet kunnen tele-thuiswerken moeten bij inspectie een attest kunnen voorleggen dat hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Wordt er ter plaatse gewerkt, dan dient u sowieso de nodige maatregelen in acht te nemen. Zo wordt er gecontroleerd op het naleven van de 1,5 meter afstandsregel, de mondmaskerplicht, wordt er gelet op het al dan niet aangegeven zijn van de looprichting, de aanwezigheid van handgels,… Let er ook op dat er geen stoffen handdoeken in de toiletten gebruikt worden en dat in keukens en refters geen servies en bestek worden gedeeld.

Het niet naleven van deze verplichting kan gesanctioneerd worden met ofwel een strafrechtelijke boete ofwel een administratieve geldboete.]]>
<![CDATA[Uitstel van betaling bijdrage jaarlijkse vakantie]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uitstel-van-betaling-bijdrage-jaarlijkse-vakantie Thu, 01 Apr 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uitstel-van-betaling-bijdrage-jaarlijkse-vakantie De ministerraad keurde recent het uitstel van de bijdragen van de jaarlijkse vakantie voor werkgevers in de horeca goed. De jaarlijkse deadline van 30 april wordt hierdoor verschoven.

Het vakantiegeld voor de arbeiders wordt jaarlijks rond deze tijd van het jaar uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Deze instelling treedt enkel op als een “betalende derde”, het is de werkgever van het vakantiedienstjaar (het jaar waarin men de vakantie opbouwt, voor 2021 is dat 2020) die de vakantie financiert. Dit gebeurt gedeeltelijk via de RSZ-kwartaalbijdragen waarin 5,57% bestemd is voor de vakantiegelden, maar grotendeels via een eenmalige factuur die u elk jaar uiterlijk op 30 april dient te betalen. Meestal gaat dit om een vrij groot bedrag, met name 10,27% van het brutoloon aan 108% dat u het voorbije jaar aan uw arbeiders betaalde.

Voor vele horecazaken, en andere sectoren die zwaar door de coronacrisis werden getroffen, zal het moeilijk zijn om dit bedrag op 30 april in één keer te kunnen betalen. De ministerraad besliste daarom om de debetnota van deze betaling met zes maanden uitstel te verzenden zodat werkgevers uit de horeca automatisch zes maanden uitstel krijgen van betaling.

Werkgevers uit andere gesloten sectoren kunnen op een eenvoudige manier een afbetalingsplan met uitstel voor zes maanden aanvragen.

De overheid wil met deze maatregel voorkomen dat werkgevers zich in de schulden steken en de werkgelegenheid in de sector beschermen.]]>
<![CDATA[Maak werk van uw vakantieplanning]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/maak-werk-van-uw-vakantieplanning Thu, 01 Apr 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/maak-werk-van-uw-vakantieplanning Het is misschien een vreemde oproep en zeker niet de eerste van uw zorgen. Maar toch staat u er best nu al even bij stil: uw vakantieplanning voor 2021.

Vakantierechten worden opgebouwd op basis van de prestaties tijdens het voorgaande jaar. Niet enkel werkdagen tellen daarvoor mee, maar ook vakantie, ziekte, feestdagen en … tijdelijke werkloosheid. Wie vorig jaar een volledig jaar in dienst was, zelfs al stond hij of zij het grootste deel van die tijd op tijdelijke werkloosheid, heeft dit jaar vier weken wettelijke vakantie.

Het eigene aan wettelijke vakantie is dat een werknemer verplicht is deze dagen binnen het kalenderjaar op te nemen en dat de werkgever die opname op geen enkele manier mag verhinderen. In normale omstandigheden kan dit een boete opleveren voor de werkgever, komt er ook tijdelijke werkloosheid bij kijken, dan riskeren ook de werknemers een deel van hun RVA-uitkering te moeten terugbetalen. Dat laatste herinnert u zich wellicht nog van vorig jaar.
Wanneer u in mei (of later) opnieuw opengaat, staan u hopelijk enkele drukke maanden te wachten, waarin er waarschijnlijk weinig gelegenheid zal zijn om vakantie op te nemen. De kans is dus zeer groot dat al uw werknemers hun vier weken vakantie in het laatste kwartaal zullen moeten opnemen, met alle praktische gevolgen vandien.

Probeer daarom nu alvast een realistische vakantieplanning op te maken. Idealiter probeert u zelfs voor al uw werknemers een weekje weg te werken vóór de heropening. Makkelijk zal het niet zijn om hen daarvan te overtuigen, maar weet dat wie op het einde van dit jaar niet alle vakantie heeft opgenomen, opnieuw riskeert de werkloosheidsuitkering voor het niet opgenomen aantal vakantiedagen te moeten terugbetalen. ]]>
<![CDATA[Nog twee dagen om Brusselse premie voor o.a cateraars en nachtclubs aan te vragen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nog-twee-dagen-om-brusselse-premie-voor-oa-cateraars-en-nachtclubs-aan-te-vragen Tue, 23 Mar 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nog-twee-dagen-om-brusselse-premie-voor-oa-cateraars-en-nachtclubs-aan-te-vragen De Brusselse regering kende kort geleden een nieuwe premie toe aan ondernemingen met één of meer vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die wegens corona verplicht moesten sluiten. Het gaat om ondernemingen uit welbepaalde sectoren. De uiterste aanvraagdatum is 25 maart.

Om in aanmerking te komen voor de premie moet een onderneming:

- minstens één ingeschreven vestigingseenheid hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingeschreven in het KBO op 2 november 2020, er economische actief zijn en er beschikken over personele middelen en eigen goederen die specifiek voor u bestemd zijn;
- één of meer van de geviseerde activiteiten uitoefenen volgens de NACE-code in het KBO, waaronder Catering (56.201), Discotheken, dancings en dergelijke (56.302), Andere drinkgelegenheden (56.309);
- verplicht zijn of geweest zijn één of meer vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te sluiten op basis van artikel 8 van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 zoals van toepassing op 2 november 2020;
- in 2019 een omzet verwezenlijkt hebben van
 • meer dan 25.000 EUR indien de onderneming ingeschreven is in het KBO voor 1 januari 2019;
 • meer dan 25.000 EUR x aantal dagen tussen de datum van inschrijving in de KBO en 31 december 2019/365 indien de onderneming na 1 januari 2019 is ingeschreven.
  Voor ondernemingen die pas ingeschreven zijn vanaf 1 oktober 2019 geldt deze voorwaarde niet.
- geen btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen genieten.

Het bedrag van de premie gaat van 1.000 tot 5.000 euro afhankelijk van het omzetverlies op basis van de BTW-aangiften. Ondernemingen die minder dan 1.000 euro vaste kosten dragen (huur, elektriciteit, water, verzekeringen,…) en een omzetverlies hebben van minder dan 25% hebben geen recht op een premie.

Voor ondernemingen die reeds een premie ontvangen hebben op basis van het ‘Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2021 betreffende steun aan ondernemingen die een contactberoep en een recreatieve activiteit uitbaten in kader van de gezondheidscrisis COVID-19‘, wordt de premie verminderd met 1.500 EUR.

De premie vraagt dient online aangevraagd te worden vóór 25 maart 2021.
]]>
<![CDATA[Tijdelijke werkloosheid en de belastingen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-en-de-belastingen Tue, 23 Mar 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-en-de-belastingen Wie vorig jaar langere tijd tijdelijk werkloos was, zet best al wat geld opzij voor de afrekening van zijn personenbelasting dit jaar. Door de uitzonderlijk lage voorheffing die op de uitkering wordt ingehouden, is de kans groot dat heel wat werknemers zich aan een toeslag mogen verwachten.

Net zoals een gewoon inkomen, is ook een werkloosheidsuitkering aan belasting onderworpen.  Hoeveel dat is, hangt af van het totale inkomen, de gezinssituatie en nog een aantal andere zaken zoals leningen, fiscale attesten enz. De bedrijfsvoorheffing die gewoonlijk op het loon wordt ingehouden, houdt rekening met die eerste twee parameters en vormt zo een realistisch voorschot op de uiteindelijke personenbelasting. De eindafrekening volgt pas na het indienen van de belastingaangifte.

Op uitkeringen worden doorgaans vaste voorheffingspercentages toegepast. Voor de werkloosheidsuitkering is dat in normale omstandigheden 26,75%. Dat was ook zo tot en met april 2020. Vanaf mei 2020 besloot de regering echter om dat percentage te verlagen tot 15% om te voorkomen dat het voorschot hoger zou zijn dan de uiteindelijke belasting. Maar dat zou wel eens een vergiftigd geschenk kunnen geweest zijn. Werklozen hebben normaal gezien, net als zieken, invaliden en gepensioneerden recht op een belastingvermindering, bestaande uit een basisvermindering en een bijkomende vermindering. In het geval van tijdelijke werkloosheid wordt die bijkomende vermindering echter niet toegepast. 

Vooral voor wie in 2020 ook nog enkele maanden loon ontving, bestaat hierdoor de kans dat de  voorheffing (het voorschot dus) die aan de bron werd ingehouden ontoereikend was. Het gevolg hiervan zal een aanslagbiljet zijn met een terug te betalen bedrag op het einde van dit jaar.

Ook in 2022 zal dit fenomeen zich voordoen, vermits de meeste werknemers ook in het inkomstenjaar 2021 reeds enkele maanden op tijdelijke werkloosheid staan. Het goede nieuws is dat dit wel kan vermeden worden. Zodra de horeca opnieuw open mag, vraagt u best aan uw werknemers wie op vrijwillige basis maandelijks iets meer bedrijfsvoorheffing wil laten inhouden. Uw sociaal bureau kan dit dan voor u in orde brengen. Aan de te betalen belastingen valt niets te veranderen, maar op die manier spreidt men alvast het bedrag over een langere periode en vermijdt men een groot bedrag bij de eindafrekening. ]]>
<![CDATA[Het Globalisatiemechanisme]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-globalisatiemechanisme Tue, 23 Mar 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-globalisatiemechanisme Na  goedkeuring door Europa, keurde de Vlaamse Regering onlangs het “Globalisatiemechanisme” definitief goed. Dit mechanisme biedt financiële steun aan ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% én een boekhoudkundig verlies hebben geleden als gevolg van de coronamaatregelen. De reeds ontvangen Vlaamse steunpremies worden wel in mindering gebracht van deze subsidie. De kans dat u de uitleg twee keer zal moeten lezen vooraleer u hem begrijpt, is groot.

Voorwaarden
Elke onderneming die in het laatste kwartaal van 2020 nog actief was, komt in aanmerking voor het Globalisatiemechanisme indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • op 30 september 2020 een actieve exploitatiezetel hebben in het Vlaams Gewest opgenomen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen;
 • in de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 een omzet hebben uit geleverde prestaties, exclusief btw, van minstens € 450.000;
 • in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling gekend hebben van minstens 60% ten gevolge van de coronavirusmaatregelen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in de laatste drie kwartalen van 2019 wordt de gerealiseerde omzet in de periode van 1 april tot en met 31 december 2020 vergeleken met de verwachte omzet van diezelfde periode, vermeld in het financieel plan;
 • in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een boekhoudkundig verlies voor aftrek van belasting geleden hebben.

Zijn uitgesloten
Eenmanszaken komen niet in aanmerking, net zo min als holdingvennootschappen, patrimoniumvennootschappen, managementvennootschappen en ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen.

Bedrag
De steun bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, in de periode van 1 april tot en met 31 december 2019. Deze steun wordt beperkt tot 90% voor kleine ondernemingen en 70% voor middelgrote en grote ondernemingen van de niet gedekte vaste kosten in de periode van 1 april tot en met 31 december 2020. Niet gedekte vaste kosten is het verlies vóór aftrek van de belastingen.

Het maximale steunbedrag wordt op twee manieren bepaald.
1° op basis van de verruimde tewerkstelling in de laatste 3 kwartalen van 2019 en de omzetdaling
Verruimde tewerkstelling Omzetdaling 60-69% Omzetdaling 70-89% Omzetdaling >90%
1-4 werknemers €15.000 €30.000 €50.000
5-19 werknemers €25.000 €50.000 €100.000
20-49 werknemers €50.000 €100.000 €250.000
50-199 werknemers €250.000 €500.000 €1.000.000
>199 werknemers €500.000 €1.000.000 €2.000.000


2° op basis van de minimale RSZ-tewerkstelling in de laatste 3 kwartalen van 2019, de minimale omzet in de laatste 3 kwartalen van 2019  en de omzetdaling

Min. RSZ-tewerkst. Minimale omzet Omzetdaling 60-69% Omzetdaling 70-89% Omzetdaling >90%
1 werknemer €1.125.000 €25.000 €50.000 €100.000
5 werknemers €3.000.000 €50.000 €100.000 €250.000
10 werknemers €9.000.000 €250.000 €500.000 €1.000.000
20 werknemers €25.000.000 €500.000 €1.000.000 €2.000.000


Verruimde tewerkstelling en RSZ-tewerkstelling
De verruimde tewerkstelling bestaat uit:
 • de RSZ-tewerkstelling
 • het gemiddelde van de kwartaalgemiddelden in de drie laatste kwartalen van in 2019 voltijdsequivalent bij de onderneming tewerkgestelden met inbegrip van actief werkende vennoten (met een voltijds equivalent werkende vennoot wordt gelijkgesteld een vennoot met een netto belastbaar beroepsinkomen in 2019 van minimaal € 13.933,78 op jaarbasis); uitzendkrachten, aangesteld via een uitzendkantoor; jobstudenten, waarvoor geen RSZ verschuldigd is; medewerkers van dienstenleveranciers.

Het aantal voltijdsequivalent tewerkgestelde medewerkers van dienstenleveranciers wordt bepaald op basis van de gefactureerde bedragen, exclusief btw, voor diensten door de voormelde medewerkers die ingezet worden voor de uitvoering van de activiteiten van de onderneming. Een gefactureerd bedrag van € 50.000, exclusief btw, in de drie laatste kwartalen van 2019, wordt gelijkgesteld met één voltijds equivalent. Maximaal 5 voltijdsequivalenten worden in aanmerking genomen.

Met RSZ-tewerkstelling wordt bedoeld het gemiddelde van de kwartaalgemiddelden in de drie laatste kwartalen van 2019 van het aantal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ingeschreven voltijdsequivalent personeel en dit zowel voor voltijdse en deeltijdse tewerkstelling met arbeidsovereenkomst, de studentenarbeid waarop RSZ verschuldigd is, de flexi-jobbers en de gelegenheidswerknemers. Voor ondernemingen die gestart zijn vanaf het derde kwartaal van 2019 worden de kwartalen waarin de onderneming actief was in aanmerking genomen.

Worden in mindering gebracht
De reeds ontvangen corona-hinderpremie, de corona-compensatiepremie, de corona-ondersteuningspremie en de subsidies in het kader van het Vlaams Beschermingsmechanisme worden in mindering gebracht van deze subsidie. Indien de aanvraag positief beoordeeld wordt en na aftrek van de reeds genoten coronasteun het saldo positief is, dan wordt dit uitbetaald. Bij een negatief saldo ontvangt men geen bijkomende steun maar mag men, indien men voldoet aan de voorwaarden van ontvangen steunmaatregelen, de reeds genoten steun in 2020 behouden.

Aanvraag
De aanvraag zal online verlopen via VLAIO maar is voorlopig nog niet mogelijk.]]>
<![CDATA[Meer dan 20 werknemers? Dan zal u tegen 31 maart een werkgelegenheidsplan moeten opstellen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/meer-dan-20-werknemers-dan-zal-u-tegen-31-maart-een-werkgelegenheidsplan-moeten-opstellen Tue, 02 Mar 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/meer-dan-20-werknemers-dan-zal-u-tegen-31-maart-een-werkgelegenheidsplan-moeten-opstellen Om de vier jaar wordt nagegaan welke bedrijven een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers moeten opstellen. De vorige periode van vier jaar eindigde op 31 december 2020. Stelde u op de eerste werkdag van dit jaar meer dan 20 werknemers tewerk, dan zal u vóór eind maart een (nieuw) werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers moeten opmaken. 

De drempel van 20 werknemers wordt telkens voor vier jaar vastgesteld. De laatste keer was op 2 januari 2017, wat betekent dat er dit jaar een nieuwe telling plaatsvindt op de eerste werkdag van het jaar, met name 2 januari 2021. Het aantal werknemers wordt hierbij berekend op basis van het aantal voltijdse equivalenten, als bewijs gelden de dimona-aangiften. Ook extra's, flexi’s, studenten en uitzendkrachten tellen hiervoor mee.

Blijkt dat u boven de drempel van 20 werknemers zit, dan zal u voor de volgende vier jaar zo’n werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers moeten opmaken. Ook al stelt u zelf geen oudere werknemers tewerk. Stelde u op de eerste werkdag van 2021 minder dan 20 werknemers tewerk, dan bent u voor de volgende vier jaar vrijgesteld van deze verplichting. Hou er echter wel rekening mee dat indien u meerdere bedrijven bezit die afzonderlijk niet aan het vereiste aantal werknemers komen, het best kan zijn dat men deze toch als een eenheid zal beschouwen, net zoals dat bij de sociale verkiezingen het geval kan zijn.

Maakte u vier jaar geleden ook al zo’n plan op, dan zal u dit nu moeten vernieuwen. Als werkgever moet u hiertoe zelf het initiatief nemen en dit binnen de drie maanden na afsluiting van het boekjaar. Volgt uw boekjaar het kalenderjaar, dan is de deadline dus 31 maart.

Het plan moet een overzicht geven van de maatregelen die u in uw onderneming genomen heeft of plant te nemen inzake de tewerkstelling van oudere werknemers. Daarmee bedoelt men – hou u vast – 45-plussers. Die maatregelen kunnen betrekking hebben op aanwerving, opleidingen, loonbaanplanning, gezondheid, aanpassing van de arbeidstijden en -omstandigheden, enz… Ook de reeds bestaande maatregelen mag u mee in het plan opnemen.

Het plan kan jaarlijks of meteen voor vier jaar worden opgesteld. Jaarlijks legt u het plan en de evolutie van het plan voor aan de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of het comité PBW, die hierover een advies kunnen uitbrengen. In ondernemingen met meer dan 20 en minder dan 50 werknemers waar deze organen niet aanwezig zijn, moet de werkgever de werknemers evenwel enkel informeren over het plan. Overleg is hier niet vereist.

Er is geen verplichte vorm voorzien voor het plan, wel moet het plan een aantal verplichte gegevens bevatten zoals de ondernemingsspecifieke jaarlijkse en/of meerjarenmaatregelen om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen. Op de website van de FOD WASO vindt u een model dat u hiervoor kan gebruiken.

U bent vervolgens verplicht om het plan gedurende vijf jaar te bewaren en ter beschikking te houden in geval van inspectie.]]>
<![CDATA[Deze maand ontvangt u uw sociale balans]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/deze-maand-ontvangt-u-uw-sociale-balans Tue, 02 Mar 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/deze-maand-ontvangt-u-uw-sociale-balans In de loop van de maand maart ontvangt u van uw sociaal secretariaat uw sociale balans voor het voorbije boekjaar.  De sociale balans is van toepassing op alle ondernemingen die verplicht zijn een jaarrekening op te stellen.

De sociale balans werd in 1995 ingevoerd als een meetinstrument voor de overheid en de sociale partners om gepaste maatregelen te kunnen nemen ter vermindering van de toen heersende werkloosheid. Vandaar dat u er vooral gegevens moet invullen over de het aantal werknemers binnen uw bedrijf, zoals het aantal gepresteerde uren, uw personeelskosten, personeelsverloop, maar ook uw opleidingsinspanningen. Iedere Belgische onderneming die zijn jaarrekening openbaar moet maken en die personeel tewerkstelt moet een sociale balans neerleggen.

In 2008 werd de sociale balans inhoudelijk herwerkt. De sociale balans bestaat uit drie delen.

Het eerste deel gaat over de werknemers die u tijdens het afgelopen boekjaar tewerkstelde, Het tweede deel behandelt het personeelsverloop tijdens dat boekjaar. In beide gevallen zal u de gegevens moeten opsplitsen naar geslacht en studiegegevens. Het derde deel is volledig gewijd aan opleidingsinitiatieven.

De gegevens over opleiding, studie en over de interims die u in 2020 gebruikte zijn meestal niet gekend bij uw sociaal secretariaat en zullen bijgevolg niet ingevuld zijn op de balans die u aangeleverd krijgt. U zal deze gegevens dus zelf moeten invullen, als u ze zelf al kent tenminste.

Vóór 2008 diende u ook alle financiële voordelen die u uit tewerkstellingsmaatregelen haalde op uw sociale balans te vermelden. Die verplichting is verdwenen met de komst van Trillium, het overzicht van alle gebruikte maatregelen dat u jaarlijks in februari van de RSZ ontvangt.

Sinds enkele jaren moet u uw sociale balans niet meer als onderdeel van de jaarrekening, maar als afzonderlijk document neerleggen. De sociale balans moet, net als de jaarrekening, neergelegd worden bij de Nationale Bank van België (Balanscentrale - Sociale balans, de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel) binnen de 30 dagen na goedkeuring van de jaarrekening en uiterlijk binnen de zeven maanden na afsluiting van het boekjaar. Inden u toch beslist om de sociale balans samen met de jaarrekening neer te leggen, moet u die niet nog eens een tweede keer apart opsturen.

Hebt u een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, dan dient u hen de sociale balans voor te leggen. Hebt u die niet, dan hebben uw personeelsleden nog steeds het recht om de sociale balans te raadplegen op de plaats waar ook het arbeidsreglement zich bevindt. De werkgever die zijn verplichtingen op het vlak van de sociale balans niet naleeft, kan worden bestraft met een strafrechtelijke of een administratieve geldboete.

Lees ook:
Deze maand in uw e-Box: het Trillium-overzicht]]>
<![CDATA[Vlaams Beschermingsmechanisme deel 4]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vlaams-beschermingsmechanisme-deel-4 Tue, 02 Mar 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vlaams-beschermingsmechanisme-deel-4 Ook voor januari en februari 2021 kunnen Vlaamse ondernemingen die verplicht moesten sluiten en ondernemingen met een grote omzetdaling ten gevolge van de coronamaatregelen gebruik maken van het Vlaams Beschermingsmechanisme.

De voorwaarden blijven dezelfde als de vorige keren. U zal een omzetdaling van minstens 60% ten gevolge van de coronamaatregelen moeten aantonen en een actieve exploitatiezetel hebben in Vlaanderen. Cafés en restaurants hoeven geen omzetdaling aan te tonen, tenzij de omzet in de referteperiode minstens 50% betrekking heeft op take away.

De steun bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw op basis van de dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie tijdens de maanden januari en februari 2020 of indien de onderneming dan nog niet gestart was, op basis van het financieel plan voor de maanden januari en februari 2021.

De maandelijkse subsidie bedraagt minimaal 600 EUR en maximaal:
 • 7.500 EUR indien u tot 9 werknemers tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ;
 • 15.000 EUR indien u van 10 tot 49 werknemers tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ;
 • 40.000 EUR indien u minstens 50 werknemers tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ.

Zelfstandigen in bijberoep (die beroepsinkomsten in bijberoep hadden in 2019 tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR EN geen betrekking als loontrekkende uitoefenen die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking) krijgen 5% steun.

Indien u 50% of meer van uw omzet haalt uit toelevering aan een gesloten sector (eetgelegenheden met volledige bediening of met beperkte bediening), kan u als referentieperiode diegene kiezen die overeenstemt met de sluitingsperiode van de gesloten sector. Het minimale en maximale subsidiebedrag wordt pro rata berekend. U moet een omzetdaling van minstens 60% ten gevolge van de coronavirusmaatregelen aantonen.

De subsidieaanvraag voor de maand januari 2021 moet ten laatste op 15 maart 2021 bij VLAIO worden ingediend; die voor de maand februari wordt ten vroegste op 16 maart 2021 en ten laatste op 15 april 2021 ingediend.
Bij de subsidieaanvraag voegt u onder meer het ondernemingsnummer, alsook de omzet die in de btw-aangifte van het eerste kwartaal 2020 was opgenomen.]]>
<![CDATA[Tijdelijke verhoging thuiswerkvergoeding]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-verhoging-thuiswerkvergoeding Thu, 18 Feb 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-verhoging-thuiswerkvergoeding Het maximumbedrag van de vergoeding die werkgevers aan hun werknemers kunnen geven die op regelmatige basis thuis werken, wordt tussen april en juni tijdelijk verhoogd.

Werkgevers mogen aan werknemers die tijdens de corona-crisis op een structurele basis van thuis uit werken, een onkostenvergoeding geven ter compensatie van de gemaakte kosten. Denken we hierbij aan het gebruik van eigen bureauruimte, eigen kantoormateriaal, eigen printer, internet, verwarming  enz… En dit vrij van belastingen en RSZ. Voorwaarde is wel dat de werknemer minstens vijf dagen per maand van thuis uit werkt.

De maximale vergoeding bedraagt normaal 129,48 euro per maand. Tijdens de maanden april, mei en juni 2021 mag deze echter opgetrokken worden tot 144,31 euro.

De werkgever is evenwel niet verplicht om een vergoeding te geven, noch om het maximale bedrag uit te keren.]]>
<![CDATA[Mag een werkgever zijn werknemers verplichten zich te laten vaccineren?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/mag-een-werkgever-zijn-werknemers-verplichten-zich-te-laten-vaccineren Thu, 18 Feb 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/mag-een-werkgever-zijn-werknemers-verplichten-zich-te-laten-vaccineren Binnenkort zullen we allemaal een uitnodiging in de bus krijgen om een coronaspuitje te laten zetten. Inenten gebeurt op vrijwillige basis en wordt door de overheid niet verplicht. Maar kan u uw werknemers wel opleggen om zich te laten vaccineren? Kan u een bewijs van inenting vragen? En welke maatregelen kan u nemen als ze dit toch niet willen doen?

Na een jaar van kommer en kwel schijnt er met de coronavaccins eindelijk een lichtje aan het einde van de tunnel. Maar dan moet wel iedereen meedoen natuurlijk en dat lijkt niet vanzelfsprekend, de inenting is niet verplicht, zelfs bij het zorgpersoneel dat al eerder werd ingeënt bleken er heel wat vaccinweigeraars te zitten en de stem van de antivaxxers klinkt steeds luider. Als horeca-werkgever zal u waarschijnlijk wel graag hebben dat uw werknemers zich zo snel mogelijk laten inenten, maar hoever kan u hierin gaan? Niet ver, zo blijkt.

Kan u uw werknemers verplichten zich te laten vaccineren?
Neen. De overheid legt al geen verplichte vaccinatie op dus kan de werkgever het al helemaal niet vermits dit raakt aan de lichamelijke intregiteit van de werknemer. Zelfs werkgevers uit de zorg kunnen dit niet. Het enige wat u kan doen is uw werknemers sterk aanbevelen om zich te laten inenten door te sensibiliseren en te informeren.

Kan u uw werknemers ontraden om zich te laten vaccineren?
Stel u bent zelf een overtuigd antivaxxer en gelooft niet in de heilzame effecten van een vaccin of erger nog, u vreest dat het inbrengen van een experimenteel geneesmiddel meer kwaad dan goed kan doen. U laat zich dus niet vaccineren, maar kan u beletten dat uw werknemers dit ook doen?
Neen, de werkgever moet als goede huisvader waken over de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Wanneer uw werknemers blootgesteld worden aan een virus waarvoor een geneesmiddel beschikbaar is, dan bent u verplicht om hen ten minste de mogelijkheid te bieden om zich te laten vaccineren.

Kan u uw werknemers om een bewijs van vaccinatie vragen?
Vragen staat vrij, maar het eisen kan niet. Laten uw werknemers, of een aantal van uw werknemers, u wel spontaan weten dat ze ingeënt zijn, dan nog mag u deze informatie niet verwerken of registreren. U mag met andere woorden geen lijstjes aanleggen van wie wel (reeds) of niet gevaccineerd is. Dat is in strijd met de GDPR.

Kan u uw werknemers om een bewijs van arbeidsgeschiktheid vragen?
Alweer negatief. U mag geen bewijs van arbeidsgeschiktheid vragen wanneer u heropstart. U mag uw werknemers evenmin verplichten om een coronatest te ondergaan.

Kan u werknemers die zich niet laten vaccineren bestraffen?
Alweer neen. Aan het al dan niet gevaccineerd zijn mag u geen nadelige gevolgen koppelen zoals een functiewijziging, een waarschuwing of een ontslag. Omgekeerd mag u werknemers die zich wel laten inenten hiervoor ook niet belonen met een bonus of een promotie. ]]>