Horeca is mijn passie - RSS http://www.horecaismijnpassie.be Wed, 18 Nov 2020 12:00:00 GMT skinn cms Horeca is mijn passie - Tom De Pauw nl <![CDATA[Uitstel van betaling RSZ, de deadline nadert]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uitstel-van-betaling-rsz-de-deadline-nadert Wed, 18 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uitstel-van-betaling-rsz-de-deadline-nadert Eén van de eerste ondersteuiningsmaatregelen die na de lockdown van maart werden genomen was een uitstel van betalingen zonder intresten of boetes van de RSZ-bijdragen van het eerste en tweede kwartaal en van de vakantiegelden voor arbeiders. De betaaltermijn hiervoor loopt binnenkort af.

Tegen 15 december moet de betaling van uw openstaande facturen bij de RSZ zijn toegekomen. Om u hieraan te herinneren stuurde de RSZ onlangs een bericht naar uw e-Box met het nog openstaande bedrag. Wie geen e-Box heeft kreeg het per post.

De e-Box centraliseert alle officiële communicatie tussen ondernemingen en overheidsinstellingen in één beveiligde elektronische brievenbus. Via e-Box ontvangt u documenten (pdf) en berichten van de federale instellingen. Deze elektronische brievenbus is bi-directioneel, waardoor u rechtstreeks kunt antwoorden op het ontvangen bericht. Op termijn zal het ook mogelijk worden om zelf berichten en documenten te versturen naar de e-Box van de overheidsdiensten. Zo gebeurt de communicatie met de federale instellingen op een handige, snelle en veilige manier.

Hebt u uw e-Box nog nooit gebruikt, lees dan eerst de korte handleiding en u kan meteen aan de slag.
]]>
<![CDATA[OAO- en stageovereenkomsten tijdens corona-overmacht]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/oao-en-stageovereenkomsten-tijdens-corona-overmacht Wed, 18 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/oao-en-stageovereenkomsten-tijdens-corona-overmacht Het paritair comité voor de horeca (PC 302) nam recent een standpunt in over het opleiden op de werkvloer van jongeren met een stageovereenkomst of een OAO-overeenkomst (alternerend leren). Die wijkt af van de algemene regels voor leerlingen en stagiairs.

De opleiding van deze jongeren kan in horeca-ondernemingen slechts worden voortgezet als aan volgende twee voorwaarden gelijktijdig is voldaan:

 1. De leermeester is aanwezig;
 2. Er is geen tijdelijke werkloosheid voor werknemers die in dezelfde afdeling als de leerling werken, waarbij slechts een onderscheid wordt gemaakt tussen vier mogelijke afdelingen, nl. zaal, keuken, administratie of kamerdiensten.

De horeca vormt hiermee een uitzondering op de algemene regel die stelt dat jongeren hun leerovereenkomst verder mogen blijven uitvoeren zolang dit geen vervanging betekent van werknemers in tijdelijke werkloosheid.

Hebt u zo’n jongere in een afdeling waarin minstens één werknemer op tijdelijke werkloosheid staat, onderbreek dan meteen de stage of opleiding. In het geval van een stageovereenkomst, verbreekt u die in overleg met de school. Betreft het een OAO-overeenkomst, dan schorst u die door de jongere op tijdelijke werkloosheid te plaatsen. U mag in deze afdeling vanzelfsprekend ook geen nieuwe stagiairs of leerlingen aannemen.

Voor Beroepsinlevingsstages (BIS) volgt men dezelfde redenering. Stagiairs zijn geen werknemers en kunnen bijgevolg niet op tijdelijke werkloosheid worden geplaats. U schorst hun overeenkomst door hen gewettigd afwezig te laten. Tijdens de schorsing is de werkgever geen stagevergoeding verschuldigd. Afhankelijk van de individuele situatie zal de stagiair al dan niet op een uitkering kunnen terugvallen. Na afloop van de periode van tijdelijke werkloosheid in uw onderneming mag u de stage gewoon verderzetten. De periode van schorsing telt niet mee voor de totale duur van de stage. De BIS-overeenkomst en de dimona moeten wel worden verlengd.]]>
<![CDATA[Deel uw collectieve sluiting voor 2021 vóór het einde van het jaar mee]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/deel-uw-collectieve-sluiting-voor-2021-voor-het-einde-van-het-jaar-mee Wed, 18 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/deel-uw-collectieve-sluiting-voor-2021-voor-het-einde-van-het-jaar-mee Terwijl u momenteel vooral op een spoedige heropening zit te wachten, mag u niet vergeten om ook al even na te denken over eventuele collectieve sluitingsperiodes in 2021. Doe dit bij voorkeur vóór het einde van dit jaar. Er zijn ook een aantal zaken waarmee u bij collectief verlof rekening moet houden.

Vakantiedagen worden in de meeste gevallen individueel gekozen door de werknemer. Maar u kan er als werkgever ook voor kiezen om al uw personeel op dezelfde dag of dagen vakantie te laten nemen. In dat geval spreken we van “collectief verlof”.

Voorziet u collectieve sluitingsperiode(s) voor 2021 of wenst u ergens “de brug te maken”, lees dan even waar u op moet letten vooraleer u dit zomaar eenzijdig oplegt.

Vakantie kan immers nooit eenzijdig, noch door de werkgever, noch door de werknemer worden opgelegd. Er is dus steeds een akkoord nodig tussen beide partijen en dat geldt zowel voor individuele als voor collectieve vakantie.Hebt u geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, zoals de meeste horecazaken, dan regelt u dit akkoord rechtstreeks met uw werknemers.

Hoewel er geen datum bepaald is vóór dewelke u dit moet doen, doet u dit toch best vóór het einde van dit jaar. Soms raadt men zelfs aan om dit vóór 15 december te regelen, net zoals bij de collectief te recupereren feestdagen. Hoe langer u wacht, hoe meer kans immers dat iemand niet akkoord zal gaan met de voorgestelde periode. Bovendien vergemakkelijkt het ook de planning van de overige vakantiedagen.

De overeengekomen datums voegt u als een bijlage toe aan het arbeidsreglement die u na vijftien dagen uitgehangen te hebben registreert via arbeidsreglement.belgie.be.

Volgt u deze procedure niet, dan zal u met elk van uw werknemers alsnog een (schriftelijk) individueel akkoord moeten sluiten.

De jaarlijkse vakantie kan uiteraard nooit langer zijn dan de maximale wettelijke vakantie van vier weken. Tenzij u er ook feestdagen en recuperatiedagen in het kader van de grote flexibiliteit zou bij betrekken. Recuperatiedagen in het kader van de grote flexibiliteit kan u als werkgever wel eenzijdig inplannen, op voorwaarde dat u uw planning tijdig kenbaar maakt.

Werknemers die over onvoldoende vakantiedagen beschikken kunnen, in sommige gevallen, aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering tijdens de collectieve sluiting. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer in de loop van het jaar bij u in dienst treedt en zijn vakantiedagen al volledig of gedeeltelijk heeft opgenomen. Of wanneer de werknemer tijdens het vorige jaar onvoldoende vakantiedagen heeft opgebouwd. In dat geval kan de werknemer tijdens de periode van collectieve sluiting op tijdelijke werkloosheid gesteld worden. De tijdelijke werkloosheid mag echter nooit het gevolg zijn van de vrije keuze van de werknemer. Zo zal hij zijn vakantiedagen steeds eerst moeten opnemen tijdens de periode van collectieve vakantie.]]>
<![CDATA[Tijdelijke werkloosheid en de ecocheques]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-en-de-ecocheques Wed, 18 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-en-de-ecocheques In december zal u naar jaarlijkse gewoonte de ecocheques moeten bestellen voor uw werknemers. Voortaan zullen dat niet langer de envelopjes met papieren cheques zijn, maar een elektronische betaalkaart. En welk effect heeft de tijdelijke werkloosheid op het bedrag van de cheques?

Wat zijn ecocheques alweer?
Ecocheques werden in 2009 ingevoerd ter verhoging van de koopkracht. Met deze cheques kunnen uw werknemers ecologische producten en diensten aankopen, zoals spaar- en ledlampen, planten, biologische producten met EU-logo, wasmachines, koelkasten en diepvriezers met A++-label, isolatiemateriaal, zonnepanelen en regenwatertanks, maar ook fietsen of zelfs een treinticket naar Londen of Parijs, al zal dat laatste niet voor de eerstvolgende maanden zijn.

Wie heeft recht op welk bedrag?
In het paritair comité van de horeca hebben alle werknemers, zowel vasten, extra’s als flexi’s recht op ecocheques. Zelfs de werknemers die in de loop van het jaar uit dienst zijn gegaan. Alleen voor studenten zijn er geen ecocheques.

Hoeveel u moet betalen hangt af van hoeveel uw werknemers gewerkt hebben tussen 1 december 2019 en 30 november 2020. Een voltijdse werknemer die tijdens gans deze periode voltijds werkte, krijgt 250 € aan ecocheques. Voor werknemers die minder werkten, omdat ze maar een deel van die periode in dienst waren, omdat ze deeltijds zijn of omwille van bepaalde afwezigheden, wordt een prorata berekend op basis van hun prestaties.

Corona
Voor de horeca worden tijdelijke werkloosheid overmacht en tijdelijke werkloosheid om economische redenen tijdens deze periode gelijkgesteld met normale prestaties. Deze afwezigheden zullen m.a.w. geen effect hebben op het bedrag dat u moet uitbetalen.

Kleine bedragen
Voor bedragen onder de 10 euro hebt u de keuze: ecocheques bestellen of de waarde als een brutobedrag uitbetalen. Kiest u voor het bruto, dan moet u het bedrag weliswaar vermenigvuldigen met 1,5. Op dat brutobedrag betaalt u vanzelfsprekend patronale bijdragen, de werknemer betaalt er belastingen en RSZ op. Het is dus zeker niet voordeliger.

Elektronische cheques
De papieren ecocheque zoals we die al jaren kennen loopt op zijn laatste benen. Geen van de drie providers zal vanaf 2021 nog papieren cheques maken. Monizze bood al langer enkel elektronische cheques aan, Sodexho haalde vanaf 1 september de papieren cheques uit haar aanbod en Edenred stopt er op het einde van het jaar mee. Voor werknemers die al een maaltijdcheque-kaart hebben bij de provider waar u de ecocheques bestelt, wordt het bedrag gewoon op die kaart bijgeschreven. Dat geldt ook voor werknemers die al een kaart zouden hebben van een vorige werkgever. Voor de andere werknemers zal u eerst een kaart moeten bestellen.]]>
<![CDATA[FAVV stelt horecazaken vrij van jaarlijkse bijdrage]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/favv-stelt-horecazaken-vrij-van-jaarlijkse-bijdrage Thu, 12 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/favv-stelt-horecazaken-vrij-van-jaarlijkse-bijdrage Voor 2020 zal de jaarlijkse bijdrage aan het FAVV worden kwijtgescholden. Dat meldt het agentschap vandaag op zijn website.

Op 13/11/2020 wordt in het Belgisch Staatsblad het wetsontwerp gepubliceerd dat horecazaken en ambulante bedrijven vrijstelt van de betaling van de jaarlijkse bijdrage aan het FAVV voor het jaar 2020. Dit ontwerp werd genotificeerd aan de Europese instanties en goedgekeurd door de gezondheidscommissie van de Kamer en de plenaire vergadering. De vrijstelling zal meteen van kracht zijn.

Concreet kan het FAVV nu de nodige stappen nemen om bedrijven persoonlijk op de hoogte te brengen van deze vrijstelling en anderen die deze bijdrage voor 2020 al spontaan hebben betaald , te crediteren of terug te betalen.

De bijdrage aan het FAVV varieert per onderneming van 49,24 tot 3.433,82 euro. Het bedrag is afhankelijk van de activiteit, de omvang van de zaak en het aantal werknemers.

De vrijstelling van de heffing vormt een aanvulling op andere maatregelen die het FAVV eerder nam voor de sector:

• Take away: Horecazaken die een toelating van het FAVV bezitten kunnen tijdelijk traiteurdiensten aanbieden en maaltijden bij klanten thuis leveren zonder dat daar een aparte registratie voor nodig is. Wel wordt aan hen gevraagd om alle nodige maatregelen te nemen om wachtrijen te voorkomen.

• Autocontrolesystemen van bedrijven: De uiterste datum voor het opnieuw bekomen van de validatie van het autocontrolesysteem wordt aangepast. Deze verlenging loopt tot 31/03/2021 en is van toepassing op alle sectoren.

• Aangepaste checklist: in deze periode blijven de controles essentieel. In de distributiesector (take away, winkels,…) wordt tijdelijk een aangepaste checklist gehanteerd. Dit wil zeggen dat de medewerkers van het Agentschap zich vooral focussen op de aspecten van voedselveiligheid en de controle op documenten wordt beperkt. Het doel van deze checklist light is om de controle ter plaatse zo kort mogelijk te houden.]]>
<![CDATA[RSZ-compensatieregeling 3de kwartaal wordt steeds concreter]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/rsz-compensatieregeling-3de-kwartaal-wordt-steeds-concreter Thu, 12 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/rsz-compensatieregeling-3de-kwartaal-wordt-steeds-concreter De RSZ geeft op haar website meer  informatie over de compensatieregeling m.b.t. de vrijstelling van rsz-bijdragen voor het derde kwartaal. De informatie is voorlopig nog onder voorbehoud. Een wetsontwerp dat deze aangelegenheid regelt, wordt op dit ogenblik behandeld in de Kamer. Op de RSZ-website zal u ook zelf kunnen nagaan of u in aanmerking komt voor de premie.

De compensatie die oorspronkelijk enkel voor de horeca- en evenementensector bedoeld was, werd inmiddels uitgebreid naar alle werkgevers uit de privésector die verplicht moesten sluiten als gevolg van de ministeriële besluiten van 28 oktober en 1 november 2020 of die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen. 

De premie stemt overeen met het bedrag van de netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd voor het derde kwartaal 2020. D.w.z. dat u rekening moet houden met eventuele kortingen en verminderingen en dat ook de persoonlijke bijdragen, de bijdrage jaarlijkse vakantie en de bijzondere bijdragen die van sector tot sector kunnen verschillen hier niet voor meetellen.

De premie zal berekend worden in twee fases:

1. Er wordt een voorlopige premie toegekend die wordt berekend op basis van de aangiften van het eerste kwartaal 2020. De RSZ houdt rekening met de gegevens die zijn aangegeven op datum van 16 november 2020.

2. Als de aangiften voor het derde kwartaal binnen zijn, wordt de bijdrage voor dat kwartaal berekend en vergeleken met het bedrag van de voorlopige premie.

• Is de bijdrage voor het derde kwartaal lager dan de voorlopige premie, dan behoudt de werkgever de voorlopige premie.
• Is het bedrag hoger dan de voorlopige premie, dan wordt het verschil toegekend.

Ondernemingen die in het eerste kwartaal nog niet actief waren als werkgever, krijgen geen voorlopige premie, maar wel de definitieve premie op basis van het derde kwartaal.

Op de website van de RSZ kan u zelf nagaan of u in aanmerking komt voor de premie. In de loop van deze maand zal de RSZ de voorlopige premie berekenen en storten op de RSZ-rekening van de werkgever. Het zal dus in de eerste plaats worden gebruikt om eventuele RSZ-schulden af te lossen. Het bedrag wordt aan de werkgevers meegedeeld via de e-Box Ondernemingen. Indien het bedrag van de aangegeven bijdragen in het derde kwartaal hoger is dan het bedrag van de bijdragen in het eerste kwartaal, dan wordt het verschil begin 2021 op de RSZ-rekening van de werkgever gestort.

Eindejaarspremie
Het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca dat instaat voor de uitbetaling van de eindejaarspremie zal een eenmalige subsidie van 167.000.000 euro ontvangen voor de tussenkomst in de betaling van de jaarlijkse premie. De dagen tijdelijke werkloosheid zijn in pc 302 namelijk gelijkgesteld voor de eindejaarspremie. Op de exacte berekeningswijze van de tussenkomst is het voorlopig nog even wachten.]]>
<![CDATA[Herinnering: niet-opgenomen vakantiedagen worden aangerekend op RVA-uitkering]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/herinnering-niet-opgenomen-vakantiedagen-worden-aangerekend-op-rva-uitkering Tue, 10 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/herinnering-niet-opgenomen-vakantiedagen-worden-aangerekend-op-rva-uitkering Werknemers die op tijdelijke werkloosheid zijn geplaatst, moeten alsnog al hun vakantiedagen opnemen vóór het einde van het jaar, anders lopen zij het risico dat zij een deel van hun uitkering zullen moeten terugbetalen. Het feit dat de lockdown wel eens tot het einde van het jaar zou kunnen duren, verandert daar voorlopig niets aan.

Moet een werknemer eerst zijn of haar verlof opnemen vooraleer op tijdelijke werkloos overmacht te kunnen worden gesteld? Wat zegt de RVA:

“De werknemer moet niet eerst zijn verlofdagen opnemen vooraleer hij tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht. Indien de werknemer dat vrijwillig doet, dan kan hij voor de dagen waarop hij verlof neemt, niet tijdelijk werkloos worden gesteld.
Tijdelijke werkloosheid is ook niet mogelijk op ‘geplande’ vakantiedagen.
Opgelet! U moet echter gedurende het jaar en uiterlijk in december wel alle betaalde verlofdagen opnemen waarop u recht hebt. Doet u dat niet, dan kunnen er voor het saldo van die verlofdagen geen uitkeringen als tijdelijk werkloze worden toegekend.”


We hebben het reeds enkele malen gemeld, werknemers die niet al hun vakantiedagen hebben opgenomen, zullen waarschijnlijk de RVA-uitkering die ze voor die dagen ontvingen moeten terugbetalen. Het gaat hier bovendien om brutobedragen, m.a.w. het nettobedrag dat ze op hun rekening ontvingen vermeerderd met de 15% bedrijfsvoorheffing die daarop berekend wordt. De RVA lijkt dit standpunt niet te zullen wijzigen en dat is ook logisch, arbeiders hebben voor die niet-opgenomen vakantiedagen hun loon reeds ontvangen van de RJV. Voor diezelfde dagen ook nog een uitkering ontvangen zou dubbelop zijn.

Wat kan de werkgever hieraan doen?
Ook in normale omstandigheden moet u er als werkgever op toezien dat uw werknemers al hun wettelijke vakantiedagen binnen het kalenderjaar opnemen. Hoewel in de praktijk zeer gebruikelijk, is het verboden om vakantiedagen over te dragen naar het volgende jaar. De werknemer kan ook geen afstand doen van zijn vakantiedagen. Toch kan een werkgever een werknemer niet verplichten om zijn vakantie op welbepaalde dagen op te nemen. Om aan uw wettelijke plicht te voldoen, kan u als werkgever niet anders dan de werknemer formeel en schriftelijk te wijzen op de verplichting om zijn vakantiedagen voor het einde van het jaar volledig op te gebruiken, zo vermijdt u alvast een eventuele boete.

De werknemer hoeft doorgaans niets te vrezen als hij zijn vakantie niet volledig opneemt, maar dat zou dit jaar dus wel eens anders kunnen zijn. Vermeld het er zeker bij wanneer u uw werknemers nogmaals verzoekt om hun resterende dagen in te plannen, zo zijn zij alvast gewaarschuwd en hoeft u zichzelf niets te verwijten.]]>
<![CDATA[Frauduleuze e-mails FOD Financiën]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/frauduleuze-e-mails-fod-financien Tue, 10 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/frauduleuze-e-mails-fod-financien Met alle steunmaatregelen die de voorbije maanden zijn gelanceerd is het soms moeilijk om door het bos de bomen te blijven zien en daar maken cybercriminelen handig gebruik van. Zo circuleren er momenteel frauduleuze e-mails waarin u uitgenodigd wordt uw bankgegevens te vervolledigen via een opgegeven link.

U kreeg hem misschien ook al, onderstaande mail. De mail viel de voorbije dagen bij meerdere mensen in de mailbox, maar gelijkaardige berichten doen al sinds september de ronde.

Reageer hier niet op en klik in geen geval op de bijgevoegde link. Echte mails van de FOD Financiën herkent u aan het e-mailadres @minfin.fed.be.

Geachte heer/mevrouw,

Op 16 oktober heeft de overheid besloten om elk huishouden een bedrag van €202,68 toe te kennen ter compensatie van uw energie en waterfactuur.
Ter identificatie en controle is het van belang om een verificatie na te gaan om dit proces te vervolledigen. Vervolgens zal u het bedrag binnen enkele werkdagen ontvangen.
Wat heeft u hiervoor nodig?
- Bankkaart
- Kaartlezer
Via de onderstaande link kunt u het verificatie proces terugvinden.
Tweede golf covid-19 compensatie
Let op: Indien u de verificatie niet juist heeft volbracht, hebt u geen recht op een compensatie.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Federale Overheidsdienst Financiën
]]>
<![CDATA[Wie nog op kantoor werkt zal voortaan een attest van zijn werkgever moeten kunnen voorleggen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wie-nog-op-kantoor-werkt-zal-voortaan-een-attest-van-zijn-werkgever-moeten-kunnen-voorleggen Tue, 10 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wie-nog-op-kantoor-werkt-zal-voortaan-een-attest-van-zijn-werkgever-moeten-kunnen-voorleggen Telewerk is sinds maandag 2 november niet langer aanbevolen, maar verplicht waar mogelijk. Werknemers die toch op de werkplek aanwezig moeten zijn, zullen dit in geval van een inspectie met een attest van de werkgever moeten kunnen aantonen.

Voor sommige functies is het duidelijk dat de werknemer ze niet vanop afstand kan doen. Als u open bent voor take away bijvoorbeeld. Maar wat met uw administratief bediende, moet die op kantoor aanwezig zijn? Alleen als het echt  niet anders kan én wanneer u alle veiligheidsmaatregelen, zoals het regelmatig verluchten van de ruimte en de regels rond social distancing, in acht kan nemen, mag het. De werknemer in kwestie zal bij een inspectie wel een attest moeten kunnen voorleggen dat die noodzakelijke aanwezigheid bevestigt. Ook elk ander bewijsstuk is toegelaten.

De inspectiediensten zullen controles uitoefenen op het verplichte thuiswerk. ]]>
<![CDATA[Tijdelijke werkloosheid: Opnieuw naar de vereenvoudigde procedure voor alle sectoren]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-opnieuw-naar-de-vereenvoudigde-procedure-voor-alle-sectoren Tue, 10 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-opnieuw-naar-de-vereenvoudigde-procedure-voor-alle-sectoren De federale regering heeft op 6 november beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers. Meteen werd ook de duur van de “corona-overmacht" met drie maanden verlengd.

Vereenvoudigde procedure
Vanaf 1 oktober 2020 kan elke tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Voor werkgevers uit paritair comité 302, de horeca, verandert er niets. Voor hen, samen met een lijst van andere sectoren, geldt deze regeling sinds maart zonder onderbreking. Werkgevers uit sectoren die niet als uitzonderlijk hard getroffen erkend waren moesten vanaf 1 september gebruik maken van het minder flexibele systeem van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Het overstappen van het ene systeem naar het ander kan zonder verdere formaliteiten. Werkgevers hoeven ook geen controlekaart C3.2A meer af te leveren aan de werknemer, zoals dat bij economische werkloosheid het geval is. De werknemer moet ook niet langer in het bezit zijn van een controlekaart C3.2A. Werknemers die voor het eerst een uitkering aanvragen moeten daarvoor het vereenvoudigde formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA gebruiken dat beschikbaar is op de websites van de uitbetalingsinstellingen (HVW of vakbonden). Dit geldt ook voor horeca-werknemers.

De vereenvoudigde procedure is er zowel voor arbeiders als voor bedienden.

Andere motieven te wijten aan het corona-virus
Werknemers kunnen ook om andere dan economische redenen tijdelijk werkloos gesteld worden wegens corona-overmacht. Dat is bijvoorbeeld het geval voor:
 • Werknemers die niet ziek zijn, maar thuis moeten blijven wegens quarantaine. Deze werknemers moeten hiervoor een quarantaine-attest kunnen voorleggen.
 • Werknemers die niet kunnen werken omdat de crèche, de school of het opvangcentrum gesloten is omwille van corona-maatregelen. Deze werknemers moeten hiervoor een attest van de instelling kunnen voorleggen.
 • Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind dat in quarantaine moet.

Verleningen vereenvoudigde procedure
De vereenvoudigde procedure wordt verlengd tot en met 31 maart 2021. Gedurende deze periode bedraagt de werkloosheidsuitkering voor alle werknemers in corona-overmacht 70% van hun gemiddeld begrensd loon (waarbij de grens ligt op 2.745,76 euro bruto/maand) plus het supplement van 5,63 euro per dag.
Tot 31 maart 2021 wordt op deze uitkering ook de verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden. Let wel, de eindbelasting wordt nog steeds berekend op het totale jaarlijkse inkomen. Hou er rekening mee dat de afrekening van de personenbelasting hierdoor hoger kan zijn dan normaal.]]>
<![CDATA[Uw eindejaarschecklist om 2020 correct af te sluiten]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uw-eindejaarschecklist-om-2020-correct-af-te-sluiten Wed, 04 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uw-eindejaarschecklist-om-2020-correct-af-te-sluiten Omdat wij ook weten dat u niet steeds de tijd hebt om al onze artikels tot in de puntjes te lezen, stelden we een beknopte eindejaarschecklist voor u op als houvast. Tien vragen, sommige actueel of eigen aan de tijd van het jaar, andere typische dooddoeners bij een inspectie. Goed op tijd, zodat u nog kan rechttrekken wat krom is.

Hebt u liever dat wij uw personeelsadministratie eens nauwkeurig onder de loupe nemen? Met onze audit brengen wij u op een vlotte en betaalbare manier weer helemaal up to date. 

- Hebben al uw werknemers al hun vakantiedagen opgenomen of ingepland?
- Hebben al uw werknemers hun feestdagen en/of recuperatiefeestdagen opgenomen?
- Voorziet u een collectieve sluiting in 2021?
- Indien u gebruik maakt van de netto overuren, laat u al uw voltijders halfjaarlijks het document vrijwillige overuren tekenen?
- Beschikt u voor elke flexi-jobber over een ondertekende raamovereenkomst?
- Zijn al uw studentenovereenkomsten ondertekend?
- Is uw arbeidsreglement nog up to date?
- Hebt u uw bewakingscamera’s – ook de bestaande – al geregistreerd in het kader van de camerawet?
- Hebt u al uw ecocheques van 2020 uitgedeeld? (En vergeet ook niet om binnenkort nieuwe te bestellen)

Hoe goed scoorde u op bovenstaande checlist? Personeels- en loonadministratie is inderdaad een vrij complexe materie. Zeker in de horeca is er de voorbije jaren op dat vlak heel wat veranderd. Een check-up van uw concrete situatie is daarom vaak geen overbodige luxe.

Met de HR-audit keert Horecafocus Management uw volledige loon- en personeelsbeheer binnenstebuiten. Na een uitgebreide controle ter plaatse (zo gauw het weer mag), ontvangt u een handig rapport met uw pluspunten, werkpunten en tekortkomingen, dat we samen met u bespreken. Op die manier voorkomt u onaangename verrassingen en onnodige boetes en misschien kan u hier en daar zelfs nog iets besparen.

Prijs van een audit:     tot 10 vaste werknemers:      €1.850
                                    tot 20 vaste werknemers:      €2.600
                                    > 20 vaste werknemers:        offerte

Maakt u gebruik van de KMO-portefeuille van de Vlaamse overheid, dan krijgt u automatisch 30% korting op dit bedrag. 

Bel (03/201.21.00) of mail ( info@horecafocus.be) ons voor meer informatie.]]>
<![CDATA[Wacht niet te lang om uw vervangende feestdagen voor 2021 vast te leggen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wacht-niet-te-lang-om-uw-vervangende-feestdagen-voor-2021-vast-te-leggen Wed, 04 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wacht-niet-te-lang-om-uw-vervangende-feestdagen-voor-2021-vast-te-leggen Wilt u de feestdagen waarop gewerkt wordt of die samenvallen met uw normale sluitingsdagen in 2021 op een welbepaalde dag collectief laten inhalen, dan zal u deze dagen vóór 15 december moeten vastleggen. Kijk meteen even na of al uw werknemers hun (recup-)feestdagen van dit jaar hebben opgenomen.

Vervangende feestdagen
Wordt er gewerkt op een feestdag, dan moet u uw werknemers die feestdag op een andere dag betaald laten recupereren. Die vervangdag kan ervoor of erna vallen, maar moet in principe nog binnen hetzelfde jaar worden opgenomen, wat bijvoorbeeld voor kerstmis niet altijd even evident is. Nu het vierde kwartaal is ingezet, kijkt u best na of iedereen zijn feestdagen heeft opgenomen, zodat u niet opgenomen feestdagen nog tijdig kan inplannen. Geef de vervangende feestdagen duidelijk door aan uw sociaal bureau, zij kunnen dit niet in uw plaats doen. Feestdagen die vallen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid zijn in bepaalde gevallen ten laste van de RVA.

Collectieve vervangdagen
In de meeste gevallen zal de vervangfeestdag individueel bepaald worden in een (bij voorkeur schriftelijke) overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Hoe dit precies dient te gebeuren, bepaalt u zelf in uw arbeidsreglement.

U kan er ook voor kiezen om die vervangfeestdagen collectief vast te leggen, om bijvoorbeeld ergens “de brug te maken” of een bijkomende sluitingsweek mee op te vullen. Hebt u een ondernemingsraad of een ander syndicaal orgaan in uw bedrijf, dan zal u daarvoor eerst via hen moeten passeren. De meeste horeca-ondernemingen hebben echter geen vakbondsafvaardiging. In dat geval volstaat een eenvoudig akkoord met uw werknemers. Vervolgens moet u ten laatste op 15 december van dit jaar de vervangende feestdagen bekend maken. Dat doet u door middel van een gedateerd en ondertekend bericht dat u uithangt in uw onderneming. Een kopie van dit bericht voegt u als bijlage toe aan uw arbeidsreglement en verstuurt u ook naar de sociale inspectie van uw regio.

Wettelijke feestdagen 2021
Nieuwjaarsdag                vrijdag 1 januari 2021
Paasmaandag                maandag 5 april 2021
Feest van de Arbeid      zaterdag 1 mei 2021
Hemelvaartdag              donderdag 13 mei 2021
Pinkstermaandag           maandag 24 mei 2021
Nationale feestdag        woensdag 21 juli 2021
Tenhemelopneming        zondag 15 augustus 2021
Allerheiligen                     maandag 1 november 2021
Wapenstilstand              donderdag 11 november 2021
Kerstmis                          zaterdag 25 december 2021

Aan deze dagen zou, voor het eerst in lange tijd, volgend jaar nog iets kunnen wijzigen. De nieuwe regering voorziet namelijk de mogelijkheid om ook de feestdag van het gewest – in Vlaanderen is dat 11 juli – als een officiële feestdag te erkennen. Budgettair mag dit echter geen invloed hebben. Het is nog niet duidelijk of en hoe dit dan zal gebeuren.

Feestdagen op een “normale inactiviteitsdag”
Valt één van deze dagen samen met een "normale inactiviteitsdag", dan moeten uw werknemers deze feestdag ook op een latere datum recupereren. Onder normale inactiviteitsdag verstaan we o.m. de wekelijkse sluitingsdag(en). Maar ook wanneer bepaalde afdelingen - denken we aan administratieve diensten - nooit op zaterdag of zondag zouden werken, dan dienen de feestdagen die op deze dagen vallen op een ander moment ingehaald te worden.

Welk risico loopt u als u zich niet aan deze regels houdt?
Hebt u deze procedure niet gevolgd, geen nood. U kan de vervangdagen ook nog altijd op een later moment met uw werknemers overeenkomen in een bij voorkeur schriftelijk akkoord. Het voordeel van het nu te doen is dat het nog veraf is, waardoor de meeste mensen er geen bezwaar tegen zullen maken. Nog een voordeel van de officiële procedure is dat de collectieve vervangdagen ook meteen gelden voor werknemers die in de loop van het jaar nieuw in dienst komen.

De nieuwe datums krijgen ook meteen de waarde van de feestdag die ze vervangen. Wordt Kerstmis bijvoorbeeld collectief verplaatst naar 16 augustus, dan heeft een werknemer die in dienst komt op 1 september er geen recht meer op, terwijl een werknemer die uit dienst gaat op 1 september, de feestdag al heeft gehad en bij een volgende werkgever nog een tweede keer zal kunnen opnemen.
           
Inspectiediensten zullen vooral optreden wanneer zij geen of onvoldoende vervangende feestdagen terugvinden op uw loonbrieven en individuele rekeningen. Zij zullen u dan verplichten om die alsnog na te betalen. Ook aan werknemers die reeds uit dienst zijn en met wat pech gaan ze daarvoor tot drie jaar terug in de tijd. Kijk daarom na of u alle feestdagen van dit jaar al hebt geboekt of ingepland.

Vakbonden grijpen het ontbreken van een akkoord, collectief of individueel, dan weer graag aan om - meestal na ontslag - loon op te eisen voor deze dagen, een eis waar u vaak weinig tegen zal kunnen inbrengen als u zich niet aan de regels hebt gehouden.]]>
<![CDATA[Welke invloed heeft tijdelijke werkloosheid op het pensioen?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/welke-invloed-heeft-tijdelijke-werkloosheid-op-het-pensioen Wed, 04 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/welke-invloed-heeft-tijdelijke-werkloosheid-op-het-pensioen U kreeg misschien al wel de vraag van een vooruitziend personeelslid welke gevolgen al die tijdelijke werkloosheidsdagen zullen hebben op zijn of haar pensioen. U kan uw medewerker geruststellen: er is geen negatieve invloed.

Voor het pensioen van werknemers wordt de periode van tijdelijke werkloosheid beschouwd als gewoon gewerkt. De periodes van tijdelijke werkloosheid tellen zowel mee om te bepalen wanneer iemand met pensioen mag gaan als voor de berekening van het pensioenbedrag. Men gaat daarbij uit van een fictief loon, dat overeenstemt met het laatste loon voor de werkloosheid.

Ook andere niet-gewerkte periodes tellen gewoon mee zoals ziekte en invaliditeit waarvoor men een uitkering ontvangt van het ziekenfonds, arbeidsongeval, moederschap- en vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, werkloosheid met RVA-uitkering of gemotiveerd tijdskrediet. En vanzelfsprekend ook de “alledaagse” afwezigheden zoals vakantie, feestdagen, ziekte ten laste van de werkgever, enz…

Ook wie tijdens zijn pensioen bijklust en tijdelijk werkloos was door de coronamaatregelen, zal geen gevolgen ondervinden op de uitbetaling van zijn pensioen tijdens de duur van de pandemie. In normale omstandigheden zou een tijdelijke werkloosheidsuitkering de uitbetaling van het pensioen schorsen omdat men pensioen niet kan combineren met een sociale uitkering.

De coronacrisis heeft ook geen invloed gehad op de uitbetaling van de pensioenen.]]>
<![CDATA[Verstrengde maatregelen vanaf maandag]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/verstrengde-maatregelen-vanaf-maandag Sun, 01 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/verstrengde-maatregelen-vanaf-maandag Het overlegcomité ging vrijdag over tot een verstrengde lockdown. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de horeca?

Hotels en B&B"s mogen openblijven maar de bars en restaurants in het hotel moeten dicht. Hotelgasten mogen enkel nog op hun kamer eten.

Vakantieparken gaan eveneens dicht, net als zwembaden.

Koffietafels na begrafenissen zijn niet langer toegelaten.

De nieuwe maatregelen gaan in vanaf maandag 2 november en duren al zeker tot 13 december.]]>
<![CDATA[Handelshuurlening verlengd tot 1 december]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/handelshuurlening-verlengd-tot-1-december Sun, 01 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/handelshuurlening-verlengd-tot-1-december Ondernemers die door de coronamaatregelen hun handelshuur niet langer kunnen betalen, kunnen bij de Vlaamse overheid een handelshuurlening aanvragen. Deze steunmaatregel werd verlengd tot 1 december.

VOOR WIE?
Deze steunmaatregel is bedoeld voor ondernemers die in aanmerking kwamen voor de corona-hinderpremie - zoals de horecasector - en ondernemingen in de eventsector met een gehuurd pand in het Vlaams Gewest.

VOORWAARDEN
Om in aanmerking te komen voor deze lening moet de huurder een vrijwillige overeenkomst sluiten met de verhuurder waarbij de verplichting van de betaling van de handelshuur voor 3 of 4 maanden wordt opgeschort. In die overeenkomst moet zijn opgenomen:

 • De kwijtschelding van één of twee maanden huur, inclusief lasten, door de verhuurder;
 • De aanvraag van een lening door de huurder bij PMV/z voor de betaling van maximum twee maanden van de handelshuur (met een maximum van € 35.000), waardoor de verhuurder zekerheid krijgt van deze betaling.

Er is een onlinetool ter beschikking die deze afspraken automatisch in de juiste contractvorm giet.

VORM EN BEDRAG
De handelshuurlening heeft de vorm van een krediet op 2 jaar met een rente van 2% per jaar. De betaling verloopt via PMV/z, een label van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, dat de verschuldigde huur rechtstreeks aan de verhuurder stort. Deze betaling geldt als een betaling van de huurder.

De handelshuurlening per onderneming bedraagt maximaal twee maanden huur per pand, inclusief lasten en bedraagt nooit meer dan € 35.000 voor al de panden samen.

De lening dient volledig te worden terugbetaald ten laatste 24 maanden na toekenning van het krediet. De terugbetalingen moeten pas starten zes maanden na toekenning van de lening en worden gelijkmatig gespreid in de volgende 18 maanden.

AANVRAAG
De aanvraag moet gebeuren vóór 1 december 2020 en verloopt in twee stappen: de aanvraag door de huurder en de bevestiging door de verhuurder.

Meer info vindt u op de website van VLAIO.]]>
<![CDATA[Horeca-steunmaatregelen Waals Gewest]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/horeca-steunmaatregelen-waals-gewest Thu, 29 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/horeca-steunmaatregelen-waals-gewest Ook vanuit Wallonië lekte al iets meer nieuws uit over de steunmaatregelen voor de horeca. Het betreft enerzijds een eenmalige premie voor cafés en restaurants, afhankelijk van het aantal VTE’s, anderzijds een verhoging van de tussenkomst voor zaken die al langer verplicht gesloten zijn zoals discotheken en nachtclubs. Op concrete info over de aanvraagprocedure blijft het voorlopig nog wachten.

De eenmalige premie n.a.v. de tweede verplichte sluiting van de horeca wordt in het Waalse Gewest uitsluitend toegekend aan ondernemingen met de volgende NACE-codes:

 • 56.101 Restauration à service complet
 • 56.102 Restauration à service restreint
 • 56.301 Cafés et bars
 • 56.309 Autres débits de boissons

Bent u niet zeker onder welke NACE-code u valt, dan kan u dat eenvoudig terugvinden op de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder de rubriek “BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008”.

De premie zal deze keer rekening houden met de grootte van de onderneming op basis van het aantal voltijdse equivalenten (VTE’s) in uw personeelsbestand.

 • 0 VTE : €3.000
 • 1-4 VTE : €5.000
 • 5.9 VTE : €7.000
 • 10+ VTE : €9.000

Ook zelfstandigen en ondernemingen die nog steeds stilliggen, zoals traiteurdiensten (56.210), discotheken, dancings en nachtclubs (56.302) en organisatoren van salons en congressen (82.300) kunnen rekenen op een premie indien zij een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen in het derde kwartaal 2020 ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. De tussenkomst zal ook verdubbelen van 15% naar 30% en is eveneens afhankelijk van het aantal VTE’s:

 • Minimale tussenkomst : €3.000
 • Plafond 1 (0 VTE) :  €5.000 
 • Plafond 2 (1 tot 9 VTE) : €10.000
 • Plafond 3 (10 tot 50 VTE) : €20.000
 • Plafond 4 (>50 VTE) : €40.000

Concrete informatie over de aanvraagprocedure is voorlopig nog niet bekend. De meest recente gegevens vindt u terug op de website www.1890.be.]]>
<![CDATA[Geen test meer na “hoog-risico” contact]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/geen-test-meer-na-hoog-risico-contact Thu, 29 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/geen-test-meer-na-hoog-risico-contact Laboratoria worden momenteel overstelpt met covid-tests. Personen die blootstonden aan een hoog-risico contact maar geen symptomen vertonen, en personen die terugkeren uit een rode zone, zullen daarom niet meer getest worden, maar moeten wel in verplichte quarantaine.

Stel één van uw werknemers test positief. In dat geval zal u meteen moeten nagaan welke collega’s er met hem of haar samenwerkten tijdens de drie dagen vóór het optreden van de eerste symptomen. In samenspraak met uw arbeidsgeneesheer zal u vervolgens moeten vaststellen of het ging om een laag- dan wel hoog-risico contact.

We spreken over een laag-risico contact wanneer het ging om een kort contact (<15 minuten) op minder dan 1,5 meter of een langer contact (>15 minuten) in dezelfde ruimte op meer dan 1,5 meter of gescheiden door een plexi-wand. De personen die zich in deze situatie bevonden zullen gedurende 14 dagen aan zelfmonitoring moeten doen, d.w.z. extra aandachtig zijn voor ziektesymptomen zoals koorts, hoesten enz… en gedurende 14 dagen nog strikter de regels rond handhygiëne, mondmasker en social distancing moeten toepassen.

Hoog-risico contact is er wanneer personen meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter met de besmette persoon hebben doorgebracht, voorwerpen gedeeld hebben (kassa, balpen, messen,…) of fysiek contact hebben gehad. Tot voor kort moesten ook deze personen onmiddellijk een covid-test afleggen, maar door het grote aantal aangevraagde testen is dat nu gewijzigd.

Personen die een hoog-risico contact hebben gehad maar geen symptomen vertonen, net zoals personen die uit een rode zone terugkeren, worden voorlopig niet meer getest. De betrokken persoon moet voortaan 10 dagen in quarantaine, gevolgd door nog eens 4 dagen van verhoogde waakzaamheid.

Wie wel getest wordt en positief test, moet 7 dagen in quarantaine. Hij of zij mag het werk pas hervatten na 7 dagen plus 3 dagen zonder koorts en indien de ademhalingsklachten verdwenen of minstens sterk verbeterd zijn.

De “sneltesten” die intussen worden aangeboden blijken voorlopig nog onvoldoende betrouwbaar. Een negatieve sneltest is dus niet voldoende om de quarantaine te beëindigen en kan een vals gevoel van veiligheid geven. ]]>
<![CDATA[Hoever staat het met de aangekondigde RSZ-vrijstelling?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoever-staat-het-met-de-aangekondigde-rsz-vrijstelling Thu, 29 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoever-staat-het-met-de-aangekondigde-rsz-vrijstelling Samen met de verplichte sluiting werd ook een compensatie aangekondigd voor de getroffen sectoren onder de vorm van een gedeeltelijke vrijstelling van werkgeversbijdragen voor het derde kwartaal voor werkgevers uit de horeca, de evenementensector en de uitbaters van kermisattracties. Inmiddels werd het voorontwerp van de wet goedgekeurd dat die vrijstelling regelt.

De vrijstelling krijgt de vorm van een premie, gelijk aan de basiswerkgeversbijdragen van het derde kwartaal 2020. Die basisbijdrage is goed voor 25% op het brutoloon (bedienden) of het brutoloon aan 108% (arbeiders). Dit is dus maar een deel, weliswaar het grootste deel, van de werkgeversbijdragen die u betaalt. Naast de basisbijdragen betaalt u nog een aantal kleinere bijdragen zoals 5,57% voor de jaarlijkse vakantie (enkel bij arbeiders), een bijdrage aan het sectoraal pensioenfonds (1,1%),  bijdragen en bijzondere bijdragen aan het fonds voor sluiting van ondernemingen,… zodat uw totale werkgeversbijdragen iets meer dan 30% bedragen.

Het bedrag wordt bovendien verminderd met eventuele RSZ-verminderingen, maar wel vermeerderd met de solidariteitsbijdrage (5,42%) die u betaalt op het loon van studenten. De berekening zal in twee stappen gebeuren. Eerst zal de RSZ een berekening maken van de kwartaalbijdragen van het eerste kwartaal 2020, zodra de aangiften van het derde kwartaal verwerkt zijn, zal die eventueel aangepast worden op basis van de kwartaalbijdragen van het derde kwartaal 2020. Kortom, u zal nog even geduld moeten hebben om te weten hoeveel uw vermindering exact bedraagt...

De vrijstelling komt er voor alle ondernemingen die vallen onder pc 302 en daarnaast ook voor werkgevers in de sector evenementen en spektakel en uitbaters van kermisattracties.

In afwachting van duidelijke richtlijnen raadt de RSZ aan om uw factuur van het derde kwartaal, in de mate van het mogelijke, gewoon te betalen vóór het einde van de maand oktober. Lukt dit niet, dan kan u een afbetalingsplan aanvragen via plan@rsz.fgov.be of via deze link. Er werd inmiddels een wetsontwerp ingediend dat toelaat om, net zoals voor uw bijdragen van het eerste en tweede kwartaal 2020, een afbetalingsplan voor maximaal 24 maanden aan te vragen voor uw bijdragen van het derde en vierde kwartaal 2020.

De maatregel dient nog verder uitgewerkt te worden. Zodra er meer nieuws is, houden wij u daarvan op de hoogte.

]]>
<![CDATA[Vergeet ook het (oud) Vlaams Beschermingsmechanisme niet aan te vragen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-ook-het-oud-vlaams-beschermingsmechanisme-niet-aan-te-vragen Tue, 27 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-ook-het-oud-vlaams-beschermingsmechanisme-niet-aan-te-vragen Nu alles om het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme draait zouden we haast vergeten dat er ook al een oorspronkelijk Vlaams Bechermingsmechanisme bestond, waarvoor u nog tot 15 november de tijd hebt om het aan te vragen. We brengen het u even terug in de herinnering.

VOOR WIE?
Het Vlaams Beschermingsmechanisme was in het leven geroepen voor ondernemingen in het Vlaams gewest die door de maatregelen getroffen door de Nationale veiligheidsraad vanaf 29 juli 2020 een omzetverlies hebben geleden van minstens 60% excl. BTW in de maanden augustus en september 2020. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen: dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie.

Om gebruik te kunnen maken van het Vlaams Beschermingsmechanisme moest de onderneming onder het toepassingsgebied vallen van  de corona hinderpremie of van de corona compensatiepremie.

HOEVEEL?
De premie bedraagt 7,5% van de omzet tijdens augustus en september 2019 en is beperkt tot een maximumbedrag van € 15.000. De subsidie wordt gehalveerd voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep.
Voor horecazaken zonder Witte Kassa wordt deze premie beperkt tot 3.000 euro.

AANVRAAG
De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 15 november 2020.
Bij de aanvraag zal de onderneming die nog geen corona hinderpremie of corona compensatiepremie kreeg, de link moeten leggen dat de omzetdaling direct of indirect een gevolg is van de coronamaatregelen.

Bij elke aanvraag moet er een verklaring op eer worden ondertekend. Elke valse verklaring is een inbreuk tegen de wetgeving en zal gesanctioneerd worden.

TOEKENNINGSPROCEDURE
Vlaio zal elke aanvraag onderzoeken. De beslissing hiervan wordt u per mail meegedeeld. Na goedkeuring volgt automatisch de betaling.

Hou er wel rekening mee dat tot vijf jaar na de toekenning controles kunnen plaatsvinden of aan de 60%-voorwaarde was voldaan.


Lees ook:
Het Vlaams Beschermingsmechanisme

Welke steunmaatregelen kan u verwachten?

Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme
]]>
<![CDATA[Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme Tue, 27 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme Samen met de strengere maatregelen die half oktober werden getroffen in de strijd tegen corona, kondigde zowel de federale als de Vlaamse overheid enkele steunmaatregelen aan. De Vlaamse tegemoetkoming kreeg inmiddels een naam: het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme. NVB dus, zonder streepje. Inmiddels zijn ook meer details bekend over deze nieuwe premie.

Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme komt er in opvolging van het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen met een zware omzetdaling in de maanden augustus en september. Voor deze premie hebt u nog tot 15 november de tijd om hem aan te vragen. Haast u dus als u dit nog niet zou gedaan hebben.

VOOR WIE?
Het NVB is er voor elke Vlaamse ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 ten gevolge van de nieuwe coronamaatregelen een omzetverlies lijdt van minstens 60%, ongeacht de sector. Het recht is er enkel voor ondernemingen die nog actief zijn of die door de overheid verplicht werden te sluiten, niet voor wie zelf besliste om te sluiten.

Ondernemingen moeten kiezen of ze een aanvraag indienen voor hetzij de periode van 1 oktober tot 15 november, hetzij de periode van 19 oktober tot 18 november.

Horecazaken die van 19 oktober tot 18 november verplicht gesloten zijn – m.a.w. restaurants, cafés, nachtclubs en discotheken - hebben geen keuze. Zij kunnen enkel de premie aanvragen voor de periode van 19 oktober tot 18 november. Zij hoeven hun omzetdaling ook niet aan te tonen.

HOEVEEL?
De steun bedraagt 10% van de omzet excl. BTW tijdens dezelfde periode in 2019. Voor zelfstandigen in bijberoep is dat 5%. Voor nieuwe ondernemingen dient het financieel plan als vergelijkingsbasis.

De steun is wel begrensd:
- Voor de referteperiode 1 oktober – 15 november:
 • Max. 11.250 euro voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers
 • Max. 22.500 euro voor ondernemingen met 10 werknemers of meer
- Voor de referteperiode 19 oktober – 18 november én voor restaurants en cafés:
 • Max. 7.500 euro voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers
 • Max. 15.000 euro voor ondernemingen met 10 werknemers of meer

Het is nog niet bekend of bij een eventuele verlenging van de verplichte sluiting ook de premie zal verlengd worden.

TAKE AWAY
De premie is combineerbaar met take away. Maar ondernemingen die in dezelfde periode vorig jaar 50% of meer omzet gehaald hebben uit take away, zullen wél een omzetdaling van minstens 60% moeten kunnen aantonen, zelfs al zijn ze nu gesloten.

AANVRAAG
De premie kan aangevraagd worden vanaf 16 november via de website van Vlaio. U hebt hiervoor de tijd tot 31 december van dit jaar.

Lees ook:
Het Vlaams Beschermingsmechanisme

Welke steunmaatregelen kan u verwachten?

Vergeet ook het (oud) Vlaams Beschermingsmechanisme niet aan te vragen

De coronalening

]]>
<![CDATA[De feestdagen van 1 en 11 november]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-feestdagen-van-1-en-11-november Tue, 27 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-feestdagen-van-1-en-11-november Net als in de lente vallen er ook nu weer enkele feestdagen tijdens de periode van verplichte sluiting. Wie betaalt deze feestdagen? We herhalen het even voor u.

Wie de feestdag betaalt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht hangt af van hoeveel dagen de arbeidsovereenkomst op het moment van de feestdag reeds geschorst is.

Voor het bepalen van de 14 dagen is er enkel sprake van een schorsing voor de dagen waarop er effectief niet gewerkt is wegens overmacht. Als tijdens de periode van de schorsing een vakantiedag zou vallen, dan begint de termijn van 14 dagen opnieuw te lopen.

Op 1 november was er net nog geen sprake van 14 opeenvolgende kalenderdagen corona-overmacht. Tenzij uw werknemers daarvoor ook reeds in tijdelijke werkloosheid overmacht stonden, zal de werkgever deze feestdag dus moeten betalen.

Wordt er normaal op zondag (1 november) niet gewerkt en had u hiervoor op de correcte manier een vervangende feestdag voorzien op een latere datum, bijvoorbeeld 2 november, dan zijn de 14 dagen wél verstreken en valt de feestdag ten laste van de RVA.

Op 11 november is de tijdelijke overmacht wel al langer dan 14 dagen bezig. Voor Wapenstilstand zullen uw werknemers dus gewoon een RVA-uitkering ontvangen.

Wisselt u in uw onderneming tijdelijke werkloosheid af met gewerkte dagen, omdat u aan afhaal doet, dan zal u de feestdag werknemer per werknemer moeten bekijken. Elke gewerkte dag doet een nieuwe periode van 14 dagen beginnen.

Wordt er gewerkt op één van deze feestdagen, dan zal u, zoals dat ook in normale tijden het geval is, een toeslag van 2 euro bovenop elk uur moeten betalen, begrensd tot 12 euro per dag en zal de werknemer op een ander moment de feestdag betaald moeten recupereren. Deze inhaalfeestdag komt dan in de plaats van een werkloosheidsdag of een gewone werkdag. ]]>
<![CDATA[Wat mag nog en wat niet, een verduidelijking]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wat-mag-nog-en-wat-niet-een-verduidelijking Mon, 19 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wat-mag-nog-en-wat-niet-een-verduidelijking Wat kan er vanaf deze week nog in de horeca en wat niet meer? De grote lijnen waren reeds duidelijk, maar op sommige vragen was nog geen duidelijk antwoord beschikbaar. 

We lijsten het even voor u op:

 • Restaurants en cafés moeten voor minstens vier weken de deuren sluiten, tot en met 19 november. Na twee weken volgt wel een evaluatie, maar men houdt ook rekening met een mogelijke verlenging. 
 • Afhalen en leveren is wel toegestaan tot 22 uur. .
 • Tussen 20u00 en 05u00 mag er geen alcohol worden verkocht, noch in winkels, supermarkten, automaten maar ook niet bij de afhaal en levering van maaltijden. Horecazaken die aan afhaal of levering doen mogen uitsluitend alcoholische dranken aanbieden in combinatie met een maaltijd.
 • Hotels en andere logiesvormen mogen wel open blijven, met inbegrip van hun restaurants, doch wel enkel voor de klanten die er verblijven. Bars lobby's en andere drankgelegenheden mogen niet open zijn.
 • Binnenspeeltuinen mogen eveneens open blijven mits naleving van de vereiste preventiemaatregelen.
 • Recepties en banketten met een professionele catering zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten.
 • Vergaderingen van clubs en verenigingen mogen plaatsvinden met een maximum van 40 personen en mits naleving van de social distancingregels. Het ter plaatse aanbieden en nuttigen van drank en voeding is daarentegen verboden.
 • Seminaries en conferenties mogen plaatsvinden onder dezelfde voorwaarden.
 • Koffietafels na uitvaarten zijn toegelaten voor maximum 40 personen.
 • Er geldt een avondklok tussen middernacht en 5.00 u ’s morgens. Essentiële verplaatsingen, zoals naar het werk of vanwege dringende medische redenen, kunnen wel nog.
 • Er zullen geen kerstmarkten zijn in 2020. Markten en kleine kermissen mogen wel blijven doorgaan.
 • Ook bij sport- en cultuurevenementen komt er een verbod op de verkoop van drank en voeding.
 • Samenscholingen buiten worden beperkt tot maximaal 4 personen. 
]]>
<![CDATA[Opnieuw op tijdelijke werkloosheid, waar moet u op letten?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/opnieuw-op-tijdelijke-werkloosheid-waar-moet-u-op-letten Mon, 19 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/opnieuw-op-tijdelijke-werkloosheid-waar-moet-u-op-letten De volgende weken zullen de meeste werknemers uit de horeca opnieuw geheel of gedeeltelijk op tijdelijke werkloosheid worden geplaatst. Op zich verandert er niets aan wat u inmiddels al gewoon bent. Hou wel rekening met de “meldingsplicht” en help werknemers die voor het eerst werkloos zijn op weg met de opstart van hun dossier.

Vanaf 1 september 2020 wordt er opnieuw een onderscheid gemaakt tussen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of wegens overmacht. Overmacht ten gevolge van corona kan enkel nog worden ingeroepen door sectoren en ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffen werden.

Geen formaliteiten voor horeca
Voor de horeca veranderde er niets; werknemers uit pc 302 kunnen zonder beperkingen gebruik blijven maken van het eenvoudige systeem corona overmacht tot het einde van het jaar. Noch werkgever, noch werknemer hoeven hiervoor speciale formaliteiten te vervullen.

Voor alle andere werkgevers en sectoren gelden vanaf 1 september opnieuw de gewone regels als ze een beroep willen doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. D.w.z. een voorafgaande elektronische mededeling naar de RVA (eenmalig op firmaniveau), een elektronische mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag per werknemer, de documenten C3.2A afleveren aan uw werknemers en deze inschrijven in het validatieboek. Er zijn wel tijdelijk enkele versoepelingen voorzien.

Meldingsplicht
Sinds 13 juli geldt een nieuwe verplichting dat de werkgever elke werknemer die op tijdelijke werkloosheid “overmacht Covid-19” wordt gezet ten laatste de dag voorafgaand aan het begin van de werkloosheid hiervan in kennis moet stellen. In dit geval werd u wat in snelheid gepakt, maar doe dit zeker vandaag nog.

Deze verplichting geldt wel uitsluitend voor werknemers die vanaf 13 juli 2020 voor de eerste keer tijdelijk werkloos worden gesteld, maar ook telkens wanneer vanaf 13 juli 2020 het oorspronkelijk voorziene aantal dagen werkloosheid verhoogt of bij overschakeling van gedeeltelijke naar volledige schorsing. Door de lockdown zit u in deze laatste situatie.

Concreet komt het erop neer dat u elke werknemer zijn/haar uurrooster meedeelt met daarop begin- en einddatum van de tijdelijke werkloosheid. Tenzij u take away of delivery zou blijven doen of van de gelegenheid gebruik maakt voor opkuis-, verfraaiings- of inventariswerken, gaat het dus over de volgende vier weken.

Hoewel de kennisgeving in principe ook mondeling kan gebeuren, is het aangeraden om ze schriftelijk te doen, bijvoorbeeld per mail, whatsapp of per sms, zodat u in geval van betwisting kan aantonen dat u uw plicht bent nagekomen.  Werkgevers die deze formaliteiten niet naleven lopen het risico het volledige loon te moeten betalen voor alle dagen voorafgaand aan de vervulling van de formaliteiten.

Eerste keer werkloos
Werknemers die de eerste keer tijdelijke werkloos worden, zal u bovendien wegwijs moeten maken in de aanvraag van hun uitkering. Ook hier is de procedure nog steeds heel eenvoudig. Wie een eerste keer op een uitkering moet terugvallen, dient zich eenmalig in te schrijven bij een uitbetalingsinstelling naar keuze: de Hulpkas voor Werkloosheid of zijn of haar vakbond. De werkgever geeft vervolgens op het einde van elke maand de werkloosheidsdagen door aan zijn sociaal bureau. Die zorgt voor de aangifte bij de uitbetalingsinstelling, waarna de uitkering op het door de werknemer opgegeven rekeningnummer zal worden gestort.]]>
<![CDATA[Welke steunmaatregelen kan u verwachten?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/welke-steunmaatregelen-kan-u-verwachten Mon, 19 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/welke-steunmaatregelen-kan-u-verwachten De federale regering voorziet vier concrete steunmaatregelen voor de getroffen sectoren. Ze heeft daar vrijdagavond een “crisisenveloppe” van 500 miljoen euro voor uitgetrokken. Ook de verschillende gewesten kondigden reeds steunmaatregelen aan. Op de concrete uitwerking van alle maatregelen is het nog even wachten, maar we schetsen alvast wat er momenteel op tafel ligt.

Verdubbeling overbruggingsrecht
Het bedrag van het crisis-overbruggingsrecht, de uitkering voor zelfstandigen die zonder werk vallen, zal worden verdubbeld tot 2.583 euro voor een alleenstaande en 3.228 euro voor een zelfstandige met iemand ten laste.

Overbruggingsrecht heropstart verlengd
Het overbruggingsrecht ter ondersteuning voor de heropstart dat normaal gezien op 31 oktober afloopt, zal worden verlengd tot 31 december voor zelfstandigen uit de getroffen sectoren.

Vrijstelling werkgeversbijdragen RSZ
Voor het derde kwartaal (juli-augustus-september) zal een vrijstelling van werkgeversbijdragen RSZ worden ingevoerd. Wie reeds betaalde zal zijn bijdragen teruggestort krijgen.

Compensatie eindejaarspremie horeca
In het paritair comité van de horeca is de volledige periode van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld voor de eindejaarspremie. Met andere woorden, horecawerknemers zullen op het einde van het jaar evenveel eindejaarspremie ontvangen als wanneer ze het volledige jaar zouden gewerkt hebben. Nu de horeca een tweede keer verplicht moet sluiten, werd beslist dat de overheid in dit bedrag zal tussenkomen. Hoe dit zal gebeuren moet nog worden gedefinieerd.

Vlaamse compensatiepremie
De Vlaamse regering lanceert opnieuw de compensatiepremie. Wie tussen 1 oktober en 15 november een omzetverlies van minstens 60 procent lijdt, kan hier een beroep op doen. In tegenstelling tot de premies uit de eerste golf, gaat het nu om premies op maat van de zaak, met een bedrag dat gemiddeld tweederde van de vaste kosten zou moeten dekken. Daarom zal de premie 10 procent bedragen van de omzet in dezelfde periode in 2019 of van een “gelijkaardige” periode voor zaken die nog niet zo lang bezig zijn. Voor kleine ondernemingen is de premie begrensd tot 11.250 euro, voor bedrijven met minstens 10 werknemers ligt de grens op 22.500 euro. Dit nieuwe systeem zou rechtvaardiger moeten zijn dan de 4.000 euro bij de eerste lockdown.

Brussels en Waals gewest
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zijn premie van 3.000 euro die reeds gold voor cafés inmiddels ook uitgebreid naar restaurants. Voor nachtclubs had de Brusselse regering reeds een eenmalige premie van 9.000 euro uitgetrokken. De premies zullen tegen het einde van de maand oktober worden gestort.

Ook Wallonië kondigde reeds aan 100 miljoen te zullen uittrekken ter ondersteuning van de horeca en de evenementensector. De concrete premies zullen berekend worden in functie van de grootte van de zaak en variëren van 3.500 tot 10.000 euro. ]]>
<![CDATA[Sociale verkiezingen: dag X+60 en X+70]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-dag-x60-en-x70 Wed, 14 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-dag-x60-en-x70 De sociale verkiezingen komen steeds dichterbij. Op de 60ste dag na de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, wordt de samenstelling van de stembureaus meegedeeld. 

Op dag X+60 (17 oktober – 30 oktober) deelt de ondernemingsraad of het comité of als die er nog niet zijn de werkgever de samenstelling van de stembureaus en de indeling van de kiezers per bureau mee.

Voor elk kiescollege is de oprichting van een afzonderlijk stembureau verplicht. Er zijn afzonderlijke kiescolleges voor arbeiders, bedienden en jeugdigen als één van die groepen minstens 25 werknemers telt. Indien nodig kunnen er zelfs meerdere bureaus per kiescollege zijn, bijvoorbeeld bij afdelingen op verschillende locaties. Eén van de bureaus wordt in dat geval aangewezen als hoofdbureau.

De voorzitter van elk bureau wordt gekozen door de ondernemingsraad of het comité, zijn die er niet, door de werkgever in overleg met de vakbondsafvaardiging of de werknemersorganisaties. Er wordt eveneens een plaatsvervangend voorzitter aangewezen die opgeroepen wordt om de voorzitter te vervangen wanneer deze in de onmogelijkheid verkeert om zijn functie uit te oefenen. Zowel voorzitter als plaatsvervangend voorzitter worden aangeduid onder het personeel van de onderneming en mogen niet tot de kandidaten behoren.

De voorzitter wijst ook een secretaris en een vervangende secretaris aan. De ondernemingsraad of het comité, of indien die er niet zijn de voorzitter, duidt vier bijzitters aan. De secretaris en de bijzitters moeten op de kiezerslijsten van de werknemerscategorie, voor dewelke ze hun functie als secretaris of bijzitter uitoefenen, voorkomen. Met de instemming van de werknemersafgevaardigden, of van de representatieve werknemersorganisaties mag hier evenwel van afgeweken worden. Ook zij mogen niet tot de kandidaten behoren.

Tot dag X+70 (27 oktober – 9 november) kunnen de vakbonden zoveel werknemers als getuigen aanwijzen als er stembureaus zijn en evenveel plaatsvervangende getuigen. De getuigen kijken toe of de stemming correct verloopt. Zij mogen wel tot de kandidaten behoren.]]>
<![CDATA[Het rookverbod op de werkvloer]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-rookverbod-op-de-werkvloer Wed, 14 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-rookverbod-op-de-werkvloer Op de werkvloer geldt een algemeen rookverbod. Het idee hierachter is dat elke werknemer het recht heeft om te beschikken over werkruimten en sociale voorzieningen die vrij zijn van tabaksrook. Maar wat is precies de werkvloer? Wat met “vapen” en hoe kan u een werknemer bestraffen die het rookverbod niet naleeft?

Wat is de werkruimte?
De werkruimte moet u vrij ruim interpreteren. De wet spreekt over “elke open of gesloten arbeidsplaats waar arbeid wordt verricht binnen of buiten de onderneming”. Met open of gesloten bedoelt men bijvoorbeeld een landschapskantoor vs. een individuele kantoorruimte. Met buiten de onderneming bedoelt men o.m. de ruimtes die zich buiten de werkelijke arbeidsplaats bevinden zoals hangars, garages, maar ook vrachtwagens, en dienstwagens.

Ook de ruimtes die in eerste instantie niet bestemd zijn om te werken, maar waar de werknemer in het kader van zijn werk toegang toe heeft vallen hier onder. Denk daarbij aan trappen, liften, gangen, ontspanningsruimten, …
Met “sociale voorzieningen” bedoelt men dan weer de toiletten, refter en kleedruimten. Ook hier geldt een absoluut rookverbod.

Rookverbod in de horeca
Sinds 1 juli 2011 geldt ook voor de horeca in ons land een rookverbod. Dat rookverbod is permanent van kracht, ook tijdens privéfeesten en buiten de openingsuren. In de zaak moeten duidelijk zichtbare verbodstekens zijn aangebracht aan de ingang en in de zaak zelf. Asbakken zijn niet toegelaten.

Rookkamer
De enige plaats waar van het rookverbod kan worden afgeweken, zowel door werknemers als door bezoekers, is de rookkamer. Een rookkamer is echter geen recht dat werknemers kunnen opeisen.

De rookkamer moet voldoende verlucht zijn of voorzien van een rookafzuigsysteem dat de rook afdoende verwijdert. De rookkamer mag maximaal 25% van de totale oppervlakte van de zaak beslaan en mag geen transitzone zijn. Ze moet zodanig ingericht zijn dat de ongemakken voor de niet-rokers door de rook zoveel mogelijk beperkt blijven. In de rookkamer mogen enkel dranken worden meegenomen door de klant zelf. Het aanbieden van dranken of voeding in de rookruimte is verboden, net zoals de aanwezigheid van verdeelautomaten, flipperkasten, televisies,… Het personeel mag er enkel schoonmaken en afruimen.

Terras
Ruimtes in open lucht, zoals koeren en terrassen, vallen niet onder het rookverbod. Op het terras mag door klanten enkel worden gerookt op voorwaarde dat het terras minstens aan één zijde volledig open is.

Toch moet de werkgever ook hier nog met bepaalde zaken rekening houden. Omdat zowel op het terras, als bij het opruimen van een rookkamer werknemers blootgesteld worden aan tabaksrook, zal er een risicoanalyse moeten gebeuren. Op basis van de analyse moet de werkgever preventiemaatregelen nemen om het risico op blootstelling aan tabaksrook te voorkomen of alleszins zoveel mogelijk te beperken. Die risicoanalyse moet ook rekening houden met de individuele werknemer. Heeft die bepaalde astmatische aandoeningen of geeft die aan niet tegen rook te kunnen of is het net zelf een roker.

Elke werknemer heeft bovendien het recht om een spontane raadpleging te vragen bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer omdat hij gezondheidsklachten heeft waarvan hij denkt dat ze te wijten zijn aan de uitgeoefende arbeid. Een dergelijke raadpleging kan dus ook gevraagd worden wanneer een werknemer meent dat zijn gezondheidsklachten te wijten zijn aan blootstelling aan tabaksrook tijdens het werk.

De elektronische sigaret
En wat met de verschillende “gezondere” alternatieven zoals de elektronische sigaret en het dampen of “vapen”? Ook hierin voorziet de wet. Die zegt namelijk dat elk element dat tot roken kan aanzetten of dat laat geloven dat roken is toegestaan, verboden is op de plaatsen waar er gewerkt wordt. Ook deze alternatieven zijn dus verboden, zelfs al zouden ze geen tabak bevatten. Dat geldt eveneens voor de waterpijp. Zowel de roker als de uitbater kunnen worden vervolgd voor het roken van een waterpijp in een plaats waar het rookverbod geldt, zoals een shishabar.

Duidelijke afspraken
Maak duidelijke afspraken met uw werknemers over wat wel en niet is toegestaan. Wanneer mag er gerookt worden en wanneer zeker niet? Moet men in- en uitklokken bij het roken? Moet er vooraf toestemming gevraagd worden? Waar mag er gerookt worden? Wie houdt de rookruimte netjes? Zo hebben rokers niet meer recht op pauzes dan andere werknemers. Meer nog, u hoeft tijdens de werkuren zelfs geen rookpauzes toe te staan. Zet al deze afspraken in uw arbeidsreglement om discussies te vermijden.

In uw arbeidsreglement kan u ook straffen voorzien voor werknemers die het rookverbod niet naleven. Indien een werknemer meermaals het rookverbod aan zijn laars lapt, kan dit zelfs leiden tot een ontslag om dringende reden. Daarom maakt u bij elke overtreding best een schriftelijke verwittiging op die u bij voorkeur aangetekend verstuurt. ]]>
<![CDATA[Tijdelijke werkloosheid corona-overmacht bij sluiting scholen en dagverblijven]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-corona-overmacht-bij-sluiting-scholen-en-dagverblijven Wed, 14 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-corona-overmacht-bij-sluiting-scholen-en-dagverblijven Voorlopig blijven scholen in “code geel”, maar wat als een school moet overgaan naar “code oranje” of zelfs “code rood” en tijdelijk moet sluiten? Kunnen ouders dan zomaar thuis blijven om hun kroost op te vangen? In spoed keurde de nieuwe regering hierover een wetsvoorstel goed dat werknemers in dergelijke gevallen voortaan van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht kunnen genieten.

De voorbije maanden konden werknemers die verlof moesten nemen om de kinderen op te vangen gebruik maken van het speciale corona-ouderschapsverlof. Dat stelsel liep echter af op 30 september. Werknemers die geconfronteerd werden met een sluiting van school of kinderopvang, zagen zich daardoor genoodzaakt om andere oplossingen te zoeken zoals vakantie of recup. Daar komt nu verandering in. De Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat tijdelijke werkloosheid overmacht corona openstelt  voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap.

Een werknemer kan een uitkering tijdelijke werkloosheid corona overmacht aanvragen wanneer hij of zij instaat voor de opvang van:

 • een minderjarig kind dat met hem/haar samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of de school kan gaan;
 • een gehandicapt kind dat hij/zij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van het kind, en dat niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan;
 • een gehandicapt kind dat hij/zij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van het kind, dat een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen geniet;

waarbij de reden waarom het kind niet naar het dagverblijf, de school of de opvang kan gaan telkens moet te wijten zijn aan de tijdelijke sluiting of stopzetting van de dienstverlening, volledig of gedeeltelijk, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

In dergelijke gevallen moet de werknemer onmiddellijk de werkgever op de hoogte brengen en het “attest corona sluiting”, dat van de RVA-website kan gehaald worden, laten invullen door de school of opvang en verder zelf aanvullen. Dit volledig ingevulde attest bezorgt de werknemer onmiddellijk aan zijn of haar werkgever. Werknemers uit de horeca die nog onder de vereenvoudigde procedure tijdelijke overmacht vallen en die reeds eerder voor een uitkering in aanmerking kwamen, hoeven verder niets te doen.

Ook voor werkgevers uit de horeca zijn er geen bijkomende stappen, ze moeten de dagen op het einde van de maand enkel doorgeven aan hun sociaal bureau. Werkgevers die niet langer onder de vereenvoudigde procedure vallen, zullen eerst een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moeten versturen naar de RVA met als reden ‘Corona - Opvang kind wegens sluiting’.

De uitkering voor deze dagen bedraagt, net als de gewone uitkering wegens overmacht corona, 70% van het geplafonneerd loon. Hierop wordt  15 % bedrijfsvoorheffing ingehouden. Daarnaast ontvangt de werknemer tot en met 31 december 2020, ook nog een toeslag van 5,63 euro per dag bovenop zijn werkloosheidsuitkering.

De wet die dit alles regelt moet nog verschijnen in het Staatsblad, maar zal retroactief in werking treden vanaf 1 oktober 2020.

]]>
<![CDATA[Arbeidsrecht in Drie Gangen, opleidingenreeks in Antwerpen in november]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsrecht-in-drie-gangen-opleidingenreeks-in-antwerpen-in-november Wed, 14 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsrecht-in-drie-gangen-opleidingenreeks-in-antwerpen-in-november In november organiseert Horecafocus een nieuwe opleidingenreeks “Arbeidsrecht in drie gangen”. Helemaal op maat van de horeca-ondernemer, kleinschalig en dus volledig corona-proof.

Arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, flexi-jobs en overuren, loonkost en loonoptimalisaties, de arbeidsduurregels in de horeca, ontslag, ziekte en andere afwezigheden, ecocheques, maaltijdcheques,... Dat alles, natuurlijk corona en nog veel meer. Horecafocus legt het u allemaal haarfijn uit. In begrijpbare taal en met voldoende ruimte voor uw vragen en voorbeelden.

Een must voor elke werkgever. Een opfrissing voor wie de opleiding in het verleden al eens volgde. Wees er snel bij, want door de social distancing is het aantal plaatsen beperkt.

WAAR?
Horecafocus, Posthofbrug 12/5 2600 Berchem

WANNEER?
woensdag 28 oktober 2020
dinsdag 10 november 2020
woensdag 18 november 2020

telkens van 09u00 tot max. 13u00

PRIJS?
U kan zich inschrijven voor één of enkele modules of meteen voor de volledige reeks.
Per module betaalt u €350, voor de reeks €1.000 (excl. BTW).
Schrijft u zich in voor de volledige reeks, dan kan u bovendien gebruik maken van de KMO-portefeuille. Netto betaalt u dan nog slechts €700 voor meer dan 10 uur opleiding!

Op eenvoudig verzoek organiseren wij ook privé-opleidingen in uw zaak.

INFO & INSCHRIJVEN
info@horecafocus.be]]>
<![CDATA[Brusselse premie voor cateraars en discotheken]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/brusselse-premie-voor-cateraars-en-discotheken Wed, 07 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/brusselse-premie-voor-cateraars-en-discotheken De Brusselse Hoofdstedelijke Regering trok onlangs 30 miljoen euro uit voor een nieuwe premie die specifiek bedoeld is voor de evenementen-, uitgaans- toeristische en culturele sector. De steunmaatregel is er voor ondernemers in deze sectoren die hun activiteit nog niet hebben kunnen hervatten als gevolg van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad of die hierdoor zwaar getroffen zijn.

Om voor de premie in aanmerking te komen moet een onderneming of een zelfstandige voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • Ten minste één vestigingseenheid hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die op 18 maart 2020 bij de Kruispuntbank van Ondernemingen was geregistreerd;
 • Minder dan 50 VTE’s in dienst hebben;
 • Op 20 oktober 2020 btw-bijdragen betalen;
 • Tot één van de sectoren behoren (volgens NACE-code) die u kan terugvinden op de website Ondernemen in Brussel. Voor de horeca zijn dat Catering (56.210) en Discotheken, dancings en dergelijke (56.302). Of daar ook de Brusselse café’s bijkomen nu die verplicht een maand dicht moeten, is nog niet bekend.

Het bedrag van de premie gaat van 3.000 tot 9.000 euro.

Het beheer ervan is toevertrouwd aan Brussel Economie en Werkgelegenheid. De aanvraagprocedure zal later op hun website worden meegedeeld.]]>
<![CDATA[Vóór 1 november moet uw jaarlijks actieplan preventie klaar hebben]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/voor-1-november-moet-uw-jaarlijks-actieplan-preventie-klaar-hebben Wed, 07 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/voor-1-november-moet-uw-jaarlijks-actieplan-preventie-klaar-hebben Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het preventiebeleid in uw onderneming. U bent verplicht dit in twee verschillende documenten uit te werken: het “globaal preventieplan” en het jaarlijks actieplan. Dat laatste moet in principe vóór 1 november worden opgemaakt. Speciaal voor zijn horecaklanten ontwikkelde CLB Externe Preventie een pragmatisch alternatief voor beide plannen.

Het garanderen van de veiligheid en het welzijn van de werknemers is een belangrijke taak van iedere werkgever. Grote ondernemingen moeten hiervoor zelfs een speciaal opgeleide preventieadviseur aanduiden. In kleinere zaken gelden echter grotendeels dezelfde verplichtingen en is de zaakvoerder, meestal zonder het te weten en bijna altijd zonder bijkomende opleiding, de preventieadviseur van dienst. In alle gevallen zal de werkgever moeten kunnen aantonen dat hij er alles aan gedaan heeft om het welzijn op de werkvloer te waarborgen en ongevallen te voorkomen. Dat doet u o.a door het opstellen van een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan ter bevordering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in uw bedrijf.

In het globaal preventieplan (GPP) noteert u alle maatregelen die u neemt met betrekking tot het welzijn van uw werknemers bij het uitoefenen van hun job. U gaat hierbij uit van de risicoanalyse van uw concrete situatie waarbij u kijkt naar de ernst, de frequentie van blootstelling en de waarschijnlijkheid van bepaalde risico’s. Denk aan de kans op snijden en prikken bij het gebruik van messen in de keuken, uitglijden op een vette vloer, of het risico op brandwonden bij het gebruik van ovens en fornuizen of het hanteren van hete dranken en schotels. De meest voor de hand liggende maatregelen zijn bijvoorbeeld het verplicht dragen van veiligheidsschoenen en het aanleggen van een antislipvloer in de keuken, het geregeld inventariseren van de aanwezige EHBO-producten, het opleiden en bijscholen van werknemers in eerste hulp,… Minstens één keer per vijf jaar dient u een nieuw globaal preventieplan op te stellen en elk jaar herbekijkt u dit plan.

Het jaarlijks actieplan (JAP) is de logische volgende stap die voortbouwt op het GPP. Hierin werkt u de preventiemaatregelen uit voor het volgende jaar. Het JAP moet o.m. bevatten:
- de preventiedoelstellingen die, op basis van de risicoanalyse, in de loop van het jaar behaald moeten worden;
- de middelen (tijd, budget,…) die ter beschikking gesteld worden om deze te behalen;
- de rol en verantwoordelijkheid van de verschillende betrokken personen;
- eventuele aanpassingen aan het globaal preventieplan door gewijzigde omstandigheden.

Werkgevers maken het GPP en JAP op in samenspraak met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Werkgevers die over een Comité beschikken, moeten het JAP voor advies aan hen voorleggen en dit uiterlijk de tweede maand voorafgaand aan het begin van het dienstjaar waarop het betrekking heeft. In mensentaal is dat voor de meeste werkgevers 1 november. Bij afwezigheid van een comité, zoals bij de meesten van u, zal u het moeten voorleggen aan de werknemersafvaardiging en als die er niet is aan de werknemers zelf.

Wellicht had u nooit eerder van een GPP of JAP gehoord, laat staan dat u tijd heeft om ze op te maken. CLB Externe Preventie heeft daarom voor zijn horecaklanten een checklist met 49 aandachtspunten opgesteld waarmee u uw “preventiebeleid” op een snelle en eenvoudige manier tegen het licht kan houden. Het document is een pragmatisch alternatief voor zowel het GPP en JAP, een “good practice” voor de horecasector als het ware. Op basis van deze vragenlijst ziet u meteen uw werkpunten. Zijn die talrijk, dan kan uw externe preventieadviseur die steeds samen met u uitwerken.

CLB - Brochure Welzijn binnen de Horeca]]>
<![CDATA[Café’s moeten vanaf vrijdag om 23 uur sluiten]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/cafes-moeten-vanaf-vrijdag-om-23-uur-sluiten Wed, 07 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/cafes-moeten-vanaf-vrijdag-om-23-uur-sluiten Als gevolg van het stijgend aantal corona-gevallen verstrengde de kersverse regering meteen een aantal maatregelen om de verdere verspreiding van het virus een halt moeten toe te roepen. Zo worden café’s gezien als hotspots van het virus en zullen zij voortaan om 23 uur moeten sluiten in plaats van om 1 uur. In Brussel moeten ze zelfs een maandlang volledig de deuren sluiten.

Uit onderzoeken zou blijken dat café’s bijzonder gevoelige plekken zijn in de verspreiding van corona-besmettingen. Daarom worden zij in de nieuwe maatregelen als eerste geviseerd. De nieuwe, verscherpte maatregelen gaan in vanaf vrijdag 9 oktober en gelden voor minstens een maand. Daarna zullen ze worden geëvalueerd.

Wat verandert er?

- Elke Belg mag met maximaal drie mensen buiten zijn huishouden nauw contact hebben. Hiervoor wordt gerekend op de burgerzin omdat deze maatregel zeer moeilijk controleerbaar en bijna niet-afdwingbaar is. De politie kan immers niet zomaar huizen binnenvallen, tenzij op basis van klachten van de buren.

- Alle café’s, kantines en drankgelegenheden moeten om 23 uur dicht, net zoals dat in de provincie Antwerpen al een tijdje het geval is geweest. Bij restaurants en feestzalen blijft het sluitingsuur van 1 uur ’s nachts gelden. Nachtclubs mogen vanzelfsprekend nog niet open. Deze maatregel kan door de politie wel makkelijk worden gecontroleerd en afgedwongen.

- In café’s, kantines en drankgelegenheden mogen nog maximaal 4 personen per tafel samenzitten. Grotere gezelschappen zullen dus aan meerdere tafels moeten plaatsnemen, die telkens minstens 1,5 meter van elkaar staan of door een glazen of plexi-scherm zijn gescheiden. Voor huishoudens met meer dan vier personen mag de cafébaas een uitzondering maken.

In restaurants en feestzalen zijn nog steeds maximaal 10 personen per tafel toegelaten.
Bij privéfeesten in een feestzaal of georganiseerd door een cateraar is er geen maximumcapaciteit. Uiteraard blijft iedereen aan zijn tafel zitten en moeten ook hier de regels inzake social distancing strikt worden nageleefd.

- Thuis mogen er maximaal 4 personen tegelijk worden uitgenodigd, onafhankelijk van de grootte van het huishouden. Met deze personen dienen de gebruikelijke afstandsregels te worden nageleefd en wordt het dragen van een mondmasker aangeraden.

- Voor niet-georganiseerde samenscholingen buiten geldt een maximum van 4 personen, uitgezonderd voor leden van hetzelfde huishouden die onder één dak wonen.

- Thuiswerken blijft sterk aanbevolen, vooral om te vermijden dat er ’s avonds en ’s morgens teveel mensen samen het openbaar vervoer zouden nemen.

Het is de bedoeling dat er op korte termijn een epidemiebarometer komt met kleurcodes voor elke fase en een vaste set van maatregelen voor elke kleur. In de provincies waar de situatie ernstiger is, kan de gouverneur strengere maatregelen uitvaardigen voor de hele provincie of voor een deel ervan. In Brussel moeten alle café's, theehuizen, kantines en andere drankgelegenheden vanaf donderdag voor een maand de deuren volledig sluiten.

Er zal ook meer worden ingezet op de handhaving van de regels op het openbaar vervoer en in het publieke leven. ]]>
<![CDATA[Schoolverlaters die vanaf oktober beginnen werken, hoeven dit jaar geen BV te betalen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/schoolverlaters-die-vanaf-oktober-beginnen-werken-hoeven-dit-jaar-geen-bv-te-betalen Wed, 07 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/schoolverlaters-die-vanaf-oktober-beginnen-werken-hoeven-dit-jaar-geen-bv-te-betalen Wanneer u een schoolverlater in dienst neemt tijdens de maanden oktober, november of december, dan hoeft u daarvoor, onder bepaalde voorwaarden, in 2020 geen bedrijfsvoorheffing meer in te houden. Maar is dit ook verstandig?

De bedrijfsvoorheffing die uw werknemers betalen op hun loon is een voorschot op de personenbelasting die wordt berekend op basis van hun totale inkomsten. Jongeren die nu pas beginnen werken, zullen dit jaar in principe onder het jaarlijks belastingvrije minimum blijven en hoeven daarom dit voorschot niet te betalen.

Om van deze vrijstelling te kunnen genieten, dient de jongere wel aan enkele voorwaarden te voldoen:
 1. De jongere begint tussen 1 oktober en 31 december 2020 in zijn nieuwe job. Als de jongere reeds elders heeft gewerkt kan het in principe niet meer, tenzij het om een studentencontract ging. Voor aanwervingen vóór deze datum mag u deze uitzondering niet toepassen.
 2. De jongere is niet meer leerplichtig.
 3. De jongere heeft iedere studie met volledig leerplan beëindigd of stopgezet en oefent ook geen studieactiviteit meer uit (scriptie, stage,…).
 4. De jongere voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een inschakelingsuitkering (de vroegere “wachtuitkering”)
 5. De jongere mag per maand niet meer verdienen dan 3.400 euro bruto belastbaar (bruto –RSZ). Ook eindejaarspremie en extralegale voordelen tellen hierin mee.

Een leeftijdsgrens is er niet.

Is dit interessant?

Deze vrijstelling geldt vanzelfsprekend enkel voor dit jaar. Vanaf januari 2021 wordt wel normale bedrijfsheffing ingehouden. Het netto van de jongere zal dan plots lager liggen dan dat wat hij gedurende drie maanden gewoon was voor hetzelfde werk. Let daarom op dat u geen verkeerde verwachtingen wekt en leg dit goed uit. Dit kan ook demotiverend werken.

Als u het goed aanpakt kan u hier als werkgever toch uw voordeel mee doen. Zo zou u dit jaar met een lager bruto kunnen beginnen, dat u dan vanaf januari verhoogt.

Jongeren die geen gebruik maken van deze maatregelen verliezen hier trouwens niets door. De (teveel) betaalde bedrijfsvoorheffing krijgt de jongere terug bij de afrekening van zijn personenbelasting. Daarop moet hij weliswaar een jaar wachten. Ook als de jongere het belastingvrije minimum toch nog zou overschrijden is dat niet zo erg. Dit zal dan eveneens verrekend worden in zijn personenbelasting.

Sociale secretariaten gaan deze vrijstelling dan ook niet automatisch toepassen. Wenst u gebruik te maken van deze mogelijkheid, dan dient u uw dossierbeheerder hier expliciet om te vragen.]]>
<![CDATA[Tijdelijke werkloosheid alvast tot 31.08 gelijkgesteld voor vakantie]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-alvast-tot-3108-gelijkgesteld-voor-vakantie Thu, 01 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-alvast-tot-3108-gelijkgesteld-voor-vakantie De dagen tijdelijke werkloosheid van 1 februari tot 30 juni waren reeds langer gelijkgesteld voor vakantie. Onlangs werd die gelijkstelling verlengd tot 31 augustus. En er bestaat zelfs een princiepsakkoord om de gelijkstelling door te trekken tot het einde van het jaar, als hiervoor een financiële oplossing wordt gevonden.

Wie ten gevolge van COVID-19 in tijdelijke werkloosheid stond, zal daar voorlopig geen of nauwelijks negatieve gevolgen van voelen op zijn vakantiedagen of vakantiegeld in 2021. Reeds aan het begin van de coronacrisis werd beslist dat de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, die normaal niet zijn gelijkgesteld voor de vakantieopbouw, uitzonderlijk in de vakantieberekening toch als gewone gewerkte dagen zullen meetellen.

Die gelijkstelling liep evenwel af op 30 juni. Een nieuw Koninklijk Besluit verlengde die gelijkstelling onlangs voor de periode van 1 juli tot en met 31 augustus. Deze gelijkstelling geldt zowel voor arbeiders als bedienden in alle sectoren. Dat is goed nieuws voor de werknemers, maar minder goed nieuws voor de werkgevers die voor deze volledige periode vakantiegeld zullen moeten betalen.

Hoewel de sociale partners inmiddels ook al overeenkwamen om de tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht tot het einde van het jaar hierin mee te nemen, blijkt vooral die kost voor de werkgever een laatste obstakel. In afwachting van een compensatie voor de werkgevers, tellen de dagen tijdelijke werkloosheid corona-overmacht vanaf 1 september dus nog niet mee voor de vakantieopbouw. Werknemers die de laatste vier maanden van het jaar volledig op corona-overmacht zouden staan, lopen hierdoor het risico om volgend jaar zes vakantiedagen minder te hebben. Wordt vervolgd…]]>
<![CDATA[Sociale inspectiediensten controleren corona-maatregelen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-inspectiediensten-controleren-corona-maatregelen Thu, 01 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-inspectiediensten-controleren-corona-maatregelen De coronamaatregelen worden door de band door de meeste burgers goed opgevolgd, maar toch zijn er nog steeds mensen die zich er niet aan houden. Het zijn de gekende inspectiediensten die de naleving van de maatregelen opvolgen. Bij overtredingen riskeren zowel de zaakvoerder, diens aangestelde als de overtreder zelf een fikse boete.

De gekende sociale inspectiediensten hebben er al een tijdje een bevoegdheid bij gekregen. De inspecteurs van Toezicht op de Sociale Wetten, Welzijn op het Werk, RSZ, RVA, FEDRIS, RIZIV en RSVZ zijn sinds deze zomer ook bevoegd om de naleving van de verschillende corona-maatregelen op te volgen en zo nodig te sanctioneren.

Voor de horeca bestaan die verplichtingen nog steeds uit:
 • De naleving van social distancing: afstand tussen de tafels, tussen de werkplekken, een passend circulatieplan;
 • Mondmaskerplicht voor alle personeel dat in de zaal werkt en in de keuken indien de 1,5 meter afstand tussen de werkplekken niet kan gegarandeerd worden;
 • Het sluitingsuur om 1 uur;
 • Het voorzien van handgels op de nodige plaatsen en van papieren handdoekjes in de toiletten;
 • Het uitsluitend zittend consumeren;
 • Het verplichte register met contactgegevens van de gasten;
 • Het uithangen van duidelijke coronarichtlijnen voor klanten en personeel.

Om de naleving hiervan te kunnen controleren, beschikken de sociaal inspecteurs over de bevoegdheid dat ze op elk moment toegang hebben tot de werkplek, informatie mogen verzamelen en personen mogen identificeren en verhoren.

Een vaststelling van inbreuken op de coronamaatregelen kan bestraft worden met een sanctie van niveau 2 van het sociaal strafwetboek. Dat kan gaan om een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 euro of een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro. Deze sancties treffen niet enkel de werkgever of diens aangestelde, maar iedereen die de regels van social distancing, het dragen van een mondmasker of een andere preventiemaatregel niet naleeft. Het kan daarbij gaan om klanten, werknemers, leveranciers, schoonmaakpersoneel,… Voor een werkgever geldt evenwel dat het bedrag van de boete wordt vermenigvuldigd met het aantal werknemers in overtreding.

Een handige checklist kan u downloaden op de website van SIOD, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.
]]>
<![CDATA[Sociale verkiezingen: laatste wijzigingen aan de kandidatenlijst]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-laatste-wijzigingen-aan-de-kandidatenlijst Thu, 01 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-laatste-wijzigingen-aan-de-kandidatenlijst Aan de kandidatenlijst kunnen tot vijf dagen na aanplakking nog wijzigingen worden aangebracht. Het betreft o.a. naamswijzigingen, maar ook intrekkingen van de kandidatuur of schrapping van bepaalde kandidaten op basis van een klacht.

Uiterlijk op dag X+40 (27 september-10 oktober) moe(s)t u de kandidatenlijst uithangen of op elektronische wijze ter beschikking stellen aan uw werknemers. Tot dag X+47 (4 – 17 oktober) kunnen kandidaten vragen om verbeteringen aan hun naam of voornaam aan te brengen, een roepnaam aan hun naam toe te voegen of, in het geval van gehuwde vrouwen of weduwen, de naam van hun echtgenoot aan hun meisjesnaam toe te voegen. In al deze gevallen past de werkgever de lijst aan volgens de vraag van de kandidaat.

Tot diezelfde dag kunnen de kandidaten die op de lijsten voorkomen hun kandidatuur intrekken en aan de werkgever vragen om hun naam van de lijst te schrappen.

Eveneens tot X+47 kunnen werknemers en uitzendkrachten die op de kieslijst voorkomen en de betrokken werknemersorganisaties bij de werkgever “elke klacht indienen die in verband met de voordracht van de kandidaten nuttig wordt geacht”.

Op X+48 legt de werkgever deze klachten en eventuele intrekkingen van de kandidatuur voor aan de betrokken organisatie. Deze voorlegging kan zowel elektronisch via de webapplicatie als per post. De organisaties die de lijst hebben voorgedragen, hebben tot uiterlijk X+54 de tijd om de lijst te wijzigen als zij dat nodig achten. Kandidaten waartegen een klacht was ingediend omdat ze niet voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, mogen niet vervangen worden wanneer ze geen deel uitmaakten van de onderneming op dag X-30. Andere kandidaten kunnen eventueel wel vervangen worden.

Op X+56 laat de werkgever de gewijzigde kandidatenlijst dan een tweede keer aanplakken.

Tot dag X+76 (2-15 november) kunnen de organisaties die een lijst hebben voorgedragen, na raadpleging van de werkgever, een kandidaat op de lijst vervangen in volgende gevallen:
 • Overlijden van de kandidaat
 • Ontslag van de kandidaat uit de onderneming
 • Ontslag van de kandidaat uit de organisatie die hem heeft voorgedragen
 • Intrekking van de kandidatuur door de kandidaat
 • Wijziging van categorie van de kandidaat

Pas op X+77 (3-16 november) is uw kandidatenlijst definitief. Deze definitieve lijst, gewijzigd of niet, zal u op die dag nog eens moeten uithangen.]]>
<![CDATA[Arbeidsrecht in Drie Gangen, nieuwe opleidingenreeks in De Haan]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsrecht-in-drie-gangen-nieuwe-opleidingenreeks-in-de-haan Thu, 01 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsrecht-in-drie-gangen-nieuwe-opleidingenreeks-in-de-haan In november en december organiseert Horecafocus een nieuwe opleidingenreeks “Arbeidsrecht in drie gangen”. Helemaal op maat van de horeca-ondernemer en volledig corona-proof.

Arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, flexi-jobs en overuren, loonkost en loonoptimalisaties, de arbeidsduurregels in de horeca, ontslag, ziekte en andere afwezigheden, ecocheques, maaltijdcheques,... Dat alles, natuurlijk corona en nog veel meer. Horecafocus legt het u allemaal haarfijn uit. In begrijpbare taal en met voldoende ruimte voor uw vragen en voorbeelden.

Een must voor elke werkgever. Een opfrissing voor wie de opleiding in het verleden al eens volgde. Wees er snel bij, want door de social distancing is het aantal plaatsen beperkt.

WAAR?
Grand Hotel Belle Vue, Koninklijk Plein 5 - 8420 De Haan
(gratis parking en makkelijk bereikbaar met de kusttram vanuit Station Oostende of Blankenberge, tot halte De Haan aan Zee.)

WANNEER?
donderdag 26 november 2020
donderdag 3 december 2020
donderdag 10 december 2020

telkens van 10u00 tot max. 14u00

PRIJS?
U kan zich inschrijven voor één of enkele modules of meteen voor de volledige reeks.
Per module betaalt u €350, voor de reeks €1.000 (excl. BTW).
Schrijft u zich in voor de volledige reeks, dan kan u bovendien gebruik maken van de KMO-portefeuille. Netto betaalt u dan nog slechts €700 voor meer dan 10 uur opleiding!

Op eenvoudig verzoek organiseren wij ook privé-opleidingen in uw zaak.

INFO & INSCHRIJVEN
info@horecafocus.be]]>
<![CDATA[Hoeveel mag een gepensioneerde flexi-jobber bijverdienen?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoeveel-mag-een-gepensioneerde-flexi-jobber-bijverdienen- Wed, 30 Sep 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoeveel-mag-een-gepensioneerde-flexi-jobber-bijverdienen- Het openstellen van het flexi-statuut voor gepensioneerden, twee jaar geleden, lijkt een schot in de roos te zijn geweest. Het aantal gepensioneerde flexi-jobbers in de horeca blijft sindsdien gestaag toenemen. Voor de werkgever zijn ze een betrouwbare nieuwe groep van werknemers, voor de werknemer is het een welgekomen aanvulling op zijn pensioen. Voor sommige gepensioneerden staat er wel een beperking op wat ze mogen bijverdienen.

Op 1 januari 2018 werd het systeem van de flexi-jobs in twee richtingen uitgebreid. Enerzijds naar de negen paritaire comités uit de kleinhandel, anderzijds kunnen sinds die dag ook gepensioneerden op deze manier wat bijverdienen.

Wie op de laatste dag van T-2 (het tweede kwartaal voorafgaand aan het flexi-jobkwartaal) met pensioen was, kan van dit interessante statuut gebruik maken. Bovendien komt elke vorm van pensioen hiervoor in aanmerking. Zowel een rust- als een overlevingspensioen, zowel een Belgisch als een buitenlands pensioen, zowel een pensioen als werknemer, ambtenaar of zelfstandige. Dus ook een horeca-ondernemer op rust kan als flexi-jobber actief blijven.

De pensioenvoorwaarde in T-2 is ook combineerbaar met de gewone voorwaarde om te kunnen flexi-jobben waarbij men in T-3 minstens 4/5 moet gewerkt hebben bij een andere werkgever. Een werknemer die voor zijn pensionering al een flexi-job heeft in de horeca, zal deze dus zonder onderbreking kunnen verderzetten na zijn pensioen bij zijn vaste werkgever. Een werknemer die bij zijn vaste werkgever wil blijven werken na zijn pensioen, maar dan met een flexi-job, zal één tot twee kwartalen moeten wachten vooraleer hij hiervoor in aanmerking komt.

Op zijn flexi-loon betaalt ook de gepensioneerde geen belastingen of RSZ. Hoeveel hij mag bijverdienen hangt dan weer van andere criteria af. Wie 65 jaar is of er een loopbaan van 45 jaar heeft op zitten, mag onbeperkt bijverdienen. Voor wie niet aan deze voorwaarden voldoet, geldt een inkomensplafond. Voor een gepensioneerde vóór de normale pensioenleeftijd bedraagt het grensbedrag in 2020 8.393 euro voor werknemers en ambtenaren, 6.714 euro voor zelfstandigen. Deze bedragen zijn bruto bedragen en moeten geproratiseerd worden wanneer het pensioen niet op 1 januari aanvangt. Als de gepensioneerde meer verdient dan deze grensbedragen, dan wordt zijn wettelijk pensioen verminderd met het percentage van de overschrijding, ongeacht het bedrag ervan. Bij twijfel kan de gepensioneerde best vooraf de Federale Pensioendienst contacteren.]]>
<![CDATA[Tijdelijke werkloosheid en vakantie]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-en-vakantie Wed, 23 Sep 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-en-vakantie Het systeem van tijdelijke werkloosheid corona wordt voor de horeca verlengd tot het einde van het jaar. Welke gevolgen heeft dit voor de vakantie dit jaar en volgend jaar?

Vakantie in 2020
Hoewel werknemers niet verplicht zijn om eerst hun vakantie op te gebruiken alvorens u hen opnieuw op tijdelijke werkloosheid plaatst, moet u toch stilaan beginnen opletten. Elke werknemer, arbeider of bediende, is verplicht om binnen het kalenderjaar, en dus uiterlijk op 31 december, alle wettelijke vakantiedagen te hebben opgenomen. Dat is in normale omstandigheden ook het geval. Als werkgever dient u hierop toe te zien of mag u op zijn minst niet verhinderen dat werknemers al hun dagen opnemen. Werkgevers kunnen hier op beboet worden, werknemers ondervinden hier doorgaans geen negatieve gevolgen van. Dat is dit jaar anders. Het is immers niet de bedoeling dat een arbeider die zijn vakantiedagen niet opneemt, daar enerzijds loon voor ontvangen heeft via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en anderzijds voor diezelfde dagen ook nog een uitkering trekt van de RVA. Daarom zal de dienst verificatie van de RVA op het einde van het jaar een terugvordering eisen van de onterecht toegekende uitkeringen voor de niet-opgenomen dagen aan jaarlijkse vakantie.

Vakantie in 2021
Werknemers die dit jaar in tijdelijke werkloosheid werden/worden geplaatst zullen dat volgend jaar merken aan hun vakantiegeld en hun vakantierechten. Jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld dat daarbij hoort, worden berekend op basis van de prestaties tijdens het vorige jaar, het zgn. “vakantiedienstjaar”. Onder prestaties verstaan we niet alleen de gewerkte dagen, maar ook de dagen die daarmee zijn gelijkgesteld zoals vakantie, feestdagen en ziekte gedurende een bepaalde periode.

Tijdelijke werkloosheid hoort daar in principe niet bij, maar omwille van de uitzonderlijke situatie, werd aan het begin van de corona-crisis beslist om ook de tijdelijke werkloosheidsdagen van 1 februari tot en met 30 juni eveneens gelijk te stellen. Werknemers die in deze periode werkloos waren zullen hier dus geen nadelen van ondervinden op hun vakantie. Als werkgever betaalt u hier natuurlijk wel de kost voor.

De werkloosheidsdagen vanaf 1 juli tot het einde van het jaar zijn echter niet gelijkgesteld. Dit onderwerp ligt nog steeds op tafel, maar voorlopig houden de werkgeversorganisaties hierover het been stijf.]]>
<![CDATA[Sociale verkiezingen: aanplakking van de kandidatenlijsten]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-aanplakking-van-de-kandidatenlijsten Wed, 23 Sep 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-aanplakking-van-de-kandidatenlijsten De sociale verkiezingen komen steeds dichterbij. Dat betekent ook dat de verschillende stappen elkaar vanaf nu sneller opvolgen. Uiterlijk op dag X+40 (27 september-10 oktober) moet de werkgever de kandidatenlijsten die op X+35 werden ingediend aanplakken.

U mag uitsluitend de modeldocumenten uithangen die door de FOD WASO ter beschikking werden gesteld. De lijsten moeten ook vrij zijn van logo’s opvallende illustraties of kleuren. De lijsten moeten opgehangen worden in de volgorde van de lijstnummers zoals die door de minister van werk bij lottrekking werd bepaald en dit op dezelfde plaats als waar op dag X het bericht dat de dag van de verkiezingen aankondigde werd aangeplakt.

Het aanplakken mag vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, op voorwaarde dat alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben.

Het aangeplakte bericht moet in elk geval de volgende zin vermelden: “Om de afvaardiging die zal worden verkozen, een werkelijk vertegenwoordigend karakter te geven, hebben alle werknemers tot plicht aan de stemming deel te nemen.”]]>
<![CDATA[Een opdracht in Nederland? Vergeet de nieuwe registratieplicht niet]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-opdracht-in-nederland-vergeet-de-nieuwe-registratieplicht-niet Tue, 15 Sep 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-opdracht-in-nederland-vergeet-de-nieuwe-registratieplicht-niet Vanaf 1 maart 2020 geldt een nieuwe registratieverplichting voor wie werknemers detacheert naar Nederland. Door de corona-crisis raakte die nieuwe verplichting wat ondergesneeuwd. Daarnaast bestaan er al langer een aantal andere verplichtingen waaraan u zich moet houden.

Wanneer een werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft bij een Belgische werkgever tijdelijk arbeidsprestaties verricht in het buitenland, spreken we over detachering. U moet bijvoorbeeld een feest cateren in Nederland, staat met uw foodtrucks op een Nederlands evenement of u laat een nieuwe werknemer zijn opleiding volgen in een Nederlands filiaal van de groep.

Voor nieuwe of verlengde opdrachten vanaf 1 maart 2020 zal u voortaan vooraf een aantal gegevens moeten melden bij het online meldloket. De belangrijkste daarvan zijn:
 • De gegevens van de onderneming
 • De gegevens van de werknemer
 • Het adres waar de werkzaamheden worden uitgevoerd
 • De verwachte duur van de werkzaamheden
 • De gegevens van de contactpersoon ter plaatse
 • Het A1-document waaruit blijkt dat bijdragen worden betaald aan de Belgische sociale zekerheid

Ook de Nederlandse klant heeft de verplichting om binnen de vijf werkdagen te controleren of de melding correct is gebeurd. Hij ontvangt hiervan bericht. 

Het niet naleven van deze verplichtingen kan zowel de Belgische werkgever als de Nederlandse klant een boete tot 12.000 euro opleveren.

Bij zo’n detachering, naar Nederland of een andere Europese lidstaat, zal u steeds een aantal minimale arbeidsvoorwaarden moeten naleven van het land waar gewerkt wordt, zoals de minimumlonen, de arbeidsvoorwaarden en de regels rond rusttijden. Daarnaast blijven ook de Belgische dwingende arbeidsvoorwaarden van toepassing. In het geval dat beide wetgevingen elkaar tegenspreken, dient u steeds de meest voordelige situatie voor de werknemer te volgen.

Een gedetacheerde werknemer blijft onderworpen aan de sociale zekerheid van het land waar hij gewoonlijk is tewerkgesteld, niet van het land waarheen hij wordt uitgezonden.

]]>
<![CDATA[Dimona vergeten, dringende reden?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/dimona-vergeten-dringende-reden Tue, 15 Sep 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/dimona-vergeten-dringende-reden Bij een onverwachte sociale inspectie blijkt dat de dimona-aangifte van twee van uw flexi-jobbers niet is gebeurd. Uw verantwoordelijke had zijn dagje niet en was ze uitgerekend op dat ongelukkige moment vergeten. Een ernstige nalatigheid die u duur te staan kan komen, en dus zou u hem het liefst meteen om dringende reden ontslaan. Maar kan dat wel?

Als werkgever kan u onmiddellijk de arbeidsrelatie stopzetten zonder opzegging of vergoeding wanneer er een dringende reden is. Onder dringende reden wordt verstaan een ernstige fout die elke verdere professionele samenwerking tussen beide partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. We denken daarbij meestal meteen aan diefstal of geweld, maar ook een herhaalde fout (meermaals ongewettigd afwezig, meermaals de ziekteroutines niet naleven,…) kan een dringende reden worden.

Met beroepsfouten – onbekwaamheid of nalatigheid – moet u echter opletten. Fouten maken is niet enkel des mensen, het behoort ook tot de normale risico’s van een job. Die risico’s zijn vaak groter bij functies die meer verantwoordelijkheid en een hoger loon met zich meebrengen, maar op zich maakt dat weinig verschil. Zo kan een kelner al eens een volle plateau laten vallen of een bestelling verkeerd afrekenen, bij een restaurantmanager is dat het vergeten van een dimona op drukke momenten. Het spreekt voor zich dat het de taak is van de werknemers om deze beroepsfouten tot een minimum te beperken. Lukt dat niet, bijvoorbeeld door onhandigheid of onbekwaamheid, dan kunnen de fouten zeker een reden vormen voor een “gewoon” ontslag met opzegtermijn of verbrekingsvergoeding. Maar om tot een dringende reden te komen is er toch nog wat meer nodig. Zo zal u toch minstens “opzettelijke nonchalance” moeten kunnen bewijzen. Het is zelfs al meermaals voorgevallen dat voor de rechtbank niet alleen de dringende reden werd verworpen, maar de werkgever zelfs werd verweten te weinig gedaan te hebben om fouten te voorkomen.

Ga dus best niet te snel over tot ontslag om dringende reden wanneer uw werknemer een beroepsfout maakt. Wijs hem of haar er schriftelijk op, zorg voor een goede opvolging en stuur indien nodig uw eigen organisatie bij om gelijkaardige fouten in de toekomst te voorkomen.]]>
<![CDATA[Welke regels moet u naleven bij ontslagmotivering?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/welke-regels-moet-u-naleven-bij-ontslagmotivering Tue, 15 Sep 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/welke-regels-moet-u-naleven-bij-ontslagmotivering Voor elke werknemer met minstens 6 maanden anciënniteit geldt een motiveringsplicht wanneer u hem of haar wil ontslaan. M.a.w. u zal een gegronde reden moeten kunnen inroepen voor uw ontslagbeslissing, wat op zich ook maar normaal is. Waar moet u op letten en is corona een voldoende reden?

Hoe een werknemer zijn ontslagreden moet opvragen en hoe de werkgever die vervolgens moet meedelen is aan strikte regels gebonden. In principe hoeft u de reden niet meteen mee te delen bij het ontslag. De werknemer kan zijn ontslagreden binnen de twee maanden na zijn verbreking bij u opvragen of wanneer het een opzeg betreft, binnen de zes maanden na de betekening van de opzeg, zonder de termijn van twee maanden na de uitdiensttreding te overschrijden. De wijze waarop de werknemer deze reden opvraagt is per aangetekende brief. Op verzoeken die u op een andere manier bereiken of die laattijdig worden ingediend hoeft u dus niet in te gaan.

Op een correct ingediend motiveringsverzoek moet u als werkgever binnen de twee maanden na ontvangst van de vraag eveneens per aangetekende brief antwoorden. U kan hiervoor zowel de klassieke papieren versie als de gelijkgestelde aangetekende e-mail gebruiken.

Bij een tijdig en correct gegeven motivering wordt de ontslagreden die u opgeeft vermoed de echte reden voor ontslag en niet kennelijk onredelijk te zijn. M.a.w. het is aan de werknemer om de kennelijke onredelijkheid ervan te bewijzen. De reden van het ontslag kan bij de werknemer zelf liggen (gedragingen, reacties, ondermaatse prestaties,…), maar kunnen ook te maken hebben met “de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming”. Reorganisatie is daarvan een klassiek voorbeeld, economische redenen een ander. In die laatste categorie kunnen ook de gevolgen van het coronavirus vallen. Blijven uw klanten weg en blijft de omzet uit, dan is dat een gegronde reden voor ontslag. Het spreekt voor zich dat u de ingeroepen ontslagreden zal moeten kunnen bewijzen aan de hand van feiten of cijfers. U mag deze cijfers echter niet als een drogreden gebruiken en de ontslagen werknemer meteen vervangen door een nieuwe persoon. Voor redenen eigen aan de werknemer is het steeds aan te raden om in de aanloop naar een ontslag een dossier aan te leggen.

Antwoordt u niet, niet binnen de twee maanden of niet per aangetekende brief, dan riskeert u een boete van twee weken loon. Daarnaast bestaat ook nog het risico dat u voor een arbeidsrechtbank de kennelijke niet-onredelijkheid van uw ontslag zal moeten gaan bewijzen. Lukt u dat niet, dan kan daar nog een schadevergoeding bovenop komen van 3 tot 17 weken loon.

Een correcte ontslagmotivering is dus erg belangrijk. Het best vermeldt u de reden meteen in uw ontslagbrief. Zo kan u in elk geval niet meer vergeten om tijdig te antwoorden. Want ook als de werknemer u nog een brief zou sturen hoeft u hier niet meer op in te gaan, al kan het veiligheidshalve geen kwaad om te verwijzen naar de reden in uw eerdere brief. Tenzij de reden die u eerder opgaf niet voldoende concreet was. Bovendien bent u op die manier de werknemer steeds een stap voor. Door zelf spontaan een reden op te geven, legt u de bewijslast voor het tegendeel in het kamp van de werknemer. Een onderbouwd dossier met waarschuwingen, evaluaties, het gebruik van de juiste afwezigheidscodes op de loonbrief,… blijft in alle gevallen essentieel.]]>
<![CDATA[Vergeet de periode-aangifte van uw flexi-jobbers niet te verlengen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-de-periode-aangifte-van-uw-flexi-jobbers-niet-te-verlengen--- Thu, 10 Sep 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-de-periode-aangifte-van-uw-flexi-jobbers-niet-te-verlengen--- Maakt u gebruik van de periode-dimona voor uw flexi-jobs, dan mag u ook nu weer niet vergeten uw aangifte te vernieuwen voor de werknemers die bij u blijven werken.

Voor de dimona-aangifte van uw flexi-jobs hebt u de keuze tussen een dagaangifte of een periode-aangifte.

Met de dagaangifte doet u voor uw flexi-jobbers een dagelijkse dimona met opgave van begin- en einduur. Vergelijkbaar met de uuraangifte voor extra’s. De dagaangifte vereist natuurlijk een dagelijkse opvolging en een eventuele tijdige aanpassing van uw aangifte indien het einde van de prestaties vroeger of later viel dan voorzien. Anderzijds komen er bij de dagaangifte ook geen andere verplichtingen meer kijken.

Dat is wel het geval bij de periode-aangifte. Dit type aangifte kan u gebruiken wanneer u uw flexi-jobwerknemer voor een langere periode aan het werk zet. Op de dimonawebsite geeft u enkel de eerste en de laatste dag van de gewenste periode aan.

Maakt u gebruik van deze periode-aangifte, dan dient u, naast de flexi-raamovereenkomst die ook bij de dagaangifte verplicht is, ook een schriftelijke flexi-arbeidsovereenkomst op te stellen. Daarnaast moeten uw flexi-jobwerknemers hun prestaties dagelijks bijhouden in een tijdsregistratiesysteem.

Bovendien kan u een periode-aangifte steeds voor maximaal één kwartaal doen. Een volgende aangifte kan u ook maar ten vroegste één maand vóór het kwartaalbegin ingeven. Dat heeft te maken met het feit dat de dimonawebsite zelf gaat kijken of aan de tewerkstellingsvoorwaarde in T-3 is voldaan.

Op 30 september lopen waarschijnlijk weer een heleboel periode-aangiften voor flexi-jobs af. Blijven deze flexi-jobbers ook volgend kwartaal nog voor u werken, vergeet dan niet om tijdig hun periode-aangifte én hun arbeidsovereenkomst te vernieuwen.]]>
<![CDATA[Arbeidsrecht in drie gangen, nieuwe opleidingenreeks in Gent]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsrecht-in-drie-gangen-nieuwe-opleidingenreeks-in-gent- Thu, 10 Sep 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsrecht-in-drie-gangen-nieuwe-opleidingenreeks-in-gent- In oktober organiseert Horecafocus een nieuwe opleidingenreeks “Arbeidsrecht in drie gangen”. Helemaal op maat van de horeca-ondernemer en volledig corona-proof.

Arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, flexi-jobs en overuren, loonkost en loonoptimalisaties, de arbeidsduurregels in de horeca, ontslag, ziekte en andere afwezigheden, ecocheques, maaltijdcheques,... Dat alles, natuurlijk corona en nog veel meer. Horecafocus legt het u allemaal haarfijn uit. In begrijpbare taal en met voldoende ruimte voor uw vragen en voorbeelden.

Een must voor elke werkgever. Een opfrissing voor wie de opleiding in het verleden al eens volgde. Wees er snel bij, want door de social distancing is het aantal plaatsen beperkt.

WAAR?
Redloft - Hugo Van der Goesstraat 17a, 9000 Gent

WANNEER?
dinsdag 6 oktober 2020
dinsdag 20 oktober 2020
dinsdag 27 oktober 2020

telkens van 9u00 tot max. 13u00

PRIJS?
U kan zich inschrijven voor één of enkele modules of meteen voor de volledige reeks.
Per module betaalt u €350, voor de reeks €1.000 (excl. BTW).
Schrijft u zich in voor de volledige reeks, dan kan u bovendien gebruik maken van de KMO-portefeuille. Netto betaalt u dan nog slechts €700 voor meer dan 10 uur opleiding!

Later op het jaar komen wij ook nog naar Brugge en bij voldoende interesse volgt er eventueel nog een tweede opleiding in Gent. Op eenvoudig verzoek organiseren wij ook privé-opleidingen in uw zaak.

INFO & INSCHRIJVEN
info@horecafocus.be]]>
<![CDATA[Horeca hoeft dan toch geen C106A-CORONA-HGO in te vullen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/horeca-hoeft-dan-toch-geen-c106a-corona-hgo-in-te-vullen Wed, 09 Sep 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/horeca-hoeft-dan-toch-geen-c106a-corona-hgo-in-te-vullen De communicatie over de verlenging van de eenvoudige procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona verloopt in stapjes. Inmiddels raakte bekend dat een aantal sectoren, waaronder de horeca, dan toch geen formulier C106A moeten indienen.

Vanaf 1 september wordt opnieuw een onderscheid gemaakt tussen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of wegens overmacht. Overmacht ten gevolge van corona kan enkel nog worden ingeroepen door sectoren en ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffen werden.

Enkel die werkgevers kunnen nog gebruik maken van de eenvoudige procedure (geen mededelingen aan de RVA, geen controlekaarten C3.2A, geen aangifte sociaal risico) en dit tot 31 december 2020. Wat u hiervoor moet doen, hangt af van de groep waarin u zich bevindt.

1. De volledige horeca valt binnen de eerste groep van sectoren die in hun geheel als uitzonderlijk hard getroffen worden beschouwd.  Samen met de werknemers uit de paritaire comités 140.02, 227, 303.03, 304, 329 en 333. Zij kunnen zonder beperkingen gebruik blijven maken van het eenvoudige systeem corona overmacht tot het einde van het jaar. Zij hoeven hiervoor geen formaliteiten te vervullen, dus ook geen formulier C106A-CORONA-HGO in te dienen, maar wellicht hebt u dat intussen toch al gedaan.

2. Een tweede groep bestaat uit sectoren die als uitzonderlijk hard getroffen worden beschouwd voor zover er bepaalde activiteiten worden verricht.  Het gaat om werknemers die behoren tot de paritaire comité’s 100, 109, 111, 126, 139, 140.01, 140.04, 149,01, 200, 209, 215, 226, 314 en 315. De activiteiten die in aanmerking komen vindt u op de site van de RVA. Deze ondernemingen kunnen enkel van de tijdelijke werkloosheid corona overmacht blijven gebruikmaken indien zij op het formulier C106A-CORONA-HGO rubriek II invullen. Dit formulier moet terugbezorgd worden aan het RVA-kantoor bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de onderneming. Hoewel er niet echt een timing staat op het indienen van dit formulier, doet u dat best voor aanvang van de nieuwe periode van tijdelijke werkloosheid volgend op 31 augustus of anders zo snel mogelijk.

3. De derde groep tot slot bestaat uit ondernemingen die uitzonderlijk hard werden getroffen. Dat zijn werkgevers die minstens 20% tijdelijke werkloosheid overmacht corona en economische oorzaken kunnen aantonen in het tweede kwartaal 2020. Ook zij moeten eerst het formulier C106A-CORONA-HGO gebruiken, waarop ze rubriek III invullen.

Werkgevers die niet tot de uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen of sectoren behoren, of die het vereiste formulier niet indienen, vallen terug op de gewone procedure van tijdelijke werkloosheid. ]]>
<![CDATA[Vlaams Opleidingsverlof of betaald educatief verlof?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vlaams-opleidingsverlof-of-betaald-educatief-verlof Tue, 08 Sep 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vlaams-opleidingsverlof-of-betaald-educatief-verlof Sinds 1 september 2019 werd het systeem van Betaald Educatief Verlof (BEV) in Vlaanderen vervangen door het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Wie tijdens het schooljaar 2018-19 al een meerjarige opleiding volgde die tijdens het komende schooljaar 2020-21 verder loopt, kan echter kiezen van welk van beide systemen hij gebruik wenst te maken.

Sinds 1 september 2019 heeft elke werknemer uit de privésector in Vlaanderen onder bepaalde voorwaarden recht op Vlaams Opleidingsverlof. Zo moet men in september van het schooljaar minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in het Vlaams Gewest. Was dat tewerkstellingspercentage lager dan 50%, dan wordt gekeken naar de maand waarin de werknemer met de opleiding startte. Is het ook daar lager, dan is er geen recht. De opleiding die de werknemer volgt moet geregistreerd zijn in de Vlaamse opleidingsdatabank en minstens 3 studiepunten of 32 contracturen bedragen of moet een loopbaangerichte opleiding zijn.

Het aantal uren opleidingsverlof dat een werknemer kan opnemen, hangt af van de gevolgde opleiding. Per schooljaar is dit beperkt tot maximaal 125 uur. Het exacte aantal uren kan u eenvoudig berekenen via een online simulator. Voor de uren behoudt de werknemer zijn loon tot een grensbedrag van 2.928 euro bruto per maand.

De overgang van BEV naar VOV verliep evenwel niet abrupt, maar was uitdovend. Dat wil zeggen dat wie tijdens het schooljaar 2018-19 een meerjarige opleiding volgde die nog steeds verder loopt in het schooljaar 2020-21, de keuze heeft van welke van de twee systemen hij gebruik wenst te maken. Het BEV kan verder gezet worden tot en met 31 december 2021.

Waarom zou een werknemer voor het BEV kiezen zolang het nog kan? Als er BEV wordt opgenomen, dan blijven de regels van dat systeem gelden. Zo komen deeltijders ook onder de 50% proportioneel in aanmerking. De lijst met toegelaten opleidingen is ook niet helemaal hetzelfde. En het maximum aantal op te nemen uren verschilt. Van 80 uur voor een algemene opleiding tot 180 voor een beroepsopleiding, bachelor of master. De verloning is wel in beide systemen hetzelfde. ]]>
<![CDATA[Hoe lang moet u de documenten voor de sociale verkiezingen laten uithangen?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoe-lang-moet-u-de-documenten-voor-de-sociale-verkiezingen-laten-uithangen Tue, 08 Sep 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoe-lang-moet-u-de-documenten-voor-de-sociale-verkiezingen-laten-uithangen Nu de sociale verkiezingen door covid-19 een flink pak in de tijd werden opgeschoven, hangen een aantal documenten intussen al een hele poos te vergelen aan uw aanplakbord. Mag u ze intussen verwijderen of moeten ze er nog blijven hangen?

De meeste documenten zal u toch nog een tijdje moeten laten hangen, meer bepaald tot dag “Y+17”. Door het uitstel van de verkiezingen valt die tussen 3 en 16 december.

Het gaat om de volgende berichten:
 • de documenten waarin de datum van de verkiezingen en de verkiezingskalender wordt aangekondigd;
 • de kiezerslijsten;
 • de lijsten met de kandidaten;
 • de lijsten met de leden van de stembureaus;
 • de documenten waarin de verdeling van de kiezers en de overhandiging van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen aangekondigd worden.

Indien er beroep aangetekend werd, moeten deze berichten ter beschikking gesteld worden van de werknemers tot Y + 86. Een bericht dient dan te worden aangeplakt op een duidelijke en zichtbare plaats.

De volgende documenten moeten sowieso aangeplakt blijven tot de dag Y + 86:
 • het bericht met de aankondiging van de verkiezingsuitslagen
 • de samenstelling van de raad of het comité
]]>
<![CDATA[De hospitalisatieverzekering: interessant, maar vergeet de informatieverplichting niet]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-hospitalisatieverzekering-interessant-maar-vergeet-de-informatieverplichting-niet Tue, 08 Sep 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-hospitalisatieverzekering-interessant-maar-vergeet-de-informatieverplichting-niet Een hospitalisatieverzekering is een interessante vorm van loonoptimalisatie waar u in eerste instantie misschien niet altijd aan denkt. Het feit dat iedereen er eigenlijk een zou moeten hebben, maakt het ook een voordeel dat meestal wel op prijs wordt gesteld. Omdat er geen bedrijfsvoorheffing of RSZ op verschuldigd zijn, is het een pak goedkoper dan gewoon loon. Er is echter een addertje, de goedkoopste polis, de collectieve, verderzetten na afloop van het contract is vaak minder interessant. Dat probleem heeft u niet met de iets duurdere individuele polis. Bovendien mag u als werkgever ook niet vergeten dat u de werknemer na afloop van zijn contract over de mogelijkheden tot verderzetting dient te informeren.

Een hospitalisatieverzekering verzekert u in geval van ziekenhuisopname voor het grootste deel van de kosten waarin het verplichte ziekenfonds niet tussenkomt. Vermits we er vroeg of laat allemaal wel eens mee te maken krijgen, is het zeker geen overbodige luxe. Zeker wanneer u weet dat een patiënt 20% van de factuur zelf moet betalen. De hospitalisatieverzekering dekt naast de kosten van het verblijf ook onderzoeken, erelonen, supplementen en medicatie gedurende een bepaalde tijd voor en na de hospitalisatie en in bepaalde gevallen ook de kosten verbonden aan een lijst met zware ziektes. Iedereen kan zo’n hospitalisatieverzekering afsluiten bij een private verzekeringsmaatschappij of bij zijn of haar mutualiteit.

Maar ook steeds meer werknemers bieden hun werknemers zo’n hospitalisatieverzekering aan als een extralegaal voordeel. Omdat een hospitalisatieverzekering niet als loon wordt beschouwd, betaalt de werknemer geen belastingen of RSZ op de premies die de werkgever stort. Ook de werkgever betaalt geen patronale kosten, enkel een taks van 9,25% en 10% RIZIV-bijdrage die in de tarieven inbegrepen zitten. Als u weet dat een doorsnee gezin jaarlijks toch gauw zo’n 1.200 euro betaalt voor zijn hospitalisatieverzekering, kan dit een mooie vorm van loonoptimalisatie zijn. Een hospitalisatieverzekering brengt bovendien zeer weinig administratie met zich mee.

Zoals zovele extralegale voordelen is ook de hospitalisatieverzekering een collectief voordeel. De werkgever biedt het aan aan zijn voltallige personeel of aan een objectief onderscheidbare groep van werknemers op basis van bijvoorbeeld afdeling, functie of anciënniteit.

Verzekeringstechnisch bestaan er twee soorten van polissen die een werkgever kan aanbieden. Hoewel de benamingen misschien voor verwarring kunnen zorgen, moet de werkgever beide polissen wel steeds “collectief” aanbieden aan zijn werknemers.

Enerzijds is er de individuele polis, die op naam van de werknemer wordt afgesloten. De werknemer kan die zonder problemen aan dezelfde voorwaarden verderzetten na zijn vertrek. Deze polis is iets duurder en er zijn vaak ook meer medische formaliteiten aan gekoppeld.

Anderzijds is er de collectieve polis, die u meestal pas vanaf een minimum aantal werknemers zal kunnen nemen. Deze is goedkoper en stelt ook minder voorwaarden zoals medische vragenlijsten. In dit geval is de werknemer echter niet de verzekeringnemer, maar de werkgever. Bij vertrek ligt de situatie dus enigszins anders.

De wet Verwilghen, die van toepassing is op dit type van verzekeringen, voorziet alleszins dat werknemers ook na het einde van hun contract hun collectieve polis kunnen verderzetten. In principe zonder wachttijd en zonder medische formaliteiten. In tegenstelling tot bij een individuele polis echter, zal dat niet aan dezelfde voorwaarden zijn, maar wordt de premie opnieuw berekend op basis van de leeftijd die de werknemer bij het stopzetten van de collectieve polis. En dat kan tegenvallen. Voor een 65-jarige ligt die premie tot vier keer hoger dan voor een 30-jarige.

De mogelijkheid tot verderzetting is er enkel voor werknemers die minstens twee jaar ononderbroken aangesloten geweest zijn bij een hospitalisatieverzekering (bij de huidige verzekeringsmaatschappij of bij een andere verzekeringsmaatschappij) en geldt ook voor de aangesloten gezinsleden.

Bovendien verplicht deze wet elke werkgever zijn aangesloten werknemers aan het einde van hun arbeidsovereenkomst (ongeacht of het gaat om een  ontslag door werkgever, een vrijwillig vertrek, pensionering,…) in te lichten over die mogelijkheid en de voorwaarden om hun polis verder te zetten. Dit dient te gebeuren binnen de 30 dagen na het einde van het contract, anders riskeert de werkgever een schadevergoeding te moeten betalen. De werkgever zorgt ook best voor een bewijs dat hij deze verplichting is nagekomen. Laat de werknemer dus best een kopie van het document, dat u via uw verzekeringsmaatschappij kan opvragen, ondertekenen of stuur het aangetekend of per mail met ontvangstbevestiging op. ]]>
<![CDATA[Griepvaccin voor uw werknemers? Contacteer best nu al uw externe dienst!]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/griepvaccin-voor-uw-werknemers-contacteer-best-nu-al-uw-externe-dienst Wed, 02 Sep 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/griepvaccin-voor-uw-werknemers-contacteer-best-nu-al-uw-externe-dienst We zouden het haast vergeten, maar naast COVID-19 staat ook de jaarlijks weerkerende griep er binnen enkele maanden weer aan te komen. Wegens een mogelijke overbelasting van de gezondheidszorg zal de griepvaccinatie dit jaar gefaseerd verlopen. De voorspelde toename in de vraag naar griepvaccins zou bovendien wel eens tot een tekort aan griepvaccins kunnen leiden. Wil u uw werknemers zo’n vaccin aanbieden, neem dan best nu al contact op met uw externe dienst.

Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden waarin we ons bevinden, heeft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten specifieke richtlijnen opgesteld voor de griepvaccinatie in 2020. Een piek in de griepepidemie zou wel eens kunnen samenvallen met een nieuwe piek in coronabesmettingen en dat zou de ziekenhuizen kunnen overbelasten. Meer dan andere jaren raden virologen dan ook aan om zich te laten vaccineren tegen griep. België bestelde dit jaar alvast 2,9 miljoen griepvaccins.

De griepvaccinatie zal daarom in twee fases gebeuren. Zo zal het griepvaccin pas vanaf 15 november voor iedereen beschikbaar zijn. Tot 15 november komen enkel de prioritaire groepen in aanmerking:
 • Werknemers in de gezondheidszorg
 • Personen boven de 50 jaar
 • Risicopersonen en de mensen met wie ze samenwonen:
          - Zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
          - Chronisch zieken (ook indien gestabiliseerd):
                    Longaandoeningen (inclusief ernstige astma)
                    Hartaandoeningen (uitgezonderd hypertensie)
                    Nieraandoeningen
                    Leverstoornissen
                    Metabole aandoeningen (inclusief diabetes)
                    Ernstig overgewicht (BMI > 35)
                    Neuromusculaire aandoeningen
                    Immuniteitsstoornissen
          - Personen die verblijven in een instelling
          - Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan

Wenst u uw werknemers te laten vaccineren, wacht dan niet te lang om contact op te nemen met uw externe dienst. Voor risicopersonen in uw onderneming bestelt u de vaccins best zo snel mogelijk. Veel externe diensten werken met een deadline voor de inschrijvingen, die rond deze tijd afloopt.

Om doeltreffend te zijn dient het griepvaccin te worden toegediend tussen half oktober en half december. De immuniteit die het vaccin biedt is immers pas optimaal één tot drie maanden na toediening.]]>
<![CDATA[Nog studenten aan het werk zetten? Kijk eerst hun contingent na.]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nog-studenten-aan-het-werk-zetten-kijk-eerst-hun-contingent-na- Wed, 02 Sep 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nog-studenten-aan-het-werk-zetten-kijk-eerst-hun-contingent-na- De studentenjobs waren de voorbije zomer heel wat minder dik gezaaid dan de voorbije jaren. Bovendien werden de studentenuren van het tweede kwartaal niet aangerekend op het contingent. Veel studenten hebben dus waarschijnlijk nog wel een potje over, maar dat kijkt u toch best even goed na alvorens u hen aanwerft. Het kostenplaatje voor uren buiten het contingent ligt immers een pak hoger.

Op studentarbeid betaalt u als werkgever slechts 5,42% RSZ-bijdragen. Een immens verschil met de ruim 30% (op 108% van het brutoloon) die u voor normale arbeid betaalt. Deze voordelige regeling is wel bepekt tot 475 arbeidsuren per jaar per student, het zogenaamde “contingent”. Voor elk uur boven dit contingent gelden de normale RSZ-tarieven, zowel voor u als voor de student zelf. U houdt de contingenten van uw studenten dus best goed in de gaten. Wellicht bent u niet de enige die van dit contingent gebruik maakt, de 475 uur gelden immers niet alleen voor u, maar over alle werkgevers heen.

Hoe checkt u dit contingent? Op de site studentatwork.be of de app student@work kan de student een attest afdrukken. Hierop staat niet enkel het resterende aantal uren van zijn contingent, maar ook een code waarmee u als werkgever, gedurende drie maanden, kan inloggen op de teller van de student.

Ook wanneer u een student aangeeft in Dimona krijgt u een melding zodra de 475 uren overschreden dreigen te worden. Dimona vertelt u zelfs hoeveel uren u boven het contingent dreigt uit te komen. De waarschuwing zal u echter niet verhinderen om toch (dure) uren buiten het contingent te plannen. Opletten dus.

Het is mogelijk dat de tellers op het attest en in Dimona niet overeenstemmen met de werkelijke prestaties van de student. De tellers houden namelijk rekening met de uren die in Dimona werden gereserveerd. Misschien reserveerde u, of een andere werkgever, al uren voor de toekomst. Strikt genomen mag dit enkel als er op het ogenblik van de reservatie ook een studentencontract werd afgesloten. Het kan ook zijn dat er in het verleden meer uren werden ingegeven dan er werkelijk werden gepresteerd, bijvoorbeeld omwille van corona. Die uren zullen eerst moeten worden gecorrigeerd in dimona door de werkgever die ze reserveerde alvorens u nieuwe studentenuren aan het lage RSZ-tarief kan inplannen.]]>