Horeca is mijn passie - RSS http://www.horecaismijnpassie.be Mon, 13 Jul 2020 12:00:00 GMT skinn cms Horeca is mijn passie - Tom De Pauw nl <![CDATA[Moet u ook feestdagen betalen aan werknemers die al uit dienst zijn?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/moet-u-ook-feestdagen-betalen-aan-werknemers-die-al-uit-dienst-zijn- Mon, 13 Jul 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/moet-u-ook-feestdagen-betalen-aan-werknemers-die-al-uit-dienst-zijn- Werknemers die de onderneming reeds hebben verlaten, hebben in een aantal gevallen nog recht op de feestdag(en) die … na hun uitdienstdatum vallen. Of u een feestdag effectief dient na te betalen en hoeveel feestdagen u na de uitdiensttreding nog dient uit te betalen, is afhankelijk van een aantal factoren.

Ten eerste geldt deze verplichting enkel als ú de werknemer hebt ontslagen of na afloop van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. Een werknemer die zelf ontslag neemt, vertrekt in onderling akkoord of ontslagen wordt om dringende reden, heeft er geen recht op.

Vervolgens bepaalt het aantal dagen dienst in de onderneming op welke nabetaalde feestdagen uw werknemer recht heeft.

 • Was uw werknemer minder dan 15 dagen in dienst, dan heeft hij geen recht op loon voor de feestdagen die na het einde van zijn overeenkomst vallen.

 • Was uw werknemer 15 dagen tot 1 maand bij u in dienst, dan heeft hij recht op de nabetaling van één feestdag die valt binnen de 14 dagen na het einde van zijn arbeidsovereenkomst.

 • Was uw werknemer meer dan één maand ononderbroken bij u in dienst, dan heeft hij recht op de betaling van alle feestdagen die vallen binnen de 30 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Tot slot vervalt deze verplichting indien uw werknemer op het ogenblik van de feestdag reeds bij een andere werkgever aan de slag is. Meestal zal u dit op voorhand niet weten, daarom zal u de nabetaalde feestdagen nooit onmiddellijk betalen maar afwachten of uw werknemer ze opeist. In dat laatste geval kan u eventueel eerst nog een bewijs of een verklaring op eer vragen dat hij niet reeds elders tewerkgesteld is.

Lees ook:
Een feestdag op uw wekelijkse sluitingsdag

De feestdag van 21 juli]]>
<![CDATA[De feestdag van 21 juli]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-feestdag-van-21-juli Mon, 13 Jul 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-feestdag-van-21-juli Op 21 juli vieren we de nationale feestdag. De meeste werknemers zijn inmiddels terug aan het werk, maar voor wie zich nog steeds in tijdelijke werkloosheid bevindt, herhalen we nog even de regels over de betaling van de feestdag.

Is de arbeidsovereenkomst op 21 juli al meer dan 14 dagen geschorst wegens overmacht, dan ontvangen uw werknemers voor deze dag een gewone werkloosheidsuitkering. Is de arbeidsovereenkomst nog geen 14 dagen geschorst, dan neemt de werkgever de feestdag voor zijn rekening.

Werknemers die sinds 7 juli onafgebroken in overmacht staan krijgen bijgevolg een uitkering van de RVA voor de feestdag. Let wel dat het moet gaan om een volledige, ononderbroken schorsing. Wisselt u in uw onderneming tijdelijke werkloosheid af met gewerkte dagen, dan betaalt de werkgever de feestdag voor elke werknemer die tussen 7 en 21 juli minstens één dag gewerkt heeft. Hetzelfde geldt voor andere onderbrekingen in deze periode, zoals vakantie.

De algemene regels voor feestdagen voor het geval er wel gewoon gewerkt wordt en de specifieke regels voor het geval er gewerkt wordt op een feestdag, leest u elders op onze website www.horecaismijnpassie.be.

Lees ook:
Een feestdag op uw wekelijkse sluitingsdag

De regels rond werken op een feestdag

Daar is de lente, daar zijn de feestdagen

Moet u ook feestdagen betalen aan werknemer die uit dienst zijn?

]]>
<![CDATA[Nieuwe meldingsplicht tijdelijke werkloosheid]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuwe-meldingsplicht-tijdelijke-werkloosheid Mon, 13 Jul 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuwe-meldingsplicht-tijdelijke-werkloosheid Werkgevers die gebruik willen blijven maken van de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het corona-virus zullen vanaf vandaag, 13 juli, rekening moeten houden met een aantal nieuwe formaliteiten en verplichtingen. Deze verplichtingen gelden evenwel niet voor iedereen.

De nieuwe verplichtingen bestaan erin dat de werkgever elke werknemer die op tijdelijke werkloosheid “overmacht Covid-19” wordt gezet ten laatste de dag voorafgaand aan het begin van de werkloosheid hiervan in kennis moet stellen.

Deze verplichting geldt wel uitsluitend
 • voor werknemers die vanaf 13 juli 2020 voor de eerste keer tijdelijk werkloos worden gesteld
 • telkens wanneer vanaf 13 juli 2020 het oorspronkelijk voorziene aantal dagen werkloosheid verhoogt of bij overschakeling van gedeeltelijke naar volledige schorsing

Wie zijn werknemer nadien toch sneller terug aan het werk wil zetten, hoeft hiervoor geen nieuwe kennisgeving te doen.

De kennisgeving moet volgende gegevens bevatten:
 • begin- en einddatum van de periode van tijdelijke werkloosheid
 • het aantal dagen waarop de werknemer in overmacht wordt gezet en het aantal dagen waarop hij geacht wordt te werken, en indien mogelijk de data
 • in geval van collectieve kennisgeving: naam, voornaam en INSZ-nummer van de betrokken werknemers
 • informatie over de stappen die de werknemer moet nemen om een uitkering te ontvangen

Hoewel de kennisgeving in principe ook mondeling kan gebeuren, is het aangeraden om ze schriftelijk te doen, bijvoorbeeld per mail, whatsapp of per sms, zodat u in geval van betwisting kan aantonen dat u uw plicht bent nagekomen.  

De kennisgeving moet individueel gebeuren, maar mag ook collectief zijn wanneer de werkloosheid betrekking heeft op meerdere werknemers tegelijk, zolang het maar voor elke werknemer duidelijk is welke arbeidsregeling op hem of haar van toepassing is.

Werkgevers die deze formaliteiten niet naleven lopen het risico het volledige loon te moeten betalen voor alle dagen voorafgaand aan de vervulling van de formaliteiten.

Werkgevers die een ondernemingsraad, comité of vakbondsafvaardiging in huis hebben, moeten ook die voortaan op de hoogte brengen wanneer ze gebruik maken van tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht. ]]>
<![CDATA[Kan uw leerling deze zomer ook als jobstudent bij u werken?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kan-uw-leerling-deze-zomer-ook-als-jobstudent-bij-u-werken Tue, 30 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kan-uw-leerling-deze-zomer-ook-als-jobstudent-bij-u-werken Kunnen leerlingen uit het duaal leren ook als jobstudent aan de slag? De regels hierover zijn al vaak veranderd en nog steeds vrij complex. Gelukkig zijn ze tijdens de zomermaanden alvast iets soepeler.

Sinds het ontstaan van het duaal leren, vijf jaar geleden, blijkt de combinatie met studentenarbeid een heet hangijzer. Aanvankelijk konden leerlingen uit het duaal leren niet als jobstudent aan de slag. Maar omdat dit een vorm van discriminatie was ten opzichte van andere studenten, kunnen ook leerlingen uit het duaal leren sinds 1 juli 2017 een voordelige studentenovereenkomst afsluiten. Welke overeenkomst een leerling heeft, een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO), een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO) of een deeltijdse arbeidsovereenkomst (DA), speelt daarbij geen rol.

De studentenarbeid is wel enkel toegelaten in periodes waarin de leerling geen les moet volgen of niet opgeleid wordt op de werkplek. Bovendien moet die studentenovereenkomst afgesloten worden bij een andere onderneming dan de onderneming waarbinnen de leerling de opleiding duaal leren volgt. 

Die laatste regel wordt normaliter bekeken per schooljaar, waardoor de maanden juli en augustus aan deze voorwaarde zouden ontsnappen. De RSZ aanvaardde dat alvast vorig jaar en vermeldt het ook uitdrukkelijk in haar instructies van het tweede kwartaal 2020. Dat betekent dat het deze zomer alvast is toegestaan dat een leerling bij zijn stagegever een vakantiejob gaat doen.

Van september tot en met juni kan een leerling met een lopende overeenkomst in het duaal leren geen studentenovereenkomst afsluiten bij zijn stagegever. Na afloop van een beëindigd opleidingstraject kan het wel, op voorwaarde dat de leerling de intentie heeft om in september verder te studeren.

Daarnaast moet er nog een onderscheid gemaakt worden tussen minderjarige en meerderjarige leerlingen.
Minderjarige leerlingen mogen niet aan meer dan 38 uur per week (effectief of gemiddeld over een referteperiode) komen bij één of meerdere ondernemingen. Niet alleen de werkuren, maar ook de lesuren, de uren betaald verlof, feestdag, ziekte,… tellen hierin mee. Concreet wil dit zeggen dat een minderjarige leerling enkel studentenarbeid kan verrichten in periodes waarin de overeenkomst geschorst is door onbetaald verlof of in periodes waarin de leerling geen lopende overeenkomst duaal leren heeft. Wanneer hij nog niet aan zijn 38 uur per week komt, kan hij voor de resterende uren nog studentenarbeid doen.

Voor meerderjarige studenten is die 38-urengrens er niet. Zij mogen het ganse jaar door bij een andere onderneming dan waar ze hun stage verrichten als student werken op de momenten dat ze geen les moeten volgen of niet opgeleid worden op de werkvloer.

Vermits leerlingen uit het duaal leren een vergoeding ontvangen voor hun prestaties, is de kans voor hen wel groter dat ze door de combinatie met studentenarbeid niet langer fiscaal ten laste zullen blijven van de ouders.]]>
<![CDATA[Mag u eisen dat uw werknemers zich tijdens hun tijdelijke werkloosheid beschikbaar houden?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/mag-u-eisen-dat-uw-werknemers-zich-tijdens-hun-tijdelijke-werkloosheid-beschikbaar-houden Tue, 30 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/mag-u-eisen-dat-uw-werknemers-zich-tijdens-hun-tijdelijke-werkloosheid-beschikbaar-houden U hebt nog steeds elke dag een aantal werknemers op tijdelijke werkloosheid staan omdat het niet anders kan. Maar nu de zeden opnieuw wat losser worden en het weer vaker uitnodigt tot terrasbezoek wordt het waarschijnlijk gauw terug alle hens aan dek. Alleen weet u dat zelden op voorhand. Kan u uw werknemers die u in tijdelijke werkloosheid hebt geplaatst verplichten om zich elke dag ter beschikking te houden zodat u ze kan oproepen wanneer u ze nodig hebt?

Ja, dat kan! Ook al staan uw werknemers op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht, hun arbeidsovereenkomst blijft wel gewoon bestaan. Dat wil dus ook zeggen dat zij ter beschikking moeten blijven van de werkgever om het werk terug aan te vatten zodra de overmacht een einde neemt.

Over hoe u uw werknemers oproept en hoe lang op voorhand u dit moet doen zegt de wet niets. Spreek dit best zo duidelijk mogelijk af met uw werknemers, zodat zij ook weten waaraan ze zich kunnen verwachten. U zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat elke werknemer in tijdelijke werkloosheid zich op zijn of haar normale werkdagen tot 11u00 ter beschikking moet houden en binnen het uur op de werkvloer aanwezig moet kunnen zijn of spreek vaste “stand by”-dagen af. U kan die afspraken in uw arbeidsreglement zetten of in een afzonderlijk huishoudelijk reglement dat u door iedereen laat aftekenen.

Werknemers die weigeren om te komen werken zijn ongewettigd afwezig en hebben ook geen recht op een werkloosheidsuitkering. ]]>
<![CDATA[Een feestdag op uw wekelijkse sluitingsdag?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-feestdag-op-uw-wekelijkse-sluitingsdag Tue, 30 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-feestdag-op-uw-wekelijkse-sluitingsdag Op dinsdag 21 juli vieren we onze nationale feestdag en op zaterdag 15 augustus O.L.V.-Hemelvaart. Wat als één van deze feestdagen toevallig op uw vaste sluitingsdag valt? Betekent dit dan dat u met deze feestdagen niets hoeft te doen? Veel werkgevers gaan hier in de fout.

Valt een feestdag samen met een “normale inactiviteitsdag”, dan moet die vervangen worden door een betaalde vervangende feestdag op een ander moment.

Normale inactiviteitsdag
Een normale inactiviteitsdag is een dag waarop in uw onderneming normaal niet gewerkt wordt. Dit is doorgaans de wekelijkse sluitingsdag(en) van uw zaak. Is dinsdag bijvoorbeeld uw vaste sluitingsdag, dan moeten uw werknemers de nationale feestdag op een ander moment recupereren. Soms kan dit zelfs van afdeling tot afdeling verschillen. Uw zaak of zaken zijn misschien wel geopend in het weekend, maar uw administratieve medewerkers werken nooit op zaterdag en zondag. Valt een feestdag in het weekend, dit jaar 15 augustus bijvoorbeeld, dan zal u dus enkel voor die laatsten een vervangingsdag moeten voorzien. 21 juli dienen zij dan weer niet op een andere dag te recupereren, ze nemen die dag gewoon hun feestdag op.

Vervangingsdag
De vervangingsdag kan u individueel laten recupereren (vrij te bepalen door elke werknemer) of collectief (een vooraf bepaalde datum voor iedereen, bijvoorbeeld om een "brug" te maken of een bijkomende week collectief te sluiten). In dat laatste geval maakt u vóór 15 december van het voorafgaande jaar de datum(s) van de vervangingsdag(en) kenbaar. Dit lijkt een formaliteit, maar doet u dat niet, dan zou uw werknemer die dag wel eens extra kunnen opeisen. Na 15 december kan u hierover nog steeds individuele afspraken maken met uw werknemers.

Wanneer uw werknemers hun vervangingsdagen vrij mogen bepalen, zorg er dan voor dat de regels hiervoor duidelijk in het arbeidsreglement beschreven staan. Binnen welke termijn moet de feestdag gerecupereerd worden, hoe lang op voorhand moet dit worden aangevraagd,…
De vervangingsdagen moeten wel binnen hetzelfde kalenderjaar vallen.

Deeltijdsen met vast rooster
Zelfs deeltijdsen met een vast werkrooster hebben recht op loon voor de feestdagen die vallen op een normale inactiviteitsdag. D.w.z. gaan we er opnieuw van uit dat dinsdag uw vaste sluitingsdag is, dan moeten ál uw werknemers de nationale feestdag op een ander moment recupereren, ook zij die bijvoorbeeld enkel op maandag en woensdag werken.]]>
<![CDATA[Discriminatie op basis van geslacht uitgebreid]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/discriminatie-op-basis-van-geslacht-uitgebreid Tue, 30 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/discriminatie-op-basis-van-geslacht-uitgebreid Net vóór de coronacrisis uitbrak werd het begrip “direct onderscheid op grond van geslacht” in de Genderwet uitgebreid. O.a. vrouwen die een ivf-behandeling ondergaan of vaders die op basis van hun vaderschapsverlof ontslagen worden, krijgen hierdoor meer rechtsmiddelen om discriminatie aan te vechten.

De Genderwet van 10 mei 2007 verbiedt zowel direct als indirect onderscheid op basis van geslacht op elk vlak, dus ook in de arbeidsrelaties. Een direct onderscheid op basis van geslacht wil zeggen dat een persoon minder gunstig wordt behandeld dan een andere persoon en dit enkel op basis van zijn of haar geslacht. In de werkomgeving zou zulk onderscheid kunnen spelen bij aanwerving, loonbeleid, het toekennen of weigeren van voordelen, promotie en bonussen of ontslag. Een zeer gevoelige materie, niet in het minst omdat in het geval van klachten het aan de werkgever is om het tegendeel te bewijzen.

Daarnaast heeft de wet het direct onderscheid op een aantal andere gronden gelijkgesteld met direct onderscheid op basis van geslacht. Zo was het al verboden om te discrimineren op basis van
 • zwangerschap
 • bevalling
 • moederschapsrust
 • geslachtsverandering
 • genderidentiteit
 • genderexpressie

De wetsaanpassing die vanaf 9 maart 2020 inging, voegt daar nog zes discriminatiegronden aan toe:
 • het geven van borstvoeding
 • adoptie
 • medische begeleide voortplanting (bijv. ivf)
 • sekse-kenmerken
 • vaderschap
 • meemoederschap

Werknemers of werkneemsters die kunnen aantonen dat zij om één van deze redenen ontslagen werden, kunnen op grond van de Genderwet een schadevergoeding van 6 maanden loon eisen. Inbreuken op de genderwet kunnen daarnaast leiden tot geldboetes en zelfs strafrechtelijke vervolging. Zorg er daarom voor dat u steeds objectieve redenen kan aantonen voor uw beslissingen, zoals waarschuwingen, beoordelingen en evaluaties.]]>
<![CDATA[Maximale kilometervergoeding daalt licht vanaf 1 juli]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/maximale-kilometervergoeding-daalt-licht-vanaf-1-juli Mon, 29 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/maximale-kilometervergoeding-daalt-licht-vanaf-1-juli De maximale kilometervergoeding voor verplaatsingen met de wagen wordt vanaf 1 juli naar beneden herzien voor de volgende twaalf maanden.

Wanneer uw werknemers in uw opdracht verplaatsingen maken met de eigen wagen, bromfiets of motorfiets, dan zal u doorgaans de kosten die hieraan verbonden zijn vergoeden. Omdat de werkelijke kosten niet altijd even makkelijk te becijferen zijn, werd hiervoor een forfaitair bedrag vastgesteld.

Het maximumbedrag van deze forfaitaire kilometervergoeding bedraagt vanaf 1 juli 2020 0,3542 €/kilometer. Tot vorige maand stond dit forfait op 0,3653 €. Meestal stijgt dit bedrag elk jaar lichtjes, dit jaar daalt het uitzonderlijk een beetje. Dat hangt samen met de brandstofprijzen en de index van de consumptieprijzen.

Dit bedrag wordt verondersteld de volledige kost van het voertuig te dekken dat uit het gebruik ervan voortvloeit. Voor terugbetaling van kosten in het kader van beroepsverplaatsingen is dit bedrag vrijgesteld van RSZ en belastingen. Wenst u meer te betalen, dan zal u moeten kunnen aantonen dat de werkelijke kosten inderdaad hoger lagen. Een verplichting is de terugbetaling overigens niet en u hoeft ook niet het maximale bedrag te betalen. Doet uw werknemer meer dan 24.000 km beroepsverplaatsingen per jaar, dan mag u dit forfait in principe niet gebruiken, maar dient u de reële kostprijs in rekening te brengen omdat de fiscus in zulke gevallen vermoedt dat het om verdoken loon gaat.

De RSZ aanvaardt dit bedrag ook voor de dagelijkse woon-werkverplaatsingen van uw werknemers met de eigen auto, in plaats van de wettelijk of bij cao voorziene terugbetaling. Hetzelfde bedrag mag, maar hoeft u niet te geven aan werknemers die te voet naar het werk komen.

Op die manier kan u vaak het nettoloon van uw werknemers op een goedkopere manier verhogen. Want ook in dit geval is de vergoeding vrij van RSZ en tot 410 euro per jaar (34,16 euro per maand) vrijgesteld van belastingen, op voorwaarde dat de werknemer ervoor opteert om in zijn belastingaangifte zijn werkelijke beroepskosten niet aan te tonen.

Meer weten over deze en andere vormen van loonoptimalisaties? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte. ]]>
<![CDATA[Vergeet uw flexi-periodeaangiften niet te verlengen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-flexi-periodeaangiften-niet-te-verlengen Mon, 29 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-flexi-periodeaangiften-niet-te-verlengen Maakt u gebruik van de periode-dimona voor uw flexi-jobs, dan mag u ook nu weer niet vergeten uw aangifte te vernieuwen voor de werknemers die bij u blijven werken.

Voor de dimona-aangifte van uw flexi-jobs hebt u de keuze tussen een dagaangifte of een periode-aangifte.

Met de dagaangifte doet u voor uw flexi-jobbers een dagelijkse dimona met opgave van begin- en einduur. Vergelijkbaar met de uuraangifte voor extra’s. De dagaangifte vereist natuurlijk een dagelijkse opvolging en een eventuele tijdige aanpassing van uw aangifte indien het einde van de prestaties vroeger of later viel dan voorzien. Anderzijds komen er bij de dagaangifte ook geen andere verplichtingen meer kijken.

Dat is wel het geval bij de periode-aangifte. Dit type aangifte kan u gebruiken wanneer u uw flexi-jobwerknemer voor een langere periode aan het werk zet. Op de dimonawebsite geeft u enkel de eerste en de laatste dag van de gewenste periode aan.

Maakt u gebruik van deze periode-aangifte, dan dient u, naast de flexi-raamovereenkomst die ook bij de dagaangifte verplicht is, ook een schriftelijke flexi-arbeidsovereenkomst op te stellen. Daarnaast moeten uw flexi-jobwerknemers hun prestaties dagelijks bijhouden in een tijdsregistratiesysteem.

Bovendien kan u een periode-aangifte steeds voor maximaal één kwartaal doen. Een volgende aangifte kan u ook maar ten vroegste één maand vóór het kwartaalbegin ingeven. Dat heeft te maken met het feit dat de dimonawebsite zelf gaat kijken of aan de tewerkstellingsvoorwaarde in T-3 is voldaan.

Op 30 juni lopen waarschijnlijk weer een heleboel periode-aangiften voor flexi-jobs af. Blijven deze flexi-jobbers ook volgend kwartaal nog voor u werken, vergeet dan niet om tijdig hun periode-aangifte én hun arbeidsovereenkomst te vernieuwen.]]>
<![CDATA[Vergeet uw bijlagen voor de vrijwillige netto-overuren niet te vernieuwen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-bijlagen-voor-de-vrijwillige-netto-overuren-niet-te-vernieuwen---- Mon, 29 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-bijlagen-voor-de-vrijwillige-netto-overuren-niet-te-vernieuwen---- Het lijkt slechts een formaliteit, maar in controles komt het toch aan bod. Wie zijn voltijders met netto-overuren laat werken moet elke zes maanden een verklaring van vrijwilligheid laten tekenen. Doet u dat niet, dan valt u opnieuw onder de oude regels waarin u de inspectiediensten moet verwittigen en uw overuren moet verantwoorden.

Voltijdse werknemers in de horeca die voor een werkgever werken die het GKS gebruikt, mogen sinds 1 januari 2018 hun 360 netto-overuren op vrijwillige basis presteren. Een hele vooruitgang, want het verloste u in één klap van de aangifte bij de inspectie en van de verplichte rechtvaardiging van de uren met even dubbelzinnige als onduidelijke termen als “onvoorziene noodzakelijkheid” of “buitengewone vermeerdering van werk”.

Helaas kwam deze vrijwilligheid er niet zonder kost, zij het een zeer kleine. Zo moet elke werknemer die gebruik wenst te maken van de vrijwillige overuren hiervoor zijn schriftelijk akkoord geven. En dit niet eenmalig, maar elke zes maanden opnieuw, voorafgaandelijk aan de betrokken periode.

Om het overzicht niet te verliezen, laat u best elke voltijder bij zijn indiensttreding zo’n akkoord ondertekenen. Het document verplicht u immers tot niets, het stelt u enkel in staat om op een eenvoudige manier met overuren te werken als u er nood aan heeft en de werknemer bereid is om ze te presteren. Laat vervolgens alle voltijders op 1 januari en 1 juli hun document vernieuwen. In onze nieuwsbrief zullen we u er telkens aan herinneren zodat u het niet vergeet.

Wat zijn de gevolgen als u deze bijlage niet laat tekenen? Ook zonder deze bijlage mag u netto-overuren inzetten, maar gelden in principe de oude spelregels dat u de overuren steeds aan de inspectie moet blijven melden en dat u het gebruik van de overuren moet kunnen motiveren aan de hand van één van de wettelijke motieven. Doet u geen van beide, dan bent u strikt genomen niet in orde met de overurenreglementering en loopt u het risico het netto-voordeel te verliezen.]]>
<![CDATA[Weldra ook in uw zaak? De consumptiecheque]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/weldra-ook-in-uw-zaak-de-consumptiecheque Mon, 29 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/weldra-ook-in-uw-zaak-de-consumptiecheque De consumptiecheque was één van de vele maatregelen die de regering onlangs voorstelde ter ondersteuning van de hardst getroffen sectoren én om de koopkracht van de werknemers te stimuleren.  Aanvankelijk bedoeld als “horecacheque” werd het idee al snel uitgebreid met twee andere sectoren, cultuur en sport. In afwachting van de definitieve teksten hebben de drie grote uitgevers van maaltijd- en ecocheques, Monizze, Sodexho en Edenred hun reclamecampagne voor de consumptiecheques alvast gelanceerd.

Consumptiecheques zijn geen verplichting. Elke werkgever kan individueel beslissen of hij zijn werknemers ermee wil belonen, tenzij een sectorale cao dit in de toekomst zou voorzien. Zo werd net voor het weekend beslist dat de federale zorgverleners een consumptiecheque zullen krijgen als beloning voor het harde werk tijdens de voorbije maanden, voor het personeel in de Vlaamse zorg worden er geen cheques voorzien. Uit een enquête van Edenred bleek dat 77% van de bevraagde werknemers uit de privé-sector voorstander is van de cheques. Maar voorlopig loopt het nog niet echt storm, maar dat verandert misschien van zodra men de cheques ook echt kan gaan bestellen.

De maximale waarde van de consumptiecheque bedraagt 300 euro per werknemer. Dit bedrag is vrijgesteld van belastingen en RSZ en in tegenstelling tot bijvoorbeeld de maaltijdcheques ook volledig aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever. De consumptiecheque kan besteed worden in de horecasector, de cultuursector en in bepaalde sportverenigingen. De consumptiecheque komt er enkel in papierformaat. Elke cheque heeft een maximale waarde van 10 euro. De cheques moeten ten laatste toegekend worden op 31 december 2020 en moeten gebruikt worden vóór 7 juni 2021. Er wordt nog bekeken of het ook mogelijk is om de cheques rechtstreeks bij een onderneming uit de horeca-, sport- of cultuursector aan te kopen.

Net zoals bij de maaltijdcheques moet er vooraf een cao of, in de meeste gevallen, een schriftelijke individuele overeenkomst opgesteld worden. De cheque mag ook niet toegekend worden ter vervanging van bestaand loon of voordelen. Eveneens zoals bij de maaltijdcheques moet de cheque op naam uitgereikt worden en moet het toegekende bedrag vermeld worden op de individuele rekening van de werknemer. Worden deze voorwaarden niet gerespecteerd, dan zullen de cheques als gewoon loon beschouwd worden.

De gekende providers werken alvast aan platformen waarop ondernemingen uit de horeca, sport- en cultuursector zich makkelijk kunnen registreren om de cheques te aanvaarden, ongeacht of ze nu reeds al dan niet deel uitmaken van hun netwerk. ]]>
<![CDATA[Corona-overmacht verlengt opzeg nu ook definitief]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/corona-overmacht-verlengt-opzeg-nu-ook-definitief Mon, 22 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/corona-overmacht-verlengt-opzeg-nu-ook-definitief Vandaag werd de wet tot opschorting van de opzeggingstermijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gepubliceerd. Daarmee komt er een einde aan een periode van maandenlange onzekerheid.

Voortaan wordt een opzeggingstermijn gegeven door een werkgever ook geschorst door de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Wordt de opzeg gegeven door de werknemer, dan loopt de termijn gewoon door tijdens de periode van overmacht. Een identieke behandeling dus voor tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen als voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De retroactiviteit waarvan lange tijd sprake is geweest, komt er niet.

U dient wel nog een onderscheid te maken naargelang de opzeggingstermijn aanving vóór of na 1 maart 2020 en naargelang de opzeggingstermijn nog steeds loopt of niet.

 • Was de opzeggingstermijn al gestart vóór 1 maart 2020, dan wordt de opzeggingstermijn NIET geschorst, zelfs al loopt hij nog steeds. 

 • Was de opzeggingstermijn gestart op of na 1 maart 2020 en is die inmiddels afgelopen, dan heeft dit geen enkel effect.

 • Was de opzeggingstermijn gestart op of na 1 maart 2020 en is die op 22 juni 2020 nog steeds lopende, dan schorsen de dagen tijdelijke werkloosheid vanaf 22 juni de opzeggingstermijn. M.a.w. elke tijdelijke werkloosheid vanaf vandaag verlengt de opzeggingstermijn met evenveel kalenderdagen. 
]]>
<![CDATA[De Corona-ondersteuningspremie]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-corona-ondersteuningspremie Mon, 22 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-corona-ondersteuningspremie We kondigden het eerder al aan: voor bedrijven die na de heropstart met een omzetdaling van minstens 60% geconfronteerd worden, komt er een eenmalige ondersteunende premie van 2.000 euro. Vlaio paste inmiddels haar website aan met daarop alle details. De premie aanvragen kan voorlopig nog niet.

De nieuwe premie is bedoeld ter ondersteuning van bedrijven die ook na de heropstart nog financiële problemen ondervinden van de corona-crisis.

Volgende bedrijven en ondernemers komen in aanmerking:

 • Zelfstandige in hoofdberoep;
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78;
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie) ;
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid;
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid;
 • Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

Volgende bedrijven en ondernemers zijn uitgesloten van de premie:

 • Managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is;
 • Activiteiten van hoofdkantoren;
 • Ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij VLAIO naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie of corona compensatiepremie;
 • De ondernemingen die op 1 mei 2020 nog niet opgestart waren;
 • De ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet het gevolg is van de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

Om aanspraak te maken op de ondersteuningspremie moet u verder voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Op 1 mei 2020 heeft u volgens de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) een actieve exploitatiezetel  in het Vlaams Gewest;
 • Uw onderneming is open gebleven tijdens de corona-crisis of is opnieuw geopend binnen de week na het opheffen van de verplichte sluiting;
 • U hebt een omzetdaling van minstens 60% in de eerste maand na de heropening (voor de horeca is dat de periode van 8 juni tot 8 juli) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling moet worden aangetoond aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie.

Wie tijdens de referteperiode in 2019 een abnormaal lage omzet realiseerde door bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid, mag de periode, mits motivering, vervangen door een andere referentieperiode. Een startende onderneming vergelijkt de gerealiseerde omzet in de periode van heropening met de verwachte omzet uit het financieel plan voor diezelfde periode. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

Omvang van de premie
De corona-ondersteuningspremie is eenmalig en bedraagt 2.000 euro. De premie wordt verhoogd per bijkomende exploitatiezetel met minstens één voltijdsequivalent ingeschreven bij de RSZ. Indien een onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.
Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld, kan een éénmalige forfaitaire premie van € 1.000 bekomen.
De premie is belastingvrij in de personen- en vennootschapsbelasting.

De premie aanvragen
Het aanvragen van de premie kan pas zodra de aanvraagtool online staat. Die wordt verwacht tegen de tweede helft van juli. Daarna hebt u tot 15 augustus de tijd om uw aanvraag in te dienen. Per onderneming dient u één aanvraag in, voor de verschillende exploitatiezetels samen. Bij elke aanvraag moet er een verklaring op eer worden ondertekend. Elke valse verklaring is een inbreuk tegen de wetgeving en zal gesanctioneerd worden. Er worden controles uitgevoerd. Dit kan tot 5 jaar na de toekenning van de steun. Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen.

Uitbetaling
Vlaio onderzoekt elke aanvraag en beslist of de premie zal worden toegekend. Deze beslising wordt u per mail meegedeeld en de betaling gebeurt daarna automatisch.

Voor wie nog steeds verplicht gesloten moet blijven (feestzalen, discotheken, pretparken, zwembaden,…) blijft de corona-sluitingspremie van kracht.]]>
<![CDATA[Horeca is uw passie, loonadministratie en personeelsbeheer die van ons]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/horeca-is-uw-passie-loonadministratie-en-personeelsbeheer-die-van-ons- Mon, 22 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/horeca-is-uw-passie-loonadministratie-en-personeelsbeheer-die-van-ons- Misschien hebt u tijdens de voorbije maanden voor het eerst met ons kennisgemaakt via onze nieuwsbrieven en wilt u ons nu wat beter leren kennen. Een uitstekend idee want Horecafocus is een gespecialiseerd advieskantoor en sociaal bureau voor de horecasector. Wij onderscheiden ons door onze sectorspecifieke kennis en jarenlange ervaring.

PERSOONLIJK
Bij ons is uw personeelsadministratie in goede handen. Een vlotte en stipte loonberekening waarbij persoonlijk contact een belangrijke rol speelt. U kan steeds terecht bij uw vaste contactpersoon met al uw vragen rond de verloning van uw personeel. Al onze medewerkers kennen de specifieke problematieken en eigenheden van de Horeca door en door en zetten de uitgebreide wetgeving om naar klare taal en praktische oplossingen. Ze begrijpen uw werkomgeving als geen ander en kunnen vlot inspringen wanneer uw vaste contactpersoon er eens niet is.

DESKUNDIG
Door de combinatie van dienstverlening, deskundigheid en technologie garandeert Horecafocus u dat …
 • uw lonen correct en tijdig worden uitbetaald. 
 • uw vragen snel en vooral zeer pragmatisch worden beantwoord.
 • we u, indien nodig, ter plaatse ondersteuning komen bieden zodat acute personeelsissues snel kunnen worden opgelost.
 • u kan vertrouwen op een vaste dossierbeheerder die uw zaak kent en begrijpt zodat zij of hij met u kan meedenken over personeelskosten en mogelijke optimalisaties.

VEELZIJDIG
Bij Horecafocus beseffen we dat personeelsbeheer verder gaat dan louter loon- en tewerkstellingsadministratie. Aanwerving, opleiding, loonbeleid, loonoptimalisatie, ontslag,… Ook voor deze zaken kan u een beroep doen op een Horecafocus-expert die u bijstaat met bruikbaar advies. Iemand die uw bedrijf kent, uw noden weet in te schatten en die kan optreden als uw eigen personeelsverantwoordelijke. Regelmatig of occasioneel, afhankelijk van uw behoeften.

Stelt u zich wel eens vragen bij uw personeelsbeleid of bij de organisatie van uw loonadministratie? U voelt aan dat uw structuur geoptimaliseerd kan worden of u wilt gewoon weten hoe goed u bezig bent en waar u nog kan verbeteren. Dankzij onze audits zorgen wij ervoor dat u kosten kan besparen en uw rendement verhoogt zonder op andere vlakken in te boeten.

Dus wenst u voor 2021 een sociaal bureau met passie voor Horeca, aarzel niet langer om in actie te schieten. Zeg deze week nog per aangetekende brief uw huidige sociaal secretariaat op. Belangrijk, want hoogstwaarschijnlijk is 30 juni uw uiterste opzegdatum. Daarmee hebt u de handen vrij om tegen het einde van het jaar een betere partner te zoeken voor uw personeelszaken, een sectorexpert. Nu opzeggen verbindt u bovendien tot niets en is vrij van risico.

Meer weten? Stuur ons een mailtje of neem een kijkje op onze website.]]>
<![CDATA[Kan u uw bonusplan nog bijsturen?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kan-u-uw-bonusplan-nog-bijsturen Thu, 18 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kan-u-uw-bonusplan-nog-bijsturen Aan het begin van het jaar hebt u trots een bonusplan ingevoerd voor uw werknemers. Maar dan kwam COVID-19 roet in het eten gooien en werden de omzetdoelstelling van zowel het eerste als het tweede kwartaal niet behaald. Uw werknemers begrijpen het wel, maar hadden er toch een beetje op gerekend. En u wil natuurlijk niet dat dat gevoel omslaat in demotivatie. Kan u uw plan nog aanpassen of is het mogelijk om een nieuw plan in te dienen?

Het bonusplan - officieel: “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen” – koppelt een fiscaal interessante bonus aan het behalen van collectieve doelstellingen voor de volledige onderneming of voor een groep van werknemers. Denken we daarbij aan omzet, gemiddeld kassaticket, klanttevredenheid,… Zolang de doelstellingen maar meetbaar, controleerbaar en onzeker zijn. U mag dus geen doel vooropstellen waarvan op voorhand al geweten is dat het behaald zal worden.

Het maximale bonusbedrag voor 2020 bedraagt €3.413 bruto. Van dat bedrag houdt de werknemer liefst €2.966 over. De totale kost voor de werkgever bedraagt €4.539, m.a.w. een rendement van 65%. En daarmee scoort het bonusplan een pak beter dan een gewone bruto bonus of opslag.

Maar wat kan u doen als door de coronacrisis uw bonus niet behaald zal worden, maar u toch iets wil geven om uw personeel extra te motiveren bij de heropstart? De doelstellingen van een ingediend bonusplan kan u enkel nog wijzigen als de referteperiode nog moet aanvangen. Stel dat u vier referteperiodes voorzien had die samenvallen met de vier kalenderkwartalen, dan bent u nog net op tijd om uw doelstellingen aan te passen voor het derde en vierde kwartaal. De wijziging gebeurt volgens dezelfde procedure die u ook voor een nieuw in te dienen plan moet volgen.

Dat is namelijk een tweede optie. Niets belet u immers om meerder bonusplannen over dezelfde periode in te dienen. Hier moet het dan wel over andere, nieuwe doelstellingen gaan. Bij het indienen van het plan mag maximaal één derde van de referteperiode voorbij zijn. Laat u uw plan lopen van 1 juli tot 31 december, dan hebt u dus de tijd tot 31 augustus om het in te dienen. Werkt u liever met twee referteperiodes van een kwartaal (1 juli – 30 september en 1 oktober – 31 december), dan hebt u tot 31 juli de tijd. De referteperiode moet wel steeds minstens drie maanden bedragen.

Bij de invoeringsprocedure hoort ook een opmerkingenregister voor uw personeel. Omdat nog steeds heel wat werknemers werkloos zijn wegens overmacht of van thuis uit werken, kan de procedure met het register tijdelijk vervangen worden door de volgende procedure:

 • Het bonusplan kan via mail verzonden worden naar de werknemers die op hun beurt hun opmerkingen via mail bij de werkgever of bij de inspectie TSW kunnen indienen.

 • De opmerkingen die bij de werkgever binnenkomen worden samengebracht in één document dat via mail of via de post wordt overgemaakt aan de inspectie TSW.  Zijn er geen opmerkingen dan ondertekent de werkgever het opmerkingenregister dat er geen opmerkingen waren en vermeldt de periode waarin de werknemers hun opmerkingen konden maken via mail. Indien er opmerkingen binnenkomen bij de inspectie zal de werkgever daarvan in kennis worden gesteld.

Blijkt uiteindelijk dat alsnog beide bonusplannen geheel of gedeeltelijk werden behaald, dan betaalt de werknemer wél bedrijfsvoorheffing op het stuk boven het vrijgestelde bedrag. Ook als de doelstellingen niet werden behaald kan de werkgever beslissen om een bonus uit te betalen, maar dan eveneens zonder de fiscale voordelen van het bonusplan.

Hulp nodig bij het opstellen van een bonusplan? Horecafocus helpt u hier graag bij. Bel (03/201.21.00) of mail ons.]]>
<![CDATA[Corona beïnvloedt ook het moederschapsverlof]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/corona-beinvloedt-ook-het-moederschapsverlof Thu, 18 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/corona-beinvloedt-ook-het-moederschapsverlof Veel zwangere werkneemsters proberen hun moederschapsverlof maximaal na de geboorte op te nemen. Om dit te kunnen doen moet er tijdens de zeven weken voorafgaand aan de bevallingsdatum wel gewoon gewerkt worden. Er bestond ook een beperkte lijst van gelijkgestelde afwezigheden, maar de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht stond daar niet bij. Net zo min als ziekte. Een wetswijziging past deze lijst retroactief aan.

Moederschapsverlof bestaat uit twee delen: de periode van prenatale rust, vóór de bevalling, het eigenlijke “zwangerschapsverlof” en de periode van postnatale rust na de bevalling, het “bevallingsverlof”. In totaal gaat het om 15 weken. In het geval van meerlingen wordt dit 17 weken die door de arts verlengd kunnen worden tot 19 weken. 

Het prenatale verlof bedraagt maximaal 6 weken, waarvan 1 week, de laatste week vóór de bevalling, verplicht op te nemen. Het postnatale verlof duurt minimaal 9 weken, maar wordt verlengd met de weken prenataal verlof (maximaal 5) die de werkneemster niet heeft opgenomen. Sinds enkele jaren kan de werkneemster maximaal 2 weken van haar postnatale rust opsparen om op te nemen binnen de 8 weken na haar werkhervatting.

De werkneemster kiest zelf of zij de vijf facultatieve weken prenatale bevallingsrust vóór dan wel na de bevalling zal opnemen. De meeste werkneemsters kiezen voor een zo groot mogelijk deel na de geboorte, maar dat kan enkel op voorwaarde dat zij vanaf de zevende week die de effectieve bevallingsdatum voorafging nog gewerkt hebben of in het geval van volgende gelijkgestelde afwezigheden:

 • Wettelijke vakantie
 • Feestdagen
 • Verlof om dwingende reden (“familiaal verlof”)
 • Periodes van economische werkloosheid (arbeiders)

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - de corona-werkloosheid - was daar dus niet bij. Werkneemsters waarvan de laatste weken zwangerschap vielen tijdens de voorbije maanden, moeten dus verplicht hun zes weken prenatale rust opnemen en konden daarvan geen weken overdragen naar de periode na de bevalling.

Hetzelfde was ook al altijd het geval bij ziekte. Bij ziekte voorafgaand aan de bevalling, diende de betaalde ziektedagen vaak naderhand omgezet te worden in onbetaalde dagen prenataal moederschapsverlof.

Daaraan komt nu een einde. De bovenvermelde lijst met gelijkstellingen wordt uitgebreid met volgende afwezigheden:

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 • Tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk wegens economische redenen voor bedienden
 • Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en ongeval
 • Volledige werkverwijdering in het kader van profylactisch verlof

Deze aanpassing gaat retroactief in vanaf 1 maart 2020 en kan dus gevolgen hebben voor lopende moederschapsverloven.]]>
<![CDATA[Kan u tijdelijke werkloosheid aanvragen voor een evenement dat werd geannuleerd?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kan-u-tijdelijke-werkloosheid-aanvragen-voor-een-evenement-dat-werd-geannuleerd Thu, 11 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kan-u-tijdelijke-werkloosheid-aanvragen-voor-een-evenement-dat-werd-geannuleerd Verschillende zomervenementen en –festivals zullen dit jaar niet kunnen plaatsvinden. Maar wat met de werknemers die normaliter voor dit evenement zouden aangeworven worden. Kunnen zij ook terugvallen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

De Minister van Werk heeft daarover recent in de Commissie Sociale Zaken een duidelijke uitspraak gedaan waarmee hij het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ook openstelt voor artiesten en tijdelijke werknemers van festivals en andere evenementen die werden geannuleerd. De werknemers of artiesten in kwestie zullen hierdoor een uitkering kunnen ontvangen voor de dagen waarop ze effectief zouden gewerkt hebben indien het evenement niet zou zijn afgelast.

Dat zijn veel voorwaardelijke wijzen in één zin. Er zijn dan ook een aantal strikte voorwaarden aan gekoppeld die door de RVA nauwlettend zullen worden nagezien en beoordeeld:

 1. Het evenement moet door een beslissing van de Nationale veiligheidsraad zijn afgelast of verboden omwille van het verbod op samenscholing van toeschouwers of deelnemers.
 2. Het evenement zou normaliter hebben plaatsgevonden in de periode van 14/03/2020 tot en met 31/08/2020.
 3. De werknemer (of artiest) zou tewerkgesteld moeten geweest zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst, ongeacht de functie.
 4. Was die arbeidsovereenkomst nog niet opgemaakt en getekend, dan moet de werknemer het schriftelijke bewijs van de belofte van een arbeidsovereenkomst (mails, brieven, affiche,…) kunnen leveren die dateert van vóór 15/04/2020, de dag waarop de Nationale Veiligheidsraad het verbod uitvaardigde om evenementen te organiseren.
 5. Gaat het niet om een artistieke prestatie, d.w.z. gaat het om horecapersoneel, podiumbouwers, evenementplanners, host en hostessen,… dan moet de werknemer bij zijn aanvraag eveneens het bewijs voegen dat hij tussen 14/03/2019 en 31/08/2019 tewerkgesteld is geweest in het kader van een gelijkaardig evenement.

De werknemer kan de aanvraag niet indienen vóór aanvang van de periode waarvoor de uitkering wordt aangevraagd en zal voor elk evenement een nieuwe aanvraag moeten doen.]]>
<![CDATA[Wat als één van uw werknemers ziek wordt op het werk?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wat-als-een-van-uw-werknemers-ziek-wordt-op-het-werk- Thu, 11 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wat-als-een-van-uw-werknemers-ziek-wordt-op-het-werk- Nu er steeds meer mensen opnieuw aan het werk gaan, verhoogt ook de kans dat iemand ziek wordt op het werk. Dat het daarbij om een onschuldige verkoudheid gaat is niet denkbeeldig, maar het risico op corona kan men voorlopig nog steeds niet uitsluiten. De FOD WASO heeft een aantal richtlijnen uitgewerkt voor het geval een werknemer ziek wordt op het werk.

Is uw werknemer nog in staat om zelfstandig terug naar huis te gaan, vraag hem dan om meteen zijn huisarts te contacteren en de zaak te verlaten. Bel desnoods een familielid om hem te komen halen of bestel een taxi. Zorg dat de zieke werknemer een mondmasker draagt en de handen grondig wast en ontsmet vóór het vertrek. Is de werknemer niet meer in staat om op eigen kracht naar huis te gaan, bel dan een ambulance. Zonder de werknemer in afwachting af in een afzonderlijke ruimte die u na zijn vertrek grondig ontsmet. Hetzelfde doet u met alle voorwerpen en oppervlakken waarmee de zieke werknemer in aanraking is geweest.

Collega’s die in contact zijn geweest met de zieke werknemer kunnen gewoon aan het werk blijven. Nauwe contacten worden niet meer automatisch getest of in afzondering geplaatst. Laat hen wel tweemaal per dag hun koorts meten en zeker alle aanbevolen hygiënische maatregelen opvolgen. Vraag hen tevens om u over hun situatie op de hoogte te houden en om hun huisarts te contacteren van zodra er symptomen optreden. ]]>
<![CDATA[Moet u voor zwangere werkneemsters bijkomende maatregelen nemen?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/moet-u-voor-zwangere-werkneemsters-bijkomende-maatregelen-nemen- Thu, 11 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/moet-u-voor-zwangere-werkneemsters-bijkomende-maatregelen-nemen- Eén van uw werknemers die opnieuw aan de slag is gegaan is zwanger. Moet u voor haar bijkomende maatregelen treffen, of volstaan de door de Veiligheidsraad opgelegde voorschriften?

Op basis van de huidige  kennis over COVID-19 worden zwangere werkneemsters momenteel niet meer als risicogroep beschouwd. Er zijn geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen meer kans hebben op besmetting of op een ernstiger ziekteverloop. In individuele gevallen kan de huisarts of gynaecoloog wel steeds beslissen dat de werkneemster niet langer arbeidsgeschikt is en hiervoor een attest uitschrijven.

U hoeft dus geen bijkomende preventiemaatregelen te nemen voor uw zwangere werkneemster, wat niet wil zeggen dat er geen andere wettelijke verplichtingen zijn.

Zo hebt u als werkgever sowieso de verplichting om samen met de arbeidsgeneesheer een analyse uit te voeren van de mogelijke risico’s in uw zaak voor de gezondheid en de veiligheid van de zwangere werkneemster en haar ongeboren kind. Die risicoanalyse moet u laten uitvoeren zodra u een werkneemster tewerkstelt of die nu zwanger is of niet. Blijkt hieruit dat bepaalde werkposten risico’s met zich meebrengen, dan zal u hiervoor de nodige maatregelen moeten treffen. U moet ook elke werkneemster van die risico’s op de hoogte brengen en van de maatregelen die hiervoor worden genomen. In het geval van een zwangerschap zal de arbeidsgeneesheer de werkneemster in kwestie onderzoeken in functie van de resultaten van die risicoanalyse. Op basis hiervan kan de arbeidsgeneesheer vervolgens een aanpassing van de arbeidsomstandigheden aanbevelen indien nodig.]]>
<![CDATA[Solidariteitsbijdrage Sabam/Unisono]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/solidariteitsbijdrage-sabamunisono Wed, 10 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/solidariteitsbijdrage-sabamunisono Hoewel zelf zwaar getroffen, wil de culturele sector zich solidair opstellen met de andere getroffen sectoren. SABAM/Unisono biedt daarom de mogelijkheid aan horecazaken om een vrijstelling van één maand aan te vragen.

Horeca- en handelszaken kunnen nog tot en met 30 juni een “solidariteitsbijdrage” aanvragen bij SABAM. Het betreft een vrijstelling van één maand op de auteursrechten. De bijdrage wordt gefinancierd met de rechten van auteurs, componisten en uitgevers.

De solidariteitsbijdrage geldt voor:
- Alle horeca- en handelszaken die verplicht gesloten zijn door de overheidsmaatregelen
- Kleine voedingswinkels die zelf beslisten te sluiten
- Ondernemingen van autocars en autobussen die door het verbod op niet-essentiële reizen en verplaatsingen hun activiteiten moesten staken

De bijdrage aanvragen doet u via uw persoonlijke MyUnisono-account.

De solidariteitsbijdrage kan de vorm aannemen van een creditnota voor wie zijn Unisono-factuur van dit kalenderjaar reeds betaalde, van een aangepaste factuur voor wie die nog niet ontving, of van een creditnota op de nog niet betaalde factuur.

U kan natuurlijk ook zelf uw solidariteit met de cultuursector betuigen door deze bijdrage niet aan te vragen.]]>
<![CDATA[Verlenging hinderpremie en nieuwe eenmalige premie aangekondigd]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/verlenging-hinderpremie-en-nieuwe-eenmalige-premie-aangekondigd Wed, 10 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/verlenging-hinderpremie-en-nieuwe-eenmalige-premie-aangekondigd De Vlaamse regering verlengt de ondersteunende premies. Zo wordt de hinderpremie voor een aantal sectoren verlengd en komt er een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro.

De Corona hinderpremie van het Vlaamse Gewest die normaal afliep op 12 juni wordt voor een aantal sectoren verlengd. Het betreft o.m. discotheken en dancings, zwembaden en sauna’s, pretparken en binnenspeeltuinen. Ook marktkramers die door de beperking van het aantal kramen niet kunnen starten, kunnen er gebruik van maken. Voor hen blijft de dagpremie van 160 euro per sluitingsdag verder lopen.

Voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie, of die eerder van een hinderpremie genoten werd, nog één keer, een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro in het leven geroepen.
De voorwaarden om van deze premie gebruik te kunnen maken zijn:

 • opnieuw de deuren geopend hebben en de activiteiten heropgestart hebben op basis van de beslissing van de Veiligheidsraad (voor de horeca: vanaf 8 juni).
 • een omzetverlies van minstens 60% kunnen aantonen in de maand na de heropening, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (voor de horeca: 8 juni-8 juli). Het omzetverlies moet kunnen aangetoond worden aan de hand van de dagontvangsten, de geleverde prestaties of de tijdsregistratie.

Het is, zoals intussen gekend, wel nog wachten op de definitieve testen.

Inmiddels werden ook al 24.000 aanvragen geweigerd van zaken die ten onrechte een hinderpremie hadden aangevraagd. ]]>
<![CDATA[Ook Waals gewest voert compensatiepremie in ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-waals-gewest-voert-compensatiepremie-in- Wed, 10 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-waals-gewest-voert-compensatiepremie-in- De compenserende maatregelen voor bedrijven die te lijden hebben onder de corona-crisis verschillen van gewest tot gewest. In Wallonië was er reeds de compensatievergoeding van 5.000 euro voor zaken die verplicht de deuren moesten sluiten. Nu komt daar ook een vergoeding bij voor zaken die niet verplicht moesten sluiten, maar wel grote nadelen ondervonden van COVID-19.

Het betreft een eenmalige forfaitaire vergoeding van 2.500 euro per ondernemingsnummer waarvan men kan genieten als men aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het betreft een zelfstandige of een kleine of micro-onderneming, d.w.z. minder dan 50 werknemers en een jaarlijkse omzet of balanstotaal die niet hoger zijn dan 10 miljoen euro.
 • Gesitueerd in het Waalse Gewest.
 • Ondernemers moeten kunnen aantonen dat hun activiteiten aanzienlijk werden onderbroken als gevolg van het coronavirus.
 • Voor zelfstandigen die actief zijn als natuurlijk persoon en voor bedrijven waarvan de zaakvoerder zelfstandig is, moet het volledige overbruggingsrecht zijn aangevraagd vóór 5 mei 2020 en moet het zijn toegekend voor de maanden maart en april.
 • Ondernemingen waarvan de zaakvoerder niet zelfstandig is, hebben recht op de premie indien de meerderheid van de werknemers tijdelijk werkloos is door de coronacrisis.
 • De onderneming heeft nog geen andere premie ontvangen (d.w.z. de vergoeding van 5.000 euro)
 • Er zullen in boekjaar 2020 geen dividenden worden uitgekeerd.

De premie kan online worden aangevraagd via indemnitecovid.wallonie.be en dient te gebeuren vóór 30 juni 2020.]]>
<![CDATA[Nieuwe Brusselse compensatiepremie]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuwe-brusselse-compensatiepremie Wed, 10 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuwe-brusselse-compensatiepremie Ondernemers uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die niet verplicht moesten sluiten maar een groot omzetverlies lijden door COVID-19 kunnen vanaf nu een eenmalige compensatiepremie aanvragen van 2.000 euro.

De premie is er voor zelfstandige ondernemers of vennootschappen waarvan de zaakvoerder het volledige overbruggingsrecht geniet voor maart of april 2020 dat hem vóór 3 juni 2020 werd toegekend, en voor vennootschappen waarvan de zaakvoerder geen zelfstandige is en waarvan de meerderheid van de werknemers in maart of april tijdelijk werkloos was in het kader van corona.

Om in aanmerking te komen voor de premie moet men o.m. voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Op 18 maart 2020 een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingeschreven hebben in de KBO en er een economische activiteit uitoefenen;
 • Maximaal 5 werknemers in VTE tewerkstellen;
 • Geen COVID-19-premie van 4.000 euro of een andere corona-premie hebben aangevraagd bij een gewest of gemeenschap;
 • Tijdens het lopende belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren niet meer dan 200.000 euro de minimis-steun ontvangen hebben.

De premie bedraagt 2.000 euro en is eenmalig.

Ondernemers die in aanmerking komen voor de premie moeten hun aanvraag elektronisch indienen via het aanvraagformulier op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid tussen 8 juni en 30 juni 2020.
]]>
<![CDATA[Overzicht nieuwe steunmaatregelen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/overzicht-nieuwe-steunmaatregelen Mon, 08 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/overzicht-nieuwe-steunmaatregelen De Superkern besliste zaterdag over de aangekondigde steunmaatregelen voor de economie en een aantal specifieke sectoren zoals de horeca. Het is nog wel even wachten op de definitieve teksten met daarin alle details, maar volgende besluiten werden alvast genomen.

Tijdelijke werkloosheid
De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de horeca wordt verlengd tot 31 december 2020. Voor andere sectoren is er een verlenging tot 31 augustus. Voor werknemers voor wie de overmacht reeds eerder werd aangevraagd hoeven noch werkgever noch werknemers iets te doen.

Overbruggingsrecht
Horeca-uitbaters die niet kunnen heropstarten of zeven dagen op rij gesloten zijn, zullen alvast minstens tot 31 augustus gebruik kunnen maken van het overbruggingsrecht. Deze periode kan nog verlengd worden tot eind december. Zij zullen hun aanvraag wel moeten motiveren.
Nieuw is het “heropstart-overbruggingsrecht” voor zaken die wel kunnen heropstarten, maar nog niet op volle capaciteit kunnen draaien, zoals cafés en restaurants die door de afstandsregels maar een deel van hun tafels kunnen benutten. Zij zullen een omzetdaling van minstens 10% moeten kunnen aantonen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het vorige jaar. 

BTW-verlaging
De BTW op maaltijden wordt tijdelijk verlaagd van 12 naar 6% en voor dranken, uitgezonderd voor alcoholische dranken, van 21 naar 6%. Deze maatregel geldt tot 31 december 2020.

Gedeeltelijke vrijstelling BV
Bedrijven die de voorbije maanden een beroep moesten doen op tijdelijke werkloosheid zullen voor de maanden juni, juli en augustus slechts de helft van de bedrijfsvoorheffing moeten doorstorten.

Betalingsuitstel
Het betalingsuitstel voor bedrijfsvoorheffing, BTW, personen- en vennootschapsbelasting wordt verlengd tot 31 december 2020. Dit uitstel geldt voor alle bedrijven ongeacht hun activiteitensector die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…). Bedrijven zullen dit betalingsuitstel wel individueel moeten aanvragen bij de FOD Financiën. U gebruikt hiervoor het formulier dat de FOD Financiën ter beschikking stelt. U doet één aanvraag per schuld die u wilt uitstellen, op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht.

Hinderpremie
De Vlaamse hinderpremie van 4.000 euro en 160 euro per dag vanaf 6 april werd uitdrukkelijk toegekend aan bedrijven die verplicht moesten sluiten en komt bijgevolg te vervallen.

Consumptiecheque
Elke werkgever kan dit jaar aan zijn werknemers een consumptiecheque van maximaal 300 euro toekennen. Deze cheque is vrij van belastingen en RSZ en volledig aftrekbaar. De cheque kan worden uitgegeven in de sectoren die de voorbije maanden het hardst werden getroffen. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan de horeca en de cultuursector, maar de cheque zal ook kunnen gebruikt worden bij bijvoorbeeld de kapper en in kledingwinkels.

NMBS Railpass
Om het toerisme in eigen land te promoten krijgt elke inwoner een 10-rittenpas van de NMBS geldig van 1 juli tot en met 31 december van dit jaar. Het fietssupplement voor de trein wordt gedurende die periode tijdelijk afgeschaft.]]>
<![CDATA[Moet u voor zwangere werkneemsters bijkomende maatregelen nemen?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/moet-u-voor-zwangere-werkneemsters-bijkomende-maatregelen-nemen Fri, 05 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/moet-u-voor-zwangere-werkneemsters-bijkomende-maatregelen-nemen Eén van uw werknemers die opnieuw aan de slag is gegaan is zwanger. Moet u voor haar bijkomende maatregelen treffen, of volstaan de door de Veiligheidsraad opgelegde voorschriften?

Op basis van de huidige  kennis over COVID-19 worden zwangere werkneemsters momenteel niet meer als risicogroep beschouwd. Er zijn geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen meer kans hebben op besmetting of op een ernstiger ziekteverloop. In individuele gevallen kan de huisarts of gynaecoloog wel steeds beslissen dat de werkneemster niet langer arbeidsgeschikt is en hiervoor een attest uitschrijven.

U hoeft dus geen bijkomende preventiemaatregelen te nemen voor uw zwangere werkneemster, wat niet wil zeggen dat er geen andere wettelijke verplichtingen zijn.

Zo hebt u als werkgever sowieso de verplichting om samen met de arbeidsgeneesheer een analyse uit te voeren van de mogelijke risico’s in uw zaak voor de gezondheid en de veiligheid van de zwangere werkneemster en haar ongeboren kind. Die risicoanalyse moet u laten uitvoeren zodra u een werkneemster tewerkstelt of die nu zwanger is of niet. Blijkt hieruit dat bepaalde werkposten risico’s met zich meebrengen, dan zal u hiervoor de nodige maatregelen moeten treffen. U moet ook elke werkneemster van die risico’s op de hoogte brengen en van de maatregelen die hiervoor worden genomen. In het geval van een zwangerschap zal de arbeidsgeneesheer de werkneemster in kwestie onderzoeken in functie van de resultaten van die risicoanalyse. Op basis hiervan kan de arbeidsgeneesheer vervolgens een aanpassing van de arbeidsomstandigheden aanbevelen indien nodig.]]>
<![CDATA[Wat als één van uw werknemers ziek wordt op het werk?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wat-als-een-van-uw-werknemers-ziek-wordt-op-het-werk Fri, 05 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wat-als-een-van-uw-werknemers-ziek-wordt-op-het-werk Nu er steeds meer mensen opnieuw aan het werk gaan, verhoogt ook de kans dat iemand ziek wordt op het werk. Dat het daarbij om een onschuldige verkoudheid gaat is niet denkbeeldig, maar het risico op corona kan men voorlopig nog steeds niet uitsluiten. De FOD WASO heeft een aantal richtlijnen uitgewerkt voor het geval een werknemer ziek wordt op het werk.

Is uw werknemer nog in staat om zelfstandig terug naar huis te gaan, vraag hem dan om meteen zijn huisarts te contacteren en de zaak te verlaten. Bel desnoods een familielid om hem te komen halen of bestel een taxi. Zorg dat de zieke werknemer een mondmasker draagt en de handen grondig wast en ontsmet vóór het vertrek. Is de werknemer niet meer in staat om op eigen kracht naar huis te gaan, bel dan een ambulance. Zonder de werknemer in afwachting af in een afzonderlijke ruimte die u na zijn vertrek grondig ontsmet. Hetzelfde doet u met alle voorwerpen en oppervlakken waarmee de zieke werknemer in aanraking is geweest.

Collega’s die in contact zijn geweest met de zieke werknemer kunnen gewoon aan het werk blijven. Nauwe contacten worden niet meer automatisch getest of in afzondering geplaatst. Laat hen wel tweemaal per dag hun koorts meten en zeker alle aanbevolen hygiënische maatregelen opvolgen. Vraag hen tevens om u over hun situatie op de hoogte te houden en om hun huisarts te contacteren van zodra er symptomen optreden. ]]>
<![CDATA[BV tijdelijke werkloosheidsuitkering verlaagd vanaf mei]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/bv-tijdelijke-werkloosheidsuitkering-verlaagd-vanaf-mei Fri, 05 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/bv-tijdelijke-werkloosheidsuitkering-verlaagd-vanaf-mei Het percentage bedrijfsvoorheffing dat vanaf mei wordt ingehouden op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wordt verlaagd. Aan de eindbelasting wijzigt er evenwel niets.

Op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wordt standaard 26,75% bedrijfsvoorheffing (BV) ingehouden. Hetzelfde BV-tarief wordt toegepast voor eventuele aanvullingen op de werkloosheidsuitkering door de werkgever.

Voor de uitkeringen die toegekend worden vanaf 1 mei 2020 tot en met het einde van het jaar wordt het BV-tarief verlaagd naar 15% en dit voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid, dus niet enkel overmacht, ook voor bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Voor de aanvullingen door de werkgever of een fonds blijft het tarief wel op 26,75%.

Hiermee hebt u meteen een verklaring waarom uw werknemers deze maand mogelijk meer gestort kregen van de RVA dan vorige maand. Let wel op, de verlaging is er één op korte termijn. Bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de personenbelasting waarbij normaal loon, uitkeringen en eventuele andere inkomsten van het volledige kalenderjaar worden samengeteld en er ook nog rekening wordt gehouden met eventuele leningen, fiscale attesten enz… Die eindbelasting blijft ongewijzigd, de werknemer gaat dus uiteindelijk niet minder belastingen betalen, er wordt nu enkel een lager voorschot ingehouden!]]>
<![CDATA[Mag u als werkgever coronatests opleggen?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/mag-u-als-werkgever-coronatests-opleggen Fri, 05 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/mag-u-als-werkgever-coronatests-opleggen Kan u uw werknemers op corona laten testen voor u weer open gaat? Kan u die test verplichten? En mag u die zelf organiseren of moet u daarvoor via uw externe dienst en arbeidsgeneesheer passeren? Zoals verwacht blijkt het allemaal nogal gevoelig te liggen.

Het is niet eens zo’n gekke vraag of u uw werknemers na afloop van de verstrengde maatregelen kan verplichten om eerst op consultatie te gaan bij hun huisarts vooraleer ze het werk hervatten. Of om zelf zo’n onderzoek of test te organiseren. Maar kan dat wel?

In principe mag een werkgever zelf geen testen verrichten met het oog op het verkrijgen van medische informatie over de gezondheidstoestand van een werknemer. Zelfs de temperatuur van uw werknemers meten is niet toegestaan, tenzij u uw arbeidsreglement in die zin zou aanpassen. Zeker het systematisch testen, zonder enige aanwijzing, is doorgaans verboden. Een werkgever mag ook niet eisen dat er een medisch attest van de huisarts wordt voorgelegd en al helemaal niet op eigen houtje een werknemer in ziekteverlof plaatsen.

Maar desperate times call for desperate measures. Het kabinet van minister De Block bevestigde alvast dat een werkgever corona-tests voor zijn personeelsleden mag laten uitvoeren door een medisch laboratorium naar keuze, buiten de arbeidsgeneesheer om dus. Puur preventief, zelfs als de werknemers geen symptomen vertonen. Met dien verstande dat elke werknemer vrij is om zo’n test te weigeren. De werkgever mag het resultaat van zo’n test ook niet kennen, al is dat momenteel nogal moeilijk. Een werknemer die positief test zal sowieso in quarantaine worden geplaatst.

Over het nut en de waarde van zo’n tests lopen de meningen sterk uiteen. Sommigen zien hierin de mogelijkheid om veel breder te gaan testen wat de maatschappij ten goede komt. Een vroege opsporing is ook belangrijk omdat mensen het meest besmettelijk zijn net voor ze symptomen krijgen. Anderzijds wordt ca. 30 procent van de besmettingen bij zo’n test niet gedetecteerd, wat tot een vals gevoel van veiligheid zou kunnen leiden. Bij een eenvoudige meting van de lichaamstemperatuur ligt de kans op fouten en overhaaste conclusies nog veel hoger.

U kan hier dus maar best op een voorzichtige, maar tegelijk ook pragmatische manier mee omspringen. U mag tests aanbieden, maar niet verplichten. Idem voor een dagelijkse koortsmeting, al mag u daarbij niet uit het oog verliezen dat koorts vele oorzaken kan hebben en bij onnodige paniek is niemand gebaat. Zorg voor goede afspraken, geef zelf het goede voorbeeld inzake hygiëne en social distancing en stel voldoende beschermingsmateriaal ter beschikking. Op die manier kan u de juiste setting creëren waarin uw medewerkers, maar ook uw klanten, sneller spontaan hun verantwoordelijk zullen opnemen en minder gauw bezwaar zullen hebben tegen de genomen maatregelen. Blijf in elk geval waakzaam voor werknemers en klanten die ziektesymptomen vertonen. Vraag hen om in ieders belang de zaak te verlaten en onmiddellijk een dokter te raadplegen.]]>
<![CDATA[Op werkloosheid en toch bijklussen als flexi-jobber?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/op-werkloosheid-en-toch-bijklussen-als-flexi-jobber Fri, 05 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/op-werkloosheid-en-toch-bijklussen-als-flexi-jobber U hebt een goeie flexi-jobber die u graag vanaf volgende week opnieuw zou inzetten. Maar op zijn vaste job blijft hij nog een tijdje werkloos. Kan dat wel?

Ja, dat kan. Een tijdelijk werkloze mag altijd aan de slag gaan bij een andere werkgever dan deze waarbij hij tijdelijk werkloos is gesteld. De persoon dient dan wel zo snel mogelijk en liefst op voorhand zijn uitbetalingsinstelling – d.z.w. de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen of zijn vakbond – hierover in te lichten. Dat kan op gelijk welke wijze: per brief, per mail, per telefoon, maar er bestaat ook een specifiek formulier voor: CORONA-TW-AANGIFTE-WERK

Natuurlijk zal men de inkomsten als flexi-jobber (of als vaste werknemer of extra) niet kunnen cumuleren met een werkloosheidsuitkering. De RVA zal de werkloosheidsuitkering dan ook verlagen op basis van de bijkomende inkomsten.

Hou er wel rekening mee dat een werkgever niet zomaar flexi-jobbers mag inzetten als zijn vaste mensen nog op tijdelijke werkloosheid staan.

Lees ook:
Opnieuw aan de slag, waar moet u zeker aan denken?
]]>
<![CDATA[Aanbevelingen voor hotels en B&B’s]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/aanbevelingen-voor-hotels-en-bampbs Fri, 05 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/aanbevelingen-voor-hotels-en-bampbs Samen met de cafés en restaurants mogen volgende week ook de Bed & Breakfasts opnieuw open. Hotels mochten de voorbije maanden wel gewoon open blijven. Er werden voor hen geen specifieke regels uitgewerkt. “De hotelsector heeft zelf een protocol met veiligheidsmaatregelen gemaakt”, klinkt het op het kabinet van de eerste minister, “De B&B’s kunnen zich daaraan spiegelen”.

Uitbaters van hotels en B&B’s dienen zich natuurlijk ook te houden aan de algemene voorwaarden die aan de horeca worden opgelegd. Werk dus zoveel mogelijk op reservatie, afficheer de regels en hou een welkomsgesprek, eten en drinken in restaurant of bar kan uitsluitend zittend met bediening aan tafel, zorg voor regelmatige reiniging en ontsmetting en respecteer de social distancing van 1,5 meter, draag mondmaskers, voorzie handgel,…

Daarnaast zijn er een aantal specifieke aanbevelingen voor de sector. We overlopen ze met u, maar met een beetje gezond verstand komt u al een heel eind.

- Beperk het fysiek contact met gasten en laat zoveel mogelijk online in- en uitchecken.

- Voorzie plaatsen waar de sleutels contactloos kunnen gedeponeerd worden en desinfecteer de sleutels na afloop.

- Verwijder of beperk alle losse, niet noodzakelijke voorwerpen aan de receptie, de lobby en de kamer zelf: welkomsdrankjes en versnaperingen in zelfbediening, magazines, stadsgisten, balpennen, promomateriaal, schalen met snoepjes,… Ook de minibar moet leeg blijven.

- Stel een duidelijke procedure op voor de schoonmaak en laat steeds dezelfde personen dezelfde kamers of verdiepingen reiningen. Zorg ervoor dat er nooit gekuist wordt terwijl de gast nog in de kamer aanwezig is. Besteed daarbij extra aandacht aan de contactpunten die het vaakst worden aangeraakt zoals lichtschakelaars, handgrepen, afstandsbediening, kranen, …

- Elke kamer moet dagelijks verlucht worden, na het uitchecken gedurende minstens één uur. Kamers zonder venster mogen niet verhuurd worden.

- Kamers die meerdere dagen door dezelfde gasten gebruikt worden, hoeft u niet dagelijks te reinigen.

- Alle reinigingsdoeken moeten na elke kamer vervangen worden, herbruikbaar materiaal op 60° gewassen. 

- Moedig het gebruik van trappen aan. Het delen van liften kan enkel door personen die een kamer delen. De bedieningspanelen moeten meermaals daags grondig gereinigd worden.

- Het gebruik van sanitair door niet-gasten is verboden.

- Hebt u een zelfbedieningstoog, zorg dan dat ook hier de social distancing kan worden nageleefd. Zorg dat klanten zelf niet bij bestek, borden en onverpakte voedingswaren kunnen, werk bij voorkeur met voorverpakte producten of personeel dat het eten serveert. Tracht het zo te organiseren dat er zich geen wachtrijen vormen aan de toog.

- Drank- en koffieautomaten die door klanten worden bediend, moeten na elke klant worden ontsmet. Beter is dus ze door personeel te laten bedienen.

- Bij roomservice brengt de medewerker de bestelling enkel tot aan de deur en wordt elk fysiek contact vermeden.]]>
<![CDATA[Raad van State verbiedt retroactiviteit in wetsvoorstel corona-ontslagen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/raad-van-state-verbiedt-retroactiviteit-in-wetsvoorstel-corona-ontslagen Fri, 05 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/raad-van-state-verbiedt-retroactiviteit-in-wetsvoorstel-corona-ontslagen De Raad van State tikte vandaag de Kamer op de vingers over het wetsvoorstel rond de corona-ontslagen. Daarin wordt nu al meer dan een maand getwist over de retroactieve toepassing van de maatregel.

Waar ging het ook alweer over? Om redenen die niet te achterhalen vallen, wordt de opzegperiode wel geschorst – lees verlengd – bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen, maar niet in het geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, waarin vele bedrijven zich nu bevinden of bevonden.

Concreet kwam het erop neer dat wanneer een werkgever tijdens de voorbije maanden een werknemer ontsloeg, de opzegperiode gewoon begon te lopen en in vele gevallen ook afliep tijdens de overmacht. Met andere woorden, zonder dat het ontslag de werkgever ook maar één euro had gekost. Ideaal om eindelijk van een vervelende werknemer af te raken, maar ook niet helemaal eerlijk en correct natuurlijk.

De discussie ging aan het rollen toen schoenenketen Torfs bewust van het hiaat gebruik maakte om opzegkosten te besparen. Er werd een wetsvoorstel ingediend dat van overmacht wel een afwezigheid wil maken die de opzegtermijn opschort. Die aanpassing zou zelfs retroactief ingaan en net daarover is men nu al meer dan een maand aan het redetwisten. Die situatie zorgt al een hele tijd voor rechtsonzekerheid, want werkgevers die tijdens de periode van overmacht overgingen tot ontslag, hing daardoor nog een mogelijke verbrekingsvergoeding boven het hoofd. 

De Raad van State oordeelde vandaag dat de retroactiviteit in het wetsvoorstel niet aanvaardbaar is. 'De terugwerkende kracht kan enkel worden verantwoord als ze onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van een doelstelling van algemeen belang', oordeelt de Raad. Dat is niet het geval en daarom 'dient dan ook te worden afgezien van elke retroactiviteit van de voorgestelde regeling'.

Concreet wil dit dus zeggen dat werknemers die tijdens de overmacht worden ontslagen na de goedkeuring en publicatie van het wetsvoorstel hun volledige opzeg behouden. Voor werknemers van wie de opzeg al is afgelopen, is dit niet het geval.

Wordt alweer vervolgd...]]>
<![CDATA[Mag u de identiteit van positief geteste werknemers bekend maken?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/mag-u-de-identiteit-van-positief-geteste-werknemers-bekend-maken Fri, 05 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/mag-u-de-identiteit-van-positief-geteste-werknemers-bekend-maken Een werknemer testte positief. Mag u dit zomaar bekendmaken ter voorkoming van verdere verspreiding? En mag u überhaupt vragen stellen naar iemands gezondheidstoestand? Of met andere woorden, hoe rijmt u COVID-19 met de GDPR?

Het spreekt voor zich dat u liefst het zekere voor het onzekere neemt nu u weer opengaat. Vragen of de werknemer of iemand in zijn naaste omgeving de voorbije maanden positief testte of ziek is geweest lijkt dan ook de normaalste zaak van de wereld. U staat immers ook in voor het welzijn van uw overige personeelsleden.

Maar dat is buiten de GDPR gerekend. U weet wel, de General Data Protection Regulation, die ons sinds enkele jaren strikte richtlijnen oplegt over alles wat privacy en gegevensbescherming betreft. Die laat in principe niet toe dat u informatie over iemands gezondheidstoestand opvraagt, laat staan verwerkt, tenzij die persoon u hiervoor zijn of haar expliciete toestemming geeft. Werknemers verplichten om een medische vragenlijst in te vullen kan in elk geval niet. In een relatie van werknemer tot werkgever liggen dergelijke vragen bovendien nog een stuk gevoeliger omdat de werknemer misschien niet durft te weigeren.

Deelt de werknemer u mee dat hij of zij of een gezinslid besmet was, dan stelt zich een volgende probleem. Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die toeziet op de naleving van de GDPR,  mag de werkgever met het oog op bijvoorbeeld de preventie van verdere verspreiding andere werknemers op de hoogte brengen van een besmetting zonder evenwel de identiteit van de betrokkene te vermelden. Dit zou een stigmatiserend effect kunnen hebben. U mag de naam van het besmette personeelslid wel meedelen aan de arbeidsgeneesheer.

De lijn tussen het opvragen van gevoelige gegevens en werknemers ertoe brengen dat ze deze spontaan aan u meedelen is zeer dun. Ook de afweging tussen het respecteren van de privacy en het algemeen belang van de collega’s is niet eenvoudig. Tracht in elk geval de grondbeginselen van de GDPR in het achterhoofd te houden: wees transparant over de informatie die u vraagt, vraag niet meer dan noodzakelijk en relevant is en gebruik de verkregen informatie enkel voor de beoogde doelstelling. Volgens sommigen geldt in het uitzonderlijke geval van corona zelfs een spontane meldingsplicht van de werknemer aan de werkgever of de arbeidsgeneesheer omdat de ziekte een groot gevaar betekent voor de collega’s.]]>
<![CDATA[Hoe garandeert u een maximale veiligheid voor uw personeel?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoe-garandeert-u-een-maximale-veiligheid-voor-uw-personeel Thu, 04 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoe-garandeert-u-een-maximale-veiligheid-voor-uw-personeel Ook in afbouwfase 3 blijven hygiënemaatregelen essentieel. De maatregelen die u naar uw klanten toe moet nemen kon u elders op onze website reeds lezen. Als werkgever hebt u ook de verplichting om “als een goed huisvader te zorgen dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.” Met de volgende aandachtsregels zetten wij u alvast een eind op weg.

Sensibilisering
Overleg regelmatig met uw personeel over de maatregelen die u genomen hebt of zal nemen. Geef duidelijke instructies en ga na of iedereen de instructies goed begrepen heeft. Benadruk het belang van de maatregelen en herhaal de instructies regelmatig. Vergeet daarbij ook uw flexibele medewerkers niet: studenten, flexi-jobbers, extra’s en uitzendkrachten. De situatie is nieuw voor iedereen, wees kritisch voor de manier waarop u de maatregelen toepast en sta open voor suggesties ter verbetering.

Handhygiëne
Werknemers moeten minstens om het half uur de handen wassen en ontsmetten. Bedienend personeel wast of ontsmet de handen steeds tussen afruimen en opdienen. Gebruik bij voorkeur water en vloeibare zeep en papieren doekjes om te drogen, geen handdoeken of elektrische drogers. Voorzie handgels op plaatsen waar handen wassen niet altijd mogelijk is (bijv. in de zaal, aan de kleedkamer, in de stockageruimte,…), bij voorkeur in een dispenser die niet moet worden aangeraakt. Niet alle zepen en gels zijn even geschikt, bij twijfel vraagt u best advies aan uw apotheker of arbeidsgeneesheer.

Doe best even voor hoe u op een efficiënte manier de handen ontsmet en wast. Veel mensen doen dit nog steeds niet juist. Grondig de handen ontsmetten met alcoholgel duurt minstens 20 tot 30 seconden, de handen wassen 40 tot 60 seconden! Op de website zorg-en-gezondheid.be van de Vlaamse overheid vindt u hierover instructiefilmpjes en posters.

Hoesten en niezen gebeurt in de elleboog of in een papieren zakdoek die u meteen daarna wegwerpt in een vuilnisbak met deksel.

Mondmaskers
Bedienend personeel draagt een mondmasker of een stoffen alternatief. De meeste mondmaskers beschermen de drager niet tegen het virus, ze houden enkel een deel van de lichaamsvloeistoffen tegen die door de drager worden uitgestoten. Ook in de keuken voorziet u best mondmaskers als de 1,5 meter-regel niet kan worden nageleefd. U kan eventueel ook plastieken face shields overwegen in de keuken.

Social distancing
Pas de regels van de social distancing maximaal toe, zowel tussen personeel en klanten als tussen personeel onderling. Contact vermijden met andere personen binnen 1,5 meter blijft de beste manier om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Probeer ook in de keuken zo veel mogelijk de afstand van 1,5 meter te respecteren of voorzie plexi-schermen of andere fysieke barrières. U kan bijvoorbeeld markeringen aanbrengen op de grond om werkplekken af te bakenen en om de looprichting – in en uit de keuken – aan te duiden. Beperk ook het aantal personen dat tegelijkertijd in de kleedkamer is. Tracht ook pauze- en lunchmomenten zoveel mogelijk te spreiden zodat er niet teveel mensen samen zitten. Idem voor rookpauzes.

Opsplitsen van taken
Afruimen en opdienen gebeurt bij voorkeur door verschillende personen. In de keuken werkt elke persoon bij voorkeur slechts aan één gerecht of bestelling.

Gedeelde voorwerpen of oppervlakken
Zorg ervoor dat het personeel zo weinig mogelijk werkmateriaal deelt: messen, potten, pannen, balpennen, …. Handdoeken, afwasmateriaal en kokskleding moeten geregeld gewisseld worden. Ook de kassa moet steeds door dezelfde persoon bediend worden. Gedeeld materiaal moet na gebruik steeds worden ontsmet. Hetzelfde geldt voor oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.

Reinigen van de werkplek
De werkplek moet tussen de shiften door grondig worden gereinigd. Vergeet ook het kantoor, de kleedruimtes en de ruimtes voor rust- en lunchpauzes niet. Plaatsen die daarbij extra aandacht moeten krijgen zijn deurklinken, leuningen, lichtschakelaars, kranen, toetsenborden en computermuizen, handgrepen van kasten en schuiven en bedieningsknoppen van toestellen en machines.
Zorg ook voor voldoende en regelmatige verluchting van de werkruimten, hetzij door een raam of deur open te zetten, hetzij door mechanische ventilatie.


Natuurlijk dienen ook al de gebruikelijke HACCP-regels nog steeds worden toegepast.

Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kan u een uitgebreide gids downloaden met tips om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.
]]>
<![CDATA[Opnieuw aan de slag, waar moet u zeker aan denken?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/opnieuw-aan-de-slag-waar-moet-u-zeker-aan-denken Thu, 04 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/opnieuw-aan-de-slag-waar-moet-u-zeker-aan-denken Vanaf maandag zullen opnieuw een heleboel horecawerknemers het werk hervatten, misschien nog niet voltijds en met aangepaste uurroosters. Er zullen daarbij ongetwijfeld tal van vragen rijzen. Zonder de pretentie dat u hieronder alle antwoorden zal terugvinden, anticiperen we toch alvast op een aantal van hen.

Hebt u specifieke corona-verplichtingen tegenover uw personeel?
Horecazaken krijgen een waslijst aan nieuwe regeltjes opgelegd waaraan ze zich bij de heropening nauwgezet moeten houden. Het spreekt voor zich dat al uw medewerkers die ook moeten kennen en het belang ervan moeten inzien. Contacteer daarom tijdig al uw medewerkers om de corona-richtlijnen maar ook de specifieke werkorganisatie en –verdeling en eventuele aangepaste uurroosters te overlopen. Als werkgever draagt u ook de verantwoordelijkheid om een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen voor uw personeel. Tips hiervoor leest u in een volgend artikel.

Blijft tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ook na 30 juni mogelijk?
De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid door overmacht is voorlopig nog steeds van kracht tot 30 juni. Er werd reeds gesproken van verlenging tot 31 augustus en zelfs tot 31 december voor bepaalde sectoren zoals de horeca, maar dat moet nog worden bevestigd.

Het blijft dus mogelijk om werknemers volledig of gedeeltelijk op werkloosheid te laten. Bijvoorbeeld omdat u voorlopig uw openingstijden of uw aanbod beperkt of misschien zelfs nog een tijdje volledig dicht blijft. Let wel, tijdelijke werkloosheid kan enkel voor volledige dagen, u kan dus geen werknemers voor een halve dag in werkloosheid zetten.

Kan u zelf beslissen welke werknemers u als eerste opnieuw aan het werk zet?
Ja, dat beslist u volledig zelf, zolang u daarbij niet discrimineert naar bijvoorbeeld leeftijd of geslacht. De wetgeving voorziet geen procedure of mogelijkheden voor de werknemer om zich tegen deze beslissing te verzetten.

Mag een werknemer weigeren om terug aan het werk te gaan?
Neen, werknemers kunnen zich niet verzetten tegen uw beslissing op opnieuw aan de slag te gaan, ook al is dat voorlopig misschien maar halftijds. Komt de werknemer toch niet opdagen, dan is hij ongewettigd afwezig en kan hij ook geen aanspraak maken op een RVA-uitkering voor die dag(en).

Mag u het werk van de werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld ingevolge corona laten uitvoeren door andere werknemers?
Onder andere werknemers wordt verstaan: uitzendkrachten, studenten, flexi-jobbers, extra’s. Het betreft dus werknemers die niet vast in dienst zijn van de onderneming. Wanneer u de vaste werknemers tijdelijk werkloos stelt, mag u het werk dat normaal door hen wordt verricht (en dat moet u best ruim bekijken), niet uitbesteden aan die andere werknemers.
Van dat principe kan worden afgeweken:
- wanneer de werknemer tijdelijk werkloos wordt door een reden die volledig eigen is aan de werknemer. Bijvoorbeeld wanneer hij zich niet naar het werk kan begeven omwille van medische redenen (hij is zelf besmet, hij woont samen met een besmet persoon, hij is een risicopatiënt)
- wanneer tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd in één bepaalde afdeling en de werknemers van andere afdelingen het werk in die afdeling redelijkerwijze niet kunnen uitoefenen.

Ter vervanging van een zieke werknemer of een werknemer in vakantie kan het wel, omdat u in dat geval geen werknemer in werkloosheid vervangt. 
Er zijn natuurlijk heel wat grijze zones denkbaar, waarbij het gezond verstand moet zegevieren. Het kan in elk geval niet de bedoeling zijn om vaste werknemers op werkloosheid te zetten terwijl u hen vervangt door goedkopere werknemers die niet tot uw vast personeel behoren.
De RVA zal hier controles op uitvoeren.

Mogen er netto overuren gepresteerd worden terwijl er andere werknemers op tijdelijke werkloosheid staan?
Ook hier geldt dezelfde waardemeter. Het kan niet de bedoeling zijn om sommige werknemers op werkloosheid te zetten zodat anderen goedkope overuren kunnen presteren. Of sterker nog, eenzelfde werknemer afwisselend de ene week op werkloosheid te zetten en de andere week 12 netto overuren te laten draaien. Wanneer u er een gegronde reden voor hebt, zoals het onmogelijk kunnen garanderen van de social distancing in de keuken, kan het wel.

Kan u eenzijdig de uurroosters van uw personeel aanpassen?
Van de contracturen – daarmee bedoelen we de tewerkstellingsbreuk voltijds of deeltijds - moet u altijd afblijven. Dit is een essentieel onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Wijzigt u daar eenzijdig iets aan, dan kan u contractbreuk worden aangewreven.

Eenzijdige aanpassingen aan het uurrooster kunnen doorgaans wel, zeker als ze tijdelijk zijn en in het belang van de onderneming. Maar het blijft een feitenkwestie waarbij rechters, als het tot een proces zou komen, gaan kijken naar een mogelijk nadeel van deze wijziging op de privésituatie van de werknemer. Weigert de werknemer de aanpassing te aanvaarden, vraag hem dan zeker om zijn redenen voor de weigering op papier zetten. Let er wel op dat de nieuwe uurroosters ook in uw arbeidsreglement vermeld staan. Is dat  niet het geval, dan moet u uw reglement eerst aanpassen.]]>
<![CDATA[Wegwijs in de heropstartmaatregelen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wegwijs-in-de-heropstartmaatregelen Thu, 04 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wegwijs-in-de-heropstartmaatregelen Café- en restaurantbezoeken zullen er de komende tijd niet meer hetzelfde uitzien als we dat gewend waren. De Nationale Veiligheidsraad heeft een lijst met maatregelen en regels uitgewerkt die u moet nemen en volgen om op een veilige manier weer aan de slag te kunnen gaan. De lijst is lang en de regels streng maar noodzakelijk om verdere verspreiding of een nieuwe opflakkering van het virus te vermijden. We overlopen met u het nieuwe normaal.

Lenteschoonmaak
U hebt nog enkele dagen voor de mogelijke heropening. Zorg in die tijd voor een volledige reiniging en ontsmetting van alle ruimtes, meubilair en materialen.

Op reservatie
Spontaan een café of restaurant binnenstappen zit er voorlopig niet meer in. Waar ter plaatse geconsumeerd wordt, moet maximaal op reservatie worden gewerkt. Reserveren is dus geen verplichting, maar probeer het wel zoveel mogelijk te stimuleren.
Het verplicht noteren van de contactgegevens van de klanten waarover eerst sprake was, werd in laatste instantie als voorwaarde geschrapt omdat het teveel indruist tegen de privacyregels.

Welkomsgesprek
Aan de ingang van uw zaak hangt u een bord of poster met de te volgen regels. Probeer ook zoveel mogelijk gebruik te maken van signalisatie zoals vloermarkeringen of linten om de circulatierichting aan te duiden.  Er wordt aangeraden om in een persoonlijk welkomsgesprek de richtlijnen toe te lichten aan elke klant. Plaats daarom best een bordje dat ze aan de ingang moeten wachten. Gasten met zichtbare gezondheidsklachten die mogelijk op COVID-19 wijzen moet u resoluut de toegang weigeren.

Mondmasker
Alle personeel in de zaal moet verplicht een mondmasker (of een stoffen alternatief zoals een sjaaltje) dragen. Dat geldt ook voor personeel in de keuken tenzij de 1,5 meter afstand kan worden gegarandeerd.

Handhygiëne
We zijn het intussen al gewend. Ook u zal minstens bij elke in- en uitgang (toiletten, verbruikszaal, terras,…) handgel moeten voorzien waarmee klanten en personeel hun handen kunnen ontsmetten.

Fysieke afstand van 1,5 meter
U zal flink moeten snoeien in het aantal klanten dat u nog mag bedienen. De tafels in cafés en restaurants moeten voldoende ver uit elkaar staan zodat er steeds minstens 1,5 meter afstand is tussen klanten van verschillende bubbels. Als alternatief kan u de tafels van elkaar scheiden door een fysieke wand in bijvoorbeeld plexiglas van minimum 1,80 meter hoogte. Aan elke tafel mag u maximaal 10 personen plaatsen uit dezelfde uitgebreide bubbel. Of u een terras mag plaatsen of uitbreiden hangt van de plaatselijke regels af die van gemeente tot gemeente kunnen verschillen. De 1,5 meter-regel geldt overal, ook op plaatsen waar u misschien niet meteen aan denkt zoals de parking en de fietsenstalling.

Verplicht aan tafel blijven zitten
Klanten moeten aan hun tafeltje blijven zitten. Een drankje aan de toog bestellen kan niet, tooghangen en walking dinners zijn voorlopig helemaal uit den boze. Rechtstaand consumeren is niet toegestaan, ook niet aan statafels. Enkel in eenmanszaken kan worden besteld en bediend aan de bar, op voorwaarde dat de afstand van 1,5 meter wordt gewaarborgd. Klanten moeten hun verplaatsingen binnen de horecazaak tot een minimum beperken. Van de tafel opstaan om naar toilet te gaan is toegelaten op voorwaarde dat men een mondmasker draagt en voldoende afstand bewaart met de andere klanten. Opstaan om te roken is niet toegestaan.

Tafelaccessoires, servies en bestek
Gebruik zoveel mogelijk papieren servetten, tafelkleden en placemats. Gebruikt u toch stoffen exemplaren, dan dienen ze na elk bezoek te worden vervangen én gewassen op 60°. Op tafel geen zout- en pepervaatjes, botervlootjes, kaarsen, vaasjes,… en bij voorkeur ook geen menu- of drankenkaart die door verschillende mensen wordt vastgenomen. Borden en bestek moeten na elk gebruik worden gewassen met voldoende detergent en bij voorkeur heet water (meer dan 60°). Bierglazen enkel nog spoelen met koud water kan dus  niet langer. Machinaal afwassen heeft de voorkeur op handmatig afwassen. Wegwerpservies en -bestek zijn toegestaan op voorwaarde dat ze bij het afruimen meteen worden weggegooid, ook al zijn ze niet gebruikt. Stoelen en tafels moeten na het vertrek worden ontsmet alvorens er andere gasten aan mogen plaatsnemen.

Vermijd contact met voorwerpen
Tenzij u over automatische deuren beschikt, laat u deuren best zoveel mogelijk open staan of zorg ervoor dat u of één van uw personeelsleden de deur opent. Kan dit niet, zorg er dan voor dat de klink minstens elk halfuur wordt ontsmet. Laat uw klanten hun jassen en tassen zelf weghangen op de daartoe voorziene plaatsen. Laat zoveel mogelijk contactloos betalen. Het betaaltoestel moet na elk gebruik worden ontsmet tenzij u wattenstaafjes voorziet om het toestel mee te bedienen.

Toiletten
Ook in de toiletten geldt de 1,5 meter-regel. In het geval van urinoirs zal u er wellicht één of enkele buiten gebruik moeten stellen, tenzij u een tussenschot plaatst van minstens 2 meter hoogte. Het sanitair dient vanzelfsprekend regelmatig gereinigd en ontsmet te worden. En het gebruik door niet-klanten is niet toegestaan.  Voor het afdrogen van de handen moeten papieren doekjes voorzien worden.

Sluitingsuur
Er geldt een verplicht sluitingsuur. Om 1 uur zullen alle cafés en restaurants moeten sluiten, tenzij de plaatselijke overheden beslissen dit uur te vervroegen.

Sociaal contact
Klanten mogen elkaar en de werknemers niet kussen of aanraken. Buiten roken is verboden om samenscholingen te vermijden, net zoals het gebruik van caféspellen zoals biljart of darts wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd.

De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie bracht een handige gids uit voor een veilige heropstart van de horeca. U kan er ook een COVID-19 communicatiekit downloaden met affiches en pictogrammen in vier talen.

Ook Horeca Vlaanderen bundelde alle richtlijnen op de handige website www.heropstarthoreca.be. Per type zaak (hotels en logies, eetgelegen, drinkgelegenheden) vindt u er protocolfiches met duidelijke richtlijnen. ]]>
<![CDATA[Veiligheidsraad bevestigt heropening op 8 juni ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/veiligheidsraad-bevestigt-heropening-op-8-juni- Wed, 03 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/veiligheidsraad-bevestigt-heropening-op-8-juni- De Nationale Veiligheidsraad kondigde deze middag afbouwfase 3 aan. Zoals verwacht wordt hierin ook een deel van de horeca betrokken die vanaf 8 juni opnieuw de deuren mag openen mits de naleving van bepaalde protocols.

Eet- en drinkgelegenheden mogen vanaf 8 juni opnieuw open. Casino’s, feestzalen en congrescenters moeten nog wachten tot 1 juli, voor nachtclubs en discotheken wordt geen heropening voorzien vóór eind augustus.

Uit de lange lijst van voorwaarden sneuvelden een aantal maatregelen zoals het verplicht noteren van de contactgegevens en werden een aantal andere voorwaarden versoepeld. De belangrijkste regels zijn:

 • Het bewaren van de reeds gekende 1,5 meter afstand.
 • Het aantal personen per tafel dat aanvankelijk beperkt was tot vier, wordt uitgebreid tot 10.
 • Eten en drinken kan uitsluitend zittend met bediening aan tafel.
 • Obers dienen een mondmasker te dragen.
 • De verplichte sluiting om middernacht wordt met een uurtje verlaat tot 1 uur.

De regering werkt nog aan een reeks van doelgerichte steunmaatregelen voor de sector.

Zodra de teksten gepubliceerd zijn, brengen wij ze in detail in onze nieuwsbrief, samen met andere nuttige informatie voor een vlotte heropstart.]]>
<![CDATA[Schorst overmacht de opzegtermijn nu wel of niet?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/schorst-overmacht-de-opzegtermijn-nu-wel-of-niet Tue, 02 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/schorst-overmacht-de-opzegtermijn-nu-wel-of-niet In tegenstelling tot bijvoorbeeld economische werkloosheid schorst tijdelijke werkloosheid wegens overmacht de opzegtermijn niet. Van dat achterpoortje maakten verschillende werkgevers aan het begin van de corona-crisis dankbaar gebruik om goedkoop te kunnen ontslaan. Een wetsvoorstel om dit te veranderen kon op veel instemming rekenen, maar wacht nu al meer dan een maand op goedkeuring.

Op 29 april werd een wetsvoorstel ingediend in de Kamer waarin de opzegtermijn wel opgeschort wordt tijdens de periode van overmacht. Het voorstel wilde deze wijziging zelfs retroactief laten ingaan vanaf 1 maart. Tegen die retroactieve werking werden verschillende bezwaren ingediend. De goedkeuring van het voorstel laat hierdoor nog steeds op zich wachten.

In de laatste stand van zaken zou de wet betrekking hebben op alle opzegtermijnen die lopen vanaf 5 mei en wordt er geen impact verwacht op de opzegtermijnen die al afgelopen zijn vóór die datum.

U houdt er dus best rekening mee dat bij een ontslag de opzegtermijn nog steeds kan verlengd worden met de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Wordt vervolgd….]]>
<![CDATA[Geldigheidsduur maaltijd- en ecocheques verlengd]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/geldigheidsduur-maaltijd-en-ecocheques-verlengd Tue, 02 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/geldigheidsduur-maaltijd-en-ecocheques-verlengd De vervaldatum van maaltijd- en ecocheques wordt verlengd. Daarvan was al een tijdje sprake maar vorige week pas werd de beslissing genomen.

U maakt er misschien zelf gebruik van als een vorm van loonvoordeel, de maaltijd- en de ecocheques. Daarnaast bestaan er ook nog cultuur-, sport- en geschenkcheques die u onder bepaalde voorwaarden aan uw personeel kan aanbieden. Voor al deze cheques geldt een beperkte geldigheidsduur. Omdat veel handelaars en horecazaken de deuren moesten sluiten en sport- en cultuurevenementen al een tijdje niet meer kunnen plaatsvinden, dreigden een deel van die cheques te vervallen.

De Nationale Arbeidsraad stelde in april reeds een verlenging van de geldigheidsduur voor, de beslissing viel vorige week.

De geldigheidsduur voor maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques die vervallen in de maanden maart t/m juni 2020 wordt verlengd met zes maanden vanaf de vervaldag van de cheques in kwestie.

Sport- en cultuurcheques hebben steeds een vaste vervaldatum, met name 30 september. Die wordt nu opgeschoven naar 31 december 2020. Een bijkomende verlenging is mogelijk naar gelang de omstandigheden. ]]>
<![CDATA[Studentenuren tweede kwartaal nu ook “geneutraliseerd” voor kinderbijslag en belastingen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/studentenuren-tweede-kwartaal-nu-ook-geneutraliseerd-voor-kinderbijslag-en-belastingen Tue, 02 Jun 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/studentenuren-tweede-kwartaal-nu-ook-geneutraliseerd-voor-kinderbijslag-en-belastingen Om tegemoet te komen aan het tijdelijke tekort aan arbeidskrachten in een aantal kritische sectoren zoals de zorg, de grootdistributie en de voeding, werd aan het begin van de corona-crisis besloten dat de studentenuren van het tweede kwartaal niet worden aangerekend op het contingent van 475 uren. Over de mogelijke gevolgen hiervan op belastingen en kindergeld kwam er pas onlangs duidelijkheid.

De studentenuren die in Dimona aangegeven worden tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 worden geneutraliseerd, dit wil zeggen dat ze niet worden afgetrokken van het contingent. Hoewel bedoeld voor de kritische sectoren, geldt deze maatregel voor alle sectoren.

Kindergeld wordt al enkele jaren op gewestniveau uitbetaald met andere regels in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië. In Vlaanderen hangt de kinderbijslag – het “Groeipakket” – samen met het contingent van 475 studentenuren. Zolang de student deze niet overschrijdt, is er geen probleem en vermits de uren van het tweede kwartaal niet meetellen voor het 475 uren-contingent, hebben ze ook geen invloed op de kinderbijslag.

In Wallonië en Brussel daarentegen gaat men nog steeds uit van 240 uur per kwartaal, waardoor er wel een effect op de kinderbijslag kon zijn. Daarom werd in Wallonië alvast beslist om deze voorwaarde voorlopig op te schorten. In Brussel moet deze beslissing nog worden genomen.

Door de fiscus werd inmiddels ook bevestigd dat er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd is op de prestaties in het tweede kwartaal 2020, voor zover ze correct als “STU” in dimona werden aangegeven.

De studentenprestaties tussen 1 april en 30 juni zullen ook niet meetellen om te bepalen of de student nog ten laste is van zijn of haar ouders. ]]>
<![CDATA[Vlaams akkoord over handelshuur]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vlaams-akkoord-over-handelshuur Tue, 19 May 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vlaams-akkoord-over-handelshuur Voor horeca-ondernemers en handelaars in het Vlaamse Gewest die hun pand verplicht moesten sluiten, maar toch nog huur moeten betalen, vaardigde Vlaams minister voor Economie Hilde Crevits recentelijk een nieuwe maatregel uit.

De Vlaamse overheid geeft huurders die verplicht moesten sluiten ten gevolge van de corona-crisis maximum twee maanden huur als lening op voorwaarde dat
 • de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt;
 • er vanaf de maand april 2020 een opschorting van betaling kan zijn voor minimum drie en maximum vier maanden huur;
 • de huurder geen huurachterstallen had op 15 maart 2020.

De huurder kan in dit geval voor een lening terecht bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen.

Die lening bedraagt max. 25.000 euro over een periode van twee jaar en dient terugbetaald te worden in max. 18 maanden. De terugbetalingen starten na zes maanden. De rente, inclusief bankkosten, bedraagt 2%.]]>
<![CDATA[Is uw personeelsadministratie nog up to date?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/is-uw-personeelsadministratie-nog-up-to-date Tue, 19 May 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/is-uw-personeelsadministratie-nog-up-to-date Personeelsadministratie is vaak niet uw prioriteit en zodra het normale leven hervat zal het zeker niet het eerste zijn waar u aan denkt. Net voor de corona-crisis uitbrak stonden er een aantal zaken op uw jaarlijkse to do-lijst waar u wellicht niet meer aan gedacht hebt. En voor u weer opstart kijkt u ook best een paar dingen na. We maken het u alvast wat eenvoudiger door de belangrijkste aandachtspunten voor u op te lijsten.

Contracten bepaalde duur
Had u vóór de corona-crisis arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur afgesloten, kijk dan zeker vóór u heropstart na of die inmiddels niet moeten verlengd worden. Bij een contractverlenging hoort ook een nieuwe dimona. Het zou te gek zijn dat u, door een vergetelheid, meteen een boete oploopt voor een niet dimona-aangegeven werknemer. Werknemers van wie een bepaalde duur contract tijdens de corona-periode wordt verlengd, blijven gewoon van tijdelijke werkloosheid genieten.

Flexi-periodes
Maakt u gebruik van periode-contracten voor uw flexi-jobs, dan zijn deze waarschijnlijk op 31 maart allemaal afgelopen. Vergeet niet om nieuwe contracten én dimona’s te maken zodra u hen terug aan het werk zet.

Studenten
Had u studenten ingepland tijdens de voorbije weken, vergeet dan niet de uren die u voor hen in dimona reserveerde te annuleren. Kijk ook goed na of u voor alle studenten die in de nabije toekomst bij u beginnen over een ondertekende studentenovereenkomst beschikt. Anders zou u alle voordelen van een studentencontract wel eens kunnen mislopen.
Net voor de crisis beslsite de RSZ ook dat u voortaan als werkgever moet kunnen aantonen dat de student effectief student is. U zal dus minstens een bewijs van inschrijving moeten vragen van een (hoge-)school of universiteit voor het lopende school- of academiejaar. De werkgever moet deze gegevens niet spontaan aan de RSZ bezorgen, maar ze ter beschikking hebben indien hij erom gevraagd wordt.  

Uurroosters
Niemand kan voorspellen hoe uw klanten zullen reageren op het einde van de corona-crisis. Gaat u veel meer werk hebben, of net minder? Past u uw openingsuren- of dagen tijdelijk aan? Dat zou wel eens een impact kunnen hebben op uw uurroosters. Werkt u met variabele uurroosters, zorg er dan zeker voor dat u ze minstens vijf dagen vooraf aan uw personeel kenbaar maakt. Dat kan via mail, whatsapp, een online planningstool,… Hebben uw werknemers een vast uurrooster in hun arbeidsovereenkomst staan waarvan u tijdelijk gaat afwijken, vergeet dan niet om hiervoor een tijdelijke bijlage op te maken. Bovendien mag u enkel uurroosters toepassen die reeds in uw arbeidsreglement vermeld staan. Misschien zal u dus ook hier een bijlage voor moeten opmaken.

Bijlage netto overuren
Laat u uw voltijders met netto overuren werken, dan moet u hen elke zes maanden een bijlage laten ondertekenen. Hebt u dit op 1 januari gedaan, vergeet die dan niet te laten verlengen op 1 juli.

Sociale balans en trillium
In maart ontving u van uw sociaal secretariaat uw sociale balans voor het voorbije boekjaar. De sociale balans bevat een aantal cijfergegevens over uw tewerkstelling. U moet zelf nog wel een aantal gegevens aanvullen waarover uw sociaal secretariaat niet beschikt. Daarna moet u uw sociale balans binnen de 30 dagen na goedkeuring van de jaarrekening en uiterlijk binnen de zeven maanden na afsluiting van het boekjaar neerleggen bij de Nationale Bank. U bent ook verplicht uw sociale balans uit te hangen op de plaats waar uw werknemers het arbeidsreglement kunnen raadplegen.

Tussen 1 februari en 10 maart ontving u eveneens, van de RSZ deze keer, het document “Trillium”. Waarschijnlijk kreeg u dit in uw eBox. Trillium is het jaarlijkse overzicht van alle RSZ-kortingen die u genoot tussen 1 oktober en 30 september. Ook dit overzicht moet u op dezelfde plek uithangen.

Verslag interne dienst
Tegen 31 maart moest het jaarverslag van uw interne dienst klaar zijn. Het jaarverslag bevat alle gegevens van het afgelopen jaar (2019) over de veiligheid en gezondheid van de werknemers van uw onderneming. Denk daarbij aan uw arbeidsongevallenstatistieken, eventuele preventieve maatregelen die u nam, maar ook informatie over uw Externe Dienst en algemene cijfergegevens over o.m. het aantal gepresteerde arbeidsuren die u terugvindt in uw sociale balans. Zelfs kleinere werkgevers moeten dit verslag opmaken. Uw externe dienst kan u hierbij helpen. U hoeft dit verslag niet op te sturen, maar ter beschikking te houden voor een eventuele controle van de bevoegde inspectiediensten.

Audit
Wilt u uw volledige personeelsadministratie eens aan een grondig nazicht onderwerpen, dan biedt Horecafocus u zijn unieke audit-formule aan. Na een doorlichting ter plaatse maken wij een analyse van alle verbeterpunten en risico’s en stellen we samen met u een actieplan op om die aan te pakken. Meer weten? Mail ons.]]>
<![CDATA[Overmacht verlengd tot 31 augustus]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/overmacht-verlengd-tot-31-augustus Tue, 19 May 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/overmacht-verlengd-tot-31-augustus De Minister van Werk heeft haar akkoord gegeven om de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid te verlengen tot 31 augustus. Ook het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt automatisch verlengd.

Voor werknemers voor wie de overmacht reeds eerder werd aangevraagd hoeven noch werkgever noch werknemers iets te doen.

Ook het overbruggingsrecht voor zelfstandigen werd automatisch verlengd voor de maand mei. Wie reeds een uitkering kreeg in maart en/of april hoeft voor de maand mei geen nieuwe aanvraag in te dienen.  ]]>
<![CDATA[Toch ontslagvergoeding voor werknemers ontslagen tijdens overmacht?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/toch-ontslagvergoeding-voor-werknemers-ontslagen-tijdens-overmacht Thu, 07 May 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/toch-ontslagvergoeding-voor-werknemers-ontslagen-tijdens-overmacht De Kamercommissie Sociale Zaken keurde dinsdag een wetsvoorstel goed dat goedkoop ontslaan tijdens de corona-overmacht niet meer mogelijk maakt.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht verlengt de opzeg niet, zoals dat bij de meeste andere afwezigheden wel het geval is. Het gevolg hiervan was dat het ontslaan van werknemers plots bijzonder goedkoop werd en dat kan niet de bedoeling zijn. Sp.a-fractieleidster Meryame Kitir diende een wetsvoorstel in om die situatie recht te trekken. In haar voorstel houdt bij opzegging door de werkgever, gegeven vóór of tijdens de schorsing, de opzeggingstermijn eveneens op te lopen tijdens de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het wetsvoorstel werd intussen ook goedgekeurd, het is nu nog wachten op de uitvoering ervan. In het voorstel spreekt men zelfs van retroactieve toepassing vanaf maart, verwacht wordt dat dit zal worden teruggebracht tot 1 mei, maar wel nog steeds met terugwerkende kracht. ]]>
<![CDATA[Overmacht verlengd tot 30 juni]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/overmacht-verlengd-tot-30-juni Thu, 07 May 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/overmacht-verlengd-tot-30-juni
Voor werknemers voor wie de overmacht reeds eerder werd aangevraagd hoeven noch werkgever noch werknemers iets te doen.]]>
<![CDATA[Indieningsdatum terugbetaling Vlaams Opleidingsverlof uitzonderlijk verlengd tot 31 augustus]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/indieningsdatum-terugbetaling-vlaams-opleidingsverlof-uitzonderlijk-verlengd-tot-31-augustus Thu, 07 May 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/indieningsdatum-terugbetaling-vlaams-opleidingsverlof-uitzonderlijk-verlengd-tot-31-augustus Hebt u werknemers die tijdens het bijna voorbije schooljaar 2019-20 een erkende opleiding volgden en hiervoor gebruik maakten van het Vlaams Opleidingsverlof, vergeet dan niet om tijdig uw terugbetalingsaanvraag in te dienen. De uiterste datum werd verlengd tot 31 augustus.

Het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) laat werknemers, onder bepaalde voorwaarden, toe om afwezig te zijn van het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Hoeveel van die uren een werknemer mag opnemen hangt af van een aantal factoren zoals het tewerkstellingspercentage van de maand september van het schooljaar en het type van opleiding. De Vlaams Overheid heeft een handige simulator online gezet om dit aantal uren uit te rekenen.

Voor deze betaalde uren kan de werkgever ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen. Hoe de werkgever deze terugbetaling aanvraagt verschilt van gewest tot gewest. Sinds september 2019 werd het oude, federale educatief verlof vervangen door aparte regelingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. In Vlaanderen spreken we sindsdien van het Vlaams Opleidingsverlof.

De terugbetalingsaanvraag doet u digitaal via het WSE-loket. U doet dit ten laatste drie maanden na de start van de opleiding. Voor het schooljaar 2019-20 geldt echter een eenmalige uitzondering. Voor opleidingen die begonnen zijn voor 1 juni 2020 hebt u nog t.e.m. 31 augustus 2020 de tijd om uw betalingsaanvraag in te dienen. Hebt u werknemers die het voorbije schooljaar gebruik maakten van het VOV, vergeet uw dossier dan niet in te dienen!

Voor alle opleidingen die na 1 juni 2020 starten, geldt de normale indieningstermijn van ten laatste drie maanden na de start van de opleiding. Denk hieraan wanneer die werknemer ook volgend schooljaar VOV aanvraagt.

In het Waals Gewest hebt u voor opleidingen van het schooljaar 2019-20 nog tijd tot 31 maart 2021, in het Brussels Hoofdstedelijk gewest tot 31 december 2020.

In de prestaties van uw werknemer geeft u duidelijk de dagen VOV door, want op basis van deze gegevens zal de uitbetaling geschieden. Het departement Werk en Sociale Economie vergelijkt vervolgens per kwartaal de loongegevens (DmfA) met de informatie van de opleidingsverstrekker. Per goedgekeurd uur ontvangt de werkgever een forfaitair bedrag van 21,30 euro.
]]>
<![CDATA[Maak meteen werk van uw vakantieplanning]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/maak-meteen-werk-van-uw-vakantieplanning Thu, 07 May 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/maak-meteen-werk-van-uw-vakantieplanning In uw personeelsbeheer zal het herwerken van een sluitende vakantieplanning een hele uitdaging worden. Iedereen daarbij gelukkig houden wordt moeilijk. U zal misschien uw collectieve sluiting moeten uitstellen en werknemers in een bepaalde richting moeten duwen. Hou hierbij twee spelregels in gedachten: alle wettelijke vakantie moet (voorlopig nog) binnen het kalenderjaar worden opgenomen en vakantiedagen kunnen enkel worden gepland in onderling akkoord.

Voorlopig is het nog onzeker wanneer de horeca opnieuw open mag en hoe het publiek hierop zal reageren. In theorie zijn we dan op het hoogtepunt van de lente en staat met de zomer voor velen het drukste seizoen eraan te komen. Het spreekt voor zich dat het bijzonder moeilijk zal worden als al uw medewerkers tijdens de laatste maanden van het jaar nog al hun vakantie moeten opnemen. En wellicht komen daar ook nog een aantal recupdagen bij voor de feestdagen waarop er gewerkt zal worden.

Begin daarom meteen met het opmaken van uw vakantieplanning. Onthou hierbij dat vakantie niet eenzijdig kan worden opgelegd, noch door de werkgever, noch door de werknemer. Maar nood breekt soms wet en iedereen zal water bij de wijn moeten doen.

Vakanties die gepland waren, gaan in principe gewoon door. Werknemers kunnen zonder uw goedkeuring geen ingeplande vakanties annuleren. Op deze dagen ontvangen ze ook geen werkloosheidsuitkering maar hun loon voor vakantiedagen, dat voor arbeiders reeds door de RJV werd uitbetaald en dat u voor bedienden gewoon doorbetaalt.

Dit geldt ook voor reeds geplande collectieve sluitingen. Wenst u die te verplaatsen, dan zal u hiervoor de toestemming van uw werknemers nodig hebben.

Vakantie verplicht éénzijdig opleggen mag niet, maar u zal moeilijk anders kunnen dan uw werknemers zachtjes in een bepaalde richting duwen, door bijvoorbeeld de opname van minstens één week in een bepaalde periode  te “suggereren”.

Alle wettelijke vakantiedagen moeten binnen het kalenderjaar worden opgenomen. Daar bent u als werkgever verantwoordelijk voor. De regering bekijkt momenteel een gedeeltelijke overdracht van vakantiedagen naar 2021.]]>
<![CDATA[Verlenging overbruggingsrecht zelfstandigen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/verlenging-overbruggingsrecht-zelfstandigen Tue, 28 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/verlenging-overbruggingsrecht-zelfstandigen Zelfstandigen die hun activiteiten verplicht moesten onderbreken konden tussen 1 maart en 30 april 2020 reeds gebruik maken van een maandelijkse uitkering, het overbruggingsrecht.

De ministerraad keurde inmiddels een verlenging van dit crisisoverbruggingsrecht goed tot en met 31 mei 2020.]]>
<![CDATA[De feestdag van 1 mei]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-feestdag-van-1-mei Tue, 28 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-feestdag-van-1-mei Op 1 mei vieren we het feest van de arbeid. Net als paasmaandag zal voor veel werknemers op deze dag de arbeidsovereenkomst nog steeds geschorst zijn omwille van overmacht. We herhalen kort de regels over de betaling van de feestdag. 

Is de arbeidsovereenkomst op 1 mei al meer dan 14 dagen geschorst wegens overmacht, dan ontvangen uw werknemers voor deze dag een gewone werkloosheidsuitkering. Is de arbeidsovereenkomst nog geen 14 dagen geschorst, dan neemt de werkgever de feestdag voor zijn rekening.

Werknemers waarvoor de overmacht op 17 april of eerder aanving, krijgen bijgevolg een uitkering van de RVA voor de feestdag. Werden uw werknemers pas na 17 april op overmacht gezet, dan betaalt de werkgever de feestdag van 1 mei volgens de algemeen geldende regels die u in één van onze andere bijdragen kan lezen.

Let wel dat het moet gaan om een volledige, ononderbroken schorsing. Wisselt u in uw onderneming tijdelijke werkloosheid af met gewerkte dagen, dan betaalt de werkgever de feestdag voor elke werknemer die tussen 17 april en 1 mei minstens één dag gewerkt heeft. Hetzelfde geldt voor andere onderbrekingen in deze periode, zoals vakantie.

De algemene regels voor feestdagen voor het geval er wel gewoon gewerkt wordt en de specifieke regels voor het geval er gewerkt wordt op een feestdag, leest u elders op onze website www.horecaismijnpassie.be.]]>
<![CDATA[Flexibel personeel inzetten tijdens een periode van overmacht]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/flexibel-personeel-inzetten-tijdens-een-periode-van-overmacht Tue, 28 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/flexibel-personeel-inzetten-tijdens-een-periode-van-overmacht Mag u flexibel personeel zoals flexi-jobbers, studenten, extra’s of interims inzetten terwijl uw vaste mensen op tijdelijke werkloosheid staan? In principe kan het, maar u let hier toch best mee op.

Laten we beginnen met de vaststelling dat de wet een onderscheid maakt tussen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht - waarin we ons nu bevinden – en tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen.

Bij een gebrek aan werk (economische redenen) mag dit gebrek aan werk niet afhankelijk zijn van de wil van de werkgever. Dat is bijvoorbeeld wel het geval wanneer de werkgever, terwijl zijn vaste werknemers op tijdelijke werkloosheid staan, beslist om toch werk uit te besteden aan derden. De sanctie voor de werkgever zal er in dat geval in bestaan dat hij zijn vaste werknemers toch hun normale loon moet betalen voor hun dag “tijdelijke werkloosheid”.

In geval van overmacht kent de wet een dergelijk verbod niet en alle corona-werkloosheid valt momenteel onder die noemer overmacht.

Wil dit dan zeggen dat u zonder problemen flexibel personeel kan inzetten terwijl uw vaste werknemers op werkloosheid staan?

Ten eerst zal de werkgever steeds moeten kunnen bewijzen dat het voor de werknemers in tijdelijke werkloosheid effectief onmogelijk was om de arbeidsovereenkomst uit te oefenen. Dat kan een probleem worden wanneer de werkgever terzelfdertijd studenten of flexi-jobbers aan het werk zet. Zeker omdat de huidige regeling zo soepel is dat u werknemers zonder problemen één of meerdere dagen per week kan laten werken, terwijl ze de andere dagen in werkloosheid staan. 

In beide gevallen, gebrek aan werk en overmacht, beperkt de discussie zich tot het inzetten van flexibel personeel om de taken uit te voeren die normaal gezien door de vaste werknemers werden uitgevoerd. De huidige situatie is wat dat betreft wel een beetje ongewoon. De verbruikszalen van eet- en drankgelegenheden zijn momenteel gesloten, maar velen zijn overgeschakeld op take away en/of delivery. Voor de meeste zaken is dat een volledig nieuwe activiteit en in die zin dus niet het "gewoonlijke" werk van de vaste werknemers. De studenten of flexi-jobbers die deze taken zouden uitoefenen, vervangen dus strikt genomen geen vaste werknemers.

Eenduidig is dit zeker niet. Zeker als het enkel om take away gaat, kan men zich de vraag stellen of het uitoefenen van de arbeidsovereenkomst wel echt onmogelijk was. Want in hoeverre verschilt het klaarzetten van afhaalgerechten van het gewoonlijke werk van een kelner? En zeker in de keuken zal het werk nauwelijks verschillen van wat het voordien was. De vaste werknemer zou in dat geval wel eens zijn vaste loon kunnen opeisen en ook de RVA zou bezwaar kunnen maken. In het ergste geval kan de werkgever zelfs misbruik van de sociale zekerheid aangewreven worden, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat u uw vaste mensen op een uitkering zet, terwijl externen hun taken overnemen. Deed de zaak voor de crisis niet aan levering aan huis, dan is er niet echt een probleem om voor deze taak bijvoorbeeld studenten in te zetten, aangezien zij niet het werk van bestaande werknemers overnemen. Bovendien zijn ook niet al uw vaste werknemers bereid of geschikt om dit te doen omdat ze bijvoorbeeld geen rijbewijs hebben, geen vervoermiddel of onvoldoende Nederlands spreken.]]>
<![CDATA[Uitstel voorafbetalingen FBZ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uitstel-voorafbetalingen-fbz Tue, 28 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uitstel-voorafbetalingen-fbz Dat ook de voorafbetalingen van de eindejaarspremie in de horeca uitgesteld zouden worden, kon u reeds lezen in een eerdere nieuwsbrief. Het Horecafonds heeft nu ook een datum op het uitstel geplakt.

De eindejaarspremie in paritair comité 302 wordt uitbetaald door het Waarborg- en Sociaal Fonds Horeca. Elke maand betaalt u hiervoor uw bijdrage FBZ.

Het Horecafonds staat nu uitstel toe van die maandelijkse voorafbetalingen voor de maanden januari tot en met juni 2020. De uiterste betaaldatum werd hiervoor gezet op 15 oktober 2020. Tot dan zullen geen verwijlintresten worden aangerekend.

Hou er wel rekening mee dat de periode van tijdelijke werkloosheid een gelijkgestelde periode is voor de berekening van de eindejaarspremies. U bent dus ook voor deze periodes een voorschot verschuldigd.]]>
<![CDATA[Studentenuren tweede kwartaal worden “geneutraliseerd” in contingent]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/studentenuren-tweede-kwartaal-worden-geneutraliseerd-in-contingent Thu, 23 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/studentenuren-tweede-kwartaal-worden-geneutraliseerd-in-contingent De uren die studenten werken tussen 1 april en 30 juni 2020 worden niet meegeteld in het jaarlijkse contingent van 475 uren. Deze maatregel is bedoeld om de verhoogde werkdruk in sommige sectoren tijdens deze periode beter te kunnen opvangen.

Ziet u naast uw omzet ook nog eens al uw beste studenten verdwijnen omdat ze bijvoorbeeld in de supermarkt gaan helpen, dan is er wat dat laatste betreft toch een klein beetje goed nieuws. De uren die ze tijdens het tweede kwartaal gebruiken zullen niet in rekening gebracht worden op hun contingent. Dit “neutraliseren” van de uren geldt voor alle studenten, ongeacht de sector waarin ze tewerkgesteld worden.

De online teller in student@work die de gewerkte studentenuren bijhoudt zal tegen het eind van de maand april worden bijgewerkt. Momenteel zijn de attesten die u van deze website kan afdrukken nog niet aangepast.

Wanneer studenten meer werken dan hun 475 uren kan dat ook gevolgen hebben voor het ten laste blijven van de ouders. Dit wordt momenteel onderzocht. In Vlaanderen heeft deze maatregel geen effect op het kindergeld, in Wallonië en Brussel geldt nog steeds de beperking van 240 uur per kwartaal, daar kan het wel gevolgen hebben. Ook dat wordt momenteel bekeken.]]>
<![CDATA[U hebt nog tot 25 mei om uw bewakingscamera’s te registreren]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/u-hebt-nog-tot-25-mei-om-uw-bewakingscameras-te-registreren Thu, 23 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/u-hebt-nog-tot-25-mei-om-uw-bewakingscameras-te-registreren In 2018 werd de wet op het gebruik van bewakingscamera’s, de zogenaamde “camerawet”, grondig gewijzigd. Zo hebt u als bezitter van bewakingscamera’s een aantal verplichtingen. Voor één daarvan, de online aangifte van bestaande camera’s, hebt u nog tijd tot 25 mei. Gaf u uw camera’s vorig jaar reeds aan, vergeet dan niet dat u uw aangifte jaarlijks moet valideren.

De aangepaste camerawet trad in het voorjaar van 2018 gelijk met de GDPR in werking en werd wat ondergesneeuwd door de vele berichtgeving over die Europese privacyregels. De camerawet behandelt enkel bewakingscamera’s. Dat zijn camera’s die gebruikt worden voor toezicht en bewaking om misdrijven tegen personeel of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen. De camera’s moeten zich bevinden in de openbare ruimte of in “voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen” zoals horecazaken en winkels. Particulieren die aan de binnenkant van hun huis camera’s plaatsen voor huishoudelijke doeleinden vallen hier niet onder.

Camera’s in en aan horecazaken vallen dus wel onder de camerawet die u drie verplichtingen oplegt:

1. Uw bewakingscamera’s aangeven
Elke nieuwe camera moet u reeds sinds 2018 online registeren bij de politie en dit vóór de inwerkingstelling.

Voor bestaande camera’s, die u in het verleden reeds aangaf bij de privacycommissie, hebt u nog tot 25 mei 2020 de tijd om uw aangifte verplicht opnieuw te doen.

Het aangeven van de camera’s doet u online via www.aangiftecamera.be.
Elk jaar moet u hier bovendien uw aangifte opnieuw valideren en indien nodig actualiseren.

De installateur van uw camera’s kan u hierbij helpen, maar is niet verantwoordelijk voor de aangifte. Die verantwoordelijkheid ligt volledig bij de persoon die beslist om de camera’s te plaatsen, de zgn. “verwerkingsverantwoordelijke”.

2. Een register van beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden
Net zoals u dat in het kader van de GDPR doet voor alle persoonsgegevens die u verwerkt, moet u ook voor de camerawet een register van beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden. Meestal is dit een excelletje waarin o.m. de gegevens moeten staan van de verwerkingsverantwoordelijke, het doel van de camera’s, een aantal technische kenmerken van de camera’s en hun plaatsing, een beschrijving van de categorieën van gefilmde personen, informatie over de ontvangers van de beelden, de bewaartermijn en plaats enz…
U zal dit register op vraag van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) of de politiediensten moeten kunnen voorleggen. De informatie die erin staat moet steeds up-to-date zijn.

3. Een pictogram aanbrengen
Tot slot moet u ook een pictogram aanbrengen aan de ingang van de bewaakte plaats. Het model van dit pictogram is bij wet vastgelegd, het gebruik van een ander logo of vermelding is niet toegestaan. Dit pictogram wijst op camerabewaking en verwijst daarbij naar de wet van 21 maart 2007. Verder vermeldt het minstens de naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke. Voor publiek toegankelijke besloten plaatsen moet het bord één van volgende afmetingen hebben A4 of 0,60x0,40m of 0,15x0,10m en gemaakt zijn uit een aluminiumplaat of een geplastificeerde sticker.

Het niet naleven van de camerawet zoals het niet aanleggen van een register, het niet uithangen van een pictogram of het niet registreren van uw camera’s kunnen bestraft worden met een geldboete van 800 tot 160.000 euro.
Met vragen over de camerawet kan u terecht op het mailadres camerawet@ibz.fgov.be.]]>
<![CDATA[Vergeet uw Trillium-overzicht niet op te halen ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-trillium-overzicht-niet-op-te-halen- Thu, 23 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-trillium-overzicht-niet-op-te-halen- Net als elk jaar ontving u tussen eind februari en begin maart van de RSZ een overzicht van de RSZ-verminderingen die u tijdens de voorbije periode genoot. Hebt u dit nog niet gedaan, vergeet dan niet om dit overzicht, dat de naam “Trillium” meekreeg, te downloaden.

Normaliter ontving u uw Trillium-overzicht namelijk via uw e-box op de website van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be). Hebt u die nooit geactiveerd, dan kreeg u het per post. Hebt u uw e-box wel al gebruikt, vergeet het document er dan niet af te halen.

Op het Trillium-overzicht vindt u onder meer de bedragen van de genoten kortingen per tewerkstellingsmaatregel en het aantal werknemers dat hierin betrokken was en dit voor de periode 1 oktober 2018 tot 30 september 2019.

Net zoals dit het geval is voor de sociale balans moet u dit jaaroverzicht uithangen op de plek waar ook uw arbeidsreglement uithangt zodat iedereen het kan consulteren. Hebt u een ondernemingsraad of een syndicale afvaardiging dan moet u het hen zelfs schriftelijk bezorgen. Op de niet naleving van deze informatieplicht staat in principe een geldboete.]]>
<![CDATA[Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen Wed, 15 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen is een financiële uitkering, gelijkaardig aan de tijdelijke werkloosheidsuitkering voor werknemers zeg maar, voor de maanden maart en april. Hoe lang moeten uw activiteiten stilliggen om hier recht op te hebben? En maakt u er ook aanspraak op als u bent overgeschakeld op take away en delivery?

Of u in aanmerking komt voor het overbruggingskrediet hangt af van het feit of u al dan niet viel onder de verplichte sluiting die werd opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. Eet- en drankgelegenheden vallen daar sowieso onder. In dat geval speelt het zelfs geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. De website van Vlaio geeft hierbij het voorbeeld van het restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten. De zelfstandige komt in dit geval in aanmerking voor de premie zonder dat er een minimumduur voor de onderbreking vereist is.

Anders is het voor zaken die niet onder de opgelegde sluiting door de Nationale Veiligheidsraad vallen. In dit geval moet de zelfstandige minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen zijn activiteit volledig onderbreken naar aanleiding van het coronavirus, bijvoorbeeld wegens een sterke daling van de activiteit.

Ook zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks belastbaar inkomen tussen de € 6.996,89 en € 13.993,77 kunnen gebruik maken van het krediet op voorwaarde dat zij minstens 7 dagen sluiten.

De maandelijkse uitkering verschilt in functie van de gezinslast. De maximale volledige uitkering voor een zelfstandige met gezinslast bedraagt 1.614,10 euro. Het recht wordt ook toegekend indien de zelfstandige al in het verleden genoten heeft van het maximum aantal maandelijkse uitkeringen in het overbruggingsrecht. Bovendien tellen de periodes in het kader van deze tijdelijke maatregel niet mee voor het maximale aantal toekomstige toekenningen in het overbruggingsrecht.

Om het krediet aan te vragen, maakt u gebruik op het aanvraagformulier dat u o.m. terugvindt op de website van de RSVZ en dat u opstuurt naar uw socialeverzekeringsfonds.]]>
<![CDATA[Ook uitstel betaling bedrijfsvoorheffing voor april]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-uitstel-betaling-bedrijfsvoorheffing-voor-april Wed, 15 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-uitstel-betaling-bedrijfsvoorheffing-voor-april De Federale regering heeft ook voor de maand april beslist om een automatisch uitstel voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing toe te staan.

Voor de bedrijfsvoorheffing van het eerste kwartaal 2020 en van de maandaangifte van maart was voor alle bedrijven al een automatisch uitstel van betaling voorzien tot 15 juni 2020. De betaling van de maandaangifte van februari was tot 13 mei verlengd.

Voor de betaling van de bedragen m.b.t. de maandaangifte van april 2020 wordt de termijn automatisch verlengd tot 15 juli 2020.

De aangifte van de BTW van april wordt verlengd tot 5 juni 2020, de betaling van de BTW van april 2020 tot 20 juli 2020.]]>
<![CDATA[Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/water-en-energievergoeding-bij-tijdelijke-werkloosheid Wed, 15 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/water-en-energievergoeding-bij-tijdelijke-werkloosheid Werknemers die tijdelijk werkloos zijn door de corona-crisis kunnen bij de Vlaamse overheid een eenmalige vergoeding aanvragen voor de betaling van hun water- en energiefactuur.

De maatregel geldt enkel voor werknemers die gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest of gedomicilieerd zijn binnen de EER en tewerkgesteld zijn in het Vlaamse Gewest én op of na 20 maart 2020 minstens één dag tijdelijk werkloos zijn omwille van de corona-crisis. Wie in Brussel of Wallonië gedomicilieerd is, kan geen gebruik maken van deze premie.

Als meer dan één gezinslid tijdelijk werkloos is, dan krijgt het gezin één vergoeding per werknemer die tijdelijk werkloos is.

De eenmalige vergoeding bedraagt 202,68 euro en is gebaseerd op de gemiddelde water- en energiefactuur van alle huishoudens:
 • 30,77 euro voor water
 • 95,05 euro voor verwarmingskosten
 • 76,86 euro voor elektriciteitskosten
Dit bedrag is hetzelfde, ongeacht de werknemer voltijds of deeltijds tijdelijk werkloos is.

Voor wie gedomicilieerd is in het Vlaams Gewest wordt de vergoeding automatisch op hun rekening gestort op basis van de gegevens van de RVA. De werknemer moet hier dus niets voor doen. De betaling gebeurt waarschijnlijk midden mei. Wie niet in België gedomicilieerd is zal de premie zelf moeten aanvragen, dat kan vanaf 20 april.]]>
<![CDATA[De regels rond werken op een feestdag]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-regels-rond-werken-op-een-feestdag Thu, 09 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-regels-rond-werken-op-een-feestdag Veel zal er deze paasmaandag niet gewerkt worden.  Maar wie zijn personeel toch aan het werk zet, moet zich wel aan enkele regeltjes houden: een kleine toeslag én betaalde inhaalrust. Vooral dat laatste wordt vaak vergeten.

Een werknemer die werkt op een feestdag heeft hij recht op drie dingen:
 1. het loon voor de uren die hij op die feestdag werkt
 2. een feestdagtoeslag
 3. betaalde inhaalrust

Feestdagtoeslag
De toeslag die werknemers bovenop hun gewone loon krijgen voor prestaties op zon- en feestdagen verschilt per sector. In de meeste sectoren is die onbestaande omdat er eenvoudigweg niet mag gewerkt worden op deze dagen. In andere sectoren varieert het van 50 tot 100% toeslag of werd er vaak door de vakbonden een premie onderhandeld.

In pc 302, de horeca, is er slechts een beperkte toeslag voor prestaties op zon- en feestdagen van 2 euro bruto per uur. Bovendien wordt deze toeslag nog eens beperkt tot 12 euro per dag. U kan dus beter één werknemer 8 uur later werken, dan twee personen telkens 4 uur in te zetten.

Inhaalrust
Werknemers die werken op een feestdag moeten hun feestdag verplicht op een ander moment opnemen. U moet hen met andere woorden een betaalde dag vrijaf geven, die ze anders ook zouden gehad hebben als u hen niet had laten werken. Omdat dit vaak wordt vergeten is het een klassieker bij inspecties. Het gevolg is dan meestal dat u de vergeten feestdagen van de afgelopen drie jaar kan nabetalen, ook aan werknemers die al lang uit dienst zijn…

De duur van de inhaalrust die u moet toekennen is in principe forfaitair bepaald. Werkt de werknemer meer dan vier uur op de feestdag, dan bedraagt de inhaalrust een volledige dag. Werkt hij minder dan vier uur, dan moet hij een halve dag recupereren, te nemen vóór of na 13 uur, waarbij er op die dag niet meer dan vijf uren mag gewerkt worden. In de praktijk zien we vaak dat men voor een meer pragmatische oplossing kiest, zoals de recuperatie van de werkelijk gepresteerde uren, al is dit niet 100% correct.

De werkgever moet de inhaalrust toestaan binnen de zes weken die volgen op de feestdag. Kan dit niet, bijvoorbeeld omwille van ziekte, ongeval, bevallingsrust,… dan moet de werkgever de inhaalrust toekennen binnen de zes weken die volgen op het einde van de schorsingsperiode. In geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst, moet de inhaalrust toegekend worden vóór het verstrijken van de opzeggingstermijn. Spreek de regels voor de opname van de vervangende feestdag bij voorkeur duidelijk af in uw arbeidsreglement.

U kan er als werkgever ook voor opteren om de feestdagen collectief te recupereren. Uw zaak is bijvoorbeeld open op Paas- en Pinkstermaandag, maar tussen Kerst en Nieuw sluit u een week. U kan dan beslissen dat u de twee te recupereren feestdagen in die week laat opnemen. Dergelijke collectief gerecupereerde feestdagen moet u wel al vóór 15 december van het voorgaande jaar vastleggen. Maar wie op goede voet staat met zijn medewerkers kan hierover op en later moment vast nog wel met elk van hen een individuele, schriftelijke overeenkomst afsluiten.

Lees ook:
Daar is de lente, daar zijn de feestdagen
Wie betaalt de feestdagen tijdens de overmacht?]]>
<![CDATA[Daar is de lente, daar zijn de feestdagen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/daar-is-de-lente-daar-zijn-de-feestdagen---- Thu, 09 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/daar-is-de-lente-daar-zijn-de-feestdagen---- Zelfs in coronatijden kennen feestdagen hun normale beloop. Hoewel het dit jaar toch iets ingewikkelder wordt dan normaal. Op paasmaandag zal er alvast een pak minder gewerkt worden dan tijdens andere jaren. De algemene feestdagregels die we in dit artikel bespreken zijn van toepassing op werkgevers die hun personeel gewoon blijven tewerkstellen, al dan niet afgewisseld met dagen tijdelijke werkloosheid. Bijvoorbeeld omdat ze op afhaal zijn overgeschakeld. De uitzonderlijke regels in tijden van overmacht bespreken we in een afzonderlijke bijdrage.

Elk jaar zijn er tien wettelijke feestdagen, waar in principe iedere werknemer recht op heeft: Nieuwjaar (1 januari), Paasmaandag (13 april), 1 mei, OLH Hemelvaart (21 mei), Pinkstermaandag (1 juni), de Nationale Feestdag (21 juli), OLV Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand (11 november) en Kerstmis (25 december).

Op een feestdag krijgen uw werknemers in de regel betaald vrijaf. Werken ze die dag, dan krijgen ze op een ander moment een betaalde inhaalrustdag in de plaats. Ook wanneer een feestdag op uw vaste sluitingsdag valt, hebben uw werknemers nog een betaalde feestdag tegoed.
Het loon voor een feestdag of een vervangingsfeestdag moet overeenstemmen met het loon dat de werknemer zou ontvangen hebben indien hij op deze dag zou gewerkt hebben. Wie werkt op een feestdag krijgt bovenop zijn normale loon een feestdagtoeslag.

In normale omstandigheden hebben voltijdse werknemers altijd recht op de tien wettelijke feestdagen. Ook al zouden ze normaal op die dag niet werken..Voor deeltijdse werknemers ligt dat enigszins anders. Hier moeten we een onderscheid maken tussen deeltijders met een vast werkschema en deeltijders met een variabel werkschema. Deeltijdse werknemers met een variabel werkschema hebben eveneens elk jaar recht op de betaling van hun tien feestdagen. Het loon voor de feestdag stemt overeen met het gemiddelde loon berekend over de periode van de vier weken voorafgaand aan de feestdag. Omdat dit vrij omslachtig is, worden hier vaak gelijk(w)aardige pragmatische oplossingen toegepast, zoals 1/5 van de contracturen.

Voor deeltijdse werknemers die werken volgens een vast uurrooster ligt het enigszins anders. Zij hebben enkel recht op loon voor de feestdagen die vallen op dagen waarop zij volgens hun uurrooster moeten werken. Werkt uw deeltijdse kelner bijvoorbeeld enkel op dinsdag, woensdag en donderdag, dan kan hij geen aanspraak maken op Paas- en Pinkstermaandag.

Over alle uitzonderingen leest u de volgende weken meer in deze nieuwsbrief.

LEES OOK:
De regels rond werken op een feestdag
Wie betaalt de feestdagen tijdens de overmacht?]]>
<![CDATA[Wie betaalt de feestdagen tijdens de overmacht?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wie-betaalt-de-feestdagen-tijdens-de-overmacht Thu, 09 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wie-betaalt-de-feestdagen-tijdens-de-overmacht De lente is de periode waarin de feestdagen elkaar in sneltempo opvolgen, te beginnen met Paasmaandag. Voor veel werknemers valt die dit jaar midden in een periode van tijdelijke werkloosheid. De kans is groot dat dit ook met het Feest van de Arbeid, op 1 mei, het geval zal zijn. Maar wie betaalt nu die feestdagen tijdens de periode van overmacht?

Indien de feestdag valt in een periode waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is, dan behoudt de werknemer in een aantal gevallen zijn recht op loon voor die feestdag.

Het gaat dan onder meer over de feestdagen die vallen tijdens de eerste 30 dagen ziekte, ongeval en bevallingsrust. De wet spreekt gek genoeg ook nog over “de periode van wederoproeping onder de wapens”. We zijn dan misschien wel in oorlog met het virus, maar wat ons op dit moment interesseert is de samenloop van feestdagen met de huidige overmachtssituatie.

Daarover zegt de wet dat de feestdagen gelegen binnen de periode van 14 kalenderdagen die volgt op de aanvang van de schorsing wegens overmacht, moeten betaald worden door de werkgever. Is de schorsing al langer bezig, dan betaalt de RVA de gewone werkloosheidsuitkering voor de feestdag.

Concreet begon de verplichte sluiting van de eet- en drankgelegenheden op 14 maart. Dat is dus meer dan 14 dagen geleden. Zelfs al liet u uw mensen nog even verder werken (stocktelling, grote schoonmaak,…), voor elke volledige schorsing die aanving vóór 30 maart 2020 geldt dat de RVA een uitkering zal betalen voor de feestdag.

Werden uw mensen pas vanaf 30 maart of later op overmacht gezet, dan betaalt u als werkgever de feestdag van 13 april nog volgens de algemeen geldende regels die u in één van onze andere bijdragen kan lezen.

Het moet evenwel gaan om een volledige, ononderbroken schorsing. Wisselt u in uw onderneming tijdelijke werkloosheid af met gewerkte dagen, dan betaalt de werkgever de feestdag voor elke werknemer die tussen 30 maart en paasmaandag minstens één dag gewerkt heeft. Die komen op 13 april immers niet aan hun 14 opeenvolgende dagen schorsing. Hetzelfde geldt voor andere onderbrekingen in deze periode, zoals vakantie.

De algemene regels voor feestdagen voor het geval er wel gewoon gewerkt wordt en de specifieke regels voor het geval er gewerkt wordt op een feestdag, leest u elders op onze website.

Lees ook:
Daar is de lente, daar zijn de feestdagen
De regels rond werken op een feestdag]]>
<![CDATA[Horecafocus en Horecafocus Staffable steunen #HorecaComeback]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/horecafocus-en-horecafocus-staffable-steunen-horecacomeback Tue, 07 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/horecafocus-en-horecafocus-staffable-steunen-horecacomeback Gasten ontvangen op uw terras, lekkere ingrediënten omtoveren tot een hemels gerecht in uw restaurant of een afterwork organiseren op vrijdagavond, het leek ons allemaal vanzelfsprekend en we genoten ervan. Tot zo’n twee weken geleden. We blijven met z’n allen in “ons kot” en met de verplichte sluiting van horecazaken, gingen ook de deuren van uw zaak onherroepelijk dicht. Een financiële dobber voor velen.

Vanuit de sector hebben we besloten om ons steentje bij te dragen en daarom wordt de website horecacomeback.be gelanceerd. Een online horeca-ondersteunend platform waarop consumenten waardebonnen kunnen kopen van hun favoriete horecazaak (vanaf 10 euro). Wij vanuit Horecafocus en Horecafocus Staffable ondersteunen dit initiatief voluit en hopen dat u zich registreert op de website. Vrijdag 3 april start onze grote communicatie-campagne via de pers en op onze sociale media om alle Belgen en Luxemburgers te motiveren om jullie op het platform te steunen, dus snel registreren is de boodschap.

De tegoedbon die klanten aankopen op de website, kunnen ze bij u inwisselen wanneer u de deuren van uw zaak opnieuw mag openen. Op die manier geven ze u op dit moment als het ware “een voorschot”. Doel is om u als ondernemer nu al te helpen om uw cashflow opnieuw op gang te brengen. Deze ondersteuning kan u NU gebruiken om pakweg de huur, de sociale bijdragen of andere vaste kosten mee te betalen en de klant heeft iets om naar uit te kijken : een drankje of etentje binnenkort in uw zaak.

Aarzel niet om het campagnebeeld te downloaden (vanaf 3 april) en op uw sociale mediakanalen of via uw website uw klanten te motiveren om een waardebon aan te kopen. Samen maken we dit initiatief bekend bij alle Belgen en Luxemburgers. Gebruik #horecacomeback.

Ga vlug aan de slag en meld uw horecazaak aan op de website:
surf naar www.horecacomeback.be
maak een profiel aan

Alle info en een antwoord op uw vragen vindt u op horecacomeback.be en check ook zeker onze
          Instagram : instagram.com/horecacomeback
          Facebook : facebook.com/horecacomeback

Doet u mee?
#horecacomeback is niet enkel één van de grootste ondersteuningsprogramma’s ooit voor de Belgische horeca maar een nooit eerder gezien initiatief om horecaondernemers een hart onder de riem te steken én een oproep aan alle horecaklanten om in actie te schieten. Dit initiatief kwam tot stand door een samenwerking over alle concurrentiegrenzen heen. Op de website ziet u alle bedrijven en federaties die momenteel hun steun gaven aan dit initiatief en zo investeren in een sector die ons als Belgen en Luxemburgers zo nauw aan het hart ligt!]]>
<![CDATA[Coronapremie Waals Gewest]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/coronapremie-waals-gewest Tue, 07 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/coronapremie-waals-gewest Het Waalse Gewest geeft een coronapremie van 5.000 euro aan ondernemingen die te lijden hebben onder de crisis. Het platform waarmee u deze premie kan aanvragen staat nu ook online.

Om in aanmerking te komen voor de premie moet u
 • een kleine of micro-onderneming zijn (<50 werknemers en een omzet van <10 miljoen euro) of een natuurlijke persoon die een beroepsactiviteit uitoefent in hoofd- of bijberoep en hiervoor bijdragen aan de RSVZ betaalt;
 • een activiteit hebben uitgeoefend vóór 12 maart 2020;
 • sociale bijdragen betaald hebben in 2018 of voor starters de bijdragen van het vierde kwartaal 2019;
 • een exploitatiezetel hebben in Wallonië;
 • actief zijn in één van de rechtgevende sectoren waarvan de ondernemingen volledig gesloten zijn  (volgens NACE-code), waaronder de eet- en drankgelegenheden.

Op de website https://indemnitecovid.wallonie.be kan u op basis van uw ondernemingsnummer met één druk op de knop zien of u recht heeft op een premie.

De premie bedraagt eenmalig 5.000 euro per ondernemingsnummer. Voor de aanvraag van de vergoeding staat inmiddels een elektronisch formulier ter beschikking op de website www.indemnitecovid.wallonie.be. Inloggen doet u met eID of Itsme.

Elk dossier wordt vervolgens onderzocht. Beantwoordt u aan de voorwaarden en is uw dossier volledig, dan zal de betalingen plaats vinden vanaf midden april. Is uw dossier niet volledig of zijn er vragen, dan krijgt u nadien nog de kans om de ontbrekende gegevens of antwoorden toe te voegen.

Voor de aanvraag hebt u de tijd tot 60 dagen na de datum waarop de onderneming volgens de corona-maatregelen verplicht werd te sluiten.

Met vragen kan u terecht op het nummer 1890.]]>
<![CDATA[Overeenkomsten die al getekend werden maar niet aanvingen, de RVA stuurt opnieuw bij]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/overeenkomsten-die-al-getekend-werden-maar-niet-aanvingen-de-rva-stuurt-opnieuw-bij Tue, 07 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/overeenkomsten-die-al-getekend-werden-maar-niet-aanvingen-de-rva-stuurt-opnieuw-bij De RVA heeft haar visie op contracten die reeds getekend waren, maar door de corona-crisis niet konden van start gaan, opnieuw bijgestuurd. Ook de Minister van Werk heeft zich over de kwestie gebogen. Ondanks de iets ruimere interpretatie zal elke situatie nog steeds individueel door de RVA beoordeeld worden.

Aanvankelijk ging de RVA er van uit dat er enkel voor arbeidsovereenkomsten die al aangevangen waren tijdelijke werkloosheid mogelijk was. Dat werd gauw uitgebreid met verlengingen van contracten, ook flexi-periodecontracten, die vóór 14 maart waren ingegaan en aansluitend werden verlengd, waarbij de intentie om te verlengen al moet aanwezig geweest zijn. Nu is er ook voor arbeidsovereenkomsten die nog niet zijn aangevat tijdelijke werkloosheid mogelijk.

Voorwaarde is wel dat de partijen te goedertrouw handelen. Daaronder wordt o.m. verstaan dat het niet toegestaan is om contracten te antidateren. Maar ook contracten die worden afgesloten op het ogenblik waarop er al twijfel bestond of ze nog wel zouden kunnen doorgaan, komen niet in aanmerking. Een dimona die gedaan is vóór 13 maart kan daarbij helpen.

Ditzelfde principe wordt ook toegepast voor geplande evenementen die zullen afgelast worden, denk maar aan concerten en festivals, wielerwedstrijden, evenementen in het kader van het EK voetbal of de Olympische Spelen,… Wordt de arbeidsovereenkomst niet beëindigd, dan is het mogelijk om die te schorsen en de werknemer op tijdelijke werkloosheid te zetten.

Arbeidsovereenkomsten getekend na 13 maart kunnen in sommige gevallen ook nog in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid. Als er bijvoorbeeld in het bedrijf toch nog (gedeeltelijk) gewerkt wordt, of de indienstname is van wezenlijk belang voor het bedrijf.

Ook uitzendkrachten, die normaal verder bij eenzelfde gebruiker zouden worden tewerkgesteld gedurdende de corona-periode, zouden uitzonderlijk samen met de vaste werknemers op tijdelijke werkloosheid kunnen gezet woren, indien de contractuele band met het uitzendkantoor behouden blijft.

Het gaat dus in de meeste van deze gevallen over feitenkwesties. Elke situatie zal door het plaatselijke RVA-kantoor nog steeds afzonderlijk beoordeeld worden.]]>
<![CDATA[Alle corona-info op een rijtje]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/alle-corona-info-op-een-rijtje Thu, 02 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/alle-corona-info-op-een-rijtje U werd de voorbije dagen met heel wat informatie overstelpt en ongetwijfeld zit u met nog heel veel praktische vragen. Daarom zetten wij voor u alle informatie over premies, kortingen, afbetalingsplannen en veel meer nog eens op een rijtje zodat u de antwoorden makkelijk kan terugvinden. Wij verwijzen ook telkens naar de artikels die wij hierover publiceerden.

De meeste van deze maatregelen zullen u of uw werknemers wel zelf moeten aanvragen. Uw boekhouder, sociaal verzekeringsfonds, sociaal secretariaat of de betrokken instellingen kunnen u hierbij helpen. Wij vragen u wel om uw begrip. Al deze diensten worden momenteel overstelpt met vragen en geconfronteerd met problemen en maatregelen die niet alleen nieuw, maar vaak ook nog onvolledig zijn. Leg dus een beetje geduld aan de dag. Het is niet altijd mogelijk om iedereen onmiddellijk persoonlijk te helpen of te beantwoorden.

Horecafocus stelde de voorbije dagen alles in het werk om u via onze nieuwsbrief en www.horecaismijnpassie.be op de hoogte te houden van alle nieuwe ontwikkelingen en antwoorden te geven op de verschillende situaties die zich kunnen voordoen. 

VLAAMSE HINDERPREMIE
Ondernemingen die gedwongen moeten sluiten maken aanspraak op een eenmalige premie van 4.000 euro. Voor horecazaken is er één premie voorzien per getroffen vestiging (dus niet per ondernemingsnummer) waar minstens 1 VTE wordt tewerkgesteld. De premie aanvragen doet u online met uw e-ID op de website van VLAIO.

Voor zaken die niet verplicht moeten sluiten maar een omzetverlies van minstens 60% kunnen aantonen is er een afzonderlijke premie van 3.000 waarvoor de aanvraagprocedure nog wordt uitgewerkt.

          Er is meer nieuws over de Vlaamse hinderpremie
 
         De Vlaamse hinderpremie aanvragen
          Nieuw: compensatiepremie van 3.000 euro voor getroffen zaken


UITSTEL BETALINGEN RSZ (UPDATE)
De RSZ besliste op 20 maart dat horeca-zaken die verplicht moesten sluiten automatisch uitstel van betaling krijgen tot 15 december 2020.
Voor zaken die niet verplicht moesten sluiten bestaat de mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan aan te vragen.

          Automatisch uitstel RSZ-betalingen
          Minnelijk afbetalingsplan RSZ UPDATE
          Uw uitstel RSZ-betalingen online checken


FISCALE MAATREGELEN
Ook de fiscus biedt ondernemers een aantal steunmaatregelen: uitstel van aangifte en betaling, een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsintresten of kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling. En dit voor vijf verschillende vormen van belastingen.
Aanvragen doet u opnieuw zelf via bijgevoegd document dat u mailt op per post opstuurt naar uw ontvangstkantoor zodra u een aanslagbiljet of een betaalbericht ontvangt en dit tegen uiterlijk 30 juni 2020. Doe dit best in samenspraak met uw boekhouder.

          Uitstel voor aangifte en betaling BTW en BV
          De fiscale corona-maatregelen

 
UITSTEL ANDERE BETALINGEN 

Het Waarborgfonds Horeca verleent al minstens twee maanden uitstel op de betaling van uw voorschotten op de eindejaarspremie. Ook voor uw muziekfecturen kan u uitstel krijgen.

          Uitstel betalingen FBZ
          Ook uitstel betalingen muziekfactuur

 

OVERBRUGGINGSRECHT EN BIJDRAGE VOOR ZELSTANDIGEN
Voor zelfstandigen zijn er verschillende maatregelen voorzien van overbruggingskredieten tot uitstel of zelfs vrijstel van betaling van sociale zekerheidsbijdragen.

Voor de meeste van deze maatregelen bestaan er geen specifieke formulieren. Op de site van uw sociaal verzekeringsfonds staan alle mogelijkheden uitgelegd. Een aanvraag indienen voor één van de steunmaatregelen doet u het best per mail naar uw sociaal verzekeringsfonds.

          Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
          Overbruggingsrecht voor zelfstandigen


OVERSCHAKELEN OP TAKE AWAY OF DELIVERY
Verschillende zaken schakelden over op take away en/of delivery. Zij behouden het recht op de hinderpremie, maar moeten wel met een aantal bijkomende richtlijnen rekening houden. Kraampjes of foodtrucks zijn inmiddels ook verboden, tenzij op bepaalde plaatsen waar er onvoldoende voedselvoorziening is.

          Foodtruck, Kraampjes en markten  UPDATE
          FAVV-richtlijnen voor traiteurdiensten


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
De voorwaarden om tijdelijke werkloosheid aan te vragen werden versoepeld. De uitkering werd opgetrokken van 65 naar 70% van het geplafonneerd loon en werknemers hoeven voorlopig niet langer het document C3.2 op zak te hebben. Met vragen over uitkeringen wendt uw werknemer zich tot zijn uitbelatingsinstelling (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, ABVV, ACV, ACLVB). De RVA werkt aan een vereenvoudigde procedure, maan uw werknemers dus aan om nog even geduld te oefenen.

          Speciaal infonummer RVA
          Welke documenten moet u uw werknemer overhandigen bij tijdelijke werkloosheid?
          Hoeveel bedraagt de werkloosheidsuitkering?  UPDATE
          Moet een werknemer eerst zijn vakantie of recup opnemen voor de TW ingaat?
          Welke gevolgen heeft tijdelijke werkloosheid op de opzegtermijn?
          Welke gevolgen heeft de tijdelijke werkloosheid op vakantiegeld en eindejaarspremie?
          Wat bij ziekte tijdens tijdelijke werkloosheid?

          De invloed op vakantie en eindejaarspremie in andere sectoren
          RVA stuurt richtlijnen tijdelijke werkloosheid bij
 

Interims en flexi-jobbers zullen enkel aanspraak kunnen maken op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid indien zij kunnen aantonen dat zij ook voor de betrokken periode onder contract lagen (zouden liggen). Indien zij voldoende rechten hebben opgebouwd, kunnen zij wel van een gewone werkloosheidsuitkering genieten. Voor meer informatie hierover wendt de werknemer zich tot zijn RVA-kantoor. IBO-overeenkomsten kan u tijdelijk of definitief onderbreken in samenspraak met de VDAB-begeleider.

          Kan ook een flexi-jobber gebruik maken van tijdelijke werkloosheid?
          Kunnen interims tijdelijk werkloos worden gesteld?
          Wat met IBO’s?

 


Elders bijverdienen of een bijberoep blijven uitoefenen tijdens de tijdelijke werkloosheid is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Uw werknemers leggen dit best vooraf voor aan hun RVA-kantoor.

          Kunnen uw vaste werknemers elders aan de slag als flexi of interim?


Studenten doordeweeks tewerkstellen nu de scholen toch gesloten zijn kan niet zomaar. Bovendien mag u geen flexibele werknemers inzetten terwijl uw vast personeel op tijdelijke werkloosheid staat.

          Kan u de volgende weken studenten inzetten tijdens de schooluren?

HR & PERSOONSGEBONDEN MATERIE
Er werden ook enkele nieuwe maatregelen aangekondigd voor de betaling van de nutsvoorzieningen. Daarover zullen de burgers te gepasten tijden via diverse kanalen door de overheid worden ingelicht.
En wat doet u als u als zelfstandige zelf ziek wordt of een werknemer die niet meer wil komen werken?

          Voorschot op RVA-uitkering en kwijtschelding gas- water- en elektriciteitsfactuur
          Wat als u als zelfstandige ziek wordt?
 
         U hebt een besmette werknemer, moet u de rest van uw personeel hiervan verwittigen?
          Wat als uw werknemer weigert om te komen werken?
          Onderweg voor het werk? Neem best een attest van noodzakelijke verplaatsing mee

          Kan u binnenkort een netto corona-premie aan uw werknemers geven?
 

]]>
<![CDATA[Nieuw: compensatiepremie van 3.000 euro voor getroffen zaken]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuw-compensatiepremie-van-3000-euro-voor-getroffen-zaken Wed, 01 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuw-compensatiepremie-van-3000-euro-voor-getroffen-zaken De Vlaamse Overheid kende reeds een hinderpremie van 4.000 euro toe aan zaken die verplicht moesten sluiten. Pas is beslist dat er ook voor zaken die niet moesten sluiten maar hun omzet wel fors zien teruglopen een premie komt.

Ook bij veel bedrijven die niet verplicht moesten sluiten zijn de omzetverliezen enorm groot. Toch konden zij geen beroep doen op de Vlaamse hinderpremie. De Vlaamse regering besliste daarom vandaag om voor die zaken een nieuwe premie in het leven te roepen. Die eenmalige premie bedraagt 3.000 euro en is er voor bedrijven die tussen 14 maart en 30 april een omzetverlies van meer dan 60 procent tegenover het jaar daarvoor kunnen aantonen. Als voorbeelden geeft men bijvoorbeeld kleine delicatessenzaken in een stadscentrum waar anders veel toeristen komen, pralinewinkels, maar ook kinesisten en organisatoren van evenementen. Ook zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie op voorwaarde dat ze sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep betalen.

Over de juiste modaliteiten en de wijze van aanvragen volgt later meer nieuws.

Meer info]]>
<![CDATA[Kan u binnenkort een netto coronapremie aan uw werknemers geven?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kan-u-binnenkort-een-netto-coronapremie-aan-uw-werknemers-geven Wed, 01 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kan-u-binnenkort-een-netto-coronapremie-aan-uw-werknemers-geven Minister van Financiën Alexander De Croo heeft een voorstel gelanceerd dat bedrijven de mogelijkheid wil bieden om hun werknemers een speciale corona-premie uit te betalen.

De premie zou maximaal 1.000 euro bedragen waarop geen sociale bijdragen of belastingen zouden verschuldigd zijn. De premie zou wel enkel dit jaar mogen uitbetaald worden.

Er circuleren momenteel ook nog andere voorstellen, zo meldt De Tijd, die ervoor moeten zorgen dat bedrijven kunnen blijven draaien. Zo overweegt men een uitbreiding van het systeem van de flexi-jobs en van de interimarbeid.

Voorlopig blijft het enkel nog bij voorstellen.]]>
<![CDATA[Kan u de volgende weken studenten inzetten tijdens de “schooluren”?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kan-u-de-volgende-weken-studenten-inzetten-tijdens-de-schooluren Wed, 01 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kan-u-de-volgende-weken-studenten-inzetten-tijdens-de-schooluren Jobstudenten mogen normaal gezien enkel werken tijdens schoolvakanties, in weekends of op andere momenten waarop ze normaal gezien geen lessen moeten volgen of praktijkopdrachten moeten uitvoeren. Maar hoe zit het nu alle lessen geschorst zijn? De FOD WASO licht dit toe.

Studenten tot 18 jaar, die nog aan de deeltijdse leerplicht onderworpen zijn, mogen in normale omstandigheden niet werken op de momenten waarop ze verondersteld worden les te volgen. Hoewel de fysieke lessen van het middelbaar onderwijs voorlopig zijn opgeschort, worden die uren nog steeds geacht te worden gebruikt om te studeren.  De meeste scholen blijven hun leerlingen immers schooltaken geven via mail of online toepassingen.

De FOD WASO is dan ook van oordeel dat het niet mogelijk is om studenten die nog aan de deeltijdse leerplicht onderworpen zijn, tewerk te stellen tijdens de uren waarop zij normaal gezien de lessen hadden moeten volgen. Buiten deze uren is het strikt genomen wel mogelijk om studenten tewerk te stellen, maar enkel met een deeltijdse overeenkomst omdat de normale lesuren met arbeidstijd worden gelijkgesteld. Tijdens de paasvakantie kan u natuurlijk wel voltijds leerplichtige studenten tewerkstellen.

Studenten vanaf 18 jaar die niet meer aan de leerplicht onderworpen zijn, kunnen in principe wel worden tewerkgesteld, ook tijdens de uren waarop zij normaal les zouden volgen. Een tewerkstelling op grond van een voordelige studentenovereenkomst is wel enkel mogelijk voor zover zij tijdens die periode ook nog voldoende tijd overhouden om zich aan hun studie te kunnen wijden.

De werkgever moet in elk geval de maatregelen inzake hygiëne en social distancing naleven en zich ook de bedenking maken dat het nog steeds de wil van de overheid is om de verplaatsingen en sociale contacten van eenieder zoveel mogelijk te beperken, zeker daar waar het mogelijke contacten betreft tussen jeugdige personen en mensen die tot de risicogroepen behoren.

Let wel: u mag geen flexibele werknemers tewerkstellen terwijl uw vast personeel voor diezelfde functies op tijdelijke werkloosheid staat!]]>
<![CDATA[RVA stuurt richtlijnen tijdelijke werkloosheid bij]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/rva-stuurt-richtlijnen-tijdelijke-werkloosheid-bij Wed, 01 Apr 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/rva-stuurt-richtlijnen-tijdelijke-werkloosheid-bij De RVA heeft in haar recentste FAQ van 26 en 30 maart een aantal nieuwe situaties en/of nieuwe, verstrengde of aangepaste antwoorden beschreven.

Contracten met ingangsdatum na 14 maart
Voor werknemers die al wel een arbeidsovereenkomst hadden getekend die pas na 14 maart zou aanvangen, kan geen tijdelijke werkloosheid meer worden aangevraagd. De RVA vermeldt er duidelijk bij dat er maar sprake kan zijn van een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst indien er al prestaties zijn geweest binnen het betreffende contract.

Inmiddels voegde ze er wel reeds twee uitzonderingen aan toe:
In geval van een verandering van dienstbetrekking (bijv. nieuwe functie) en indien de nieuwe arbeidsovereenkomst werd afgesloten voor de coronacrisis maar toen niet onmiddellijk kon ingaan omdat de werknemer nog zijn ontslag diende te geven en een opzeg moest presteren, kan in de nieuwe tewerkstelling tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd.

Verlenging arbeidsovereenkomsten bepaalde duur
Ook voor verlengingen van contracten van bepaalde duur wordt een uitzondering gemaakt.
Wanneer:
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur al effectief was aangevat vóór 14 maart 2020,
 • nadien afloopt,
 • maar aansluitend wordt verlengd,
 • én er wordt aangetoond dat de intentie om te verlengen al aanwezig was dan kan er tijdelijke werkloosheid worden ingeroepen in het kader van de aansluitende arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.

Dit geldt ook indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur gevolgd wordt door een vaste indienstname met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

De RVA bevestigde ons inmiddels dat de tijdelijke werkloosheid ook verder loopt voor flexi-periode-overeenkomsten die vanaf 1 april verlengd worden.

Hetzelfde geldt voor vervangingsovereenkomsten (bijv. ter vervanging van een zieke werknemer) die reeds ingingen vóór 14 maart en verlengd worden.

De RVA vermeldt dat dit eveneens opgaat indien een uitzendovereenkomst gevolgd wordt door een vaste indienstname met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Verlenging lockdown
De regering heeft de periode van lockdown verlengd van 5 april tot 19 april 2020. Ongeacht of u de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht al eerder had meegedeeld, moet u vanaf 6 april geen mededeling meer doen. De RVA verlengt deze automatisch tem 19/04/2020. Deze periode kan eventueel nog worden verlengd tot 30/06/2020.

Risicopatiënten
Een risicopatiënt kan dan weer wel tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht indien hij een attest van de huisarts kan voorleggen waaruit blijkt dat hij niet mag gaan werken uit vrees voor besmetting.

Contracten bij verschillende werkgevers
Een werknemer die twee verschillende arbeidsovereenkomsten heeft bij twee verschillende werkgevers kan tijdelijk werkloos worden gesteld op voorwaarde dat het gaat om volledige dagen werkloosheid bij die ene werkgever.
Vormden de beide contracten samen niet meer dan een voltijdse tewerkstelling, dan zal er geen vermindering worden toegepast op zijn uitkeringen. Is zijn totaal aantal uren wel meer dan een voltijdse tewerkstelling, dan zal de tijdelijke werkloosheidsuitkering wel worden verlaagd.
Een werknemer kan immers niet tijdelijk werkloos worden gesteld in een meer dan voltijdse tewerkstelling.

Ik ontvang een pensioen. Kan ik uitkeringen als tijdelijk werkloze ontvangen?
Indien u minder dan 65 jaar bent en een pensioen ontvangt, moet u daarvan tot 30 juni 2020 geen aangifte doen en is dit tot 30 juni 2020 zonder invloed op de werkloosheidsuitkering.
Opgelet: indien u minstens 65 jaar bent, maar toch nog aan de slag als werknemer, dan kunt u enkel tijdelijke werkloosheidsuitkeringen genieten voor zover u geen pensioen geniet. ]]>
<![CDATA[Uw uitstel RSZ-betaling online checken]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uw-uitstel-rsz-betaling-online-checken Mon, 30 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uw-uitstel-rsz-betaling-online-checken De RSZ kende vorige week automatisch uitstel van betaling toe aan werkgevers uit bepaalde sectoren zoals de horeca. Toch wordt de dienst, en ook de sociale secretariaten, overstelpt met vragen van ondernemingen of dit uitstel ook voor hen geldt of wel degelijk werd toegepast. Onnodig, u kan dit vanaf nu online verifiëren.

Aan ondernemingen die door de coronamaatregelen verplicht gesloten zijn, heeft de RSZ automatisch een uitstel van betaling toegekend. Het gaat om werkgevers in de volgende sectoren:
 • de horeca,
 • de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector,
 • alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de betreffende ministeriële besluiten gesloten zijn, met uitzondering van:
          - voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels,
          - dierenvoedingswinkels,
          - apotheken,
          - krantenwinkels, en
          - tankstations en leveranciers van brandstoffen.

Wilt u weten of uw onderneming bij die groep hoort? Ga het na in de onlinedienst Coronacrisis Check RSZ-uitstel die u op deze pagina vindt. In de rechterkolom ziet u de knop “Ga na of u automatisch uitstel van betaling krijgt”. Voer uw ondernemingsnummer in, en u ziet meteen of de RSZ u al een uitstel van betaling heeft toegekend.]]>
<![CDATA[Coronamaatregelen verlengd tot 19 april]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/coronamaatregelen-verlengd-tot-19-april Mon, 30 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/coronamaatregelen-verlengd-tot-19-april De Nationale Veiligheidsraad besliste net voor het weekend dat de coronamaatregelen met twee weken worden verlengd tot en met zondag 19 april.

Dat wil zeggen dat alle horecazaken en de meeste winkels minstens tot die datum zullen moeten dichtblijven. Ook de werkloosheid wegens tijdelijke overmacht zal alvast tot die datum worden verlengd.Die verlenging gebeurt automatisch als u reeds van het systeem gebruik maakt.

Wat de Vlaamse hinderpremie betreft, die u vanaf vrijdag kan aanvragen op de website van Vlaio, wil dit zeggen dat er bovenop de eenmalige 4.000 euro, vanaf 5 april per bijkomende sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag 160 euro bijkomt.]]>
<![CDATA[U hebt een besmette werknemer, moet u de rest van uw personeel hiervan verwittigen?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/u-hebt-een-besmette-werknemer-moet-u-de-rest-van-uw-personeel-hiervan-verwittigen Thu, 26 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/u-hebt-een-besmette-werknemer-moet-u-de-rest-van-uw-personeel-hiervan-verwittigen Eén van uw werknemers meldt u dat hij het virus onder de leden heeft. Natuurlijk leeft u met hem mee en zal u doen wat in uw mogelijkheden ligt om hem te helpen. Maar wat met de rest van het personeel, bent u verplicht hen hiervan te verwittigen of zal dit enkel onnodige paniek veroorzaken?

Dat is een bijzonder delicate kwestie. Wellicht herinnert u zich uit de discussie rond de GDPR – u weet wel, de Europese privacyrichtlijnen – dat het opgeven van privacy steeds moet afgewogen worden ten opzichte van andere verplichtingen waaraan u als werkgever gehouden kan zijn. In dit geval de verplichting om als “goede huisvader” de gezondheid en veiligheid van de andere werknemers in de onderneming te waarborgen.

Natuurlijk laat u de werknemer in kwestie niet meer toe tot de werkplek. In de meeste gevallen zal dat geen probleem zijn omdat het gros van de horecazaken voorlopig gesloten is.

Vervolgens moet u zich afvragen of het noodzakelijk is dat de collega’s hierover geïnformeerd worden. De recentste data wijzen op een gemiddelde incubatietijd van 5 tot 7 dagen. Tijdens deze incubatietijd is het virus vermoedelijk al overdraagbaar. Is uw werknemer nu pas ziek geworden en bent u al bijna twee weken dicht, dan is de kans miniem dat de zieke werknemer zijn collega’s heeft aangestoken en zorgt u wellicht alleen voor onnodige paniek.

Heeft de zieke werknemer wel recent nog contact gehad met de andere werknemers, dan bent u verplicht om hen hiervan te informeren zodat zij zelf de nodige maatregelen kunnen treffen. Let hierbij wel op dat u de anonimiteit van de werknemer waarborgt. Voor alle zekerheid kan u de zieke werknemer om schriftelijke (per mail) toestemming vragen om deze informatie aan de collega’s te mogen meedelen.]]>
<![CDATA[De invloed op vakantie en eindejaarspremie in andere sectoren]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-invloed-op-vakantie-en-eindejaarspremie-in-andere-sectoren Thu, 26 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-invloed-op-vakantie-en-eindejaarspremie-in-andere-sectoren Welk effect heeft de tijdelijke werkloosheid op eindejaarspremie en vakantiegeld bij de uitzendkrachten en de bedienden in pc200?

In pc 200, het paritair comité voor de bedienden worden noch de dagen werkloosheid wegens overmacht, noch de dagen economische werkloosheid gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie. De werkgever kan natuurlijk wel altijd beslissen om deze periode toch mee te tellen. Omdat de uitbetaling van de eindejaarspremie er niet verloopt via een fonds, zoals dat bij de horeca het geval is, is dit zelfs heel eenvoudig toe te passen. Licht uw sociaal secretariaat wel tijdig in van uw beslissing.

In het paritair comité voor de uitzendkrachten worden de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht niet gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie. De dagen economische werkloosheid worden wel meegeteld in de berekening, doch beperkt tot 5 dagen per referentieperiode.

De gelijkstelling voor vakantierechten en vakantiegeld van de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de periode van 2 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 geldt voor alle sectoren.


Lees ook:
Welke gevolgen heeft de tijdelijke werkloosheid op vakantiegeld en eindejaarspremie?]]>
<![CDATA[Wat als uw werknemer weigert om te komen werken?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wat-als-uw-werknemer-weigert-om-te-komen-werken Thu, 26 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wat-als-uw-werknemer-weigert-om-te-komen-werken U biedt take away en delivery aan, de klanten volgen, alleen uw personeel laat het afweten. Wat doet u in zo’n geval?

Een werknemer die zonder gegronde reden niet op het werk komt opdagen is ongewettigd afwezig. Dat is in tijden van corona in principe niet anders dan in normale omstandigheden. Tenminste wanneer u geen telewerk kan aanbieden, de aanwezigheid van de werknemer op het werk noodzakelijk is en u de nodige regels inzake hygiëne en social distancing in acht neemt.

Natuurlijk is het begrijpelijk dat wanneer er langs alle kanalen wordt opgeroepen om binnen te blijven, sommige van uw werknemers er niet staan om te springen om zich buiten te wagen. Enige soepelheid aan de dag leggen kan in deze omstandigheden geen kwaad.

De werknemer op tijdelijke werkloosheid plaatsen zou in dit geval niet correct zijn. Uw zaak is immers nog open en er is duidelijk voldoende werk. Wat kan er dan wel?

 • Uw werknemer kan zijn wettelijke vakantiedagen opnemen
 • Misschien heeft hij of zij nog recup staan in het kader van de grote flexibiliteit
 • U kan onbetaald verlof (toegestane afwezigheid) geven, maar zorg er dan best wel voor dat u hiervan een (gescand) getekend akkoord hebt of minstens de expliciete vraag van uw werknemer op mail om gedurende de corona-periode onbetaald thuis te mogen blijven
]]>
<![CDATA[Website bundelt take away en delivery in uw buurt]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/website-bundelt-take-away-en-delivery-in-uw-buurt Thu, 26 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/website-bundelt-take-away-en-delivery-in-uw-buurt De website aide-aux-restaurateurs.be bundelt de zaken waar consumenten terechtkunnen voor uithaal of levering van maaltijden.

In welke restaurants kan u nog maaltijden bestellen en waar kan u terecht voor take away? Omdat er geen enkele website was die hen daarbij kon helpen knutselden enkele Brusselaars zelf een website in elkaar waarop restaurants hun aanbod kunnen plaatsen en de consument makkelijk een overzicht vindt van de mogelijkheden tot uithaal of levering van maaltijden in zijn buurt

www.aide-aux-restaurateurs.be is voorlopig een initiatief uit de hoofdstad en dat valt zowel te merken aan de naam van de site als aan het enorme aanbod van Brusselse zaken dat er reeds gebruik van maakt en het beperkte aantal zaken erbuiten. Maar de website is wel al voorzien op alle regio’s van het land. Niettemin een leuk initiatief.

Uw zaak inschrijven is heel eenvoudig.  ]]>
<![CDATA[Nieuwe datum sociale verkiezingen: tussen 16 en 19 november]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuwe-datum-sociale-verkiezingen-tussen-16-en-19-november Thu, 26 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuwe-datum-sociale-verkiezingen-tussen-16-en-19-november De FOD WASO bevestigde inmiddels dat de lopende verkiezingsprocedure tot en met stap X+35 moet worden verder gezet. De verplichte eerste aanplakking van de kandidatenlijst wordt uitgesteld.

De nieuwe datum voor de verkiezingen werd voorlopig en onder het nodige voorbehoud vastgelegd tussen 16 en 29 november.

Over de ontslagbescherming en andere praktische details en hun juridische gevolgen zullen de sociale partners nog samenzitten.]]>
<![CDATA[Onderweg voor het werk? Neem best een attest voor noodzakelijke verplaatsing mee]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/onderweg-voor-het-werk-neem-best-een-attest-voor-noodzakelijke-verplaatsing-mee Thu, 26 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/onderweg-voor-het-werk-neem-best-een-attest-voor-noodzakelijke-verplaatsing-mee Het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken raadt iedereen die zich moet verplaatsen om naar het werk te gaan aan om een document op zak te hebben dat aantoont dat u er daadwerkelijk nodig bent.

Voorlopig gelden volgende regels en restricties rond reizen binnen en buiten België:
 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland zijn verboden. Wat daar precies onder valt is niet gedefinieerd. Voor beroepsmatige verplaatsingen dient de werkgever te zorgen voor een attest waarin de aard en de noodzaak van de reis wordt toegelicht. Grensarbeiders in vitale sectoren en cruciale beroepen kunnen een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te kunnen oversteken.
 • Beroepsverplaatsingen binnen België zijn toegestaan. Daaronder valt ook woon-werkverkeer, reizen naar mobiele werkplaatsen en noodzakelijke klantenbezoeken.
 • Werknemers van ondernemingen in cruciale sectoren of die essentiële diensten verlenen, zoals voedselvoorziening, mogen onbeperkt reizen voor hun werk.

Toch wordt aangeraden om werknemers die zich beroepshalve te verplaatsen van een attest te voorzien. Een verplichting is het (nog) niet, maar het maakt het werk van de politiediensten er bij controles wel een stuk eenvoudiger op. In Frankrijk moeten mensen al langer een attest bij zich hebben met tijdstip en reden van de verplaatsing. Het is niet uitgesloten dat dit de komende dagen ook in ons land zal ingevoerd worden. Voorlopig kan u zo’n attest zelf afdrukken of digitaal meegeven aan uw personeel, bij voorkeur op briefpapier van de onderneming en zo mogelijk gemotiveerd.

In elk geval luidt de gouden raad nog steeds om verplaatsingen te beperken tot het strikt noodzakelijke en daarbij steeds de “social distancing” van 1,5 meter in acht te nemen.]]>
<![CDATA[Vanaf morgen kan u de Vlaamse hinderpremie aanvragen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vanaf-morgen-kan-u-de-vlaamse-hinderpremie-aanvragen Thu, 26 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vanaf-morgen-kan-u-de-vlaamse-hinderpremie-aanvragen De tool om de corona-hinderpremie van de Vlaamse overheid aan te vragen is vanaf morgen voor iedereen online toegankelijk. 

Wie kan een premie krijgen?
Om gebruik te kunnen maken van de hinderpremie is een verplichte sluiting vereist van uw fysieke locatie in Vlaanderen. In de horeca zijn dat o.a. cafés, restaurants, brasserieën, discotheken, koffiebars, foodtrucks,…  Zelfs indien u bent overgeschakeld op take away of delivery blijft u aanspraak maken op de hinderpremie.

Traiteurs, frituren, broodjeszaken, pitabars,… blijven open voor afhaal. Hotels blijven open zonder toegang tot het restauratiegedeelte. Hier is het niet helemaal duidelijk of en wanneer zij in aanmerking komen voor de premie. Wij hebben de vraag gesteld en houden u op de hoogte van het antwoord.

Alle winkels andere dan voedingswinkels, nachtwinkels, dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels en tankstations zijn verplicht gesloten.

Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) en foorkramers die getroffen worden door het sluiten van een openbare markt of openbare kermis waarop zij normaal aanwezig zijn, komen in aanmerking voor een corona hinderpremie.

Hoeveel bedraagt de premie?
De hinderpremie bedraagt 4.000 euro per exploitatiezetel die verplicht moet sluiten, voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is. Indien een onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Als een onderneming vanaf 6 april nog steeds alle dagen gesloten moet blijven, krijgt ze voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremie. Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020

De hinderpremie kan perfect gecombineerd worden met andere maatregelen.

Wanneer vraagt u de premie aan?
Vanaf vrijdag 27 maart staat de aanvraaglink open voor iedereen. Er is echter geen haast bij. U hebt de tijd tot en met 19 mei.

Hoe vraagt u de premie aan?
Volg de procedure op de website van Vlaio. De procedure is heel eenvoudig, u doorloopt vier schermen. Inloggen doet u met u met uw eID, itsme of een federaal token.

Zorg ervoor dat u volgende gegevens bij de hand hebt:
 • eID én eID pincode (of een andere digitale sleutel)
 • Een actief Belgisch rekeningnummer waarop de premie kan betaald worden
 • Uw gewone openingsdagen, zoals van toepassing voor de coronavirusmaatregelen
 • Uw rechtsvorm (bijvoorbeeld eenmanszaak, BV, NV, ….)
 • Voor eenmanszaken en zelfstandigen:
          - weten welk zelfstandigheidsstatuut u hebt : hoofdberoep of bijberoep?
          - in geval van bijberoep:  betaalt u sociale bijdragen zoals een hoofdberoep?
 • Het website adres (url) van uw onderneming als u er eent hebt (in http:// en https:// -formaat)

Hoe verloopt de procedure?
Vlaio zal uw aanvraag onderzoeken en meldt u zo snel mogelijk haar beslissing per mail. Het bedrag wordt daarna op uw rekening gestort. Over de doorlooptijd kan weinig gezegd worden. Men hoopt op twee weken, maar gezien het enorme aantal te verwachten aanvragen kan dit uiteraard iets langer duren.
      
Problemen tijdens het aanvragen?
Ondervind u technische problemen? Contacteer het gratis nummer 1700. Zij helpen u verder.]]>
<![CDATA[Ook uitstel betaling muziekfacturen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-uitstel-betaling-muziekfacturen Wed, 25 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-uitstel-betaling-muziekfacturen Unisono, het platform dat Sabam, PlayRight en Simm samen oprichtten en waarmee zelfstandigen en bedrijven vanaf 1 januari 2020 via één licentie het gebruik van o.a. muziek kan regelen, heeft eveneens zijn betaaltermijnen aangepast.

Organiseerde u een evenement tussen 13 maart en 3 april? Unisono annuleert uw licentieaanvraag automatisch.

Voor openstaande facturen verlengt Unisono de betaaltermijn met 60 dagen en zullen ze géén herinneringskosten aanrekenen.

Unisono schort het versturen van facturen voor dagelijks muziekgebruik tijdelijk op voor ondernemingen die gesloten zijn wegens de maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Meer info: www.unisono.be]]>
<![CDATA[Uitstel betalingen FBZ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uitstel-betalingen-fbz Wed, 25 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uitstel-betalingen-fbz Het Waarborg- & Sociaal Fonds Horeca verleent al zeker twee maanden uitstel voor de betaling van de voorschotten op de eindejaarspremies voor de eerste twee trimesters van 2020. Er worden gedurende deze periode geen verwijlsintresten aangerekend. De periode kan nog verlengd worden afhankelijk van de omstandigheden.]]> <![CDATA[Automatisch uitstel RSZ-betalingen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/automatisch-uitstel-rsz-betalingen Tue, 24 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/automatisch-uitstel-rsz-betalingen De RSZ besliste op 20 maart om de horeca automatisch uitstel van betalingen toe te kennen en dit tot 15 december 2020.

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020.
Hieronder vallen:
 • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen;
 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
 • het derde voorschot voor het 1e kwartaal (te betalen op 05/04/2020);
 • het saldo van het 1e kwartaal (te betalen op 30/04/2020);
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 01/04/2020 en vóór 30/04/2020 betaald moet worden;
 • de voorschotten voor het 2e kwartaal (te betalen op 05/05, 05/06 en 05/07/2020);
 • het saldo van het 2e kwartaal (te betalen op 31/07/2020).

Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15/12/2020.

Voor het goede begrip: de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht.

Horeca-ondernemingen die onder de verplichte sluiting vallen hoeven dus niet langer de minnelijke schikking tot afbetaling aan te vragen die de RSZ vorige week voorstelde.
Ondernemingen die niet verplicht moesten sluiten, maar die gesloten zijn omdat ze zelf hebben beslist om volledig te sluiten, kunnen wel een uitstel van betaling bekomen op basis van een verklaring op eer waarvoor het formulier vanaf donderdag 26 maart beschikbaar zal zijn op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Lees ook:
Minnelijk afbetalingsplan RSZ]]>
<![CDATA[Uitstel betaling verkeersbelastingen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uitstel-betaling-verkeersbelastingen Tue, 24 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uitstel-betaling-verkeersbelastingen Bedrijven krijgen van de Vlaamse belastingdienst vier maanden uitstel van betaling voor de verkeersbelastingen.

Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart verstuurd worden, staat onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden).

Voor aanslagbiljetten die recent verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen. Zo krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd om te betalen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten aangerekend.

Deze maatregel geldt tot herroeping voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelenvlaamse-belastingdienst]]>
<![CDATA[Corona callcenter voor zelfstandigen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/corona-callcenter-voor-zelfstandigen Tue, 24 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/corona-callcenter-voor-zelfstandigen Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) heeft een callcenter geopend om op de vele vragen van zelfstandigen te kunnen antwoorden.

Het gratis nummer 0800/12.018 is  elke dag tussen 8 en 20 uur bereikbaar.

Website RSVZ]]>
<![CDATA[Een aanvulling betalen op de werkloosheidsuitkering, kan dat zomaar?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-aanvulling-betalen-op-de-werkloosheidsuitkering-kan-dat-zomaar Tue, 24 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-aanvulling-betalen-op-de-werkloosheidsuitkering-kan-dat-zomaar Stel u wenst uw werknemers de volgende maanden een extraatje te geven bovenop hun werkloosheidsuitkering. Niet eenvoudig nu er ook bij u geen geld meer binnenkomt, maar kan het? Hoe doet u het? En waarmee moet u rekening houden?

De volgende maand of maanden vallen uw werknemers terug op een werkloosheidsuitkering die 70% bedraagt van hun normale loon. Ze betalen hierop weliswaar geen sociale zekerheidsbijdragen en recent is hier nog een bijkomend bedrag van 5,63 euro per dag bijgekomen, maar voor werknemers die meer dan 3.000 euro bruto verdienen, of die elke maand rekenden op netto overuren, kan het verschil toch groot zijn.

U mag als werkgever een bedrag bovenop een uitkering betalen. We spreken in dit geval van een aanvulling op een sociaal voordeel. De RSZ aanvaardt echter maar een aantal uitkeringen waarbij dit is toegestaan. Tijdelijke werkloosheid is er daar één van.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere voorwaarden waarmee u rekening moet houden. Die zijn eerder vaag omschreven. Zo mag het toekennen van het voordeel er niet toe leiden dat de werknemer zijn uitkering verliest. Het toegekende voordeel moet ook duidelijk het karakter van een aanvulling hebben.

Concreet komt het erop neer dat u duidelijk afspreekt om welke reden u de bijpassing geeft, in dit geval de tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus. Daarnaast mag ook het bedrag van de bijpassing niet te groot zijn. Preciese maxima worden hier niet bepaald, maar doorgaans gaat men ervan uit dat het bedrag van de bijpassing niet groter mag zijn dan de uitkering zelf en dat de werknemer in geen geval door de combinatie netto meer mag verdienen dan zijn normale loon vóór de tijdelijke werkloosheid. U moet er ook voor zorgen dat u, door het toekennen van een bijpassing, niet discrimineert tussen werknemers.

Het voordeel van zo’n aanvulling op een sociaal voordeel is dat er geen sociale zekerheidsbijdragen op hoeven betaald te worden, maar wel belastingen.]]>
<![CDATA[Tijdelijke ruling over onkostenvergoeding thuiswerk mogelijk]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-ruling-over-onkostenvergoeding-thuiswerk-mogelijk Mon, 23 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-ruling-over-onkostenvergoeding-thuiswerk-mogelijk Niet van toepassing voor de meeste horeca-functies, maar hebt u administratieve medewerkers die hun werk de volgende weken van thuis uit doen, dan kan u hen hiervoor een netto vergoeding geven. Om zeker te zijn dat de werknemer hierop later geen belastingen zal moeten betalen, kan u op een vlotte manier een tijdelijke ruling aanvragen bij de FOD Financiën.

Werknemers die in functie van hun werk onkosten maken, kunnen deze door hun werkgever laten terugbetalen. Omdat het terugbetalen van gemaakte onkosten ook op een forfaitaire manier kan gebeuren, d.w.z. een vast maandelijks bedrag op de loonbrief dat niet gestaafd wordt door bonnetjes of facturen, is het een praktijk die balanceert op de grens van het toelaatbare, maar die wordt aanvaard zolang men zich aan bepaalde spelregels houdt.

Een klassieker zijn de onkostenvergoedingen voor thuiswerk. De RSZ aanvaardt hiervoor een bedrag tot 126,94 euro per maand, 20 euro voor het regelmatig professioneel gebruik van het eigen internet en nog eens hetzelfde bedrag voor regelmatig professioneel gebruik van de eigen computer. Dit is echter geen vrijgeleide om deze bedragen zomaar toe te passen. Het gebruik ervan moet nog steeds gemotiveerd en verantwoord worden. Misbruik kan u duur te staan komen.

Momenteel worden bedrijven aangemoedigd om zoveel mogelijk van thuis uit te laten werken. Dat gaat natuurlijk niet voor de meeste horecafuncties, wel voor administratieve werknemers. Voor hen zou u dus zo’n thuiswerkvergoeding kunnen toepassen.

Om u hierover toch iets meer zekerheid te geven, biedt de FOD Financiën nu de mogelijkheid om hier snel een voorafgaande beslissing rond te krijgen.

De kosten die in aanmerking komen zijn bureaukosten. Dit zijn kosten gerelateerd aan de inrichting en het gebruik van een bureau, printer- en computermateriaal, kantoorbenodigdheden, nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming, onderhoud, verzekering, onroerende voorheffing... in de verblijfplaats van de medewerker.

De vergoeding wordt toegekend aan alle categorieën van medewerkers die omwille van  de maatregelen tegen het Covid-19 virus thuis moeten werken. Omdat iedereen in hetzelfde schuitje zit, zal bovendien voor alle betrokken medewerkers hetzelfde bedrag moeten worden toegekend van maximaal 126,94 euro.

Werknemers die eventueel nu al een (lagere) thuiswerkvergoeding krijgen, doen tijdelijk afstand van die huidige vergoeding in ruil voor de nieuwe vergoeding voor zolang de maatregelen voor de bestrijding van Covid-19 van toepassing zullen zijn.

Het document om deze “ruling” aan te vragen vindt u op de website van de FOD Financiën.

]]>
<![CDATA[Crisiswaarborg Vlaams Gewest]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/crisiswaarborg-vlaams-gewest Mon, 23 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/crisiswaarborg-vlaams-gewest Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling door de Participariemaatschappij Vlaanderen uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maand. Er wordt hiervoor 100 miljoen euro uitgetrokken. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

Voor bedrijven die door de coronacrisis o.a. hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet langer kunnen betalen, wil de Vlaamse overheid het via een uitbreiding van de waarborgregeling makkelijker maken om financiering voor hun werkkapitaal te vinden bij de bank.

Via de bestaande waarborgregeling kunnen ondernemingen die geen financieringsovereen-komst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, tot 75 procent van de verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie. Zo neemt de Vlaamse overheid een deel van de risicopositie over van de bank.

De corona-uitbreiding van de regeling zorgt ervoor dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen. Via de bestaande waarborgregeling kunnen facturen tot slechts 3 maanden oud gewaarborgd worden.

De eenmalige premie om van de crisiswaarborg te kunnen genieten wordt ook tijdelijk verlaagd van 0,5 naar 0,25 procent van het waarborgbedrag.

De maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Verder maakt de bestaande regeling het ook al mogelijk om kredieten onder waarborg te verlengen of uitstel te vragen voor terugbetaling.

Wie gebruik wenst te maken van de crisiswaarborg, zal aan de bank (de waarborghouder) moeten motiveren dat het gewaarborgde krediet gebruikt wordt om problemen op te lossen die het gevolg zijn van de huidige crisis. De bank moet dat immers eveneens kunnen aantonen wanneer het dossier wordt ingediend bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Hoe de ondernemer en de waarborghouder dat precies moeten motiveren, is niet vastgelegd. De maatregel loopt tot eind 2020.
Meer informatie over de Corona-crisiswaarborg en hoe die aan te vragen is hier terug te vinden.
]]>
<![CDATA[Op welke maatregelen kunnen freelancers terugvallen?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/op-welke-maatregelen-kunnen-freelancers-terugvallen Mon, 23 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/op-welke-maatregelen-kunnen-freelancers-terugvallen Veel horecazaken werken met zelfstandigen die af en toe inspringen. Niet altijd zonder gevaar want schijnzelfstandigheid loert vaak om de hoek. Deze medewerkers kunnen niet tijdelijk werkloos worden gezet vermits ze geen werknemer zij. Op welke maatregelen kunnen zij dan wel een beroep doen?

De maatregelen waarop zelfstandige medewerkers kunnen terugvallen, zijn die waarvan ook een gewone zelfstandige gebruik kan maken.

1. Een vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor 2020
Een zelfstandige betaalt elk kwartaal “voorlopige” sociale bijdragen, een voorschot op de echte bijdragen die berekend worden op het werkelijke netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige op het einde van het jaar.

Die voorlopige bijdragen kan men verlagen wanneer men een laag beroepsinkomen verwacht, of laten verhogen wanneer men vermoedt dat het uiteindelijke beroepsinkomen veel hoger zal liggen.

In het kader van de corona-crisis wordt een snelle aanvraag van die verlaging en een quasi-automatische toestemming gegarandeerd. De aanvraag hiervoor gebeurt via het sociaal verzekeringsfonds van de zelfstandige.

2. Uitstel van betaling met een jaar van de sociale bijdragen
Alle zelfstandigen mogen tot 15 juni een betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020.
De aanvraag hiervoor gebeurt eveneens via het sociaal verzekeringsfonds van de zelfstandige.

3. Een vrijstelling van sociale bijdragen
Zelfstandigen die lijdt onder de corona-crisis kan een vrijstelling van RSVZ-bijdragen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020. Die aanvraag moet vóór 15 juni worden ingediend bij het sociaal verzekeringsfonds.

Bij een vrijstelling blijft de zelfstandige in orde met de ziekteverzekering en de kinderbijslag. Er worden echter geen pensioenrechten opgebouwd voor de vrijgestelde kwartalen.

4. Een vervangingsinkomen
Zelfstandigen die hun activiteiten moeten onderbreken kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht.
]]>
<![CDATA[Nu ook eenvoudiger economische werkloosheid aanvragen voor bedienden]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nu-ook-eenvoudiger-economische-werkloosheid-aanvragen-voor-bedienden Mon, 23 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nu-ook-eenvoudiger-economische-werkloosheid-aanvragen-voor-bedienden Horeca- en andere zaken die verplicht moesten sluiten hebben vorige week al tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd. Andere ondernemingen die hinder ondervinden kunnen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen inroepen. Voor bedienden werd de bijzonder omslachtige procedure die u hiervoor moest volgen nu ook versoepeld. Op 18 maart werd hierover een speciale cao afgesloten. 

Met deze interprofessionele cao kan u voorlopig veel eenvoudiger een dossier indienen tot erkenning als onderneming in moeilijkheden voor het toepassen van economische werkloosheid voor bedienden. Zo is het niet langer nodig om hiervoor een ondernemingsplan op te maken en hoeft u ook niet meer gebonden te zijn aan een sectorale of bedrijfs-cao.

De werkgever die voor zijn bedienden economische redenen wil inroepen voor hetzij een volledige, hetzij een gedeeltelijke schorsing, zal de economische redenen nog wel steeds op één van volgende manieren moeten aantonen:

 • Indien het bedrijf een daling van 10% van de productieomzet of -orders heeft in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag in vergelijking met hetzelfde kwartaal van een van de twee voorgaande jaren kan het zich direct wenden naar de RVA

 • Indien het bedrijf deze daling van 10% niet (al) kan bewijzen, maar zijn activiteiten worden getroffen door de Corona-crisis, kan de onderneming via het volgend formulier aan de minister een specifieke erkenning vragen.

U vraagt deze erkenning aan door het formulier en zijn bijlagen samen met het begeleidend schrijven  te sturen naar
 • de Directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Erkenning, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel.

 • of per e-mail naar ewb@werk.belgie.be. In dat geval moet u de documenten wel omzetten naar één pdf-document en dit pdf-document digitaal ondertekenen met uw e-ID (alleen zo kan men de authenticiteit van uw elektronische handtekening controleren). Als u niet binnen vijf dagen een ontvangstbevestiging per e-mail heeft ontvangen, stuur dan een nieuwe e-mail om de ontvangst door onze dienst te verifiëren.

Op de website van de FOD WASO en de RVA zal deze week een digitale mailbox geplaatst worden om deze aanvraag vlotter in te dienen.

Had u reeds een ondernemingsplan opgemaakt dat momenteel door de administratie wordt verwerkt dan wordt dit plan zonder voorwerp. Alleen de aanvragen voor erkenning als bedrijf in moeilijkheden, die samen met het plan werden verstuurd, zullen door de betrokken diensten worden verwerkt. Het is dus niet nodig om in dit geval een nieuw dossier in te dienen.

Het doel van deze collectieve arbeidsovereenkomst is om ontslagen zo veel mogelijk te voorkomen en een maximale werkgelegenheid te behouden met inachtneming van de wettelijke en conventionele procedures voor de inlichting en raadpleging van de werknemers.

In afwachting van de goedkeuring van de erkenningsaanvraag kan tijdelijke werkloosheid overmacht Coronavirus worden toegepast.]]>
<![CDATA[Hoe vraagt een werknemer tijdelijke werkloosheidsuitkering aan?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoe-vraagt-een-werknemer-tijdelijke-werkloosheidsuitkering-aan Mon, 23 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoe-vraagt-een-werknemer-tijdelijke-werkloosheidsuitkering-aan Het gros van de werknemers in de horeca staat sinds vorige week op tijdelijke werkloosheid. Dat wil zeggen dat ze vanaf 14 maar geen loon meer zullen ontvangen, maar een vervangende uitkering. Maar hoe vraag je die aan en waar moet je daarvoor terecht? Vanaf deze week geldt hiervoor een vereenvoudigde procedure.

De C3.2A-documenten die uw sociaal secretariaat u vorige week misschien al afleverde mogen de vuilnisbak in. En daarmee bedoelen we natuurlijk de oud papier-doos.

In plaats daarvan wordt de volgende maanden gebruik gemaakt van een vereenvoudigd document, “C3-2-WERKNEMER-CORONA”, dat de werknemer zelf kan downloaden of online kan invullen op de website van zijn of haar uitbetalingsinstelling.

De werknemer vult dit document correct en volledig in en mailt of stuurt het per post naar de uitbetalingsinstelling waarop hij of zij een beroep wenst te doen.

Die uitbetalingsinstelling zorgt voor de maandelijkse uitbetaling van de uitkering namens de RVA. De RVA zelf doet geen uitbetalingen. De uitbatelingsinstelling is hetzij een vakbond, hetzij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) voor wie niet gesyndiceerd is. Hun contactgegevens vindt u hieronder:


Wanneer de aanvraag in orde is, stuurt de uitbetalingsinstelling ze door naar de RVA. Is ze niet in orde of zijn er vragen, dan zal de uitbetalingsinstelling de werknemer hierover contacteren.

Zodra de werkgever, via zijn sociaal secretariaat, de “Elektronische aangifte van sociaal risico – scenario 2 of scenario 5” – dit zijn de prestaties van de voorbije maand - elektronisch ter beschikking stelt, stuurt de uitbetalingsinstelling een aanvraag tot uitbetaling naar de RVA. Voor de uitkering van maart zal dit begin april zijn, maar hou er rekening mee dat er een uitzonderlijk aantal aanvragen gelijktijdig zal worden ingediend.

De uitkering bedraagt 70% van het loon van de werknemer. Wie echter meer verdient dan 2.754,76 bruto per maand, krijgt slechts 70% van dit loon. Werknemers die tijdelijk werkloos gesteld zijn wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangen uitzonderlijk bovenop deze uitkering 5,63 euro per dag of 146 euro per maand. Van deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Minister Muylle maakt zich sterk dat alle uitkeringen, samen met de aanvullende vergoeding in april worden uitbetaald. Voor diegenen waarvoor dat niet lukt, zal een voorschot van 1450
EUR worden betaald.

De werknemer hoeft dus maar één keer zelf online de aanvraag te doen (document C3.2-werknemer-corona). De werkgever geeft maandelijks de juiste prestaties door aan zijn sociaal secretariaat en al de rest wordt voor u gedaan.]]>
<![CDATA[Coronamaatregelen Brussels Hoofdstedelijk Gewest]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/coronamaatregelen-brussels-hoofdstedelijk-gewest Mon, 23 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/coronamaatregelen-brussels-hoofdstedelijk-gewest Ook de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft haar coronamaatregelen bekendgemaakt. Zij trekt daarvoor een budget van meer dan 150 miljoen euro uit. Ongeziene economische en sociale maatregelen om de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen, zegt Brussels Minister-President Rudi Vervoort hierover.

Zo is er in de eerste plaats, net zoals in Vlaanderen, een eenmalige premie van 4.000 euro per bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten en dat behoort tot een aantal sectoren zoals eet- en drinkgelegenheden (NACE-code 56), logies (NACE-code 55) en kleinhandel m.u.v. voedingswinkels, apothekers, krantenwinkels, dierenvoedingswinkels en tankstations.

Het Brussels Gewest schaft de city taks af voor het eerste semester van 2020.

Getroffen bedrijven kunnen via het Brussels Waarborgfonds overheidsgaranties op bankleningen aanvragen.

Via finance&invest.brussels bestaat de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet toe te kennen aan de kernleveranciers van horecazaken, zodat zij de horecazaken een betalingstermijn kunnen bieden. Via dezelfde instantie krijgen horecazeken met meer dan 50 personeelsleden zelf de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet te bekomen.

Andere maatregelen zijn:

Een moratorium op de kapitaalaflossingen van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan bedrijven van de getroffen sectoren.

Versnelde en zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische-expansiesteun voor de horeca, de toeristische sector, de evenementensector en de culturele sector.

Versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door hub.brussels, in samenwerking met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), waarvan de financiering is verhoogd met 200.000 euro.

Meer info]]>
<![CDATA[Welke gevolgen heeft de tijdelijke werkloosheid op vakantiegeld en eindejaarspremie?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/welke-gevolgen-heeft-de-tijdelijke-werkloosheid-op-vakantiegeld-en-eindejaarspremie Mon, 23 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/welke-gevolgen-heeft-de-tijdelijke-werkloosheid-op-vakantiegeld-en-eindejaarspremie Zal de tijdelijke werkloosheid een invloed hebben op de eindejaarspremie die uw werknemers op het einde van het jaar ontvangen en bepaalt het ook hun vakantie voor volgend jaar?

De wetgeving voorziet geen gelijkstelling voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wat vakantierechten en vakantiegeld betreft. Het gevolg van één maand tijdelijke werkloosheid is één dag minder betaalde vakantie in 2021, na twee maanden zijn dit al drie dagen minder vakantie. En natuurlijk daalt ook het dubbel en aanvullend vakantiegeld. Bij de vorige grote overmachtssituatie, de terreuraanslagen van 2016, besliste de regering evenwel om de dagen van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de aanslagen gelijk te stellen met effectieve arbeidsdagen. Wellicht zal dat nu ook het geval zijn.

UPDATE 23/03/20: inmiddels werd beslist dat er een KB zal worden uitgevaardigd waarin de tijdelijke werkloosheidsdagen wegens overmacht van 2 februari 2020 t/m 30 juni 2020 zullen worden gelijkgesteld voor vakantie.

De berekening van de eindejaarspremie wordt per sector bepaald, net zoals de afwezigheden die worden gelijkgesteld voor de toekenning van de premie. In pc 302 is de periode van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld, in pc 200, de bedienden, is deze gelijkstelling bijvoorbeeld niet voorzien.

Lees ook:
Hoeveel bedraagt de werkloosheidsuitkering?]]>
<![CDATA[Ook Wallonië kondigt premie aan]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-wallonie-kondigt-premie-aan Thu, 19 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-wallonie-kondigt-premie-aan Bedrijven uit het Waalse Gewest zullen, naar analogie met Vlaanderen, ook kunnen rekenen op een hinderpremie bij volledige sluiting.

Bedrijven die volledig moeten sluiten n.a.v. de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, zoals restaurants en cafés, kunnen rekenen op 5.000 euro. Voor zaken die gedeeltelijk moeten sluiten is er 2.500 euro voorzien. Men schat dat het gaat om 55.000 betrokken ondernemingen en zelfstandigen.

Voor de aanvraag van de premie wordt een online platform ontwikkeld dat vanaf 27 maart beschikbaar zal zijn. Vanaf april wordt er betaald. ]]>
<![CDATA[Uitstel voor aangifte en betaling BTW en BV]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uitstel-voor-aangifte-en-betaling-btw-en-bv Thu, 19 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uitstel-voor-aangifte-en-betaling-btw-en-bv Naast de reeds aangekondigde fiscale maatregelen voorziet de fiscus nu ook uitstel van aangifte en betaling van o.m. BTW en bedrijfsvoorheffing. Ook de RSZ onderzoekt momenteel de mogelijkheid van automatisch uitstel.

AANGIFTEN
U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningsdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

Voor de BTW-aangiften over februari 2020 wordt de aangiftetermijn verlengd tot 6 april 2020, voor die van maart en het volledige eerste kwartaal 2020 tot 7 mei.

Bent u een starter of hebt u een vergunning maandelijkse teruggaaf en wenst u de maandelijkse teruggaaf van uw BTW-krediet te kunnen genieten, dan kan u uitstel krijgen tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

BETALINGEN
Ondernemingen krijgen ook een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Voor de BTW met maandaangifte krijgt u tot 20 mei 2020 voor de maand februari en tot 20 juni voor de maandaangifte van maart. Voor de kwartaalaangifte van het eerste kwartaal 2020 krijgt u uitstel tot 20 juni 2020.

Voor de bedrijfsvoorheffing met maandaangifte krijgt u tot 13 mei 2020 voor de maand februari en tot 15 juni voor de maandaangifte van maart. Voor de kwartaalaangifte van het eerste kwartaal 2020 krijgt u uitstel tot 15 juni 2020.

Ook voor de betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting wordt een extra betaaltermijn van 2 maanden toegekend zonder aanrekening van nalatigheidsintresten.

Daarnaast bestaan er nog een aantal andere fiscale maatregelen die eerder deze week al werden goedgekeurd.]]>
<![CDATA[Wat als u als zelfstandige ziek wordt?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wat-als-u-als-zelfstandige-ziek-wordt Thu, 19 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wat-als-u-als-zelfstandige-ziek-wordt Raakt u als zelfstandige ondernemer besmet, dan bent ook u arbeidsongeschikt. Zelfstandigen die minstens acht dagen arbeidsongeschikt zijn hebben vanaf de eerste ziektedag recht op een uitkering van het ziekenfonds.

Contacteer in de eerste plaats zo snel mogelijk uw dokter. De uitkering wordt normaliter ten vroegste uitbetaald vanaf de datum waarop de dokter het attest van arbeidsongeschiktheid aflevert. Het zou kunnen dat men daar in de huidige omstandigheden iets soepeler mee omgaat. Een correcte aangifte van arbeidsongeschiktheid doet u met het document “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid”. Uw arts kan dit downloaden van de website van uw ziekenfonds. Vul zelf het bovenste luik volledig in en bevestig een gele klever op het attest. Kruis aan dat het om een begin van een arbeidsongeschiktheid gaat. Het tweede luik dient uw arts volledig in te vullen (ook de waarschijnlijke einddatum) en te ondertekenen. Om geen uitkering te verliezen, moet dit gebeuren op de eerste dag van uw arbeidsongeschiktheid.

Bij een volledige week arbeidsongeschiktheid, moet uw arts de zondag als einddatum vermelden. Zo niet verliest u uw uitkering voor de zaterdag (waar u recht op hebt).

Stuur het originele formulier (geen kopie) vervolgens gefrankeerd en onder gesloten omslag met vermelding ‘Aangifte arbeidsongeschiktheid’ naar de adviserend arts van uw ziekenfonds. De poststempel geldt als datum van aangifte. Deponeer het document nooit zomaar in de bus van uw ziekenfonds, geef het desnoods af en vraag een ontvangstbewijs.

Wordt de periode van arbeidsongeschiktheid verlengd, dan moet u opnieuw tijdig een ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ laten opstellen door uw arts. Vul opnieuw zelf het bovenste luik volledig in. Kruis aan dat het om een verlenging van de arbeidsongeschiktheid gaat. Laat het tweede luik door uw arts invullen vóór het verstrijken van de voorgaande periode, zodat u geen uitkeringen verliest.

Hebt u een verzekering gewaarborgd loon afgesloten, dan kan u hiervan gebruik maken. Lees best even de dekkingsvoorwaarden, maar in principe zal een pandemie zoals covid-19 hiervan niet uitgesloten zijn. Anders is het wanneer u preventief in quarantaine wordt geplaatst. In dat geval zal u geen beroep kunnen doen op de verzekering gewaarborgd inkomen.

Een hospitalisatieverzekering kan dan weer tussenkomen in de medische kosten voor de opname. ]]>
<![CDATA[Foodtrucks, kraampjes en markten]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/foodtrucks-kraampjes-en-markten Thu, 19 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/foodtrucks-kraampjes-en-markten Een efficiënte voedselvoorziening in stand houden zal de volgende weken essentieel zijn. Vele horeca-ondernemers schakelden de voorbije dagen over op uithaal en levering aan huis. Daarnaast zijn er ook de vele foodtrucks, kippenkramen, ijskarretjes… Welke regels gelden er voor hen? Moeten zij sluiten of mogen zij openblijven? Waarop moeten ze letten? Komen ze in aanmerking voor de crisispremie?

Snackbars, broodjeszaken, frituren, ... blijven open. Zij moeten er wel op letten dat er geen lange wachtrijen ontstaan. Laat mensen zoveel mogelijk buiten laten aanschuiven. Terrassen zijn verboden.

UPDATE 24/03/20
Markten zijn verboden, behalve de voedingskramen die nodig zijn voor de voedselvoorziening van de zones waar geen voedingszaken aanwezig zijn.

Foodtrucks moeten worden gelijkgesteld aan voedingskraampjes die op de markt staan. Ze mogen dus niet openblijven. Een mobiele verkoper van gebraden kip wordt beschouwd als een foodtruck.Daarnaast stellen take away en de delivery heel wat andere eisen aan de hygiëne en voedselveiligheid. Het FAVV plaatste hiervoor speciale richtlijnen op haar website.

Horecazaken die hun vaste uitbating verplicht moesten sluiten en overschakelden op take away of delivery kunnen nog steeds aanspraak maken op de Vlaamse hinderpremie van 4.000 euro. Een ondernemer die enkel een foodtruck uitbaat die actief blijft niet.

Afhaalmaaltijden zijn onderworpen aan een verlaagd BTW-tarief van 6%. Levert u ook dranken, dan moet u een onderscheid maken:
 • 6% op niet-alcoholische dranken en alcoholische dranken met laag alcoholgehalte (max. 0,5% voor bier en max. 1,2% voor andere dranken)
 • 21% op andere alcoholische dranken

Ook voor afhaalmaaltijden moet u uw GKS-ticket blijven uitreiken en maakt u gebruik van de doelgroepvermindering horeca, dan moeten uw werknemers ook in deze tijden hun aanwezigheden blijven registreren.]]>
<![CDATA[Voorschot op RVA-uitkering en kwijtschelding gas- water- en elektriciteitsfactuur]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/voorschot-op-rva-uitkering-en-kwijtschelding-gas-water-en-elektriciteitsfactuur- Thu, 19 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/voorschot-op-rva-uitkering-en-kwijtschelding-gas-water-en-elektriciteitsfactuur- Werknemers die door de corona-crisis in tijdelijke werkloosheid terechtkomen, krijgen alvast een voorschot van 1.450 euro op hun uitkering. Dat heeft Federaal Minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle gisteren beslist.

Momenteel zijn er al meer dan 400.000 werknemers voor wie tijdelijke werkloosheid is aangevraagd en dat aantal zal nog toenemen. Door iedereen onmiddellijk dit forfait toe te kennen wil men de koopkracht van de mensen zoveel mogelijk vrijwaren. Het neemt ook de druk even weg bij de RVA-kantoren die momenteel de overvloed aan nieuwe inschrijvingen niet aankunnen.

Eerder besliste minister Muylle al om de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid op te trekken van 65 procent naar 70 procent van het geplafonneerde loon en het onderscheid tussen economische werklosheid en werkloosheid overmacht in elkaar te laten overgaan zodat de dossiers voor de bedrijven een vlugge afhandeling kunnen hebben.

De RVA liet inmiddels ook weten dat werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld uitzonderlijk worden vrijgesteld in het bezit te zijn van een controleformulier C3.2A gedurende de maanden maart, april en mei 2020.

De Vlaamse regering kondigde ook aan dat de water-, gas- en elektriciteitsfactuur voor wie tijdelijk werkloos is voor één maand zal kwijtgescholden worden.

De VDAB zal tenslotte een platform ontwikkelen zodat mensen die in tijdelijke werkloosheid zitten tóch kunnen bijverdienen.]]>
<![CDATA[Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uitstel-of-vrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen-voor-zelfstandigen- Thu, 19 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uitstel-of-vrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen-voor-zelfstandigen- Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van hun eigen sociale bijdragen vragen voor de eerste twee kwartalen van 2020.

Uitstel van betaling
Deze maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020, maar niet voor de bijdragen die u al betaald heeft. Het betreft een uitstel van betaling van één jaar.

De aanvraag moet gebeuren vóór 15 juni 2020.

Er is geen typeformulier voorzien. De snelste manier om het aan te vragen is een mailtje sturen naar uw sociaal verzekeringsfonds. Vermeld daarin zeker:
- uw naam, voornaam en woonplaats
- uw rijksregisternummer;
- naam, zetel en ondernemingsnummer van uw bedrijf;
- de sector waarin uw vennootschap actief is

Motiveer hoe u getroffen bent door het coronavirus: verplichte sluiting, omzetverlies, …

Meer informatie kan je bekomen bij je sociale verzekeringsfonds.


Vermindering van voorlopige bijdragen
Uw huidige inkomsten zijn lager dan de voorlopige berekeningsbasis van uw sociale bijdragen in 2020? Dan kan u als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenote een vermindering vragen van uw voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als uw beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Meer informatie kan u bekomen bij je sociale verzekeringsfonds.


Vrijstelling van bijdragen
Wie zijn sociale bijdragen niet kan betalen ingevolge het coronavirus, kan een vrijstelling van bijdragen vragen. De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend.

Deze vrijstelling kan worden gevraagd voor de voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.

Na het ontvangen van de afrekening van het tweede kwartaal dient u een globale aanvraag in voor de eerste twee kwartalen. U kan deze vrijstelling rechtstreeks aanvragen via het portaal van de overheid (RSVZ) of via het sociaal verzekeringsfonds.

Deze maatregel geldt alleen voor de zelfstandigen in hoofdberoep en de echtgenote helpers met maxi statuut.


Kwijtschelding verhogingen
Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 niet tijdig voor 31 maart 2020 betalen, zullen omwille van de laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen.

Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 moeten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen.

Meer informatie kan u bekomen bij je sociale verzekeringsfonds.]]>
<![CDATA[Minimumlonen flexijobs geïndexeerd vanaf 1 maart]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/minimumlonen-flexijobs-geindexeerd-vanaf-1-maart Wed, 18 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/minimumlonen-flexijobs-geindexeerd-vanaf-1-maart Het is momenteel niet echt relevant, maar het wordt het wel zodra we opnieuw ons kot mogen verlaten. Daarom geven we het u alvast nu al mee. In februari werd de spilindex overschreden. Dat betekent dat bepaalde minimumlonen en uitkeringen worden aangepast. Een aantal daarvan zijn ook voor horeca-ondernemers van belang. Zo stijgen o.a. de minimumlonen voor flexi’s en de leervergoeding voor OAO’s vanaf 1 maart met 2%

In februari overschreed de “afgevlakte gezondheidsindex”  de spilindex, een maand eerder dan voorspeld. De index omvat de prijzen van bepaalde goederen en diensten en meet hoe duur het leven wordt voor gezinnen. Overschrijdt de index een bepaalde grens, de spil, dan stijgen automatisch ook bepaalde lonen en uitkeringen. Dat is vanaf maart het geval voor o.a. de pensioenen en sociale uitkeringen, zoals ziekte- en werkloosheidsuitkeringen die met 2% toenemen. Ook veel lonen in de non-profitsector zijn aan de spilindex gelinkt.

In de privé-sector verschilt het indexeringsmechanisme van sector tot sector. Sommige sectoren kennen een variabel, andere een vast indexeringsmoment. De horeca behoort tot die laatste groep met een vast indexeringsmoment op 1 januari. Zo stegen de reële en baremalonen begin dit jaar met 0,889%.

De index heeft wel een invloed op het Gewaarborgd Gemiddeld Minimummaandinkomen (GGMMI). Dat GGMMI is de absolute ondergrens van het loon dat een werkgever aan een voltijdse werknemer van minstens 21 jaar moet uitbetalen. Het is vooral van belang voor werknemers die onder geen enkel paritair comité vallen, onder een paritair comité dat nog geen cao heeft afgesloten of onder een paritair comité met lagere minimumlonen. De meeste sectoren hebben zelf gunstigere minimumbarema’s bepaald.

Aan het GGMMI zijn echter ook een aantal andere bedragen vastgeklikt die wel voor u van belang zijn:

- De flexilonen in de horeca, maar ook in de pc’s 118.03, 119, 201, 202, 202.01, 311 en 314.
Vanaf 1 maart 2020 stijgt het minimale flexi uurloon van 10,08 naar 10,28 euro (9,55 euro flexi-loon + 0,73 euro flexi-vakantiegeld). De vorige aanpassing van de flexi-lonen dateert van september 2018.
Let wel, enkel het minimum flexi-loon wordt geïndexeerd. Betaalde u uw flexi-jobbers nu reeds meer dan 10,28 euro, dan blijft dit ongewijzigd.

- Voor de leervergoedingen voor de OAO’s zijn vanaf 1 maart eveneens nieuwe bedragen van toepassing:
 • 471,50 euro/maand tijdens het eerste opleidingsjaar
 • 520,30 euro/maand tijdens het tweede opleidingsjaar
 • 560,90 euro/maand tijdens het derde opleidingsjaar

- De stagevergoeding voor de Beroepsinlevingsstage (BIS) stijgt met 2% naar 812,84 euro.

- Ook de grensbedragen voor de werkbonus worden aangepast.

In april zullen normaliter ook de uur- en dagforfaits waarop de rsz-bijdragen voor extra’s worden berekend worden aangepast.]]>
<![CDATA[Overbruggingsrecht voor zelfstandigen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen Wed, 18 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen Zelfstandigen in hoofdberoep die noodgedwongen hun activiteit moeten stopzetten of onderbreken ingevolge het coronavirus en daardoor plots geen inkomen meer hebben, kunnen tot 12 maanden lang een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Wie komt in aanmerking
Zelfstandigen in hoofdberoep die voldoen aan volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden
 • uw hoofdverblijfplaats is in België;
 • u bent jonger dan 65 jaar en kan geen aanspraak maken op een vervangingsinkomen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen …);
 • u was zelfstandige in hoofdberoep, helper of meewerkende echtgenoot (maxistatuut) in het kwartaal waarin het feit zich voordeed en minstens de drie daaraan voorafgaande kwartalen;
 • u hebt geen enkele beroepsactiviteit meer; in het kwartaal waarin het feit zich voordeed en de drie daaraan voorafgaande kwartalen was er sociale bijdrage verschuldigd;
 • u hebt minstens 4 kwartaalbijdragen betaald in de loop van de voorafgaande 16 kwartalen;

Specifieke voorwaarden ingevolge coronavirus
U hebt ook recht op het overbruggingsrecht wanneer u door de coronacrisis uw activiteiten onderbreekt in het kader van "Gedwongen onderbreking - gebeurtenis met een economische activiteit". U moet dan uw activiteit minstens een volledige maand onderbreken.

Daarnaast is er een wetswijziging op komst waarbij u al bij tenminste 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreking ingevolge de coronacrisis kan gebruik maken van het overbruggingsrecht. Het bedrag van de financiële uitkering zal dan tussen 25 % en 100 % van het bedrag van de maandelijkse financiële uitkering liggen. Deze versoepeling zou in werking treden vanaf 1 maart 2020.

Hoeveel bedraagt de steun?
Het overbruggingsrecht bestaat uit twee delen:

1. Financiële steun
Indien het gaat over een "Gedwongen onderbreking - gebeurtenis met een economische activiteit" waarbij u tenminste uw activiteit een maand onderbreekt, kan u tot maximaal 12 maanden een uitkering genieten. Deze bedraagt:
 • zonder gezinslast: € 1.291,69 per maand;
 • met gezinslast: € 1.614,10 per maand.

Indien het zou gaan over een gedwongen onderbreking van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen zal de uitkering variëren tussen 25% en 100% van het bedrag van de maandelijkse uitkering.

Dagen onderbreking     zonder gezinslast     met gezinslast
7 tot 13                            € 322,92                    € 403,53
14 tot 20                         € 645,84                    € 807,05
21 tot 27                         € 968,77                    € 1.210,58
28 en meer                    € 1291,69                    € 1.614,10

2. Gelijkstelling
U behoudt maximaal 4 kwartalen uw rechten op medische verzorging, gezinsbijslag/ groeipakket en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. U bouwt weliswaar geen pensioenrechten op gedurende het overbruggingsrecht.

Aanvraagprocedure
U dient het overbruggingsrecht per mail aan te vragen bij uw sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin u de zelfstandige activiteit hebt stopgezet.


Andere situaties:

Collectieve schuldenregeling
Wie binnen de drie jaar na een collectieve schuldenregeling zijn zelfstandige activiteit heeft stopgezet, kan eveneens een beroep doen op het overbruggingsrecht. De periode van drie jaar start op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal dat je bent gestopt. (meer info

Economische moeilijkheden
Wie door economische moeilijkheden zijn activiteit officieel moet stopzetten, kan in bepaalde gevallen een beroep doen op het overbruggingsrecht. (meer info

Faillissement
Wie zijn activiteit gedwongen moet stopzetten door een persoonlijk faillissement of door het faillissement van je vennootschap kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht.
Als u in deze vennootschap zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot was, dan moet je kunnen aantonen dat u die functie nog uitoefende op het moment van het faillissement. (meer info

Gedwongen onderbreking
Wanneer u door externe omstandigheden minstens één kalendermaand lang of definitief je activiteit moet stopzetten, kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht. Het moet dan gaan over:
- een brand;
- een natuurramp (overstroming, aardbeving);
- een beschadiging van de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of de professionele uitrusting;
- een allergie veroorzaakt door het uitoefenen van je beroep;
- een gebeurtenis met economische impact.
(meer info

Vragen? Contacteer uw sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.]]>
<![CDATA[Kunnen uw vaste werknemers elders aan de slag als flexi of interim?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kunnen-uw-vaste-werknemers-elders-aan-de-slag-als-flexi-of-interim Wed, 18 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kunnen-uw-vaste-werknemers-elders-aan-de-slag-als-flexi-of-interim De meeste werknemers uit de horeca en de retail staan op tijdelijke werkloosheid tot begin april, maar kunnen zij tijdens deze periode bij een andere werkgever wel aan de slag als interim of flexi-jobber?

Wanneer we er vanuit gaan dat er in bepaalde bedrijven of sectoren in de volgende dagen of weken vraag zou zijn naar tijdelijke bijkomende krachten, dan kunnen uw werknemers daar zeker op ingaan. Ook al staan zij intussen op tijdelijke werkloosheid.

Het spreekt voor zich dat zij gedurende deze periode hun werkloosheidsuitkering wel volledig of gedeeltelijk zullen verliezen.

Ook het verderzetten van een bijberoep, als zelfstandige of in loondienst, blijft onder bepaalde voorwaarden mogelijk met behoud van uitkering. U kan die voorwaarden nalezen op het infoblad van de RVA.

Werknemers die dit van plan zijn, kunnen best vooraf inlichtingen inwinnen bij de RVA (02/515.44.44 of via het contactformulier op de RVA-website).


]]>
<![CDATA[Moet een werknemer eerst zijn vakantie of recup opnemen voor de tijdelijke werkloosheid ingaat?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/moet-een-werknemer-eerst-zijn-vakantie-of-recup-opnemen-voor-de-tijdelijke-werkloosheid-ingaat Wed, 18 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/moet-een-werknemer-eerst-zijn-vakantie-of-recup-opnemen-voor-de-tijdelijke-werkloosheid-ingaat Uw werknemers hebben nog recup of vakantie staan of zelfs al vakantie ingepland. Wat doet u daarmee? Moeten zij die verplicht opnemen, kan u hen verplichten om die op te nemen, of neemt de overmacht de oorspronkelijke planning volledig over?

Een werknemer moet in elk geval niet eerst zijn recupdagen, bijvoorbeeld in het kader van de grote flexibiliteit, opnemen vooraleer u hem in overmacht kan plaatsen. Laat staan zijn gewone vakantiedagen. Deze verplichting geldt wél in geval van tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis, slecht weer of economische oorzaken. Ook hier zien we dus weer een onderscheid naar gelang de reden van uw tijdelijke werkloosheid: overmacht of economische redenen (werkgebrek)!

Wil de werknemer vrijwillig toch die dagen opnemen, dan kan dat natuurlijk. De reden hiervoor kan zijn dat hij liever zijn volledige loon ontvangt in plaats van meteen terug te vallen op een lagere uitkering. Of dat men vreest later op het jaar in de problemen te komen als iedereen zijn vakantie nog moet opnemen. Arbeiders worden bovendien niet betaald op de vakantiedagen die ze opnemen. Ze krijgen dit loon van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie in één keer uitbetaald. Het zou dus wel eens interessanter kunnen zijn om de vakantie nu meteen op te nemen, want werknemers zijn sowieso verplicht om al hun vakantiedagen binnen het kalenderjaar op te nemen. In dat geval kan de werknemer natuurlijk niet werkloos worden gesteld op die dagen. Op zijn formulier C3.2 duidt de werknemer die dagen aan met een “V”.

Was de vakantie al gepland of aangevangen, dan is tijdelijke werkloosheid voor die dagen niet mogelijk.

U kan uw werknemers ook niet verplichten om eerst hun vakantie op te nemen vooraleer u hen tijdelijk werkloos zal stellen via overmacht. ]]>
<![CDATA[FAVV-richtlijnen voor traiteurdiensten]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/favv-richtlijnen-voor-traiteurdiensten Wed, 18 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/favv-richtlijnen-voor-traiteurdiensten Veel horeca-ondernemers reageerden creatief op de verplichte sluiting door snel over te schakelen op uithaal of levering aan huis. Het FAVV, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, stuurde een persbericht uit met hygiënerichtlijnen terzake. Ze bevestigen daarin ook dat deze nieuwe activiteiten niet moeten geregistreerd worden.

Horecabedrijven die activiteit ‘traiteur’ willen uitoefenen
Elke onderneming die actief is in de horecasector beschikt over een toelating van het FAVV. Bedrijven kunnen overschakelen op traiteurdiensten waarbij klanten maaltijden kunnen afhalen of de maaltijden kunnen worden geleverd aan huis. Het FAVV zal dit gedurende de duur van de maatregelen beschouwen als een activiteit waarvoor geen aparte registratie nodig is. De activiteiten worden dus afgedekt door de bestaande toelating van het bedrijf.

Algemene hygiënevoorschriften
Het is belangrijk dat de algemene richtlijnen voor hygiëne worden gerespecteerd. Zo moet personeel regelmatig zijn handen wassen met water en zeep, moeten de oppervlakten waarop gewerkt wordt en het materiaal waarmee voedsel bereid wordt goed worden gereinigd, moeten verschillende voedingsmiddelen gescheiden worden tijdens de bereiding en mag men geen voeding bewerken indien men ziek is.

Daarnaast is ook belangrijk dat de social distancing wordt gerespecteerd wanneer horecazaken werken met afhaalmaaltijden. Zowel tussen personeel en klant blijft een fysieke afstand gewenst maar ook tussen klanten onderling. Horeca-uitbaters moeten er daarom op toezien dat wachtrijen worden vermeden.

Transport van levensmiddelen
De wettelijke bewaartemperatuur van te koelen voedingsmiddelen of diepvriesproducten moet worden gegarandeerd. Dit kan in een koelwagen, of bij gebrek daaraan door het gebruik van frigoboxen, isotherme zakken/bakken met koelelementen,…

Zowel de wagen als de koelinstallaties moeten in goede staat zijn en regelmatig gereinigd worden. De temperatuur tijdens het transport moet controleerbaar zijn met een gemakkelijk af te lezen en goed geplaatste thermometer.

Bewaartemperaturen: herinnering
Warmteketen: de minimale temperatuur voor de warmteketen bevindt zich boven de 60°C. Koudeketen: de maximale temperatuur voor de koudeketen is 7°C.
Ook tijdens de levering zelf moeten deze temperaturen gerespecteerd worden om de kans op het ontwikkelen van bacteriën te voorkomen.

Materiaal dat in contact komt met levensmiddelen
Materiaal dat wordt gebruikt om voedingsmiddelen en maaltijden in te verpakken en ander keukenmateriaal moeten geschikt zijn om met voeding in contact te komen (schotels, verpakking, emmers,…).

Allergenen
Consumenten moeten op de hoogte worden gebracht van de aanwezigheid van één of meerdere allergenen in producten (bv. Eieren in mayonaise).
De informatie moet schriftelijk (op de menukaart, op het etiket) of mondeling gegeven worden.

]]>
<![CDATA[Er is meer nieuws over de Vlaamse hinderpremie]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/er-is-meer-nieuws-over-de-vlaamse-hinderpremie Wed, 18 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/er-is-meer-nieuws-over-de-vlaamse-hinderpremie Er is meer duidelijkheid over de aangekondigde hinderpremie van 4.000 euro voor ondernemingen in het Vlaams Gewest. We zetten alle voorwaarden en details over hoe u ze moet aanvragen even op een rijtje.

WAT?
De corona-hinderpremie werd vorige week in het leven geroepen als tegemoetkoming voor bedrijven die ten gevolge van de corona-crisis volledig of gedeeltelijk moeten sluiten.

HOEVEEL?
Zaken die volledig moeten sluiten kunnen aanspraak maken op een eenmalige premie van 4.000 euro, zaken die enkel in het weekend moeten sluiten krijgen 2.000 euro.

Deze premie dekt de sluitingsperiode tot en met 5 april. Duren de maatregelen daarna nog verder, dan is een bijkomende premie voorzien van 160 euro per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor de ingang van de maatregel.

VOOR WIE?
De corona hinderpremie en de bijkomende sluitingspremie zijn er voor ondernemingen die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen, met name:

- Zelfstandigen in hoofdberoep (ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep);

- Ondernemingen met werkende vennoten of minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst. Verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking indien ze minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst hebben.

De onderneming moet actief zijn en mag zich dus niet in staat van vereffening, faillissement, stopzetting, enz… bevinden.

De onderneming heeft een actieve uitbatingszetel in het Vlaams Gewest. Wallonië en Brussel voorzien eigen maatregelen.

HORECA
Voor de horecasector is het voldoende dat de verbruikszaal verplicht is gesloten om in aanmerking te komen, ook indien er nog afhaaldiensten aangeboden worden of andere activiteiten uitgevoerd worden. Ook als u door de maatregelen bent omgeschakeld op take away of delivery blijft u dus de premie behouden.

De premie wordt normaliter per ondernemingsnummer toegekend. Voor ondernemingen actief in de horecasector wordt de corona hinderpremie en de bijkomende sluitingspremie echter toegekend op basis van de getroffen uitbatings- of exploitatiezetel (vestiging), maar enkel wanneer er minstens één VTE is tewerkgesteld in deze locatie of vestiging. Per locatie of vestigingsadres kan er wel maar één premie worden toegekend.

HOE AANVRAGEN?
De aanvraag kan enkel online gebeuren door een wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de onderneming en dit ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode. De toepassing hiervoor is echter nog in ontwikkeling en zal werken op basis van eID. U kan wel al uw mailadres achterlaten op de website van VLAIO, dan wordt u op de hoogte gehouden zodra de toepassing werkzaam is.

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming.

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.]]>
<![CDATA[Bijkomende maatregel: terrasmeubilair verwijderen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/bijkomende-maatregel-terrasmeubilair-verwijderen Wed, 18 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/bijkomende-maatregel-terrasmeubilair-verwijderen Wie de crisismaatregelen negeert kan bestraft en beboet worden.]]> <![CDATA[Kunnen interims tijdelijk werkloos worden gesteld?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kunnen-interims-tijdelijk-werkloos-worden-gesteld Tue, 17 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kunnen-interims-tijdelijk-werkloos-worden-gesteld Heel wat bedrijven doen een beroep op uitzendkrachten. Ook voor hen zal er de komende weken weinig of geen werk zijn. Maar kunnen zij ook genieten van een uitkering voor tijdelijke werkloosheid?

Voor uitzendkrachten gelden dezelfde voorwaarden als voor vaste werknemers. In principe zou u dus ook voor hen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen inroepen. Alleen zullen enkel uitzendkrachten die voor een langere opdracht werden aangeworven hiervan gebruik kunnen maken. De meeste uitzendkrachten worden tewerkgesteld met een weekcontract en zullen dan ook enkel tot het einde van die week op tijdelijke werkloosheid kunnen gezet worden. Een uitzendovereenkomst die afliep verlengen met de bedoeling die meteen te schorsen om economische redenen of overmacht zal niet lukken.

Het uitzendkantoor moet de formaliteiten inzake tijdelijke werkloosheid vervullen. Het uitzendkantoor is immers de werkgever van de uitzendkracht. In de praktijk wordt ook aanvaard dat de gebruiker de mededeling ervan doet. Spreek dit duidelijk af met uw uitzendkantoor.

De meeste uitzendkrachten zullen dus geen uitkering ontvangen wegens tijdelijke werkloosheid. Indien ze uitkeringsgerechtigd zijn, kunnen ze wel op de gewone werkloosheidsuitkeringen terugvallen. Hiervoor maken ze gebruik van het formulier c4-uitzendarbeid dat ze van hun uitzendkantoor maandelijks ontvangen.

]]>
<![CDATA[Welke gevolgen heeft tijdelijke werkloosheid op de opzegtermijn?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/welke-gevolgen-heeft-tijdelijke-werkloosheid-op-de-opzegtermijn Tue, 17 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/welke-gevolgen-heeft-tijdelijke-werkloosheid-op-de-opzegtermijn Stel u had net voor het uitbreken van de coronacrisis een werknemer opgezegd. De opzegtermijn van zes weken was nog maar één week ver. Verlengt de tijdelijke werkloosheid de opzeg of niet?

Sommige afwezigheden schorsen – lees: verlengen – de opzegtermijn. Tenminste wanneer de opzeg door de werkgever werd gegeven. Denk daarbij in de eerste plaats aan vakantie en ziekte.

Maar wat in het geval van tijdelijke werkloosheid? Dat hangt van uw aanvraag af. Maakte u gebruik van de tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen/werkgebrek, dan schorst deze afwezigheid de opzeg. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht schorst de opzeg niet.

Enkel wanneer het ontslag door de werkgever werd gegeven wordt de opzeg geschorst, niet wanneer de werknemer zijn ontslag geeft.

Bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen heeft de werknemer bovendien het recht om de arbeidsovereenkomst te verbreken zonder opzegtermijn of verbrekingsvergoeding.

Sinds deze week werden de mogelijkheden voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht uitgebreid. Deed u reeds een aanvraag voor economische werkloosheid, dan kan u die steeds omvormen naar tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Samengevat:
- Bij tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen:
 • de opzegtermijn wordt geschorst bij ontslag door de werkgever
 • de opzegtermijn wordt niet geschorst bij ontslag door de werknemer
 • kan de werknemer de arbeidsovereenkomst onmiddellijk verbreken zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding

- Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:
 • de opzegtermijn wordt niet geschorst bij ontslag door de werkgever           
 • de opzegtermijn wordt niet geschorst bij ontslag door de werknemer
]]>
<![CDATA[Sociale verkiezingen uitgesteld]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-uitgesteld Tue, 17 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-uitgesteld Normaliter moesten de vakbonden op dag X+35 (tussen 17 en 30 maart) hun kandidatenlijsten indienen en zou u nu weten of u verkiezingen moet organiseren en welke werknemers u de volgende vier jaar elke maand tegenover u kan hebben in de vergaderingen van het comité of de ondernemingsraad. Maar dan kwam corona…

De corona-crisis maakt het onmogelijk om binnen de huidige omstandigheden sociale verkiezingen te organiseren. Tot die conclusie kwamen ook de werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij beslisten alvast om de verkiezingen uit te stellen tot een latere datum. Wanneer dat precies zal zijn is nog onduidelijk. De sociale partners hopen op na de zomer, maar het kan net zo goed volgend jaar zijn. Vanaf Dag X+36 (einde van de occulte periode) wordt de verkiezingsprocedure opgeschort. Hoe u uw onderbroken verkiezingsprocedure moet verderzetten zal op een later tijdstip worden bepaald. De sociale partners en de NAR zullen hierover in principe tegen 20 maart advies uitbrengen.

In 1999 werden de sociale verkliezingen eerder al eens met een jaar opgeschoven als gevolg van de dioxinecrisis, maar het onderbreken van een begonnen procedure van de sociale verkiezingen is onuitgegeven in ons land. Maar dat geldt intussen voor heel veel dingen.

UPDATE 25/03/20

De FOD WASO bevestigde inmiddels dat de lopende verkiezingsprocedure tot en met stap X+35 moet worden verder gezet. De verplichte eerste aanplakking van de kandidatenlijst wordt uitgesteld.
De nieuwe datum voor de verkiezingen werd voorlopig vastgelegd tussen 16 en 29 november.
Over de ontslagbescherming en andere praktische details en hun juridische gevolgen zullen de sociale partners nog samenzitten.]]>
<![CDATA[De fiscale corona-maatregelen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-fiscale-corona-maatregelen Tue, 17 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-fiscale-corona-maatregelen Ondernemingen die gevolgen ondervinden van het coronavirus, kunnen bij de FOD Financiën een aantal steunmaatregelen aanvragen die bedrijven een beetje meer ademruimte moeten geven.

De maatregelen zijn bedoeld voor alle bedrijven die daadwerkelijk hinder ondervinden van het coronavirus, ongeacht de sector waarin ze werkzaam zijn. Dus niet enkel de zaken die getroffen worden door een verplichte sluiting.

U zal die hinder wel moeten kunnen aantonen aan de hand van bijvoorbeeld een daling in uw omzetcijfer, bestellingen of reservaties of door gevolgen van een kettingreactie met partnerondernemingen.

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

De steunmaatregelen bestaan uit een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsintresten of kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling. En dit voor vijf verschillende vormen van belastingen:
 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

Als het afbetalingsplan niet wordt nageleefd kunnen de steunmaatregelen worden ingetrokken, tenzij u tijdig contact opneemt met de administratie.

U moet wel zelf de aanvraag indienen zodra u een aanslagbiljet of een betaalbericht ontvangt en dit tegen uiterlijk 30 juni 2020. Doe dit best in samenspraak met uw boekhouder.

U gebruikt hiervoor het document dat de FOD Financiën hiervoor ter beschikking stelt. Per schuld doet u één aanvraag. Drie afbetalingsplannen betekent dus drie keer het document invullen. Uw aanvraag moet wel voldoende gemotiveerd zijn. U mag dit document zowel per brief als per mail versturen. Het bevoegde ontvangstkantoor beslist over de toekenning van de maatregel. Binnen de 30 dagen ontvangt u normaal een antwoord.


De FOD Financiën zal voorts de aanslagbiljetten voor onroerende voorheffing pas in september versturen in plaats van in mei. Ondernemingen krijgen de tijd tot eind november om die te betalen.

Meer info vindt u op de website van de FOD Financiën.

Lees ook:
Minnelijk afbetalingsplan RSZ


]]>
<![CDATA[Minnelijk afbetalingsplan RSZ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/minnelijk-afbetalingsplan-rsz Tue, 17 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/minnelijk-afbetalingsplan-rsz Ondervindt uw onderneming economische gevolgen van het COVID-19-virus, en hebt u moeilijkheden om uw sociale bijdragen te betalen? Voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 mag u op basis van de COVID-19-problematiek een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen.

UPDATE 24/03/20: horecazaken die verplicht moeten sluiten krijgen automatisch uitstel van RSZ-betalingen tot 15 december 2020. Onderstaande regeling geldt enkel nog voor zaken die niet verplicht moesten sluiten.

Met het minnelijk afbetalingsplan kan u de betaling van uw RSZ-bijdragen spreiden over maandelijkse afbetalingen. De duur van de afbetalingsperiode zal de RSZ samen met u bepalen. Hebt u al uw socialezekerheidsbijdragen correct betaald, dan is het mogelijk dat de RSZ u vrijstelt van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten.

Hoe vraagt u een minnelijk afbetalingsplan aan?
Vul het aanvraagformulier in dat u terugvindt op de website van de RSZ.  Het invullen van het document is zeer eenvoudig. Veel meer dan wat identificatiegegevens hoeft u niet in te vullen. In het vak ‘Uw motivatie’ legt u uit op welke manier uw onderneming financieel te lijden heeft door het coronavirus. Tot slot geeft u het gewenste aantal betaaltermijnen op.

Als de RSZ vragen of opmerkingen heeft bij uw aanvraag, zal die contact met u opnemen binnen een termijn van twee werkdagen. U kunt het antwoord in principe binnen een termijn van tien werkdagen verwachten, al kan het in de huidige omstandigheden waarschijnlijk wel wat langer duren.

Hebt u een afbetalingsplan gekregen, maar kan u het toch niet respecteren? Dan kan u in bepaalde gevallen een verderzetting van het plan krijgen. Dat is eventueel mogelijk na een meer diepgaand onderzoek.

De concrete opvolging van uw afbetalingstermijnen bekijkt u best samen met uw boekhouder.]]>
<![CDATA[Wat bij ziekte tijdens tijdelijke werkloosheid?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wat-bij-ziekte-tijdens-tijdelijke-werkloosheid Mon, 16 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wat-bij-ziekte-tijdens-tijdelijke-werkloosheid Stel uw werknemer wordt ziek tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. Of hij was het al voor de tijdelijke werkloosheid inging. Wie betaalt in dat geval de ziektedagen? De werkgever, de RVA of de mutualiteit?

Werknemers die ziek worden tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid kunnen geen aanspraak meer maken op een werkloosheidsuitkering.

Gaat het om een volledige schorsing, dan neemt de mutualiteit de betaling van de ziektedagen op zich. Achterliggend loopt de gekende ziektetelling van 30 kalenderdagen wel gewoon verder. Eindigt de periode van werkloosheid en is de werknemer nog steeds ziek, dan neemt de werkgever het resterende deel van het ziekteloon op zich.

Betreft het een gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid – u laat uw werknemers bijvoorbeeld nog twee dagen per week werken – dan betaalt het ziekenfonds de arbeidsongeschiktheid die samenvalt met de dagen tijdelijke werkloosheid, de ziekte op de dagen waarop de werknemer normaliter moest werken, worden betaald door de werkgever.

En wat als uw werknemer al ziek was vóór de tijdelijke werkloosheid begon? Valt ziekte samen met bijvoorbeeld vakantiedagen, dan “primeert de eerst ingegane schorsing”. D.w.z. was de werknemer al ziek vóór de vakantie begon, dan blijft u gewaarborgd ziekteloon doorbetalen. Dat doet u hier niet. Ook voor de zieke werknemer stopt de betaling van gewaarborgd loon bij tijdelijke werkloosheid en neemt de mutualiteit de betaling over.
Hetzelfde geldt voor arbeidsongevallen, waarbij de arbeidsongevallenverzekering het loon op zich neemt.

Hebt u een zieke werknemer of collega, dan blijft u natuurlijk de eerste veertien dagen best aandachtig voor de symptomen van corona zoals hoesten, pijn in de gewrichten en spieren, koorts en ademhalingsproblemen.]]>
<![CDATA[Wat met IBO’s?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wat-met-ibos Mon, 16 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wat-met-ibos Hoe u u uw vaste medewerkers in tijdelijke werkloosheid moet zetten is stilaan duidelijk. Maar wat doet u met IBO’s die in uw zaak een opleiding volgen?

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel kan de IBO worden stopgezet omwille van overmacht en eventueel later terug worden opgestart. Een tweede mogelijkheid is dat de IBO tijdelijk wordt opgeschort. De persoon in opleiding wordt dan als wettelijk afwezig geregistreerd.

U doet dit sowieso via uw VDAB-consulent die u kan adviseren welke van beide opties het beste is voor u en uw IBO-er.]]>
<![CDATA[Kan ook een flexi-jobber gebruik maken van tijdelijke werkloosheid?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kan-ook-een-flexi-jobber-gebruik-maken-van-tijdelijke-werkloosheid Mon, 16 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kan-ook-een-flexi-jobber-gebruik-maken-van-tijdelijke-werkloosheid Een flexi-jobber bouwt sociale rechten op, zoals het recht op een werkloosheidsuitkering, pensioen en vakantie. Daarvoor betaalt u de 25% patronale kosten. In theorie zou u dus ook een werknemer met een flexi-job in tijdelijke werkloosheid kunnen zetten. De wet van 03.07.1978 is immers, behalve uitzonderingen, ook van toepassing op deze flexi-jobarbeidsovereenkomst.

In de praktijk zal een flexi-jobber evenwel geen aanspraak kunnen maken op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, aangezien de overeenkomst normaal wordt gesloten omdat/wanneer er werk is. Hetzelfde geldt voor extra's. Het zou dus in de regel enigszins contradictorisch zijn om in dat kader aan te voeren dat er toch geen werk is en de overeenkomst om die reden te schorsen. Dit is strijdig met de bedoeling en finaliteit van dit type van overeenkomst. Gaat het om een flexi-jobber met een periode-overeenkomst die al eerder was ingegaan, dan kan het wel zijn dat het plaatselijke RVA-kantoor hiervoor een uitzondering toekent.

Ook leerlingen die een alternerende opleiding volgen kunnen tijdelijk werkloos worden gezet.

Studenten kunnen niet tijdelijk werkloos worden gesteld zolang ze studies met volledig leerplan volgen (behalve tijdens de maanden juli, augustus en september volgend op het einde van hun studies, indien ze nog verbonden zijn door een studentenovereenkomst).]]>
<![CDATA[Speciaal infonummer RVA ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/speciaal-infonummer-rva- Mon, 16 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/speciaal-infonummer-rva- 02 515 44 44.]]> <![CDATA[Hoeveel bedraagt de werkloosheidsuitkering?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoeveel-bedraagt-de-werkloosheidsuitkering Mon, 16 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoeveel-bedraagt-de-werkloosheidsuitkering De uitkering bij tijdelijke werkloosheid bedraagt in normale gevallen 65% op een geplafonneerd loon van 2.754,76 euro per maand. Voor de duurtijd van de corona-overmacht wordt de uitkering uitzonderlijk opgetrokken tot 70%. Dit bedrag wordt niet beïnvloed door de gezinssituatie. In tegenstelling tot de normale werkloosheidsuitkering daalt de uitkering voor tijdelijke werkloosheid niet in de tijd.

Werknemers die tijdelijk werkloos gesteld zijn wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangen uitzonderlijk bovenop deze uitkering 5,63 euro per dag of 146 euro per maand. 


(Werknemers van horeca-zaken die verplicht moesten sluiten vallen automatisch onder "overmacht-corona". In de uitzonderlijke gevallen die onder "economische redenen vallen, geldt in pc 302 een bijkomende vergoeding ten laste van de werkgever gedurende de eerste 110 werkdagen dat hij/zij effectief werkloos is.

Deze vergoeding bedraagt 0,5187 euro per uur, vermenigvuldigd met het aantal uren dat de werknemer normaal zou hebben gewerkt op de dag dat hij/zij werkloos is, met een minimum van 2 euro per dag. Voorwaarde is wel dat de werknemer
 • minstens 6 maanden in dienst is bij dezelfde onderneming op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst wordt geschorst bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken;
 • er sprake is van een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst.)
]]>
<![CDATA[Welke documenten moet u uw werknemer overhandigen bij tijdelijke werkloosheid?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/welke-documenten-moet-u-uw-werknemer-overhandigen-bij-tijdelijke-werkloosheid Mon, 16 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/welke-documenten-moet-u-uw-werknemer-overhandigen-bij-tijdelijke-werkloosheid Welke documenten moet u uw werknemers afleveren zodat zij vlot van een uitkering kunnen genieten? En waar kunnen zij daarmee terecht?

Op het moment dat de werkloosheid wordt aangevraagd overhandigt u uw werknemer een document C3.2A. U dient hiervoor het originele papieren document te gebruiken met oranje nummer. Uw sociaal secretariaat bezorgt u elke maand deze documenten voor uw werknemers. Dit geldt zowel in het geval van overmacht als bij werkvermindering/economische redenen.

In beide gevallen moet de werknemer dit document steeds bij zich hebben op de dagen waarop hij of zij nog wel werk verricht. Vóór aanvang van de prestaties bij de eigen werkgever, kleurt de werknemer het vakje in rooster 1 met onuitwisbare inkt. Als de werknemer bij een andere werkgever aan de slag kan, kleurt hij het vakje in rooster 2.

In geval van arbeidsongeschiktheid (ziekte, ongeval, bevallingsrust) noteert de werknemer een “Z”, ook voor de weekends en de feestdagen. In geval van vakantie een “V”.

Na afloop van de maand ondertekent de werknemer dit document.

Op het einde van de maand maakt het sociaal secretariaat een tweede document op, C32A WERKNEMER, waarop, in het geval van overmacht, het geplande uurrooster staat ingevuld en in geval van economische redenen de eventuele prestaties en op de niet gewerkte dagen het geplande uurrooster. Dit document wordt elektronisch naar de uitbetalingsinstelling verstuurd. Dit elektronische document C32, zorgt ervoor dat de uitbetaling kan gebeuren wanneer de werknemer zich aanbiedt bij de vakbond of de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) voor wie niet gesyndiceerd is. Aan de hand van beide documenten zal de uitbetalingsinstelling tot de uitbetaling overgaan.  De gewerkte dagen op beide documenten moeten steeds met elkaar overeenkomen, anders riskeert de werknemer zijn uitkering te verliezen!]]>
<![CDATA[Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versoepeld]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-wegens-overmacht-versoepeld Mon, 16 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-wegens-overmacht-versoepeld Zaken die die ten gevolge van de opgelegde maatregelen volledig gesloten zijn, konden al een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen. Dit wordt ook toegestaan voor werknemers die door de afschaffing van evenementen, culturele activiteiten, sportieve activiteiten, sluiting van bioscopen… niet meer tewerkgesteld kunnen worden. Vanaf nu kunnen ook zaken waarvoor slechts een gedeeltelijke sluiting wordt opgelegd of die nog een beperkt aantal diensten blijven aanbieden tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen.

We denken hierbij aan de detailhandel, traiteur- en cateringdiensten, hotels die roomservice of bewaking behouden... Ook dit soort zaken kan vanaf nu voor alle dagen waarop de werknemers niet tewerkgesteld kunnen worden (zelfs al is dit te wijten aan een daling van het werkvolume) eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen. In deze regeling kunnen dus uitzonderlijk werkloosheidsdagen afgewisseld worden met arbeidsdagen. Bij tijdelijke werkloosheid gaat het wel nog steeds om volledige dagen, geen gedeeltelijke dagen.

Tot vorige week viel deze situatie nog onder tijdelijke overmacht wegens economische redenen waarvoor een uitgebreidere procedure bestaat, zeker in het geval van bedienden.

De voormelde tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (lockdown) wordt voorlopig aanvaard tot en met 03/04/2020. Er moet enkel een elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de RVA gebeuren, waarin in de rubriek opmerkingen moet zijn vermeld dat de werkloosheid te wijten is aan de "volledige of gedeeltelijke verplichting tot sluiting of afgelasting". In dat geval moet er geen bijkomend dossier meer ingediend worden bij de RVA ter staving van de overmacht, aangezien het gaat om een maatregel opgelegd door de overheid.

De werkgevers die omwille van het coronavirus al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken hadden verricht en die nu worden getroffen door een maatregel tot sluiting of afschaffing, kunnen een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan ook worden aangevraagd voor werknemers van toeleveranciers van door een opgelegde sluiting getroffen bedrijven, voor zover deze daardoor volledig niet meer tewerkgesteld kunnen worden. Deze tijdelijke werkloosheid kan voorlopig ook worden aanvaard tot en met 03/04/2020, voor zover de volledige onmogelijkheid tot tewerkstelling door de werkgever is aangetoond.

Werknemers die ten gevolge van het opschorten van de lessen in de scholen, thuisblijven voor de opvang van hun kinderen, kunnen omwille van deze reden niet tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht, aangezien er voor alle kinderen opvang moet zijn voorzien in de scholen.]]>
<![CDATA[CORONA: Bijkomende overheidsmaatregelen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/corona-bijkomende-overheidsmaatregelen Thu, 12 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/corona-bijkomende-overheidsmaatregelen Tijdens de ministerraad van vrijdag 6 maart 2020 heeft de federale regering verschillende maatregelen goedgekeurd die er op gericht zijn te voorzien in regelingen voor spreiding, uitstel en vrijstelling van betaling van sociale bijdragen, voorheffing en sociale en fiscale belastingen voor ondernemingen en zelfstandigen.

Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
Voor de socialezekerheidsbijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020 wordt Covid-19 aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.
Meer informatie.

Betalingsplan btw
Als de schuldenaar kan aantonen dat zijn betalingsmoeilijkheden verband houden met Covid-19 wordt het mogelijk om btw-aflossingen te spreiden en kan hij vrijgesteld worden van de gebruikelijke boetes.
Meer informatie.

Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes, volgens dezelfde voorwaarden.
Meer informatie.

Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door Covid-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.
Meer informatie.

Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.
Meer informatie.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
Voor de socialezekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten toegestaan, evenals de vrijstelling van betaling van de socialezekerheidsbijdragen. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met Covid-19.
Meer informatie.

Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
Onder dezelfde voorwaarde komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1..266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1.582,46 euro met gezinslast.
Meer informatie.
]]>
<![CDATA[CORONA: uw werknemer blijft afwezig]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/corona-uw-werknemer-blijft-afwezig Thu, 12 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/corona-uw-werknemer-blijft-afwezig Uw werknemer komt niet werken uit angst voor het coronavirus of omdat hij zelf getroffen is. Welke afwezigheid past u toe?

ZIEKTE
Wordt een werknemer zelf getroffen door het cornonavirus en wordt hij of zij gehospitaliseerd, dan gaat het om een arbeidsongeschiktheid. Tenminste wanneer hij of zij de ziekteroutines volgt die in uw onderneming gelden, zoals het afleveren van een medisch attest. De zieke werknemer ontvangt dan eerst gewaarborgd loon en valt na een maand terug op mutualiteit.

FAMILIAAL VERLOF
Stel dat ook de scholen hun deuren sluiten uit angst voor de verspreiding van het virus, dan zullen ouders een andere oplossing moeten vinden om op hun kroost te passen. Wie daar niet in slaagt kan gebruik maken van de tien jaarlijkse dagen familiaal verlof. Die dagen zijn niet betaald. Volstaan die tien dagen niet, dan zal u samen met de werknemer naar een andere oplossing moeten zoeken, zoals vakantie, recup of toegestane afwezigheid.

ZELF OPGELEGDE OF GEKOZEN QUARANTAINE
In de horeca werken veel werknemers met Aziatische roots. Wanneer zij na een familiebezoek terugkeren uit hun land van herkomst kan dit voor ongerustheid zorgen bij uzelf en de collega’s. Sommige werknemers verkiezen zelf uit vrees besmet te geraken om niet te komen werken, anderen zou u zelf liever even van de werkvloer willen houden.

Hoe gaat u hiermee om? Zelf kan u als werkgever niet zomaar een quarantaineperiode opleggen aan werknemers die uit een risicogebied terugkeren. Tenzij u hun loon voor deze periode gewoon zou doorbetalen. Ook vakantie of onbetaald verlof kan enkel in onderling overleg tussen werkgever en werknemer worden genomen. Maakt u gebruik van het systeem van grote flexibiliteit, dan is het wel mogelijk om een periode van recup in te plannen die u op een later moment laat inhalen. U mag uw werknemers ook niet verplichten om 's morgens bijvoorbeeld eerst hun koorts te meten. Werknemers zelf mogen evenmin zomaar zonder toestemming thuisblijven. Ook hier zal u met vakantie, onbetaald verlof of recup moeten werken.

Veel werkgevers laten hun personeel zoveel mogelijk van thuis uit werken, maar in de horeca is dat doorgaans niet mogelijk. Wijs hen op de basishygiëneregels zoals regelmatig de handen wassen en voorzie ontsmettende gels, als u die tenminste nog kan vinden.

De FOD WASO heeft een speciale corona-pagina gemaakt waarop u de laatste updates kan volgen.

De VUB ontwikkelde een online corona-test waar u op een eenvoudige manier uw risico op een besmetting met het coronavirus kan bepalen.

]]>
<![CDATA[CORONA: tijdelijke werkloosheid]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/corona-tijdelijke-werkloosheid Thu, 12 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/corona-tijdelijke-werkloosheid De corona-hysterie bereikt haar hoogtepunt. Wat kan u doen wanneer uw bedrijf economische schade ondervindt van het coronavirus of als één van uw werknemers er rechtstreeks of onrechtstreeks het slachtoffer van wordt?

1. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT
U kan als gevolg van het coronavirus uw activiteiten als werkgever tijdelijk niet meer uitoefenen?

Wanneer een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van zowel de werkgever als de werknemer, de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt, dan spreken we van overmacht. Denk hierbij aan werknemers die in quarantaine werden geplaatst, u bent afhankelijk van leveranciers uit getroffen gebieden, het gebouw waarin u uw zaak uitbaat gaat in lock down…

U kan uw werknemers in dat geval in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen. Deze maatregel kan zowel voor arbeiders als voor bedienden worden ingevoerd.

De werkgever die de overmacht inroept moet hiervan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het RVA kantoor van de exploitatiezetel. Als reden van de overmacht vermeldt hij ‘CORONAVIRUS’.

Daarnaast moet de werkgever ook per post of per e-mail (bijvoorbeeld voor het RVA kantoor in Antwerpen: tijdelijkewerkloosheid.antwerpen@rvaonem.fgov.be) een dossier indienen met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door het coronavirus. De erkenning door de RVA van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie tot vier dagen.

Opgelet: De overmacht moet de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst VOLLEDIG onmogelijk maken. Het is dus niet mogelijk dat er tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toch gewerkt wordt.

Uitkering bij overmacht:
De werknemer heeft uitzonderlijk onmiddellijk recht op uitkeringen. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen zoals dat in coronavrije tijden het geval is. De werknemer ontvangt, tot 30/06/2020, 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2754,76 per maand) in plaats van de gebruikelijke 65%. Op de uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

2. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WERKGEBREK WEGENS ECONOMISCHE OORZAKEN
U kampt als gevolg van het coronavirus met een tijdelijk gebrek aan werk?

Heel wat bedrijven zien door het coronavirus hun omzet, cliënteel en bestellingen dalen. Zij kunnen voor hun arbeiders een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

De werkgever moet in dit geval een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Bij de economische redenen vermeldt hij ‘CORONAVIRUS’.

De directeur van het werkloosheidsbureau kan eventueel een afwijking toestaan op de indieningstermijn (deze is normaal 7 kalenderdagen) indien het coronavirus heeft geleid tot een plotse daling van het werk.

Voor bedienden zijn er twee mogelijkheden:

1ste mogelijkheid
Door de ondernemingen die reeds voldoen aan de preliminaire voorwaarden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden kan tijdelijke werkloosheid voor de bedienden worden aangevraagd.
De preliminaire voorwaarden waaraan uw onderneming cumulatief moet voldoen zijn:

 • het gebruik van deze maatregel is voorzien in een sectorale CAO, een ondernemings-CAO of een goedgekeurd ondernemingsplan.
 • de onderneming is in moeilijkheden ingevolge een daling van minimum 10% van de omzet (volgens de btw-aangifte), de productie of de bestellingen of ingevolge een graad van tijdelijke werkloosheid van minstens 10% of de onderneming is door de minister van Werk erkend als onderneming in moeilijkheden, op basis van onvoorziene omstandigheden die, op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.

De werkgever moet in dit geval eveneens een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Hij vermeldt bij economische redenen ‘SCHORSING BEDIENDEN’ en vermeldt ‘CORONAVIRUS’ in de rubriek opmerkingen.

2de mogelijkheid
Indien de onderneming nog niet voldoet aan de preliminaire voorwaarden kan ze een aanvraag indienen bij de Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op een korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben. Omdat er in het PC 302 Horeca geen sectorale CAO bestaat die voorziet in de invoering van een stelsel van tijdelijke werkloosheid  werkgebrek wegens economische oorzaken voor bedienden dient er bij de aanvraag een goedgekeurd ondernemingsplan gevoegd te worden dat moet worden opgemaakt door de werkgever.


De werkgever kan de voorafgaande mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken maar versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau NADAT de RVA in kennis is gesteld van de erkenning als onderneming in moeilijkheden. Tijdens de lopende erkenningsprocedure kan een aanvraag ingediend worden voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op voorwaarde dat de werkgever aantoont dat hij de procedure tot erkenning als onderneming in moeilijkheden heeft opgestart of zich geëngageerd heeft om dat te doen.

Uitkering bij werkgebrek
Enkel werknemers die voldoende arbeidsprestaties kunnen aantonen in het verleden, hebben recht op een uitkering van de RVA. De tijdelijke werkloosheidsuitkering bedraagt 70% van het loon, geplafonneerd tot 2.754,76 euro per maand tot 30/06/2020.


De procedures voor tijdelijke werkloosheid werden de voorbije dagen al versoepeld. Blijf op de hoogte van de laatste updates via de RVA-website.]]>
<![CDATA[Aanvragen tijdskrediet voortaan ook online opvolgbaar]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/aanvragen-tijdskrediet-voortaan-ook-online-opvolgbaar Tue, 03 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/aanvragen-tijdskrediet-voortaan-ook-online-opvolgbaar Voortaan kan u de status van de aanvragen voor tijdskrediet en thematische verloven van al uw werknemers online bekijken. De toepassing voor het aanvragen van deze loopbaanonderbrekingen werd recentelijk uitgebreid.

Een aanvraag voor tijdskrediet of thematische verlof bestaat altijd uit een werkgevers- en een werknemersgedeelte. Eerst moet de werkgever zijn aanvraag indienen. Daarna vult de werknemer zijn luik aan op de portaalsite mysocialsecurity.be voor burgers, in de rubriek “Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet”. Hij kan ook het pdf-document dat door de aanvraag van de werkgever werd aangemaakt afdrukken en invullen.

Het aangevulde pdf-document wordt vervolgens naar de eBox van de werknemer opgestuurd als ontvangstbewijs. De RVA zal op basis van dit document de behandeling van de aanvraag opstarten. De beslissing van de RVA, in de vorm van een formulier C62, wordt eveneens naar de eBox van de werknemer verstuurd.

Deze werkwijze geldt zowel voor aanvragen van tijdskrediet, landingsbanen als thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof).

Voortaan krijgt de werkgever bij het inloggen op de startpagina van “Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet” ook meteen een overzicht te zien van alle aanvragen van zijn werknemers met de vermelding van hun status. Zo weet u meteen of een aanvraag nog in behandeling is of wanneer er bijkomende inlichtingen vereist zijn.

Aanvragen voor tijdskrediet en thematische verloven kunnen nog altijd schriftelijk gebeuren, maar de RVA wil de online aanvraag aanmoedigen. Zo kunnen ze sneller en foutloos verwerkt worden.

Naast deze toepassing bestaat er nog een andere online applicatie van de RVA, break@work. Daarop kan een werknemer o.a. nagaan hoeveel tijdskrediet of thematisch verlof hij nog kan nemen en hoeveel hij reeds heeft opgenomen.

Lees ook:
Break@work, de nieuwe online applicatie voor loopbaanonderbreking]]>
<![CDATA[De mogelijke gevolgen van corona op uw personeel]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-mogelijke-gevolgen-van-corona-op-uw-personeel Tue, 03 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-mogelijke-gevolgen-van-corona-op-uw-personeel Nu er ook in ons land coronabesmettingen zijn opgedoken nemen verschillende bedrijven maatregelen. Van het uitstellen van dienstreizen en vergaderingen, verplichte quarantaine na bezoeken aan risicogebieden, tot een bijkomende shift voor de kuisploeg of het ter beschikking stellen van ontsmettende handgel. Maar vooraleer u zelf draconische maatregelen begint te nemen is het niet onbelangrijk om te weten wat u wel en niet mag doen als werkgever.

Voor alle duidelijkheid: zelfs met de recente coronagevallen in Europa is er geen reden tot paniek, al doet de aandacht die het virus krijgt misschien het tegendeel vermoeden. Met een goede handhygiëne komt u al heel ver. Wie zich toch zoveel mogelijk wil beschermen, vindt op de websites van de FOD Volksgezondheid en van VLAIO een lijst met praktische tips en antwoorden op de meest prangende vragen. U kan er ook affiches downloaden om uw personeel hiervan bewust te maken. Op de website van de FOD Buitenlandse zaken vindt u het meest recente reisadvies voor de getroffen regio’s. Maar wat kan u doen als één van uw werknemers rechtstreeks of onrechtstreeks het slachtoffer wordt van het virus of wanneer uw bedrijf er economische schade van ondervindt?

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
De RVA erkende het coronavirus als een overmachtsreden die het recht kan openen op tijdelijke werkloosheid. In twee gevallen kan men hierop een beroep op doen:

 • Werknemers die in één van de getroffen gebieden verblijven en niet naar België kunnen terugkeren of in verplichte quarantaine worden geplaatst. Dat is momenteel het geval voor 118 Belgen die twee weken in quarantaine moeten blijven op Tenerife.
 • Belgische firma’s die afhankelijk zijn van leveranciers uit de getroffen regio’s. In dergelijke gevallen moet de werkgever zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau met als reden van de overmacht “coronavirus”. De werkgever zal daarna schriftelijk de erkenning van de overmacht moeten aanvragen. Hierbij zal hij moeten kunnen aantonen dat de werkloosheid en het coronavirus met elkaar verband houden.

Bedrijven die door de vrees op besmetting getroffen worden door een daling van hun cliënteel, zoals Aziatische voedingszaken of restaurants, kunnen voor hun arbeiders een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek of economische redenen. Enkel werknemers die voldoende arbeidsprestaties kunnen aantonen in het verleden, hebben in deze situatie recht op een uitkering van de RVA.

De tijdelijke werkloosheidsuitkering bedraagt 65% van het loon, geplafonneerd tot 2.700,75 euro per maand.

Ziekte
Wordt een werknemer zelf getroffen door het cornonavirus en wordt hij of zij gehospitaliseerd, dan gaat het niet langer om overmacht maar om ziekte. Tenminste wanneer hij of zij de ziekteroutines volgt die in uw onderneming gelden, zoals het afleveren van een medisch attest. De zieke werknemer ontvangt dan eerst gewaarborgd loon en valt na een maand terug op mutualiteit.

Familiaal verlof
Stel dat ook de scholen hun deuren sluiten uit angst voor de verspreiding van het virus, dan zullen ouders een andere oplossing moeten vinden om op hun kroost te passen. Wie daar niet in slaagt kan gebruik maken van de tien jaarlijkse dagen familiaal verlof. Die dagen zijn niet betaald. Volstaan die tien dagen niet, dan zal u samen met de werknemer naar een andere oplossing moeten zoeken, zoals vakantie, recup of toegestane afwezigheid.

Zelf opgelegde quarantaine
In de horeca werken veel werknemers met Aziatische roots. Wanneer zij na een familiebezoek terugkeren uit hun land van herkomst kan dit voor ongerustheid zorgen bij uzelf en de collega’s. Maar wat kan u hiertegen doen? Zelf kan u als werkgever niet zomaar een quarantaineperiode opleggen aan werknemers die uit een risicogebied terugkeren. Tenzij u hun loon voor deze periode gewoon zou doorbetalen. Ook vakantie of onbetaald verlof kan enkel in onderling overleg tussen werkgever en werknemer worden genomen. Maakt u gebruik van het systeem van grote flexibiliteit, dan is het wel mogelijk om een periode van recup in te plannen die u op een later moment laat inhalen.]]>
<![CDATA[Tegen 31 maart moet het jaarverslag van uw interne dienst klaar zijn ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tegen-31-maart-moet-het-jaarverslag-van-uw-interne-dienst-klaar-zijn- Tue, 03 Mar 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tegen-31-maart-moet-het-jaarverslag-van-uw-interne-dienst-klaar-zijn- Elk jaar tegen 31 maart moet de preventieadviseur van uw onderneming het jaarverslag over de werking van de interne dienst opstellen. Preventieadviseur? Interne dienst? Die hebben wij helemaal niet, hoor ik u al denken. Maar dat is fout. Elke werkgever dient een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) op te richten die minstens bestaat uit een preventieadviseur. Voor zaken met minder dan twintig werknemers kan de werkgever die taak zelf vervullen, bijgestaan door zijn Externe Dienst voor Preventie en Bescherming.

Bent u iets groter en hebt u een Comité voor Preventie en Bescherming in huis, dan is het jaarlijkse verslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming u wellicht niet vreemd. In het andere geval zal het u misschien niet veel zeggen. Misschien hebt u er zelfs nooit één opgemaakt. Nochtans is het één van die vele jaarlijkse verplichtingen waar alle bedrijven aan moeten voldoen. Ook als u minder dan twintig werknemers tewerkstelt. Het jaarverslag moet tegen 31 maart 2020 klaar zijn.

Wat staat er in dat jaarverslag?
Het jaarverslag bevat alle gegevens van het afgelopen jaar (2019) over de veiligheid en gezondheid van de werknemers van uw onderneming. Denk daarbij aan uw arbeidsongevallenstatistieken, eventuele preventieve maatregelen die u nam, maar ook informatie over uw Externe Dienst en algemene cijfergegevens over o.m. het aantal gepresteerde arbeidsuren die u terugvindt in uw sociale balans. De inhoud is vastgelegd door de wetgever, modellen vindt u op de website van de FOD WASO. Bedrijven met minder dan 50 werknemers gebruiken formulier A. U kan hier ook heel wat voorbeelden en tips vinden voor het invullen.

Sinds enkele jaren moet u het verslag niet meer opsturen naar de regionale directie van de Dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk, maar u moet het wel ter beschikking houden voor een eventuele controle van de bevoegde inspectiediensten. Hoewel alle bedrijven dit document moeten invullen, zijn de inspectiediensten doorgaans wel milder voor bedrijven met minder dan tien werknemers. Dat neemt niet weg dat het niet naleven van deze verplichtingen kan bestraft worden met een sanctie van niveau 3, het op één na hoogste niveau van straffen in het sociaal strafwetboek. Een wettelijke bewaartermijn is niet voorzien, maar vaak wordt 10 jaar geadviseerd.

Voor hulp bij het opmaken van dit jaarverslag kan u zich wenden tot uw Externe Dienst.

Lees ook:
Wist u dat u vóór 1 november uw jaarlijks actieplan voor preventie moet kunnen voorleggen? ]]>
<![CDATA[Werken met studenten? Voortaan zal u ook een bewijs van inschrijving moeten vragen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/werken-met-studenten-voortaan-zal-u-ook-een-bewijs-van-inschrijving-moeten-vragen Thu, 27 Feb 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/werken-met-studenten-voortaan-zal-u-ook-een-bewijs-van-inschrijving-moeten-vragen Op studentenarbeid betaalt u slechts een beperkte solidariteitsbijdrage die veel lager ligt dan de gewone socialezekerheidsbijdragen die u voor een vaste werknemer betaalt. Wanneer u een student inschreef, dan was er vroeger weinig controle of het daadwerkelijk om een student ging. Niet in dimona, niet bij controles en zelf vroeg u waarschijnlijk ook zelden een bewijs van inschrijving. Dat zal u voortaan echter wel moeten doen!

Studentenarbeid is, binnen bepaalde grenzen, aan beperkte RSZ-bijdragen onderworpen, met name 5,42% voor de werkgever en 2,71% voor de werknemer. Deze tarieven zijn geldig zolang de student niet meer dan 475 uren werkt per kalenderjaar. Dit “contingent” geldt over alle werkgevers heen. Eens over die grens, gelden de normale RSZ-tarieven. Op de speciale netto overuren voor de horeca is deze solidariteitsbijdrage niet verschuldigd.

Studentenarbeid is mogelijk voor wie minstens 15 jaar is én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs heeft gevolgd. Studeren moet de hoofdactiviteit zijn en dit in onderwijs met volledig leerplan of – onder voorwaarden - in alternerend leren.

Daarnaast zijn er nog een aantal voorwaarden en formaliteiten waaraan u zich dient te houden. Zo mag de student enkel werken buiten de periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling. D.w.z. enkel op de momenten waarop hij niet geacht wordt in de les te zitten of andere activiteiten te volgen zoals practica of stages.

Voor studentenarbeid moet altijd een schriftelijke studentenovereenkomst worden opgemaakt en in Dimona geeft de werkgever voorafgaandelijk het aantal uren aan waarop hij de student zal tewerkstellen.

Voortaan zal u als werkgever echter ook moeten kunnen aantonen dat de student effectief student is. U zal dus minstens een bewijs van inschrijving moeten vragen van een (hoge-)school of universiteit voor het lopende school- of academiejaar. De werkgever moet deze gegevens niet spontaan aan de RSZ bezorgen, maar ze ter beschikking hebben indien hij erom gevraagd wordt.   ]]>
<![CDATA[In maart ontvangt u uw sociale balans]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/in-maart-ontvangt-u-uw-sociale-balans- Thu, 27 Feb 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/in-maart-ontvangt-u-uw-sociale-balans- In de loop van de maand maart ontvangt u van uw sociaal secretariaat uw sociale balans voor het voorbije boekjaar.  De sociale balans is van toepassing op alle ondernemingen die verplicht zijn een jaarrekening op te stellen.

De sociale balans werd in 1995 ingevoerd als een meetinstrument voor de overheid en de sociale partners om gepaste maatregelen te kunnen nemen ter vermindering van de toen heersende werkloosheid. Vandaar dat u er vooral gegevens moet invullen over de het aantal werknemers binnen uw bedrijf, zoals het aantal gepresteerde uren, uw personeelskosten, personeelsverloop, maar ook uw opleidingsinspanningen. Iedere Belgische onderneming die zijn jaarrekening openbaar moet maken en die personeel tewerkstelt moet een sociale balans neerleggen.

In 2008 werd de sociale balans inhoudelijk herwerkt. De sociale balans bestaat uit drie delen.

Het eerste deel gaat over de werknemers die u tijdens het afgelopen boekjaar tewerkstelde, Het tweede deel behandelt het personeelsverloop tijdens dat boekjaar. In beide gevallen zal u de gegevens moeten opsplitsen naar geslacht en studiegegevens. Het derde deel is volledig gewijd aan opleidingsinitiatieven.

De gegevens over opleiding, studie en over de interims die u in 2019 gebruikte zijn meestal niet gekend bij uw sociaal secretariaat en zullen bijgevolg niet ingevuld zijn op de balans die u aangeleverd kreeg. U zal deze gegevens dus zelf moeten invullen, als u ze zelf al kent tenminste.

Vóór 2008 diende u ook alle financiële voordelen die u uit tewerkstellingsmaatregelen haalde op uw sociale balans te vermelden. Die verplichting is verdwenen met de komst van Trillium, het overzicht van alle gebruikte maatregelen dat u jaarlijks van de RSZ ontvangt.

Sinds enkele jaren moet u uw sociale balans niet meer als onderdeel van de jaarrekening, maar als afzonderlijk document neerleggen. De sociale balans moet, net als de jaarrekening, neergelegd worden bij de Nationale Bank van België (Balanscentrale - Sociale balans, de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel) binnen de 30 dagen na goedkeuring van de jaarrekening en uiterlijk binnen de zeven maanden na afsluiting van het boekjaar. Inden u toch beslist om de sociale balans samen met de jaarrekening neer te leggen, moet u die niet nog eens een tweede keer apart opsturen.

Hebt u een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, dan dient u hen de sociale balans voor te leggen. Hebt u die niet, dan hebben uw personeelsleden nog steeds het recht om de sociale balans te raadplegen op de plaats waar ook het arbeidsreglement zich bevindt. De werkgever die zijn verplichtingen op het vlak van de sociale balans niet naleeft, kan worden bestraft met een strafrechtelijke of een administratieve geldboete.

Lees ook:
Trillium, het jaaroverzicht van uw tewerkstellingsmaatregelen]]>
<![CDATA[Sociale verkiezingen: hebben uw uitzendkrachten stemrecht?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-hebben-uw-uitzendkrachten-stemrecht Thu, 27 Feb 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-hebben-uw-uitzendkrachten-stemrecht Wist u dat ook uitzendkrachten die bij u aan het werk zijn in mei hun stem mogen uitbrengen bij de sociale verkiezingen? Het stemrecht voor uitzendkrachten bij hun opdrachtgever in plaats van bij het interimkantoor is een verrassende nieuwigheid bij de komende sociale verkiezingen. 

Op de kiezerslijsten die u op Dag X uithangt moeten alle werknemers staan die stemgerechtigd zijn. Niet alle werknemers van de onderneming kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Zo is het leidinggevend personeel uitgesloten en zijn ook werknemers die op de verkiezingsdag minder dan 90 dagen in dienst zijn, niet stemgerechtigd.

Uitzendkrachten kunnen vanaf dit jaar wel voor het eerst hun stem uitbrengen bij één of meerdere van hun opdrachtgevers, zelfs als hun opdracht er al beëindigd is. Het gaat wel om uitzendkrachten die gedurende langere tijd bij een werkgever aan de slag zijn, want om stemrecht te hebben moet er gelijktijdig voldaan zijn aan volgende twee tewerkstellingsvoorwaarden.

Ten eerste moet de uitzendkracht tussen 1 augustus 2019 en Dag X (11/02/2020-24/02/2020) al gedurende minstens drie ononderbroken maanden bij u onder contract zijn. Of wanneer het gaat om onderbroken tewerkstellingsperiodes, gedurende minsten 65 arbeidsdagen.

Is deze voorwaarde vervuld – en dat weet u zo onderhand – dan moet die uitzendkracht tussen Dag X (11/02/2020-24/02/2020) en Dag X+77 (28/04/2020-11/05/2020) ook nog eens gedurende minstens 26 arbeidsdagen in uw Technische Bedrijfseenheid (TBE) tewerkgesteld zijn.

Toch zal u alle uitzendkrachten die aan de eerste voorwaarde voldoen op Dag X in uw voorlopige kiezerslijsten moeten opnemen. Een uitzendkracht die niet op de lijst staat, maar wel aan de eerste voorwaarde voldoet, zou, zelfs na de verkiezingen, nog naar de rechtbank kunnen stappen om zijn stemrecht op te eisen. Interims die uiteindelijk niet aan de tweede voorwaarde voldoen kan u nog schrappen op X+77. Maar hebt u reeds een vakbondsvertegenwoordiging in huis, dan zal u hiervoor wel het akkoord van uw ondernemingsraad, comité of vakbondsafvaardiging nodig hebben. Zo zou het dus kunnen dat uitzendkrachten die al een tijdje niet meer bij u werken alsnog bij u hun stem kunnen uitbrengen…]]>
<![CDATA[Staffable heeft 5 interessante vacatures]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/staffable-heeft-5-interessante-vacatures Thu, 27 Feb 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/staffable-heeft-5-interessante-vacatures Staffable is onderdeel van de Horecafocus Group en partner van Easypay Group. We zijn specialist in de verloning en het personeelsbeheer van medewerkers & uitzendkrachten in de horeca- en evenementensector. Met een doorgedreven service level en een op maat gemaakt software programma bedienen we een grote diversiteit aan klanten.

Ben jij servicegericht in hart en nieren? Heb jij affiniteit met de horeca of de uitzendwereld? Zie jij eerder oplossingen dan problemen? Kun je deze aandragen met een commerciële flair? En heb jij de resultaatgerichte aanpak die het verschil maakt voor onze klanten? We maken graag kennis met je!

Bij Staffable geef je het beste van jezelf. In ruil krijg je niet alleen een aantrekkelijk salaris en dito extralegale voordelen (bedrijfswagen met tankkaart, GSM, laptop, maaltijd- en ecocheques en een hospitalisatieverzekering), maar ook de kans om mee te groeien in een boeiende en motiverende werkomgeving. Er is bovendien ruimte om een ideale work-life balance te creëren.

Gezien we deel uitmaken van een grotere groep zijn er daarenboven reële groeikansen in de richting die jij wenst.

Momenteel hebben wij 5 interessante vacatures in verschillende regio's:

- Customer Coach Vlaams-Brabant & Limburg
- Customer Coach Brussel & Waals Brabant 
- Operations Manager
- Sales Consultant Antwerpen
- Sales Consultant Oost- & West-Vlaanderen

Wil je meer weten over de vacature of kan je niet wachten om te solliciteren? Neem dan contact op met Guy Van Meegeren (guy@horecafocusstaffable.be of 0473 50 60 25)

]]>
<![CDATA[De beroepsinlevingsstage]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-beroepsinlevingsstage Thu, 20 Feb 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-beroepsinlevingsstage Wilt u wel een stageplaats aanbieden binnen uw onderneming, maar is het alternerend leren niet meteen wat u zoekt, dan is de beroepsinlevingsstage misschien een goed alternatief.

De Beroepsinlevingsstage (BIS) – de vroegere BIO-baan – biedt een houvast voor alle vormen van stage en opleiding op de werkvloer waarvoor geen wettelijk kader bestaat. Iedereen die in België mag werken kan zo’n BIS afsluiten: werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student, jong of oud,… Het betreft vrijwillige stages, dus geen stages in het kader van een opleiding of in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst. Het gaat bijvoorbeeld om personen die hun loopbaan een nieuwe wending willen geven en daarvoor op het terrein een aantal jobs willen uitproberen of om pas afgestudeerde jongeren. De bedoeling van een beroepsinlevingsstage is dat de stagiair bepaalde vaardigheden en competenties aanleert en werkervaring opdoet op de werkvloer, zonder dat de VDAB daarbij begeleiding biedt.

Sinds 1 september 2018 ligt de bevoegdheid voor dit stages bij de gewesten. De regels in Vlaanderen zijn dus niet langer dezelfde als in Brussel en Wallonië.

Partijen die een BIS willen afsluiten, moeten hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen. Dat is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarin de doelstellingen en de praktische regelingen van de stage beschreven worden. Daarbij hoort ook een opleidingsplan, dat door de VDAB moet worden goedgekeurd. In dat opleidingsplan moeten drie zaken beschreven worden:

 • Welke competenties wil de stagiair aanleren?
 • Hoe zullen die competenties worden aangeleerd?
 • Hoe lang zal de stagiair er over doen om die competenties aan te leren?

U hoeft dit plan niet zelf van nul op te maken. Op de VDAB-website staan een aantal van dergelijke opleidingsplannen ter beschikking. Samen met het formulier, dat u eveneens op de VDAB-website terugvindt, dient u het plan in. Een VDAB-bemiddelaar zal beoordelen of de stage past binnen het traject naar werk en hoe lang de stage mag zijn.

Een beroepsinlevingsstage duurt maximaal zes maanden, verlengingen inbegrepen. De stage kan door elke partij eenzijdig worden beëindigd met een opzegtermijn van drie dagen, zonder dat er een schadevergoeding verschuldigd is. Heeft de stagiair elders een arbeidsovereenkomst afgesloten, dan kan hij zelfs na één dag al weg. Na afloop van de BIS kan u de stagiair aanwerven, maar er is geen verplichting zoals bij de IBO.

Tegenover de BIS staat ook een minimumvergoeding van 796,90 euro per maand. Voor deeltijdse stages wordt dit bedrag geproratiseerd. Deze vergoeding is onderhevig aan bedrijfsvoorheffing, maar niet aan RSZ. De stagiair heeft geen recht op vakantiegeld, eindejaarspremie of gewaarborgd loon bij ziekte. In bepaalde gevallen kan de stagiair tijdens de stage verder werkloosheidsuitkeringen genieten. Hij dient hiervoor een vrijstelling van beschikbaarheid aan te vragen bij de VDAB.]]>
<![CDATA[Hoeveel vakantie hebben uw werknemers dit jaar?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoeveel-vakantie-hebben-uw-werknemers-dit-jaar--- Thu, 20 Feb 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoeveel-vakantie-hebben-uw-werknemers-dit-jaar--- Om te weten op hoeveel dagen vakantie een werknemer recht heeft, moet u steeds gaan kijken naar de prestaties die hij leverde tijdens het voorbije jaar, het “vakantiedienstjaar”. Wie in 2019 het volledige jaar werkte, heeft dit jaar recht op vier weken wettelijke vakantie. Tenminste wanneer die werknemer bijvoorbeeld geen onbetaald verlof heeft gehad of tijdskrediet, niet ongewettigd afwezig was of langdurig ziek…

Voor werknemers die vorig jaar het ganse jaar bij u werkten, kan u de vakantierechten dus makkelijk zelf inschatten. Werknemers die vorig jaar (gedeeltelijk) bij een andere werkgever hebben gewerkt, zullen u hiervan eerst de nodige bewijzen moeten voorleggen.

Voor bedienden is dat het vakantie-attest, dat ze samen met hun C4 en hun laatste loonbrief hebben ontvangen toen ze bij hun vorige werkgever uit dienst gingen. Bij de uitdiensttreding betaalde de vorige werkgever het reeds verworven deel van de vakantie voor dit jaar al meteen uit, samen met het laatste loon. Het bedrag staat eveneens vermeld op het vakantie-attest. Een deel van dit bedrag zal u moeten inhouden in mei (of juni) in ruil voor betaalde vakantiedagen. Een vrij omslachtig systeem waar u helaas niet onderuit kan. Verwittig uw bediende hier dus best nu al van, zodat hij in mei niet voor verrassingen komt te staan. Bedienden die gans 2019 voor een andere werkgever werkten zullen die maand immers nauwelijks loon overhouden.

Voor arbeiders is die ingewikkelde berekening er niet. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) beheert voor hen de vakantierechten en betaalt ook het vakantiegeld uit. In april of mei leveren zij een gelijkaardig attest af met daarop de vakantierechten voor dit jaar. Dat is vrij laat en vervelend want uw werknemer wil natuurlijk al vroeger zijn vakantie kunnen plannen. Vanaf einde maart kan u zelf naar de RJV bellen om de beginsaldo’s van uw werknemers op te vragen. (02/627.97.60). U kan ook aan elke nieuwe werknemer de individuele rekening van het voorbije jaar vragen en op basis daarvan kan u het vakantierecht bepalen. Vermeld bij het goedkeuren van vakantie steeds dat het om een goedkeuring gaat onder voorbehoud van een toereikend saldo. Op die manier dekt u zichzelf toch wat in tegen eventueel te enthousiast toegekende vakantiedagen.

Werknemers die al langer bij u in dienst zijn, hebben wellicht recht ook op bijkomende anciënniteitsdagen. In de horeca (pc 302) hangt dat af van de grootte van uw onderneming. Telt die minder dan 50 werknemers, dan hebben uw werknemers recht op één bijkomende dag na tien jaar in de onderneming en vervolgens op nog één bijkomende dag na elke vijfde anciënniteitsverjaardag. Telt uw onderneming méér dan 50 werknemers, dan hebben uw werknemers recht op één extra dag per vijf jaar in de onderneming.

Sinds enkele jaren hebben ook uw oudere werknemers (56+) in de horeca recht op één bijkomende dag betaald extralegaal verlof per jaar die ze moeten opnemen voor 31 december.

Voor werknemers die in 2019 niet of nauwelijks werkten, en dus in principe dit jaar geen of weinig recht hebben op vakantie, bestaan er andere systemen als jeugdvakantie, seniorvakantie of aanvullende Europese vakantie.]]>
<![CDATA[SIOD plant flitscontroles in week van 16 maart]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/siod-plant-flitscontroles-in-week-van-16-maart Thu, 20 Feb 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/siod-plant-flitscontroles-in-week-van-16-maart Elk jaar maken de inspectiediensten, in overleg met de arbeidsauditeurs, de sociale partners en de regering een “Actieplan Sociale Fraudebestrijding” op, met daarin hun jaarlijkse prioriteiten. Sociale dumping en zwartwerk in fraudegevoelige sectoren blijven daarin bovenaan staan. Net zoals vorig jaar staan er ook nu weer flitscontroles op de planning voor de horeca.

Het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020 omvat 55 acties. De prioriteiten blijven liggen op de sectoren die het gevoeligst zijn voor sociale fraude zoals de schoonmaaksector, de bouwsector, land- en tuinbouw, taxi’s en goederenvervoer en ook de horeca.

Net als vorig jaar heeft de SIOD, de overkoepelende Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, in deze sectoren flitscontroles aangekondigd. Deze sociale flitscontroles worden binnen de EU als een “best practice” aanzien voor het naleven van de wetgeving. Dit jaar werd per sector een controleperiode vastgelegd in plaats van specifieke data, omdat ervaring leerde dat dit beter werkt. De flitscontroles in de horecasector staan gepland voor de week van 16 tot 22 maart. 1.800, of 18%, van de 10.000 geplande flitscontroles zullen uitgevoerd worden in horecazaken.

De controles hebben vooral een preventief en informatief karakter, wat uiteraard niet wegneemt dat bij vaststelling van zwaarwichtige inbreuken streng zal worden opgetreden. “Zacht waar het kan, hard waar het moet”, schrijft de SIOD zelf op zijn website, waarbij het de bedoeling is om meer in te zetten op preventie en detectie naast controle, sanctionering en invordering. Voorafgaande meldingen in de pers moeten het preventief karakter nog meer versterken, net als dit ook bij bijvoorbeeld de BOB-controles het geval is.

Op zijn website stelt de SIOD een aantal checklists ter beschikking zodat u zelf al kan nagaan wat er gecontroleerd kan worden. Achteraf wordt een evaluatie voorzien van de vastgestelde inbreuken en de gegeven mogelijkheden om dit recht te zetten. Daartoe zal de betrokken inspectiedienst een maand na datum minstens een administratieve controle uitvoeren door in de beschikbare databanken na te gaan of de fouten zijn rechtgezet.

Ook de vijf grote steden (Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik) staan opnieuw met stip op de agenda. Hier zal men dit jaar het relatief nieuwe fenomeen van de nagelstudio’s nader bekijken, naast o.a. de carwash-sector.

Speelt u graag op zeker? Laat uw personeelsadministratie vooraf aan een grondige inspectie onderwerpen zonder dat daar sancties aan vasthangen. Met onze HR-audit lichten wij uw volledige personeels- en loonadministratie bij u ter plaatse door en keren wij uw volledige loon- en personeelsbeheer binnenstebuiten. Meer weten over onze audits, mail naar info@horecafocus.be of bel ons (03/201.21.00)]]>
<![CDATA[De ondernemingsraad]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-ondernemingsraad Thu, 13 Feb 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-ondernemingsraad Binnen drie maanden trekken werknemers massaal naar de stembus. Maar wat verkiezen ze eigenlijk in de sociale verkiezingen? Het Comite voor Preventie en Bescherming op het Werk bespraken we eerder al. Telt u meer dan 100 werknemers, dan zal er daarnaast ook gestemd worden voor een Ondernemingsraad. Had u al een ondernemingsraad, dan moet die hernieuwd worden als u nu gemiddeld nog 50 werknemers telt.

De ondernemingsraad is net zoals het comité een paritair orgaan. Dat wil zeggen dat zowel de werkgever als de werknemers er op gelijke voet in vertegenwoordigd zijn. De werkgever door het ondernemingshoofd en de door hem aangeduide werkgeversafgevaardigden, de werknemers door de werknemersvertegenwoordigers die elke vier jaar worden verkozen.

In de ondernemingsraad worden de werknemersvertegenwoordigers door het ondernemingshoofd geïnformeerd en geraadpleegd, vooraleer deze bepaalde beslissingen neemt. Het gaat daarbij o.a. over informatie van economische en financiële aard die de raad een eerste keer ontvangt bij zijn opstart (basisinformatie) en vervolgens periodiek elk kwartaal en elk jaar. De ondernemingsraad kan verder ook advies uitbrengen of bezwaren opwerpen over alle maatregelen die de arbeidsorganisatie en de arbeidsvoorwaarden kunnen wijzigen, de data van de jaarlijkse vakantie bepalen en mee het arbeidsreglement opmaken.

In al deze zaken heeft de ondernemingsraad doorgaans een adviserende taak. In sommige gevallen, zoals het arbeidsreglement of het vastleggen van de vervangende feestdagen, ook een beslissende bevoegdheid. De ondernemingsraad heeft daarnaast ook de taak om het personeel van deze zaken te informeren en te waken over de naleving van de sociale wetgeving binnen de onderneming.

De ondernemingsraad moet maandelijks samenkomen. De werknemersvertegenwoordigers hebben het recht om tijdens de werkuren deze vergaderingen voor te bereiden. De afspraken daaromtrent legt u best vast in een huishoudelijk reglement.

Lees ook:
Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk]]>
<![CDATA[De Vlaamse mentorkorting]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-vlaamse-mentorkorting Thu, 13 Feb 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-vlaamse-mentorkorting Voor ondernemingen die regelmatig leerlingen, stagiairs of andere jongeren opleiden voorziet de Vlaamse Overheid een interessante vermindering van de patronale bijdragen. Hebt u een ervaren werknemer die deze jongeren als mentor begeleidt, dan komt u namelijk in aanmerking voor de Vlaamse mentorkorting.

Om te kunnen genieten van de mentorkorting zijn er eigenlijk maar drie voorwaarden. Uw bedrijf is gevestigd in het Vlaamse Gewest, u leidt jongeren op uit de doelgroep en u schakelt hiervoor één of meerdere werknemers in die als mentor deze stages of opleidingen begeleiden.

De jongeren die in aanmerking komen zijn o.a. leerlingen uit het duaal leren (OAO en SAO), jongeren van minder dan 26 jaar die een beroepsopleiding volgen binnen de VDAB, sommige leerlingen uit het voltijds technisch secundair en het deeltijds beroepssecundair en jongeren onder de 26 uit het volwassenenonderwijs.

De mentor die deze jongeren begeleidt moet op minstens vijf jaar beroepservaring kunnen bogen én in het bezit zijn van één van volgende getuigschriften:
 • Een getuigschrift dat aantoont dat hij slaagde voor een mentoropleiding
 • Een ervaringsbewijs waarmee hij kan aantonen dat hij de nodige vaardigheden heeft om het horecaberoep uit te oefenen, ook al heeft hij niet voor het beroep gestudeerd of geen getuigschift behaald
 • Een pedagogisch diploma voor het beroep dat hij de jongere aanleert

U mag wel niet vergeten om deze werknemer ook op te geven als mentor bij het Departement Werk en Sociale Economie. Dat doet u uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin u de vermindering voor het eerst wil toepassen.

De mentorkorting bedraagt 800 euro per kwartaal op de RSZ-bijdragen die u moet betalen voor de mentor. Dit bedrag wordt geproratiseerd bij onvolledige prestaties en kan nooit groter zijn dan het bedrag van de te betalen bijdragen. Het aantal mentorkortingen dat u krijgt als werkgever hangt af van het aantal jongeren dat u opleidt, het type van stagiairs en het aantal uren begeleiding dat zij krijgen. Per kwartaal krijgt u 1 mentorkorting per begonnen schijf van 5 jongeren en per volledige schijf van 400 uur stage. U kan in elk geval nooit meer mentorkortingen krijgen dan u mentors hebt rondlopen in uw organisatie.

Meer over de mentorkorting vindt u hier.]]>
<![CDATA[Wanneer is er sprake van een kennelijk onredelijk ontslag?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wanneer-is-er-sprake-van-een-kennelijk-onredelijk-ontslag Thu, 13 Feb 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wanneer-is-er-sprake-van-een-kennelijk-onredelijk-ontslag Wanneer u beslist om een werknemer te ontslaan, dan moet u hiervoor een gegronde reden hebben, dat spreekt voor zich. U zal die reden ook moeten kunnen hard maken met feiten, waarschuwingen, evaluaties, getuigenverklaringen,… kortom met een stevig dossier. Kan u dat niet, dan riskeert u om veroordeeld te worden omwille van “kennelijk onredelijk ontslag”.

We spreken over kennelijk onredelijk ontslag wanneer een werknemer ontslagen wordt omwille van redenen…
… die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer
… die niet berusten op de noodwendigheden van het bedrijf
… waarvoor een “normale en redelijke” werkgever nooit zou overgaan tot ontslag

Dat laat best wat speelruimte en op zich is het aan de werkgever om te beslissen wat redelijk is en wat niet. Hier speelt dus vooral het gezond verstand. Het is aan de werknemer om desgevallend via de rechtbank de kennelijke onredelijkheid van die beslissing te bewijzen, wat niet zo eenvoudig is. Tenminste wanneer de werkgever de ontslagreden tijdig en op de correcte manier heeft meegedeeld.

Meestal gaat het om gedragingen: het niet geschikt zijn voor een job, fouten of incidenten, het niet-naleven van uurroosters of huisregels, gebrek aan motivatie… Of om economische redenen: een dalende omzet dwingt u bijvoorbeeld om uw uren in te krimpen. Maar ook minder tastbare zaken zoals botsende persoonlijkheden of uiteenlopende visies op de job of op het bedrijf werden reeds door arbeidsrechtbanken erkend als gegronde ontslagreden.

Welk ontslagmotief u ook inroept, het moet in elk geval waar en voldoende concreet zijn. Zorg er dus steeds voor dat u uw reden kan onderbouwen. D.w.z. dat u niet alleen zal moeten kunnen aantonen dat de feiten waarop u zich baseert echt gebeurd zijn, maar ook dat die feiten daadwerkelijk de aanleiding vormden voor het ontslag. Want ook al ligt de bewijslast in principe bij de werknemer, verschillende vonnissen hebben al aangetoond dat finaal nog steeds een deel van de bewijslast bij u blijft liggen. Een degelijke dossieropbouw is hierbij essentieel. Schriftelijke waarschuwingen wanneer dingen verkeerd beginnen lopen, regelmatige evaluaties die u op papier zet en laat ondertekenen, …

Trekt een werknemer zijn ontslagmotief in twijfel bij de arbeidsrechtbank, dan zal die oordelen over de redelijkheid ervan. Schriftelijke documenten die uw beslissing staven zijn dan altijd een pluspunt. Oordeelt de rechtbank toch dat het om een “kennelijk onredelijk” ontslag handelt, dan kan u een boete worden opgelegd van 3 tot 17 weken loon afhankelijk van de geoordeelde mate van kennelijke onredelijkheid.

Indien de werknemer daarenboven door de omstandigheden van het ontslag schade heeft geleden, kan er naast of bovenop het kennelijk onredelijk ontslag ook nog eens sprake zijn van rechtsmisbruik. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer iemand onterecht (of zonder voldoende bewijzen) beschuldigd werd van een zware fout, wanneer de omstandigheden van het ontslag onnodig kwetsend waren of wanneer de ontslagreden onnodig aan derden wordt meegedeeld waardoor de reputatie van de ontslagen werknemer werd geschaad. In zo’n geval kan een rechter nog een bijkomende morele schadevergoeding opleggen. ]]>
<![CDATA[Trillium, het jaaroverzicht van uw tewerkstellingsmaatregelen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/trillium-het-jaaroverzicht-van-uw-tewerkstellingsmaatregelen Wed, 05 Feb 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/trillium-het-jaaroverzicht-van-uw-tewerkstellingsmaatregelen Binnenkort, tussen 1 februari en 10 maart, ontvangt u van de RSZ het jaarlijkse overzicht van de RSZ-verminderingen die u genoot van Q4 2018 tot Q3 2019. Vergeet niet dat u verplicht bent om dit document, dat de naam Trillium meekreeg, mee te delen aan uw personeel.

Bijna alle ondernmeningen uit de privésector zullen dit overzicht toegezonden krijgen. Normaliter ontvangt u uw Trillium via uw e-box op de website van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be). Hebt u die nog niet geactiveerd, dan krijgt u het per post. Hebt u uw e-box wel al gebruikt, vergeet het document er dan niet af te halen.

Op het Trillium-overzicht vindt u onder meer de bedragen van de genoten kortingen per tewerkstellingsmaatregel en het aantal werknemers dat hierin betrokken was en dit voor de periode 1 oktober 2018 tot 30 september 2019. De RSZ baseert zich hiervoor op uw kwartaalaangiften.

Voor iedere tewerkstellingsmaatregel kan u zien voor hoeveel werknemers die maatregel wordt toegepast, en dit zowel in koppen als in voltijds equivalenten (VTE). Daarnaast ziet u voor elke maatregel ook het bedrag van het financiële voordeel. Maar er staat ook informatie op over de tewerkstelling van studenten en flexi-jobbers.

De meest voorkomend kortingen zijn:
 • De structurele lastenvermindering
 • De doelgroepvermindering horeca (GKS-korting)
 • De Vlaamse doelgroepvermindering voor jongere werknemers
 • De Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers
 • De doelgroepvermindering eerste zes werknemers
 • De doelgroepvermindering voor mentors

Net zoals de sociale balans moet het RSZ-overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen binnen de maand na ontvangst schriftelijk worden meegedeeld aan uw ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging. De kans dat u die niet hebt is groot, in dat geval moet het overzicht door de werknemers geconsulteerd kunnen worden. U moet deze informatie m.a.w. uithangen op de plek waar ook uw arbeidsreglement en uw sociale balans uithangen. Op de niet naleving van deze informatieplicht staan geldboetes, al zullen inspecteurs hiertoe bij een eerste overtreding meestal niet overgaan. ]]>
<![CDATA[Sociale verkiezingen 2020: hoe berekent u het aantal mandaten?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-2020-hoe-berekent-u-het-aantal-mandaten- Tue, 04 Feb 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-2020-hoe-berekent-u-het-aantal-mandaten- Indien u binnenkort verkiezingen moet organiseren, wil u wel graag weten hoeveel werknemers er mogelijk in uw nieuw te vormen comité en ondernemingsraad zullen zetelen. De vaststelling van het totale aantal mandaten is zeer eenvoudig, de verdeling ervan over de verschillende groepen van werknemers is iets omslachtiger.

Het aantal mandaten dat na de verkiezingen moet ingevuld worden, wordt bepaald op basis van het aantal personeelsleden en de verdeling in arbeiders, bedienden en jeugdige werknemers op Dag X. Stelt u meer dan 100 werknemers tewerk en moet er ook een ondernemingsraad verkozen worden, dan kunnen daar ook nog de kaderleden bijkomen.

De leden van het leidinggevend personeel verbonden door een arbeidsovereenkomst moeten bij het aantal werknemers worden geteld. Ook de uitzendkrachten die aan het werk zijn op Dag X tellen mee, uitgezonderd zij die een vaste werknemer vervangen.

De berekening van het aantal mandaten per orgaan (comité en ondernemingsraad) is vrij eenvoudig.
- 4 voor een onderneming met minder dan 101 werknemers
- 6 voor en onderneming met 101 tot 500 werknemers
- 8 voor een onderneming met 501 tot 1.000 werknemers
enz…

In ondernemingen met minstens 100 werknemers, die op Dag X minstens 15 kaderleden tewerkstellen, wordt er een aparte vertegenwoordiging voorzien voor de ondernemingsraad (OR). De totale personeelsafvaardiging van de OR wordt in dat geval met 1 mandaat verhoogd in ondernemingen met minder dan 100 kaderleden en met 2 eenheden indien de onderneming 100 kaderleden of meer tewerkstelt.

Het aldus bekomen aantal mandaten wordt vervolgens verdeeld over de drie groepen: jeugdige werknemers, arbeiders, bedienden. Het aantal uitzendkrachten op Dag X telt bij deze verdeling niet meer mee, de leidinggevenden worden bij de bedienen, of indien deze er zijn, bij de kaderleden opgeteld.

Dit deel van de berekening is iets complexer. In grote lijnen komt het erop neer dat men het aantal werknemers van elke categorie vermenigvuldigt met het totaal aantal mandaten en vervolgens deelt door het totaal aantal werknemers. Telt de onderneming minstens 25 jeugdige werknemers, dan wordt voor hen een forfaitaire voorafname van mandaten voorzien. De verschillende pakketten die worden aangeboden als hulp bij uw verkiezingsprocedure maken deze berekening voor u.]]>
<![CDATA[Een contract voor bepaalde duur opzeggen, kan dat en hoe doet u het?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-contract-voor-bepaalde-duur-opzeggen-kan-dat-en-hoe-doet-u-het Tue, 04 Feb 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-contract-voor-bepaalde-duur-opzeggen-kan-dat-en-hoe-doet-u-het Veel werkgevers houden vast aan arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur vanuit een vals gevoel van flexibiliteit. Een contract voor bepaalde duur heeft weliswaar als voordeel dat het op zijn einddatum gewoon ophoudt, zonder opzeg of verbrekingsvergoeding, een bepaalde duur contract beëindigen vóór het overeengekomen einde is echter niet zo eenvoudig…

De manier waarop u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur voortijdig kan beëindigen onderging met de Wet op het Eenheidsstatuut (2014) enkele grondige wijzigingen. Sindsdien bestaat namelijk de mogelijkheid om ook dit type van contracten op te zeggen, zij het niet tijdens de volledige duur van de overeenkomst.

Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur kan enkel opgezegd worden tijdens de eerste helft, beperkt tot de eerste 6 maanden. Bij opeenvolgende contracten van bepaalde duur kan het bovendien alleen voor het eerste contract. Bij een contract van 3 maanden kan u dus enkel opzeggen tijdens de eerste 1,5 maanden; bij een contract van 6 maanden tijdens de eerste 3 maanden, bij een contract van 1 tot 2 jaar tijdens de eerste 6 maanden.

Bovendien moet de volledige opzegtermijn binnen die eerste helft vallen. Valt hij er deels buiten, al was het maar één dag, dan is de opzeg nietig. En hierin schuilt toch wel een reëel risico, want ook al hebt u de opzeg nog zo goed uitgeteld (moment van versturen, moment van betekening, duur van de opzeg), er zijn steeds factoren waar u zelf geen vat op heeft maar die de opzegtermijn wel kunnen beïnvloeden. Afwezigheden zoals vakantie of ziekte bijvoorbeeld verlengen de opzeg, …maar niet de eerste helft van het contract. Een werknemer kan hierdoor zijn opzeg, vaak zonder dat u er erg in hebt, over die eerste helft tillen en bijgevolg ongeldig maken!

De gevolgen hiervan kunnen best verregaand zijn. Want plots hebben we te maken met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur die na de eerste helft verbroken wordt. En dat kan een dure aangelegenheid zijn. De werkgever betaalt in dat geval de resterende duur van de overeenkomst uit, weliswaar begrensd tot maximaal het dubbele van wat de vergoeding zou zijn bij een contract van onbepaalde duur. Vandaar dat u in vele gevallen, misschien tegen uw intuïtie in, beter af bent met een contract van onbepaalde duur. Zeker na een eerste contract van bepaalde duur.

Indien u in bovenvermeld geval zou terechtkomen waarbij u merkt dat een werknemer zijn opzegperiode door afwezigheden over die eerste helft dreigt te tillen, verbreek de overeenkomst dan nog vóór de eerste helft van uw contract voorbij is en betaal de resterende dagen van de opzegperiode als verbrekingsvergoeding uit.]]>
<![CDATA[Sociale verkiezingen 2020: Hoe berekent u het aantal mandaten?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-2020-hoe-berekent-u-het-aantal-mandaten Wed, 29 Jan 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-2020-hoe-berekent-u-het-aantal-mandaten Indien u binnenkort verkiezingen moet organiseren, wil u wel graag weten hoeveel werknemers er mogelijk in uw nieuw te vormen comité en ondernemingsraad zullen zetelen. De vaststelling van het totale aantal mandaten is zeer eenvoudig, de verdeling ervan over de verschillende groepen van werknemers is iets omslachtiger.

Het aantal mandaten dat na de verkiezingen moet ingevuld worden, wordt bepaald op basis van het aantal personeelsleden en de verdeling in arbeiders, bedienden en jeugdige werknemers op Dag X. Stelt u meer dan 100 werknemers tewerk en moet er ook een ondernemingsraad verkozen worden, dan kunnen daar ook nog de kaderleden bijkomen.

De leden van het leidinggevend personeel verbonden door een arbeidsovereenkomst moeten bij het aantal werknemers worden geteld. Ook de uitzendkrachten die aan het werk zijn op Dag X tellen mee, uitgezonderd zij die een vaste werknemer vervangen.

De berekening van het aantal mandaten per orgaan (comité en ondernemingsraad) is vrij eenvoudig.
- 4 voor een onderneming met minder dan 101 werknemers
- 6 voor en onderneming met 101 tot 500 werknemers
- 8 voor een onderneming met 501 tot 1.000 werknemers
enz…

In ondernemingen met minstens 100 werknemers, die op Dag X minstens 15 kaderleden tewerkstellen, wordt er een aparte vertegenwoordiging voorzien voor de ondernemingsraad (OR). De totale personeelsafvaardiging van de OR wordt in dat geval met 1 mandaat verhoogd in ondernemingen met minder dan 100 kaderleden en met 2 eenheden indien de onderneming 100 kaderleden of meer tewerkstelt.

Het aldus bekomen aantal mandaten wordt vervolgens verdeeld over de drie groepen: jeugdige werknemers, arbeiders, bedienden. Het aantal uitzendkrachten op Dag X telt bij deze verdeling niet meer mee, de leidinggevenden worden bij de bedienen, of indien deze er zijn, bij de kaderleden opgeteld.

Dit deel van de berekening is iets complexer. In grote lijnen komt het erop neer dat men het aantal werknemers van elke categorie vermenigvuldigt met het totaal aantal mandaten en vervolgens deelt door het totaal aantal werknemers. Telt de onderneming minsten 25 jeugdige werknemers, dan wordt voor hen een forfaitaire voorafname van mandaten voorzien. De verschillende pakketten die worden aangeboden als hulp bij uw verkiezingsprocedure maken deze berekening voor u.]]>
<![CDATA[Flexi-jobs in cijfers]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/flexi-jobs-in-cijfers Wed, 29 Jan 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/flexi-jobs-in-cijfers Guidea, het kenniscentrum voor horeca en toerisme, publiceerde eerder deze maand haar “monitor flexi-jobs” voor het eerste kwartaal 2019, vol interessante cijfers over de flexi-tewerkstelling in de horecasector.

54.288, zoveel arbeidsplaatsen gingen er in het eerste kwartaal van 2019 naar flexi-jobs. Dit cijfer bevat ook de flexi-jobbers in andere sectoren, maar het merendeel, 36.727, gaat nog steeds naar de horeca. Dat aantal ligt in werkelijkheid nog hoger als we daar ook de onrechtstreekse flexi-jobs bijtellen die via uitzendarbeid worden gepresteerd. Deze arbeidsplaatsen werden ingevuld door 48.520 verschillende personen.

9.331 werkgevers maakten minstens één keer gebruik van het statuut, dat is meer dan een derde van alle werkgevers in de horecasector. Dat zijn er 301 meer dan een kwartaal eerder en 1.740 meer dan in hetzelfde kwartaal in 2018. 78% van deze flexi-werkgevers heeft minder dan 10 werknemers in dienst.

De 36.727 flexi-jobs zijn goed voor bijna één vijfde (19%) van alle arbeidsplaatsen. Dat is een stijging van 35% ten opzichte van het jaar voordien. 69% van de arbeidsplaatsen in pc302 waren vaste werknemers met een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur. Dat is een verwaarloosbare daling van 0,2%, en dat voor het vierde kwartaal op rij. Het aandeel van de extra’s blijft wel aanzienlijk dalen en bedraagt nu 11% van het totale aantal arbeidsplaatsen.

In totaal arbeidsvolume (het aantal ingezette uren) zien we dat de werknemers in het gewoon stelsel goed zijn voor 92% en dat dit volume wel blijft stijgen. Meer uren dus voor iets minder werknemers. De 19% flexi-jobbers nemen uiteindelijk slechts om 5% van het totale arbeidsvolume voor hun rekening. Ook dit volume stijgt. De extra’s vertegenwoordigen in arbeidsvolume nog slechts 2%.

Binnen de horecasector zijn de restaurants met 46% de grootste gebruiker van flexi-jobs, op ruime afstand gevolgd door de fastservice (15%), drinkgelegenheden (14%) en catering (13%).

Nog steeds bevindt 93% van de flexi-tewerkstellingsplaatsen zich in Vlaanderen, met de provincies Antwerpen (27%) en West-Vlaanderen (24%) als koploper. Het Waals gewest met 5% en het Brussel gewest met 2% hinken ver achterop. Hier ligt de verhouding nog steeds in het voordeel van de extra’s.

Het gemiddelde uurloon voor een flexi-jobber bedroeg 12,01 euro. De helft van de flexi’s zit in de leeftijdscategorie 25-39 jaar. Het aantal 65-plussers blijft gestaag toenemen.]]>
<![CDATA[Sociale verkiezingen 2020: Dag X]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-2020-dag-x Tue, 28 Jan 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-2020-dag-x De eerste belangrijke dag in het kader van de sociale verkiezingen staat er aan te komen. Op Dag X (11/02/2020-24/02/2020) zal u het bericht moeten aanplakken dat de datum van de verkiezingen aankondigt.

Dag X valt exact 90 dagen voor de dag van de verkiezingen. Op deze dag moet de ondernemingsraad of het comité, of wanneer die er niet zijn, de werkgever zelf die verkiezingen moet inrichten, zijn personeel in kennis stellen van volgende informatie:

 • De datum en de uurregeling van de verkiezingen;
 • Het adres en de naam van de technische bedrijfseenheid waarvoor een comité of ondernemingsraad wordt verkozen;
 • Het aantal mandaten per raad of comité en per categorie;
 • De voorlopige kiezerslijsten of de plaatsen waar zij kunnen worden geraadpleegd;
 • De lijst van de leden van het leidinggevend personeel met vermelding van de benaming en de inhoud van hun functies;
 • Enkel indien u verkiezingen moet organiseren voor een ondernemingsraad (>100 werknemers: de lijst met van de kaderleden;
 • De data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien;
 • De persoon of de dienst die door de werkgever werd belast met het versturen of verdelen van de oproepingsbrieven;
 • Indien van toepassing: de beslissing om over te gaan tot elektronisch stemmen.

U gebruikt voor het meedelen van deze informatie het document dat beschikbaar is op de website van de FOD WASO of in het pakket dat u gebruikt voor de organisatie van uw verkiezingen. Dat document moet de datum van aanplakking vermelden alsook de volgende mededeling: “Om de afvaardiging die zal worden verkozen een werkelijk vertegenwoordigend karakter te geven, hebben alle werknemers tot plicht aan de stemming deel te nemen.” Al deze inlichtingen dienen eveneens elektronisch te worden meegedeeld via de webapplicatie van de FOD WASO.

Stelt u de documenten via elektronische weg ter beschikking van uw personeel, let er dan op dat u dit uitsluitend op een afgesloten platform of een beveiligd internet doet dat enkel voor de werknemers van de onderneming toegankelijk is. De lijsten mailen, maar ook ze ophangen op plaatsen waar derden passeren, is gevaarlijk in het kader van de recente GDPR-reglementering.

Dit bericht dient in elk geval aangeplakt te blijven tot de 15de dag die volgt op de aanplakking van de uitslagen van de verkiezingen.]]>
<![CDATA[Let op met het in de hand uitbetalen van voorschotten ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/let-op-met-het-in-de-hand-uitbetalen-van-voorschotten- Thu, 23 Jan 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/let-op-met-het-in-de-hand-uitbetalen-van-voorschotten- Loon uitbetalen kan sinds enkele jaren enkel nog giraal. Dat geldt ook voor voorschotten. Wat zijn de gevaren als u toch een voorschot in de hand zou uitbetalen?

Sinds 1 oktober 2016 moeten in België alle lonen uitbetaald worden op girale wijze. De horecasector vroeg hierop aanvankelijk nog een uitzondering voor flexibele werknemers, maar meer dan uitstel tot 1 februari 2017 leverde dat niet op.

Giraal betalen wil in de praktijk meestal zeggen dat u uw werknemers per bankoverschrijving betaalt. In principe kan u ook een circulaire cheque of een postassignatie gebruiken, maar die betaalwijzen komen we zelden tegen.

De “lonen” die u giraal dient uit te betalen zijn niet enkel het gewone maandloon en het voorschot hierop, maar ook de eindejaarspremie (die in pc 302 door het Waarborg en Sociaal Fonds wordt betaald), het vakantiegeld (dat voor arbeiders door de RJV wordt betaald), en zelfs zaken als het eindejaarsgeschenk van max. 40 euro dat u misschien in december uitbetaalde.

Wat zijn de risico’s als u toch nog in de hand uitbetaalt? Een voorschot bijvoorbeeld omdat uw werknemer u er, wegens uitzonderlijke en dringende omstandigheden, om vraagt. Ten eerste riskeert u een boete wanneer de inspectie het zou ontdekken. Maar u loopt ook het risico dat u een tweede keer zal moeten betalen, via overschrijving deze keer. Dat lijkt te gek, maar vakbonden durven dit te vragen, zeker wanneer de werknemer intussen niet langer bij u werkt. Er zijn zelfs al voorbeelden van rechtspraak die hen daarin volgen.

U kan dit risico dus beter vermijden door elk voorschot netjes te storten. Voor uitzonderlijke voorschotten maakt u best ook een document op waarin u duidelijk de terugbetalingsvoorwaarden (als er bijvoorbeeld in meerdere schijven zou terugbetaald worden) afspreekt.]]>
<![CDATA[Een werknemer ontslaan? Vergeet niet om uw ontslag grondig te motiveren]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-werknemer-ontslaan-vergeet-niet-om-uw-ontslag-grondig-te-motiveren Thu, 23 Jan 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-werknemer-ontslaan-vergeet-niet-om-uw-ontslag-grondig-te-motiveren Sinds een vijftal jaren intussen moet u elk ontslag van een werknemer met minstens zes maanden anciënniteit motiveren. Dat wil zeggen dat u de concrete redenen voor het ontslag aan de werknemer zal moeten meedelen. Zo gek is dat niet, want wij gaan ervan uit dat u ook minstens over een grondige reden beschikt vooraleer u een dergelijke ingrijpende beslissing neemt.

Volgens de cao die de ontslagmotivering regelt is het aan de werknemer om de reden voor zijn of haar ontslag bij u op te vragen. Dat doet hij of zij met een aangetekend verzoek binnen de twee maanden na uitdiensttreding of in het geval van een opzeg binnen de zes maanden na de betekening van de opzeg, zonder evenwel de termijn van twee maanden na de uitdiensttreding te overschrijden.

Ontvangt u als werkgever zo’n brief, dan moet u eveneens binnen de twee maanden antwoorden. Ook dit antwoord moet per aangetekende brief gebeuren, hetzij via de klassieke brief, hetzij via de aangetekende e-mail. Op een andere manier reageren, met een gewone brief of mail, doet u beter niet. Recentelijk werd een werkgever nog veroordeeld tot het betalen van twee weken loon omdat hij zijn werknemer niet via de correcte weg had geantwoord.

Wilt u het risico op fouten of vergeten verkleinen, dan kan u de ontslagmotivering best spontaan vermelden in de ontslagbrief. In dat geval hoeft u ook niet meer te antwoorden op een eventuele vraag van uw werknemer. Tenminste wanneer uw motivering voldoende concreet en correct is. Dat hoeft geen uitgebreid betoog te zijn, maar met een vage vermelding als “werknemer voldoet niet meer aan de gestelde eisen”, zoals u die vroeger misschien op uw C4’s invulde, komt u al een tijdje niet meer weg. Zorg dat de omschrijving zo concreet mogelijk is, denk daarbij aan “veelvuldig te laat komen”, “werknemer deelt niet dezelfde visie over het bedrijf” of “twee slechte evaluaties”. Het spreekt voor zich dat u uw ontslagreden ook met feiten, brieven of mails moet kunnen onderbouwen als het erop aankomt. Dossieropbouw is bij ontslag nog steeds het sleutelwoord.

Nog een voordeel van het spontaan meedelen van de ontslagreden is dat u de bewijslast hiermee naar de werknemer verschuift en dat de werknemer wellicht minder snel een procedure tegen u zal instellen.

Geeft u, zelfs nadat uw werknemer u hier op de juiste manier om verzocht, geen reden op, dan riskeert u een bijkomende vergoeding van twee weken te moeten betalen. Denkt u er zich hiermee goedkoop van af te kunnen maken, dan hebt u het mis. De arbeidsrechtbank kan u nadien alsnog verplichten om met een reden voor de dag te komen. Vindt de rechter die reden “kennelijk onredelijk”, omdat u ze onvoldoende kan bewijzen of omdat ze in se weinig of niets met het gedrag of de geschiktheid van de werknemer te maken heeft, dan wacht u mogelijk nog een extra vergoeding van 3 tot 17 weken loon.]]>
<![CDATA[De Stageovereenkomst Alternerende Opleiding ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-stageovereenkomst-alternerende-opleiding- Thu, 23 Jan 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-stageovereenkomst-alternerende-opleiding- In het systeem van duaal leren bestaan verschillende soorten overeenkomsten naargelang het aantal uren die de leerling op de werkplek doorbrengt. De Overeenkomst Alternerende Opleiding is de meest voorkomende en wordt gebruikt wanneer er meer dan 20 uur per week worden gewerkt. In deze bijdrage behandelen we de gevallen waar de leerling minder dan 20 uur op de werkplek doorbrengt.

Gebruikt u de Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) voor leerlingen die 20 uur en meer op de werkplek doorbrengen, dan is de Stageovereenkomst Alternerende Opleiding (SAO) er voor de leerling die minder dan 20 uur per week (gemiddeld op jaarbasis) op de werkplek wordt opgeleid. Ook deze overeenkomst kan meteen online worden opgemaakt in het digitale loket app.werkplekduaal.be.

De SAO is eveneens een overeenkomst voor bepaalde duur, nl de duur van de alternerende opleiding, die afhankelijk van het aan te leren beroep 1 tot 3 jaar bedraagt. Het doel is hetzelfde als bij de OAO, nl. op de werkplek de competenties van de opleiding aanleren die in een opleidingsplan worden vastgelegd.

In tegenstelling tot bij de OAO ontvangt de leerling in de SAO geen loon of vergoeding.

Voor jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) zal u meestal een gewone deeltijdse arbeidsovereenkomst moeten afsluiten wanneer zij minder dan 20 uur op de werkplek leren. De leerling ontvangt dus minstens het gewone baremaloon en bouwt hierop ook alle normale sociale rechten op.

In beide systemen kan u pas instappen nadat u erkend bent als opleidingsbedrijf.

Lees ook:
De Overeenkomst Alternerende Opleiding

Zelf een duale werkplek aanbieden]]>
<![CDATA[RVA versoepelt standpunt rond meer- en overuren bij loopbaanvermindering]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/rva-versoepelt-standpunt-rond-meer-en-overuren-bij-loopbaanvermindering Thu, 16 Jan 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/rva-versoepelt-standpunt-rond-meer-en-overuren-bij-loopbaanvermindering Recentelijk wijzigde de RVA haar standpunt over het presteren van meeruren of overuren in geval van deeltijds tijdskrediet of thematisch verlof. Tot voor kort was dit niet toegestaan en kon dit leiden tot het verlies van de uitkering. Het huidige standpunt van de RVA is soepeler.

Tot voor kort was het presteren van overuren of meeruren voor werknemers die hun arbeidsprestaties tijdelijk verminderen in het kader van gemotiveerd tijdskrediet, thematisch verlof (ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof om medische bijstand) of landingsbaan niet mogelijk zonder dat dit verregaande gevolgen had voor hun uitkering. De RVA nam hier een zeer strenge houding in. Het presteren van overuren was niet toegestaan en in geval van meeruren mochten de prestaties op maandbasis in geen geval afwijken van de nieuwe tewerkstellingsbreuk.

Voortaan kan dit wél, tenminste wanneer volgende drie voorwaarden worden nageleefd:
 • Systematische overuren zijn uitgesloten, ze moeten uitzonderlijk zijn en in overeenstemming met de geest van het tijdskrediet.
 • De uren worden gepresteerd op vraag van de werknemer, vrijwillige overuren worden niet aanvaard. Het moet dus steeds gaan over situaties van overmacht die men, indien gevraagd, ook kan rechtvaardigen.
 • De uren worden ingehaald tijdens de daartoe voorziene wettelijke periode en in elk geval binnen de periode van loopbaanvermindering.

Ook ADV-dagen en uren in het kader van de grote flexibliteit kunnen voortaan samengaan met tijdskrediet of thematisch verlof, op voorwaarde dat de volledige opname gebeurt binnen de voorziene periode én binnen de periode van het tijdskrediet of thematisch verlof, tenzij het arbeidsreglement een bepaalde periode verplicht oplegt die buiten de periode van loopbaanvermindering zou vallen. ]]>
<![CDATA[U kan uw studenten nu al “reserveren” voor heel 2020]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/u-kan-uw-studenten-nu-al-reserveren-voor-heel-2020 Thu, 16 Jan 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/u-kan-uw-studenten-nu-al-reserveren-voor-heel-2020 Wist u dat u nu uw studentenuren al kan reserveren voor de rest van het jaar? Op die manier verzekert u zich van de interessante uren van de studenten die toch zeker een heel jaar bij u komen werken. Maar er zijn ook enkele addertjes.

Elke student beschikt over 475 uren per kalenderjaar gedurende dewelke hij of zij aan een voordelig RSZ-tarief studentenarbeid kan verrichten. De student betaalt daarbij zelf slechts een solidariteitsbijdrage van 2,71 % op zijn loon, in plaats van de normale 13,07%. Als werkgever betaalt u maar 5,42%, terwijl dat voor een gewone werknemer, voor wie u ook nog eens vakantiegeld en eindejaarspremie verschuldigd bent, toch een pak hoger ligt.

Dat contingent van 475 uren mag de student besteden over alle werkgevers heen. Een student die doorheen het jaar 10 uur per week bij u werkt, maar tijdens de zomermaanden ook twee weken in een supermarkt gaat bijklussen, zal tegen september zijn urenpotje volledig hebben opgewerkt. Dat hebt u wellicht onlangs nog kunnen vaststellen.

Wil dat zeggen dat u deze student dan niet meer kan tewerkstellen? Neen, zelfs als dat 475 uren-contingent is uitgeput, mag de student bij u blijven werken. Hij wordt alleen bijna dubbel zo duur als daarvoor.

Welke werkgever nu de interessante en welke de dure uren mag gebruiken, wordt echter niet bepaald door de datum van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, maar wel door het moment waarop u de uren reserveert in dimona. Doet u dat ruim op voorhand, dan zou u uw concurrenten te snel af kunnen zijn.

Een studentendimona heeft immers het voordeel dat u geen exact aantal uren per dag moet opgeven, net zo min als een begin- of een einduur. Een begin- en einddatum en het totaal aan gereserveerde uren volstaan. Dat aantal uren kan u bovendien nadien nog altijd aanpassen.

De aangifte voor een volledig jaar zal u wel in meerdere keren moeten doen. Studentendimona’s zijn immers beperkt tot één kwartaal. Gaat u straks uren voor een volledig jaar reserveren, dan zal u minstens vier verschillende aangiftes moeten doen, één voor elk kwartaal. Reserveren kan zolang het contingent van 475 uren nog niet is opgebruikt. Bij overschrijding van de 475 uur krijgt u een foutmelding.

Bij de aangiftes zijn er een aantal dingen waarop u moet letten. Het is belangrijk dat de dimona-aangifte tijdig gebeurt. D.w.z. ten laatste op de begindag van de aangegeven periode. Geeft u vandaag bijvoorbeeld 50 uren aan tussen 1 januari en 31 maart 2020, dan hebben we te maken met een laattijdige aangifte en zullen deze 50 uren niet gereserveerd worden, allemaal buiten het contingent vallen én aan de normale bijdragen onderworpen worden!

U mag natuurlijk ook niet zomaar uren reserveren zonder toestemming van de student. Daarom is voor elke reservering een arbeidsovereenkomst nodig die hiermee overeenstemt. Een studentendimona reserveren zonder een door de student ondertekend contract is zelfs strafbaar. Bovendien moet een studentenovereenkomst strikt genomen ook een uurrooster bevatten, wat zeker in sectoren als de horeca geen evidentie is.

Blijkt nadien dat de student meer of minder uren heeft gewerkt dan in dimona aangegeven, dan hebt u twee mogelijkheden:
 • U past de dimona-aangifte aan en krijgt meteen te zien of er nog uren van het contingent beschikbaar zijn. Dergelijke laattijdige wijzigingen hebben geen invloed op het studententarief.
 • U past de dimona-aangifte niet aan, maar geeft de uren wel correct door aan uw sociaal secretariaat dat op basis van deze info een DmfA (RSZ-aangifte) uitvoert. In dit geval loopt u het gevaar dat een andere werkgever intussen de beschikbare uren heeft gereserveerd. Uw bijkomende uren zullen in dat laatste geval aan de normale bijdragen onderworpen worden.
]]>
<![CDATA[Keert ook u dit jaar een winstpremie uit?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/keert-ook-u-dit-jaar-een-winstpremie-uit Thu, 16 Jan 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/keert-ook-u-dit-jaar-een-winstpremie-uit Sinds iets meer dan twee jaar kan u gebruik maken van de winstpremie om uw werknemers op een fiscaalvriendelijke manier te laten delen in de winst van uw bedrijf. Het aantal bedrijven dat hier intussen gebruik van maakt verdubbelde ten opzichte van het eerste jaar, maar blijft in absolute cijfers verwaarloosbaar. Het zijn ook vooral kleinere bedrijven met minder dan 20 werknemers die voor deze optie kiezen. Toch heeft de winstpremie zeker zijn voordelen. Misschien is de winstpremie dus ook wel iets voor u…

De mogelijkheid om werknemers te laten deelnemen in de winst bestond al langer, maar het systeem was zo complex dat men vanaf 1 januari 2018 besloot om het te vereenvoudigen en op die manier nieuw leven in te blazen.

Of u een winstpremie zal toekennen beslist u pas na de jaarafsluiting. In vele gevallen nu dus. Hebt u nettowinst geboekt, dan kan u ervoor kiezen om die te delen met uw werknemers als een extra bonus.

Het grote voordeel van de winstpremie is dat ze niet als loon wordt beschouwd. De premie is hierdoor niet onderworpen aan de normale bedrijfsvoorheffing, maar aan een bevrijdend belastingtarief van 7%. De werknemer betaalt er wel de normale RSZ-bijdragen van 13,07% op, al noemt men die hier “solidariteitsbijdrage”. Aan werkgeverszijde betaalt u geen sociale zekerheidsbijdragen, wel vennootschapsbelasting op de premie. De winstpremie is ook uitgesloten van eindejaarspremie, vakantiegeld en verbrekingsvergoeding.

Dat maakt de winstpremie net iets minder voordelig dan een bonusplan, al zijn de verschillen bijzonder klein. Beide bonussen leveren de werknemer een pak meer netto op dan een gewone brutobonus en kunnen ook onderling gecombineerd worden.

Over de berekeningswijze van de winstpremie kan u vrij beslissen: een vast bedrag of een percentage van het loon. De enige beperkingen zijn dat het totaalbedrag aan uitgekeerde winstpremies de werkelijke nettowinst niet mag overschrijden en ook niet meer mag bedragen dan 30% van de totale jaarlijkse brutoloonmassa.

Maar er is ook één groot nadeel, dat meteen verklaart waarom het aantal gebruikers ook na twee jaar eerder bescheiden blijft. Zo moeten alle werknemers binnen de onderneming in principe dezelfde premie ontvangen, al mag u sinds vorig jaar wel ondubbelzinnig proratiseren op basis van arbeidsregime. Ook werknemers die zelf ontslag nemen en die ontslagen worden omwille van dringen reden tijdens het boekjaar waarop de premie betrekking heeft mag u uitsluiten.

Wenst u echter een onderscheid te maken in de toegekende bedragen, dan wordt het moeilijker, al kan het wel. Men spreekt in dat geval van een “gecategoriseerde winstpremie”, waarbij u uw werknemers gaat opdelen in categorieën op basis van zes toegelaten criteria. Anciënniteit, functie en loonschaal zijn daarvan de belangrijkste. Het maximale verschil tussen de hoogste en de laagste categorie mag hierbij echter slechts 1/10 bedragen, wat u weinig speelruimte geeft. Bovendien mag u geen categorieën uitsluiten van de premie. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan worden ook de formaliteiten een stuk zwaarder en zal u een cao of een toetredingsakte moeten opstellen.]]>
<![CDATA[Sociale verkiezingen: vanaf nu moet u opletten met ontslagen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-vanaf-nu-moet-u-opletten-met-ontslagen Thu, 09 Jan 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-vanaf-nu-moet-u-opletten-met-ontslagen Hebt u de procedure voor de sociale verkiezingen moeten opstarten, dan wordt het vanaf nu uitkijken als u werknemers wil ontslaan. We kondigden ze enige tijd geleden reeds aan, de “occulte periode”, maar vanaf volgende week gaat ze ook echt in.

Vanaf X-30 kunnen werknemers hun kandidatuur indienen voor de sociale verkiezingen. Afhankelijk van uw verkiezingsdatum valt die dag tussen 12 en 25 januari. Werknemers die zich kandidaat hebben gesteld voor de sociale verkiezingen zijn beschermd tegen ontslag en die beschermingsperiode duurt liefst vier jaar, tot aan de volgende verkiezingen.

Waarin schuilt nu het venijn? U weet pas officieel wie er op de lijst staat op de dag dat de vakbonden die moeten kenbaar maken. Die dag, X+35, valt, opnieuw afhankelijk van uw verkiezingsdatum, tussen 17 en 30 maart. In de 65 dagen tussen X-30 en X+35 is elke werknemer die op de verkiezingsdag minstens 90 dagen anciënniteit zal hebben, een mogelijke kandidaat en dus mogelijk beschermd.

Dat betekent concreet dat u tijdens deze periode beter niemand ontslaat, niet via verbreking, niet via opzegging en zelfs niet om dringende reden! Het zou immers niet de eerste maal zijn dat een ontslagen werknemer snel een plaatsje op de kandidatenlijst krijgt toegewezen…]]>
<![CDATA[Sociale verkiezingen 2020: Dag x-35]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-2020-dag-x-35 Thu, 09 Jan 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-2020-dag-x-35 Hebt u de voorprocedure voor de sociale verkiezingen moeten opstarten, dan staat u alweer de volgende stap te wachten. Het informeren van uw interne syndicale organen.

Intussen hebt u uw mogelijke verkiezingsdatum vastgelegd (tussen 11 en 24 mei) en dus weet u ook wanneer Dag X-35 (tussen 7 en 20 januari) valt.

Wat moet u doen op X-35? Op die dag deelt u de beslissingen mee over de informatie die u op X-60 aan de FOD WASO overmaakte. Het ging toen o.m. over uw technische bedrijfseenheid (TBE) en de lijst met leidinggevenden en kaderpersoneel. Tussen X-60 en X-35 is het mogelijk dat de vakbonden u hierover hun opmerkingen hebben overgemaakt. U beslist zelf wat u met deze opmerkingen doet, maar u moet uw beslissing hieromtrent dus wel meedelen.

Aan wie deelt u die mee? Aan de leden van de ondernemingsraad en/of het comité en als u die niet hebt aan uw vakbondsafvaardiging. Hebt u ook die niet, dan hoeft u geen raadplegingsprocedure op te starten.

Besliste u om niet in te gaan op de opmerkingen van de vakbonden, dan kunnen zij hierover tussen X-35 en X-28 (14-27 januari) beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbanken die hier uiterlijk op X-5 (6-19 februari) uitspraak moeten doen.]]>
<![CDATA[Sociale verkiezingen 2020: stemmen kan voor het eerst elektronisch vanop afstand]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-2020-stemmen-kan-voor-het-eerst-elektronisch-vanop-afstand Thu, 09 Jan 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-2020-stemmen-kan-voor-het-eerst-elektronisch-vanop-afstand Voor het eerst zullen de sociale verkiezingen in 2020 volledig elektronisch kunnen verlopen en dat biedt toch wel enkele voordelen.

Ook in 2016 konden werknemers al via digitale weg hun stem uitbrengen, maar daarvoor moesten ze zich nog wel naar het door de werkgever ingerichte stemlokaal begeven. Door een wetsaanpassing werd het verplichte gebruik van magnetische kaarten afgeschaft waardoor elektronisch stemmen voortaan ook vanop afstand kan, bijvoorbeeld vanop de werkplek of zelfs van thuis.

Het informaticasysteem dat u hiervoor gebruikt moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De details kan u nalezen in de brochure die de FOD WASO ter beschikking stelt, maar zo moeten bijvoorbeeld de lijsten op de juiste manier getoond worden, zullen geen ongeldige stemmen kunnen geregistreerd worden en moet u een attest hebben van de fabrikant dat het systeem beantwoordt aan de gestelde voorwaarden. Met andere woorden, u zal gebruik moeten maken van de systemen die u her en der worden aanngeboden.

Daar staat natuurlijk een kost tegenover, maar zeker voor grotere horecazaken zoals ketens of hotels, zijn er toch wel een aantal redenen om voor e-voting te kiezen. Zo zal u heel wat minder administratie te verwerken hebben, bent u van het probleem van de ongeldige stemmen verlost, hoeft u geen stemlokalen meer in te richten en zal het vooral de werkorganisatie op de dag van de verkiezingen ten goede komen.

De beslissing tot elektronisch stemmen wordt genomen in de ondernemingsraad, het comité of wanneer die er niet zijn, de werknemersafvaardiging. Die organen hoeven ook niet langer unaniem akkoord te gaan, wat vroeger wel nog het geval was, de meerderheid zoals bepaald in uw huishoudelijk reglement volstaat.

De leden van de stembureaus, de plaatsvervangende voorzitters en secretarissen, de getuigen en de kiezers moeten wel een passende opleiding krijgen en de getuigen van het hoofdbureau moeten de encodering van de kandidatenlijsten kunnen bijwonen.

Laat u naast het elektronisch stemmen ook nog stemmen op papier toe, dan zal u een aantal bijkomende waarborgen moeten bieden om de geheimhouding te bewaren.
]]>
<![CDATA[De Overeenkomst Alternerende Opleiding]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-overeenkomst-alternerende-opleiding Thu, 09 Jan 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-overeenkomst-alternerende-opleiding Het systeem van duaal leren biedt heel wat mogelijkheden, dat legden we u eerder al uit, net zoals de voorwaarden om zelf een leerplek aan te bieden. In een volgende fase zal u met de leerling een overeenkomst moeten afsluiten. Welke overeenkomst dat is en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn, hangt af van het type opleiding dat de jongere volgt en het aantal uren dat de leerling op de werkplek doorbrengt.

Gaat het om jongeren uit het duaal leren, dat we eerder behandelden, dan hangt het ervan af of de jongere gemiddeld meer of minder dan 20 uren per week op de werkplek doorbrengt. In het eerste geval maakt u een Overeenkomst Alternerende Opleiding, in het tweede geval sluit u een Stageovereenkomst Alternerende Opleiding af. Voor beide overeenkomsten gebruikt u de modellen die door de Vlaamse regering werden vastgelegd. In het digitale loket (app.werkplekduaal.be) kan u die documenten meteen digitaal opmaken. Voor jongeren in het deeltijds beroepssecundair (DBSO) zal u meestal een gewone deeltijdse arbeidsovereenkomst moeten afsluiten wanneer zij minder dan 20 uur op de werkplek leren. 

De Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) komt het vaakst voor. Het hoofddoel van de OAO is het aanleren van een beroep. Zij omvat zowel het werkplek- als het lesgedeelte van de opleiding. Samen vormen zij een voltijdse overeenkomst waarvan de arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur in uw sector of onderneming. Voor horecazaken is dat doorgaans 38 uur.

De duur van de alternerende opleiding varieert van 1 tot 3 jaar. De overeenkomsten werden vroeger vaak voor de volledige duur van de opleiding aangemaakt, maar nu steeds vaker per schooljaar.  In het opleidingsplan, dat een verplichte bijlage aan de overeenkomst vormt, wordt vastgelegd welke competenties op de werkplek aangeleerd zullen worden en welke tijdens de lessen in de school of de opleidingsinstelling.

Aan leerlingen die met een OAO bij u werken betaalt u geen loon, maar wel een maandelijkse leervergoeding. Die leervoergoeding is wettelijk vastgesteld en er mag niet van afgeweken worden, zij stijgt naargelang het opleidingsjaar:
 • 462,30 euro/maand (tijdens het eerste opleidingsjaar)
 • 510,10 euro/maand (tijdens het tweede opleidingsjaar)
 • 549,90 euro/maand (tijdens het derde opleidingsjaar)

De leervergoedingen volgen de indexeringen van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen, net zoals het minimumbedrag voor een flexi-job. De leerling betaalt op dit bedrag geen RSZ-bijdragen, de werkgever wel. U zal de leerling ook vervoerskosten en kledij(vergoeding) moeten geven, zoals u dat voor uw gewone werknemers doet.

Leerlingen met een OAO bouwen betaalde vakantiedagen op, net zoals gewone werknemers dat doen. Deze betaalde vakantiedagen moeten worden opgenomen tijdens de schoolvakantieweken. Leerlingen met een OAO hebben echter geen recht op een eindejaarspremie. Als werkgever staat het u wel vrij om hen die premie alsnog te geven.

Voor leerlingen gedomicilieerd in Vlaanderen hebben de vergoedingen in het kader van de OAO geen invloed op het recht op kinderbijslag. In Brussel en Wallonië gelden andere regels.

Lees ook:

Start het nieuwe schooljaar met een leerling uit het duaal leren

Zelf een duale werkplek aanbieden]]>
<![CDATA[Indexatie lonen en vergoedingen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/indexatie-lonen-en-vergoedingen Tue, 31 Dec 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/indexatie-lonen-en-vergoedingen Vanaf 1 januari 2020 worden de lonen en een aantal vergoeding in pc 302 aangepast in functie van de levensduurte.

De lonen in paritair comité stijgen met 0,889%. Dit geldt zowel voor de minimumlonen als voor de reële lonen.

Het minimumloon voor flexi-jobs blijft behouden op 10,08 euro (incl. vakantiegeld). Flexilonen volgen de indexering van het gewaarborgd minimummaandinkomen (GMMI) dat op een ander moment plaatsvindt.

De kledij- en nachtvergoedingen worden wel mee geïndexeerd. De toeslag voor nachtarbeid (tussen 00u00 en 05u00) bedraagt voortaan 1,3001 euro per uur. De vergoeding voor aankoop en onderhoud van werkkledij stijgt in beide gevallen van 1,74 euro naar 1,76 euro per dag.

De toeslag voor prestaties op zon- en feestdagen blijft onveranderd op 2 euro per uur, met een maximum van 12 euro per dag.

In paritair comité 200, het algemene paritair comité van de bedienden, vindt eveneens een indexatie plaats. Hier bedraagt de verhoging 0,8%.

De nieuwe barema uurlonen voor pc 302 vanaf 01.01.2020.
De nieuwe barema maandlonen voor pc 302 vanaf 01.01.2020.]]>
<![CDATA[Vergeet uw ecocheques niet te bestellen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-ecocheques-niet-te-bestellen Tue, 31 Dec 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-ecocheques-niet-te-bestellen Hebt u ze al besteld en uitgedeeld, de ecocheques waarop niemand echt zit te wachten?

Wat zijn ecocheques alweer?
Ecocheques werden in 2009 ingevoerd ter verhoging van de koopkracht. Met deze cheques kunnen uw werknemers ecologische producten en diensten aankopen, zoals spaar- en ledlampen, planten, biologische producten met EU-logo, wasmachines, koelkasten en diepvriezers met A++-label, isolatiemateriaal, zonnepanelen en regenwatertanks, maar ook fietsen of zelfs een treinticket naar Londen of Parijs.

Wie heeft recht op welk bedrag?
In het paritair comité van de horeca hebben alle werknemers, zowel vasten, extra’s als flexi’s recht op ecocheques. Zelfs de werknemers die in de loop van het jaar uit dienst zijn gegaan. Alleen voor studenten zijn er geen ecocheques.

Hoeveel u moet betalen hangt af van hoeveel uw werknemers gewerkt hebben tussen 1 december 2018 en 30 november 2019. Een voltijdse werknemer die tijdens gans deze periode voltijds werkte, krijgt 250 € aan ecocheques. Voor werknemers die minder werkten wordt een prorata berekend op basis van hun prestaties.

Tot voor enkele jaren hoefde u bedragen kleiner dan 25 euro niet uit te betalen. Dat moet voortaan wel. Voor bedragen onder de 10 euro hoeft u echter geen cheques te bestellen. U mag deze kleine bedragen, weliswaar vermenigvuldigd met 1,5, uitbetalen als brutopremie. Daarop betaalt u vanzelfsprekend wel patronale bijdragen, de werknemer betaalt er belastingen en RSZ op. Het is dus voordeliger en eenvoudiger om ook voor deze werknemers gewoon ecocheques te bestellen.

Handtekenen voor ontvangst
Het al dan niet bestellen en uitdelen van de ecocheques wordt door de inspectiediensten nauwlettend opgevolgd. Als u dit jaar nog papieren cheques bestelt, vergeet dan om uw werknemers de bij de bestelling meegeleverde lijst te laten aftekenen voor ontvangst! Kijk ook even na of u geen oude cheques meer in uw kluis hebt liggen. De cheques hebben een beperkte geldigheidsduur en vervallen cheques zijn niets meer waard. Werkt u met elektronische cheques, dan hebt u automatisch een bewijs van betaling. Het voorstel om de papieren cheques definitief te vervangen door chipkaarten ligt al een tijdje klaar en moest normaal dit jaar ingaan, maar wacht voorlopig nog op definitieve goedkeuring.

Omzetten naar een alternatief
U kon er ook voor kunnen kiezen om de ecocheques om te zetten in een ander, gelijkwaardig voordeel. De waarde van dat alternatief moet daarbij overeenkomen met de waarde van de cheques (max. 250 euro), inclusief bijkomende kosten zoals RSZ-bijdragen.
De keuze aan alternatieven is echter beperkt. U zou bijvoorbeeld de waarde van uw maaltijdcheques met 1 euro kunnen verhogen. Maar dat kan natuurlijk enkel als u nog niet aan de maximale waarde van 8 euro zit. U kan de ecocheques ook omzetten naar een brutopremie van 200 euro, maar daarop betaalt de werknemer dan weer bedrijfsvoorheffing en RSZ. Of u zou 250 euro kunnen bijstorten in een pensioenplan of hospitalisatieverzekering. Wie van één van deze alternatieven gebruik wenste te maken, moest hiervoor in principe vóór eind december een overeenkomst afsluiten met zijn werknemers.]]>
<![CDATA[Vergeet de periode-aangifte van uw flexi-jobbers niet te verlengen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-de-periode-aangifte-van-uw-flexi-jobbers-niet-te-verlengen- Tue, 31 Dec 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-de-periode-aangifte-van-uw-flexi-jobbers-niet-te-verlengen- Maakt u gebruik van de periode-dimona voor uw flexi-jobs, dan mag u ook nu weer niet vergeten uw aangifte te vernieuwen voor de werknemers die bij u blijven werken.

Voor de dimona-aangifte van uw flexi-jobs hebt u de keuze tussen een dagaangifte of een periode-aangifte.

Met de dagaangifte doet u voor uw flexi-jobbers een dagelijkse dimona met opgave van begin- en einduur. Vergelijkbaar met de uuraangifte voor extra’s. De dagaangifte vereist natuurlijk een dagelijkse opvolging en een eventuele tijdige aanpassing van uw aangifte indien het einde van de prestaties vroeger of later viel dan voorzien. Anderzijds komen er bij de dagaangifte ook geen andere verplichtingen meer kijken.

Dat is wel het geval bij de periode-aangifte. Dit type aangifte kan u gebruiken wanneer u uw flexi-jobwerknemer voor een langere periode aan het werk zet. Op de dimonawebsite geeft u enkel de eerste en de laatste dag van de gewenste periode aan.

Maakt u gebruik van deze periode-aangifte, dan dient u, naast de flexi-raamovereenkomst die ook bij de dagaangifte verplicht is, ook een schriftelijke flexi-arbeidsovereenkomst op te stellen. Daarnaast moeten uw flexi-jobwerknemers hun prestaties dagelijks bijhouden in een tijdsregistratiesysteem.

Bovendien kan u een periode-aangifte steeds voor maximaal één kwartaal doen. Een volgende aangifte kan u ook maar ten vroegste één maand vóór het kwartaalbegin ingeven. Dat heeft te maken met het feit dat de dimonawebsite zelf gaat kijken of aan de tewerkstellingsvoorwaarde in T-3 is voldaan.

Op 31 december lopen waarschijnlijk weer een heleboel periode-aangiften voor flexi-jobs af. Blijven deze flexi-jobbers ook volgend kwartaal nog voor u werken, vergeet dan niet om tijdig hun periode-aangifte én hun arbeidsovereenkomst te vernieuwen.]]>
<![CDATA[De uitbetaling van de eindejaarspremie in pc 302]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-uitbetaling-van-de-eindejaarspremie-in-pc-302- Tue, 31 Dec 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-uitbetaling-van-de-eindejaarspremie-in-pc-302- In vele sectoren is december een dure maand door de uitbetaling van de eindejaarspremies. In paritair comité 302, de horeca, verloopt de financiering van de eindejaarspremie gespreid over het volledige jaar. De uitbetaling van de premie, zowel voor arbeiders als voor bedienden, gebeurt door het Waarborg- en Sociaal Fonds Horeca, dat de rol van “betalende derde” op zich neemt.

Werkgevers in de horeca betalen gedurende heel het jaar maandelijks een zogenaamde FBZ-bijdrage aan het horecafonds. Deze bijdrage bedraagt 12% van het brutoloon waarop sociale zekerheidsbijdragen berekend worden. Voor arbeiders wordt de bijdrage bijgevolg berekend op 108% van de brutoloonmassa, voor bedienden op 100%. Uw sociaal secretariaat maakt deze berekening voor u. U stort dit bedrag steeds vóór de 15de van de volgende maand aan het Waarborg en Sociaal Fonds van de Horeca. Met deze bijdrage financiert u de eindejaarspremie van uw werknemers. Voor flexi-jobs is deze voorafbetaling niet verplicht.
Werkgevers die deze maandelijkse voorafbetaling niet wensen te doen kunnen hiervoor een aangetekend verzoek sturen naar het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca vóór 31 maart van het jaar waarop de eindejaarspremie betrekking heeft. Voorwaarde is wel dat de werkgever gedurende tenminste drie jaar zijn maandelijkse voorafbetalingen FBZ op regelmatige wijze heeft betaald. Werkgevers die van deze vrijstelling gebruik maken dienen uiterlijk op 10 januari van het jaar volgend op het jaar waarop de premie betrekking heeft, het volledige verschuldigde bedrag aan het Fonds over te maken. Bovendien zijn deze werkgevers een bijkomende intrest verschuldigd aan het Fonds die in de loop van de maand februari geïnd wordt.

Met die geïnde bedragen betaalt het Horecafonds de eindejaarspremies aan de werknemers uit. Dit is meteen haar belangrijkste opdracht. Het Fonds houdt de verschuldigde sociale en fiscale bijdragen af van de brutopremie en stort die rechtstreeks door aan de bevoegde instanties. Het Fonds bepaalt zelf niet welke werknemers er recht hebben op een eindejaarspremie en zal ook het bedrag van de premie niet berekenen. Die informatie moet u, of uw sociaal secretariaat, ten laatste op 10 januari aan het Fonds meedelen. Ook indien geen enkele werknemer recht zou hebben op een eindejaarspremie, moet dit aangegeven worden bij het Fonds. Dit is dan een zogenaamde “nihil aangifte”.

Het Fonds is wettelijk verplicht om de netto eindejaarspremie vóór 31 januari op de rekening van de werknemers te storten. Daarvoor is het belangrijk dat al uw medewerkers hun correcte rekeningnummer tijdig aan het Fonds doorgeven. Geen rekeningnummer is geen premie. Een (nieuw) rekeningnummer doorgeven kan via de portaalsite van het Horecafonds. Let wel, deze procedure kan tot ongeveer drie weken duren. Indien het Fonds niet beschikt over het rekeningnummer van een werknemer, dan krijgt die automatisch een formulier toegestuurd. Dit formulier moet ondertekend en gecertifieerd door de bank worden teruggestuurd.

Vooraleer het Fonds overgaat tot de effectieve betaling, krijgt u nog wel de kans om de lijst met betalingen, waar nodig, te corrigeren. Begin januari zal u van het Fonds een overzicht van de eindejaarspremies per werknemer ontvangen. Daarna hebt u tien kalenderdagen de tijd om eventuele correcties terug te mailen naar fonds@horeca.be. Na de uitbetaling worden de fiscale fiche 281.10 en de individuele rekening naar de werknemers gestuurd.

Of een werknemer al dan niet recht heeft op een premie en hoeveel deze premie bedraagt, kan men pas na afloop van het jaar bepalen. Doorheen het jaar zal u ook voor werknemers die geen recht blijken te hebben – bijvoorbeeld voor extra’s met onvoldoende prestaties of werknemers die in de loop van het jaar uw zaak vrijwillig verlieten – een bijdrage betaald hebben. Die teveel betaalde sommen stort het fonds na afloop automatisch terug op uw rekening.]]>
<![CDATA[Vergeet uw bijlagen voor de vrijwillige netto-overuren niet te vernieuwen ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-bijlagen-voor-de-vrijwillige-netto-overuren-niet-te-vernieuwen--- Tue, 24 Dec 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-bijlagen-voor-de-vrijwillige-netto-overuren-niet-te-vernieuwen--- Het lijkt slechts een formaliteit, maar in controles komt het toch aan bod. Wie zijn voltijders met netto-overuren laat werken moet elke zes maanden een verklaring van vrijwilligheid laten tekenen. Doet u dat niet, dan valt u opnieuw onder de oude regels waarin u de inspectiediensten moet verwittigen en uw overuren moet verantwoorden.

Voltijdse werknemers in de horeca die voor een werkgever werken die het GKS gebruikt, mogen sinds 1 januari 2018 hun 360 netto-overuren op vrijwillige basis presteren. Een hele vooruitgang, want het verloste u in één klap van de aangifte bij de inspectie en van de verplichte rechtvaardiging van de uren met even dubbelzinnige als onduidelijke termen als “onvoorziene noodzakelijkheid” of “buitengewone vermeerdering van werk”.

Helaas kwam deze vrijwilligheid er niet zonder kost, zij het een zeer kleine. Zo moet elke werknemer die gebruik wenst te maken van de vrijwillige overuren hiervoor zijn schriftelijk akkoord geven. En dit niet eenmalig, maar elke zes maanden opnieuw, voorafgaandelijk aan de betrokken periode.

Om het overzicht niet te verliezen, laat u best elke voltijder bij zijn indiensttreding zo’n akkoord ondertekenen. Het document verplicht u immers tot niets, het stelt u enkel in staat om op een eenvoudige manier met overuren te werken als u er nood aan heeft en de werknemer bereid is om ze te presteren. Laat vervolgens alle voltijders op 1 januari en 1 juli hun document vernieuwen. In onze nieuwsbrief zullen we u er telkens aan herinneren zodat u het niet vergeet.

Wat zijn de gevolgen als u deze bijlage niet laat tekenen? Ook zonder deze bijlage mag u netto-overuren inzetten, maar gelden in principe de oude spelregels dat u de overuren steeds aan de inspectie moet blijven melden en dat u het gebruik van de overuren moet kunnen motiveren aan de hand van één van de wettelijke motieven. Doet u geen van beide, dan bent u strikt genomen niet in orde met de overurenreglementering en loopt u het risico het netto-voordeel te verliezen.]]>
<![CDATA[Welke afwezigheden tellen mee voor de eindejaarspremie?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/welke-afwezigheden-tellen-mee-voor-de-eindejaarspremie Tue, 24 Dec 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/welke-afwezigheden-tellen-mee-voor-de-eindejaarspremie Net zoals dat bij de vakantieregeling het geval is, tellen ook in de berekening van de eindejaarspremie bepaalde afwezigheden mee alsof het gewerkte dagen betrof. De dagen die meetellen in beide berekeningen zijn niet altijd dezelfde en kunnen van sector tot sector verschillen. In pc 302 geldt ook een vrij complexe berekening voor ziektedagen.

In de berekening van de eindejaarspremie wordt niet alleen rekening gehouden met de effectief gewerkte uren of dagen. Een aantal afwezigheden wordt voor de berekening van de eindejaarspremie gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen.

 • Vakantie en extralegale verlofdagen
 • Feestdagen
 • De inhaalrustdagen toegekend in het kader van arbeidsduurvermindering
 • De dagen van volledige ongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval
 • De dagen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tijdens de eerste twaalf maanden volgend op een periode van volledige arbeidsongeschiktheid
 • Bevallingsrust
 • Klein verlet
 • Vaderschapsverlof
 • Educatief verlof
 • De dagen besteed aan syndicale verplichtingen
 • Periodes van tijdelijke werkloosheid

Voor ziekte is een wel zeer bijzondere regeling voorzien. Korte ziekteperiodes van in totaal maximum 7 kalenderdagen per jaar zijn volledig gelijkgesteld op voorwaarde dat de afwezigheid gestaafd wordt door een medisch attest. Is het aantal jaarlijkse ziektedagen groter dan 7 kalenderdagen, dan is de anciënniteit van de werknemer doorslaggevend. Voor werknemers met minder dan één jaar anciënniteit vervalt in dat geval de vrijstelling voor de volledige ziekteperiode, dus ook voor de eerste 7 dagen. Voor werknemers met meer dan een jaar anciënniteit blijft de gelijkstelling voor de eerste 7 dagen behouden en dit tot een periode van 6 maanden onafgebroken arbeidsongeschiktheid bereikt wordt. In dat geval komt er een nieuwe gelijkstelling in de plaats van maximaal 6 maanden waarvoor de premie gelijk is van 50% van het bedrag dat zou betaald worden indien de werknemer zou gewerkt hebben.

Bij pensionering telt de periode na de opruststelling tot 31 december van het lopend jaar nog helemaal mee. Hetzelfde principe wordt ook toegepast bij het overlijden van een werknemer waarbij de periode vanaf het overlijden tot en met 31 december van het jaar waarin het overlijden plaatsvond, wordt gelijkgesteld met een maximum van 6 maanden.

Gelukkig hoeft u deze berekeningen niet zelf te doen.]]>
<![CDATA[De eindejaarspremie in de horeca]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-eindejaarspremie-in-de-horeca Tue, 24 Dec 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-eindejaarspremie-in-de-horeca Welke werknemers hebben recht op een eindejaarspremie? Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie? Hebben ook flexi’s, extra’s en studenten recht op een eindejaarspremie en hoe zit het met werknemers die uit dienst gaan? Een overzicht.

Wie heeft recht op een eindejaarspremie?

De toekenningsvoorwaarden voor de eindejaarspremie verschillen van sector tot sector en worden vastgelegd in sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten.

In pc 302 moet een voltijdse of deeltijdse werknemer in de loop van het kalenderjaar minstens twee maanden ononderbroken in dienst zijn (geweest) bij dezelfde werkgever om er recht op te hebben.

Diezelfde regel gaat ook op voor studenten. Vanaf volgend jaar (2020) zullen studenten die bij een werkgever werken die de GKS gebruikt echter geen aanspraak meer kunnen maken op een eindejaarspremie.

Extra’s moeten, om recht te hebben op een eindejaarspremie, minstens 44 dagen in dezelfde onderneming gewerkt hebben tijdens het kalenderjaar. In de berekening van het bedrag wordt wel een correctie gemaakt op basis van het aantal gewerkte uren. Bij korte prestaties kan dit ervoor zorgen dat de extra uiteindelijk toch geen eindejaarspremie zal ontvangen.

Over de eindejaarspremie van flexi-jobbers heerste lange tijd onduidelijkheid. Uiteindelijk geldt ook voor hen dat ze recht hebben op een eindejaarspremie op voorwaarde dat ze een arbeidsovereenkomst hadden voor een ononderbroken periode van minstens twee maanden. Indien deze periode van twee maanden of langer bestaat uit verschillende contracten die telkens korter zijn dan twee maanden (bijv. dagcontracten), dan is er toch geen eindejaarspremie verschuldigd indien er minstens één dag, waarop normalerwijze gewerkt zou worden, onderbreking tussen de overeenkomsten in zit.

Hebben werknemers die uit dienst gaan recht op een eindejaarspremie?

Ook werknemers die ontslagen worden of waarvan de overeenkomst voor bepaalde duur een einde neemt, hebben recht op een eindejaarspremie indien zij bij uitdiensttreding minstens twee maanden ononderbroken dienst telden binnen het kalenderjaar of minstens gedurende drie jaar ononderbroken door een arbeidsovereenkomst gebonden waren in dezelfde onderneming. In geval van ontslag om dringende reden is er geen eindejaarspremie verschuldigd. Ook wanneer de werknemer uit vrije wil of in onderling akkoord de onderneming verlaat, heeft hij voor het jaar van de uitdiensttreding geen recht op een eindejaarspremie. Tenzij zijn laatste dag toevallig op 31 december zou vallen of wanneer hij uit vrije wil de onderneming verlaat om zijn wettelijk pensioen op te nemen.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De maximale eindejaarspremie stemt overeen met het loon voor 4,33 weken of een gemiddelde maand. Vandaar dat men soms over “dertiende maand” spreekt. Het uur- of maandloon van de maand december wordt hierbij als basis gebruikt. Toeslagen zoals de zondags- of nachtpremie tellen niet mee, voor netto-overuren is er wel een eindejaarspremie voorzien.

Voor werknemers die geen volledig jaar in de onderneming hebben gewerkt wordt dit maximumbedrag aangepast in functie van het aantal dagen of uren effectieve of gelijkgestelde aanwezigheid. Eenvoudig gesteld heeft een werknemer per schijf van 21,66 dagen (in een vijfdagenstelsel) recht op 1/12 van dit bedrag. In de praktijk is de berekening net iets complexer, zeker voor deeltijders en extra’s.

Over de verschillende afwezigheden die al dan niet meetellen in de berekening leest u meer in een volgende bijdrage.

Wanneer wordt de eindejaarspremie betaald?

De eindejaarspremie wordt uiterlijk betaald op 31 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de premie verdiend werd. In PC 302 is het Waarborg en Sociaal Fonds verantwoordelijk voor de uitbetaling. ]]>
<![CDATA[Nieuw maximumbedrag bonusplannen 2020]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuw-maximumbedrag-bonusplannen-2020 Thu, 19 Dec 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuw-maximumbedrag-bonusplannen-2020 Het "niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel", beter gekend als bonusplan, blijft nog steeds één van de meest interessante manieren om uw personeel een bonus toe te kennen. Zoals elk jaar wordt ook voor 2020 het maximumbedrag verhoogd.

Een bonusplan maakt u op wanneer u aan een groep of het geheel van medewerkers een loonbonus wil toekennen op basis van vooraf bepaalde doelstellingen. Die doelstellingen moeten meetbaar en verifieerbaar zijn en hun uitkomst onzeker. Het behouden of behalen van bepaalde omzetten of quoteringen liggen daarbij het meest voor de hand. Maar ook het gemiddeld kasticket kan een interessante zijn om de actieve verkoop van aperitief, koffie of dessert, wat op te krikken.

Het enige nadeel is misschien dat u niet individueel kan gaan belonen. Wordt de doelstelling behaald, dan heeft de volledige groep waarop het plan betrekking heeft recht op eenzelfde bonus, ook die ene werknemer die misschien wat minder zijn best heeft gedaan. Maar elk nadeel heb zijn voordeel, een collectieve bonus is dan weer de uitgelezen manier om uw werknemers samen naar een doel te laten toewerken. En natuurlijk kan u daarbij nog steeds een verschil voorzien tussen voltijders en deeltijders of werknemers die er pas later in het jaar zijn bijgekomen.

Maar de belangrijkste reden waarom zoveel werkgevers voor deze bonus kiezen is de fiscale en parafiscale behandeling ervan. Als werkgever betaalt u bovenop de bruto bonus een solidariteitsbijdrage van 33%. Dat is ongeveer wat u ook op gewone lonen of bonussen betaalt, soms zelfs iets meer, alleen bent u er geen vakantiegeld, eindejaarspremie of verbrekingsvergoeding op verschuldigd. De winst zit vooral aan de kant van de werknemer die op de bonus geen belastingen betaalt, enkel een RSZ-bijdrage van 13,07%.

U kan wel niet onbeperkt gaan. Het maximale bonusbedrag bedraagt in 2020 €3.413 bruto. (In 2019 is dat nog €3.383.) Van dat bedrag houdt de werknemer liefst €2.966 over. De totale kost voor de werkgever bedraagt €4.539, m.a.w. een rendement van 65%. Een gewone bonus of opslag kost u al gauw 2 tot 3 keer zoveel.

Het opstellen van een goed bonusplan vereist wel wat denkwerk over de doelstellingen, de bedragen, maar ook over de indeling van de groepen. Het indienen kan sinds dit jaar een stuk eenvoudiger want online via www.bonusplannen.be. Een online aangifte verlaagt het risico op fouten omdat bepaalde velden automatisch zullen worden ingevuld vanuit de kruispuntbank en u geen velden meer kan vergeten. U kan het bonusplan ook makkelijk online delen met anderen. Zo kan een gemandateerde het plan voor u opstellen en achteraf door u laten tekenen. Tot slot voorziet de FOD WASO die de bonusplannen goedkeurt een snellere doorlooptijd voor digitaal ingediende dossiers.

Vragen over bonusplannen of hulp nodig bij het opmaken? Horecafocus helpt u hier graag bij. Contacteer ons voor meer informatie.]]>
<![CDATA[Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-comite-voor-preventie-en-bescherming-op-het-werk Thu, 19 Dec 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-comite-voor-preventie-en-bescherming-op-het-werk In mei van volgend jaar trekken in heel veel Belgische bedrijven de werknemers naar de stembus. Maar waarvoor brengen zij eigenlijk hun stem uit? In de eerste plaats verkiezen zij hun collega’s die hen zullen vertegenwoordigen in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, of kortweg CPBW. Dit orgaan heeft als taak het welzijn van de werknemers op de werkplaats te bevorderen.

Indien u geregeld onze nieuwsbrief leest is de kans dat u nog niet wist dat er volgend jaar sociale verkiezingen staan aan te komen bijzonder klein. Stelde u tussen 1 oktober 2018 en 30 september van dit jaar “gewoonlijk gemiddeld” 50 of meer werknemers tewerk, dan hebt u nog tot 26 december de tijd om de verkiezingsprocedure op te starten, ook al vermoedt u dat dit niet nodig zal zijn! Weet u niet zeker of u die kiesdrempel bereikte, vraag het dan snel aan uw sociaal secretariaat. Bent u bij de gelukkigen, hou er dan ook rekening mee dat het bijzonder gevaarlijk wordt om tussen 12 januari en 30 maart een werknemer te ontslaan. Tot daar wat u waarschijnlijk al wist.

Maar waarvoor trekken werknemers volgend jaar eigenlijk naar de stembus? Bij werkgevers die minstens 50 mensen tewerkstellen wordt er een Comité verkozen, zijn er meer dan 100 werknemers, dan kiest men naast het Comité ook nog voor een Ondernemingsraad.

Het Comité bestaat aan de ene kant uit een werkgeversafvaardiging: het ondernemingshoofd en/of de door hem aangewezen afgevaardigden. Aan de andere kant vertegenwoordigen een aantal (minstens 2, maximum 25) gewone en plaatsvervangende afgevaardigden het personeel. De werkgeversafvaardiging mag in geen geval talrijker zijn dan de personeelsafvaardiging. In grotere bedrijven vervolledigt een preventieadviseur als neutrale persoon dit gezelschap.

Het Comité moet ten minste één keer per maand én wanneer minstens een derde van de werknemersvertegenwoordigers erom verzoekt, vergaderen in het hoofdkantoor van de onderneming.

Het Comité, of voluit Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), heeft als taak het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen. Concreet houdt dit o.m. in dat het Comité adviezen kan geven over het beleid inzake welzijn op het werk, over het globaal preventieplan en jaarlijks actieplan dat door de werkgever wordt opgesteld, over te nemen preventiemaatregelen en over keuze van de diensten (zoals de Externe Dienst) waarop beroep wordt gedaan. De werkgever moet het Comité ook informatie verstrekken over o.a. wijzigende werkomstandigheden, over eventuele risico’s voor de veiligheid en de gezondheid en de preventiemaatregelen die daarvoor worden genomen, over de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van de werknemers en over de resultaten van de risicoanalyses bijvoorbeeld op het vlak van psychosociale risico’s op het werk.

Bij afwezigheid van een CPBW gaan de taken automatisch over naar de vakbondsafvaardiging, is ook die er niet dan wordt er een beroep gedaan op de werknemers zelf.

Werknemers die verkozen zijn om te zetelen in het CPBW genieten van ontslagbescherming vanaf de datum van het begin van hun opdracht tot en met de datum waarop de bij de volgende verkiezingen, doorgaans vier jaar later, verkozen kandidaten als lid van het Comité worden aangesteld.

Lees ook:
Moet u sociale verkiezingen organiseren?

Dag X-60: de sociale verkiezingen zijn nu officieel op gang getrapt

Sociale verkiezingen 2020: de occulte periode
]]>
<![CDATA[De eindejaarspremie in het paritair comité voor bedienden ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-eindejaarspremie-in-het-paritair-comite-voor-bedienden- Thu, 19 Dec 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-eindejaarspremie-in-het-paritair-comite-voor-bedienden- Grotere horecazaken of ondernemingen met nog andere nevenactiviteiten brengen hun administratieve bedienden soms onder in een aparte vennootschap in PC 200, het aanvullend paritair comité voor bedienden. Omdat de eindejaarspremie er niet op dezelfde manier berekend wordt als in pc 302 zetten we de regels nog even op een rijtje.

De toekenningsvoorwaarden en de berekeningswijze van de eindejaarspremie worden niet door een algemene wet voorgeschreven, maar verschillen naar gelang het paritair comité.

Bedienden in het PC 200 hebben recht op een volledige eindejaarspremie wanneer zij in dienst zijn op het ogenblik van de uitbetaling van de premie (doorgaans eind december) en een volledig kalenderjaar in dienst zijn geweest.

Bedienden die geen volledig jaar in dienst waren hebben recht op een gedeeltelijke eindejaarspremie indien zij minstens 6 maanden anciënniteit hebben. Dat is een pak strenger dan in het pc van de horeca (302) waar een anciënniteitsvoorwaarde van twee maanden geldt. Bedienden die tussen 2 januari 2019 en 30 juni 2019 bij u in dienst zijn gekomen ontvangen dus een premie pro rata het aantal volledig gepresteerde maanden. U mag natuurlijk zelf bepalen hoe soepel u hiermee omspringt. Zo rekenen sommige bedrijven, in het voordeel van de werknemer, met halve maanden.

Bepaalde afwezigheden worden met effectieve arbeidsdagen gelijkgesteld: jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, klein verlet, arbeidsongeval, educatief verlof, syndicaal verlof vaderschapsverlof en bevallingsrust. In geval van ziekte zijn enkel de eerste 60 dagen gelijkgesteld. Een bediende die langer ziek is, zal voor de ziekteperiode na deze 60 dagen dus geen premie ontvangen.

Voor werknemers die in de loop van het jaar van contracturen wijzigden, wordt eveneens een pro rataberekening gemaakt op basis van de verschillende tewerkstellingsbreuken.

Werknemers die de onderneming vóór het moment van de uitbetaling verlaten, hebben recht op een premie voor zover het gaat om een contract van bepaalde duur van minstens 6 maanden of wanneer ze op het moment van ontslag minstens 6 maanden in de onderneming hebben gewerkt. In het geval van ontslag om dringende reden vervalt vanzelfsprekend dat recht. De bediende die zelf ontslag neemt heeft recht op een eindejaarspremie op voorwaarde dat hij tenminste 5 jaar anciënniteit heeft in de onderneming. In PC 302 heeft een werknemer die zelf weggaat dan weer nooit recht op een eindejaarspremie.

Een volledige eindejaarspremie komt normaliter overeen met het brutoloon van de maand december. In het geval van een onvolledige premie geldt het loon van december als uitgangspunt voor de pro rataberekening.

In tegenstelling tot pc 302 wordt de eindejaarspremie niet door een fonds uitbetaald, maar staat de werkgever zelf in voor de uitbetaling. Hebt u werknemers in pc 200, spreek dan duidelijk af met uw sociaal secretariaat wanneer de eindejaarspremies mogen uitbetaald worden. De uitbetaling moet plaats vinden in de loop van de maand december.]]>
<![CDATA[Sociale verkiezingen 2020: Waar kan u terecht met uw vragen?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-2020-waar-kan-u-terecht-met-uw-vragen Thu, 12 Dec 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-2020-waar-kan-u-terecht-met-uw-vragen Van 11 tot 24 mei 2020 vinden de vierjaarlijkse sociale verkiezingen plaats voor ondernemingen vanaf 50 werknemers. De procedure hiervoor start al op 13 december. Meer hierover kon u reeds lezen in eerdere nieuwsbrieven. Maar waar kan u terecht met uw vragen?

De FOD WASO, de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg coördineert elke vier jaar de sociale verkiezingen in ons land. Zij zijn het ook die, in geval van betwistingen, zullen tussenkomen.

Op zijn website stelt de FOD u een aantal tools en heel wat informatie ter beschikking.

Op www.werk.belgie.be vindt u onder “Thema’s / Sociaal Overleg” een apart hoofdstuk rond de sociale verkiezingen van 2020. Naast algemene info vindt u er onder meer de verkiezingskalender en de modelformulieren die u nodig hebt om geldige verkiezingen te organiseren.

Bent u bij de gelukkigen die zo’n stembusslag mag inrichten, dan raden wij aan om vooraf zeker de brochure te lezen die u er ook kan downloaden.

Met vragen over de verkiezingen kan u vanaf nu terecht op het speciale mailadres van de FOD sociale.verkiezingen@werk.belgie.be.

Met vragen over de eBox en hoe u die activeert, kunt u terecht bij het contactcenter van de sociale zekerheid op het nummer 02/511.51.51 op via het contactformulier op www.socialsecurity.be.

Lees ook:

Moet u in 2020 sociale verkiezingen organiseren?

Sociale verkiezingen (2): het begrip technische bedrijfseenheid

Meer dan 50 werknemers op 30/09, dan zal u de verkiezingsprocedure moeten opstarten

]]>
<![CDATA[Dag X-60: de sociale verkiezingen 2020 zijn nu officieel op gang getrapt]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/dag-x-60-de-sociale-verkiezingen-2020-zijn-nu-officieel-op-gang-getrapt Thu, 12 Dec 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/dag-x-60-de-sociale-verkiezingen-2020-zijn-nu-officieel-op-gang-getrapt Afhankelijk van de datum die u hebt vastgelegd of nog moet vastleggen, voor (mogelijke) verkiezingen in 2020 begint de verkiezingsprocedure tussen 13 en 26 december. De hele procedure zal vijf maanden aanslepen.

Bent u nog steeds aan het lezen, dan is de kans groot dat u op 30 september de 50/100-drempel overschreed en dus minstens de voorprocedure voor de sociale verkiezingen zal moeten opstarten. Zelfs al bent u er nagenoeg zeker van dat er zich in de volgende maanden geen kandidaten zullen aanbieden.

Op dit eerste doe-moment zal u een aantal inlichtingen moeten verschaffen over de onderneming. U kan dit best tijdig voorbereiden.

1. Informatie over de juridische entiteit en de technische bedrijfseenheid
het ondernemingsnummer van uw juridische entiteit of entiteiten en de technische bedrijfseenheid.

2. Aantal personeelsleden per categorie
alle personeelsleden in dienst zijn op X-60, opgedeeld per categorie:
- Arbeiders
- Bedienden (incl. leidinggevend en kaderpersoneel)
- Jeugdige werknemers (die de leeftijd van 25 jaar niet bereikt zullen hebben op de dag van de verkiezingen)

3. Leidinggevend personeel
alle leidinggevende functies binnen de onderneming met een beschrijving van de inhoud van hun functie;
alle namen van de leidinggevenden, ook van eventuele personen die deze functies uitoefenen en niet tot de technische bedrijfseenheid behoren.

Tot het leidinggevend personeel behoren de personen belast met het dagelijks bestuur van de onderneming, die gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden. Dit kunnen personen zijn die niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de onderneming of personeelsleden. Het leidinggevend personeel kan niet meer dan twee niveaus bevatten. Het betreft de twee hoogste niveaus in de hiërarchie van de structuur van de onderneming belast met het dagelijks bestuur.

4. Kaderleden
alle kaderfuncties en de namen van de personeelsleden die deze functies uitoefenen.
Onder kaderleden verstaan we bedienden die een hogere functie uitoefenen. Deze laatste categorie is enkel van belang voor de ondernemingsraad. Indien u in de berekening van de drempel niet aan 100 werknemers kwam, hoeft u deze informatie niet mee te delen.

5. De verkiezingsdatum
de datum waarop mogelijke verkiezingen zullen plaats vinden (dag Y) en de datum van de dag waarop de datum van de verkiezingen zal worden aangeplakt (dag X).

Hebt u nu reeds een ondernemingsraad, comité of vakbondsafvaardiging, dan moet u al deze gegevens schriftelijk aan hen bezorgen. In elk geval moet een kopie van deze inlichtingen worden uitgehangen in de verschillende afdelingen van de onderneming. Deze inlichtingen mogen uitsluitend meegedeeld worden op de modelformulieren die beschikbaar zijn op de website van de FOD WASO.

Daarnaast moet u deze inlichtingen ook elektronisch meedelen via de webapplicatie van de FOD WASO waar u ook uw ondernemingsgegevens zal moeten aanvullen of verifiëren. Van daaruit worden zij automatisch opgestuurd naar de representatieve werknemersorganisaties.

Hebt u een ondernemingsraad, comité of vakbondsafvaardiging, dan zal u die tussen X-60 en X-35 (07.01.20-20.01.20) over de meegedeelde gegevens moeten raadplegen. Op X-35 dient u deze, eventueel op basis van deze raadpleging aangepaste gegevens opnieuw te bevestigen via de webapplicatie. Tot X-28 (14.01.20-27.01.20) hebben de werknemers en de vakbonden de kans om hiertegen beroep aan te tekenen. Dit zal vooral belangrijk zijn voor het bepalen van de technische bedrijfseenheid (TBE).

Lees ook:

Vlot doorheen de verkiezingen met Easy elections

Kaderleden en leidinggevenden


]]>
<![CDATA[Hoeveel mag uw student nog werken in de kerstvakantie?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoeveel-mag-uw-student-nog-werken-in-de-kerstvakantie Thu, 12 Dec 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoeveel-mag-uw-student-nog-werken-in-de-kerstvakantie Studenten mogen elk jaar gedurende 475 uur studentenarbeid verrichten aan voordelig RSZ-tarief. De kans dat die uren bijna op zijn is groot. Om te weten hoeveel uren uw student nog over heeft, raadpleegt u het "contingent" op studentatwork.be. Ook de uren bij andere werkgevers tellen hierin mee.

Om het studentencontingent te raadplegen gebruikt u de code op het attest dat de student u wellicht bezorgde, anders zal u de student zelf moeten vragen om even in te loggen of u een recent attest af te drukken. Zijn de uren van het contingent uitgeput, dan betekent dat niet dat uw student niet meer kan werken, hij wordt alleen een pak duurder. De student zelf zal ook heel wat meer RSZ moeten betalen.

Behalve de 475 uur zijn er nog een aantal begrenzingen waar de student zelf op moet letten en die van belang zijn voor het kindergeld, het ten laste zijn van de ouders en de eigen belastingen. Dat men voor elke evaluatie andere grenzen en bedragen hanteert maakt het er niet eenvoudiger op.

In Vlaanderen tellen de 475 echte studentenuren sinds dit jaar niet meer mee voor de kinderbijslag. Enkel wanneer de jongere ook buiten die uren nog verder werkt is er een begrenzing van 80 uur per maand. Eens daarboven verliezen de ouders het kindergeld voor die maand. In Brussel en Wallonië geldt nog de oude regel waarin de student maximum 240 uur per kwartaal mag werken, met uitzondering van het derde kwartaal. 

Verdient de student meer dan 12.657,14 euro bruto belastbaar, d.i. bruto na inhouding van sociale zekerheidsbijdragen, dan zal hij of zij zelf belastingen beginnen te betalen.

Om fiscaal ten laste te blijven van de ouders liggen de grenzen een pak lager. Ouders die kinderen ten laste hebben, betalen minder belastingen. En dat kan op jaarbasis een flinke slok op de borrel schelen. Een kind van gehuwde of wettelijk gescheiden ouders is niet meer ten laste wanneer het meer dan 6.942,50 euro bruto belastbaar verdient. Bij alleenstaande ouders en bij alleenstaande ouders met een zwaar gehandicapt kind liggen die bedragen iets hoger, resp. 8.792,50 euro en 10.417,50 euro.

Laat de berekening en opvolging van al deze grenzen aan de student zelf over. U noch uw sociaal secretariaat kennen de exacte situatie van elke student. Een fout is snel gemaakt en de financiële gevolgen kunnen vrij groot zijn. Een student die nog steeds binnen zijn of haar 475 uur zit, zal echter niet gauw over deze grenzen gaan.

Vanaf 1 januari 2020 begint elke student met een nieuw contingent van 475 uur. Die uren kan u nu al beginnen plannen met de dimona-toepassing. Ook de grensbedragen worden elk jaar lichtjes aangepast.

Lees ook:

"Groeipakket" maakt bijverdienen als student eenvoudiger]]>
<![CDATA[Waarom u best nog voor het jaareinde een bedrijfsfiets koopt]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/waarom-u-best-nog-voor-het-jaareinde-een-bedrijfsfiets-koopt Wed, 04 Dec 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/waarom-u-best-nog-voor-het-jaareinde-een-bedrijfsfiets-koopt Bedrijfsfietsen zijn de laatste tijd booming business. U koopt of leaset voor uw werknemer(s) een fiets waarmee ze zich vlot naar het werk kunnen verplaatsen en die ze ook in hun vrije tijd mogen gebruiken. In tegenstelling tot de bedrijfswagen zijn er zelfs helemaal geen belastingen of RSZ-bijdragen verschuldigd op een bedrijfsfiets. En wie er dit jaar nog één koopt kan nog genieten van 20% extra aftrekbaarheid.

Hij kwam aanvankelijk wat moeilijk op gang, de bedrijfsfiets. Misschien herinnert u zich nog hoe men het twee jaar geleden weer onnodig moeilijk had gemaakt. Speed pedelecs, koersfietsen en mountainbikes kwamen eerst niet in aanmerking als bedrijfsfiets. En nog veel ingewikkelder was het standpunt van de RSZ die, in tegenstelling tot de fiscus, een bijdrage voorzag op de privé getrapte kilometers.

Gelukkig kwam men snel tot inkeer. Sinds 1 januari 2018 komt elk type van fiets in aanmerking als bedrijfsfiets én is het gebruik ervan, ook privé, volledig vrijgesteld van BV en RSZ. Het resultaat liet niet lang op zich wachten, want sindsdien heeft de verkoopscurve van bedrijfsfietsen, vooral dan die met elektrische ondersteuning, de vorm aangenomen van een col buiten categorie.

Het principe van de bedrijfsfiets is eenvoudig. U koopt of leaset een fiets die u gratis ter beschikking stelt aan uw werknemer. De enige voorwaarde is dat die werknemer de fiets ook daadwerkelijk gebruikt voor zijn woon-werkverplaatsingen. Dat hoeft niet elke dag te zijn en is perfect combineerbaar met bijvoorbeeld een (bedrijfs-)auto of een abonnement voor het openbaar vervoer.

Het gebruik van de fiets, ook privé, is zoals gezegd in hoofde van de werknemer vrij van belastingen en RSZ. Dat geldt ook voor eventueel toebehoren (helm, fluohesje, regencape, slot), onderhouds-, verzekerings- en stallingskosten. Bovendien mag het voordeel gecumuleerd worden met de fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer voor woon-werkverkeer, die eveneens vrij is van belastingen en RSZ.

Die fietsvergoeding is voor de werkgever voor 100% aftrekbaar als beroepskost. Voor de aankoop- of leasekosten van de fiets stelt de fiscus een afschrijvingstermijn van drie jaar voorop. Dat geldt ook voor alle andere gerelateerde uitgaven zoals het hierboven vermelde toebehoren, maar ook de aankoop of bouw van fietsstallingen en zelfs douches voor het personeel dat met de fiets komt werken. Tot het einde van dit jaar mag die jaarlijkse afschrijving zelfs verhoogd worden met 20% Vanaf 1 januari 2020 geldt een aftrekbaarheid van 100%.

Een bedrijfsfiets, ook voor de bedrijfsleider, koopt u dus best nog voor het jaareinde. Een bedrijfsfiets is niet alleen een gezond en milieuvriendelijk alternatief, maar ook 2,5 tot 3 keer goedkoper dan dezelfde waarde in bruto opslag of bonus. ]]>
<![CDATA[Sociale verkiezingen 2020: Kaderleden en leidinggevenden]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-2020-kaderleden-en-leidinggevenden Wed, 04 Dec 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-2020-kaderleden-en-leidinggevenden Moet u volgend jaar sociale verkiezingen organiseren, dan leest u best even verder, want tussen 13 en 26 december, afhankelijk van de datum die u vaststelt voor uw verkiezingsdag, zal u de “voorprocedure” moeten opstarten. Eén van de dingen die u daarin moet doen is het bepalen van de functies van het leidinggevend en kaderpersoneel.

In het kader van de sociale verkiezingen onderscheiden we vier categorieën van werknemers, waarvan enkel de eerste drie zich kandidaat kunnen stellen voor de verkiezingen en zelf ook een stem mogen uitbrengen

1. Arbeiders en bedienden
Deze groep, die meestal de grootste groep van werknemers uitmaakt, behoeft weinig uitleg.

2. Jeugdige werknemers
Jeugdige werknemers hebben op de dag van de verkiezingen de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt. Zij zullen een afzonderlijke vertegenwoordiging krijgen in de te verkiezen organen.

Wie tot deze groepen behoort is vrij duidelijk, over de twee andere groepen kan er in de aanloop van de verkiezingen soms wel wat discussie ontstaan.

3. Kaderleden
Het begrip “kaderlid” wordt vaak te pas en te onpas gebruikt, maar het is enkel bij sociale verkiezingen dat het echt een betekenis heeft. En dan nog is het enkel van belang voor wie naast een Comité ook een Ondernemingsraad zal moeten verkiezingen. D.w.z. voor bedrijven met minstens 100 werknemers.

Worden beschouwd als kaderpersoneel, “de bedienden, met uitsluiting van degenen die deel uitmaken van het leidinggevend personeel, die in de onderneming een hogere functie uitoefenen die in het algemeen voorbehouden wordt aan de houder van een diploma van een bepaald niveau of aan diegene die een evenwaardige beroepservaring heeft.” U merkt dat dit een vrij ruime definitie is. In de meeste interpretaties is vooral het leidinggevende aspect van belang met een zeker initiatiefrecht. Maar ook werknemers die hogere functies bekleden zonder gezag uit te oefenen, komen hiervoor in aanmerking. Arbeiders kunnen nooit tot de categorie van kaderlid behoren.

In ondernemingen die op Dag X (de dag van de aanplakking van de verkiezingsdatum) minstens 15 kaderleden tellen, kunnen die kaderleden hun eigen afgevaardigde verkiezen voor de ondernemingsraad. In het comité is er geen aparte categorie voor kaderleden, daar behoren zij tot de bedienden.

4. Leidinggevenden
Het leidinggevend personeel kan niet meer dan twee niveaus bevatten. Het betreft de twee hoogste niveaus in de hiërarchie van de structuur van de onderneming belast met het dagelijks bestuur.

Tot het leidinggevend personeel behoren, en dit zowel voor Comité als voor Ondernemingsraad:

- de personen belast met het dagelijks bestuur van de onderneming, die gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden; dit kunnen ook personen zijn die niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de onderneming, zoals de werkgever zelf of leden van de raad van bestuur. (Leidinggevenden van Niveau 1)

- de personeelsleden, onmiddellijk ondergeschikt aan deze personen, wanneer zij
opdrachten van dagelijks bestuur vervullen. Net zoals de leidinggevenden uit Niveau 1 moeten zij over een reële beslissingsbevoegdheid beschikken die de werkgever kan binden. (Leidinggevenden van Niveau 2)

De leidinggevenden nemen zelf niet deel aan de verkiezingen en kunnen zich ook niet verkiesbaar stellen. Zij kunnen wel door de werkgever worden aangeduid om hem te vertegenwoordigen in Ondernemingsraad en Comité.

Tijdens de voorprocedure zal u uw werknemers over de indeling van deze categorieën moeten informeren.

Lees ook:
Meer dan 50 werknemers op 30/09, dan zal u de verkiezingsprocedure moeten opstarten]]>
<![CDATA[Maak kennis met de snuffelstage]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/maak-kennis-met-de-snuffelstage Wed, 04 Dec 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/maak-kennis-met-de-snuffelstage De snuffelstage of officieel de “verkennende leerlingenstage” biedt jongeren de kans om te proeven van een beroep en van wat leren op de werkvloer inhoudt. Hiermee kunnen leerlingen, maar ook werkgevers kennis maken met het duaal leren. Leerlingen kunnen op deze manier verkennen of een bepaalde richting, beroep of onderneming hen ligt. Als werkgever kan u er zo gemakkelijker de goeie leerlingen al op voorhand uithalen.

De snuffelstage vindt dus plaats in het schooljaar dat aan eventueel duaal leren voorafgaat. De stage is bedoeld voor leerlingen uit alle richtingen van het secundair onderwijs. Een snuffelstage hoeft geen deel uit te maken van het programma dat de leerling volgt. Er is wel een akkoord van de klassenraad en de ouders nodig.

Een snuffelstage kan twee vormen aannemen, die van een leerlingenstage of het kan gaan om observatieactiviteiten.

De leerlingenstage is een vorm van opleiding buiten de school, in de echte werkomgeving van een werkgever waarbij de leerling effectieve arbeid verricht onder dezelfde omstandigheden als gewone werknemers. De leeftijdsvoorwaarden zijn dezelfde als voor studentenarbeid, nl. 16 jaar oud zijn of 15 jaar en de eerste twee jaar secundair onderwijs gevolgd hebben.

Bij observatieactiviteiten volgen de leerlingen, al dan niet in groep, het bedrijfsgebeuren zonder er zelf aan deel te nemen. De leerling komt dus gewoon kijken, zonder arbeid te verrichten. Deze vorm van snuffelstage kan al voor leerlingen vanaf 14 jaar.

Beide vormen van snuffelstages duren maximaal één week en zijn onbetaald. U hoeft ook geen dimona te doen en in principe, geen bijkomende verzekering af te sluiten en ook geen contract op te maken, al raden we wel aan om de stage op papier te zetten. Als ontvangende onderneming hoeft u zelfs geen erkenning aan te vragen, beslist u om na afloop in het systeem van duaal leren te stappen, dan zal u zich wel eerst moeten laten erkennen als opleidingsbedrijf.

Meer informatie vindt u op www.werkplekduaal.be.]]>
<![CDATA[Gratis webapplicatie sociale verkiezingen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/gratis-webapplicatie-sociale-verkiezingen- Thu, 28 Nov 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/gratis-webapplicatie-sociale-verkiezingen- Van 11 tot 24 mei 2020 vinden opnieuw sociale verkiezingen plaats. De procedure begint echter al in december van dit jaar. Vanaf deze maand stelt de FOD WASO een gratis webapplicatie ter beschikking voor werkgevers die verkiezingen moeten organiseren.

Het organiseren van verkiezingen is op zich niet zo moeilijk, het vereist alleen een nauwgezette administratie volgens een strikt voorgeschreven planning. Leeft u die niet na, dan loopt u het risico dat uw verkiezingen nietig worden verklaard en u helemaal opnieuw moet beginnen. En dat wil u natuurlijk vermijden.

Voor een correcte opvolging van de kiesprocedure zijn er verschillende programma’s op de markt. Maar voor wie het liever low budget houdt en zelf aan de slag gaat, stelt de FOD WASO, net als bij de vorige sociale verkiezingen, een gratis webapplicatie ter beschikking via werk.belgie.be.

Via de webapplicatie kunnen ondernemingen volgende verplichtingen nakomen:
 • Het invullen van administratieve en statistische informatie bestemd voor de FOD WASO.
 • Via elektronische mededeling (pre)electorale informatie verstrekken aan de verschillende werknemersorganisaties (wat u bijvoorbeeld dit jaar nog verplicht bent te doen als u de 50/100-drempel hebt bereikt).
 • De kandidatenlijst van de verschillende werknemersorganisaties ontvangen.

Het paswoord voor deze applicatie ontvangt u via de eBox van de Sociale Zekerheid.

Lees ook:

De eBox van de sociale zekerheid

Sociale verkiezingen 2020: het begrip "technische bedrijfseenheid"
]]>
<![CDATA[Sociale verkiezingen 2020: de occulte periode]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-2020-de-occulte-periode Thu, 28 Nov 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-2020-de-occulte-periode Op dag X+35, tussen 17 en 30 maart 2020, weet u officieel of u verkiezingen zal moeten organiseren en welke werknemers zich kandidaat hebben gesteld. Maar al vanaf X-30, tussen 12 en 25 januari, kunnen werknemers hun kandidatuur indienen bij hun vakbond. Vanaf dat moment begint de periode van ontslagbescherming, maar eigenlijk wacht u beter niet te lang meer om in geval van twijfel de knoop nu reeds door te hakken.

Een werknemer die zijn kandidatuur heeft gesteld voor de Ondernemingsraad of het Comité en voorkomt op de definitieve kandidatenlijst, geniet van een bijzondere ontslagbescherming, ook al wordt hij of zij niet verkozen.

Het indienen van de kandidaturen begint vanaf X-30, de dertigste dag die de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt voorafgaat. Deze datum valt tussen 12 en 25 januari 2020. Vanaf dan begint ook de beschermingsperiode. Pas op X+35, tussen 17 en 30 maart 2020 krijgt u de kandidatenlijsten te zien. Dat betekent een periode van 65 dagen waarin een werknemer kandidaat en dus beschermd kan zijn zonder dat u het weet. Vandaar dat me spreekt van een “occulte periode”. Als de lijsten nog zouden wijzigen, kan de occulte periode zelfs nog langer duren, tot dag X+76 (tussen 27 april en 10 mei 2020).

Gaat u tijdens deze occulte periode over tot ontslag, dan loopt u het risico zonder het te weten een werknemer te ontslaan die zich kandidaat heeft gesteld of… nog snel wordt voorgedragen. Voor dergelijke werknemers geldt een ontslagbescherming, zelfs bij een ontslag om dringende reden!

Om van die bescherming gebruik te maken moet de kandidaat die tijdens de occulte periode wordt ontslagen binnen de 30 dagen na de voordracht van de kandidaturen zijn “wederindienstneming” vragen. De werkgever die weigert de ontslagen werknemer opnieuw in dienst te nemen zal een beschermingsvergoeding moeten betalen, tenzij hij rechtsmisbruik in hoofde van de werknemer kan aantonen. Dat wil zeggen dat hij kan aantonen dat de werknemer zich enkel kandidaat heeft gesteld om het ontslag te vermijden.

De beschermingsperiode voor een niet-verkozen kandidaat eindigt pas op het moment dat de verkozenen voor de volgende sociale verkiezingen worden aangesteld, m.a.w. vier jaar later. Voor een werknemer die reeds voor de tweede keer vruchteloos zijn kandidatuur stelt, eindigt de bescherming twee jaar na de aanplakking van het resultaat van de verkiezingen. Tijdens deze periode mogen verkozen en niet-verkozen kandidaten enkel ontslagen worden omwille van een dringende reden die vooraf door de arbeidsrechtbank werd erkend of om economische of technische redenen die vooraf door het paritair comité werden erkend. Elk ander ontslag is verboden en zal ertoe leiden dat de werknemer gere-integreerd moet worden in de onderneming of aanspraak kan maken op een bijzondere beschermingsvergoeding die kan gaan tot 8 jaar loon!

Een werknemer waar u niet tevreden over bent ontslaat u dus best vóór 11 januari en beter nog, zo snel mogelijk. Naarmate de occulte periode nadert deinzen vakbonden er soms niet voor terug om ontslagen in verband te brengen met een mogelijke kandidaatstelling, waardoor u het risico loopt dat u uw ontslag voor een rechtbank zal moeten motiveren.

Lees ook:

Vlot doorheen de sociale verkiezingen met Easy elections

Meer dan 50 werknemers op 30/09, dan zal u de verkiezingsprocedure moeten opstarten
]]>
<![CDATA[Ook subsidies via KMO-portefeuille dalen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-subsidies-via-kmo-portefeuille-dalen Thu, 28 Nov 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-subsidies-via-kmo-portefeuille-dalen Met de KMO-portefeuille kunnen ondernemingen in het Vlaams Gewest van een aanzienlijke korting genieten wanneer zij opleidingen of advies aankopen bij een geregistreerde dienstverlener. Vanaf 1 december 2019 dalen deze tussenkomsten.

Vlaamse KMO’s en zelfstandigen kunnen van de KMO-portefeuille subsidies krijgen bij de aankoop van “ondernemerschapsbevorderende” diensten, lees opleidingen en advies, bij een erkende dienstverlener.

De tussenkomst van de KMO-portefeuille bedraagt voor kleine ondernemingen momenteel 40% van de in aanmerking komende kosten met een maximum van 10.000 euro per kalenderjaar. Voor middelgrote ondernemingen bedraagt de tussenkomt 30% met een maximum van 15.000 euro.

Vanaf 1 december wil de Vlaamse overheid echter 73 miljoen euro gaan besparen, waarvan 23 miljoen op de KMO-portefeuille.

Deze besparing houdt in dat de steunpercentages vanaf 1 december 2019 van 40 naar 30% worden verlaagd voor kleine ondernemingen en van 30 naar 20% voor middelgrote ondernemingen.

Het maximale subsidiebedrag daalt vanaf 1 januari 2020 in beide gevallen naar 7.500 euro.

Ook voor bepaalde diensten van Horecafocus Management, zoals onze opleiding arbeidswetgeving, onze sociaal-juridische audits of het uitwerken van een loonbeleid, kan u van de KMO-portefeuille gebruik maken. ]]>
<![CDATA[Een oudere of jongere werknemer aanwerven? Wacht niet tot 2020!]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-oudere-of-jongere-werknemer-aanwerven-wacht-niet-tot-2020 Thu, 28 Nov 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-oudere-of-jongere-werknemer-aanwerven-wacht-niet-tot-2020 Vanaf 1 januari 2020 wil de Vlaamse overheid haar doelgroepverminderingen voor oudere en jongere werknemers aanpassen. Voor oudere werknemers wordt de leeftijdsgrens opgetrokken. Bij de jongeren wordt een categorie geschrapt. De definitieve teksten moeten nog verschijnen, maar was u net van plan om zulk een werknemer aan te werven, doe dit dan best nog vóór het einde van het jaar.

Oudere werknemers
Neemt u een werknemer in dienst met 55 jaar of meer op de teller, dan krijgt u hiervoor vandaag een flinke korting. Begin dit jaar werd die korting zelfs nog opgetrokken van maximum 1.150 euro per kwartaal tot de volledige basisbijdrage van uw patronale kosten, oftewel 25%. En dit gedurende 8 kwartalen.

Daar komt vanaf 1 januari 2020 verandering in. Aan de korting zelf wordt niet gesleuteld, wel aan de minimumleeftijd, die wordt opgetrokken tot 58 jaar op de laatste dag van het kwartaal van aanwerving.

Ook voor “zittende werknemers” wordt de leeftijdsgrens van 55 naar 58 jaar opgetrokken. Zittende werknemers zijn uw reeds aanwezige werknemers waarvoor u momenteel 600 euro kwartaalkorting krijgt tussen de 55 en 59 jaar en 1.500 euro zodra zij de kaap van de 60 jaar ronden.

Jongere werknemers
Bij de jongere werknemers wordt de doelgroepvermindering geschrapt voor “middengeschoolde jongeren”, d.w.z. jongeren onder de 25 jaar met maximaal een diploma middelbaar onderwijs. Momenteel ontvang u voor deze jongeren nog een korting van 1.000 euro per kwartaal en dit gedurende acht kwartalen.

Voor jongere werknemers blijft dus enkel de korting voor leerlingen alternerend leren en laaggeschoolde jongeren (geen diploma middelbaar) overeind, op voorwaarde dat zij nog geen 25 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal van aanwerving. Voor leerlingen bedraagt de korting 1.000 euro per kwartaal gedurende  acht kwartalen, voor laaggeschoolde jongeren vervalt, net zoals bij de nieuw aangeworven oudere werknemers, de volledige basisbijdrage van 25% gedurende acht kwartalen.

Vanaf 1 januari 2020
Deze aanpassingen gaan in principe in vanaf 1 januari 2020. Voor aanwervingen vóór die datum aan de huidige voorwaarden, blijft u ook na 1 januari van de korting genieten gedurende de volledige looptijd van acht kwartalen. Ook alle lopende verminderingen, bijvoorbeeld voor zittende werknemers tussen de 55 en 58 jaar, blijven aan de huidige voorwaarden verder lopen.

Bent u net van plan om een oudere werknemer tussen de 55 en 58 jaar of een middengeschoolde jongere aan te werven, doe dit dan zeker vóór het einde van het jaar.]]>
<![CDATA[Uw werknemer heeft een arbeidsongeval bij zijn flexi-werkgever]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uw-werknemer-heeft-een-arbeidsongeval-bij-zijn-flexi-werkgever- Thu, 21 Nov 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uw-werknemer-heeft-een-arbeidsongeval-bij-zijn-flexi-werkgever- Werknemers met meerdere werkgevers, sinds de invoering van de flexi-jobs komt het steeds vaker voor. Maar wat als uw werknemer een arbeidsongeval heeft bij zijn andere werkgever en daardoor ook bij u een tijdje buiten strijd is? Moet u dan ook gewaarborgd loon betalen tijdens zijn afwezigheid?

Helaas wel! Zelfs als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt na een arbeidsongeval bij een andere werkgever bent u hem gewaarborgd loon verschuldigd. U volgt daarbij de regels die u bij een normale arbeidsongeschiktheid (ziekte of ongeval) zou volgen.

Aangezien het arbeidsongeval zich niet bij u voordeed, zal uw arbeidsongevallenverzekering ook niet tussenkomen. Gelukkig kan u het betaalde loon, of althans een deel ervan, wel recupereren bij de arbeidsongevallenverzekering van de andere werkgever. Eventuele bijkomende kosten voor een vervanger vallen hier echter niet onder. Daarvoor zal u nog steeds zelf moeten opdraaien. U zal wel zelf die schade-eis moeten indienen bij de verzekeringsmaatschappij van de andere werkgever. Schakel daarvoor zo snel mogelijk uw makelaar in.

Op deze algemene regel bestaan twee uitzonderingen. De eerste betreft betaalde sportbeoefenaars. Speelt uw werknemer bijvoorbeeld competitievoetbal en loopt hij daarbij een blessure op die hem arbeidsongeschikt maakt, dan bent u geen gewaarborgd loon verschuldigd indien aan volgende drie voorwaarden voldaan is:
1. het ongeval heeft zich voorgedaan tijdens een sportcompetitie of –exhibitie
2. waarvoor de inrichter toegangsgeld vraagt
3. en de deelnemer een vergoeding (loon of in natura) heeft ontvangen.
In deze gevallen zal de werknemer vanaf dag één op de mutualiteit terugvallen.

Het gewaarborgde loon is ook niet verschuldigd indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een “zware fout” die de werknemer heeft begaan. Dat is het geval wanneer de werknemer niet met de nodige omzichtigheid heeft gehandeld, waardoor een risico aanzienlijk werd verhoogd of wanneer de werknemer zich schuldig maakte aan een daad waarvan hij het gevaar kende of verondersteld werd te kennen. Denken we daarbij aan dronken een wagen besturen, deelnemen aan een ruzie,… Het is wel aan de werkgever om dit te bewijzen.]]>
<![CDATA[De eBox van de Sociale Zekerheid]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-ebox-van-de-sociale-zekerheid Thu, 21 Nov 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-ebox-van-de-sociale-zekerheid In het kader van de sociale verkiezingen van 2020 zal de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een aantal gegevens via de eBox versturen. Het gaat bijvoorbeeld over meldingen en herinneringen over de verschillende fases in de verkiezingsprocedure en bepaalde informatieve berichten.  Als uw onderneming verkiezingen moet organiseren, zal de eerste noodzakelijke stap er dus in bestaan om uw eBox te activeren. Maar wat is nu precies die eBox, hoe vraagt u er één aan en waarvoor kan u hem nog zoal gebruiken?

De eBox bestaat al enkele jaren en werd ontwikkeld in opdracht van de RSZ die deze tool nu ook ter beschikking stelt van alle Belgische overheidsdiensten. De eBox is als het ware een online brievenbus voor alle officiële communicatie tussen bedrijven en overheidsinstellingen.

Elke onderneming krijgt automatisch een beveiligde eBox na registratie op de portaalsite van de sociale zekerheid. U kan hiermee documenten en meldingen van o.a. de RSZ ontvangen, consulteren en beheren en ontvangen berichten ook rechtstreeks beantwoorden. Zelf berichten en documenten versturen naar overheidsdiensten kan momenteel nog niet, maar zal in de nabije toekomst ook mogelijk worden. De bedoeling van de eBox is duidelijk: handig en snel berichten uitwisselen op een kostenbesparende manier. De eBox is bovendien veiliger dan de klassieke e-mail. Inloggen doet u via de RSZ-website met een paswoord en gebruikersnaam. Het gebruik ervan is gratis.

Het gebruik van de eBox is voorlopig nog niet verplicht. Een bedrijf kan er nog altijd voor kiezen om brieven en documenten van overheidsdiensten op papier te krijgen. Het gebruik van de eBox zal in de toekomst wel meer en meer worden gestimuleerd.

Ook burgers kunnen van de eBox gebruik maken, maar voorlopig is dit enkel nog facultatief en indien de burger hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Vanaf 1 oktober van dit jaar verstuurt de FOD Financiën bijvoorbeeld alle aanslagbiljetten naar burgers die hun eBox hebben geactiveerd.

Enkele diensten die nu al gebruik maken van de eBox: RSZ, RVA, Sigedis, Student at Work, Horeca @Work, Famifed. De komende jaren zullen steeds meer officiële documenten via de eBox verstuurd worden. Gebruikers van Doclle, bPost Bank of TrustO kunnen hun account aan hun eBox koppelen.

Nieuw in de eBox
]]>
<![CDATA[Een “bonus” van 40 euro vrij van BV en RSZ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-bonus-van-40-euro-vrij-van-bv-en-rsz Thu, 21 Nov 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-bonus-van-40-euro-vrij-van-bv-en-rsz Eén keer per jaar mag u al uw personeelsleden een extraatje geven, vrij van belastingen en RSZ. Onder welke vorm u dit extraatje geeft, kiest u zelf. Het kan een geschenkje zijn, een waardebon of zelfs gewoon een nettobedrag. Dat is mooi meegenomen tijdens de eindejaarsdagen. Maar u moet zich wel aan een aantal strikte regels houden.

Voor een aantal specifiek beschreven gebeurtenissen laten fiscus en RSZ u toe om uw werknemers een van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen vrijgesteld geschenk te geven. Denken we daarbij aan het huwelijk van een werknemer, de geboorte van een kind, een anciënniteitsverjaring van 25 jaar en pensionering.

Maar ook Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar staan in die lijst, al mag u wel slechts voor één van deze drie gelegenheden uw feestmuts/-mijter opzetten. Het moment waarop u het geschenk geeft dient u ook heel strikt te interpreteren. U mag bijvoorbeeld uw eindejaarsgeschenk niet opsparen om uw werknemers op hun verjaardag te verrassen, want dan bent u wél RSZ en belastingen verschuldigd!

Daarnaast is er voor elke gelegenheid ook een maximumbedrag bepaald dat u aan het geschenk mag besteden. Voor een huwelijk is dat 250 euro, voor een geboorte 50. Voor het kerst-/eindejaars-/Sinterklaasgeschenk stond de limiet lange tijd op 35 euro, maar mag u sinds vorig jaar 40 euro uitgeven. Per werknemer en, indien u dat wenst, ook nog eens per kind ten laste.

Het geschenk zelf kan verschillende vormen aannemen. Het kan een echt cadeautje zijn, een waardebon of geschenkcheque, maar ook gewoon een nettobedrag dat u op de rekening van uw werknemers overschrijft. In de hand uitbetalen is immers ook voor dergelijke kleine bedragen sinds enkele jaren uit den boze. Het bedrag op de loonbrief vermelden hoeft dan weer niet, maar zorg er wel voor dat u het correct in uw boekhouding verwerkt.

Gaat u over dat bedrag, dan loopt u het risico dat het volledige bedrag, en dus niet enkel het teveel betaalde, als verworpen uitgave wordt beschouwd en aan RSZ wordt onderworpen. Kiest u voor een echt cadeautje zoals wijn of een mand met lekkernijen, dan kijken we naar de werkelijke waarde in hoofde van de ontvanger, d.w.z. inclusief BTW en zonder eventuele kortingen.

Tot slot moeten alle personeelsleden hetzelfde geschenk krijgen. Naargelang het om voltijders of deeltijders gaat, mag u de waarde ervan wel proratiseren.]]>
<![CDATA[Vlot doorheen de sociale verkiezingen met Easy elections]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vlot-doorheen-de-sociale-verkiezingen-met-easy-elections Thu, 07 Nov 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vlot-doorheen-de-sociale-verkiezingen-met-easy-elections Ziet u ook zo op tegen het organiseren van sociale verkiezingen? Het is inderdaad geen prettig vooruitzicht dat u de volgende vier jaar wel eens met een comité kan opgescheept zitten. En voor het zover is, moet u zich ook nog eens door die lange en omslachtige verkiezingsprocedure worstelen waarbij u heel veel fouten kan maken. Voor uw eerste bekommernis hebben wij helaas geen oplossing, maar om de verkiezingsprocedure alvast administratief tot een goed einde te brengen biedt EASYPAY GROUP u met Easy elections de gepaste ondersteuning aan.

Met het pakket EASY elections haalt u een gebruiksvriendelijke softwaretool in huis die u begeleidt in de volledige administratieve afhandeling van de sociale verkiezingen. Zo krijgt u o.m. een elektronische agenda die u op het gepaste moment herinnert aan de taken en procedures die u op welbepaalde datums moet uitvoeren of opstarten. U kan er ook uw personeelsgegevens mee importeren voor het opmaken van de kieslijsten en op de verkiezingsdag berekent het pakket ook de resultaten en verdeelt het automatisch de mandaten.

Daarbij ontvangt u ook een praktijkgids vol FAQ’s, een praktische opleiding in twee halve dagen en de nodige technische ondersteuning.

Maakt u gebruik van het loonpakket Easypay, dan wordt de software EASY elections hierin naadloos opgenomen. Indien nodig kunnen ook extra gebruikers worden aangemaakt. Wanneer EASY elections als afzonderlijke toepassing wordt gebruikt, wordt de software ter beschikking gesteld op de Easypay-servers en kan u eenvoudig uw personeelsgegevens importeren vanuit een ander loonpakket.

Hebt u graag dat er op de verkiezingsdag een consultant aanwezig is om alles in goede banen te leiden, ook dat kan.
Voor meer informatie contacteert u vrijblijvend EASYelections2020@easypay-group.com.

Lees ook:
Moet u in 2020 sociale verkiezingen organiseren?

Sociale verkiezingen 2020: het begrip "technische bedrijfseenheid"

Meer dan 50 werknemers op 30/09, dan zal u de verkiezingsprocedure moeten opstarten]]>
<![CDATA[Meer dan 50 werknemers op 30/09, dan zal u de verkiezingsprocedure moeten opstarten]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/meer-dan-50-werknemers-op-3009-dan-zal-u-de-verkiezingsprocedure-moeten-opstarten Thu, 07 Nov 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/meer-dan-50-werknemers-op-3009-dan-zal-u-de-verkiezingsprocedure-moeten-opstarten Kwam de teller van uw werknemers op 30 september boven de 50 uit, dan komt u in aanmerking voor sociale verkiezingen in 2020 en zal u hoe dan ook in december de voorprocedure moeten opstarten. Doet u dit niet, dan riskeert u een boete.

Elke stap in de verkiezingsprocedure moet op, voor of na een welbepaalde datum gebeuren. Die datums worden genummerd op basis van twee ijkmomenten: “dag X”, de dag waarop de verkiezingsdatum wordt bekendgemaakt en “dag Y”, de dag van de verkiezingen. Voor de berekening van deze periodes moet steeds geteld worden in kalenderdagen en niet in werkdagen.

De volledige verkiezingsprocedure neemt hierdoor liefst 150 dagen in beslag en kan opgedeeld worden in vijf periodes:
 • vóór dag X: de voorprocedure
 • dag X: de aanplakking van de verkiezingsdatum
 • van dag X tot dag Y: de eigenlijke procedure
 • dag Y: de verkiezingsdag
 • na dag Y: mogelijkheid tot beroep en eerste samenroeping van comité en/of ondernemingsraad

In de verkiezingsprocedure moet de chronologie strik nageleefd worden. Het niet-respecteren van de voorgeschreven periodes, data en formaliteiten kan er toe leiden dat uw verkiezingen nietig verklaard worden en u ze opnieuw moet organiseren.

Voldeed u op 30 september aan de 50/100-norm, dan bent u in principe verplicht om in december spontaan de zogenaamde “voorprocedure” op te starten. Zelfs indien u denkt of weet dat niemand in uw onderneming zich kandidaat zal stellen voor de verkiezingen. De voorprocedure loopt van X-60 tot dag X. Afhankelijk van de datum die u kiest voor uw (mogelijke) verkiezingen, begint de voorprocedure tussen 13/12/2019 en 26/12/2019.

Tijdens de voorprocedure zal u heel wat informatie moeten overmaken aan de FOD WASO en aan de drie representatieve vakbonden (ABVV, ACV en ACLVB).

In een eerste stap, X-60 (13/12/2019-26/12/2019) zal u aan uw personeel en aan eventuele bestaande overlegorganen (comité, ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging) schriftelijk een aantal communicaties moeten doen. Een kopie van een deel van deze informatie moet u sturen naar de drie representatieve werknemersorganisaties.

Doet u dit niet, dan kunnen de vakbonden zelf een aantal gegevens bij u komen opvragen. U bent niet verplicht om die te geven, maar wanneer ze de sociale inspectie erbij halen zal die u alsnog verplichten om de procedure op te starten. Bovendien riskeert u administratieve boetes van 300 tot 3.000 euro of strafrechtelijke boetes van 600 tot 6.000 euro, per werknemer, vooral als u duidelijk boven de 50/100-grens zit.

Het opstarten van de procedure wil echter niet automatisch zeggen dat er ook verkiezingen zullen volgen. Zijn er geen kandidaten, dan zijn er logischerwijs ook geen verkiezingen. Ook wanneer slechts één vakbond kandidaten opgeeft en dit er niet meer zijn dan er mandaten zijn, eindigt de verkiezingsprocedure vóór de verkiezingsdatum.  Maar dat weet u pas op X+77 (28/04/2020-11/05/2020). Tot dan zal u dus strikt een aantal stappen moeten volgen….

Lees ook:
Moet u in 2020 sociale verkiezingen organiseren?

Sociale verkiezingen 2020: het begrip "technische bedrijfseenheid"

Vlot doorheen de sociale verkiezingen met Easy elections


]]>
<![CDATA[Educatief verlof 2018-19 of Vlaams opleidingsverlof 2019-20, vergeet uw terugbetalingsaanvraag niet in te dienen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/educatief-verlof-2018-19-of-vlaams-opleidingsverlof-2019-20-vergeet-uw-terugbetalingsaanvraag-niet-in-te-dienen Thu, 07 Nov 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/educatief-verlof-2018-19-of-vlaams-opleidingsverlof-2019-20-vergeet-uw-terugbetalingsaanvraag-niet-in-te-dienen Hebt u werknemers die tijdens het schooljaar 2018-19 gebruik maakten van de mogelijkheid tot betaald educatief verlof, wacht dan niet te lang om uw terugbetalingsdossier in te dienen. Maar ook voor werknemers die vanaf september in het nieuwe systeem van het Vlaams opleidingsverlof stapten, nadert nu al de deadline…

Werknemers die erkende opleiding volgen, bijvoorbeeld bij Syntra, kunnen in veel gevallen aanspraak maken op afwezigheid gedurende een beperkt aantal uren. Deze afwezigheden dienen om de lessen te volgen, examens af te leggen of verplichte projecten af te werken. Tijdens deze afwezigheid krijgt de werknemer zijn loon gewoon doorbetaald. Een (deel van) deze loonkost kan u na afloop wel recupereren.

Aan bovenstaande principes is niets gewijzigd, ook al is in Vlaanderen het oude systeem van betaald educatief verlof (BEV) vervangen door het nieuwe Vlaams opleidingsverlof (VOV). In de andere gewesten blijft in afwachting van een eigen systeem het BEV van toepassing. Maar ook in Vlaanderen zullen het oude en het nieuwe systeem nog even naast elkaar bestaan. Wie vanaf 1 september 2019 met een nieuwe opleiding van start ging valt automatisch onder het VOV, maar werknemers die reeds in het schooljaar 2018-19 een meerjarige opleiding volgden, kunnen deze nog tot en met 31 december 2021 in het oude systeem voortzetten.

Het loon dat werknemers voor hun afwezigheid ontvangen is in beide systemen hetzelfde en begrensd tot 2.928 euro bruto per maand. Ook voor de terugbetaling aan de werkgever geldt in beide gevallen hetzelfde vaste uurtarief van 21,30 euro, patronale kosten inbegrepen.

Die terugbetaling zal u wel zelf moeten aanvragen. Zowel wat de procedure als de timing betreft verschillen beide systemen grondig van elkaar.

In het BEV kan de aanvraag tot terugbetaling pas ingediend worden zodra het schooljaar volledig werd beëindigd, d.i. op 31 augustus. De aanvraag moet in elk geval ingediend zijn op 31 december, waarbij de postdatum of de verzendingsdatum van uw e-mail geldt als bewijs. Het dossier moet ingediend worden bij het gewest waar de onderneming is gevestigd.

Voor Vlaanderen stuurt u uw aanvraag naar volgend adres:
Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
02/553.18.00
educatiefverlof@vlaanderen.be

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest richt u uw brief naar:
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Cel Betaald Educatief Verlof
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
02/204.16.30
bev@gob.irisnet.be

Het dossier moet naast de aangifte van schuldvordering voor alle betrokken werknemers ook de individuele fiches, de nodige getuigschriften en een kopie van de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemers bevatten.

In het nieuwe systeem van het VOV wordt de terugbetaling op trimesterbasis geregeld en moet de aanvraag tot terugbetaling reeds binnen de 3 maanden na aanvang van de opleiding gebeuren. Voor opleidingen die in september gestart zijn, hebt u dus nog maar tot het eind van deze maand de tijd. De terugbetalingsaanvragen van het VOV kunnen ook niet langer op papier ingezonden worden, maar enkel nog digitaal via het WSE-loket (van het departement Werk en Sociale Economie). U kan dit werknemer per werknemer doen of gelijktijdig voor meerdere werknemers door een CSV-bestand op te laden.]]>
<![CDATA[Opleiding arbeidsrecht Gent: u kan nog steeds aansluiten]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/opleiding-arbeidsrecht-gent-u-kan-nog-steeds-aansluiten Wed, 06 Nov 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/opleiding-arbeidsrecht-gent-u-kan-nog-steeds-aansluiten Deel 1 tijdens de herfstvakantie gemist? Geen nood, u kan nog steeds aansluiten bij de opleiding "Arbeidsrecht in Vier Gangen" in Gent. Wij fietsen u na afloop met plezier kort door de onderwerpen die eerder aan bod kwamen.

Arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, flexi-jobs en overuren, loonkost en loonoptimalisaties, de nieuwe arbeidsduurregels in de horeca, ontslag, ziekte en andere afwezigheden, ecocheques, maaltijdcheques,... Dat alles en veel meer plus alle nieuwigheden van 2018 en 2019 nog eens op een rijtje.

Horecafocus legt het u allemaal haarfijn uit. In begrijpbare taal en met ruimte voor uw vragen en voorbeelden.

Een must voor elke werkgever. Een opfrissing voor wie de opleiding in het verleden al eens volgde.

WAAR?
EasyPay Group Hélène Dutrieulaan 10/301, Sint-Denijs-Westrem

WANNEER?
dinsdag 19 november 2019 (Deel 2: ziekte, arbeidsongeval, andere afwezigheden, sociale inspectie)
dinsdag 26 november 2019 (Deel 3: lonen en loonoptimalisatie)
dinsdag 17 december 2019 (Deel 4: contracten, kortingen, uit dienst)

telkens van 9u00-12u00

BEKIJK HET VOLLEDIGE MENU

PRIJS?
U kan zich inschrijven voor één of enkele modules of meteen voor de volledige reeks.
Per module betaalt u €200, voor de reeks van 4 €750 (excl. BTW).
Schrijft u zich in voor de volledige reeks, dan kan u bovendien gebruik maken van de KMO-portefeuille. Netto betaalt u dan nog slechts €450 voor meer dan 10 uur opleiding!

INFO & INSCHRIJVEN
info@horecafocus.be
]]>
<![CDATA[Verhoog uw rendement en bespaar kosten met de audit van Horecafocus]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/verhoog-uw-rendement-en-bespaar-kosten-met-de-audit-van-horecafocus Wed, 06 Nov 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/verhoog-uw-rendement-en-bespaar-kosten-met-de-audit-van-horecafocus Hoe goed doorstaat u een sociale inspectie? Is uw arbeidsreglement up-to-date? Leeft u alle verplichtingen rond flexi-jobs en netto-overuren na? Hebt u alle formaliteiten van de nieuwe camerawet al vervuld? Hoe correct zijn uw loonfiches? Hoe efficiënt is uw personeelsbeleid? Bent u in orde met de WWWW en de GDPR? Netto overuren, kledijvergoeding, sociaal abonnement,… Met de HR-Audit licht Horecafocus uw volledige personeels- en loonadministratie bij u ter plaatse door.

Personeels- en loonadministratie is een vrij complexe materie. Zeker in de horeca is er de voorbije jaren op dat vlak heel wat veranderd. En toch blijken heel wat horecawerkgevers hiervan niet of onvoldoende op de hoogte. Niet geheel onbegrijpelijk, want u heeft nog andere zorgen aan uw hoofd. Een check up van uw concrete situatie is daarom vaak geen overbodige luxe. Met de HR-audit keert Horecafocus Management uw volledige loon- en personeelsbeheer binnenstebuiten.

Wij gaan hierbij tewerk alsof het een sociale inspectie betreft. Zo vragen wij u om relevante documenten voor te leggen, controleren wij uw contracten en arbeidsreglement, gaan we op de werkplek steekproefgewijs kijken of de dimona’s zijn aangegeven, of de uurroosters uithangen enz… Maar we gaan ook samen met u door uw payroll, op zoek naar mogelijke optimalisaties.

Aan de hand van een uitgebreide check- en vragenlijst krijgt u hiermee een erg volledige en genuanceerde stand van zaken van uw personeelsbeheer. Na afloop ontvangt u hiervan een uitgebreid rapport. Samen met u bespreken wij hieruit de pluspunten, de werkpunten en de tekortkomingen en stellen wij een actieplan en tijdlijn op.

Het uiteindelijke doel van deze audit is dat u op korte termijn klaar bent voor mogelijke inspecties, of tenminste op de hoogte bent van uw sterktes en zwaktes zodat u op lange termijn kan groeien naar een efficiëntere organisatie en een hoger rendement. Zo voorkomt u onaangename verrassingen en onnodige boetes en misschien kan u hier en daar zelfs nog iets besparen. Mooi meegenomen toch?

Meer weten? Stuur een mailtje naar info@horecafocus.be of bel ons op 03/201.21.00.

Lees ook:
Uw eindejaarschecklist om 2019 correct af te sluiten]]>
<![CDATA[Moet ook een pop-up restaurant een Witte Kassa hebben?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/moet-ook-een-pop-up-restaurant-een-witte-kassa-hebben- Wed, 06 Nov 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/moet-ook-een-pop-up-restaurant-een-witte-kassa-hebben- In tegenstelling tot wat u misschien geneigd bent te denken, ontsnappen pop-ups niet aan de regels en wetten die ook voor een vaste horecazaak gelden. Het zal u dus niet verbazen dat ook voor de Witte Kassa geen afwijking wordt voorzien voor tijdelijke zaken, zoals winterbars. Al zorgt net dat tijdelijke karakter soms zelf voor de oplossing…

Wat de Witte Kassa (GKS) betreft wordt de pop-upzaak gezien als een afzonderlijke uitbating. Zodra die meer dan 25.000 euro omzet uit restaurant- of cateringdiensten haalt, zal ook zo’n tijdelijke zaak zich een GKS moeten aanschaffen. Tenzij u zich uitsluitend zou beperken tot meeneemgerechten en in uw concept geen stoeltjes, tafeltjes, parasols, … voorziet. Een foodtruck is daarvan een mooi voorbeeld.

Voor zaken waar wel ter plaatste kan gegeten worden, gelden dus de normale GKS-regels en de daarbij horende termijnen. Dat betekent dat u twee maanden de tijd heeft voor de registratie en vervolgens nog eens een maand voor de installatie van een kassa. In de praktijk zit de pop-up er vaak al op vóór deze drie maanden helemaal verstreken zijn. Het probleem lijkt zich daarmee vanzelf te hebben opgelost. Of toch niet?

Het eerste jaar kan u inderdaad op deze manier tewerk gaan. U doet hier zelfs helemaal niets verkeerd mee, zolang u maar BTW-bonnetjes uitschrijft. Helaas gaat die redenering het jaar nadien niet meer op en zal u dan wél meteen met een kassa van start moeten gaan. Wacht daar niet te lang mee, voor de aanvraag van de VSC (VAT Signing Card) en de PIN moet u toch al gauw op een tiental dagen rekenen.

Beschouw de GKS ook niet uitsluitend als een verplicht nummertje. Uw kassa is een bron aan informatie: omzetten per uur, runners, sleepers,…. Meten is weten. Combineer deze gegevens op een slimme manier met de cijfers uit uw F&B-, boekhoud- en loonpakket en u hebt alle business data om van uw pop-up een geslaagde horeca-onderneming te maken.

Lees ook:
Een winter pop-up. Al aan payrolling gedacht?]]>
<![CDATA[Een winter pop-up. Al aan payrolling gedacht?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-winter-pop-up-al-aan-payrolling-gedacht- Wed, 06 Nov 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-winter-pop-up-al-aan-payrolling-gedacht- De eerste elfen en rendieren staan al te popelen om de jaarlijkse winterbars en kerstdorpen te bemannen. Waar we soms niet bij stilstaan is dat de plichtplegingen die bij een pop-up komen kijken nauwelijks verschillen van die voor een gewone zaak. Voor uw personeelszaken bestaat alvast een oplossing die u het leven kan vereenvoudigen: payrolling.

Een pop-upzaak heeft dezelfde verplichtingen als een gewone zaak en daar staat men niet altijd bij stil. De meeste van deze (starters-)formaliteiten zijn éénmalig in orde te brengen, de arbeidsrechtelijke verplichtingen daarentegen sleept u veel langer mee. Van vóór de eerste aanwerving tot vijf jaar na de tewerkstelling en alles daar tussenin.

Nog vóór uw eerste werknemer achter de bar of het fornuis kan plaatsnemen, zal u een RSZ-nummer moeten aanvragen, een arbeidsongevallenverzekering moeten afsluiten, een arbeidsreglement opstellen en een externe dienst voor preventie en bescherming onder de arm moeten nemen. Daarna is het tijd voor de dimona’s en arbeidsovereenkomsten. En voor de ganse duur van de pop-up zal u de arbeidswetgeving moeten naleven, ervan uitgaande dat u die al kent. Maar zelfs lang nadat u uw pop-up al hebt opgekraamd en Santa's little helpers alweer naar de Noordpool zijn vertrokken, blijven de verplichtingen komen. Het vakantiegeld in april, de belastingfiches in mei, de ecocheques in december, de eindeafrekening van de eindejaarspremie in januari en een personeelsarchief dat u in principe vijf jaar dient bij te houden.

Natuurlijk biedt uw sociaal secretariaat u bij al deze zaken ondersteuning, maar zelfs dan blijft het enorm veel administratie die veel tijd zal vergen die u natuurlijk liever in uw pop-up steekt. Valt de pop-up onder een bestaande vennootschap waarop u al werknemers hebt staan, dan zal dit best meevallen, maar richtte u speciaal een nieuwe vennootschap op, dan moet u misschien toch eens overwegen om uw personeel onder te brengen in een payrolling- of interimformule.

In deze formule bent u zelf niet langer de werkgever, maar wordt u gebruiker van de diensten van het payroll- of interimkantoor. Dat ontslaat u meteen van een deel van bovenvermelde wettelijke verplichtingen en contractuele beslommeringen. Op lange termijn kan deze oplossing flink duurder zijn, maar voor korte opdrachten, zoals een pop-up van enkele weken, valt het kostenplaatje vaak verrassend interessant uit, zeker als u ook het gebruiksgemak in overweging neemt.

Horecafocus-Staffable biedt u zulk een payrolling-oplossing aan. Vertrouw ons uw flexibele werknemers toe en wij zorgen voor de administratieve en juridische verplichtingen. Via een eenvoudige online tool hoeft u enkel nog maar uw planning en prestaties in te voeren.

Wilt u zich liever geen zorgen maken over de personeelsadministratie van uw winter pop-up? Stuur een mailtje naar info@horecafocusstaffable.be of bel ons 03/291.40.70.

Lees ook:
Moet ook een pop-up restaurat een Witte Kassa hebben?]]>
<![CDATA[Ook de horeca heeft zijn sectorakkoord]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-de-horeca-heeft-zijn-sectorakkoord Wed, 06 Nov 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-de-horeca-heeft-zijn-sectorakkoord Afgelopen donderdag kwamen ook de werkgevers- en werknemersorganisaties uit de horeca tot een sectorakkoord voor 2019 en 2020. De definitieve teksten moeten nog verschijnen, maar we overlopen alvast de belangrijkste punten.

1. Vanaf 1 oktober 2019 (retroactief dus) worden de minimum- en effectieve brutolonen in de sector verhoogd met 0,93%.

2. Met ingang van 1 januari 2020 worden de werkgeversbijdragen met 0,1% verhoogd. Deze verhoging gaat naar de bijdrage aan het Sectoraal Sociaal Pensioenfonds die nu 1% bedraagt.

3. Vanaf 1 oktober 2019 stijgt de terugbetaling van woon-werkverkeer voor wie met de fiets komt werken van 0,22 euro naar 0,24 euro per afgelegde kilometer.

4. In ondernemingen waar een geregistreerd kassasysteem (GKS) wordt gebruikt, worden studenten binnen hun contingent van 475 uur uitgesloten van de toepassing van de cao eindejaarspremie.

5. De mogelijkheid om werknemers te verplichten om zich, in geval van arbeidsongeschiktheid, ter beschikking te houden van een controledokter wordt ingeperkt tot de eerste 3 werkdagen bij een arbeidsongeschiktheid van minstens 5 werkdagen. In het arbeidsreglement kunnen nog wel andere bepalingen worden voorzien.

6. Er worden werkgroepen opgericht die o.m. een update van het functieclassificatiesysteem, werkbaar werk en arbeidskledij moet onderzoeken. Deze werkgroepen zullen zich engageren om minstens één keer per maand samen te komen om hun bevindingen tegen einde 2020 over te maken aan het paritair comité.

7. Per voltijds equivalent zal een gemiddelde van 2 dagen opleiding per jaar worden voorzien.

Zodra wij meer concrete informatie hebben over deze wijzigingen, berichten wij u hierover in onze nieuwsbrief.]]>
<![CDATA[Waar moet u op letten bij collectief verlof?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/waar-moet-u-op-letten-bij-collectief-verlof Mon, 28 Oct 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/waar-moet-u-op-letten-bij-collectief-verlof Hebt u volgend jaar een collectieve sluitingsperiode, wacht dan niet te lang om die vast te leggen. Doe dit bij voorkeur vóór het einde van dit jaar. Er zijn ook een aantal zaken waarmee u bij collectief verlof rekening moet houden.

Wanneer u al uw personeel op dezelfde dag of dagen vakantie wilt laten nemen, dan spreken we van “collectief verlof”. Voorziet u collectieve sluitingsperiode(s) voor 2020 of wenst u ergens “de brug te maken”, lees dan even waar u op moet letten vooraleer u dit zomaar eenzijdig oplegt.

In de eerste plaats zal u wellicht uw arbeidsreglement moeten aanpassen. Het principe van de collectieve vakantie moet namelijk in het arbeidsreglement vermeld staan. U hoeft hierin geen concrete datums te vermelden – die zullen immers van jaar tot jaar verschillen – wel een indicatie van hoeveel collectieve verlofperiodes u voorziet, hoe lang ze duren en wanneer ze ongeveer vallen. Bijvoorbeeld: “2 weken tijdens de paasvakantie” of “vier dagen tussen Kerst en Nieuwjaar”. Is dit nog niet gebeurd, dan zal u de wettelijk voorziene procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moeten volgen. D.w.z. het document 15 dagen uithangen ter raadpleging, waarbij uw werknemers de kans krijgen om hun bezwaren te uiten, en het vervolgens registreren bij de dienst Toezicht op de Sociale Wetten (TSW).

Eens dat gebeurd is, moet u de volgende jaren de concrete datums enkel nog bekendmaken aan uw personeel zonder de volledige procedure te doorlopen. Bezorg daarbij elke werknemer een kopie die u bij voorkeur laat tekenen voor ontvangst en akkoord. Voeg het bericht bij uw arbeidsreglement en stuur ook nu weer een kopie van dit bericht naar de inspectie.

Wijzigt u de datums of periodes van het collectief verlof, dan hebt u wel weer het akkoord nodig van uw werknemers. Hebt u geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, zoals de meeste horecazaken, dan regelt u dit rechtstreeks met uw werknemers. Hoewel er geen datum bepaald is vóór dewelke u dit moet doen, doet u dit toch best vóór het einde van dit jaar, of zoals bij de collectief te recupereren feestdagen, vóór 15 december. Hoe langer u wacht, hoe meer kans dat iemand niet akkoord zal gaan met de voorgestelde periode. Bovendien vergemakkelijkt het ook de planning van de overige vakantiedagen.

De jaarlijkse vakantie kan uiteraard nooit langer zijn dan de maximale wettelijke vakantie van vier weken. Tenzij u er ook feestdagen en recuperatiedagen in het kader van de grote flexibiliteit zou bij betrekken. Hoe u feestdagen collectief moet vastleggen kon u in een eerder artikel lezen. Recuperatiedagen in het kader van de grote flexibiliteit kan u als werkgever wel eenzijdig inplannen, op voorwaarde dat u uw planning tijdig kenbaar maakt.

Werknemers die over onvoldoende vakantiedagen beschikken kunnen, in sommige gevallen, aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering tijdens de collectieve sluiting. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer in de loop van het jaar bij u in dienst treedt en zijn vakantiedagen al volledig of gedeeltelijk heeft opgenomen. Of wanneer de werknemer tijdens het vorige jaar onvoldoende vakantiedagen heeft opgebouwd. In dat geval kan de werknemer tijdens de periode van collectieve sluiting op tijdelijke werkloosheid gesteld worden. De tijdelijke werkloosheid mag echter nooit het gevolg zijn van de vrije keuze van de werknemer. Zo zal hij zijn vakantiedagen steeds eerst moeten opnemen tijdens de periode van collectieve vakantie.]]>
<![CDATA[Werken op feestdagen in november]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/werken-op-feestdagen-in-november Mon, 28 Oct 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/werken-op-feestdagen-in-november Met Allerheiligen en Wapenstilstand volgen twee feestdagen elkaar snel op. Werknemers die werken op een feestdag krijgen niet enkel een toeslag voor die dag, maar behouden ook hun recht op de feestdag, die ze op een ander moment moeten inhalen. De regels nog even op een rijtje.

In principe mag er op een feestdag niet gewerkt worden, maar voor sommige sectoren, zoals de horeca, werd hierop een uitzondering gemaakt.
Daar staan wel een aantal voorwaarden tegenover. Wanneer de werknemer werkt op een feestdag, dan heeft hij recht op drie dingen:

 • het loon voor de uren die hij op die feestdag werkt
 • een feestdagtoeslag bovenop dit loon van 2 euro per gewerkt uur met een maximum van 12 euro per dag
 • betaalde inhaalrust

Vooral dat laatste wordt nogal vaak vergeten, maar bij inspecties is het één van de standaard onderwerpen die gecontroleerd worden.

De duur van de inhaalrust die men moet toekennen werd forfaitair vastgesteld. Werkt de werknemer meer dan vier uur op de feestdag, dan bedraagt de inhaalrust een volledige dag. Werkt hij minder dan vier uur, dan moet hij een halve dag recupereren, te nemen vóór of na 13 uur, waarbij er op die dag niet meer dan vijf uren mag gewerkt worden. In de praktijk zien we echter meestal dat men voor een meer pragmatische oplossing kiest, zoals de recuperatie van de werkelijk gepresteerde uren. De bluts met de buil, zeg maar, hoewel niet 100% correct.

De werkgever moet de inhaalrust toestaan binnen de zes weken die volgen op de feestdag. En binnen het kalenderjaar, wat niet altijd evident is. Kan dit niet, bijvoorbeeld omwille van ziekte, ongeval, bevallingsrust,… dan moet de werkgever de inhaalrust toekennen binnen de zes weken die volgen op het einde van de schorsingsperiode. In geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst, moet de inhaalrust toegekend worden vóór het verstrijken van de opzeggingstermijn. De recup-feestdag opnemen vóór de eigenlijke feestdag kan in principe ook. Spreek de regels voor de aanvraag en opname van de vervangende feestdag best duidelijk af in uw arbeidsreglement.

U kan er als werkgever ook voor opteren om de feestdagen collectief te recupereren. Uw zaak is bijvoorbeeld open op Allerheiligen en op Wapenstilstand, maar tussen Kerst en Nieuw sluit u een week. U kan dan beslissen dat u de twee te recupereren feestdagen in die week laat opnemen. Dergelijke collectief gerecupereerde feestdagen moest u wel al vóór 15 december van het voorgaande jaar aan uw personeel kenbaar maken. Hebt u dat niet gedaan, geen nood, als uw werknemers er geen probleem van maken kan u nog steeds een akkoord sluiten met elk van hen. Zet dit best op papier.]]>
<![CDATA[Ecocheques omzetten in een ander voordeel, interessant of niet?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ecocheques-omzetten-in-een-ander-voordeel-interessant-of-niet Mon, 28 Oct 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ecocheques-omzetten-in-een-ander-voordeel-interessant-of-niet In december zal u, net zoals elk jaar, ecocheques moeten bestellen voor uw werknemers. Een aanzienlijke kost voor een verplicht extraatje dat vaak niet echt op prijs wordt gesteld. U kan er echter ook voor kiezen om uw ecocheques om te zetten in een ander voordeel. Welke zijn die alternatieven en zijn ze interessant? Meestal niet, zo blijkt.

Een voltijdse werknemer die een volledig jaar (van 1 december 2018 tot en met 30 november 2019) bij u werkte, heeft in december recht op 250 euro aan ecocheques. Een werknemer die niet de volledige periode werkte of die deeltijds werkt, heeft recht op een deel van dat bedrag. Voor een onvolledige referteperiode delen we het aantal  volledige kalendermaanden door 12, voor deeltijders delen we het aantal effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen door 260 of door 312 in een zesdaagse werkweek. Studenten hebben geen recht op ecocheques, extra’s en flexi’s wel. Ligt de waarde van de ecocheques onder de 10 euro, dan kan dit worden uitbetaald als een brutobedrag dat u met 50% verhoogt.

Wie dat wil kan zijn ecocheques ook omzetten in een ander, gelijkwaardig voordeel. Het alternatief mag dan ook maximaal 250 euro bedragen. In dit bedrag is elke bijkomende kost voor de werkgever, zoals patronale RSZ, inbegrepen, met uitzondering van administratieve kosten.

Een eerste alternatief zijn maaltijdcheques die doorgaans door werknemers toch veel meer op prijs worden gesteld dan ecocheques. Kent u reeds maaltijdcheques toe, dan zou u de waarde ervan met 1,08 euro per dag kunnen verhogen. Tenminste als de huidige waarde van uw cheques dat nog toelaat, want de totale waarde van een maaltijdcheque is begrensd op 8 euro. Geeft u nog geen maaltijdcheques, dan zou u kunnen overwegen om die in te voeren. 1,08 euro per cheque voorziet u dan meteen ter compensatie voor de ecocheques.  Maaltijdcheques kan u niet met terugwerkende kracht invoeren. Dit alternatief zal dus pas uw ecocheques voor 2020 vervangen.

Een andere mogelijheid is de invoering of verhoging van een collectief pensioenplan of hospitalisatieverzekering ter waarde van 250 euro. Een pensioenbijdrage kan u nog makkelijk voor 2019 invoeren, zodat u ook van de ecocheques van dit jaar verlost bent, de hospitalisatieverzekering kan niet retroactief ingaan. Het nadeel van deze optie is dat de doorsnee hospitalisatieverzekering u iets meer zal kosten en dat de meeste verzekeringsmaatschappijen geen pensioenplan zullen opstellen onder de 500 euro per persoon per jaar. Voor extra’s en flexi’s is dit echter geen oplossing. Voor hen zal u dus nog steeds ecocheques moeten bestellen.

Een laatste optie is de uitbetaling van een jaarlijkse of maandelijkse brutopremie. Omdat u moet uitgaan van een kost van 250 euro, zal die premie maar een 200 euro bruto bedragen, waarop de werknemer vervolgens RSZ en bedrijfsvoorheffing betaalt. Van de oorspronkelijke 250 euro aan ecocheques blijft dus nog maar de helft over. Kiest u voor een maandelijkse verhoging, dan wordt die ook nog eens meegenomen bij toekomstige indexeringen en voor de berekening van eindejaarspremie en vakantiegeld. Ook dit is dus geen interessante oplossing.

Wat besluiten we hieruit? In theorie bestaat dus wel de mogelijkheid om uw ecocheques te vervangen door een ander voordeel, in de praktijk zien we dat de mogelijkheden eerder beperkt zijn, zelden een volledige oplossing bieden, u op termijn meer zullen kosten of zelfs nadelig zijn voor uw werknemers. Kiest u toch voor één van deze alternatieven, vergeet dan niet om vóór december een overeenkomst af te sluiten met uw werknemers.]]>
<![CDATA[Wist u dat u vóór 1 november uw jaarlijks actieplan voor preventie moet kunnen voorleggen?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wist-u-dat-u-voor-1-november-uw-jaarlijks-actieplan-voor-preventie-moet-kunnen-voorleggen Thu, 17 Oct 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wist-u-dat-u-voor-1-november-uw-jaarlijks-actieplan-voor-preventie-moet-kunnen-voorleggen Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het preventiebeleid in uw onderneming. U bent verplicht dit in twee verschillende documenten uit te werken: het “globaal preventieplan” en het jaarlijks actieplan. Dat laatste moet in principe vóór 1 november worden opgemaakt. Speciaal voor zijn horecaklanten ontwikkelde CLB Externe Preventie een pragmatisch alternatief voor beide plannen.

Het garanderen van de veiligheid en het welzijn van de werknemers is een belangrijke taak van iedere werkgever. Grote ondernemingen moeten hiervoor zelfs een speciaal opgeleide preventieadviseur aanduiden. In kleinere zaken gelden echter grotendeels dezelfde verplichtingen en is de zaakvoerder, meestal zonder het te weten en bijna altijd zonder bijkomende opleiding, de preventieadviseur van dienst. In alle gevallen zal de werkgever moeten kunnen aantonen dat hij er alles aan gedaan heeft om het welzijn op de werkvloer te waarborgen en ongevallen te voorkomen. Dat doet u o.a door het opstellen van een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan ter bevordering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in uw bedrijf.

In het globaal preventieplan (GPP) noteert u alle maatregelen die u neemt met betrekking tot het welzijn van uw werknemers bij het uitoefenen van hun job. U gaat hierbij uit van de risicoanalyse van uw concrete situatie waarbij u kijkt naar de ernst, de frequentie van blootstelling en de waarschijnlijkheid van bepaalde risico’s. Denk aan de kans op snijden en prikken bij het gebruik van messen in de keuken, uitglijden op een vette vloer, of het risico op brandwonden bij het gebruik van ovens en fornuizen of het hanteren van hete dranken en schotels. De meest voor de hand liggende maatregelen zijn bijvoorbeeld het verplicht dragen van veiligheidsschoenen en het aanleggen van een antislipvloer in de keuken, het geregeld inventariseren van de aanwezige EHBO-producten, het opleiden en bijscholen van werknemers in eerste hulp,… Minstens één keer per vijf jaar dient u een nieuw globaal preventieplan op te stellen en elk jaar herbekijkt u dit plan.

Het jaarlijks actieplan (JAP) is de logische volgende stap die voortbouwt op het GPP. Hierin werkt u de preventiemaatregelen uit voor het volgende jaar. Het JAP moet o.m. bevatten:
- de preventiedoelstellingen die, op basis van de risicoanalyse, in de loop van het jaar behaald moeten worden;
- de middelen (tijd, budget,…) die ter beschikking gesteld worden om deze te behalen;
- de rol en verantwoordelijkheid van de verschillende betrokken personen;
- eventuele aanpassingen aan het globaal preventieplan door gewijzigde omstandigheden.

Werkgevers maken het GPP en JAP op in samenspraak met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Werkgevers die over een Comité beschikken, moeten het JAP voor advies aan hen voorleggen en dit uiterlijk op de tweede maand voorafgaand aan het begin van het dienstjaar waarop het betrekking heeft. In mensentaal is dat voor de meeste werkgevers 1 november. Bij afwezigheid van een comité, zoals bij de meesten van u, zal u het moeten voorleggen aan de werknemersafvaardiging en als die er niet is aan de werknemers zelf.

Wellicht had u nooit eerder van een GPP of JAP gehoord, laat staan dat u tijd heeft om ze op te maken. CLB Externe Preventie heeft daarom voor zijn horecaklanten een checklist met 49 aandachtspunten opgesteld waarmee u uw “preventiebeleid” op een snelle en eenvoudige manier tegen het licht kan houden. Het document is een pragmatisch alternatief voor zowel het GPP en JAP, een “good practice” voor de horecasector als het ware. Op basis van deze vragenlijst ziet u meteen uw werkpunten. Zijn die talrijk, dan kan uw externe preventieadviseur die steeds samen met u uitwerken.

CLB - Brochure Welzijn binnen de Horeca]]>
<![CDATA[Sociale verkiezingen 2020: het begrip technische bedrijfseenheid]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-2020-het-begrip-technische-bedrijfseenheid Wed, 16 Oct 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sociale-verkiezingen-2020-het-begrip-technische-bedrijfseenheid Wellicht haalde u opgelucht adem toen u, na het lezen van ons artikel over de berekening van de 50/100-drempel  vaststelde dat u geen verkiezingen hoeft te organiseren. Bent u echter zaakvoerder van meerdere bedrijven, dan leest u toch best even verder. We willen de pret niet bederven, maar het feit dat uw verschillende zaken afzonderlijk de drempel van 50 werknemers niet bereiken, wil nog niet automatisch zeggen dat u vrijgesteld bent van de verplichting om verkiezingen te organiseren.

In het kader van de sociale verkiezingen en van het sociaal overleg tussen werkgever en werknemers dat daaruit kan voortvloeien, kijken we immers niet naar onderneming in strikte zin, maar naar de “technische bedrijfseenheid” (TBE).

Meestal valt die TBE wel samen met de juridische entiteit, de vennootschap. Maar in bepaalde gevallen kunnen vakbonden, of inspectiediensten, claimen dat verschillende vennootschappen op basis van economische criteria en sociale samenhang één geheel vormen, een technische bedrijfseenheid. Het omgekeerde zou ook kunnen, dat één juridische entiteit bestaat uit meerdere TBE’s waarvoor u afzonderlijke verkiezingen moet organiseren waardoor u binnen uw bedrijf meerdere comités en ondernemingsraden moet oprichten. De bepaling van de technische bedrijfseenheid kan zelfs verschillend zijn voor de ondernemingsraad en voor het comité. Maar in de eerste plaats is het concept TBE vooral in het leven geroepen om te vermijden dat werkgevers steeds nieuwe juridische entiteiten oprichten om onder de 50/100-drempel te blijven. Uiteindelijk zal het totale aantal werknemers van de TBE – dus de som van de verschillende ondernemingen - bepalen of u al dan niet verkiezingen zal moeten organiseren.

Hoe weet u of uw verschillende vennootschappen samen een TBE vormen? Soms is het duidelijk, maar vaak zal het de vakbond zijn die de onderlinge samenhang vaststelt, maar deze ook zal moeten kunnen bewijzen. Dat kan in de eerste plaats met economische argumenten zoals gemeenschappelijke aandeelhouders, een gemeenschappelijke merknaam, een duidelijke structuur van moeder-dochter of zusterondernemingen, een gedeelde centrale keuken, de mate van economische zelfstandigheid. Maar ook sociale criteria kunnen hierbij een rol spelen, denk daarbij aan eenzelfde locatie, een gemeenschappelijk loonbeleid, de centrale verwerking van de loon- en personeelsadministratie, een identiek organogram met gelijknamige functies...

Het gaat dus steeds over een feitenkwestie. U kan deze vermoedens wel trachten te weerleggen. Komt u er onderling niet uit, dan zal uiteindelijk een arbeidsrechtbank een oordeel vellen.

Lees ook: 
Moet u in 2020 sociale verkiezingen organiseren?
]]>
<![CDATA[Uw eindejaarschecklist om 2019 correct af te sluiten]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uw-eindejaarschecklist-om-2019-correct-af-te-sluiten Wed, 16 Oct 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uw-eindejaarschecklist-om-2019-correct-af-te-sluiten Omdat wij ook weten dat u niet steeds de tijd hebt om al onze artikels tot in de puntjes te lezen, stelden we een beknopte eindejaarschecklist voor u op als houvast. Tien vragen, sommige actueel of eigen aan de tijd van het jaar, andere typische dooddoeners bij een inspectie. Goed op tijd, zodat u nog kan rechttrekken wat krom is.

Hebt u liever dat wij uw personeelsadministratie eens nauwkeurig onder de loupe nemen? Met onze audit brengen wij u op een vlotte en betaalbare manier weer helemaal up to date. Tekent u in vóór december, dan geniet u zelfs van een uitzonderlijke korting van 10% bovenop de KMO Porterfeuille-korting van 40%.


Hoe goed scoorde u op bovenstaande checlist? Personeels- en loonadministratie is inderdaad een vrij complexe materie. Zeker in de horeca is er de voorbije jaren op dat vlak heel wat veranderd. Een check-up van uw concrete situatie is daarom vaak geen overbodige luxe.

Bestel vóór 1 december een sociaal-juridische audit en krijg 10% bijkomende korting
Met de HR-audit keert Horecafocus Management uw volledige loon- en personeelsbeheer binnenstebuiten. Na een uitgebreide controle ter plaatse, ontvangt u een handig rapport met uw pluspunten, werkpunten en tekortkomingen, dat we samen met u bespreken. Op die manier voorkomt u onaangename verrassingen en onnodige boetes en misschien kan u hier en daar zelfs nog iets besparen.

Prijs van een audit:     tot 10 vaste werknemers:      €1.850
                                    tot 20 vaste werknemers:      €2.600
                                    > 20 vaste werknemers:        offerte

Maakt u gebruik van de KMO-portefeuille van de Vlaamse overheid, dan krijgt u automatisch 40% korting op dit bedrag. En wie vóór 1 december 2019 een audit bestelt, krijgt bovendien een bijkomende eenmalige korting van 10%!

Bel (03/201.21.00) of mail (info@horecafocus.be) ons voor meer informatie.]]>
<![CDATA[Arbeidsrecht in Vier Gangen, nieuwe opleidingenreeks in Gent]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsrecht-in-vier-gangen-nieuwe-opleidingenreeks-in-gent Wed, 16 Oct 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsrecht-in-vier-gangen-nieuwe-opleidingenreeks-in-gent Op verzoek herhalen wij de opleiding "Arbeidsrecht in Vier Gangen" in Gent, deze keer op vier dinsdagochtenden in oktober, november en december, zodat u weer helemaal bij bent om aan het nieuwe jaar te beginnen.

Arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, flexi-jobs en overuren, loonkost en loonoptimalisaties, de nieuwe arbeidsduurregels in de horeca, ontslag, ziekte en andere afwezigheden, ecocheques, maaltijdcheques,... Dat alles en veel meer plus alle nieuwigheden van 2018 en 2019 nog eens op een rijtje.

Horecafocus legt het u allemaal haarfijn uit. In begrijpbare taal en met ruimte voor uw vragen en voorbeelden.

Een must voor elke werkgever. Een opfrissing voor wie de opleiding in het verleden al eens volgde.

WAAR?
EasyPay Group Hélène Dutrieulaan 10/301, Sint-Denijs-Westrem

WANNEER?
dinsdag 29 oktober 2019
dinsdag 19 november 2019
dinsdag 26 november 2019
dinsdag 17 december 2019

telkens van 9u00-12u00

BEKIJK HET VOLLEDIGE MENU

PRIJS?
U kan zich inschrijven voor één of enkele modules of meteen voor de volledige reeks.
Per module betaalt u €200, voor de reeks van 4 €750 (excl. BTW).
Schrijft u zich in voor de volledige reeks, dan kan u bovendien gebruik maken van de KMO-portefeuille. Netto betaalt u dan nog slechts €450 voor meer dan 10 uur opleiding!

INFO & INSCHRIJVEN
info@horecafocus.be]]>
<![CDATA[Moet u in 2020 sociale verkiezingen organiseren?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/moet-u-in-2020-sociale-verkiezingen-organiseren Thu, 10 Oct 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/moet-u-in-2020-sociale-verkiezingen-organiseren Elke vier jaar mogen werknemers naar de stembus om de collega’s aan te duiden die hen zullen vertegenwoordigen. De volgende sociale verkiezingen vinden plaats van 11 tot 24 mei 2020. Dat lijkt nog veraf, maar de verkiezingsprocedure start al in december van dit jaar. Of u die procedure zal moeten opstarten kan u vanaf nu (laten) berekenen.

Ondernemingen die “gewoonlijk gemiddeld” minstens 50 werknemers tewerkstellen zullen verkiezingen moeten organiseren voor een Comité, zit u aan gemiddeld 100 werknemers, dan komt daar nog een tweede stemming bij voor een Ondernemingsraad.

Het comité, voluit Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkplaats, is bevoegd voor alles wat welzijn en veiligheid aanbelangt. De Ondernemingsraad mag uitspraken doen over zowat alles wat de werkorganisatie binnen een bedrijf betreft. In beide gevallen gaat het eigenlijk om georganiseerd overleg tussen werkgever en werknemers, waarbij beide partijen maandelijks met elkaar samenzitten.

Hebt u de 50/100-drempel bereikt, dan bent u sowieso verplicht om de verkiezingsprocedure op te starten. Zelf beslissen om de verkiezingen een keertje over te slaan kan helaas niet. U kan verplicht worden om, desnoods op een later moment, alsnog verkiezingen te organiseren. Daarenboven riskeert u een flinke geldboete.

Hoe u deze drempel precies moet berekenen is niet zo eenvoudig. Voor uw vaste werknemers kijken we naar de referteperiode 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019. Elke werknemer, vast, extra of flexi, telt mee voor één eenheid zodra hij minstens voor 75% van een voltijds uurrooster wordt tewerkgesteld. Werknemers die minder dan 75% van een voltijdse tewerkstelling hadden, tellen mee voor een halve eenheid. Voor werknemers die niet gedurende de volledige referteperiode bij u gewerkt hebben, wordt die hele of halve eenheid geproratiseerd op basis van het aantal dagen dat die persoon bij u dimona-aangegeven was gedeeld door 365.

Maar ook uw uitzendkrachten tellen mee. Voor hen geldt een andere referteperiode, namelijk het tweede kwartaal van 2019 (van 1 april tot en met 30 juni). Zij tellen mee voor één eenheid wanneer ze tijdens het volledige tweede kwartaal voltijds of voor minstens 75% van een voltijds rooster bij u gewerkt hebben. Net zoals bij de vaste werknemers tellen zij mee voor een halve eenheid wanneer zij gedurende het hele tweede kwartaal met een uurrooster van minder dan 75% werkten. Ook hier tellen uitzendkrachten die maar gedurende een deel van het tweede kwartaal bij u werkten slechts voor een deel van een eenheid mee. De op die manier berekende eenheden van de interims worden vervolgens bij de berekende eenheden van de vaste werknemers opgeteld om uw gemiddelde tewerkstelling te bepalen.

Bovendien gebeurt deze berekening per technische bedrijfseenheid (TBE). Kort gezegd kan het zijn dat verschillende vennootschappen die elk afzonderlijk de drempel misschien niet halen, op basis van een aantal factoren als één geheel worden beschouwd en op die manier toch verkiezingen moeten organiseren. Over het begrip TBE later meer.

Kunt u nog volgen? Gelukkig kan uw sociaal secretariaat deze berekening voor u maken, voor het geval u zou twijfelen of u net boven of net onder deze drempel zou zitten. De berekening van de uitzendkrachten kan u dan weer opvragen bij de uitzendkantoren waar u tijdens het tweede kwartaal mee gewerkt heeft.

Als blijkt dat u de drempel heeft overschreden, dan zal u de officiële procedure moeten opstarten. Hoe dat precies in zijn werk gaat en wanneer u dat moet doen, leest u in een volgende nieuwsbrief.]]>
<![CDATA[Zijn uw flexi-jobs helemaal in orde?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/zijn-uw-flexi-jobs-helemaal-in-orde Thu, 10 Oct 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/zijn-uw-flexi-jobs-helemaal-in-orde Eén op vijf werknemers in de horeca werkt met een flexi-job en liefst één op drie horecawerkgevers maakt er gebruik van. De kans is dus groot dat ook u flexi-jobbers hebt rondlopen. Het nieuwe statuut raakte erg snel ingeburgerd. Alleen de administratieve verplichtingen die erbij horen lijken nog steeds niet door iedereen gekend.

Flexi-jobbers inzetten is makkelijk en voordelig. Maar er komt ook een beetje administratie bij kijken waar u niet te lichtzinnig mag over gaan. Houdt u zich niet aan deze formaliteiten, dan is er in principe geen sprake van een flexi-job en loopt u, bij een strenge controle, het risico dat u alle voordelen met terugwerkende kracht zal verliezen.

Raamovereenkomst
In de eerste plaats moet u voor elke flexi-jobber een schriftelijke en door beide partijen ondertekende raamovereenkomst kunnen voorleggen. Hierin worden de algemene voorwaarden van de flexi-job uitgelegd, staan de loonafspraken, de functiebeschrijving(en) en praktische afspraken rond de manier waarop en de termijn waarbinnen de flexi-jobber van een eventuele opdracht op de hoogte wordt gebracht. Niemand die het leest, maar zonder raamovereenkomst kan er geen sprake zijn van een flexi-job!

Een raamovereenkomst is trouwens geen arbeidsovereenkomst. Maak er dus gerust één  voor onbepaalde duur op.

Arbeidsovereenkomst
Daarnaast moet een flexi-jobber voor elke tewerkstelling ook een arbeidsovereenkomst krijgen. “Die heb ik niet”, hoor ik  u al denken. Geen nood, de wet voorziet dat u die arbeidsovereenkomst zowel schriftelijk als mondeling kan opmaken. De keuze tussen een schriftelijk en een mondeling contract heeft wel een invloed op de Dimona-aangifte die u zal moeten doen.

Dimona
Maakt u gebruik van de mondelinge arbeidsovereenkomst, dan zal u bij uw FLX-dimona moeten kiezen voor de “dagaangifte”, waarin u begin- en einduur opgeeft. Zorg er in dit geval wel voor dat u eventuele wijzigingen aan de prestaties tijdig aanpast. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor extra’s:

Het beginuur en eventuele aanpassingen aan het beginuur moeten vóór aanvang van de prestaties in dimona staan.

Voor het aanpassen van het einduur geldt:
- vervroegen: tot middernacht volgend op het oorspronkelijk voorziene einduur
- verlaten: binnen de 8 uren na het oorspronkelijk voorziene einduur, of tot 8 uur de volgende ochtend indien dat einduur tussen 20 en 24 uur was voorzien.
   
Indien er helemaal geen prestaties werden geleverd: annuleren vóór middernacht.

De sanctie bij een laattijdige dimona (origineel of wijziging) is dezelfde als bij extra’s. Uw flexi-jobber wordt voor die dag niet als flexi-jobber, maar als een gewone werknemer (OTH) beschouwd. U betaalt voor die dag de normale patronale bijdragen, maar ook uw werknemer betaalt de volle pot RSZ en BV !

Hebt u gekozen voor een schriftelijk contract - wat u bijvoorbeeld zal doen als u een nieuwe werknemer voor enkele maanden als flexi-jobber laat beginnen - dan gebruikt u de FLX “periode-aangifte”. Vermits u hierin noch begin- noch einduur opgeeft, komt er in dit geval nog een vierde formaliteit bij.

Tijdsregistratie
Enkel in het geval van de schriftelijke overeenkomst en de daarbij horende periode-aangifte, zal uw flexi-jobber ook elke dag zijn prestaties moeten registreren in een elektronisch tijdsregistratiesysteem. Vergelijk het met het register dat u moet invullen voor extra’s met dagaangiften. Voor flexi’s met een dagaangifte moet u dit in principe ook doen, maar voor hen aanvaardt de RSZ de dimona-aangifte als tijdsregistratie.

Zijn één of meerdere van deze formaliteiten niet vervuld, dan kan dat zware gevolgen hebben. Uw flexi-jobber zal in eerste instantie aan de normale voorwaarden afgerekend worden. Dat zal u meestal pas op het einde van de maand merken aan uw loonkost die een pak hoger zal liggen dan verwacht en een ontevreden flexi-jobber die plots wel RSZ-bijdragen zal betalen. Bij een strenge controle of veelvuldige ingrepen of bij een klacht van de vakbond, riskeert u ook nog eens met een contract van onbepaalde duur aan baremaloon opgescheept te zitten. En dan zwijgen we nog over eventuele boetes…]]>
<![CDATA[Wacht niet te lang om uw vervangende feestdagen voor 2020 vast te leggen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wacht-niet-te-lang-om-uw-vervangende-feestdagen-voor-2020-vast-te-leggen Thu, 10 Oct 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wacht-niet-te-lang-om-uw-vervangende-feestdagen-voor-2020-vast-te-leggen Wilt u de feestdagen waarop gewerkt wordt of die samenvallen met uw normale sluitingsdagen in 2020 op een welbepaalde dag collectief laten inhalen, dan zal u deze dagen vóór 15 december moeten vastleggen. Kijk meteen even na of al uw werknemers hun (recup-)feestdagen van dit jaar hebben opgenomen.

Vervangende feestdagen
Wordt er gewerkt op een feestdag, dan moet u uw werknemers die feestdag op een andere dag betaald laten recupereren. Die vervangdag kan ervoor of erna vallen, maar moet in principe nog binnen hetzelfde jaar worden opgenomen, wat bijvoorbeeld voor kerstmis niet altijd even evident is. Nu het vierde kwartaal is ingezet, kijkt u best na of iedereen zijn feestdagen heeft opgenomen, zodat u niet opgenomen feestdagen nog tijdig kan inplannen. Geef de vervangende feestdagen duidelijk door aan uw sociaal secretariaat, zij kunnen dit niet in uw plaats doen.

Collectieve vervangdagen
In de meeste gevallen zal de vervangfeestdag individueel bepaald worden in een (bij voorkeur schriftelijke) overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Hoe dit precies dient te gebeuren, bepaalt u zelf in uw arbeidsreglement.

U kan er ook voor kiezen om die vervangfeestdagen collectief vast te leggen, om bijvoorbeeld ergens “de brug te maken”. Hebt u een ondernemingsraad of een ander syndicaal orgaan in uw bedrijf, dan zal u daarvoor eerst via hen moeten passeren. De meeste horeca-ondernemingen hebben echter geen vakbondsafvaardiging. In dat geval volstaat een eenvoudig akkoord met uw werknemers. Vervolgens moet u ten laatste op 15 december van dit jaar de vervangende feestdagen bekend maken. Dat doet u door middel van een gedateerd en ondertekend bericht dat u uithangt in uw onderneming. Een kopie van dit bericht voegt u als bijlage toe aan uw arbeidsreglement en verstuurt u ook naar de sociale inspectie van uw regio.

Wettelijke feestdagen 2020
Nieuwjaarsdag                woensdag 1 januari 2020
Paasmaandag                maandag 13 april 2020
Feest van de Arbeid      vrijdag 1 mei 2020
Hemelvaartdag              donderdag 21 mei 2020
Pinkstermaandag           maandag 1 juni 2020
Nationale feestdag        dinsdag 21 juli 2020
Tenhemelopneming        zaterdag 15 augustus 2020
Allerheiligen                     zondag 1 november 2020
Wapenstilstand              woensdag 11 november 2020
Kerstmis                          vrijdag 25 december 2020

Feestdagen op een “normale inactiviteitsdag”
Valt één van deze dagen samen met een "normale inactiviteitsdag", dan moeten uw werknemers deze feestdag ook op een latere datum recupereren. Onder normale inactiviteitsdag verstaan we o.m. de wekelijkse sluitingsdag(en). Maar ook wanneer bepaalde afdelingen - denken we aan administratieve diensten - nooit op zaterdag of zondag zouden werken, dan dienen de feestdagen die op deze dagen vallen op een later moment ingehaald te worden.

Welk risico loopt u als u zich niet aan deze regels houdt?
Hebt u deze procedure niet gevolgd, geen nood. U kan de vervangdagen ook nog altijd op een later moment met uw werknemers overeenkomen. Het voordeel van het nu te doen is dat het nog veraf is, waardoor de meeste mensen er geen bezwaar tegen zullen maken. Nog een voordeel van de officiële procedure is dat de collectieve vervangdagen ook meteen gelden voor werknemers die in de loop van het jaar nieuw in dienst komen.

Inspectiediensten zullen vooral optreden wanneer zij geen of onvoldoende vervangende feestdagen terugvinden op uw loonbrieven en individuele rekeningen. Zij zullen u dan verplichten om die alsnog na te betalen. Ook aan werknemers die reeds uit dienst zijn en met wat pech gaan ze daarvoor tot drie jaar terug in de tijd. Kijk daarom na of u alle feestdagen van dit jaar al hebt geboekt of ingepland. 

Vakbonden grijpen het ontbreken van een akkoord, collectief of individueel, dan weer graag aan om - meestal na ontslag - loon op te eisen voor deze dagen, een eis waar u vaak weinig tegen zal kunnen inbrengen als u zich niet aan de regels hebt gehouden.]]>
<![CDATA[Nieuw vanaf 1 oktober: mantelzorgverlof]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuw-vanaf-1-oktober-mantelzorgverlof Tue, 01 Oct 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuw-vanaf-1-oktober-mantelzorgverlof Op 1 oktober zou normaal gezien een nieuwe vorm van thematisch verlof in werking treden: het mantelzorgverlof. Werknemers die op regelmatige basis zorgbehoevenden bijstaan kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. De voorziene deadline werd echter niet gehaald. Werknemers die dit verlof willen aanvragen zullen dus nog even geduld moeten oefenen.

In België zouden naar schatting 800.000 personen op één of andere manier belangeloos de zorg voor een hulpbehoevende uit hun directe omgeving op zich nemen. Om hen een volwaardige plaats in de samenleving te geven, werkte minister De Block vanaf 1 oktober 2019 een nieuw statuut voor hen uit: de mantelzorger.

Om als mantelzorger erkend te worden moet men gelijktijdig aan volgende vier voorwaarden voldoen:
 • in België verblijven en ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
 • de zorg op zich nemen voor een vastgestelde hulpbehoevende die eveneens in België woont;
 • een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie hebben met de zorgbehoevende;
 • de zorg kosteloos en niet-beroepshalve, maar wel in samenwerking met minstens één professionele zorgverlener verstrekken.

De mantelzorger hoeft dus geen gezins- of familielid te zijn.

De erkenningsaanvraag dient te gebeuren bij het ziekenfonds en kan uitsluitend met het akkoord van de geholpen persoon of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, door middel van een verklaring op eer.

De erkenning als mantelzorger neemt een einde wanneer één van beide partijen daar om verzoekt, bij overlijden van de zorgbehoevende of wanneer de zorgbehoevende permanent in een opvangdienst wordt opgenomen.

Ook de geholpen persoon moet officieel erkend zijn als zorgbehoevend, wat onder meer een puntenbeoordeling van zijn of haar zelfredzaamheid behelst.

Eens erkend als mantelzorger heeft een werknemer recht op mantelzorgverlof. Dat kan de vorm aannemen van een volledige schorsing van de arbeidsprestaties gedurende één maand per zorgbehoevende persoon, of een vermindering met de helft of tot 1/5 gedurende twee maanden. Die laatste twee vormen zijn enkel voorbehouden voor voltijdse werknemers.

Gedurende zijn of haar volledige loopbaan heeft de mantelzorger recht op maximaal 6 voltijdse of 12 deeltijdse maanden mantelzorgverlof.

De aanvraag van mantelzorgverlof bij de werkgever moet minstens 7 dagen voor de aanvangsdatum gebeuren. Een werkgever kan steeds een langere termijn overeenkomen met zijn werknemers. De kennisgeving gebeurt schriftelijk door overhandiging of met een aangetekende brief, die zoals steeds pas geacht wordt ontvangen te zijn op de derde werkdag na verzending. De aanvraag moet naast gewenste vorm en periode ook een bewijs bevatten van erkenning als mantelzorger.

Tijdens het mantelzorgverlof ontvangt de werknemer geen loon, maar wel een onderbrekingsuitkering van de RVA. Voor een voltijdse schorsing bedraagt die uitkering 834,90 euro bruto (750,33 euro netto), voor een alleenstaande is dit 1313,48 euro bruto (1180,43 euro netto).Mantelzorgverlof heeft geen invloed op de pensioenberekening, maar is niet gelijkgesteld voor vakantiegeld en –recht en eindejaarspremie.

Werknemers die mantelzorgverlof aanvragen zijn beschermd tegen ontslag vanaf de dag van de schriftelijke kennisgeving tot drie maanden na het einde van het mantelzorgverlof.]]>
<![CDATA[Vergeet de periode-aangifte van uw flexi-jobbers niet te verlengen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-de-periode-aangifte-van-uw-flexi-jobbers-niet-te-verlengen Tue, 01 Oct 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-de-periode-aangifte-van-uw-flexi-jobbers-niet-te-verlengen Maakt u gebruik van de periode-dimona voor uw flexi-jobs, dan mag u ook nu weer niet vergeten uw aangifte te vernieuwen voor de werknemers die bij u blijven werken.

Voor de dimona-aangifte van uw flexi-jobs hebt u de keuze tussen een dagaangifte of een periode-aangifte.

Met de dagaangifte doet u voor uw flexi-jobbers een dagelijkse dimona met opgave van begin- en einduur. Vergelijkbaar met de uuraangifte voor extra’s. De dagaangifte vereist natuurlijk een dagelijkse opvolging en een eventuele tijdige aanpassing van uw aangifte indien het einde van de prestaties vroeger of later viel dan voorzien. Anderzijds komen er bij de dagaangifte ook geen andere verplichtingen meer kijken.

Dat is wel het geval bij de periode-aangifte. Dit type aangifte kan u gebruiken wanneer u uw flexi-jobwerknemer voor een langere periode aan het werk zet. Op de dimonawebsite geeft u enkel de eerste en de laatste dag van de gewenste periode aan.

Maakt u gebruik van deze periode-aangifte, dan dient u, naast de flexi-raamovereenkomst die ook bij de dagaangifte verplicht is, ook een schriftelijke flexi-arbeidsovereenkomst op te stellen. Daarnaast moeten uw flexi-jobwerknemers hun prestaties dagelijks bijhouden in een tijdsregistratiesysteem.

Bovendien kan u een periode-aangifte steeds voor maximaal één kwartaal doen. Een volgende aangifte kan u ook maar ten vroegste één maand vóór het kwartaalbegin ingeven. Dat heeft te maken met het feit dat de dimonawebsite zelf gaat kijken of aan de tewerkstellingsvoorwaarde in T-3 is voldaan.

Op 30 september liepen weer een heleboel periode-aangiften voor flexi-jobs af. Blijven deze flexi-jobbers ook dit kwartaal nog voor u werken, vergeet dan niet om tijdig hun periode-aangifte én hun arbeidsovereenkomst te vernieuwen.]]>
<![CDATA[Schoolverlaters die dit jaar nog beginnen hoeven geen BV te betalen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/schoolverlaters-die-dit-jaar-nog-beginnen-hoeven-geen-bv-te-betalen Tue, 01 Oct 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/schoolverlaters-die-dit-jaar-nog-beginnen-hoeven-geen-bv-te-betalen Wanneer u een schoolverlater in dienst neemt tijdens de maanden oktober, november of december, dan hoeft u daarvoor, onder bepaalde voorwaarden, in 2019 geen bedrijfsvoorheffing meer in te houden. Maar is dit ook verstandig?

De bedrijfsvoorheffing die uw werknemers betalen op hun loon is een voorschot op de personenbelasting die wordt berekend op basis van hun totale inkomsten. Jongeren die nu pas beginnen werken, zullen dit jaar in principe onder het jaarlijks belastingvrije minimum blijven.

Om van deze vrijstelling te kunnen genieten, dient de jongere wel aan enkele voorwaarden te voldoen:

 1. De jongere begint tussen 1 oktober en 31 december 2019 in zijn nieuwe job. Als de jongere reeds elders heeft gewerkt kan het in principe niet meer, tenzij het om een studentencontract ging.
 2. De jongere is niet meer leerplichtig.
 3. De jongere heeft iedere studie met volledig leerplan beëindigd of stopgezet en oefent ook geen studieactiviteit meer uit (scriptie, stage,…).
 4. De jongere voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een inschakelingsuitkering (de vroegere “wachtuitkering”)
 5. De jongere mag per maand niet meer verdienen dan 3.350 euro bruto belastbaar (bruto –RSZ). Ook eindejaarspremie en extralegale voordelen tellen hierin mee.

Een leeftijdsgrens is er niet.

Is dit interessant?

Deze vrijstelling geldt vanzelfsprekend enkel voor dit jaar. Vanaf januari 2020 wordt wel normale bedrijfsheffing ingehouden. Het netto van de jongere zal dan plots lager liggen dan dat wat hij gedurende drie maanden gewoon was voor hetzelfde werk. Let daarom op dat u geen verkeerde verwachtingen wekt en leg dit goed uit. Dit kan ook demotiverend werken.

Als u het goed aanpakt kan u hier als werkgever toch uw voordeel mee doen. Zo zou u dit jaar met een lager bruto kunnen beginnen, dat u dan vanaf januari verhoogt.

Jongeren die geen gebruik maken van deze maatregelen verliezen hier trouwens niets door. De (teveel) betaalde bedrijfsvoorheffing krijgt de jongere terug bij de afrekening van zijn personenbelasting. Daarop moet hij weliswaar een jaar wachten. Ook als de jongere het belastingvrije minimum toch nog zou overschrijden is dat niet zo erg. Dit zal dan eveneens verrekend worden in zijn personenbelasting.

Sociale secretariaten gaan deze vrijstelling dan ook niet automatisch toepassen. Wenst u gebruik te maken van deze mogelijkheid, dan dient u uw dossierbeheerder hier expliciet om te vragen.]]>
<![CDATA[Hebben uw werknemers al hun vakantiedagen al ingepland? ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hebben-uw-werknemers-al-hun-vakantiedagen-al-ingepland- Tue, 01 Oct 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hebben-uw-werknemers-al-hun-vakantiedagen-al-ingepland- Voór het einde van het jaar moeten uw werknemers al hun wettelijke vakantiedagen hebben opgenomen. Als werkgever mag u de opname van vakantiedagen vóór het einde van het jaar in geen geval verhinderen.  Doet u dat toch, dan kan u hierop beboet worden.

Wettelijke vakantie wordt opgebouwd per kalenderjaar en moet ook per kalenderjaar opgenomen worden. Uw werknemers zijn verplicht om al hun wettelijke vakantiedagen vóór 31 december op te nemen en als werkgever moet u erop toezien dat ze dat ook effectief doen. Althans, u moet hen minstens in de mogelijkheid stellen dit te doen. Doet u dit niet, dan riskeert u strafrechtelijke boetes tot 4.000 euro per inbreuk.

Kijk dus best even alle vakantiesaldo’s na, nu het nog niet te laat is en spoor uw werknemers aan om hun resterende dagen meteen in te plannen. Doe dit best formeel, op papier of per mail, zodat u op z’n minst kan aantonen dat u uw verantwoordelijkheid hebt genomen. De sociale inspectie is hier zeer gevoelig aan.

Zeker arbeiders zijn geneigd om niet al hun vakantiedagen op te nemen. Zij krijgen hun vakantie immers in april of mei reeds uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, of ze die dagen nu opnemen of niet. Velen verkiezen daarom om een deel van hun vakantie niet op te nemen en in plaats daarvan meer te werken en dus meer te verdienen. Maar dit is niet correct en het zou u als werkgever zuur kunnen opbreken.

Bij bedienden kent men dit effect niet. Als zij een dag niet opnemen, dan zijn ze die kwijt. Wettelijke vakantiedagen mogen immers niet uitbetaald worden en in principe zelfs niet overgedragen naar het volgende kalenderjaar. Enkel voor uitzonderlijke gevallen (bijv. ziekte op het einde van het jaar) is een wettelijke uitzondering voorzien. Toch komt het in de praktijk vaak voor. Als u het doet, hou het dan beperkt en laat de werknemer die vakantiedagen wil overdragen dit op papier vragen. Haal best privé-redenen aan als motivering, zeker niet de drukte van de zaak of werkorganisatie.

Ook de bijkomende dagen die door de sector worden opgelegd, moeten vóór het einde van het jaar worden opgenomen. Zo hebben horecawerknemers met tien jaar anciënniteit recht op één bijkomende dag anciënniteitsverlof. Bij werkgevers die minstens 50 werknemers tewerkstellen is dat zelfs vanaf vijf jaar anciënniteit. Per bijkomende schijf van vijf jaar anciënniteit komt daar in beide gevallen één dag bovenop.

Werknemers ouder dan 56 jaar hebben in de horeca sinds 1 januari 2016 ook recht op één bijkomende vakantie dag per jaar.

Werkt u met de grote flexibiliteit op jaarbasis, dan zullen uw tellers meestal eveneens op 31 december op nul moeten staan. Teveel gewerkte uren betaalt u uit als overuren. Te weinig gepresteerde uren mag u niet recupereren, begin ook die dus best zo snel mogelijk in te plannen.]]>
<![CDATA[Kan ook een bedrijfsleider maaltijdcheques krijgen?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kan-ook-een-bedrijfsleider-maaltijdcheques-krijgen Thu, 19 Sep 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kan-ook-een-bedrijfsleider-maaltijdcheques-krijgen Maaltijdcheques zijn vrij van RSZ en belastingen en daarom één van de meest gebruikte aanvullingen op het normale loon. Maar niet alleen voor werknemers zijn maaltijdcheques interessant, ook zelfstandige bedrijfsleiders kunnen van maaltijdcheques genieten als een fiscaal vrijgesteld sociaal voordeel.

Maar voor u  tot bestelling overgaat, neemt u best even kennis van de voorwaarden. Die zijn grotendeels dezelfde als voor werknemers.

 • Zo mogen de maaltijdcheques niet worden toegekend ter vervanging van bestaand loon, premies of voordelen in natura;
 • er moet er een schriftelijke individuele overeenkomst worden opgesteld, wat misschien een beetje gek lijkt omdat dezelfde persoon vaak gever en ontvanger zal zijn;
 • het aantal toe te kennen cheques moet gelijk zijn aan het aantal effectief gewerkte dagen;
 • de maaltijdcheques moeten maandelijks en op naam worden toegekend;
 • en de totale waarde van een maaltijdcheque bedraagt maximaal 8 euro, waarvan minimum 1,09 euro eigen bijdrage.

Naast deze algemene voorwaarden zijn er nog een aantal specifieke voorwaarden voor bedrijfsleiders.

Ten eerste wordt het begrip “bedrijfsleider” heel strikt geïnterpreteerd. Enkel zaakvoerders of bestuurders van een vennootschap komen ervoor in aanmerking. Hebt u een eenmanszaak, dan bent u dus geen bedrijfsleider en kan u zichzelf geen maaltijdcheques toekennen.

Daarnaast mag u enkel maaltijdcheques geven aan een bedrijfsleider op voorwaarde dat er ook maaltijdcheques worden toegekend aan de werknemers in de onderneming. Bovendien mag de waarde van de cheques niet hoger zijn dan de hoogste waarde die aan de werknemers wordt toegekend.

Een uitzondering hierop vormen ondernemingen zonder werknemers. Hier mag de zaakvoerder zichzelf toch maaltijdcheques uitbetalen. Sta er dan wel bij stil dat zodra u werknemers aan het werk zet - ook extra’s en flexi’s - ook zij meteen recht zullen hebben op maaltijdcheques.

De bewijslast van het aantal effectieve werkdagen die het aantal cheques bepalen, ligt bij de bedrijfsleider zelf. Zijn uw bewijzen ontoereikend, dan zullen de maaltijdcheques als belastbaar loon beschouwd worden. Daarom houdt u zich best aan de regel dat het maximum aantal dagen per trimester niet hoger mag zijn dan het maximum aantal dagen dat een voltijdse werknemer in uw onderneming presteert (65 dagen in een 5-dagenweek, 78 dagen in een 6-dagenweek). In ondernemingen zonder werknemers kunnen er maximaal 220 maaltijdcheques per jaar worden toegekend.

De kost van maaltijdcheques kan niet volledig als beroepskost worden afgetrokken. De aftrek is beperkt tot 2 euro per cheque.]]>
<![CDATA[Maaltijdcheques, al jaren het populairste loonvoordeel]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/maaltijdcheques-al-jaren-het-populairste-loonvoordeel Thu, 19 Sep 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/maaltijdcheques-al-jaren-het-populairste-loonvoordeel Maaltijdcheques staan al jarenlang  bovenaan de rangschikking van de zogenaamde “extralegale loonvoordelen”. Wat maakt ze zo interessant en kunnen ze ook in uw onderneming een meerwaarde zijn?

Over hoeveel werknemers in België er precies elke maand maaltijdcheques ontvangen, lopen de cijfers nogal uiteen. Een recent onderzoek spreekt over 1 op 4 bedrijven dat maaltijdcheques toekent, andere rapporten hebben het over 70% van alle werknemers. Het staat hoe dan ook vast dat maaltijdcheques daarmee de meest gebruikte alternatieve vorm van verloning zijn.

Hoewel men nog steeds spreekt over “maaltijdcheques” zijn de papieren cheques al enkele jaren vervangen door een handige chipkaart waarop de werkgever maandelijks een bepaald bedrag overmaakt. Dat bedrag kan gaan tot 6,91 euro per werkelijk gepresteerde dag. Voor een doorsnee maand spreken we dan al gauw over zo’n 130 euro.

Wat maaltijdcheques interessant maakt is dat de werknemer er geen RSZ of belastingen op betaalt. Ook de werkgever betaalt geen patronale kosten op de cheques. Bovendien worden maaltijdcheques door de meeste werknemers ook als echt loon ervaren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een hospitalisatieverzekering, die vaak eerder als een leuk extraatje wordt gezien. Eten moeten immers we allemaal.

Aan het gebruik van de “cheques” zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet de werknemer op elke cheque minstens 1,09 euro bijleggen, dat van zijn nettoloon wordt ingehouden. Een beetje een verouderde en moeilijk uit te leggen regel. Maaltijdcheques moeten ook “collectief” worden toegekend, aan objectief definieerbare groepen. Tussen de verschillende groepen mag u de waarde van de cheques wel laten variëren, maar binnen een groep moet iedereen dezelfde waarde krijgen. Er komt ook wat papierwerk bij kijken onder de vorm van een individuele overeenkomst met elke werknemer. En u mag maaltijdcheques niet combineren met eventuele gratis maaltijden. Dat laatste kan voor horecazaken soms een obstakel vormen, al bestaan er meestal vrij eenvoudige oplossingen om dit te omzeilen.

De enige kost die u bovenop de maaltijdcheques betaalt is de aanmaakkost voor de kaart en de beheerskost van de maatschappij die ze uitschrijft. Momenteel zijn er drie erkende verdelers voor maaltijdcheques, die trouwens ook uw ecocheques leveren: Sodexo, Edenred en Monizze. De kosten kunnen variëren van  6 tot 10%. In de meeste gevallen is Monizze tot 20% goedkoper dan de andere.

In uw boekhouding is een maaltijdcheque wel slechts voor 2 euro per dag afrekbaar als beroepskost.

Wil u meer weten over deze en andere vormen van loonoptimalisaties, Horecafocus organiseert op 26 september een opleiding “Slim Verlonen” in Gent, waarin u alles leert over loon, loonkost en nuttige alternatieve vormen van verloning. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.]]>
<![CDATA[Opleidingscheques voor werknemers]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/opleidingscheques-voor-werknemers Thu, 29 Aug 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/opleidingscheques-voor-werknemers Werknemers die buiten hun uren opleidingen volgen kunnen in bepaalde gevallen gebruik maken van opleidingscheques. Daarmee betalen ze maar de helft van hun inschrijvingsgeld. De Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Enkel werknemers die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk gewest wonen of Europese werknemers die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk gewest werken, kunnen gebruik maken van deze opleidingscheques.

Laag- of middengeschoolde werknemers (hoogstens diploma secundair onderwijs) kunnen er alle arbeidsmarkt- en/of loopbaangerichte opleidingen volgen die in aanmerking komen voor het Vlaams opleidingsverlof. Welke dat zijn kan men raadplegen in de opleidingsdatabank. Hooggeschoolde werknemers kunnen de cheques enkel gebruiken voor loopbaangerichte opleidingen.

De opleidingscheques kunnen aangevraagd worden via Mijn Loopbaan van de VDAB. De werknemer zal zich hiervoor wel eerst moeten registreren als werkzoekende. Per kalenderjaar kan men voor maximaal 250 euro opleidingscheques aankopen. In bepaalde gevallen zoals laaggeschoolden die een opleiding Nederlands voor anderstaligen of een knelpuntopleiding (zoals keukenchef) willen volgen, kan dit bedrag met maximaal 250 euro verhoogd worden. De cheques blijven 14 maanden geldig.

Zelfstandigen, studenten, werklozen of werknemers waarvoor de werkgever de opleiding betaalt komen niet in aanmerking.

Voor opleidingen die u als zelfstandige volgt of die u uw werknemers laat volgen – denk bijvoorbeeld aan de opleidingen arbeidswetgeving voor horecawerkgevers die Horecafocus organiseert - kan u dikwijls wel een beroep doen op de KMO-portefeuille.

Lees ook:

Terug naar school met het Vlaams opleidingsverlof

Vlaams opleidingskrediet hervormd]]>
<![CDATA[Word “leermeester in de horeca”]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/word-leermeester-in-de-horeca Thu, 29 Aug 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/word-leermeester-in-de-horeca Wie zijn onderneming als een werkleerplek wil aanbieden moet minstens één mentor aanduiden die instaat voor de opleiding en begeleiding van de leerling. Die mentor moet minstens 25 jaar oud zijn, minstens 5 jaar praktijkervaring hebben in het beroep en een tweedaagse mentoropleiding volgen.

De mentoropleiding is vanaf dit jaar verplichte kost voor elke mentor. Een mentor van een leerling met OAO in pc 302 is al sinds 1 september 2017 verplicht om binnen de zes maanden een tweedaagse opleiding “leermeester in de horeca” volgen. Die opleiding is trouwens ook vereist als uw onderneming van de Vlaamse mentorkorting wil genieten. Personen met een pedagogisch diploma, een ervaringsbewijs “opleider/begeleider in bedrijven en organisaties” of een master in een pedagogische of psychologische richting zijn hiervan vrijgesteld.

In de mentoropleiding leert de begeleider hoe hij of zij feedback moet geven, coachen, motiveren en evalueren. Het is immers niet vanzelfsprekend om jonge, minder ervaren medewerkers op te leiden en in toom te houden.

De leermeesteropleiding wordt georganiseerd door Horeca Forma Vlaanderen. Alle werkgevers en  werknemers (inclusief studenten en extra’s) in pc 302 en werkzoekenden die minder dan één jaar geleden in de horecasector hebben gewerkt kunnen eraan deelnemen. U hoeft zelfs geen lid te zijn van een beroepsfederatie om de opleidingen te volgen.

Deelname is gratis omdat een deel van de patronale RSZ-bijdragen in pc 302 wordt doorgestort naar het sectorfonds voor de horeca dat daarvan een deel besteedt aan werknemersopleidingen en andere vormingsinitiatieven.

Na afloop van de opleiding ontvangt de deelnemer een getuigschrift. Werknemers met een mentorgetuigschrift openen in vele gevallen ook het recht op de RSZ-vermindering voor mentors.

De kalender met de eerstvolgende opleidingen vindt u op de website van Horeca Forma.

Lees ook:

Zelf een duale werkleerplek aanbieden?

Start het nieuwe schooljaar met eel leerling uit het duaal leren.

]]>
<![CDATA[Vlaams opleidingskrediet hervormd]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vlaams-opleidingskrediet-hervormd Thu, 29 Aug 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vlaams-opleidingskrediet-hervormd Niet alleen het educatief verlof – excuus: opleidingsverlof – wijzigde per 1 september, ook de Vlaamse aanmoedigingspremie opleidingskrediet onderging vanaf dit schooljaar enkele wijzigingen.

De “Vlaamse aanmoedigingspremie opleidingskrediet”, de kans is heel groot dat u er nog nooit van hebt gehoord.  De premie is bedoeld voor werknemers die zich grondig willen herscholen door een intensieve opleiding te volgen. Zij kunnen hun loopbaan volledig, halftijds of voor een vijfde onderbreken en ontvangen daarvoor van de Vlaamse overheid een aanmoedigingspremie bovenop de premie voor tijdskrediet van de RVA.

Om de keuze voor een carrièreswitch te stimuleren, wordt deze premie nu verhoogd en uitgebreid tot de volledige duur van de opleiding.

De opleidingen die recht geven op de aanmoedigingspremie zijn afhankelijk van de scholingsgraad van de werknemer. Laag- en middengeschoolde werknemers kunnen zowel voor arbeidsmarktgerichte als voor loopbaangerichte opleidingen opleidingskrediet aanvragen. Hoger opgeleiden kunnen enkel opleidingskrediet aanvragen voor opleidingen in het kader van loopbaanbegeleiding. De opleidingen moet in elk geval aan de RVA-voorwaarden voor tijdskrediet met motief opleiding voldoen.

Het bedrag van de premie bedraagt max. 566,62 euro bruto per maand. Voor alleenstaanden kan daar nog 44,32 euro bovenop komen. De premie loopt zolang het tijdskrediet motief opleiding duurt.

Om van opleidingskrediet te kunnen gebruik maken is voortaan niet langer een sector-of bedrijfsakkoord vereist.

Nieuw vanaf dit schooljaar is tenslotte de mogelijkheid om opleidingskrediet aan te vragen voor 1/5 onderbrekingen.

Lees ook:
Terug naar school met het Vlaams opleidingsverlof]]>
<![CDATA[Zelf een duale werkleerplek aanbieden?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/zelf-een-duale-werkleerplek-aanbieden Thu, 29 Aug 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/zelf-een-duale-werkleerplek-aanbieden In een eerdere nieuwsbrief lieten we u kennismaken met het duaal leren. Hebt u intussen zin gekregen om zelf een leerling uit het duaal leren in uw onderneming op te leiden, dan kan u een erkenningsprocedure opstarten als werkleerplek. Dat klinkt gewichtig, maar laat u hier vooral niet door afschrikken.

Om in aanmerking te komen als werkleerplek, zal uw onderneming eerst en vooral aan een aantal erkenningsvoorwaarden moeten voldoen:

 • Zo moet uw onderneming over voldoende financiële draagkracht beschikken zodat de leerling zijn opleiding, die vaak toch over meerdere jaren loopt, in uw onderneming ook kan voleindigen.
 • Uw onderneming mag geen arbeidsrechtelijke of RSZ-veroordelingen hebben opgelopen.
 • Uw onderneming is voldoende uitgerust en georganiseerd om de opleiding volgens het opleidingsplan van de school te laten verlopen.

Daarnaast is het belangrijk dat u één of meerdere mentoren aanduidt binnen uw onderneming, die instaan voor de opleiding en begeleiding van de leerling op de werkplek. Dat kan u zijn als zaakvoerder, maar net zo goed een werknemer. In dat laatste geval kan u zelfs nog genieten van een bijkomende RSZ-korting.

De mentor moet, naast van onberispelijk gedrag, minstens 25 jaar zijn en minstens vijf jaar praktijkervaring hebben. Met een bewijs van vooropleiding in het beroep kan van beide voorwaarde nog worden afgeweken. Sinds 1 september 2017 moet de mentor van een leerling OAO in pc 302 ook verplicht binnen de zes maanden de tweedaagse opleiding “Word leermeester in de horeca” volgen. Vanaf dit jaar moeten ook mentoren uit andere sectoren zo’n korte opleiding volgen.

De erkenning kan u in enkele klikken aanvragen via het digitale loket app.werkplekduaal.be. Zorg ervoor dat u alle nodige gegevens bij de hand hebt zoals uw ondernemings- en vestigingsnummer, e-ID, kaartlezer en pincode, naam en rijksregisternummer van de mentor(en) en de juiste naam van de opleiding waarvoor u een erkenning wil aanvragen. Horeca-ondernemingen hebben eveneens een digitale versie van het RSZ-attest nodig en een uittreksel uit het strafregister model 2 op naam van de mentor(en).

Lijkt u dit toch net iets te ingewikkeld, dan kan u uw erkenningsaanvraag ook laten indienen door een trajectbegeleider van de betrokken school of een werkplekbegeleider van Syntra.

Binnen de 14 dagen na het indienen van uw erkenningsaanvraag zal hierover een beslissing worden genomen waarvan u per mail in kennis wordt gesteld. Pas daarna kan u een overeenkomst met een leerling afsluiten. De erkenning is vijf jaar geldig.

Lees ook:

Start het nieuwe schooljaar met een leerling uit het duaal leren]]>
<![CDATA[Leer alles over slim verlonen in Gent op 26 september]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/leer-alles-over-slim-verlonen-in-gent-op-26-september Thu, 29 Aug 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/leer-alles-over-slim-verlonen-in-gent-op-26-september Meer dan een derde van uw omzet gaat naar uw personeel en toch hebben veel werkgevers nog nooit echt de tijd genomen om zich de arbeidswetgeving eigen te maken. Meestal omdat ze te ingewikkeld werd uitgelegd of omdat de meeste opleidingen erg duur zijn. Horecafocus doet het anders. Kom op 26 september naar onze opleiding “Slim verlonen” in Gent.

Sinds de invoering van de witte kassa is de horeca-ondernemer op zoek naar manieren om zijn zaak rendabel te houden. Onze opleiding "slim verlonen" kan u hierbij helpen. Niet de zoveelste droge opsomming, maar in drie uur leert u alles wat u altijd al wilde weten maar nooit durfde te vragen over lonen en loonoptimalisatie. Met tal van voorbeelden en praktische tips, op maat van de horeca-ondernemer.

 • Wat is loon?
 • Hoe houdt u uw lonen betaalbaar in horeca 2.0?
 • Welke alternatieve vormen van verloning bestaan er en welke zijn nuttig?
 • Wat is een realistisch loon?
 • Een intern loonbeleid, hoe begint u eraan?

In een drie uur durende opleiding geeft Horecafocus u een antwoord op al deze en nog veel meer vragen.

Schrijf  u daarom meteen in voor de sessie "Slim verlonen" op donderdag 26 september van 9u00 tot 12u00 in Gent. (Hélène Dutrieulaan 10/301, Sint-Denijs-Westrem)


Prijs
200 euro per deelnemer excl. BTW.
Inschrijven via info@horecafocus.be]]>
<![CDATA[Terug naar school met het Vlaams opleidingsverlof]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/terug-naar-school-met-het-vlaams-opleidingsverlof Thu, 29 Aug 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/terug-naar-school-met-het-vlaams-opleidingsverlof Vanaf 1 september 2019 vervangt het “Vlaams opleidingsverlof” in Vlaanderen het bestaande stelsel van educatief verlof. Wat verandert er precies?

Werknemers die een opleiding volgen kunnen onder bepaalde voorwaarden betaald vrijaf krijgen bij hun werkgever om de lessen bij te wonen en examens af te leggen.  De mogelijkheden en voorwaarden waren geregeld in het stelsel van educatief verlof. Zo moest het gaan om algemene, beroeps- of taalopleidingen van minimaal 32 uur in een erkende opleidingsinstelling, waarvoor de werknemer maximaal 180 uur verlof kon krijgen op voorwaarde dat hij of zij regelmatig de lessen bijwoonde.

In 2014 werd het educatief verlof overgedragen aan de gewesten en vanaf dit schooljaar voert Vlaanderen hiervoor eigen regels in. De Vlaamse regels, die op vele vlakken strenger zijn dan de oude, federale regels, hebben betrekking op alle werknemers uit de privésector die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid gelegen in het Vlaams gewest.

Zo komt men niet meer in aanmerking voor opleidingsverlof inden men in september van het schooljaar of in de maand waarin de opleiding start minder dan 50% is tewerkgesteld. Daarbij komt nog een bijkomende beperking dat deeltijders met een vast rooster slechts opleidingsverlof kunnen opnemen voor de lesuren of examens die samenvallen met hun arbeidstijd.

Ook in de opleidingen die recht geven op Vlaams opleidingsverlof is gesnoeid. Zo komen enkel nog arbeidsmarkt- of loopbaangerichte opleidingen in aanmerking. Welke opleidingen dat precies zijn kan u raadplegen op de Vlaamse opleidingsdatabank. De opleidingen moeten nog steeds minstens 32 lestijden duren of een waarde hebben van minstens 3 studiepunten.

De duur van het opleidingsverlof werd teruggebracht tot maximum 125 uur per schooljaar. Voor deeltijders wordt dit aantal geproratiseerd op basis van het tewerkstellingspercentage in september. Per type opleiding of examen werd een specifiek aantal uren vastgesteld. Voor de berekening van het exacte aantal uren Vlaams opleidingsverlof waarop een werknemer recht heeft, kan u gebruik maken van een online simulator. Voor deze uren opleidingsverlof heeft de werknemer recht op doorbetaling van zijn loon, beperkt tot maximaal €2.928 per maand. Van werknemers die ten onrechte opleidingsverlof opnamen, kan de werkgever het loon terugeisen.

Werknemers die recht hebben op Vlaams opleidingsverlof moeten hiervoor een aanvraag indienen bij de werkgever. Die aanvraag moet vergezeld zijn van een “attest van inschrijving”. De aanvraag dient ten laatste op 31 oktober van elk schooljaar te gebeuren of binnen de 15 dagen na inschrijving of na verandering van werkgever. Elk kwartaal zal de werknemer bovendien een getuigschrift van regelmatige inschrijving moeten voorleggen. Bij het inplannen van het opleidingsverlof moet rekening gehouden worden met algemene planningen en verlofafspraken. Het verlof kan ten vroegste worden opgenomen vanaf één dag voor aanvang van de opleiding tot twee dagen na afloop van de laatste les of het laatste examen.

Een deel van het betaalde loon voor de uren opleidingsverlof kan door de werkgever worden gerecupereerd via het WSE-loket (Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid). De werkgever moet deze terugbetaling binnen de drie maanden na de start van de opleiding aanvragen. De terugbetaling is wel beperkt tot €21,30 per goedgekeurd uur.
]]>
<![CDATA[Start het nieuwe schooljaar met een leerling uit het duaal leren]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/start-het-nieuwe-schooljaar-met-een-leerling-uit-het-duaal-leren Thu, 29 Aug 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/start-het-nieuwe-schooljaar-met-een-leerling-uit-het-duaal-leren Duaal leren is een relatief nieuwe leervorm waarbij de leerling het leren op school combineert met het leren op een reële werkplek. Leerlingen die anders uit de boot dreigen te vallen, krijgen op deze manier de kans om een diploma te behalen dat gelijkwaardig is aan het voltijds secundair onderwijs. Maar ook voor de ondernemingen die deze leerlingen willen begeleiden zijn er tal van voordelen.

Sinds de Vlaamse regering in 2015 besloot om voluit de kaart te trekken van het duaal leren is deze nieuwe leervorm goed op weg om zich een vaste plaats te verwerven naast de bestaande klassieke opleidingen in het voltijds secundair onderwijs. Duaal leren is een geïntegreerd traject waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen. Jongeren krijgen hierbij de kans om, naast vaktechnische competenties, een aantal algemene vaardigheden aan te leren die hen later goed van pas komen, waardoor ze beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt en na hun studies makkelijker een job kunnen vinden.

In het stelsel van duaal leren is de werkgever natuurlijk een onmisbare schakel. Een werkleerplek ter beschikking stellen heeft dan ook tal van voordelen. Het vinden van potentiële werknemers is er daar natuurlijk één van, net zoals het versterken van de leercultuur binnen de onderneming. Maar er zijn ook financiële incentives. Zo betaalt u een leerling geen loon, maar een beperkte leervergoeding en kan u in vele gevallen ook aanspraak maken op een doelgroepvermindering voor jongere werknemers, een stagebonus of een mentorkorting.

Een leerwerkplek aanbieden is eenvoudig, maar u zal wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Zo zal u als onderneming eerst een erkenning moeten aanvragen. Dat doet u vóór u afspraken maakt met een school of een leerling. U zal ook een mentor moeten aanduiden die instaat voor de opleiding en begeleiding van de leerling op de werkplek. En u zal de engagementen moeten nakomen die verbonden zijn aan het afsluiten van een overeenkomst. Meer daarover in een volgende post.

Leerlingen die in aanmerking komen voor uw bedrijf zoeken vervolgens samen met een trajectbegeleider een gepast bedrijf. Hoeveel dagen of uren per week de leerling op de werkplek doorbrengt, hangt af van de studierichting en van de overeenkomst die u afsluit. Indien de leerling gemiddeld 20 uur per week of meer werkt moet u met hem of haar een zogenaamde Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) afsluiten, die het vroegere leercontract vervangt. In dat geval betaalt u een maandelijkse leervergoeding van maximum 549,90 euro per maand.

Momenteel bestaan er in het stelsel van duaal leren al verschillende horeca-gerichte opleidingen zoals grootkeuken, catering, hotelreceptionist, kok en een speciale opleiding fastfood.

Meer informatie over duaal leren vindt u op de website van Syntra dat als regisseur tussen de verschillende partners optreedt.  ]]>
<![CDATA[Nog studenten aan het werk zetten? Kijk eerst hun contingent na.]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nog-studenten-aan-het-werk-zetten-kijk-eerst-hun-contingent-na Thu, 29 Aug 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nog-studenten-aan-het-werk-zetten-kijk-eerst-hun-contingent-na Nu de zomervakantie naar zijn einde loopt, hebben heel wat studenten al een flink deel van hun 475 “goedkope” arbeidsuren opgesoupeerd. Wilt u hen ook in de volgende maanden nog tewerkstellen, check dan best eerst hun contingent. Het kostenplaatje voor uren buiten het contingent ligt immers een pak hoger.

Op studentarbeid betaalt u als werkgever slechts 5,42% RSZ-bijdragen. Een immens verschil met de ruim 30% (op 108% van het brutoloon) die u voor normale arbeid betaalt. Deze voordelige regeling is wel bepekt tot 475 arbeidsuren per jaar per student, het zogenaamde “contingent”. Voor elk uur boven dit contingent gelden de normale RSZ-tarieven, zowel voor u als voor de student zelf. U houdt de contingenten van uw studenten dus best goed in de gaten, zeker nu er alweer tweederde van het jaar voorbij is. Bovendien bent u wellicht niet de enige die van dit contingent gebruik maakt, de 475 uur gelden immers niet alleen voor u, maar over alle werkgevers heen.

Hoe checkt u dit contingent? Op de site studentatwork.be of de app student@work kan de student een attest afdrukken. Hierop staat niet enkel het resterende aantal uren van zijn contingent, maar ook een code waarmee u als werkgever, gedurende drie maanden, kan inloggen op de teller van de student.

Ook in Dimona krijgt u een melding wanneer u de student aangeeft zodra de 475 uren overschreden dreigen te worden. Dimona vertelt u zelfs hoeveel uren u boven het contingent dreigt uit te komen. De waarschuwing zal u echter niet verhinderen om toch (dure) uren buiten het contingent te plannen. Opletten dus.

Het is mogelijk dat de tellers op het attest en in Dimona niet overeenstemmen met de werkelijke prestaties van de student. De tellers houden namelijk rekening met de uren die in Dimona werden gereserveerd. Misschien reserveerde u, of een andere werkgever, al uren voor de toekomst. Strikt genomen mag dit enkel als er op het ogenblik van de reservatie ook een studentencontract werd opgemaakt én ondertekend. Het kan ook zijn dat er in het verleden meer uren werden ingegeven dan er werkelijk werden gepresteerd, bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte of omdat het minder druk was dan voorzien. Die uren zullen eerst moeten worden gecorrigeerd in dimona door de werkgever die ze reserveerde alvorens u nieuwe studentenuren aan het lage RSZ-tarief kan inplannen.

Lees ook:

Een student vast aanwerven? Toch best even opletten

Welke uren tellen mee voor de 475 studenten-uren?

]]>
<![CDATA[Een student vast aanwerven? Toch best even opletten!]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-student-vast-aanwerven-toch-best-even-opletten Thu, 29 Aug 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-student-vast-aanwerven-toch-best-even-opletten Kan u een jongere die in juni afstudeerde nog steeds als jobstudent laten werken? En waar moet u op letten als u de student nadien vast in dienst neemt?

Een jongere die zijn studies beëindigt komt in principe niet meer in aanmerking voor een studentenjob. Daarop bestaat echter één uitzondering. Wie afstudeert in juni, kan wel nog gedurende de hele zomer, tot en met 30 september, als student aan de slag. Zelfs als hij of zij zich intussen al bij de VDAB zou inschrijven als werkzoekende. Zolang het studentencontingent van 475 uren nog niet is uitgeput, blijft de jongere zelfs genieten van het voordelige RSZ-tarief van 5,42% langs werkgeverskant en 2,71% aan werknemerszijde.

Wilt u de jongere na afloop van zijn studentenjob meteen een vast contract geven, dan moet u wel oppassen. De vakantiejob mag namelijk geen verdoken proefperiode zijn voor een vaste job. En ook al was dat aanvankelijk niet uw intentie, toch zal de RSZ dit vrij ruim interpreteren. Zodra de vaste tewerkstelling “sociaal gezien de kenmerken heeft van het studentenwerk”, zal de RSZ beide contracten als éénzelfde job beschouwen en zullen zowel u als de student ook op het loon voor de studentenjob retroactief de gewone RSZ-bijdragen moeten betalen!

Tenzij de vaste job duidelijk verschilt van de studentenjob (een duidelijk andere functie, een ander takenpakket, een verschillend aantal uren, een andere plaats van tewerkstelling, enz…), laat u dus best enkele weken tussen de studentenjob en de vaste aanwerving.

Lees ook:

Nog studenten aan het werk zetten? Kijk eerst hun contingent na!

Moet u een zieke jobstudent loon betalen?
]]>
<![CDATA[Hoe stelt u een geldige ontslagbrief op?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoe-stelt-u-een-geldige-ontslagbrief-op Wed, 31 Jul 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoe-stelt-u-een-geldige-ontslagbrief-op Waar moet u op letten wanneer u een ontslagbrief verstuurt? Wat moet er zeker in staan? Wanneer verstuurt u de brief? Moet de brief aangetekend de deur uit, of mag u hem ook gewoon aan uw werknemer overhandigen?

Om correct op deze vragen te kunnen antwoorden, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen een verbreking en een opzegging. Een werknemer ontslaan – speciale gevallen als de dringende reden of de medische overmacht buiten beschouwing gelaten – kan immers op twee verschillende manieren. Bij een verbreking maakt u onmiddellijk een einde aan een arbeidsovereenkomst en betaalt u uw werknemer een verbrekingsvergoeding uit. Van een opzegging is sprake wanneer u uw werknemer een opzeggingstermijn laat presteren.

Verbreking
Wenst u een arbeidsovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, dan hoeft u zich van de vormvereisten weinig aan te trekken, want die worden door de wet niet opgelegd. Verbreken kan u per brief, fax, mail, sms,… of zelfs mondeling. In de praktijk zet u uw beslissing best steeds op papier, waarbij u best elke dubbelzinnigheid vermijdt. Vermeld dus duidelijk dat de arbeidsovereenkomst verbroken wordt met betaling van een compenserende opzegvergoeding vanaf een welbepaalde datum. Die datum mag zelfs in het verleden liggen, maar niet in de toekomst. Daarmee haalt u zich alleen problemen op de hals.

Vermeld ook best de reden van ontslag, want zodra een werknemer minstens zes maanden bij u in dienst is, kan hij die nadien toch bij u opvragen.

De brief aangetekend verzenden is niet nodig, maar wel het duidelijkste bewijs. Een correcte, formele brief is bovendien ook de meest respectvolle manier om een samenwerking stop te zetten.

Opzeg
Aan een opzegbrief worden wel een aantal specifieke eisen gesteld. Zo moet de brief minstens de volgende vier verplichtingen bevatten:
 • Datum van verzending
 • Begindatum van de opzegtermijn
 • Duur van de opzegtermijn
 • Handtekening van de werkgever of zijn gevolmachtigde

Bovendien moet een opzegbrief altijd per aangetekende brief verzonden worden. In uiterste gevallen kan u ook nog een beroep doen op een deurwaarder.

Een opzegtermijn gaat altijd in op maandag. Vermits een aangetekende brief per definitie pas na drie werkdagen “betekend” wordt - d.w.z. dat de ontvanger pas na drie dagen geacht wordt in kennis gesteld te zijn van de brief – moet u de brief ten laatste op woensdag van de voorgaande week op de post doen. Valt er in die week een feestdag, zelfs nog een dag eerder.]]>
<![CDATA[Het ene doktersattest is het andere niet]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-ene-doktersattest-is-het-andere-niet Wed, 31 Jul 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-ene-doktersattest-is-het-andere-niet Een klant kreeg onlangs een wel zeer eigenaardig doktersattest van een werknemer. Het attest vermeldde letterlijk dat de patiënt beweerde ziek te zijn geweest van … tot …. Moet u  zo’n attest zomaar aanvaarden?

Het attest in kwestie staat bekend als een “dixit-attest”, uit het Latijn: “hij of zij zegde”. De arts verklaart hiermee alleen dat hij die patiënt gezien heeft en dat deze bij hem een verklaring heeft afgelegd, niet dat hij de patiënt onderzocht heeft. Tussen de regels door kan u dus eigenlijk al lezen dat er iets niet klopt.

Zo’n dixit-attest heeft dan ook geen enkele waarde. De afwezigheid van de werknemer is hierdoor niet gedekt, waardoor u hem ook geen gewaarborgd loon hoeft te betalen. Meer nog, u mag de werknemer zelfs als ongewettigd afwezig beschouwen totdat hij u een echt medisch attest bezorgt.

Een dokter die het minder nauw neemt dan zijn collega zou uw werknemer alsnog met terugwerkende kracht zo’n echt attest kunnen uitschrijven. Een arts kan vandaag immers perfect a posteriori attestteren dat een patiënt vorige week ziek was. U kan hier terecht uw twijfels over hebben, veel kan u er niet aan doen. Enkel een controledokter kan het oordeel van een collega teniet doen. Maar daarvoor zal het vaak al te laat zijn omdat het om een ziekte uit het verleden gaat. De arts in kwestie met een beleefd telefoontje wijzen op zijn bedenkelijke praktijken en terloops de Orde der Artsen vermelden zal misschien niet meteen een wijziging van zijn verklaring tot gevolg hebben, maar kan er wel toe leiden dat de arts in de toekomst iets minder lichtzinnig attesten zal uitschrijven.

In het arbeidsrecht bestaat er niettemin rechtspraak die toch iets meer voorbehoud maakt tegenover dit  a posteriori attesteren. Het deel van het attest dat slaat op de periode vóór de datum waarop het werd opgemaakt, wordt daarbij als ongeldig beschouwd. Maar misschien is dit toch ook iets te kort door de bocht. Het kan best zijn dat een werknemer de eerste dag te ziek is om uren in de wachtzaal van de dokter te gaan zitten en een afspraak maken met de huisarts op zulke korte termijn is doorgaans ook niet evident.

Gelukkig hebt u voor laattijdige attesten nog wel een ander vangnet. Hoewel de wet een medisch attest voor werknemers niet verplicht, schrijft zij wel voor dat wanneer de werkgever om zo’n attest vraagt, de werknemer dit binnen de twee werkdagen, te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid, aan de werkgever moet bezorgen. Wanneer het met de post wordt verstuurd, geldt de poststempel als bewijs. Wordt het doktersbriefje u te laat bezorgd, dan hoeft u voor de ziektedagen die vóór deze termijn vallen, geen gewaarborgd loon te betalen.]]>
<![CDATA[Ook lichte arbeidsongevallen kan u best steeds registreren]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-lichte-arbeidsongevallen-kan-u-best-steeds-registreren Wed, 31 Jul 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-lichte-arbeidsongevallen-kan-u-best-steeds-registreren Een werknemer verstuikt zijn voet op weg naar het werk of snijdt zijn vinger aan een gebroken glas. Kleine arbeidsongevallen die zelden werkverlet tot gevolg zullen hebben. Moet u dan toch de moeite nemen om hiervoor alle documenten in te vullen?

Het lijkt misschien overbodig, maar toch is het raadzaam om ook voor zulke schijnbaar onbeduidende arbeidsongevallen de correcte procedures te volgen. Het verplicht aangeven van dergelijke lichte ongevallen hoeft al een tijdje niet meer. Maar wat als die schijnbaar onschuldige kwetsuur na enkele dagen of weken verergert? Dan wordt het vaak moeilijk om het ongeval alsnog als arbeidsongeval te laten erkennen. Net voor zulke lichte arbeidsongevallen bestaat sinds enkele jaren een speciale aangifteprocedure.

Een "licht" arbeidsongeval is een ongeval dat geen loonverlies en geen werkonderbreking tot gevolg heeft en waarbij eventueel ter plaatse kleine medische zorgen werden toegediend.

Voor dergelijke lichte arbeidsongevallen bent u vrijgesteld van aangifteplicht op twee voorwaarden:

 • U registreert het ongeval in uw "register van interventies in het kader van eerste hulp", zodat er steeds een spoor van terug te vinden is voor het geval u het ongeval later toch nog zou willen aangeven.

 • U neemt de lichte ongevallen op in het verplichte jaarlijkse verslag van de interne dienst (bij kleine werkgevers is dat meestal de zaakvoerder zelf).

Het kan geen kwaad om uw registratie meteen ook naar uw makelaar te mailen, het is een kleine moeite en zo kan u achteraf heel wat discussie vermijden.]]>
<![CDATA[Welke uren tellen mee voor de 475 studentenuren?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/welke-uren-tellen-mee-voor-de-475-studentenuren Thu, 18 Jul 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/welke-uren-tellen-mee-voor-de-475-studentenuren Per kalenderjaar beschikt een student over 475 uur waarbinnen hij of zij aan goedkoop RSZ-tarief  studentenarbeid kan verrichten, het zgn. “contingent”. Maar welke uren tellen hierin mee en welke niet?

Elke student heeft jaarlijks een contingent van 475 uur waarin hij minder sociale bijdragen betaalt dan een gewone werknemer, nl. 2,71% i.p.v. 13,07%. Ook de werkgever betaalt met 5,42% op die uren een pak minder bijdragen dan normaal. Vanaf het 476ste uur gelden de normale tarieven.

Die 475 uren mogen doorheen het hele jaar gebruikt worden en zijn dus niet enkel beperkt tot de vakantieperiodes, zolang ze maar buiten de uren vallen waarop de student op school verwacht wordt.

In tegenstelling tot het oude systeem, enkele jaren geleden, toen ook alle betaalde afwezigheidsdagen meetelden, worden enkel de werkelijk gepresteerde dagen nog aangerekend op het contingent.

Dat wil echter niet zeggen dat studenten geen recht meer hebben op feestdagen en in bepaalde gevallen op gewaarborgd loon voor ziekte. Daaraan is niets veranderd. Deze uren zijn enkel uit het contingent gehaald.

De uren waar het contingent rekening mee houdt zijn in de eerste plaats de uren die in dimona worden gereserveerd. Van de uren die u in dimona reserveerde, zal enkel u nog gebruik kunnen maken, ook al werkt de student in de tussentijd bij een andere werkgever. Zorg wel dat er tegenover elke reservatie ook een ondertekende studentenovereenkomst staat.
Let er ook op dat het gereserveerde aantal uren overeenstemt met de effectief gepresteerde uren die u doorgeeft aan uw sociaal secretariaat. Verschillen tussen het aantal gereserveerde uren en het aantal berekende uren zet u best zo snel mogelijk recht in Dimona. Er zijn meerdere redenen om uw Dimona-aangifte aan te passen aan de berekende situatie.

Werkte uw student in een bepaald kwartaal minder uren dan er werden gereserveerd, dan loopt u het risico dat u in een later kwartaal geen uren meer zal kunnen reserveren, terwijl de student zijn 475 uren toch nog niet heeft uitgeput. U moet deze uren dus eerst vrijgeven.

Werkte de student meer uren dan er werden gereserveerd, dan loopt u het gevaar dat een andere werkgever de uren onder uw neus wegkaapt omdat hij ze misschien eerder in dimona registreert. De uren die uw sociaal secretariaat uiteindelijk voor u zal berekenen, zullen dan geen goedkope studentenuren zijn, maar dure normale uren. Het kan zelfs gebeuren dat zij dit retroactief moeten rechtzetten!

U bent er dus bij gebaat om uw studentendimona’s steeds up to date te houden. Daarvoor gebruikt u de functie “wijzigigen” in de dimona-toepassing op de RSZ-website. Let wel, doet u uw dimona’s zonder paswoord, dan hebt u hiervoor steeds het dimona-nummer van de oorspronkelijke aangifte nodig. Dat kan redelijk omslachtig zijn en best wat tijd kosten.]]>
<![CDATA[Technische problemen bij uw dimona, wat nu?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/technische-problemen-bij-uw-dimona-wat-nu Thu, 18 Jul 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/technische-problemen-bij-uw-dimona-wat-nu U hebt het vast al eens meegemaakt, u wil een dimona voor een flexi of een extra aangeven die klaar staat om te beginnen en uitgerekend op dat moment laat de dimona-website het afweten. Wat doet u in zo’n geval?

De eerste raad die men u op de dimona-website geeft is om eerst uw browser te updaten of de site eens in een andere browser te openen. Werkt u bijvoorbeeld via Internet Explorer, probeer dan eens een Google Chrome of FireFox. Vaak is het probleem daarmee al van de baan.

De website geeft ook een lijst met FAQ’s over het inloggen op het dimona-portaal en over de mogelijke foutmeldingen die u hierbij kan tegenkomen.

Biedt dit alles nog geen soelaas, dan zal u contact moeten opnemen met de RSZ. Dat doet u op werkdagen tussen 8 en 20 uur telefonisch (02/511.51.51), buiten de kantooruren dient u een formulier in te vullen dat u terugmailt naar dimonafailure@rsg.fgov.be. Houdt u van een vintage-toets, dan kan u het formulier ook faxen (02/509.21.75).

Daarmee is de kous echter niet af. U moet nog steeds uw dimona doorgeven, zodra de website dit opnieuw toelaat. Bij een laattijdige aangifte zal de RSZ nagaan of u het technisch probleem op een correcte manier signaleerde. Vervolgens zullen zij oordelen of uw probleem deze laattijdigheid rechtvaardigde. Niet elk technisch probleem rechtvaardigt automatisch een laattijdige aangifte.]]>
<![CDATA[Alternerende opleiding en studentenarbeid bij dezelfde werkgever]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/alternerende-opleiding-en-studentenarbeid-bij-dezelfde-werkgever Thu, 18 Jul 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/alternerende-opleiding-en-studentenarbeid-bij-dezelfde-werkgever Jongeren die bij u een alternerende opleiding volgen, kunnen tijdens de maanden juli en augustus bij u ook als student aan de slag. Dat kon u enkele weken geleden al in onze nieuwsbrief lezen. Maar hoe gaat dat praktisch in zijn werk?

Jongeren met een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) combineren hun schoolse opleiding met een praktijkopleiding van 20 uur of meer op de werkvloer. Op basis van die prestaties bouwen ze, net als een gewone werknemer, betaalde vakantie op. Daarnaast hebben ze ook nog 20 onbetaalde vakantiedagen.

Net zoals elke andere student, mag ook een OAO-leerling enkel vakantiewerk verrichten op de dagen waarop hij geen les moet volgen of, in dit geval, op de werkvloer aanwezig moet zijn.  Wil hij dat vakantiewerk doen bij de werkgever waar hij ook zijn praktijkopleiding volgt, dan komt daar nog als voorwaarde bij dat dit in principe enkel op de 20 onbetaalde vakantiedagen kan. In samenspraak met de school kunnen daar eventueel nog een aantal toegestane afwezigheidsdagen bijkomen.

Tijdens de uitvoering van de studentenjob wordt de leerovereenkomst geschorst, maar het contract blijft wel gewoon doorlopen. Toch zal u de jongere in dimona even uit dienst moeten zetten voor zijn leerovereenkomst, anders zal het niet lukken om hem als student aan te geven. Na afloop van de studentenovereenkomst zet u de jongere voor zijn leerovereenkomst terug in dienst in dimona. Vergeet ook niet om voor de periode als jobstudent een studentenovereenkomst op te maken.]]>
<![CDATA[Dronken op het werk, wat kan u doen?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/dronken-op-het-werk-wat-kan-u-doen Tue, 09 Jul 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/dronken-op-het-werk-wat-kan-u-doen Werknemers die te diep in het glas kijken, in de horeca komt het helaas wel eens voor. Het verhaal van de kat en de melk zeg maar. Of van het bier en de wijn in dit geval. Hoewel dit niet altijd een probleem hoeft te zijn, doet u er goed aan om hierrond duidelijke afspraken te maken. En als het dan toch uit de hand loopt, welke maatregelen kan u in zulke gevallen nemen?

Personen met een alcohol- of drugsverslaving zijn geen eenvoudige problematiek, zeker niet wanneer het om één van uw werknemers gaat. Overmatig gebruik, of het in de vrije tijd gebeurt dan wel op het werkvloer, heeft vroeg of laat een weerslag op de werksituatie. Ziekteverzuim, afnemende prestaties, conflicten met uzelf of met collega’s, spanningen, tot zelfs diefstal en geweld.

Dat het vaak zover komt heeft alles te maken met de moeilijkheid om de problematiek te onderkennen. De verslaafde weet het vaak goed te verbergen, de omgeving, zeker in een context waar dagdagelijks met alcohol wordt omgegaan, minimaliseert zeer lang.

Toch is het, ook in schijnbaar lossere omgevingen zoals horecazaken, aangeraden om duidelijke regels op te stellen van wat kan en wat niet kan. En dan nog zal het vaak heel moeilijk zijn om doeltreffende maatregelen te nemen.

Een eerste moeilijkheid begint al bij de vaststelling. Als werkgever bent u bevoegd om te oordelen of een werknemer al dan niet in staat is om zijn werk naar behoren uit te voeren. Maar die vaststelling is geen eenvoudige zaak. Een alcoholadem kan een indicatie zijn, maar het is niet omdat iemand gedronken heeft, dat hij ook dronken is en zijn werk niet meer naar behoren kan doen. Lopen over een rechte lijn of andere eenvoudige psychomotorische tests, spreken met een dubbele tong, een wazige blik of getuigenissen zijn bijkomende, maar nog steeds geen voldoende aanwijzingen. De enige afdoende tests voor alcohol- en drugsintoxicatie, zoals urinecontroles en bloedafnames, mag u zelf niet afnemen of opleggen. Een eenvoudige ademtest kan wel, op voorwaarde dat u die in uw arbeidsreglement voorziet. Het zal dus vaak op een welles-nietes-spelletje uitdraaien. Probeer daarom best om uw vaststellingen op papier te zetten en meteen door de werknemer te laten tekenen. Noteer ook getuigenverklaringen van collega’s of klanten.

Eens deze vaststelling gebeurd is, mag u de onder invloed bevonden werknemer in principe wegens arbeidsongeschiktheid naar huis sturen. Zorg daarbij wel best voor vervoer, want u zou wel eens mede aansprakelijk gesteld kunnen worden als hij onderweg voor nog meer brokken zorgt. Brengt de werknemer nadien een doktersbriefje binnen voor zijn afwezigheid - dronkenschap is immers een reden voor medische arbeidsongeschiktheid – dan zou u de afwezigheid in principe zelfs moeten betalen. In het andere geval geeft u de afwezigheid best als ongewettigd door op de loonbrief. Wij raden ook aan om de feiten in een brief of mail te bevestigen.

Voor veel werkgevers is dit het moment waarop een einde komt aan vaak jarenlang oogluikend toestaan en voor het eerst aan ontslag wordt gedacht. De werknemer voor deze feiten ontslaan is echter niet zo eenvoudig. Alcohol- en drugsverslaving zitten in het hoekje van de medische redenen en daar moet men in een ontslagdossier steeds extra voorzichtig mee zijn. Een ontslag louter op basis van een vermeende of vastgestelde verslaving is niet zonder risico. Zeker als uw werknemer zijn werk doorgaans naar behoren uitvoert en er geen klachten zijn van collega's of klanten, wordt het erg moeilijk.

Anders wordt het wanneer de dronken werknemer fysiek of verbaal agressief zou worden tegen klanten, collega's of uzelf. Wat ook vaak voorkomt is dat de werknemer zich in dergelijke gevallen tegoed doet aan de drankvoorraad van de zaak. In dat geval kan het om diefstal gaan, wat net als geweld aanleiding kan zijn voor een ontslag om dringende reden.

Zet daarom best zeer duidelijke regels rond drankgebruik in uw arbeidsreglement. Dat kan gaan van een verbod op alcoholgebruik tijdens de werkuren, tot duidelijke procedures voor of zelfs een verbod op het gebruik van de voorraden van de zaak.

Ook de procedure en sancties die u wenst toe te passen in geval van dronkenschap moeten in uw arbeidsreglement staan. Sinds 2009 zou dat een bijlage rond alcohol- en drugspreventie moeten bevatten. Meestal is dat de standaardversie van cao 100. Deze cao voorziet onder andere in het aanbieden van begeleiding door uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Wordt u geconfronteerd met alcoholmisbruik binnen uw onderneming, verwijs uw werknemer dan schriftelijk door naar deze dienst en zet er ook een deadline op. Mocht er ooit sprake zijn van ontslag, dan kan u tenminste aantonen dat u uw werknemer hebt trachten te helpen. En wanneer de werknemer na meerdere verwittigingen weigert om op de aangeboden hulp in te gaan, kan dat ook een voldoende reden vormen voor ontslag. ]]>
<![CDATA[Moet u een zieke jobstudent loon betalen?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/moet-u-een-zieke-jobstudent-loon-betalen Tue, 09 Jul 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/moet-u-een-zieke-jobstudent-loon-betalen Als uw jobstudent ziek wordt of het slachtoffer is van een arbeidsongeval, loopt u dan het risico dat u een volledige maand zal moeten betalen voor iemand die u nauwelijks hebt gezien?

Studenten vallen net als gewone werknemers onder de Arbeidsovereenkomstenwet. Dat wil zeggen dat zij eveneens recht hebben op 30 kalenderdagen gewaarborgd loon wanneer ze arbeidsongeschikt zijn. In de praktijk zal u echter zelden betalen voor een zieke student. Dat komt omdat aan dat gewaarborgd loon ook een anciënniteitsvoorwaarde is gekoppeld, die verschilt naargelang het gaat om een arbeider of een bediende.

De student-arbeider
De student-arbeider heeft pas recht op loon voor zijn ziektedagen als hij op het moment van zijn ziekte minstens één maand ononderbroken bij u in dienst was. Hierbij kijken we naar de arbeidsovereenkomst, niet naar de effectieve prestaties, die zeker in een sector als de horeca nogal kunnen fluctueren. Eens die maand anciënniteit bereikt, betaalt u de student-arbeider tijdens de eerste 7 kalenderdagen ziekte zijn volledige loon, in de tweede week zakt dat het brutoloon tot 85,88%, vanaf week drie tot 25,88%.

De student bediende
Voor de student-bediende is de duur van de studentenovereenkomst van belang. Voor studentenovereenkomsten van minder dan drie maanden of tijdens de driedaagse proefperiode volgt u de arbeidersregeling. Voor de student-bediende met een arbeidsovereenkomst van minstens drie maanden, wat al niet zo vaak zal voorkomen, geldt er geen anciënniteitsvoorwaarde en betaalt u vanaf de eerste ziektedag en gedurende de volledige periode van maximaal 30 kalenderdagen 100% gewaarborgd loon.

Ziekte-uren worden niet aangerekend op het contingent van 475 uren, noch de onbetaalde, noch de betaalde.

In tegenstelling tot een gewone werknemer kan een student niet terugvallen op de mutualiteit voor een vervangingsinkomen. Een student is immers via zijn ouders en niet zelf sociaal verzekerd.

Arbeidsongeval
Voor arbeidsongevallen ligt het iets anders. Daar geldt geen anciënniteitsvoorwaarde en betaalt u vanaf dag één gewaarborgd loon gedurende maximaal 30 kalenderdagen. Hier kan het dus wel gebeuren dat u een volledige maand loon betaalt aan een student die u nooit hebt gezien.

Verplichtingen
De student zal zich net als uw andere werknemers moeten houden aan de ziekteroutines die in uw bedrijf van kracht zijn. Denk daarbij aan de wijze en het tijdstip van verwittigen en het afleveren van een medisch attest als u daar om vraagt. Die verplichtingen noteert u best in uw arbeidsreglement. Vergeet dus zeker niet om al uw studenten een exemplaar van het arbeidsreglement te overhandigen. Daarnaast mag u ook een student in geval van twijfel laten onderzoeken door de controlearts, al heeft dat in de meeste gevallen wellicht weinig zin als u toch geen gewaarborgd loon hoeft te betalen.]]>
<![CDATA[No more monkey business]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/no-more-monkey-business Tue, 09 Jul 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/no-more-monkey-business AAPI is uw persoonlijke digitale butler die met kennis van zaken, proactief én in real time advies geeft over de kosten (personeel, F&B, vaste kosten) en het netto rendement van uw horecazaak, maar u ook helpt bij het beheren en plannen van uw personeel.

Bent u al lang op zoek naar een digitaal dashboard waarop alle relevante informatie wordt samengebracht in één overzichtelijke online rapportage? Maak kennis met AAPI en ontdek de meerwaarde in tijd, geld en energie die deze applicatie u kan bieden.

Razendsnel vaste en flexibele medewerkers plannen.
Snel en foutloos nieuwe werknemers toevoegen.
Automatisch dimona's versturen vanuit uw planning.
Contracten en werkroosters beheren vanop uw smartphone.
Automatische loonberekening vanuit uw tijdsregistratie.
Loonkostprognose.
Beheer van omzet, rendement, food- en andere kosten... 

Ontdek alle features van AAPI in de eerste aflevering van het AAPI-Magazine en op www.aapi.be.

Wilt u zo snel mogelijk genieten van de vele voordelen van aapi? Vanaf nu kan u pre-boarden!]]>
<![CDATA[Sanctie voor werkgevers die deeltijders geen bijkomende uren geven]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sanctie-voor-werkgevers-die-deeltijders-geen-bijkomende-uren-geven Tue, 02 Jul 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/sanctie-voor-werkgevers-die-deeltijders-geen-bijkomende-uren-geven Deeltijdse werknemers die daar om vragen moeten voorrang krijgen wanneer er een post met meer uren vrij komt. Ontvangen deze deeltijders ook een inkomensgarantie-uitkering, dan zal u een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen wanneer u deze verplichting niet nakomt. Tot zover niets nieuws. Wel nieuw is dat de concrete procedure van hoe u dit moet doen onlangs in een KB werd gepubliceerd. Wat meteen ook de weg effent voor het innen van de bijdragen.

Een deeltijdse werknemer krijgt voorrang zodra er een voltijdse job of een deeltijdse job met meer uren vrijkomt wanneer hij of zij hier schriftelijk om verzoekt. Natuurlijk gaat het enkel om jobs waarvoor de werknemer in aanmerking komt of over de juiste kwalificaties beschikt. Die verplichting bestaat al 30 jaar.

Sinds vorig jaar zijn deeltijdse werknemers die een inkomensgarantie-uitkering (IGU) ontvangen zelfs verplicht om die aanvraag in te dienen. Dat is nog wel logisch omdat het hier gaat om onvrijwillig deeltijdse werknemers waarvoor u (of uw sociaal secretariaat) maandelijks een C131-document aflevert waarmee zij van de RVA een werkloosheidsuitkering bovenop hun loon ontvangen.

Gaat u niet in op het verzoek, dan loopt u het risico hiervoor bestraft te worden met een “responsabiliseringsbijdrage”. Deze boete geldt enkel voor IGU-ers, niet voor andere deeltijders. Ook dat was vorig jaar al bepaald, alleen op de concrete procedure was het nog even wachten. Die is inmiddels verschenen en ze bestaat uit zes stappen.

1. De werknemer moet een schriftelijke aanvraag doen bij de werkgever dat hij vragende partij is om bijkomende uren te presteren zodra die vrijkomen. Voor werknemers aangeworven vanaf 1 januari 2018 mag u zonder deze aanvraag niet langer een C131 afleveren.

2. U dient de ontvangst van deze aanvraag schriftelijk te bevestigen.

3. Zodra er binnen uw bedrijf een functie vrijkomt met meer uren, waarvoor de betrokken werknemer in aanmerking komt en dit voor minstens 1 maand of voor onbepaalde duur, dan dient u uw werknemer hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Binnen de maand die ingaat op de dag volgend op de dag waarop de functie vacant wordt en dit steeds met ontvangstbewijs. Uw mededeling moet bovendien een aantal verplichte gegevens bevatten zoals een functiebeschrijving, de duur van de overeenkomst, het aantal uren en uurrooster en de termijn waarbinnen de werknemer moet reageren.

4. De werknemer zal op uw aanbod moeten reageren binnen een termijn die u zelf bepaalt, maar die niet korter mag zijn dan 1 week en niet langer dan 1 maand.

5. Gaat de werknemer op uw aanbod in, dan zal u hem of haar de job ook daadwerkelijk moeten aanbieden. Gaat de werknemer er niet op in, dan zal u dit moeten melden bij de RVA.

6. Alle bewijzen (de aanvraag van de werknemer, uw ontvangstbevestiging, uw aanbieding van een vacature en een eventuele weigering van de werknemer) moet u gedurende liefst 7 jaar bijhouden.

Werkgevers die zich niet aan deze procedure houden zullen beboet worden met een responsabiliseringsbijdrage van 25 euro per deeltijdse werknemer die een IGU ontvangt voor elke maand waarin deze verplichting niet werd nageleefd. Voor het innen van de responsabiliseringsbijdragen zullen RVA en RSZ in de toekomst nauwer gaan samenwerken. Wanneer in de RSZ-aangiften wordt vastgesteld dat het arbeidsvolume in het lopende kwartaal is toegenomen ten opzichte van het gemiddelde arbeidsvolume van de vier voorgaande kwartelen, terwijl de gemiddelde arbeidsduur van werknemers met een IGU niet is gestegen, zal de werkgever hiervoor om een verantwoording worden gevraagd. Wie geen afdoende uitleg kan geven, mag zich aan een bezoek van de inspectie verwachten. Het innen van de bijdrage zal pas plaatsvinden vanaf het tweede kwartaal van 2020, maar er zal wel al vanaf 1 april 2019 worden nagegaan of werkgevers aan hun verplichtingen voldoen.
]]>
<![CDATA[Kilometervergoeding stijgt opnieuw licht vanaf 1 juli]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kilometervergoeding-stijgt-opnieuw-licht-vanaf-1-juli Tue, 02 Jul 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kilometervergoeding-stijgt-opnieuw-licht-vanaf-1-juli Elk jaar op 1 juli wordt de maximale kilometervergoeding voor verplaatsingen met de wagen herbekeken. Net zoals vorig jaar stijgt die vergoeding opnieuw licht.

Wanneer uw werknemers in uw opdracht verplaatsingen maken met de eigen wagen, bromfiets of motorfiets, dan zal u doorgaans de kosten die hieraan verbonden zijn vergoeden. Omdat de werkelijke kosten niet altijd even makkelijk te becijferen zijn, werd hiervoor een forfaitaire bedrag vastgesteld.

Het maximumbedrag van deze forfaitaire kilometervergoeding bedraagt vanaf 1 juli 2019 0,3653 €/kilometer. Tot vorige maand stond dit forfait op 0,3573 €.

Voor terugbetaling van kosten in het kader van beroepsverplaatsingen is dit bedrag vrijgesteld van RSZ en belastingen. Wenst u meer te betalen, dan zal u moeten kunnen aantonen dat de werkelijke kosten inderdaad hoger lagen. Minder betalen dan dit forfait mag natuurlijk ook. Doet uw werknemer meer dan 24.000 km beroepsverplaatsingen per jaar, dan mag u dit forfait in principe niet gebruiken, maar dient u de reële kostprijs in rekening te brengen omdat de fiscus in zulke gevallen vermoedt dat het om verdoken loon gaat.

U mag dit forfait echter eveneens toepassen voor de woon-werkverplaatsingen van uw personeel dat met de wagen komt werken, in plaats van de wettelijk of bij cao voorziene terugbetaling. Hetzelfde bedrag mag, maar hoeft u niet te geven aan werknemers die te voet naar het werk komen.

Op die manier kan u vaak het nettoloon van uw werknemers op een goedkopere manier verhogen. Want ook in dit geval is de vergoeding vrij van RSZ en tot 400 euro per jaar (33,33 euro per maand) vrijgesteld van belastingen, op voorwaarde dat de werknemer ervoor opteert om in zijn belastingaangifte zijn werkelijke beroepskosten niet aan te tonen.

Meer weten over deze en andere vormen van loonoptimalisaties? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte. ]]>
<![CDATA[Alle info over vakantie voor arbeiders via nieuwe toepassing “Mijn vakantierekening”]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/alle-info-over-vakantie-voor-arbeiders-via-nieuwe-toepassing-mijn-vakantierekening Tue, 02 Jul 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/alle-info-over-vakantie-voor-arbeiders-via-nieuwe-toepassing-mijn-vakantierekening Sinds kort kunnen arbeiders online raadplegen op hoeveel vakantiedagen zij recht hebben. De toepassing “Mijn vakantierekening” biedt eenvoudig toegang tot alle gegevens die met vakantie en vakantiegeld te maken hebben.

Het klinkt u wellicht bekend in de oren: u wil uw definitieve vakantieplanning voor dit jaar opmaken, maar de helft van uw arbeiders kan het vakantieattest dat ze enkele maanden geleden van de RJV ontvingen en dat de gegevens over hun vakantierechten bevat niet meer vinden.

Dat probleem is nu opgelost. Voortaan kunnen arbeiders in de beveiligde online toepassing “mijn vakantierekening” snel en eenvoudig alle informatie opvragen over hun vakantiegeld en hun vakantierechten. Inloggen gebeurt met de e-ID, wat wel betekent dat u er als werkgever zelf niet aan kan.

Wat kan een arbeider zoals raadplegen in deze nieuw toepassing?

Ten eerste op hoeveel vakantiedagen men recht heeft. Men kan er ook een vakantie-attest en een fiscale fiche afdrukken die men sowieso nodig heeft voor het invullen van de personenbelastingaangifte.

De arbeider kan er ook het bedrag ontvangen of te ontvangen vakantiegeld raadplegen, inclusief de betalingsdatum en het rekeningnummer waarop het werd gestort.

De arbeider kan er ook persoonlijke gegevens aanpassen zoals adres en rekeningnummer. En wie dat wenst kan zelfs een simulatie maken van het te ontvangen vakantiegeld.]]>
<![CDATA[De nationale flitscontroledag nadert…]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-nationale-flitscontroledag-nadert Tue, 02 Jul 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-nationale-flitscontroledag-nadert Voor wie het nog niet wist, zaterdag 6 juli is nationale flitscontroledag voor de horeca. Wilt u nog een laatste check up doen zodat u vrijdag met een gerust gemoed kan gaan slapen, overloop dan even de controlelijst op de website van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst of het lijstje dat we hieronder voor u samenstelden.

Zes zogenaamde risicosectoren mogen zich dit jaar aan vooraf aangekondigde flitscontroles verwachten. De schoonmaak, de elektrotechnische en bouwsector en de sector taxi’s en vervoer waren al aan de beurt. De land- en tuinbouwsector en de carwashen mogen zich in het najaar aan een nationale controledag verwachten. De horeca staat deze zaterdag op het programma.

Hoewel de flitscontroles voornamelijk een informatief en preventief karakter hebben, neemt dit uiteraard niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, zoals zwartwerk en overtredingen van de sociale reglementering, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren.

Natuurlijk zullen de inspecteurs nog een aantal andere zaken opvragen en nakijken. Een goede voorbereiding, een overzichtelijke personeelsadministratie en een correcte ontvangst zijn vaak de sleutelbegrippen voor een geslaagde controle. Het is nog niet te laat om een aantal zaken in orde te brengen.

De Sociale Inlichtingen en Opsoringsdienst (SIOD) helpt u daar zelfs bij. Op hun website vindt u een specifieke checklist voor de horeca met daarin een overzicht van de documenten die u moet kunnen voorleggen en de vragen waaraan u zich kan verwachten.

Waar moet u zeker op letten?

 • Zorg dat al uw dimona’s tijdig aangegeven zijn voor alle werknemers die aan het werk zijn;
 • Zorg ervoor dat u een door beide partijen gehandtekend exemplaar kan voorleggen van volgende documenten:
                 - Arbeidsovereenkomsten voor deeltijders
                 - Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur
                 - Studentenovereenkomsten
                 - Raamovereenkomsten voor uw flexi-jobbers
                 - Bijlagen vrijwillige netto-overuren indien u die gebruikt voor uw voltijders
 • Zorg dat u over een afwijkingsregister beschikt voor uw deeltijders of een tijdsregistratiesysteem dat dit vervangt;
 • Zorg ervoor dat u kopies kan tonen van de verblijfs- en arbeidsvergunningen van uw werknemers van buiten de EU;
 • Zog ervoor dat er een exemplaar van uw arbeidsreglement op de werkplek aanwezig is.

Bewaar deze zaken best samen in een kaft met overzichtelijke tussenschotjes, waarin u o.a. ook het contract van uw arbeidsongevallenverzekering, eventuele overeenkomsten met interimkantoren en zelfstandigen en het verdeelbewijs van uw ecocheques bijhoudt.

Veel succes!]]>
<![CDATA[Vergeet uw bijlagen voor de vrijwillige netto-overuren niet te vernieuwen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-bijlagen-voor-de-vrijwillige-netto-overuren-niet-te-vernieuwen- Thu, 20 Jun 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-bijlagen-voor-de-vrijwillige-netto-overuren-niet-te-vernieuwen- Er wordt de laatste tijd steeds strenger gecontroleerd op de bijlage vrijwillige overuren. Sinds het gebruik van netto-overuren vorig jaar werd versoepeld moet u dit document elke zes maanden opnieuw laten ondertekenen.

Voltijdse werknemers in de horeca die voor een werkgever werken die het GKS gebruikt, mogen sinds vorig jaar hun 360 netto-overuren op vrijwillige basis presteren. Een hele vooruitgang, want het verloste u in één klap van de aangifte bij de inspectie en van de verplichte rechtvaardiging van de uren met even dubbelzinnige als onduidelijke termen als “onvoorziene noodzakelijkheid” of “buitengewone vermeerdering van werk”.

Er kwam wel een nieuwe formaliteit voor in de plaats in de vorm van een documentje. Elke zes maanden zal elke werknemer die gebruik wenst te maken van de vrijwillige overuren hiervoor zijn schriftelijk akkoord moeten geven. Dat akkoord moet voorafgaandelijk aan de betrokken periode worden gesloten.

Om het overzicht niet te verliezen, laat u elke voltijder bij zijn indiensttreding best zo’n akkoord ondertekenen. Vervolgens laat u al uw voltijders op 1 januari en 1 juli hun document vernieuwen.

Wat zijn de gevolgen als u deze bijlage niet laat tekenen? Ook zonder deze bijlage mag u netto-overuren inzetten, maar gelden de oude spelregels dat u de overuren steeds aan de inspectie moet blijven melden en dat u het gebruik van de overuren moet kunnen motiveren aan de hand van één van de wettelijke motieven.]]>
<![CDATA[Vergeet de periode-aangifte van uw flexi-jobs niet te verlengen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-de-periode-aangifte-van-uw-flexi-jobs-niet-te-verlengen Thu, 20 Jun 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-de-periode-aangifte-van-uw-flexi-jobs-niet-te-verlengen Maakt u gebruik van de periode-dimona voor uw flexi-jobs, dan mag u ook nu weer niet vergeten uw aangifte te vernieuwen voor de werknemers die bij u blijven werken.

Voor de dimona-aangifte van uw flexi-jobs hebt u de keuze tussen een dagaangifte of een periode-aangifte.

Met de dagaangifte doet u voor uw flexi-jobbers een dagelijkse dimona met opgave van begin- en einduur. Vergelijkbaar met de uuraangifte voor extra’s. De dagaangifte vereist natuurlijk een dagelijkse opvolging en een eventuele tijdige aanpassing van uw aangifte indien het einde van de prestaties vroeger of later viel dan voorzien. Anderzijds komen er bij de dagaangifte ook geen andere verplichtingen meer kijken.

Dat is wel het geval bij de periode-aangifte. Dit type aangifte kan u gebruiken wanneer u uw flexi-jobwerknemer voor een langere periode aan het werk zet. Op de dimonawebsite geeft u enkel de eerste en de laatste dag van de gewenste periode aan.

Maakt u gebruik van deze periode-aangifte, dan dient u, naast de flexi-raamovereenkomst die ook bij de dagaangifte verplicht is, ook een schriftelijke flexi-arbeidsovereenkomst op te stellen. Daarnaast moeten uw flexi-jobwerknemers hun prestaties ook dagelijks bijhouden in een tijdsregistratiesysteem.

Bovendien kan u een periode-aangifte steeds voor maximaal één kwartaal doen. Een volgende aangifte kan u ook maar ten vroegste één maand vóór het kwartaalbegin ingeven. Dat heeft te maken met het feit dat de dimonawebsite zelf gaat kijken of aan de tewerkstellingsvoorwaarde in T-3 is voldaan.

Op 30 juni lopen een heleboel periode-aangiften voor flexi-jobs af. Blijven deze flexi-jobbers ook volgend kwartaal nog voor u werken, vergeet dan niet om tijdig hun periode-aangifte én hun arbeidsovereenkomst te vernieuwen.]]>
<![CDATA[Mantelzorgers binnenkort erkend én recht op één maand betaald verlof]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/mantelzorgers-binnenkort-erkend-en-recht-op-een-maand-betaald-verlof Thu, 20 Jun 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/mantelzorgers-binnenkort-erkend-en-recht-op-een-maand-betaald-verlof Naar schatting 800.000 zorgbehoevenden in ons land laten zich op één of andere manier informeel bijstaan door iemand uit hun directe omgeving. Die zogenaamde “mantelzorgers” krijgen vanaf 1 oktober 2019 een erkend statuut én recht op een maand betaald mantelzorgverlof.

Vanaf 1 oktober 2019 wil minister De Block mantelzorgers een volwaardige plaats geven in de samenleving in de vorm van een officieel statuut. Niet alleen werknemers komen hiervoor in aanmerking, maar ook zelfstandigen en werknemers die langdurig ziek zijn en een ziekte-uitkering ontvangen van de mutualiteit. Die laatsten zullen hiervoor de toestemming moeten krijgen van de adviserend geneesheer.

Door dit nieuwe statuut zullen mantelzorgers beroep kunnen doen op verlof voor medische bijstand, wat nu enkel voorbehouden is voor zorgbehoevende naaste familieleden. Het verlof om medische bijstand zal de komende jaren trouwens ook opgetrokken worden.

Om aanspraak te maken op de erkenning en het verlof als mantelzorger met de daarbij horende RVA-uitkering moet men minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar mantelzorg verrichten. Per zorgbehoevende kunnen maximum drie mantelzorgers een statuut aanvragen.

Niet iedereen is even opgetogen met dit extra verlof. VBO noemt België nu al “wereldkampioen op het vlak van aantal verlofstelsels” en pleit voor een eenvoudiger en transparanter systeem van flexibeler arbeidstijd op maat van de individuele werknemer en werkgever.]]>
<![CDATA[Levensloop en Horecafocus samen tegen kanker]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/levensloop-en-horecafocus-samen-tegen-kanker Thu, 20 Jun 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/levensloop-en-horecafocus-samen-tegen-kanker Op 12 en 13 oktober 2019 zet Horecafocus mee zijn schouders onder de organisatie van Levensloop in Edegem.

Levensloop is een actie van de Stichting tegen Kanker. Zoveel mogelijk teams wandelen of lopen gelijktijdig op verschillende plekken in België  tijdens een 24 uur durende estafette, want ook ’s nachts houdt de strijd tegen kanker niet op.

Horecafocus Group zal erbij zijn in de prachtige setting van Fort 5 in Edegem. We zouden er graag een 100-tal deelnemers bijeenbrengen om mee te lopen of te stappen. Dat laatste kiest u zelf.

Hoewel Levensloop in de eerste plaats een hartverwarmend solidariteitsevenement wil zijn, is het natuurlijk ook de bedoeling om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Daarom betaalt elke deelnemer 10 euro inschrijvingsgeld en kunnen teams en teamleden zich laten sponsoren. Vorig jaar werd er 118.545 euro ingezameld met 47 teams en 2.141 deelnemers.

Hebt u zin om mee uw schouders te zetten onder dit evenement? Dat kan op verschillende manieren.
 • Loop of wandel mee met het Horecafocus-team. (tom@horecafocus.be)
 • Vorm zelf een team of werk op een andere manier mee aan dit evenement. (tom@horecafocus.be)
 • Prik 12 of 13 oktober alvast in uw agenda en kom gewoon iets drinken of eten aan de vele standjes in het gezellig verlichte Fort 5.
 • Sponsor één van onze lopers. (BE83 0689 3439 0115 met vermelding “Levensloop”)

Meer gedetailleerde informatie volgt.]]>
<![CDATA[Nieuwe informatieverplichting bij vrijstelling prestaties tijdens opzeg]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuwe-informatieverplichting-bij-vrijstelling-prestaties-tijdens-opzeg Thu, 20 Jun 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuwe-informatieverplichting-bij-vrijstelling-prestaties-tijdens-opzeg Wie een ontslagen werknemer tijdens zijn opzegtermijn vrijstelt van prestaties moest sowieso al opletten. Voortaan komt er ook nog een nieuwe verplichting bij voor zowel werknemer als werkgever. De werknemer zal zich sneller moeten inschrijven als werkzoekende, de werkgever moet hem over deze verplichting informeren.

Vrijstellen van prestaties houdt een beetje het midden tussen verbreken en opzeggen. Bij verbreking ontslaat u een werknemer onmiddellijk en betaalt u de wettelijke opzegtermijn in één keer uit, bij opzegging moet de werknemer nog komen werken en betaalt u gedurende de opzegtermijn zijn maandelijkse loon. Bij vrijstelling van prestaties hebt u gekozen voor een opzeg omdat u bijvoorbeeld de verbrekingsvergoeding niet in één keer kan of wil betalen, maar hoeft de ontslagen werknemer niet meer of niet meer elke dag te komen werken. Omdat u hem liever niet meer op de werkvloer ziet of als gunst.

Vrijstellen van prestaties is evenwel niet zonder gevaar. U kan dit niet eenzijdig beslissen - ook al lijkt het in het voordeel van de werknemer – maar hebt steeds het akkoord van de werknemer nodig. Zet dit duidelijk op papier, samen met andere afspraken over wat er tijdens en na de opzegtermijn moet gebeuren.

Voortaan hebt u er ook nog een verplichting bij. Zo zal u de van prestaties vrijgestelde werknemer schriftelijk op de hoogte moeten brengen van het feit dat hij zich voortaan binnen de maand na de aanvang van de vrijstelling zal moeten inschrijven bij de VDAB. Neem deze verplichting dus best op in uw vrijstellingsovereenkomst.

Indien de werknemer zich niet tijdig inschrijft bij de VDAB, zal hij als vrijwillig werkloze beschouwd worden, waarvoor hij vier weken kan uitgesloten worden van een werkloosheidsuitkering. Vreemd genoeg gebeurt dit niet nadat de termijn van één maand verlopen is, maar heeft hij hiervoor twee maanden de tijd.

Deze nieuwe verplichting geldt vanaf 29 april 2019. Er is geen sanctie voorzien voor werkgevers die hun informatieplicht niet nakomen, maar stel dat de werknemer hierdoor een deel van zijn uitkering zou mislopen, dan is de kans groot dat hij dit op zijn werkgever zal trachten te verhalen.]]>
<![CDATA[Studentenjob op de stageplek nu toch mogelijk voor leerlingen alternerende opleiding]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/studentenjob-op-de-stageplek-nu-toch-mogelijk-voor-leerlingen-alternerende-opleiding Thu, 20 Jun 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/studentenjob-op-de-stageplek-nu-toch-mogelijk-voor-leerlingen-alternerende-opleiding De RSZ weet duidelijk niet goed wat aan te vangen met leerlingen alternerende vorming die ook tijdens de zomer willen bijverdienen als jobstudent. Na eerst wel en dan weer niet, mogen zij nu toch opnieuw tijdens de zomermaanden als jobstudent werken op hun stageplaats.

Een jongere die zich in het stelsel van 'alternerend leren' bevindt, kon in principe geen studentenovereenkomst sluiten met de stagegever waarbij hij zijn praktische opleiding volgt. Een uitzondering voor de zomermaanden werd op vraag van de NAR eerder dit jaar geschrapt. Heel frustrerend voor de werkgevers die tijdens de voorbije maanden heel wat tijd gestoken hadden in de opleiding van hun leerlingen.

Op vraag van de Minister van Werk werd die uitzondering net voor de zomer echter opnieuw toegestaan, zo meldde de RSZ vorige week op haar website. Dat betekent dat leerlingen tijdens de maanden juli en augustus toch op hun stageplaats een studentenjob kunnen uitoefenen.

De regel in kwestie heeft betrekking op alle stelsels van alternerend leren en werken, waarbij de jongere een deel van zijn opleiding krijgt in een onderwijsinstelling en een deel rechtstreeks op de werkvloer.

Buiten de maanden juli en augustus mag een leerling uitsluitend vakantiewerk verrichten bij een andere werkgever dan waar hij zijn praktijkopleiding volgt en gelden nog enkele bijkomende voorwaarden. Zo mag de jongere enkel als student werken op de dagen dat hij noch op school noch op de stageplek verwacht wordt en mag hij niet genieten van een werkloosheids- of inschakelingsuitkering.

Na de zomermaanden wil de NAR de discussie over deze kwestie opnieuw ten gronde voeren.]]>
<![CDATA[Arbeidsreglement kan voortaan ook online worden neergelegd]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsreglement-kan-voortaan-ook-online-worden-neergelegd Thu, 20 Jun 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsreglement-kan-voortaan-ook-online-worden-neergelegd Wanneer u een nieuw arbeidsreglement invoert of essentiële wijzigingen aanbrengt aan uw bestaande reglement, moet u uw reglement of de wijzigingen steeds “deponeren” bij de dienst Toezicht op de Sociale Wetten. In het beste geval krijgt u hiervan ook een bewijsje terug. In de praktijk gebeurde dat al vaak per mail. Voortaan kan dat ook online.

Naast de aanplakking en overhandiging van het reglement aan alle werknemers, bestaat er nog een bijkomende verplichting dat u uw nieuwe of aangepaste arbeidsreglement ook moest neerleggen bij de directie Toezicht op de Sociale Wetten en dit binnen de acht dagen na de inwerkingtreding of van de wijziging. Dat deed u best per aangetekende brief. Zo kon er alvast geen discussie zijn voor het geval u geen bewijs van deponering terugkreeg.

Sinds vorige maand kan u dit ook online doen via de website www.arbeidsreglement.belgie.be. U logt in met uw eID of via Itsme. Het arbeidsreglement kan wel enkel opgeladen worden in PDF-formaat.]]>
<![CDATA[Pas afgestudeerd en toch nog jobstudent?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/pas-afgestudeerd-en-toch-nog-jobstudent Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/pas-afgestudeerd-en-toch-nog-jobstudent Kan een jongere die in juni afstudeert deze zomer nog een laatste keer als jobstudent aan de slag? Behoudt hij zijn RSZ-voordelen en kindergeld? En waar moet u op letten als u de student nadien vast in dienst neemt?

Een jongere die zijn studies beëindigt komt in principe niet meer in aanmerking voor een studentenjob. Daarop bestaat echter één uitzondering. Wie afstudeert in juni, kan wel nog gedurende de hele zomer als student aan de slag. Zo lang het studentencontingent van 475 uren nog niet is uitgeput, blijft de jongere zelfs genieten van het voordelige RSZ-tarief van 5,42% langs werkgeverskant en 2,71% aan werknemerszijde.

Hoe lang de zomer precies duurt hangt van de studies af. Voor een jongere die afstudeert in het secundair onderwijs, is dat tot 31 augustus, een jongere die in het hoger onderwijs afstudeert kan nog tot en met 30 september met een studentenovereenkomst werken. Zelfs als hij of zij zich intussen al bij de VDAB zou inschrijven als werkzoekende.

Wilt u de jongere na afloop van zijn studentenjob meteen een vast contract geven, dan moet u wel oppassen. De vakantiejob mag namelijk geen verdoken proefperiode zijn voor een vaste job. En ook al was dat aanvankelijk niet uw intentie, toch zal de RSZ dit vrij ruim interpreteren. Zodra de vaste tewerkstelling “sociaal gezien de kenmerken heeft van het studentenwerk”, zal de RSZ beide contracten als éénzelfde job beschouwen en zullen zowel u als de student ook op het loon voor de studentenjob retroactief de gewone RSZ-bijdragen moeten betalen.

Tenzij de vaste job duidelijk verschilt van de studentenjob (een andere functie, een verschillend aantal uren, een andere plaats van tewerkstelling, enz…), laat u dus best enkele weken tussen de studentenjob en de vaste aanwerving.]]>
<![CDATA[Guidea publiceert recente cijfers Vlaamse horeca]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/guidea-publiceert-recente-cijfers-vlaamse-horeca Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/guidea-publiceert-recente-cijfers-vlaamse-horeca Guidea, het kenniscentrum voor toerisme en horeca, publiceerde in mei enkele interessante rapporten. In het eerste rapport brengt Guidea de evolutie van de arbeidsmarkt in de horeca in 2018 in kaart. In het kwartaaloverzicht krijgt u ook een overzicht van omzet, prijsevolutie en de toe- en afname van het aantal ondernemingen in de Vlaamse horeca.

Goed nieuws is alvast dat de horeca weinig negatieve gevolgen lijkt te ondervinden van wat Guidea een “sombere consument” noemt. De Vlaamse horeca sluit 2018 af met een omzetgroei van 6%, de hoogste in anderhalf jaar tijd. Dit ondanks het feit dat de prijzen in de horeca voor het eerst sinds 2012 voor tweede kwartaal op rij minder snel (+1,7%) stijgen dan gemiddeld.

In het laatste kwartaal van 2018 waren er ruim 900 horecaondernemingen meer dan een jaar eerder. Ondanks het grote aantal stopzettingen, is er nog steeds een groter aantal nieuw opgerichte ondernemingen. Meer dan de helft van alle horecaondernemingen zijn eetgelegenheden. Hun aantal blijft ook stijgen. Het aantal drinkgelegenheden daarentegen neemt gevoelig af en blijkt het meest gevoelig voor faillissementen. Het overlevingspercentage binnen de sector blijft wel één van de laagste. In 2018 was 21% van de faillissementen in Vlaanderen een horecaonderneming. 89% van de Vlaamse horecazaken is na een jaar nog steeds actief. Na vijf jaar daalt dat percentage naar 57%, wat onder het algemeen gemiddelde van 66% ligt.

In 2018 telde Vlaanderen meer dan 15.000 werkgevers in pc 302, 2% meer dan in 2017. 66% daarvan stelde minder dan 5 werknemers tewerk, 86% minder dan 10. 20.000 horecaondernemingen werkt zonder personeel.

In 2018 telde België ruim 135.000 arbeidsplaatsen in de horeca, jobstudenten niet meegeteld. Tussen 2014 en 2018 werden er in Vlaanderen alleen in de horeca 10.000 bijkomende arbeidsplaatsen ingevuld. Sinds de invoering van de kassa is het aantal deeltijdse arbeidsplaatsen gedaald, het aantal voltijders en flexi-jobs is gestegen. Sinds 2017 is er in de horeca voor het eerst meer voltijdse dan deeltijdse tewerkstelling.

Ook op het vlak van tewerkstelling vertegenwoordigen de eetgelegenheden het grootste deel van de koek. Sinds de invoering van de geregistreerde kassa steeg het aantal werknemers in restaurants opmerkelijk. Vorig jaar stelden zij in Vlaanderen 47.957 mensen tewerk, of twee derden van alle horecawerknemers. 45% van alle arbeidsplaatsen in de horeca zit bij restaurants, 18% bij de fastservice. Bij drinkgelegenheden stellen we dan weer een daling in de tewerkstelling vast. De groei van de werkgelegenheid vertraagt weliswaar, maar blijft hoger dan gemiddeld (+2%).

17% van alle werknemers in de horeca is jonger dan 25 jaar. Daarmee blijft de horeca de sector met het hoogste aandeel jongeren. Over alle sectoren heen is slechts 7% van de werknemers jonger dan 25. 50-plussers zijn in de sector dan weer minder vertegenwoordigd dan elders. Het aandeel 60-plussers daarentegen ligt verrassend hoger dan gemiddeld. Daar speelt ongetwijfeld het effect van de uitbreiding van de flexi-jobs vorig jaar. Het aantal flexi-jobbers boven de 65 verdubbelde in 2018.

Wat evenmin zal verbazen is dat werknemers in de horecasector vaker van buitenlandse herkomst zijn (41% t.o.v. een gemiddelde van 17%). Vooral in hotels (50%) en in eetgelegenheden (45%) werken veel mensen met een buitenlandse herkomst. Ook het aandeel laaggeschoolde horecawerknemers ligt een stuk hoger dan gemiddeld: 30% t.o.v. 16%. Het aantal jobstudenten in de horeca steeg tussen 2012 en 2017 spectaculair met liefst 85% Hier speelt ongetwijfeld ook het effect van de geregistreerde kassa.

Er wordt ook heel wat gejobhopt binnen de horeca. 62% van de horecawerknemers bleef tussen 30 juni 2016 en 30 juni 2017 bij dezelfde werkgever. Dit percentage ligt ruim onder het gemiddelde van 83%. De gemiddelde anciënniteit bij dezelfde werkgever ligt in de horeca dan ook een pak lager dan het algemeen gemiddelde (5,6 jaar t.o.v. 11 jaar). 61% van de horecawerknemers werkt minder dan 5 jaar bij dezelfde werkgever, slechts 6% meer dan 20 jaar, terwijl het algemeen landelijk gemiddelde hier op 20% ligt.

Voor het eerst daalde ook de arbeidskost per uur, zij het zeer licht (-0,4%), terwijl de gemiddelde loonkost in de private sector net stijgt (+1,8%).

Lees het volledige verslag arbeidsmarkt
Lees het volledige kwartaalverslag]]>
<![CDATA[Een zomerbar? Al Aan Payrolling Gedacht?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-zomerbar-al-aan-payrolling-gedacht Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-zomerbar-al-aan-payrolling-gedacht De volgende maanden zullen we weer heel wat zomerbars zien opduiken. Maar is een pop-up opstarten echt zoveel eenvoudiger dan een gewone zaak? En neemt u uw personeel zelf in dienst of besteedt u dat beter uit?

Een pop-upzaak heeft dezelfde verplichtingen als een gewone zaak en daar staat men niet altijd bij stil. De meeste van deze (starters-)formaliteiten zijn éénmalig in orde te brengen, de arbeidsrechtelijke verplichtingen daarentegen sleept u veel langer mee. Van vóór de eerste aanwerving tot vijf jaar na de tewerkstelling en alles daar tussenin.

Nog vóór uw eerste werknemer achter de bar of het fornuis kan plaatsnemen, zal u een RSZ-nummer moeten aanvragen, een arbeidsongevallenverzekering moeten afsluiten, een arbeidsreglement opstellen en een externe dienst voor preventie en bescherming onder de arm moeten nemen. Daarna is het tijd voor de dimona’s en arbeidsovereenkomsten. En voor de ganse duur van de pop-up zal u de arbeidswetgeving moeten naleven, ervan uitgaande dat u die al kent. Maar zelfs lang nadat u uw pop-up al hebt opgekraamd, blijven de verplichtingen komen. De ecocheques in december, de eindeafrekening van de eindejaarspremie in januari, het vakantiegeld in april, de belastingfiches in mei en een personeelsarchief dat u in principe vijf jaar dient bij te houden.

Natuurlijk biedt uw sociaal secretariaat u bij al deze zaken ondersteuning, maar zelfs dan blijft het enorm veel administratie die veel tijd zal vergen die u natuurlijk liever in uw pop-up steekt. Valt de pop-up onder een bestaande vennootschap waarop u al werknemers hebt staan, dan zal dit best meevallen, maar richtte u speciaal een nieuwe vennootschap op, dan moet u misschien toch eens overwegen om uw personeel onder te brengen in een payrolling- of interimformule.

In deze formule bent u zelf niet langer de werkgever, maar wordt u gebruiker van de diensten van het payroll- of interimkantoor. Dat ontslaat u meteen van een deel van bovenvermelde wettelijke verplichtingen en contractuele beslommeringen. Op lange termijn kan deze oplossing flink duurder zijn, maar voor korte opdrachten, zoals een pop-up van enkele maanden, valt het kostenplaatje vaak verrassend interessant uit, zeker als u ook het gebruiksgemak in overweging neemt.

Horecafocus-Staffable biedt u zulk een payrolling-oplossing aan. Vertrouw ons uw flexibele werknemers toe en wij zorgen voor de administratieve en juridische verplichtingen. Via een eenvoudige online tool hoeft u enkel nog maar uw planning en prestaties in te voeren.

U wilt zich toch liever geen zorgen hoeven te maken over de personeelsadministratie van uw zomerbar. Stuur daarom snel een mailtje naar info@horecafocusstaffable.be of bel ons 03/291.40.70.]]>
<![CDATA[Eerste Belgische GDPR-boete is een feit]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/eerste-belgische-gdpr-boete-is-een-feit Thu, 06 Jun 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/eerste-belgische-gdpr-boete-is-een-feit Exact één jaar na de invoering ban de GDPR heeft ook België zijn eerste boete uitgeschreven voor het overtreden van de regels inzake gegevensbescherming.

Voor wie het letterwoord GDPR geen belletje meer zou doen rinkelen: de General Data Protection Regulation is een Europese verordening die sinds 25 mei van vorig jaar van kracht is. De regelgeving is bedoeld om het individu, in tijden van steeds toenemend verkeer van persoonsdata via internet, Rfid, enz…, de controle over zijn persoonsgegevens terug te geven.

De GDPR geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken en bepaalt onder meer dat voor het verwerken van gegevens steeds een specifiek doel voor ogen moet staan, dat gegevens enkel voor het beoogde doel mogen gebruikt worden, niet langer dan noodzakelijk mogen worden bijgehouden en de persoon op wie de gegevens betrekking hebben te allen tijd het recht heeft om te weten wat er met zijn gegevens gebeurt, waar en door wie ze worden verwerkt en zijn of haar persoonsgegevens op eenvoudige vraag ook kan laten wissen.

Het verwerken van persoonsgegevens  moet daarbij zeer ruim geïnterpreteerd worden. Inloggegevens van personeelsleden in uw kassa, adres- en familiale gegevens voor het verwerken van uw lonen, camerabeelden, ip-adressen van bezoekers van uw website, de sporen die het betalen via bankkaarten nalaten,…

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die sinds vorig jaar belast is met het opvolgen van de naleving van de GDPR en het bestraffen van inbreuken, kreeg voorlopig al een 200-tal klachten te verwerken. Eind mei schreef ze ook de eerste boete uit.

De zaak ging over een burgemeester die een lijst met e-mailadressen van klagers in een dossier van een verkavelingswijziging had gebruikt om verkiezingspropaganda te versturen. Een duidelijke inbreuk op het finaliteitsbeginsel van de GDPR dat bepaalt dat  gegevens die ingezameld worden voor welbepaalde doeleinden (in dit geval het verkavelingsdossier) niet voor andere, onverenigbare doeleinden (de verkiezingspropaganda) mogen gebruikt worden.

Ondanks de beperkte boete van 2.000 euro, wil de GBA, waar enkele weken geleden een nieuw directiecomité in werking trad, hiermee een duidelijk signaal geven dat iedere gegevensverwerker in orde moet zijn met de GDPR, zeker overheidsmandatarissen.

In de ons omringende landen werden er al meer boetes uitgeschreven. In Nederland, waar sinds juli 2018 in een tiental sectoren, waaronder de horeca, steekproeven zijn gestart, staat de boeteteller momenteel op 4. De opvallendste boete, 40.000 euro, ging naar de Nationale Politie... In Frankrijk werden reeds 8 boetes uitgeschreven. Het Verenigd Koninkrijk voert met 31 boetes de lijst aan. Opvallend is dat in alle drie deze landen Uber op de lijst met beboete organisaties staat. ]]>
<![CDATA[Ouderschapsverlof en thematische verloven kunnen voortaan flexibeler worden opgenomen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ouderschapsverlof-en-thematische-verloven-kunnen-voortaan-flexibeler-worden-opgenomen Thu, 06 Jun 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ouderschapsverlof-en-thematische-verloven-kunnen-voortaan-flexibeler-worden-opgenomen Behalve de invoering van het 1/10 ouderschapsverlof, wijzigden er op 1 juni nog een aantal zaken aan de thematische verloven. Zo kan een werknemer voortaan zijn thematisch verlof in kortere blokken opnemen. Tenminste wanneer u daar als werkgever mee akkoord gaat.

Nieuw vanaf 1 juni 2019 is eveneens dat het ouderschapsverlof flexibeler kan worden opgenomen. D.w.z. in kortere blokken. Tot voor kort moest voltijds ouderschapsverlof opgenomen worden in blokken van 1 maand of een veelvoud hiervan. Voor halftijds ouderschapsverlof gold een minimum van twee maanden of een veelvoud hiervan. Mits akkoord van de werkgever kan dit het verlof voortaan ook opgenomen worden in blokken van resp. 1 week of 1 maand.

Indien een werknemer in één aanvraag meerdere niet-opeenvolgende periodes van een week (of een veelvoud van weken) aanvraagt, mag het gevraagde aantal weken maximaal over drie maanden worden gespreid.

Indien u als werkgever niet akkoord gaat met de opname in deze kortere periodes, moet u dit binnen de maand schriftelijk aan uw werknemer meedelen.

Wanneer, ten gevolge van de opsplitsing in weken het resterende deel minder dan 4 weken bedraagt, heeft de werknemer het recht om dit saldo zonder akkoord van de werkgever op te nemen. Hetzelfde geldt bij de opsplitsing van halftijds ouderschapsverlof. Wanneer daar het resterende deel één maand bedraagt, heeft ook hier de werknemer het recht om dit saldo zonder toestemming van de werkgever op te nemen.

Voor 1/5 ouderschapsverlof blijft de minimumduur 5 maanden. Het 1/10 ouderschapsverlof kan gedurende maximum 40 maanden worden opgenomen, opsplitsbaar in periodes van 10 maanden of een veelvoud hiervan.

Sinds 1 juni 2019 kan ook het thematisch verlof voor medische bijstand aan een ernstig ziek gezins- of familielid opgesplitst worden in kortere periodes. De volledige schorsing, die voorheen in periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maand moest worden opgenomen, kan nu ook tot 1, 2 of 3 weken verminderd worden, mits toestemming van de werkgever. In het geval van een gehospitaliseerd kind bestond reeds de uitzondering dat de prestaties gedurende één week volledig geschorst konden worden, verlengbaar met een bijkomende week.

]]>
<![CDATA[1/10 ouderschapsverlof, lang verwacht, eindelijk gepubliceerd]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/110-ouderschapsverlof-lang-verwacht-eindelijk-gepubliceerd Thu, 06 Jun 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/110-ouderschapsverlof-lang-verwacht-eindelijk-gepubliceerd Vanaf 1 juni 2019 kunnen werknemers hun prestaties ook met 1/10 verminderen in het kader van ouderschapsverlof. Dat voorstel lag al bijna een jaar op tafel, maar werd recentelijk pas in een KB gegoten.

Ouderschapsverlof is een vorm van thematisch verlof, naast palliatief verlof en verlof om medische bijstand, dat een werknemer kan opnemen bovenop het gewone tijdskrediet. Ouderschapsverlof bestond reeds in drie vormen:

 • Voltijds ouderschapsverlof, waarbij de werknemer gedurende maximum 4 maanden de arbeidsovereenkomst volledig onderbreekt.
 • Halftijds ouderschapsverlof, waarbij de werknemer de arbeidsovereenkomst gedurende maximum 8 maanden halftijds onderbreekt.
 • 1/5 ouderschapsverlof (1 dag per week) gedurende maximum 20 maanden.

Vanaf 1 juni 2019 is daar dus ook het 1/10 ouderschapsverlof bijgekomen, waarbij de werknemer een halve dag per week vrij krijgt, in de praktijk zal dat vaak om de woensdagnamiddag gaan. Het recht op 1/10 ouderschapsverlof geldt gedurende maximaal 40 maanden.

Een werknemer kan deze verschillende vormen van ouderschapsverlof ook met elkaar combineren, waarbij 1 maand volledige schorsing gelijkstaat met 2 maanden halftijds ouderschapsverlof, 5 maanden 1/5 ouderschapsverlof en 10 maanden 1/10 ouderschapsverlof.

Om gebruik te kunnen maken van ouderschapsverlof moet de werknemer aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het ouderschapsverlof moet aanvangen vóór de 12de verjaardag van het kind waarvoor het wordt opgenomen, of wanneer het een kind met een handicap van minstens 66% betreft, vóór de 21ste verjaardag.
 • De werknemer moet minsten 12 maanden anciënniteit hebben.
 • In geval van een deeltijdse vermindering moet de werknemer voltijds aan het werk zijn. Hoe lang die voltijdse tewerkstelling reeds bezig moet zijn, hangt af van de interpretatie van de RVA en kan variëren van een maand tot een trimester.
 • In geval van 1/10 ouderschapsverlof is ook de toestemming van de werkgever vereist.

De aanvraag tot ouderschapsverlof dient schriftelijk ingediend te worden bij de werkgever, minstens twee manden en maximaal drie maanden vóór de gewenste begindatum. Behalve de 1/10-variant, kan de werkgever het ouderschapsverlof niet weigeren, enkel maximaal 6 maanden uitstellen.]]>
<![CDATA[Herverdeling sociale lasten]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/herverdeling-sociale-lasten Thu, 06 Jun 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/herverdeling-sociale-lasten Elk jaar rond juni maakt de RSZ een herberekening van de sociale lasten.  ‘Kleinere’ werkgevers genieten hierdoor van een automatische vermindering, die niet wordt gefinancierd door de staat, maar door een compenserende bijdrage die wordt aangerekend aan de ‘grote” werkgevers.

Met grote werkgevers wordt bedoeld bedrijven die tijdens het afgelopen jaar voor één of meer kwartalen meer dan 26.028,82 euro aan RSZ-bijdragen betaalden. Doorgaans moet men hiervoor minstens 15 tot 20  werknemers in dienst hebben. De compenserende bijdrage bedraagt 1,55% op het deel van de patronale bijdragen boven dit grensbedrag.

Voor kleinere bedrijven bedraagt de korting 11,5%. De bijdragevermindering wordt evenwel niet berekend op de volledige sociale zekerheidsbijdrage, maar op een aantal elementen ervan. Bovendien wordt het berekende bedrag begrensd
- tot 359,45 euro per kwartaal wanneer de in aanmerking genomen bijdragen liggen tussen 5.453,66 en 26.028,82 euro
- tot 272,68 euro per kwartaal wanneer de in aanmerking genomen bedragen groter zijn dan 26.028,82 euro.

Bedragen onder de 37,18 euro worden niet toegekend.
Het bedrag, in korting of als bij te betalen compenserende bijdrage, wordt u in juni meegedeeld in een bericht van de RSZ  met de titel “jaarlijks bericht betreffende herverdeling der sociale lasten.”

De compenserende bijdrage dient u voor 31 juli te betalen. De korting moet u zelf inhouden van uw voorschot of RSZ-eindafrekening van het tweede kwartaal. U kan ze niet in mindering brengen van een ander kwartaal en kan ook maximaal het nog verschuldigde bedrag voor het tweede kwartaal in mindering brengen. Ligt uw bijdrage voor het tweede kwartaal lager dan uw korting, dan bent u het verschil kwijt.

Bijvoorbeeld:
Uw vermindering herverdeling sociale lasten bedraagt 400 euro. Het saldo dat u aan de RSZ moet betalen bedraagt 600 euro. U betaalt dus slechts 200 euro aan de RSZ.

Uw vermindering herverdeling sociale lasten bedraagt 400 euro. Het saldo dat u aan de RSZ moet betalen bedraagt 300 euro. U betaalt dus 0 euro aan de RSZ. De resterende 100 euro van uw korting wordt “vernietigd”.
]]>
<![CDATA[Wegwijs in de wirwar van stages]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wegwijs-in-de-wirwar-van-stages Wed, 22 May 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wegwijs-in-de-wirwar-van-stages Een onbezoldigde stagiair tewerkstellen in uw zaak, kan dat zomaar? In uitzonderlijke gevallen, in het kader van opleidingen en voor een beperkte periode, is het mogelijk. Daarnaast bestaat ook het stelsel van duaal leren, waarin jongeren hun leertijd deels op de schoolbanken en deels op de werkvloer doorbrengen. Maar zodra de stage niet meer in het kader  van een opleiding plaats vindt, zal u een BIS-contract moeten afsluiten met de VDAB of een beroep moeten doen op één van de andere formules die deze dienst aanbiedt.

De Beroepsinlevingsstage (BIS)
De BIS, voorheen de “BIO-baan”, werd in het leven geroepen om een einde te maken aan de wildgroei aan stages waarvoor geen duidelijk wettelijk kader bestond. Iedereen die in België mag werken kan zo’n BIS afsluiten: werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student,… Zo lang het maar niet gaat om een stage in het kader van een opleiding.

Om met een BIS-stagiair te werken moet de werkgever een schriftelijke overeenkomst afsluiten en een stageplan opstellen. U betaalt de BIS-stagiair een maandelijkse minimumvergoeding van 796,90 euro. U mag ook niet vergeten om deze stagiairs in dimona aan te geven.

De verplichte schoolstage
Stages in het kader van een opleiding in een onderwijsinstelling of opleidingscentrum die een student moet doorlopen om een diploma of getuigschrift te behalen, vallen niet onder de BIS-regeling. De onderwijsinstelling zal meestal zelf een driepartijenovereenkomst voorzien en zal ook de regels bepalen rond de duur, de opdrachten, de verplichtingen van beide partijen en de beëindigingsvoorwaarden. De schoolstage is de meest voorkomende stage in België.

Dergelijke stages zijn onbezoldigd. Kent u toch een loon toe, dan dient u zich aan de sectorbarema’s te houden. Het toekennen van een onkostenvergoeding (voor verplaatsingen, maaltijden, verblijf) is wel toegestaan. Voor dit type stagiair is ook geen dimona nodig.

Mits toestemming van zijn onderwijsinstelling kan een student ook een stage aannemen buiten het curriculum. In dat geval zal een “vrijwillige stageovereenkomst” worden opgesteld aan dezelfde voorwaarden als de traditionele stage.

Duaal leren
Via duaal leren verwerven jongeren vaardigheden op school én op de werkplek. Deeltijds werken, deeltijds leren dus. In Vlaanderen worden momenteel al meer dan 50 erkende opleidingen in het kader van duaal leren aangeboden. Als u mee wil draaien in het circuit van het duaal leren, dient uw onderneming wel vooraf een erkenning aan te vragen. Afhankelijk van het aandeel van de uren die de leerling op de werkplek doorbrengt is al dan niet een leervergoeding verschuldigd die ca. 500 euro bedraagt en zal u oon een dimona-aangifte moeten doen.

Andere vormen van werkplekleren
Naast de Beroepsinlevingsstage kent de VDAB nog een aantal andere formules van “werkplekleren”.

Met de Individuele Beroepsopleiding (IBO) leidt u een werkzoekende gedurende 1 tot 6 maanden op in uw bedrijf. U betaalt hiervoor geen loon of RSZ, wel een vaste maandelijkse opleidingspremie.

Een Opleidingsstage biedt cursisten die bij de VDAB een beroepsopleiding volgen de kans om ervaring op te doen in een echte werkomgeving. U betaalt de stagiair geen loon.

In een Korte opleiding met stage op de werkvloer biedt u werkzoekenden een opleiding aan op de werkvloer van maximum vijf dagen.

Met een Werkervaringsstage (WES) geeft u een werkzoekende die het moeilijk heeft om werk te vinden de kans ervaring op te doen op de werkvloer en zijn competenties bij te schaven.

En de Beroepsverkennende stage tot slot is een eerder oriënterende stage waarin een werkzoekende de kans krijgt om te ontdekken of het beroep bij hem past en of hij over de nodige competenties beschikt. Deze laatste twee stages kunnen enkel op initiatief van de VDAB worden opgestart.]]>
<![CDATA[Ziek op een feestdag?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ziek-op-een-feestdag Wed, 22 May 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ziek-op-een-feestdag Uw werknemer is ziek op een feestdag. Welke afwezigheid heeft voorrang, moet de werknemer die feestdag nog inhalen en bent u ook een feestdagtoeslag verschuldigd? En hoe zit het met andere afwezigheden die samenvallen met een feestdag?

Tijdens een aantal afwezigheden blijven uw werknemers hun recht op feestdagen behouden. Zo zal u tijdens de eerste 30 kalenderdagen ziekte, arbeidsongeval en bevallingsrust feestdagloon moeten betalen volgens de normale regels waarmee feestdagen berekend worden. De feestdag wordt steeds aan de volle 100% van het loon betaald, ook al bevindt de werknemer zich in zijn tweede, derde of vierde week ziekte waarin u de overige ziektedagen slechts aan een deel van het loon betaalt.

De werknemer heeft vanzelfsprekend geen recht meer op inhaalrust en op de feestdagtoeslag van 2 euro per uur.

Na meer dan 30 dagen ziekte, arbeidsongeval en bevallingsrust vervalt het recht op feestdag. Ook bij de volgende afwezigheden vervalt het recht op loon voor een feestdag:

 • tijdens tijdskrediet en ouderschapsverlof
 • tijdens een periode van onbetaald verlof
 • als de eerste geplande dag vóór of na de feestdag een dag ongewettigde afwezigheid is

Valt de feestdag tijdens een periode van betaalde vakantie, dan heeft de feestdag voorrang. Stel dat een werknemer een volledige week vrij neemt rond 30 mei, dan geeft u vier vakantiedagen en één feestdag door aan uw sociaal secretariaat.

Feestdagen en klein verlet vormen een bijzondere situatie die we eerder reeds behandelden.]]>
<![CDATA[Moet u ook feestdagen betalen aan werknemers die al uit dienst zijn?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/moet-u-ook-feestdagen-betalen-aan-werknemers-die-al-uit-dienst-zijn Wed, 22 May 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/moet-u-ook-feestdagen-betalen-aan-werknemers-die-al-uit-dienst-zijn Ook werknemers die de onderneming reeds hebben verlaten, hebben in een aantal gevallen nog recht op de feestdag(en) die … na hun uitdienstdatum vallen. Of u een feestdag dient na te betalen en hoeveel feestdagen u na de uitdiensttreding nog dient uit te betalen, is afhankelijk van een aantal elementen.

Ten eerste geldt deze verplichting enkel als u de werknemer hebt ontslagen of na afloop van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. Een werknemer die zelf ontslag neemt, vertrekt in onderling akkoord of ontslagen wordt om dringende reden, heeft er geen recht op.

Vervolgens bepaalt het aantal dagen dienst in de onderneming op welke nabetaalde feestdagen uw werknemer recht heeft.

 • Was uw werknemer minder dan 15 dagen in dienst, dan heeft hij geen recht op loon voor de feestdagen die na het einde van zijn overeenkomst vallen.
 • Was uw werknemer 15 dagen tot 1 maand bij u in dienst, dan heeft hij recht op de nabetaling van één feestdag die valt binnen de 14 dagen na het einde van zijn arbeidsovereenkomst.
 • Was uw werknemer meer dan één maand ononderbroken bij u in dienst, dan heeft hij recht op de betaling van alle feestdagen die vallen binnen de 30 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Tot slot vervalt deze verplichting indien uw werknemer op het ogenblik van de feestdag reeds bij een andere werkgever aan de slag is. Meestal zal u dit op voorhand niet weten, daarom doet u er best aan om de nabetaalde feestdagen nooit onmiddellijk te betalen maar af te wachten of uw werknemer de feestdagen opeist. In dat laatste geval kan u eventueel eerst nog een bewijs of een verklaring op eer vragen dat hij niet reeds elders tewerkgesteld is.]]>
<![CDATA[Twee communicanten op dezelfde dag = twee keer klein verlet?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/twee-communicanten-op-dezelfde-dag-twee-keer-klein-verlet Thu, 16 May 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/twee-communicanten-op-dezelfde-dag-twee-keer-klein-verlet De plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd voor de twaalfjarige dochter of zoon van uw werknemer geeft recht op een betaalde dag vrijaf, het zogenaamde “klein verlet”. Daarover kon u reeds uitgebreid lezen in een vorig artikel. Maar wat als twee of meerdere kinderen uit hetzelfde gezin in dezelfde week of sterker nog op dezelfde dag hun communie doen? Verdubbelt dit automatisch het aantal betaalde dagen vrijaf?

Het antwoord op deze vraag is eenvoudig. Bij klein verlet bepaalt de gebeurtenis, de kerkelijke of vrijzinnige plechtigheid dus, het recht op en de dag van de betaalde afwezigheid. De ouder van een tweeling die op dezelfde dag zijn communie doet, heeft hierdoor toch maar recht op één dag klein verlet. Het aantal kinderen doet immers niet terzake, wel de dag van de gebeurtenis.

Ook als twee kinderen uit een nieuw samengesteld gezin op dezelfde dag in twee verschillende parochies hun communie doen, of het ene kind zijn communie doet en het andere voor de vrijzinnige variant kiest, blijven de ouders toch maar recht hebben op één enkele dag klein verlet.

Anders wordt het wanneer beide kinderen op een andere dag hun communie doen, bijvoorbeeld het ene kind op zaterdag en het andere op zondag. In dat geval zal uw werknemer op twee dagen klein verlet aanspraak kunnen maken.
Eenvoudigweg het feest naar een andere dag verplaatsen wijzigt daar niets aan. Stel dat in datzelfde nieuw samengestelde gezin de week na de communie een tweede feest wordt gegeven voor de andere kant van de familie, dan betekent dat niet dat u een tweede dag klein verlet verschuldigd bent.  ]]>
<![CDATA[Moet u uw werknemers vrij geven om te gaan stemmen?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/moet-u-uw-werknemers-vrij-geven-om-te-gaan-stemmen- Thu, 16 May 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/moet-u-uw-werknemers-vrij-geven-om-te-gaan-stemmen- Op 26 mei moeten we weer naar de stembus. Aan stemadvies gaan we ons niet wagen, maar we proberen u wel duidelijk uit te leggen hoe en of u uw werknemers moet vrij geven om te gaan stemmen en welke alternatieven er bestaan.

In België geldt stemplicht, of juister opkomstplicht want hoewel u verplicht bent om zich naar het stemhokje te begeven, hoeft u er niet per sé een stem uit te brengen. Deze verplichting heeft voorrang op de arbeidsovereenkomst. Als werkgever moet u uw werknemers bijgevolg de nodige tijd geven om die dag hun burgerlijke verplichtingen te vervullen.

Dat wil echter niet zeggen dat u iedereen zomaar vrij hoeft te geven. Werknemers mogen die dag enkel afwezig zijn indien zij hun verplichtingen niet vóór of na hun werkuren kunnen vervullen. De meeste stembureaus zijn open van 8 tot 15 uur, wat het aantal werknemers die in die situatie verkeren toch al aanzienlijk beperkt. U hebt dus nog de tijd om eventueel uw uurroosters hieraan aan te passen of vakantie of recuperatie in het kader van de grote flexibiliteit te laten opnemen. Veel kunnen uw werknemers daar niet op tegen hebben, afwezigheid in het kader van de stembusgang is sowieso onbezoldigd.

Daarnaast bestaat er ook nog de mogelijkheid om via volmacht een stem uit te brengen. Om het even welke andere kiesgerechtigde die in dezelfde gemeente woont en stemplichtig is voor alle verkiezingen waarvoor de volmachtgever moet stemmen, komt hiervoor in aanmerking. De betrokkene geeft in dat geval aan die andere kiezer een ondertekende volmacht, zijn oproepingskaart en een attest van de werkgever dat bevestigt dat de werknemer die dag aanwezig moet zijn op het werk. Het volmachtformulier kan men ophalen in het gemeentehuis of, nog handiger, gewoon downloaden. Ieder gewest heeft zijn eigen modelformulieren.

En lukt ook dat niet, dan kan de werkgever nog steeds een attest afleveren dat de aanwezigheid van de werknemer op zijn werk absoluut vereist is. De werknemer geeft dit attest, samen met zijn oproepingsbrief, vóór de verkiezingen op het gemeentehuis af. Hetzelfde geldt voor de zelfstandige die zich om beroepsredenen in de onmogelijkheid bevindt om te gaan stemmen en hiervoor geen volmacht kan of wil geven. Voorwaarde is natuurlijk wel dat uw zaak op zondag geopend is. Dat u uw zondagen gebruikt voor uw administratie is geen geldige reden. In principe moet u hiervoor vooraf een verklaring op eer afleggen in het gemeentehuis. Wacht daar dus niet langer mee.

Wie zonder reden afwezig blijft bij verkiezingen riskeert een geldboete van 30 tot 60 euro, die in geval van herhaalde afwezigheid wordt verdubbeld. Hardnekkige thuisblijvers kunnen in bepaalde gevallen zelfs tot 10 jaar van de kiezerslijsten geschrapt worden. In de praktijk worden die straffen de laatste jaren echter nog zelden toegepast.]]>
<![CDATA[Geeft elke communicant recht op betaalde afwezigheid?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/geeft-elke-communicant-recht-op-betaalde-afwezigheid Thu, 16 May 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/geeft-elke-communicant-recht-op-betaalde-afwezigheid Klein verlet laat werknemers toe om voor bepaalde familiale gebeurtenissen betaald vrijaf te nemen. Een communiefeest is een van die gebeurtenissen en mei en juni zijn de traditionele maanden voor communie- en lentefeesten. Maar geeft elke communicant ook recht op klein verlet?

Welke feesten komen in aanmerking?
De lijst van gebeurtenissen die recht geven op één of meerdere dagen klein verlet ligt vast en kan licht verschillen van sector tot sector. Communie is één van de gebeurtenissen die  recht geven op klein verlet. Maar de ene communie is de andere niet! Enkel de plechtige communie valt onder het klein verlet, de eerste communie niet.

Ook het feest van de vrijzinnige jeugd, de vrijzinnige tegenhanger van de plechtige communie, geeft recht op klein verlet. Het lentefeest voor 6-7-jarigen logischerwijs niet. Gelijkaardige riten uit andere godsdiensten, zoals de Bar Mitsvah, komen niet in aanmerking voor klein verlet. Al let niets u om dit wel toe te staan natuurlijk.

Welke kinderen komen in aanmerking?
Bovendien kan een werknemer enkel klein verlet krijgen voor de communie van zijn of haar eigen kinderen of de kinderen van zijn of haar echtgeno(o)t(e). Dus niet voor neefjes, nichtjes of petekinderen. Of het daarbij gaat om biologische kinderen, geadopteerde kinderen of natuurlijk erkende kinderen maakt niets uit. Stiefmoeders of -vaders hebben enkel recht als zij getrouwd zijn of wettelijk samenwonen met de moeder of vader van het kind. Hetzelfde geldt voor partners van hetzelfde geslacht. In sommige sectoren is men soepeler. In PC 200 bijvoorbeeld, het algemeen paritair comité voor bedienden, volstaat het dat de partners op hetzelfde adres wonen. U mag natuurlijk steeds weer in gunstige zin van de algemene regels afwijken.

Hoeveel dagen mag uw werknemer vrij nemen?
Voor communiefeesten is één betaalde afwezigheidsdag voorzien, die net als bij de meeste andere gebeurtenissen die aanleiding geven tot klein verlet dient opgenomen te worden op de dag zelf. Voor communiefeesten is die regel echter iets soepeler. Valt het feest samen met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag, dan mag het klein verlet ook worden opgenomen op de dag die onmiddellijk aan de plechtigheid voorafgaat of erop volgt.

Deeltijdse werknemers met een variabel rooster hebben recht op klein verlet pro rata hun contracturen. Deeltijdse werknemers met een vast rooster hebben enkel recht als ze normaliter werken op de dag van de communie of de dag die eraan voorafgaat of erop volgt.

Voor elke afwezigheid in het kader van klein verlet mag u uw werknemer vragen om hiervan een bewijs voor te leggen, zowel van de gebeurtenis zelf als van de verwantschap met het kind. ]]>
<![CDATA[Wie draait er op voor boetes met een bedrijfswagen?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wie-draait-er-op-voor-boetes-met-een-bedrijfswagen Wed, 08 May 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wie-draait-er-op-voor-boetes-met-een-bedrijfswagen U las het onlangs misschien ook in de krant: een bedrijf uit Charleroi moest een boete van liefst 192.000 euro ophoesten voor een overtreding die één van hun werknemers beging met een bedrijfswagen. De reden: de werkgever had nagelaten de naam van de bestuurder mee te delen aan de politie.

Wat was er precies gebeurd? De werknemer was aan 72 km/u geflitst in een zone 50. Omdat het een bedrijfswagen betrof, kreeg de werkgever een proces-verbaal in de bus, samen met de uitnodiging om de identiteit van de bestuurder kenbaar te maken aan de politie.

In zulke gevallen is de zaakvoerder van een vennootschap verplicht om hier binnen de 15 dagen op te reageren, wat hij niet deed. Het Parket kon hierdoor niet overgaan tot dagvaarding van de bestuurder. Het Parket dagvaardde daarop de vennootschap voor de politierechtbank voor het niet-naleven van de informatieverplichting. Omdat het niet de eerste keer was dat het bedrijf in gelijkaardige gevallen nalatig was geweest, volgde een fikse boete die uiteindelijk opliep tot 144.000 euro! Ook de bedrijfsleider zelf werd veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijk en 48.000 euro boete. In beroep werden beide boetes grotendeels behouden.

Stelt u bedrijfswagens ter beschikking, dan zou bovenvermelde situatie ook u wel eens kunnen overkomen. Bedrijfswagens rijden immers een kwart van alle boetes bij elkaar. U heeft er dus alle belang bij om in zulke gevallen de identiteit van de bestuurder zo snel mogelijk mee te delen.

Het lijkt vanzelfsprekend dat de werknemer in kwestie zelf opdraait voor de eventuele boete die hij daarbij oploopt. Maar het kan ook gebeuren dat de boete rechtstreeks bij u als werkgever in de bus valt. In dat geval bepaalt de wet dat u burgerrechtelijk aansprakelijk bent voor de betaling ervan, tenminste wanneer de overtreding niet buiten de werkuren werd begaan. U schiet de boete dus voor, maar toch mag u die nadien niet zomaar van het loon van de werknemer in mindering brengen. De werknemer zal zich hiermee, bij voorkeur schriftelijk, akkoord moeten verklaren.

Bent u toch bereid de boete voor uw rekening te nemen, bijvoorbeeld omdat de overtreding tijdens de werkuren plaats vond en u er misschien wel zelf enigszins op had aangedrongen dat de werknemer zich zou haasten, vergeet dan niet om dit op een correcte manier in de loonlijn te laten verwerken.

Op terugbetaalde verkeersboetes voor overtreding begaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst bent u als werkgever een solidariteitsbijdrage van 33% verschuldigd. De werknemer betaalt er bedrijfsvoorheffing op, maar geen RSZ. Voor lichte overtredingen van de eerste en tweede graad en snelheidsovertredingen van minder dan 150 euro, geldt een vrijstelling van 150 euro per jaar.

Het terugbetalen van verkeersboetes opgelopen in de privé-sfeer wordt als gewoon loon beschouwd met de daarbij horende gewone werkgevers- en werknemersbijdragen.

Anders is het met parkeerboetes. Dat zijn immers geen eigenlijke boetes, maar retributies. Indien u zou beslissen om die terug te betalen, handelt het om een kost eigen aan de werkgever. De werknemer betaalt hierop noch belastingen, noch RSZ.

Afspraken rond de terugbetaling van boetes en retributies neemt u best op in een duidelijke car policy.]]>
<![CDATA[Wat als klein verlet en feestdag samenvallen?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wat-als-klein-verlet-en-feestdag-samenvallen Tue, 07 May 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wat-als-klein-verlet-en-feestdag-samenvallen De lente-feestdagen zijn een uitgelezen moment voor communie- of huwelijksfeesten, gebeurtenissen die aanleiding kunnen geven tot klein verlet. Maar welke afwezigheid boekt u dan voor die dag, feestdag of klein verlet? En kan de werknemer één van beide ook nog eens inhalen op een ander moment?

Klein verlet is het recht om met behoud van het normale loon afwezig te zijn om bepaalde familiegebeurtenissen bij te wonen of burgerlijke verplichtingen te vervullen. Overlijdens, huwelijken en communies komen daarbij het vaakst voor, maar ook bijzitten tijdens de nakende verkiezingen valt hieronder. Zelfs priesterwijding van een familielid staat in de lijst, al hebben we die zelf nog nooit zien passeren.

Elke gebeurtenis geeft recht op een bepaald aantal afwezigheidsdagen die binnen een bepaalde periode moeten opgenomen worden, meestal de dag van de gebeurtenis zelf. Als die gebeurtenis toevallig samenvalt met een dag waarop er niet gewerkt wordt, zoals een feestdag, maar ook een vaste sluitingsdag, dan kan de werknemer zijn recht op klein verlet niet laten gelden.

In het geval van een huwelijk van een familielid [beperkt tot de tweede graad:  (klein)kind, (schoon)broer of –zus,  (schoon)ouder)] heeft de werknemer enkel recht op klein verlet op de dag van de gebeurtenis zelf. Is hij die dag al thuis omdat hij niet moet werken op de feestdag, dan betaalt u de feestdag. De werknemer kan ook geen klein verlet meer opeisen op een andere datum.

Stapt de werknemer zelf – al dan niet blind – in het huwelijksbootje, dan heeft hij recht op twee dagen klein verlet, vrij te kiezen in de week van het huwelijk of de week erna. In dat geval betaalt u de dag van het huwelijk eveneens als feestdag, maar komen de twee dagen klein verlet er wel nog bovenop.

Plechtige communiefeesten, waarop we dieper ingaan in een ander artikel, vormen de uitzondering op deze regel. In dit geval mag de werknemer het klein verlet wel verplaatsen naar de eerste werkdag voor of na de plechtigheid. ]]>
<![CDATA[Startersjobs worden starterslonen ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/startersjobs-worden-starterslonen- Tue, 07 May 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/startersjobs-worden-starterslonen- Met meer dan een half jaar vertraging zijn eindelijk de startersjobs in werking getreden. Sinds 1 maart 2019 kan u retroactief deze nieuwe maatregel toepassen. Met de “starterslonen voor jongeren”, zoals de maatregel sinds de jobsdeal door het leven gaat, betaalt u jongeren onder de 21 jaar zonder werkervaring een lager bruto, terwijl het nettoloon dat de jongere ontvangt ongewijzigd blijft.

Welke jongeren komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de nieuwe startersjob moet de jongere gelijktijdig aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • 18, 19 of 20 jaar oud zijn op de laatste dag van de maand;
 • op het moment van de aanwerving als werkzoekende ingeschreven zijn bij VDAB, Forem, Actiris of het Arbeitsamt;
 • op barema betaald worden (niet meer!);
 • minimum halftijdse arbeidsovereenkomst;
 • een beperkte werkervaring hebben.

Leerovereenkomsten, studentenovereenkomsten, jongeren in een systeem van alternerend leren en flexi-jobs komen niet in aanmerking. Uitzendkrachten wel.

Eveneens uitgesloten zijn de paritaire comités waar een verlaagd jongerenbarema geldt tussen 18 en 21 jaar, zoals pc 200.

Wat is “beperkte werkervaring”?

Om de werkervaring te bepalen kijkt men naar het zesde tot en met derde kwartaal vóór het kwartaal van de aanwerving. Voor jongeren die u op 1 juli 2019 aanwerft kijken we dus naar het eerste tot en met vierde kwartaal van 2018.

Een jongere wordt pas geacht werkervaring te hebben wanneer hij tijdens die referteperiode hoogstens één kwartaal een tewerkstelling had groter dan 80% van een voltijdse job.

Prestaties in het kader van studentenarbeid, flexi-job of als extra, deeltijds werken/leren en IBO tellen niet mee als werkervaring.

Net als bij de flexi-jobs worden deze gegevens in dimona bijgehouden en krijgt u een melding of uw nieuwe werknemer al dan niet in aanmerking komt.

Waaruit bestaat de korting?

De werkgever mag het brutoloon van de jongere procentueel verminderen afhankelijk van de leeftijd op het einde van de betrokken maand:

 • voor 18-jarigen mag u het bruto met 18% verminderen
 • voor 19-jarigen mag u een korting van 12% toepassen
 • voor 20-jarigen geldt een korting van 6%.

Het startersloon houdt op vanaf de maand van de 21ste verjaardag.

Het nettoloon van de jongere wordt vervolgens aangevuld met een toeslag, vrij van RSZ en BV. Net op deze toeslag liep het de vorige keer mis. De “forfaitaire” toeslag van toen, die in een tabel zou worden gegoten die er nooit kwam, werd vervangen door een “compenserende” toeslag. Deze bedraagt het verschil tussen het nettoloon berekend op basis van het niet-verminderde brutoloon en het nettoloon berekend op basis van het verminderde brutoloon. Voor arbeiders wordt deze toeslag nog eens verhoogd met een percentage door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, ter compensatie van het vakantiegeld op het lagere bruto.

Tenslotte krijgt de werkgever voor deze toeslag een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, die bovendien binnen het kalenderjaar overdraagbaar is op de bedrijfsvoorheffing van andere werknemers.

Speciale arbeidsovereenkomst?

De jongere die met een startersloon wordt aangeworven krijgt een “startbaanovereenkomst type 1”. Dit is een gewone arbeidsovereenkomst met minstens halftijdse prestaties (min. 19 uur). U hoeft hiervoor geen speciaal modeldocument te gebruiken, de overeenkomst moet wel expliciet vermelden dat het brutoloon van de jongere wordt verminderd en door een netto-toeslag wordt gecompenseerd.]]>
<![CDATA[Bent u helemaal klaar voor de flitscontroles van 6 juli?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/bent-u-helemaal-klaar-voor-de-flitscontroles-van-6-juli Wed, 24 Apr 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/bent-u-helemaal-klaar-voor-de-flitscontroles-van-6-juli Net zoals vorig jaar zullen de sociale inspectiediensten ook in 2019 in een aantal sectoren aangekondigde flitscontroles houden. De horeca staat op de planning voor 6 juli. Bestel voor 15 mei een HR-audit van Horecafocus en wees volledig voorbereid op flits- en andere controles.

Jaarlijks stellen de inspectiediensten, in overleg met de arbeidsauditeurs, de sociale partners en de regering een “Actieplan Sociale Fraudebestrijding” op, waarin de jaarlijkse accenten en prioriteiten worden vastgelegd. Omdat fraude vaak wordt vastgesteld in arbeidsintensieve sectoren, gaat daarin ook nu weer veel aandacht naar het bestrijden van oneerlijke concurrentie in o.a. de bouw,  de schoonmaaksector en de horeca.

In deze sectoren zullen aangekondigde flitscontroles worden gehouden. Voor de horecasector zal dat zijn op zaterdag 6 juli. De controles zullen vooral een preventief karakter hebben, wat uiteraard niet wegneemt dat bij vaststelling van zwaarwichtige inbreuken streng zal worden opgetreden.

Neem daarom best het zekere voor het onzekere en laat uw personeelsadministratie vooraf eens aan een grondige inspectie onderwerpen zonder dat daar sancties aan vasthangen. Met onze HR-audit lichten wij uw volledige personeels- en loonadministratie bij u ter plaatse door en keren wij uw volledige loon- en personeelsbeheer binnenstebuiten. Na een uitgebreide controle ter plaatse, ontvangt u een rapport met uw pluspunten, werkpunten en tekortkomingen, dat we samen met u bespreken. Op die manier voorkomt u onaangename verrassingen en onnodige boetes en misschien kan u hier en daar zelfs nog iets besparen.

Prijs van een audit:     tot 10 vaste werknemers:      €1.850
                                    tot 20 vaste werknemers:      €2.500
                                    > 20 vaste werknemers:         offerte

Maakt u gebruik van de KMO-portefeuille van de Vlaamse overheid, dan betaalt u slechts 60% van dit bedrag. En wie vóór 15 mei 2019 een audit bestelt, krijgt bovendien een eenmalige korting van 15%!

Bel (03/201.21.00) of mail ons voor meer informatie.]]>
<![CDATA[Arbeidsrecht in Vier Gangen en Slim Verlonen, nog enkele plaatsen vrij]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsrecht-in-vier-gangen-en-slim-verlonen-nog-enkele-plaatsen-vrij Wed, 24 Apr 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsrecht-in-vier-gangen-en-slim-verlonen-nog-enkele-plaatsen-vrij Meer dan een derde van uw omzet gaat naar uw personeel en toch hebben veel werkgevers nog nooit echt de tijd genomen om zich de arbeidswetgeving eigen te maken. Meestal omdat ze te ingewikkeld werd uitgelegd of omdat de meeste opleidingen erg duur zijn. Horecafocus doet het anders. Schrijf  u daarom meteen in voor onze opleidingenreeks “Arbeidsrecht in vier gangen 2019” of voor de sessie "Slim verlonen", waarin we u meenemen doorheen de arbeidswetgeving. Op een praktische manier, op maat van de horeca-werkgever.

ARBEIDSRECHT IN VIER GANGEN
Deel 1
nieuwigheden 2018 en 2019
arbeidsduur & flexibiliteit
GDPR

Deel 2
ziekte en arbeidsongeval
andere afwezigheden
sociale inspectie

Deel 3
loon
loonoptimalisaties

Deel 4
contracten
uit dienst
kortingen

Waar en wanneer
GENT
EasyPay Group (Hélène Dutrieulaan 10/301, Sint-Denijs-Westrem)

    - donderdag 9 mei - 9u00-12u00      DEEL 1
    - donderdag 23 mei - 9u00-12u00    DEEL 2
Delen 3 en 4 vanaf juni.

Prijs
U kan zich inschrijven voor één of enkele modules of meteen voor de volledige reeks.
Per module betaalt u €200, voor de reeks van vier €750. (excl. BTW)
Schrijft u in voor de volledige reeks, dan kan u bovendien gebruik maken van de KMO-portefeuille. Netto betaalt u dan nog slechts €450 voor meer dan 10 uur opleiding!

---------------------------------------------------------------------------------------

SLIM VERLONEN

Wat is loon?
Hoe houdt u uw lonen betaalbaar in horeca 2.0?
Welke alternatieve vormen van verloning bestaan er en welke zijn nuttig?
Wat is een realistisch loon?
Een intern loonbeleid, hoe begint u eraan?

In een drie uur durende opleiding geeft Horecafocus u een antwoord op al deze en nog veel meer vragen.

Waar en wanneer
ANTWERPEN:
     - maandag 29 april - 8u30-11u30   De Natie (Van de Wervestraat 20)
     - donderdag 16 mei - 9u00-12u00  Yust (Coveliersstraat 2)

LEUVEN:
     - maandag 13 mei - 9u00-12u00  Flanders DC (Diestsevest 76)

GENT:
De volledige reeks "Arbeidsrecht in vier gangen" start op 9 en 23 mei + 2 sessies (w.o. Slim verlonen) na de zomer.

Prijs
200 euro per deelnemer excl. BTW.
Inschrijven

(Annuleert u uw inschrijving tot één week voor de opleiding, dan wordt u enkel een administratiekost van 50 euro aangerekend. Na die datum bent u het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.)]]>
<![CDATA[Een feestdag op uw vaste sluitingsdag]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-feestdag-op-uw-vaste-sluitingsdag Wed, 24 Apr 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-feestdag-op-uw-vaste-sluitingsdag Van de lente-feestdagen vallen er twee altijd op maandag: paasmaandag en pinkstermaandag. Zoals u weet zijn Pasen en Pinksteren zelf geen feestdag wat de arbeidswetgeving betreft. Voor veel horecazaken is de maandag de wekelijkse sluitingsdag. Betekent dit dan dat u met deze feestdagen niets hoeft te doen? Veel werkgevers gaan hier in de fout.

Valt een feestdag samen met een “normale inactiviteitsdag”, dan moet die vervangen worden door een betaalde vervangende feestdag op een ander moment.

Normale inactiviteitsdag
Een normale inactiviteitsdag is een dag waarop in uw onderneming normaal niet gewerkt wordt. Dit is doorgaans de normale sluitingsdag(en) van uw zaak. Is maandag bijvoorbeeld uw vaste sluitingsdag, dan moeten uw werknemers Paas- en Pinkstermaandag op een ander moment recupereren. Soms kan dit zelfs van afdeling tot afdeling verschillen. Uw zaak of zaken zijn misschien wel geopend in het weekend, uw administratieve medewerkers werken echter nooit op zaterdag en zondag. Valt een feestdag in het weekend, dan zal u dus enkel voor die laatsten een vervangingsdag moeten voorzien. Paasmaandag dienen zij dan weer niet op een andere dag te recupereren, ze nemen die dag gewoon hun feestdag.

Vervangingsdag
De vervangingsdag kan u individueel laten recupereren (vrij te bepalen door elke werknemer) of collectief (een vooraf bepaalde datum voor iedereen, bijvoorbeeld om een "brug" te maken of een bijkomende week collectief te sluiten). In dat laatste geval maakt u vóór 15 december van het voorafgaande jaar de datum(s) van de vervangingsdag(en) kenbaar. Dit lijkt een formaliteit, maar doet u dat niet, dan zou uw werknemer die dag wel eens extra kunnen opeisen.

Wanneer uw werknemers hun vervangingsdagen vrij mogen bepalen, zorg er dan voor dat de regels hiervoor duidelijk in het arbeidsreglement beschreven staan. Binnen welke termijn moet de feestdag gerecupereerd worden, hoe lang op voorhand moet dit worden aangevraagd,…
De vervangingsdagen moeten wel binnen hetzelfde kalenderjaar vallen.

Deeltijdsen met vast rooster
Zelfs deeltijdsen met een vast werkrooster hebben recht op loon voor de feestdagen die vallen op een normale inactiviteitsdag. D.w.z. gaan we er opnieuw van uit dat maandag uw vaste sluitingsdag is, dan moeten al uw werknemers deze dag op een ander moment recupereren, ook zij die bijvoorbeeld enkel op dinsdag en woensdag werken.]]>
<![CDATA[Wanneer uw werknemers werken op een feestdag]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wanneer-uw-werknemers-werken-op-een-feestdag- Wed, 24 Apr 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wanneer-uw-werknemers-werken-op-een-feestdag- Feestdagen zijn vaak topdagen voor de horeca, zeker wanneer de lente in de lucht hangt.  Maar wie laat werken op een feestdag, moet zich wel aan enkele regeltjes houden: een kleine toeslag én betaalde inhaalrust. Vooral dat laatste wordt vaak vergeten.

Een werknemer die werkt op een feestdag heeft hij recht op drie zaken:
 • het loon voor de uren die hij op die feestdag werkt
 • een feestdagtoeslag
 • betaalde inhaalrust

Feestdagtoeslag
De toeslag die werknemers bovenop hun gewone loon krijgen voor prestaties op zon- en feestdagen verschilt per sector. In de meeste sectoren is die onbestaande omdat er eenvoudigweg niet mag gewerkt worden op deze dagen. In andere sectoren varieert het van 50 tot 100% toeslag of werd er vaak door de vakbonden een premie onderhandeld.

In pc 302, de horeca, geldt slechts een beperkte toeslag voor prestaties op zon- en feestdagen van 2 euro bruto per uur. Bovendien wordt deze toeslag nog eens beperkt tot 12 euro per dag. U kan dus beter één werknemer 8 uur later werken, dan twee personen telkens 4 uur in te zetten.

Inhaalrust
Werknemers die werken op een feestdag moeten hun feestdag verplicht op een ander moment opnemen. U moet hen met andere woorden een betaalde dag vrijaf geven, die ze anders ook zouden gehad hebben als u hen niet had laten werken. Omdat dit vaak wordt vergeten is het een klassieker bij inspecties. Het gevolg is dan meestal dat u de vergeten feestdagen van de afgelopen drie jaar kan nabetalen, ook aan werknemers die al lang uit dienst zijn…

De duur van de inhaalrust die u moet toekennen is in principe forfaitair bepaald. Werkt de werknemer meer dan vier uur op de feestdag, dan bedraagt de inhaalrust een volledige dag. Werkt hij minder dan vier uur, dan moet hij een halve dag recupereren, te nemen vóór of na 13 uur, waarbij er op die dag niet meer dan vijf uren mag gewerkt worden. In de praktijk zien we vaak dat men voor een meer pragmatische oplossing kiest, zoals de recuperatie van de werkelijk gepresteerde uren, al is dit niet 100% correct.

De werkgever moet de inhaalrust toestaan binnen de zes weken die volgen op de feestdag. Kan dit niet, bijvoorbeeld omwille van ziekte, ongeval, bevallingsrust,… dan moet de werkgever de inhaalrust toekennen binnen de zes weken die volgen op het einde van de schorsingsperiode. In geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst, moet de inhaalrust toegekend worden vóór het verstrijken van de opzeggingstermijn.

Spreek de regels voor de opname van de vervangende feestdag bij voorkeur duidelijk af in uw arbeidsreglement.

U kan er als werkgever ook voor opteren om de feestdagen collectief te recupereren. Uw zaak is bijvoorbeeld open op Paas- en Pinkstermaandag, maar tussen Kerst en Nieuw sluit u een week. U kan dan beslissen dat u de twee te recupereren feestdagen in die week laat opnemen. Dergelijke collectief gerecupereerde feestdagen moet u net als de collectieve vakantiedagen wel al vóór 15 december van het voorgaande jaar vastleggen. Maar wie op goede voet staat met zijn medewerkers kan ook op en later moment vast nog wel met elk van hen een individuele, schriftelijke overeenkomst afsluiten.]]>
<![CDATA[Het aanvullend pensioen in de horecasector]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-aanvullend-pensioen-in-de-horecasector Mon, 15 Apr 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-aanvullend-pensioen-in-de-horecasector Er zijn wellicht weinig werkgevers en werknemers die het beseffen, maar vaste werknemers in de horeca krijgen al sinds 2013 een aanvullend sectorpensioen.

Het pensioenstelsel in ons land bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler, het wettelijk pensioen, garandeert elke werknemer een inkomen na pensionering. Het bedrag hangt af van verschillende factoren zoals de beroepsloopbaan en het loon, maar zal in elk geval lager liggen dan wat de werknemer gewoon was te verdienen.

De tweede - betaald door de werkgever als bijkomend loonvoordeel of door de sector - en derde pijler - het pensioensparen of langetermijnsparen door de werknemer zelf - dienen om dit verschil zoveel mogelijk te compenseren.

Het aanvullend sectoraal pensioen in paritair comité 302 behoort dus tot die tweede pijler en is er alleen voor vaste werknemers. Tot vorig jaar gold ook nog een leeftijdsvoorwaarde van 23 jaar, die dit jaar is weggevallen. Er is nog wel een andere bijkomende voorwaarde. Zo moet een werknemer, om recht te hebben op dit sectoraal pensioen, minstens 220, niet noodzakelijk opeenvolgende, dagen over een periode van twaalf opeenvolgende kwartalen in de horeca gewerkt hebben. Het gaat daarbij om werkelijk gewerkte dagen, ziekte, vakantie, e.d. tellen niet mee. Bovendien wordt enkel rekening gehouden met prestaties na 1 januari 2013.

Op elke euro brutoloon die u aan uw werknemers betaalt, gaat er 1% naar het sectoraal pensioen. Die bijdragen worden geïnd via de RSZ als onderdeel van uw patronale bijdragen. U zal hier dus nog niet veel van gemerkt hebben, want zowel de aansluiting bij het fonds als de inning gebeuren automatisch en brengen geen bijkomende administratie met zich mee.
Van die 1% komt er 0,88% effectief bij de werknemer terecht. Het overige deel gaat naar de sociale zekerheid. De bedragen worden op een pensioenrekening gestort en leveren intresten op tot op het moment van de uitbetaling. Dat gebeurt in principe in één keer, zodra de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt. In geval van overlijden vóór de pensionering, wordt dit bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden.

Jaarlijks, in het najaar, ontvangt elke werknemer een papieren pensioenfiche met daarop een overzicht van de betaalde bijdragen, de verworven reserves op dat moment en de waarde van het opgebouwde kapitaal op de einddatum. ]]>
<![CDATA[Netto-overuren voor studenten tellen dan toch mee voor het studentencontingent]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/netto-overuren-voor-studenten-tellen-dan-toch-mee-voor-het-studentencontingent Mon, 15 Apr 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/netto-overuren-voor-studenten-tellen-dan-toch-mee-voor-het-studentencontingent Sinds vorig jaar mogen ook studenten in de horeca officieel gebruik maken van de netto-overuren. De 360 netto-overuren zouden aanvankelijk zelfs niet op het contingent van 475 uur worden aangerekend, maar die vreemde beslissing wordt nu waarschijnlijk teruggedraaid.

In een recente vergadering van de kamercommissie voor Sociale Zaken werden de netto-overuren voor studenten in de horeca ter tafel gebracht. De Minister voor Sociale Zaken bevestigde dat op de netto-overuren, indien deze onder de correcte voorwaarden worden toegepast, geen solidaiteitsbijdrage verschuldigd is.

De minister liet eveneens weten dat wat haar betreft deze uren wel degelijk dienen aangerekend te worden op het contingent van 475 uur en er dus niet bovenop komen.

De minister zal nu eerst overleg plegen met haar collega van Werk en Economie om over deze kwestie spoedig met een gezamenlijk standpunt naar buiten te komen.]]>
<![CDATA[Daar is de lente, daar zijn de feestdagen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/daar-is-de-lente-daar-zijn-de-feestdagen--- Mon, 15 Apr 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/daar-is-de-lente-daar-zijn-de-feestdagen--- Met de lente maken ook de feestdagen weer hun intrede. Paasmaandag is de eerste van de lenteklassiekers. In mei hangen we nog twee keer de vlag buiten, op 1 mei een rode en op 30 mei ter ere van O.L.H. Hemelvaart. Een late Pasen betekent ook een late Sinksen, op 10 juni sluiten we af met Pinkstermaandag. Hoog tijd dus voor een korte opfrissing van de regels.

10 feestdagen
Elk jaar zijn er tien wettelijke feestdagen, waar in principe iedere werknemer recht op heeft: Nieuwjaar (1 januari), Paasmaandag (22 april), 1 mei, OLH Hemelvaart (30 mei), Pinkstermaandag (10 juni), de Nationale Feestdag (21 juli), OLV Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand (11 november) en Kerstmis (25 december).

Loon voor een feestdag
Op een feestdag krijgen uw werknemers betaald vrijaf. Het loon voor een feestdag of een vervangingsfeestdag moet overeenstemmen met het loon dat de werknemer zou ontvangen hebben indien hij op deze dag zou gewerkt hebben. In normale omstandigheden hebben voltijdse werknemers altijd recht op de tien wettelijke feestdagen. Ook al zouden ze normaal op die dag niet werken.

Deeltijdse werknemers
Voor deeltijdse werknemers ligt dat enigszins anders. Hier moeten we een onderscheid maken tussen deeltijders met een vast werkschema en deeltijders met een variabel werkschema. Deeltijdse werknemers met een variabel werkschema hebben eveneens elk jaar recht op de betaling van hun tien feestdagen. Het loon voor de feestdag stemt overeen met het gemiddelde loon berekend over de periode van de vier weken voorafgaand aan de feestdag. Vaak worden hier gelijk(w)aardige pragmatische oplossingen toegepast, zoals 1/5 van de contracturen.

De deeltijdse werknemer die tewerkgesteld wordt volgens een vast uurrooster, heeft echter enkel recht op loon voor de feestdagen die vallen op dagen waarop hij normaliter zou gewerkt hebben. Werkt uw deeltijdse kelner bijvoorbeeld enkel op dinsdag, woensdag en donderdag, dan kan hij geen aanspraak maken op Paas- en Pinkstermaandag.

Wie werkt op een feestdag krijgt daarvoor bovenop zijn normale loon een feestdagtoeslag en zal de feestdag op een ander moment moeten opnemen. En ook wanneer een feestdag op uw vaste sluitingsdag valt, hebben uw werknemers nog een betaalde feestdag tegoed. Over deze en andere uitzonderingen leest u de volgende weken meer in deze nieuwsbrief. ]]>
<![CDATA[Lach niet met de horeca ondernemer en neem de sector au serieux. R.E.S.P.E.C.T ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/lach-niet-met-de-horeca-ondernemer-en-neem-de-sector-au-serieux-respect- Sun, 14 Apr 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/lach-niet-met-de-horeca-ondernemer-en-neem-de-sector-au-serieux-respect- Sorry bij voorbaat.

Ik weet dat het bijna 30/6 is, een moment waarop alle sociale secretariaten hun best doen om de horecasector te overtuigen van hun sectorspecifieke expertise. Er verscheen vorige week een 'horecatest' van een groot sociaal secretariaat. De titel luidde als volgt : 
 

“Benieuwd of je jouw horecazaak rendabeler kan maken door te besparen op loonkosten? Doe nu onze gratis horeca analyse en ontdek of je kan besparen op je loonkost”
 

Een prachtige actie voor de sector denk ik dan. Een miljoenenbedrijf, dat zichzelf ‘specialist’ van de horecasector noemt, zet zich ‘gratis’ in voor die geliefde sector. Een mooi verhaal op het eerste zicht.

Ik werd evenwel met verstomming geslagen toen ik de test analyseerde.
 

Vraag 1 : hoeveel werknemers heb je ?
Vraag 2 : Maak je gebruik van flexi jobs en extra’s ?
Vraag 3 : Gebruik je de RSZ korting van 500 – 800 euro ?
Vraag 4 : Maak je gebruik van een digitale tool voor je planning ?
Vraag 5 : Wist je dat jouw personeel onbelast overuren kon werken ?

Daarna volgen nog 7 vragen over wie je bent en hoe ze jou kunnen bereiken om hun unieke sectorspecifieke aanpak door je strot te rammen.

Er zijn 100 nuttige vragen te stellen aan Horeca ondernemers , en dan stelt een miljoenenbedrijf deze 5 GRATIS vragen? Content Marketing Strategie heet zoiets.

Hein Deprez van GREENWAY zei ooit in een interview ; “We moeten telen wat de consument wil en nodig heeft, in plaats van wat we geteeld hebben door de strot van de consument te duwen. Van mond tot grond en niet omgekeerd”

Ik mis in hun horecatest precies één vraag in functie van een beter rendement : Betaal je niet teveel beheer bij je sociaal secretariaat voor weinig tot geen toegevoegde waarde ? ]]>
<![CDATA[Loonnorm 2019-2020 vastgesteld op 1,1%]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/loonnorm-2019-2020-vastgesteld-op-11 Mon, 08 Apr 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/loonnorm-2019-2020-vastgesteld-op-11 U vernam het waarschijnlijk via de media: vorige week keurde de ministerraad de loonnorm goed voor dit en volgend jaar. Omdat het ABVV het Interprofessioneel Akkoord (IPA) heeft verworpen, was het aan de regering om de loonmarge voor de komende jaren te bepalen. Die nam het voorstel van 1,1% uit het ontwerp van het IPA over.

Wat is de loonnorm?
Het principe van de loonnorm werd vastgelegd in een wet uit 1996 en is bedoeld om de werkgelegenheid te bevorderen en het concurrentievermogen van België t.o.v. de ons omringende landen te vrijwaren. De loonnorm schrijft voor hoeveel de gemiddelde loonkost per werknemer gedurende de volgende twee jaar maximaal mag stijgen. Normaal bepalen de sociale partners om de twee jaar de concrete invulling ervan in het Interprofessioneel Akkoord (IPA). Komen zij niet tot een akkoord, zoals dat nu het geval is, dan schrijft de wet voor dat de regering de loonnorm in een Koninklijk Besluit vastlegt.

Loonnorm van 1,1%
Voor de jaren 2019 en 2020 wordt de loonnorm vastgesteld op 1,1%. Dat wil zeggen dat de lonen dit en volgend jaar niet met meer dan 1,1% mogen stijgen. Indexering (voor de horecasector doorgaans jaarlijks op 1 januari) en baremastijgingen worden daar niet bij gerekend.

Concreet?
Wil dit nu zeggen dat u niemand nog een grotere loonsverhoging mag toekennen?
Zo eenvoudig is het niet.

Ten eerste zal u moeten afwachten wat de verschillende sectoren (in ons geval de horeca) beslissen. Zij zijn eerst aan zet om te bepalen hoe zij de marge van 1,1% willen invullen. Met wat dan nog overblijft mag u aan de slag en dat kan minder zijn dan 1,1%.

Ten tweede heeft de norm betrekking op de gemiddelde loonkosten per werknemer uitgedrukt in voltijdse equivalenten over al uw werknemers heen. En daar begint het al, zowel het begrip “loonkost” als “voltijds equivalent” zijn niet duidelijk gedefinieerd. Een aantal loonelementen, zoals het bonusplan en andere bonussen of premies, onkostenvergoedingen,… tellen bovendien niet mee voor de loonnorm en werknemers die van functie(categorie) veranderen hoeft u ook niet mee te rekenen. Lonen voor zelfstandigen en bestuurders vallen uiteraard evenmin onder de loonnorm.

Wat als u zich niet aan de loonnorm houdt?
Als werkgever bent u verplicht de loonnorm te respecteren. Doet u dit niet, dan kan u in principe een administratieve geldboete worden opgelegd. Maar zoals u hierboven al kon vaststellen, is het enorm complex om dat te berekenen en bovendien voor interpretatie vatbaar.]]>
<![CDATA[Arbeidsrecht voor de horeca-werkgever, vierdaagse opleiding in Gent vanaf 9 mei]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsrecht-voor-de-horeca-werkgever-vierdaagse-opleiding-in-gent-vanaf-9-mei Mon, 08 Apr 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsrecht-voor-de-horeca-werkgever-vierdaagse-opleiding-in-gent-vanaf-9-mei Meer dan een derde van uw omzet gaat naar uw personeel en toch hebben veel werkgevers nog nooit echt de tijd genomen om zich de arbeidswetgeving eigen te maken. Meestal omdat ze te ingewikkeld werd uitgelegd of omdat de meeste opleidingen erg duur zijn. Horecafocus doet het anders. Schrijf  u daarom meteen in voor de opleidingenreeks “Arbeidsrecht in vier gangen 2019”, waarin we u meenemen doorheen de arbeidswetgeving. Op een praktische manier, op maat van de horeca-werkgever.

Alle nieuwigheden van 2018 en 2019 nog eens op een rijtje, arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, flexi-jobs en overuren, loonkost en loonoptimalisaties, de nieuwe arbeidsduurregels in de horeca, ontslag, ziekte en andere afwezigheden, eco-cheques, maaltijdcheques, ....

We leggen het u allemaal haarfijn uit. In begrijpbare taal en met ruimte voor uw vragen en voorbeelden. Een must voor elke werkgever. Een opfrissing voor wie de opleiding in het verleden al eens volgde.

PRIJS?
U kan zich inschrijven voor één of enkele modules of meteen voor de volledige reeks.
Per module betaalt u €200, voor de reeks van vier €750. (excl. BTW)
Schrijft u in voor de volledige reeks, dan kan u bovendien gebruik maken van de KMO-portefeuille. Netto betaalt u dan nog slechts €450 voor meer dan 10 uur opleiding!

WAAR & WANNEER?
Gent, EasyPay Group Hélène Dutrieulaan 10/301, Sint-Denijs-Westrem
Donderdag 09/05 en donderdag 23/05 (+ 2 sessies na de zomer)
9u00-12u00

Bij voldoende interesse komen wij graag ook naar een locatie bij u in de buurt of organiseren wij een privé-opleiding in uw onderneming. Neem zeker even contact met ons op.

INFO & INSCHRIJVEN: info@horecafocus.be

BEKIJK HET VOLLEDIGE MENU

Annuleert u uw inschrijving tot twee weken voor de opleiding, dan wordt u enkel een administratiekost van 50 euro aangerekend. Na die datum bent u het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.]]>
<![CDATA[In maart ontving u uw sociale balans]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/in-maart-ontving-u-uw-sociale-balans Mon, 08 Apr 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/in-maart-ontving-u-uw-sociale-balans In de loop van de maand maart ontving u van uw sociaal secretariaat uw sociale balans voor het voorbije boekjaar.  De sociale balans is van toepassing op alle ondernemingen die verplicht zijn een jaarrekening op te stellen.

De sociale balans werd in 1995 ingevoerd als een meetinstrument voor de overheid en de sociale partners om gepaste maatregelen te kunnen nemen ter vermindering van de toen heersende werkloosheid. Vandaar dat u er vooral gegevens moet invullen over de het aantal werknemers binnen uw bedrijf, zoals het aantal gepresteerde uren, uw personeelskosten, personeelsverloop, maar ook uw opleidingsinspanningen. Iedere Belgische onderneming die personeel tewerkstelt moet een sociale balans neerleggen.

In 2008 werd de sociale balans inhoudelijk herwerkt. Sindsdien bestaat er een verkort en een volledig model. Beide bestaan uit drie rubrieken.

Rubriek I gaat over de werknemers die u tijdens het afgelopen boekjaar tewerkstelde, Rubriek II behandelt het personeelsverloop tijdens dat boekjaar. In beide gevallen zal u de gegevens moeten opsplitsen naar geslacht en studiegegevens. Rubriek III is volledig gewijd aan opleidingsinitiatieven.
De gegevens over opleiding, studie en over de interims die u in 2018 gebruikte zijn meestal niet bekend bij uw sociaal secretariaat en zullen bijgevolg niet ingevuld zijn op de balans die u aangeleverd kreeg. U zal deze gegevens dus zelf moeten invullen, als u ze zelf al kent tenminste.

Vóór 2008 diende u ook alle financiële voordelen die u uit tewerkstellingsmaatregelen haalde op uw sociale balans te vermelden. Die verplichting is verdwenen met de komst van Trillium, het overzicht van alle gebruikte maatregelen dat u jaarlijks van de RSZ ontvangt.

Sinds enkele jaren moet u uw sociale balans in principe niet meer als onderdeel van de jaarrekening, maar als afzonderlijk document neerleggen. De sociale balans moet, net als de jaarrekening, neergelegd worden bij de Nationale Bank van België (Balanscentrale - Sociale balans, de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel) binnen de 30 dagen na goedkeuring van de jaarrekening en uiterlijk binnen de zeven maanden na afsluiting van het boekjaar. Inden u toch beslist om de sociale balans samen met de jaarrekening neer te leggen, moet u die niet nog eens een tweede keer apart opsturen.

Hebt u een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, dan dient u hen de sociale balans voor te leggen. Hebt u die niet, dan hebben uw personeelsleden nog steeds het recht om de sociale balans te raadplegen op de plaats waar ook het arbeidsreglement zich bevindt.

De werkgever die zijn verplichtingen op het vlak van de sociale balans niet naleeft, kan worden bestraft met een strafrechtelijke of een administratieve geldboete.]]>
<![CDATA[Vergeet uw Trillium-overzicht niet op te halen en mee te delen aan uw werknemers]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-trillium-overzicht-niet-op-te-halen-en-mee-te-delen-aan-uw-werknemers Mon, 08 Apr 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-trillium-overzicht-niet-op-te-halen-en-mee-te-delen-aan-uw-werknemers Elk jaar bezorgt de RSZ aan elke werkgever een overzicht van de RSZ-verminderingen die hij tijdens de voorbije periode genoot. U zal dit overzicht, dat de naam “Trillium” meekreeg, wellicht nog wel even moeten downloaden. 

Normaliter ontvangt u uw Trillium-overzicht namelijk via uw e-box op de website van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be). Hebt u die nog niet geactiveerd, dan kreeg u het per post. Hebt u uw e-box wel al gebruikt, vergeet het document er dan niet af te halen.

Op het Trillium-overzicht vindt u onder meer de bedragen van de genoten kortingen per tewerkstellingsmaatregel en het aantal werknemers dat hierin betrokken was en dit voor de periode 1 oktober 2017 tot 30 september 2018.

Net zoals dit het geval is voor de sociale balans moet u dit jaaroverzicht ook schriftelijk aan de ondernemingsraad bezorgen. De kans dat u geen ondernemingsraad hebt is groot, in dat geval moet u deze info aan de vakbondsafvaardiging bezorgen. Is ook die er niet, dan moet het overzicht door de werknemers geconsulteerd kunnen worden. U moet deze informatie m.a.w. uithangen op de plek waar ook uw arbeidsreglement en uw sociale balans uithangen. Op de niet naleving van deze informatieplicht staan geldboetes, al zullen inspecteurs hiertoe bij een eerste overtreding zelden overgaan. ]]>
<![CDATA[Voortaan kan u uw bonusplannen ook elektronisch indienen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/voortaan-kan-u-uw-bonusplannen-ook-elektronisch-indienen Thu, 04 Apr 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/voortaan-kan-u-uw-bonusplannen-ook-elektronisch-indienen Het was al een tijdje aangekondigd, maar vanaf vorige week is het ook zo ver. Voortaan kan u de aanvraag voor uw niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, of kortweg uw bonusplan, online neerleggen bij de FOD WASO.

Een bonusplan is afhankelijk van het behalen van collectieve resultaten van een onderneming of een groep van werknemers, zoals omzetstijgingen of klantentevredenheidsscores. Tot een maximumbedrag van 3.380 euro pr jaar betaalt de werknemer geen belastingen op deze bonus, enkel een solidariteitsbijdrage van 13,07%. Het is daarom een bijzonder interessante vorm van loonoptimalisatie.

Het opmaken van een bonusplan gebeurt via een gestandardiseerd document dat u moest deponeren bij de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Een hele mond vol. Maar voortaan kan het dus ook online via www.bonusplannen.be. Aanmelden doet u net zoals bij alle andere onlinediensten van de overheid met uw eID.

Het voordeel van een online aangifte is niet alleen dat het sneller, goedkoper en milieuvriendelijker is, u loopt ook minder risico op vormfouten omdat het invullen verloopt aan de hand van uitrollijsten met keuzemenus, toelichtingen en controles. De vormvoorwaarden worden m.a.w. al gecontroleerd vóór verzending.

Dient u uw bonusplan op deze manier in, dan ontvangt u ook alle communicatie over uw dossier via e-mail. 

Hulp nodig bij het opstellen van uw bonusplan? Horecafocus helpt u hier graag bij.
Mail ons voor info.]]>
<![CDATA[Bereid u tijdig voor op de flitscontroledag van 6 juli]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/bereid-u-tijdig-voor-op-de-flitscontroledag-van-6-juli Thu, 04 Apr 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/bereid-u-tijdig-voor-op-de-flitscontroledag-van-6-juli Net zoals vorig jaar zullen de sociale inspectiediensten ook in 2019 in een aantal sectoren aangekondigde flitscontroles houden. De horeca staat op de planning voor 6 juli. U weze gewaarschuwd...

Jaarlijks stellen de inspectiediensten, in overleg met de arbeidsauditeurs, de sociale partners en de regering een “Actieplan Sociale Fraudebestrijding” op, waarin de jaarlijkse accenten en prioriteiten worden vastgelegd.

Het plan is opgebouwd rond 5 strategische doelstellingen:
 • Lagere lasten op arbeid
 • Eenvoudiger wetgeving en administratieve vereenvoudiging
 • Hogere pakkans
 • Meer slagkracht voor de inspectiediensten
 • Grensoverschrijdende sociale fraude

De prioriteiten liggen net als vorig jaar op internationale sociale dumping en grootstedenbeleid. Omdat fraude vaak wordt vastgesteld in arbeidsintensieve sectoren, gaat er ook nu weer veel aandacht naar het bestrijden van oneerlijke concurrentie in o.a. de bouw,  de schoonmaaksector en de horeca.

In deze sectoren zullen ook aangekondigde flitscontroles worden gehouden. Voor de horecasector zal dat zijn op zaterdag 6 juli. Dergelijke flitscontroles gaan uit van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), die alle verschillende inspectiediensten overkoepelt. De sociale inspectiediensten kunnen zich hierbij ook nog eens laten bijstaan door andere inspectiediensten (FOD Mobiliteit, Gewestelijke inspectiediensten, FOD Financiën,…) en justitie en politie. De controles zullen vooral een preventief karakter hebben, wat uiteraard niet wegneemt dat bij vaststelling van zwaarwichtige inbreuken streng zal worden opgetreden.

Op haar website stelt de SIOD een aantal checklists ter beschikking met daarin de punten die bij een bezoek mogelijk zullen worden gecontroleerd.

Wenst u uw personeelsadministratie vooraf liever eens aan een grondige inspectie te onderwerpen zonder dat daar sancties aan vasthangen, dan kan dat met de HR-audit van Horecafocus. Hierin lichten wij uw volledige personeels- en loonadministratie bij u ter plaatse door en keren wij uw volledige loon- en personeelsbeheer binnenstebuiten.

Aan de hand van een uitgebreide check- en vragenlijst krijgt u hiermee een erg volledige en genuanceerde stand van zaken van uw personeelsbeheer. Na afloop ontvangt u hiervan een uitgebreid rapport. Samen met u bespreken wij hieruit de pluspunten, de werkpunten en de tekortkomingen en stellen wij een actieplan en tijdlijn op.

Meer weten over onze audits, mail naar info@horecafocus.be of bel ons (03/201.21.00)]]>
<![CDATA[Horecafocus op W4W Horeca 2019]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/horecafocus-op-w4w-horeca-2019 Thu, 04 Apr 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/horecafocus-op-w4w-horeca-2019 Op dinsdag 30 april is Horecafocus aanwezig op het gratis horeca-evenement “West for Work 2019” in Oostende. WEST4WORK organiseert tweejaarlijks een arbeidsmarkt roadshow doorheen West-Vlaanderen, gericht op een aantal specifieke sectoren, waaronder de horeca. Bijna 2000 deelnemers schreven zich in 2015 en 2017 in voor een of meerdere WEST4WORK-sessies. De focus ligt hierbij telkens op ‘werkbaar werk’.

WEST4WORK ambieert méér samenwerking in West-Vlaanderen: werkgevers, middenveld, onderwijs, beleidsmakers, … WEST4WORK werd in 2015 opgestart door VDAB, POM West-Vlaanderen en de West-Vlaamse RESOC’s en heeft zich inmiddels ontpopt tot een sterk West-Vlaams merk met een ruim netwerk en een sterk verbindend potentieel.

Tijdens WEST4WORK HORECA krijgt u tips en tools aangereikt om de uitdagingen van de arbeidsmarkt aan te pakken en een duurzaam personeelsbeleid uit te bouwen. In een reeks workshops worden verschillende thema’s behandeld. U stelt zelf uw programma samen met de sessies die voor u het meest relevant zijn.

Horecafocus koos voor het actuele thema “Klaar voor de flitscontroles in 2019?”. Hoe kan u zich het best voorbereiden op een sociale inspectie? Wat zijn de verschillende diensten? Wat zijn hun bevoegdheden? Wat zijn uw rechten en plichten? Waarop moet u zeker letten? Wat kunnen de gevolgen zijn van een inspectie?

Daarna volgt een symposium met Vlaams Minister-president Geert Bourgeois, burgemeester van Oostende Bart Tommelein en CEO van Horeca Vlaanderen Matthias De Caluwe, die hun licht laten schijnen over de actuele en toekomstige uitdagingen in de horecasector.

Meer info en inschrijven kan via de website van West4Work.]]>
<![CDATA[Lachen met de sector horeca]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/lachen-met-de-sector-horeca Tue, 02 Apr 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/lachen-met-de-sector-horeca Ik weet dat het bijna 30/6 is, een moment waarop alle sociale secretariaten hun best doen om de horecasector te overtuigen van hun sectorspecifieke expertise. Hun goed recht, maar ik word toch boos van een aantal onprofessionele, stupide acties die in mijn ogen zo ridicuul zijn dat ze intrinsiek lachen met de sector en zijn horecaondernemers.

Er verscheen vorige week een horecatest van een groot sociaal secretariaat. “Benieuwd of je jouw horecazaak rendabeler kan maken door te besparen op loonkosten. Doe nu onze gratis horeca analyse en ontdek of je kan besparen op je loonkost”. Een prachtige actie voor de sector denk ik dan. Een miljoenenbedrijf dat zichzelf ‘specialist’ van de horecasector noemt, zet zich ‘gratis’ in voor die geliefde sector. Een mooi verhaal….op het eerste zicht.

Vraag 1 : Hoeveel werknemers heb je ?
Vraag 2 : Maak je gebruik van flexi jobs en extra’s ?
Vraag 3 : Gebruik je de RSZ korting van 500 – 800 euro ?
Vraag 4 : Maak je gebruik van een digitale tool voor je planning ?
Vraag 5 : Wist je dat jouw personeel onbelast overuren kon werken ?
Daarna moet je nog 7 vragen beantwoorden over wie je bent en hoe ze jou kunnen bereiken om te praten over hun unieke sectorspecifiek aanpak.

Er zijn 50 nuttige vragen te stellen, en dan stelt een miljoenenbedrijf deze vijf gratuite vragen?! Stel ze dan gewoonweg niet of factureer je vragen zodat de ondernemer  toch een minimum aan toegevoegde waarde krijgt. Of moet ik dit plaatsen onder de noemer slechte ‘Content Marketing’?

Ik ben al een aantal dagen echt onthutst over deze actie. Wat heeft het aantal werknemers met rendabiliteit te maken? Of bellen ze enkel werkgevers met meer dan 20 werknemers omdat deze werkgevers rendabeler zijn voor hen.
Hebben flexi-jobs zoveel impact op de rendabiliteit van een horecaonderneming dat je deze dient op te nemen in je vragenlijst? Of stellen ze de vraag om te weten wie ze moeten contacteren in functie van hun interim-payroll oplossing, die rendabeler is voor de sociale secretariaten dan hun aloude loonberekening.

De RSZ korting van 500 – 800 EUR, daarmee bedoelen ze de GKS korting. Het is toch het sociaal secretariaat dat deze korting correct moet toepassen en actief de vraag moet stellen aan de horecaondernemer of hij werkt met een geregistreerde kassa en of hij al dan niet zijn aanwezigheidsregistratie gebruikt?

Een digitale tool ? Hein Deprez van GREENWAY zei in een interview ooit: “We moeten telen wat de consument wil en nodig heeft, in plaats van wat we geteeld hebben door het strot van de consument te duwen. Van mond tot grond en niet omgekeerd”.

Ik sluit graag af met een goede vraag in functie van een beter rendement  Betaal je niet teveel beheer bij je sociaal secretariaat voor niets? Een tip voor het sociaal secretariaat dat deze actie lanceerde:  ‘FIRST ASK THE RIGHT QUESTIONS TO DEFINE THE PROBLEM’]]>
<![CDATA[Food inspiration - Trendselection 2019 in een notendop]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/food-inspiration-trendselection-2019-in-een-notendop Tue, 26 Mar 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/food-inspiration-trendselection-2019-in-een-notendop Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en toekomstverwachtingen voor de food(service)branche volgens Food Inspiration?

Celebrate Diversity
Creatieve ondernemers en vakmensen laten foodservice groeien en bloeien, en leggen daarbij rekenschap af aan Moeder Aarde omdat er geen planet B is. De diversiteit aan concepten, menu’s, smaken en ervaringen is ongekend groot. Het tijdperk van celebrate diversity is aanstaande. Het komende fooddecennium wordt er een met rijkdom en verwarring. Trends en tegentrends bestaan naast elkaar.

Hyperspecialisation
In het huidige horecalandschap is het kiezen om gekozen te worden. We zien steeds meer concepten die durven te kiezen en zich volledig toeleggen op één ingrediënt, gerecht, thema, of gimmick: hyperspecialisatie.

Healthify
Zitten is het nieuwe roken, alcohol was een ‘hero’ en wordt een ‘zero’, en sporten is verworden tot religie. Het kiezen voor gezonde voeding maakt een groot onderdeel uit van het streven naar een gezonde levensstijl. Je bent wat je eet. Mensen realiseren zich steeds beter dat ondanks de moderne geneeskunde voorkomen beter is dan genezen is, en voeding het beste medicijn daarvoor is.

Circularity
Een nieuwe golf aan ondernemers en concepten volgt het duurzaamheidsideaal naar haar natuurlijke eindpunt: circulariteit. Een gesloten keten, het liefst zo kort mogelijk, zonder enige vorm van verspilling. Circulariteit is geen duurzaamheid 2.0, maar een nieuwe manier van ondernemen met bijhorende uitdagingen.

New Normal
De wereld ‘buiten het bord’ gaat zich meer en meer bemoeien met het eten op het bord. De keten verduurzaamt, verkort en verduidelijkt. In het nieuwe normaal wordt de functie van ons voedsel belangrijker dan de smaak. We staan aan de vooravond van een nieuwe tijd: de nieuwe norMAALtijd.

I-Food
De roodwereld staat op het punt om een vloedgolf aan artificial intelligence (AI), big data en robotisering over zich heen te krijgen. Denk aan geautomatiseerde restaurants met gezichtsherkenning, customised foodsuggestions op basis van data of een digitale diëtist op je smartphone. Oftewel: I-Food.

Destination Food
Foodtoerisme is nog altijd sterk in opmars. Het bezoeken van een bepaald restaurant is regelmatig zelfs het doel van een reis. Chefs worden gezien als superhelden die een show opvoeren in hun zaak.
Wie heeft het nog over het hebben van een X-factor? De F-factor moet kloppen.

From Wellness to Selfness
De altijd-aan-cultuur en prestatiedruk van het internet en social media zorgt ervoor dat veel mensen op zoek zijn naar middelen om zich te wapenen tegen de stress van alledag. We gaan van wellness naar selfness.

Food Populism
Polarisatie in food gaat realiteit worden. Ideologie verdrijft kennis en smaakexpertise in het publieke debat naar de achtergrond. Ook zullen er foodconcepten opstaan die het nieuwe normaal in food ridiculiseren en het bewuste zondigen gaan promoten.

]]>
<![CDATA[Vergeet de periode-dimona's van uw flexi-jobs niet te verlengen ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-de-periode-dimonas-van-uw-flexi-jobs-niet-te-verlengen- Tue, 26 Mar 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-de-periode-dimonas-van-uw-flexi-jobs-niet-te-verlengen- Maakt u gebruik van de periode-dimona voor uw flexi-jobs, dan mag u ook nu weer niet vergeten uw aangifte te vernieuwen voor de werknemers die bij u blijven werken.

Voor de dimona-aangifte van uw flexi-jobs hebt u de keuze tussen een dag-aangifte of een periode-aangifte.

Met de dag-aangifte doet u voor uw flexi-jobbers een dagelijkse dimona met opgave van begin- en einduur. Vergelijkbaar met de uuraangifte voor extra’s. De dag-aangifte vereist natuurlijk een dagelijkse opvolging en een eventuele aanpassing van uw aangifte indien het einde van de prestaties vroeger of later viel dan voorzien. Anderzijds komen er bij de dag-aangifte ook geen andere verplichtingen meer kijken.

Dat is wel het geval bij de periode-aangifte. Dit type aangifte kan u gebruiken wanneer u uw flexi-jobwerknemer voor een langere periode aan het werk zet. Op de dimona-website geeft u enkel de eerste en de laatste dag van de gewenste periode aan.

Maakt u gebruik van deze periode-aangifte, dan dient u, naast de flexi-raamovereenkomst die ook bij de dag-aangifte verplicht is, ook een schriftelijke flexi-arbeidsovereenkomst op te stellen. Daarnaast moeten uw flexi-jobwerknemers hun prestaties ook dagelijks bijhouden in een tijdsregistratiesysteem.

Bovendien kan u een periode-aangifte steeds voor maximaal één kwartaal doen. Een volgende aangifte kan u ook maar ten vroegste één maand vóór het kwartaalbegin ingeven. Dat heeft te maken met het feit dat de dimona-website zelf gaat kijken of aan de tewerkstellingsvoorwaarde in T-3 is voldaan.

Op 31 maart lopen een heleboel periode-aangiften voor flexi-jobs af. Blijven deze flexi-jobbers ook volgend kwartaal nog voor u werken, vergeet dan niet om tijdig hun periode-aangifte en hun arbeidsovereenkomst te vernieuwen.]]>
<![CDATA[Hoeveel vakantie hebben uw werknemers dit jaar?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoeveel-vakantie-hebben-uw-werknemers-dit-jaar-- Tue, 26 Mar 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoeveel-vakantie-hebben-uw-werknemers-dit-jaar-- Om te weten op hoeveel dagen vakantie een werknemer recht heeft, moet u steeds gaan kijken naar de prestaties die hij leverde tijdens het voorbije jaar, het “vakantiedienstjaar”. Wie in 2018 het volledige jaar werkte, heeft dit jaar recht op vier weken wettelijke vakantie. Tenminste wanneer die werknemer bijvoorbeeld geen onbetaald verlof heeft gehad of tijdskrediet, niet ongewettigd afwezig was of langdurig ziek…

Voor werknemers die vorig jaar het ganse jaar bij u werkten, kan u de vakantierechten dus makkelijk zelf inschatten. Werknemers die vorig jaar (gedeeltelijk) bij een andere werkgever hebben gewerkt, zullen u hiervan eerst de nodige bewijzen moeten voorleggen.

Voor bedienden is dat het vakantie-attest, dat ze samen met hun C4 en hun laatste loonbrief hebben ontvangen toen ze bij hun vorige werkgever uit dienst gingen. Op basis van dit attest zal u in mei (of juni) ook een deel van het vakantiegeld dat de bediende bij zijn uitdiensttreding kreeg, moeten inhouden. Het is namelijk de vorige werkgever die hiermee (een deel van) zijn vakantie van dit jaar betaalt. Verwittig uw bediende hier nu alvast van, zodat hij in mei niet voor verrassingen komt te staan!

Voor arbeiders is het de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) die een dergelijk attest aflevert. Alleen zal u daar tot in april of mei op moeten wachten. En dat is vervelend, want uw werknemer wil natuurlijk al vroeger zijn vakantie kunnen plannen. Vanaf einde maart kan u zelf naar de RJV bellen om de beginsaldo’s van uw werknemers op te vragen. (02/627.97.60). U kan ook aan elke nieuwe werknemer de individuele rekening van het voorbije jaar vragen en op basis daarvan kan het vakantierecht bepalen. Vermeld bij het goedkeuren van vakantie steeds best dat het om een goedkeuring gaat onder voorbehoud van een toereikend saldo. Op die manier dekt u zichzelf toch wat in tegen eventueel te enthousiast toegekende vakantiedagen.

Werknemers die al langer bij u in dienst zijn, hebben wellicht recht ook op bijkomende anciënniteitsdagen. In de horeca (pc 302) hangt dat af van de grootte van uw onderneming. Telt die minder dan 50 werknemers, dan hebben uw werknemers recht op één bijkomende dag na tien jaar in de onderneming en vervolgens op nog één bijkomende dag na elke vijfde anciënniteitsverjaardag. Telt uw onderneming méér dan 50 werknemers, dan hebben uw werknemers recht op één extra dag per vijf jaar in de onderneming.

Sinds enkele jaren hebben ook uw oudere werknemers (56+) recht op één bijkomende dag betaald extralegaal verlof per jaar die ze moeten opnemen voor 31 december.

Voor werknemers die het werk aanvatten of hervatten, en dus in principe dit jaar geen recht hebben op vakantie, bestaan er andere systemen als jeugdvakantie, seniorvakantie of aanvullende Europese vakantie.]]>
<![CDATA[Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers, een doodgeboren kind?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-vrij-aanvullend-pensioen-voor-werknemers-een-doodgeboren-kind Tue, 19 Mar 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/het-vrij-aanvullend-pensioen-voor-werknemers-een-doodgeboren-kind Vanaf 27 maart kunnen werknemers intekenen op het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW). Het VAPW is eigenlijk niet meer dan een vorm van individueel pensioensparen via de werkgever. Op het einde van de rit komt het bovendien minder voordelig uit dan het klassieke pensioensparen. En de werkgever wordt met heel wat bijkomende administratie opgezadeld.

Met het vrij aanvullende pensioen voor werknemers wil de overheid de drempel voor individueel pensioensparen verlagen. Het komt erop neer dat een werknemer voortaan aan u, zijn werkgever, kan vragen om een deel van zijn loon in te houden en door te storten naar de pensioeninstelling. Dat kost u niets, … behalve heel wat administratie. Want elke werknemer kan zelf bepalen hoeveel hij opzij zet, in welk soort van formule van pensioensparen het belegd wordt en ook de pensioeninstelling (bank- of verzekeringsmaatschappij) kiest hij zelf. Wanneer een werknemer u dit vraagt, bent u verplicht om op dit verzoek in te gaan.

De pensioenbijdrage is wel begrensd tot 3% van het brutoloon met een maximum van 1.600 euro in 2019. Voor werknemers die reeds een groepsverzekering hebben via de werknemer of voor wie nu al een deel van hun loon in een pensioenfonds wordt gestort, dient er op dit bedrag nog een correctie te worden gemaakt. Het bedrag dat twee jaar geleden (voor dit jaar kijken we dus naar 2017) in dat plan of fonds werd gestort, moet namelijk van dat maximumbedrag in mindering worden gebracht.

Stel dat uw werknemer 60.000 euro bruto verdient, dan mag hij maximaal 3% hiervan, of 1.800 euro, in de VAPW laten storten. Stel dat u in 2017 voor deze werknemer al 1.500 euro in een pensioenplan betaalde, dan blijft er nog maar 300 euro over voor de VAPW.

Voor werknemers in de horeca gaat er, waarschijnlijk zonder dat de meesten er erg in hebben, automatisch 1% van het brutoloon in een sectoraal pensioenplan, dat de werknemer op zijn 65ste uitbetaald zal krijgen. Het deel dat hierin werd gespaard mag de werknemer dus niet meer aan het VAPW besteden.

Veel administratie en rekenwerk dus, maar is het VAPW dat wel waard?
De bijdrage aan het VAPW wordt ingehouden op het nettoloon en niet op het brutoloon van de werknemer. Het belastbaar inkomen van de werknemer verlaagt er dus niet door. Fiscaal en parafiscaal wordt het VAPW behandeld zoals een aanvullend pensioen van de tweede pijler, een pensioenplan dat u als werkgever zou aanbieden zeg maar. Dat wil zeggen dat de werknemer recht heeft op een belastingvermindering van 30%, maar dat er ook een premietaks van 4,4% op verschuldigd is en dat de werknemer er bij opname ook een Riziv-bijdrage van 3,55% en eventueel ook nog een solidariteitsbijdrage van 2% op zal betalen, plus 10% belastingen bij opname op de normale pensioenleeftijd. Bij het klassieke pensioensparen (derde pijler), zijn deze heffingen er niet, terwijl het fiscaal voordeel bij beide systemen ongeveer even groot is.

Het valt dus af te wachten of dit nieuwe systeem veel werknemers zal aanspreken. Ook de vakbonden staan er niet om te springen. Krijgt u de vraag van een werknemer om het VAPW op te starten, probeer hem er dan best van te overtuigen dat hij met de klassieke formule van pensioensparen beter af is.]]>
<![CDATA[Educatief verlof wordt Vlaams Opleidingsverlof]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/educatief-verlof-wordt-vlaams-opleidingsverlof Tue, 19 Mar 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/educatief-verlof-wordt-vlaams-opleidingsverlof Educatief verlof wordt binnenkort omgedoopt tot “Vlaams opleidingsverlof” (VOV). Voor opleidingen die starten vanaf 1 september 2019 zal niet langer de huidige regeling van het betaald educatief verlof gelden, maar die van het Vlaams opleidingsverlof. Enkel arbeidsmarktgerichte opleidingen zullen hiervoor nog in aanmerking komen.

Voor opleidingen die te ver van de arbeidsmarkt staan of die voornamelijk recreatief zijn, kunnen uw werknemers binnenkort niet langer educatief verlof opnemen. Ook bedrijfsspecifieke opleidingen zijn uitgesloten omdat daar de werkgever zelf verantwoordelijk voor is. Werkplekleren bij een andere werkgever kan dan weer wel, en dat is nieuw. De opleidingen moeten in elk geval verstrekt worden door een erkend opleidingscentrum en aanleiding geven tot een certificaat bij beëindiging. De minimumduur van een opleiding blijft zoals voorheen 32 uur per jaar of minstens 3 studiepunten in het volwassenenonderwijs. De bepaling van het loonplafond, dat er nu ook is, blijft een federale bevoegdheid.

Een voltijdse werknemer heeft vanaf volgend schooljaar nog maximaal recht op jaarlijks 125 uren. Dat is aanzienlijk minder dan in het huidige systeem. Een deeltijdse werknemer moet minstens halftijds werken en heeft recht op een aantal uren volgens zijn tewerkstellingsbreuk. Deeltijders met een vast werkrooster hebben enkel recht op de lesuren die samenvallen met de werkuren.

Het gaat om een recht op afwezigheid van het werk met behoud van loon tot een bepaald plafond. De Vlaamse overheid betaalt de loonkosten volgens een forfait terug aan de werkgever. Die terugbetaling zal in de toekomst eenvoudiger en sneller moeten verlopen via een digitale aanvraag.

Net als dat vandaag het geval is zal de school de aanwezigheid van de werknemer in de lessen moeten attesteren. Er wordt een maximale afwezigheid van 10% getolereerd. Werknemers die meer VOV opnemen dan waar ze recht op hebben kunnen een sanctie opgelegd krijgen waarbij hun maximum aantal uren wordt verminderd én een administratieve boete van 50 tot 500 euro.

Met opleidingscheques kunnen werknemers de helft van de kosten van hun opleiding terugbetaald krijgen, met een maximum van 250 euro. Voor een diploma hoger onderwijs ligt dat maximumbedrag op 500 euro. Voor dergelijke intensieve opleidingen kunnen werknemers hun loopbaan zelfs volledig, halftijds of voor één vijfde onderbreken. Bovenop hun RVA-uitkering zullen zij nog een bijkomende premie ontvangen van de Vlaamse overheid.

Het VOV is van toepassing op werknemers die werken in een onderneming gevestigd in Vlaanderen. Brussel en Wallonië hebben een eigen regelgeving.]]>
<![CDATA[Wanneer moet u outplacement aanbieden aan een ontslagen werknemer?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wanneer-moet-u-outplacement-aanbieden-aan-een-ontslagen-werknemer Tue, 19 Mar 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wanneer-moet-u-outplacement-aanbieden-aan-een-ontslagen-werknemer Een werknemer ontslaan kan u soms flink wat kosten. In sommige gevallen komt bovenop de normale ontslagkost ook nog  een outplacementkost. Recent wijzigden hier een aantal zaken, die het er zeker niet eenvoudiger op maken. Er bestaan immers verschillende stelsels van outplacement: het algemeen stelsel, het bijzonder stelsel en de arbeidsdeal zorgde onlangs nog voor een derde stelsel, in het geval van medische overmacht.

Outplacement is een geheel van diensten die u aanbiedt aan ontslagen werknemers met als doel hen zo snel mogelijk een nieuwe job te helpen vinden. De intensieve begeleiding, door een gespecialiseerde dienstverlener, kan verschillende vormen aannemen, zoals psychologische bijstand, administratieve hulp, of het aanleren van vaardigheden bij het solliciteren.

Bijzonder stelsel
Sinds 2007 bent u verplicht outplacement aan te bieden wanneer u een werknemer ontslaat die minstens 45 jaar oud is en minstens 1 jaar anciënniteit heeft. Voor werknemers die minder dan halftijds werken moet u deze dienst slechts aanbieden op uitdrukkelijke vraag van de werknemer. En sinds dit jaar moet u geen outplacement meer aanbieden aan oudere werknemers die niet langer beschikbaar moeten zijn voor de algemene arbeidsmarkt, lees: minstens 62 jaar zijn of 4 jaar loopbaan kunnen voorleggen.

De outplacement bestaat uit 60 uur begeleiding, gespreid over maximaal 12 maanden. Binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst of na het einde van de opzeg dient u dit outplacement per aangetekende brief spontaan aan te bieden. Een werknemer die uw aanbod niet aanvaardt, loopt het risico om tijdelijk of gedeeltelijk zijn  werkloosheidsuitkering te verliezen. Als werkgever kan u bestraft worden met een boete van 1.800 euro wanneer u uw verplichting niet nakomt. Sinds dit jaar is niet langer de RVA, maar zijn de gewestelijke overheden, in Vlaanderen is dat de VDAB,  hiervoor bevoegd. Deze boete is echter goedkoper dan een werkelijk outplacementaanbod…

Algemeen stelsel
Met het eenheidsstatuut in 2014 werd het outplacement uitgebreid naar alle werknemers met een opzegtermijn of verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken. Dit stelsel kreeg voorrang op het reeds bestaande stelsel voor 45-plussers en wordt daardoor het “algemeen stelsel” genoemd.

Net als in het bijzonder stelsel moet de werkgever het outplacementaanbod per aangetekende brief aan de werknemer meedelen. De termijnen hiervoor wijken licht af van het bijzonder stelsel: binnen de 15 dagen na verbreking of binnen de 4 weken na de betekening van de opzeg. De kost van de outplacement moet minsten 1.800 euro en maximaal 5.500 euro bedragen.

Nog een verschil met het bijzonder stelsel is dat het outplacement in geval van opzeg van het sollicitatieverlof in mindering wordt gebracht. In geval van een verbreking wordt de verbrekingsvergoeding met 4 weken verminderd.

In tegenstelling tot het bijzonder stelsel wordt de werknemer niet gesanctioneerd door de RVA wanneer hij niet op het aanbod ingaat. Voor de werkgever die geen aanbod doet is de enige sanctie dat de werknemer het recht herwint op de 4 weken loon die van zijn verbrekingsvergoeding werden afgetrokken.

Stelsel medische overmacht
De Arbeidsdeal voorziet vanaf dit jaar nog een derde stelsel, nl. in het geval van ontslag wegens medische overmacht. Deze verplichting ontstaat enkel wanneer het initiatief voor het ontslag uitgaat van de werkgever, niet wanneer de werknemer de medische overmacht inroept of bij vaststelling in onderling akkoord. Het recht op outplacement vervalt indien de werknemer met een medisch attest aantoont dat zijn herintrede op de arbeidsmarkt definitief onmogelijk is.]]>
<![CDATA[1 op 3 biedt niet spontaan een btw-bonnetje aan]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/1-op-3-biedt-niet-spontaan-een-btw-bonnetje-aan Mon, 11 Mar 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/1-op-3-biedt-niet-spontaan-een-btw-bonnetje-aan Recent onderzoek van Foodproof in samenwerking met Roamler rond btw-bonnetjes toont aan dat het verplichte papiertje in 30% van de bezochte eetgelegenheden nog steeds niet spontaan wordt aangeboden.

Tussen 5 oktober 2018 en 4 februari 2019 werden anoniem 407 restaurants, 327 brasseries en 116 take-awayzaken met zitplaatsen bezocht. Daarbij werd nagegaan of er spontaan een btw-bon of kassaticket werd aangeboden en of dat ticket ook beantwoordde aan de wettelijke voorschriften.

Bij 64% van de bezoeken werd de btw-bon spontaan aangeboden, in 6% werd er gevraagd of de klant een btw-bonnetje wenste. In de overige gevallen moest de klant er echter zelf om vragen. In 95% van de gevallen ontving de klant ook daadwerkelijk zijn btw-bon, maar slechts in 73% van de gevallen ging het ook om een geldig ticket. Bij betaling met een bankkaart werd het vaakst een geldige btw-bon afgeleverd (85%).

Tussen restaurants en brasseries bleken er nauwelijks verschillen te bestaan. In de take-awayzaken moest bijna in de helft van de gevallen naar een btw-bon gevraagd worden en beantwoordden de tickets het vaakst niet aan de wettelijke vereisten.

Het volledige rapport kan u hier downloaden.]]>
<![CDATA[Eind maart moet uw jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming klaar zijn]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/eind-maart-moet-uw-jaarverslag-van-de-interne-dienst-voor-preventie-en-bescherming-klaar-zijn Mon, 11 Mar 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/eind-maart-moet-uw-jaarverslag-van-de-interne-dienst-voor-preventie-en-bescherming-klaar-zijn Elk jaar tegen 31 maart moet de preventieadviseur van uw onderneming het jaarverslag over de werking van de interne dienst opstellen. Preventieadviseur? Interne dienst? Die hebben wij helemaal niet, hoor ik u al denken. Maar dat is fout. Elke werkgever dient een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) op te richten die minstens bestaat uit een preventieadviseur. Voor zaken met minder dan twintig werknemers kan de werkgever die taak zelf vervullen, bijgestaan door zijn Externe Dienst voor Preventie en Bescherming.

Bent u iets groter en hebt u een Comité voor Preventie en Bescherming in huis, dan is het jaarlijkse verslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming u wellicht niet vreemd. In het andere geval zal het u misschien niet veel zeggen. Misschien hebt u er zelfs nooit één opgemaakt. Nochtans is het één van die vele jaarlijkse verplichtingen waar alle bedrijven aan moeten voldoen. Het jaarverslag moet tegen 31 maart 2019 klaar zijn.

Wat staat er in dat jaarverslag?
Het jaarverslag bevat alle gegevens van het afgelopen jaar (2018) over de veiligheid en gezondheid van de werknemers van uw onderneming. Denk daarbij aan uw arbeidsongevallenstatistieken, eventuele preventieve maatregelen die u nam, maar ook informatie over uw Externe Dienst en algemene cijfergegevens over o.m. het aantal gepresteerde arbeidsuren die u terugvindt in uw sociale balans. De inhoud is vastgelegd door de wetgever, modellen vindt u op de website van de FOD WASO. Bedrijven met minder dan 50 werknemers gebruiken formulier A. U kan hier ook heel wat voorbeelden en tips vinden voor het invullen.

Sinds vorig jaar moet u het verslag niet meer opsturen naar de regionale directie van de Dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk, maar u moet het wel ter beschikking houden voor een eventuele controle van de bevoegde inspectiediensten. Hoewel alle bedrijven dit document moeten invullen, zijn de inspectiediensten doorgaans wel milder voor bedrijven met minder dan tien werknemers. Dat neemt niet weg dat het niet naleven van deze verplichtingen kan bestraft worden met een sanctie van niveau 3, het op één na hoogste niveau van straffen in het sociaal strafwetboek. Een wettelijke bewaartermijn is niet voorzien, maar vaak wordt 10 jaar geadviseerd.

Voor hulp bij het opmaken van dit jaarverslag kan u zich wenden tot uw Externe Dienst.]]>
<![CDATA[Vlaamse Ondersteuningspremie uitgebreid naar werknemers in herstel of revalidatie]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vlaamse-ondersteuningspremie-uitgebreid-naar-werknemers-in-herstel-of-revalidatie Mon, 11 Mar 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vlaamse-ondersteuningspremie-uitgebreid-naar-werknemers-in-herstel-of-revalidatie Vanaf dit jaar kan u ook een VOP, of Vlaamse Ondersteuningspremie, aanvragen voor bepaalde duur. Op die manier wil de Vlaamse overheid het voor werkgevers aantrekkelijker maken om personen die bijvoorbeeld in behandeling zijn voor kanker in dienst te nemen of te houden.

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) is een premie voor werkgevers die een persoon met een arbeidshandicap of -beperking aanwerven of tewerkstellen. De premie is bedoeld om rendementsverlies van deze werknemers te compenseren en om hun integratie in het arbeidscircuit te bevorderen.

De VOP heeft tot doel om mogelijke negatieve effecten van de handicap te compenseren. Denken we daarbij aan een aangepast uurrooster, vakere of langere pauzes, een intensere begeleiding, een aangepaste werkomgeving,… De premie die u hiervoor kan ontvangen is een percentage van een geplafonneerd referteloon en wordt gedurende vijf jaar toegekend vanaf het kwartaal van aanvraag. Het bedrag van de VOP daalt van max. 40% in het eerste jaar, over 30% in het tweede jaar, tot 20% vanaf het derde jaar.

Tot voor kort bestonden er twee soorten arbeidsbeperkingen in het kader van de VOP:

 • Aanndoeningen van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard die mogelijk aanpassingen vereisen om de job goed te kunnen uitvoeren. Denken we hierbij aan slechthorendheid, slechtziendheid, rugklachten, autisme, stoma-patiënten, …
 • Psychosociale problematieken zoals een verslavingsverleden of zware financiële problemen.

De premie werd enkele jaren geleden nog verder uitgebreid naar mensen die vanuit de sociale economie naar een job in het normaal economisch circuit doorstromen en naar zelfstandigen in bijberoep.

Nieuw vanaf dit jaar is de VOP van bepaalde duur voor een periode van twee jaar. Deze uitbreiding is bedoeld voor “werknemers die rendementsverlies of bijkomende kosten ondervinden omwille van een ernstige aandoening waarin nog progressie mogelijk is”. Concreet gaat het hier bijvoorbeeld over personen in herstel of behandeling van kanker en personen in revalidatie.

De premie die u in dit geval ontvangt bedraagt 20% van het geplafonneerd referteloon en dit gedurende maximum twee jaar. In bepaalde gevallen kan met de juiste motivering nog een verlenging of een verhoging tot maximum 60% aangevraagd worden.

Werknemers die voor de VOP in aanmerking willen komen moeten werken in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk gewest en wonen in de EU.

De betrokken werknemer moet zijn domicilieadres hebben in Vlaanderen of Brussel en moet een arbeidsbeperking hebben die officieel erkend is door de VDAB. Die erkenning gebeurt na een gesprek met een bemiddelaar, waarin de werknemer de nodige bewijsstukken dient voor te leggen voor de beoordeling van zijn beperking.

De aanvraag voor de VOP doet u via het elektronisch aanvraagformulier bij het departement Werkgelegenheid van de Vlaamse overheid en kan pas gebeuren vanaf het moment dat de werknemer werd aangeworven.]]>
<![CDATA[Nieuw vanaf dit jaar: pleegouderverlof]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuw-vanaf-dit-jaar-pleegouderverlof Mon, 25 Feb 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuw-vanaf-dit-jaar-pleegouderverlof Werknemers die in het kader van langdurige pleegzorg een (minderjarig) kind in hun gezin opnemen, kunnen vanaf dit jaar een aantal afwezigheidsdagen opnemen in het kader van pleegouderverlof.

Bij langdurige pleegzorg wordt een kind uit een moeilijke gezinssituatie door een rechtbank of door een dienst voor pleegzorg voor minstens zes maanden toegewezen aan en pleeggezin. Momenteel zijn er in Vlaanderen meer dan 5.000 gezinnen die zulke kinderen een nieuwe thuis geven.

Duurtijd
Een werknemer die binnen het stelsel van de langdurige pleegzorg een (minderjarig) kind in zijn gezin opneemt, kan voortaan gedurende een ononderbroken periode van maximum 6 weken, gebruik maken van pleegouderverlof.
Het pleegouderverlof geldt per kind, ongeacht het aantal verschillende plaatsingen.
Bij gelijktijdige opname van een meerdere kinderen wordt de maximumduur verhoogd met twee weken per adoptieouder. In geval van een kind met een beperking kan de maximumduur verdubbeld worden tot 12 weken.

Stelselmatige verhoging
Net zoals bij het adoptieverlof wordt, vanaf dit jaar en eindigend in 2027, de duur van dit verlof stelselmatig verhoogd. Vanaf 1 januari 2019 kwam er reeds 1 week bij. De volgende jaren zal deze periode van 6 weken als volgt worden opgetrokken:
 • Vanaf 01.01.2021 met 2 weken
 • Vanaf 01.01.2023 met 3 weken
 • Vanaf 01.01.2025 met 4 weken
 • Vanaf 01.01.2027 met 5 weken

Let wel, deze bijkomende weken worden verdeeld over de beide adoptieouders. Een pleeggezin dat dit jaar een kind opvangt, heeft dus recht op 6 weken per pleegouder plus één bijkomende week voor één van beide ouders.
Om van de bijkomende week/weken te kunnen genieten moeten zowel de verlofaanvraag als de opname na de datum van inwerkingtreding van de verlenging vallen (01.01.2019, 2021, 2023 enz…).

Aanvraag
Het pleegouderverlof moet steeds aaneensluitend en in volledige weken worden opgenomen en moet aanvangen binnen de 12 maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.
Het pleegouderverlof dient minstens één maand op voorhand schriftelijk bij de werkgever te worden aangevraagd, per aangetekende brief of door overhandiging. De werkgever kan voortaan ook beslissen om deze termijn te verkorten.

Loon
Verwacht wordt dat de werknemer gedurende de eerste drie dagen gewaarborgd loon zal genieten ten laste van de werknemer en daarna zal terugvallen op een uitkering van de mutualiteit, zoals dat ook bij het vaderschapsverlof het geval is. Het KB hierover moet nog verschijnen.

Ontslagbescherming
Werknemers in pleegouderverlof zijn gedurende twee maanden vóór en één maand na het einde van het verlof beschermd tegen ontslag op straffe van een schadevergoeding van 3 maanden loon.]]>
<![CDATA[Adoptieverlof wordt stapsgewijs uitgebreid]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/adoptieverlof-wordt-stapsgewijs-uitgebreid Mon, 25 Feb 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/adoptieverlof-wordt-stapsgewijs-uitgebreid Over adoptieverlof, pleegouderverlof en 1/10 ouderschapsverlof wordt al lang gepalaverd. De voorbije maanden zijn nog verschillende wijzigingen aangebracht, maar vanaf begin dit jaar zijn de nieuwe regels in werking getreden. In dit eerste deel bespreken we het adoptieverlof.

Werknemers die een (minderjarig) kind adopteren hadden reeds recht op een afwezigheid van maximum 6 weken wanneer het kind nog geen 3 jaar oud was bij aanvang van het verlof, of maximum 4 weken in het geval dat het kind 3 jaar of ouder was.

Geen leeftijdsgrens meer
Vanaf dit jaar vervalt de leeftijdsgrens van 3 jaar, waardoor de maximumduur van het adoptieverlof per adoptieouder eenvormig op 6 weken komt te liggen, ongeacht de leeftijd van het (minderjarige) kind.
Bij adoptie van een meerling wordt de maximumduur verhoogd met twee weken per adoptieouder. In geval van een kind met een beperking kan de maximumduur verdubbeld worden tot 12 weken.

Stelselmatige verhoging
Daarbovenop wordt, vanaf dit jaar en eindigend in 2027, de duur van dit verlof stelselmatig verhoogd. Vanaf 1 januari 2019 kwam er reeds 1 week bij. De volgende jaren zal deze periode van 6 weken als volgt worden opgetrokken:
 • Vanaf 01.01.2021 met 2 weken
 • Vanaf 01.01.2023 met 3 weken
 • Vanaf 01.01.2025 met 4 weken
 • Vanaf 01.01.2027 met 5 weken
Let wel, deze bijkomende weken worden verdeeld over de beide adoptieouders. Een koppel adoptieouders dat dit jaar een kind adopteert, heeft dus recht op 6 weken per adoptieouder, plus één bijkomende week voor één van beide ouders.
Om van de bijkomende week/weken te kunnen genieten moeten zowel de verlofaanvraag als de opname na de datum van inwerkingtreding van de verlenging vallen (01.01.2019, 2021, 2023 enz…).

Aanvraag
Het adoptieverlof moet steeds aaneensluitend en in volledige weken worden opgenomen en moet aanvangen binnen de twee maanden volgend op de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister. In geval van een adoptie uit een ander land kan het adoptieverlof al een aanvang nemen in een vroegere fase van de procedure zodat de ouders het kind zelf in het land van herkomst kunnen ophalen.
Het adoptieverlof dient minstens één maand op voorhand schriftelijk bij de werkgever te worden aangevraagd, per aangetekende brief of door overhandiging. De werkgever kan voortaan ook beslissen om deze termijn te verkorten.

Loon
Gedurende de eerste drie dagen van het adoptieverlof ontvangt de werknemer zijn gewaarborgd loon van de werkgever, daarna een uitkering via de mutualiteit.

Ontslagbescherming
Werknemers in adoptieverlof zijn gedurende twee maanden vóór en één maand na het einde van het verlof beschermd tegen ontslag op straffe van een schadevergoeding van 3 maanden loon.]]>
<![CDATA[1/10 ouderschapsverlof voorlopig nog steeds niet mogelijk]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/110-ouderschapsverlof-voorlopig-nog-steeds-niet-mogelijk Mon, 25 Feb 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/110-ouderschapsverlof-voorlopig-nog-steeds-niet-mogelijk In september van vorig jaar verscheen reeds een wet in het Belgisch Staatsblad die de mogelijkheid tot 1/10 ouderschapsverlof invoert. Omdat de KB’s hierover nog steeds niet verschenen, kunnen werknemers hier voorlopig echter nog geen gebruik van maken.

De mogelijkheid om ouderschapsverlof ook met een halve dag per week op te nemen, bijvoorbeeld de woensdagnamiddag, ligt al een tijdje op tafel. De mogelijkheid staat sinds september 2018 zelfs al ingeschreven in een wet. Alleen de praktische afspraken rond duur, toekenningsvoorwaarden en uitkering ontbreken voorlopig nog. Die moeten eerst in een bijkomend Koninklijk Besluit gepubliceerd worden. Zolang dat er niet is kan het 1/10 ouderschapsverlof niet in werking treden.]]>
<![CDATA[Een treinabonnement als loonoptimalisatie?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-treinabonnement-als-loonoptimalisatie Wed, 13 Feb 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-treinabonnement-als-loonoptimalisatie Wanneer we over alternatief verlonen spreken, denken we nog te vaak enkel aan brutoloon, bonussen of maaltijdcheques. Maar wie op een eco-vriendelijke manier het loon van zijn werknemer wat wil opkrikken moet misschien eens de volledige terugbetaling van het bus- of treinabonnement overwegen.

De verplichte terugbetaling van de kosten die uw werknemers maken voor hun woon-werkverplaatsingen is bij cao bepaald. Zoals u elders op onze website kon lezen, dekt die niet de volledige kost van een trein- of busabonnement. Van een treinabonnement betaalt u circa 75% van de aankoopprijs terug, van een tram- of busabonnement 80%.

U kan er echter voor kiezen om de abonnementen voor het openbaar vervoer voor de volle 100% terug te betalen. Vrij van belastingen en RSZ én de werknemer kan er ook op zijn vrije dagen gebruik van maken.

Bovendien hoeft dit u, in het geval van een treinabonnement, niet eens veel meer te kosten. Met het derdebetalersysteem van de NMBS betaalt de werkgever minstens 80% van de kostprijs van het treinabonnement, de overheid neemt de andere 20% ten laste.

Het derdebetalersysteem dankt zijn naam aan het feit dat u de tussenkomst voor een treinabonnement niet langer via de loonbrief aan de werknemer terugbetaalt, maar rechtstreeks, als derde betaler, via een factuur aan de NMBS. Uw werknemer hoeft dus niet langer elke maand aan te schuiven aan het loket om zijn treinkaart te verlengen. Maar bovendien ontvangt u ook nog eens een overheidssubsidie van maximum 20%.

Het derdebetalersysteem werd inmiddels ook al uitgebreid naar de MIVB, tenminste wanneer het een gecombineerd abonnement NMBS/MIVB betreft. Voor trajecten met De Lijn of TEC die gecombineerd worden met een treinabonnement is voorlopig nog geen tegemoetkoming voorzien.

Het aanvragen van het derdebetalersysteem bij de NMBS kan eenvoudig online.]]>
<![CDATA[Ook het aanwerven van laaggeschoolde jongeren interessanter vanaf dit jaar]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-het-aanwerven-van-laaggeschoolde-jongeren-interessanter-vanaf-dit-jaar Wed, 13 Feb 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-het-aanwerven-van-laaggeschoolde-jongeren-interessanter-vanaf-dit-jaar Sinds 2016 voert elk gewest zijn eigen doelgroepenbeleid voor oudere, jongere en kwetsbare werknemers. Eén vaststelling is alvast dat de verminderingen veel sneller worden bijgestuurd om beter in te spelen op de arbeidsmarkt. Naast de doelgroepkorting voor ouderen, stuurde de Vlaamse overheid dit jaar ook de korting voor het aanwerven van jongere werknemers bij.

Wie in Vlaanderen een jongere werknemer aanwerft kan in een aantal gevallen op een flinke vermindering van zijn RSZ-bijdragen rekenen. De jongere moet hiervoor aan volgende drie voorwaarden voldoen:

 • jonger zijn dan 25 jaar op de laatste dag van het aanwervingskwartaal;
 • maximaal over een diploma secundair onderwijs beschikken;
 • binnen het kwartaal van de aanwerving geen hoger diploma dan middelbaar kunnen behalen.

Die laatste voorwaarde werd vorig jaar toegevoegd om de praktijk een halt toe te roepen waarbij bedrijven jongeren net voor het behalen van hun diploma hoger onderwijs een contract aanboden.

Net zoals bij de oudere werknemers geldt ook hier een loongrens. Zo mag de jongere tijdens de eerste vier kwartalen niet meer verdienen dan 7.500 euro bruto per kwartaal, tijdens de laatste vier kwartalen maximaal 8.100 euro. De eindejaarspremie telt mee in dit bedrag, het dubbel en aanvullend vakantiegeld niet.

De korting bedroeg tot vorig jaar €1.000 per kwartaal voor middengeschoolden (max. diploma secundair) en €1.500 voor laaggeschoolden (geen diploma secundair).

Die laatste korting, voor laaggeschoolde jongeren, is vanaf 1 januari 2019 niet langer begrensd tot €1.500. Het loon wordt voortaan volledig vrijgesteld van de basisbijdrage en de bijdrage loonmatiging (25%). De korting geldt voor acht kwartalen en blijft ook doorlopen nadat de werknemer de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt.

Er is geen overgangsregeling voorzien. Ook op laaggschoolde jongeren die u vóór 1 januari 2019 aanwierf, wordt vanaf dit kwartaal de nieuwe berekeningswijze toegepast.]]>
<![CDATA[Woensdag 13 februari, nationale stakingsdag]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/woensdag-13-februari-nationale-stakingsdag Thu, 07 Feb 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/woensdag-13-februari-nationale-stakingsdag Volgende woensdag, 13 februari, wordt aangekondigd als een nationale stakingsdag. De geplande acties lijken alsmaar grotere vormen aan te nemen. Er zijn stakingsaanzeggingen bij het openbaar vervoer, de havens en luchthavens, bij de politie, de VRT, het onderwijs en in een groot aantal bedrijven. Wat moet u doen als ook uw werknemers te laat of helemaal niet op het werk verschijnen?

Bij omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat werknemers te laat of niet op het werk geraken, zoals een staking, maar ook weersomstandigheden zoals hevige sneeuwval, moeten we steeds een onderscheid maken tussen onvoorzienbare en voorzienbare situaties. De staking van 13 februari is ruim op voorhand en via diverse kanalen aangekondigd en valt dus duidelijk in die laatste categorie.

Te laat op het werk

Uw werknemers kunnen zich er dus op voorbereiden en zullen woensdag alles in het werk moeten stellen om tijdig op hun werkplek te geraken. Dat is immers één van de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op het zgn. “gewaarborgd dagloon”. Wie normaal met de auto komt, zal dus wat vroeger moeten vertrekken, rekening houdend met de te verwachten drukte; wie normaal met het openbaar vervoer komt zal een andere oplossing moeten zoeken zoals de fiets of carpooling. Een werknemer die te laat komt heeft geen recht op loon voor de niet gewerkte uren.

Niet op het werk

In de praktijk is die oplossing natuurlijk niet altijd voorhanden. Volgens de wet is dit echter geen excuus om niet op het werk te verschijnen. Een staking rechtvaardigt niet dat een werknemer zonder verwittigen helemaal niet komt opdagen. Bijgevolg bent u als werkgever geen loon verschuldigd.

Geblokkeerd door stakers

Stel dat uw werknemer zijn best heeft gedaan, maar dat zijn werkplek onbereikbaar is omdat stakers het bedrijventerrein, het shoppingcenter of de straat blokkeren waar uw zaak gevestigd is. Los van de vraag of het hier al dan niet om “onrechtmatige feiten” handelt, is ook hier geen gewaarborgd dagloon verschuldigd. In sommige gevallen zal de werknemer wel aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering, maar het Beheerscomité van de RVA zal hiervoor de staking eerst moeten erkennen. En dit gebeurt slechts zelden.

Werknemer neemt deel aan de acties

Het zou ook kunnen dat uw werknemer woensdag gewoon deelneemt aan de acties. Elke werknemer heeft in principe het recht om te staken. Daar kan u zich niet tegen verzetten. Een stakende werknemer is gerechtvaardigd afwezig, op voorwaarde dat hij u hiervan op voorhand verwittigd heeft. Natuurlijk hoeft u hem zijn loon niet te betalen omdat hij ook zijn werk niet heeft uitgevoerd. Werknemers die aangesloten zijn bij een vakbond ontvangen een stakingsvergoeding.

Maak duidelijke afspraken

Alles wijst erop dat de stakingsoproep van woensdag massaal zal opgevolgd worden. Maak daarom best zo snel mogelijk duidelijke afspraken met uw werknemers. Daarmee voorkomt u frustraties op de dag zelf. De kans is immers reëel dat wie veraf woont en volledig afhankelijk is van het openbaar vervoer, woensdag toch niet op het werk zal geraken. Tracht uw planning hieraan aan te passen door shiften om te wisselen. Lukt dit niet, spreek dan met deze werknemers (schriftelijk) af dat zij woensdag vakantie of recup nemen.

Is uw zaak gelegen op een plaats waar die dag nauwelijks activiteit te verwachten valt, zoals bijv. een treinstation, overweeg dan om uw zaak die dag gesloten te houden. Natuurlijk moet u ook hierover duidelijke afspraken maken met uw personeel. Enkel onvoorziene stakingen kunnen aanleiding geven tot een overmachtssituatie en dat is woensdag duidelijk niet het geval.

Voor werknemers die er echt alles aan gedaan hebben om tijdig op het werk te geraken en toch nog te laat komen, staat het u natuurlijk altijd vrij om ook de niet gepresteerde tijd gewoon door te betalen.]]>
<![CDATA[Aansluiting kinderbijslagfonds als werkgever niet langer verplicht]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/aansluiting-kinderbijslagfonds-als-werkgever-niet-langer-verplicht Thu, 07 Feb 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/aansluiting-kinderbijslagfonds-als-werkgever-niet-langer-verplicht De zesde staatshervorming voorzag een flink aantal wijzigingen aan het stelsel van de kinderbijslag. Eén ervan heeft betrekking op de verdiensten als student, een tweede wijziging die u als werkgever aanbelangt gaat over de vrije keuze van kinderbijslagfonds.

Als werkgever was u in het verleden verplicht om aan te sluiten bij een kinderbijslagfonds, zelfs inden geen enkele van uw werknemers kinderen ten laste had. Dat kinderbijslagfonds zorgde voor de correcte uitbetaling van de kinderbijslag aan uw werknemers.

De werkgever koos dat kinderbijslagfonds meestal zelf, al zal het in de praktijk meestal het sociaal secretariaat of de boekhouder geweest zijn die in zijn plaats die keuze maakte. In sommige sectoren, zoals de horeca, was die keuzevrijheid er niet. Als horecazaak was u ambtshalve aangesloten bij Famifed. Ook andere werkgevers die zich niet binnen de 90 kalenderdagen na de eerste tewerkstelling bij een kinderbijslagfonds aansloten, kwamen automatisch bij Famifed terecht.

Veel verschil maakte dat niet. Als werkgever betaalde u geen aansluitings- of beheerskosten aan uw kinderbijslagfonds en ook voor de werknemer maakte het geen verschil. De bedragen zijn wettelijk vastgelegd en verschillen niet van het ene fonds tot het andere.

Vanaf 1 januari 2019 bent u als werkgever echter niet langer verplicht om bij een kinderbijslagfonds aan te sluiten. Elke werknemer mag voortaan zijn kinderbijslagfonds vrij kiezen en werd daarvan door zijn huidig kinderbijslagfonds op de hoogte gebracht.

Wat betekent dit nu in de praktijk? Weinig tot niets. Alleen dat u best de gegevens van uw kinderbijslagfonds uit uw arbeidsreglement verwijdert. U hoeft hiervoor gelukkig niet de volledige procedure voor het wijzigen van een arbeidsreglement te volgen. In principe zou u wel een exemplaar van het aangepaste document aan elke werknemer én aan de inspectie Toezicht Sociale Wetten moeten bezorgen.

Lees ook:
"Groeipakket" maakt bijverdienen als student eenvoudiger

]]>
<![CDATA[ “Groeipakket” maakt bijverdienen als student eenvoudiger]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/-groeipakket-maakt-bijverdienen-als-student-eenvoudiger Thu, 07 Feb 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/-groeipakket-maakt-bijverdienen-als-student-eenvoudiger Schrik niet als u vanaf deze maand een bijdrage van het Groeipakket op uw bankrekening ontvangt. Deze nieuwe Vlaamse kinderbijslag vervangt vanaf 1 januari 2019 de oude federale tegemoetkoming. Uit een rist nieuwe regels pikten we voor u de versoepeling van de studentenarbeid.

Bij de zesde staatshervorming werd ook de kinderbijslag geregionaliseerd. Die wijzigingen gingen op 1 januari 2019 in. Vanaf dat ogenblik hanteert elke regio in België zijn eigen systeem van kinderbijslag met eigen regels en bedragen. Alleen in Brussel gaat de hervorming pas vanaf 2020 in. Het domicilie van het kind bepaalt het systeem dat van toepassing is.

In Vlaanderen maakt de kinderbijslag vanaf Nieuwjaar plaats voor “Het Groeipakket”. Op 8 februari kregen 900.000 gezinnen in Vlaanderen voor het eerst deze Vlaamse variant van de kinderbijslag op hun rekening gestort.

Goed om weten als werkgever is dat de nieuwe regels het een pak eenvoudiger maken voor studenten die willen bijverdienen. Tot vorig jaar mochten studenten ouder dan achttien jaar niet meer dan 240 uren per kwartaal werken om hun kinderbijslag te behouden. Alleen tijdens het derde kwartaal, de zomervakantie, mochten studenten onbeperkt werken. Wie te veel werkte, verloor zijn kinderbijslag voor het volledige kwartaal.

Vanaf dit jaar zijn deze kwartaalgrenzen voorgoed verleden tijd. Zoals u weet mag een student gedurende 475 uren per jaar als student werken aan verlaagde sociale zekerheidsbijdragen. Deze uren tellen voortaan helemaal niet meer mee voor de kinderbijslag!

Enkel wanneer de jongere, naast of bovenop zijn prestaties als jobstudent, ook nog met een gewone arbeidsovereenkomst of als extra werkt, staat er nog wel een begrenzing op zijn prestaties. Met name 80 uur per maand. Heeft de jongere toch meer uren gedaan, dan verliest hij ook niet meer de kinderbijslag voor het hele kwartaal, maar enkel voor de maand waarin hij over het toegelaten aantal uren ging.

Het inkomen van de student/jongere heeft geen invloed op de kinderbijslag. Het beïnvloedt wel nog steeds het al dan niet fiscaal ten laste blijven van de ouders en het persoonlijk onderhevig zijn aan belastingen. Op dat vlak wijzigt er dus niets.

Voortaan worden ook de inkomsten uit alternerende opleiding voor leerlingen gedomicilieerd in Vlaanderen niet langer als winstgevende activiteit beschouwd.

Lees ook:
Aansluiting kinderbijslagfonds als werkgever niet langer verplicht]]>
<![CDATA[Een volledige rondleiding in het arbeidsrecht in vier modules: schrijf snel in! ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-volledige-rondleiding-in-het-arbeidsrecht-in-vier-modules-schrijf-snel-in- Tue, 05 Feb 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-volledige-rondleiding-in-het-arbeidsrecht-in-vier-modules-schrijf-snel-in- Meer dan een derde van uw omzet gaat naar uw personeel en toch hebben veel werkgevers nog nooit echt de tijd genomen om zich de arbeidswetgeving eigen te maken. Meestal omdat ze te ingewikkeld werd uitgelegd of omdat de meeste opleidingen erg duur zijn. Horecafocus doet het anders. Schrijf  u daarom meteen in voor de opleidingenreeks “Arbeidsrecht in vier gangen 2019”, waarin we u meenemen doorheen de arbeidswetgeving. Op een praktische manier, op maat van de horeca-werkgever.

Het systeem van de flexi-jobs bestaat nu al meer dan drie jaar. In 2018 vond een dubbele uitbreiding plaats, maar toch merken we nog veel te vaak dat de details en voorwaarden niet helemaal gekend zijn. Het lijkt ons daarom geen overbodige luxe om dit aantrekkelijke systeem nog eens van naaldje tot draadje te bekijken. Wat zijn de verplichtingen en formaliteiten waar u misschien nooit aan heeft gedacht? Wat is het verschil tussen een flexi-job en een extra, student of vaste werknemer? 

Maar we geven u ook de antwoorden op zovele andere vragen.

Wat zijn de minimum en maximum arbeidsduurgrenzen in de horeca ? 
Wist u dat het gebruik van de netto-overuren vorig jaar werd versoepeld?
Maakt u gebruik van de grote flexibiliteit?
Hoe betaalt u uw werknemers op een zo interessant mogelijke manier?
Welke werknemers geven recht op een RSZ-vermindering?
Is uw arbeidsreglement wel up to date?
Zijn de winstpremie of de cao90-bonus iets voor u?
Wat is een realistisch loon?
...

Horecafocus legt het u allemaal haarfijn uit. In begrijpbare taal en met ruimte voor uw vragen en voorbeelden. Een must voor elke werkgever. Een opfrissing voor wie in het verleden reeds een opleiding volgde.

Voor de volledige reeks van vier sessies betaalt u bovendien slechts 750 euro per deelnemer, met de KMO-portefeuille komt dat neer op  450 euro (+ de BTW op het volledige bedrag).

Er zijn opleidingen in Antwerpen, Leuven, Mol en Gent.
De opleidingen beginnen op 18 februari. Wacht dus niet langer.

Bekijk het volledige programma
Info en details

Inschrijven


Annuleert u uw inschrijving tot twee weken voor de opleiding, dan wordt u enkel een administratiekost van 50 euro aangerekend. Na die datum bent u het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.]]>
<![CDATA[Fietsvergoeding stijgt naar 24 cent per kilometer]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/fietsvergoeding-stijgt-naar-24-cent-per-kilometer Tue, 05 Feb 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/fietsvergoeding-stijgt-naar-24-cent-per-kilometer Werknemers die op meer dan 1 km van het werk wonen en gebruik maken van een vervoermiddel om zich naar het werk te verplaatsen, hebben in pc 302 recht op een woon-werkvergoeding. De maximale vergoeding voor verplaatsingen per fiets, de meest ecologische oplossing, bedraagt vanaf dit jaar 0,24 euro.

In ons land is er geen algemene verplichting om een vergoeding te betalen aan werknemers die met de fiets naar het werk komen. In de horecasector werd die verplichte fietsvergoeding wel in een cao gegoten. In andere sectoren is de werkgever vrij om deze vergoeding al dan niet toe te kennen.

Wat de cao in pc 302 niet voorziet is een automatische koppeling aan het maximaal vrijgestelde bedrag. Zo werd de vergoeding enkele jaren geleden op 0,22 euro vastgelegd. In principe kan u dat bedrag aanhouden en hoeft u de vergoeding dus niet op te trekken naar 0,24 euro.

De fietsvergoeding is echter een interessante loonoptimalisatie omdat zij tot dat maximumbedrag vrijgesteld is van zowel belastingen als RSZ. Bovendien worden, in tegenstelling tot de wagen, de kilometers heen én terug gerekend. Een werknemer die dagelijks 10 kilometer – 5 heen en 5 terug – naar het werk peddelt, verdient op die manier al gauw 45 euro per maand extra, die u evenveel kosten!

Bent u op zoek naar een slimme manier om een werknemer een extraatje uit te betalen, dan kan u de fietsvergoeding zelfs combineren met een bedrijfsfiets. Het principe is eenvoudig. U koopt of least een fiets die u gratis aan uw werknemer ter beschikking stelt. De enige voorwaarde is dat die werknemer de fiets ook daadwerkelijk “op regelmatige basis” gebruikt voor zijn woon-werkverplaatsingen. Dat hoeft niet elke dag te zijn en is dus perfect te combineren met bijv. een abonnement voor het openbaar vervoer.

Net zoals bij de bedrijfswagen, hebt u voor de bedrijfsfiets eveneens de keuze tussen aankoop of leasing. Wie even zoekt vindt hiervoor tegenwoordig verschillende formules, al dan niet met inbegrip van onderhoud en verzekeringen. De kost van de aankoop of lease is voorlopig nog fiscaal aftrekbaar tegen 120%. Hetzelfde geldt voor alle bijkomende kosten zoals fietsenstalling, onderhoud, aankoop van een slot,…

Het gebruik van de fiets, ook privé, is eveneens vrij van belastingen en RSZ. Dat maakt de fiets 2,5 tot 3 keer goedkoper dan dezelfde waarde in brutoloon (opslag of bonus). Bij aankoop stelt de fiscus een afschrijvingstermijn van drie jaar voorop. Daarna kan u de fiets voor een symbolisch bedrag aan uw werknemer verkopen.]]>
<![CDATA[Reizen met trein, tram en bus wordt vanaf februari weer duurder]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/reizen-met-trein-tram-en-bus-wordt-vanaf-februari-weer-duurder Tue, 05 Feb 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/reizen-met-trein-tram-en-bus-wordt-vanaf-februari-weer-duurder Zoals jaarlijks op 1 februari passen de NMBS en De Lijn hun tarieven aan. Wat zijn hiervan de gevolgen voor uw personeelskost?

Als de werknemer gebruik maakt van een vervoermiddel om zich naar het werk te verplaatsen, dan heeft hij recht op een tussenkomt in zijn vervoerskosten ten laste van de werkgever. Hoeveel die tussenkomst precies bedraagt hangt af van de afspraken die hierover in de sector werden gemaakt.

Voor de horeca (pc 302) moet de afstand tussen woon- en werkplaats minstens 1 km bedragen en verschilt de tussenkomst naargelang het gebruikte vervoermiddel.

 • Trein: Gemiddelde werkgeversbijdrage van 75% op basis van officiële kilometertabellen.
 • Tram, bus, waterbus: Werkgeversbijdrage van 80% van het door de werknemer aangekochte abonnement.
 • Wagen of motor: Werkgeversbijdrage van 70% van de prijs van een treinkaart in tweede klasse voor hetzelfde aantal afgelegde kilometers (enkel).
 • Fiets: Werkgeversbijdrage van 0,22€ (verhoogbaar tot 0,24 euro) per afgelegde km heen én terug.

Maakt de werknemer dagelijks gebruik van meerdere vervoermiddelen (bijv. met de fiets van huis naar het station en vervolgens met de trein naar het werk), dan betaalt u de tussenkomst voor elk van de gebruikte verplaatsingsmiddelen voor de hiermee afgelegde afstand.

Werknemers die in “service coupé” werken hebben recht op een dubbele bijdrage per dag, tenzij zij over een abonnement van het openbaar vervoer beschikken.

De woon-werkvergoeding voor fiets en openbaar vervoer zijn vrijgesteld van belastingen en RSZ. Voor de auto geldt slechts een beperkte fiscale vrijstelling tot 410 euro per jaar.

Aangezien de cao van de horeca bepaalt dat de werkgeverstussenkomst jaarlijks de tariefstijging van de NMBS en de Lijn zal volgen, heeft dit vanaf 1 februari 2019 onvermijdelijk gevolgen voor uw loonkost. Op die dag stijgt de kost van een treinkaartje met 1,18%. De abonnementen, het sms-ticket en de dagpassen van de Lijn worden met gemiddeld 1,73% aangepast.

Voor een correcte administratie en om misbruik te voorkomen laat u uw werknemers best een verklaring op eer invullen waarin zij woonplaats, afstand en het gebruikte vervoermiddel aan u meedelen. Zorg er ook voor dat u deze gegevens up-to-date houdt, zo vermijdt u onnodige correcties.]]>
<![CDATA[De verplichte motivering bij ontslag]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-verplichte-motivering-bij-ontslag Mon, 28 Jan 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-verplichte-motivering-bij-ontslag Sinds in 2014 de opzegtermijnen grondig werden hervormd, moet u elk ontslag van een werknemer met minstens zes maanden anciënniteit schriftelijk motiveren. Hoewel u het initiatief hiervoor aan de werknemer kan overlaten, heeft het voordelen om de ontslagreden standaard in uw ontslagbrief op te nemen.

In principe hoeft u een ontslag niet onmiddellijk te motiveren, maar enkel wanneer de werknemer er om vraagt. Die vraag moet per aangetekende brief verzonden worden binnen een bepaalde termijn. Bij verbreking is dat binnen de twee maanden na het ontslag, in geval van opzeg binnen de zes maanden na betekening  (= 3de werkdag na het versturen van de aangetekende opzegbrief), zonder dat daarbij de termijn van 2 maanden na het einde van de overeenkomst mag overschreden worden.

Wanneer een dergelijk verzoek u bereikt moet u, eveneens aangetekend, binnen de twee maanden de ontslagreden meedelen. Wanneer u hier niet of niet tijdig op reageert of geen bewijslast kan aanbrengen, zal u dit minstens een boete van twee weken loon kosten.

Een rechter kan u echter ook nog een bijkomende ontslagvergoeding van 3 tot 17 weken loon opleggen, wanneer hij uw ontslagreden “kennelijk onredelijk” acht. Een ontslag is kennelijk onredelijk wanneer het gebaseerd is op redenen:
 • die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer;
 • die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst;
 • waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever

Het is dan ook aan te raden om proactief elk ontslag meteen in de ontslagbrief te motiveren. Op die manier hoeft u niet meer in te gaan op het verzoek van de werknemer en vermijdt u het risico op vergeten.

Een reden hebt u sowieso, anders zou u nooit tot ontslag zijn overgegaan en zo’n motivering hoeft niet lang te zijn. U moet niet het hele verhaal neerpennen zoals bij een dringende reden. Een korte vermelding van het motief volstaat. Bijvoorbeeld: veelvuldig te laat komen, veelvuldig fouten maken, gedaalde omzet,… Zorg er natuurlijk wel voor dat u uw beweringen kan hard maken met bewijzen. M.a.w. leg best voor elke werknemer een dossier aan met evaluaties, schriftelijke waarschuwingen, enz…

Zelf de eerste stap zetten heeft nog een bijkomend voordeel. Vindt de werknemer uw reden ongegrond, dan zal hij zelf moeten hard maken waarom. Gaf u geen reden op in de ontslagbrief, dan komt alle bewijslast bij u te liggen. 

Blijkt de ontslagreden toch wat slapjes en wordt zij nadien betwist, dan nog is niet alles verloren. Een vonnis van de arbeidsrechtbank van Mons gaf vorig jaar nog een werkgever gelijk die in de rechtbank met een andere ontslagreden op de proppen was gekomen dan die die in de motiveringsbrief en op de C4 vermeld stond.
]]>
<![CDATA[Arbeidsrecht in vier gangen 2019, het volledige menu]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsrecht-in-vier-gangen-2019-het-volledige-menu Mon, 28 Jan 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsrecht-in-vier-gangen-2019-het-volledige-menu DEEL 1
NIEUWIGHEDEN 2018 & 2019

ARBEIDSDUUR & FLEXIBILITEIT
 • De dubbele uitbreiding Flexi-jobs + herhaling flexi-jobs (ook interessant voor de kleinhandelaar!)
 • Wat is het verschil (in kost en gebruik) tussen flexi-jobs - vast - extra – student - interim
 • De arbeidsduurgrenzen in de horeca
 • De netto-overuren sinds 2018
 • Flexibiliteit in de horeca

GDPR 


DEEL 2
AFWEZIGHEDEN
 • Ziekte      
 • Arbeidsongeval +arbeidsongevallenverzekering 
 • Arbeidsreglement   
 • Externe dienst voor preventie + medische onderzoeken
 • Vakantie en feestdagen
 • Andere afwezigheden (klein verlet, familiaal verlof, educatief verlof,…)    

SOCIALE INSPECTIE   
 • Bevoegdheden
 • Uw rechten en plichten
 • Do’s & dont’s


DEEL 3
LOON & LOONOPTIMALISATIES
 • Loon en loonkost
 • Nacht- en weekendtoeslag
 • Alternatieve looncomponenten


DEEL 4
CONTRACTEN     
 • Bepaalde en onbepaalde duur
 • Studenten + dimona studenten
 • Buitenlandse werknemers    
 • Bijlagen, addenda en policies

UIT DIENST    
 • Waar moet u op letten bij een ontslag?
 • Wat met langdurig zieken?
 • Wanneer spreken we over dringende reden?

KORTINGEN EN VERMINDERINGEN
 • Welke werknemers geven aanleiding tot een RSZ- of BV-vermindering?
 • In 2017 werd het gros van de bestaande kortingen grondig hervormd. Vlaanderen, Brussel en Wallonië hanteren voortaan eigen regels. Wij bespreken de situatie voor de Vlaamse werkgever.

INSCHRIJVEN via info@horecafocus.be
]]>
<![CDATA[Arbeidsrecht in vier gangen 2019]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsrecht-in-vier-gangen-2019 Mon, 28 Jan 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsrecht-in-vier-gangen-2019 Horecafocus organiseert ook dit jaar een praktische opleiding arbeidsrecht op maat van de horeca-ondernemer, in 4 modules, gespreid over 4 maanden.

Alle nieuwigheden van 2018 en 2019 nog eens op een rijtje, arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, flexi-jobs en overuren, loonkost en loonoptimalisaties, de nieuwe arbeidsduurregels in de horeca, ontslag, ziekte en andere afwezigheden, ecocheques, maaltijdcheques, ....

We leggen het u allemaal haarfijn uit. In begrijpbare taal en met ruimte voor uw vragen en voorbeelden. Een must voor elke werkgever. Een opfrissing voor wie de opleiding in het verleden al eens volgde.

PRIJS?
U kan zich inschrijven voor één of enkele modules of meteen voor de volledige reeks.
Per module betaalt u €200, voor de reeks van 4 €750. (excl. BTW)
Schrijft u in voor de volledige reeks, dan kan u bovendien gebruik maken van de KMO-portefeuille. Netto betaalt u dan nog slechts €450 voor meer dan 10 uur opleiding!

WAAR & WANNEER?
Antwerpen, De Natie, Van de Wervestraat 20
Maandag 18/02, 18/03, 29/04, 20/05
08u30-11u30

Antwerpen, Yust, Coveliersstraat 2, 2018 Antwerpen
Donderdag 21/03, 25/04, 16/05, 06/06
09u00-12u00

Leuven, Flanders DC, Diestsevest 76
Dinsdag 19/02, 26/03, 07/05, 28/05
9u00-12u00

Gent, EasyPay Group Hélène Dutrieulaan 10/301, Sint-Denijs-Westrem
Donderdag 09/05, 23/05 (+ 2 na de zomer)
9u00-12u00

Bij voldoende interesse komen wij graag ook naar een locatie bij u in de buurt of arganiseren wij een privé-opleiding in uw onderneming. Neem zeker even contact met ons op.INFO & INSCHRIJVEN: info@horecafocus.be

BEKIJK HET VOLLEDIGE MENU

Annuleert u uw inschrijving tot twee weken voor de opleiding, dan wordt u enkel een administratiekost van 50 euro aangerekend. Na die datum bent u het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.]]>
<![CDATA[Hogere kortingen voor wie dit jaar oudere werknemers tewerkstelt]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hogere-kortingen-voor-wie-dit-jaar-oudere-werknemers-tewerkstelt Mon, 28 Jan 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hogere-kortingen-voor-wie-dit-jaar-oudere-werknemers-tewerkstelt Sinds juli 2016 past Vlaanderen zijn eigen doelgroepenverminderingen toe. Op 1 januari werden zowel de voorwaarden als de kortingen voor oudere werknemers aangepast om de maatregel nog efficiënter te maken.

Wie “oudere” werknemers (vanaf 55 jaar) tewerkstelt kan rekenen op een flinke RSZ-korting.  De zogenaamde Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers bestaat uit twee luiken: een retentievermindering voor “zittende” werknemers, die u reeds in dienst hebt en een aanwervingsvermindering voor werknemers die u nieuw in dienst neemt.

Voor beide verminderingen moet de werknemer aan dezelfde voorwaarden voldoen:
 • Tewerkgesteld zijn in het Vlaams Gewest
 • 55 jaar of ouder zijn op de laatste dag van het kwartaal
 • Een kwartaalloon hebben kleiner dan de vastgestelde loongrens
 • Voor nieuwe aanwervingen komt daar ook nog bij dat de oudere werknemer bij aanwerving minstens één dag niet-werkend werkzoekend moet zijn.

Wat wijzigde er in 2019?
Ten eerste de loongrens. Die werd voor 2019 vastgelegd op €13.945 per kwartaal. Nieuw is dat voor het vierde kwartaal voor het eerst een hogere loongrens wordt voorzien, nl. €18.545. Dit om te vermijden dat de vermindering wegvalt door de betaling van de eindejaarspremie. Het dubbel en aanvullend vakantiegeld worden niet meegerekend in dit kwartaalloon.

De tweede, meer ingrijpende wijziging betreft de toegekende kortingen.

Tot 31.12.2018 bedroegen die maximum €1.150 per kwartaal voor de aanwerving van een oudere werknemer van 55 tot en met 59 jaar, €1.500 voor een 60-plusser.

Vanaf 01.01.2019 wordt de korting niet meer in vaste bedragen uitgedrukt, maar valt de volledige patronale basisbijdrage en de bijdrage loonmatiging, samen goed voor de eerste 25% van uw patronale kost, volledig weg. De duur van de korting blijft ongewijzigd: het aanwervingskwartaal + 7 kwartalen.

Werft u bijvoorbeeld een 56-jarige voltijdse arbeider aan met een uurloon van €15, dan kostte die u vorig jaar zo’n €3.480 per maand. Vanaf dit jaar kost die nog €3.266, of zo’n €214 minder.

Ook voor de “zittende” werknemers, de werknemers die reeds bij u in dienst zijn en die de kaap van de 55 jaar ronden, ontvangt u een korting. Van 55 tot 59 jaar blijft die ongewijzigd op €600 per kwartaal (voltijds), voor 60-plussers wordt de korting opgetrokken van €1.150 (2018) naar €1.500.

Er werden geen overgangsmaatregelen voorzien, wat wil zeggen dat vanaf 1 januari meteen voor iedereen de nieuwe regels van kracht zijn.]]>
<![CDATA[De winstpremie wordt na een jaar lichtjes bijgestuurd]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-winstpremie-wordt-na-een-jaar-lichtjes-bijgestuurd Thu, 17 Jan 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-winstpremie-wordt-na-een-jaar-lichtjes-bijgestuurd Sinds vorig jaar kan u uw werknemers op een fiscaalvriendelijke manier laten meedelen in de winst van uw bedrijf. Er kwam echter geen stormloop op die nieuwe “winstpremie”. Deels omdat de wetgeving op bepaalde punten te onduidelijk was. Die onduidelijkheden worden nu weggenomen, maar veel verandert er in de praktijk niet.

De mogelijkheid om werknemers te laten deelnemen in de winst werd in 2001 reeds in een wettelijk kader gegoten met de werknemersparticipatie. De winstpremie moest vanaf 1 januari 2018 dat weinig succesvolle systeem nieuw leven inblazen. De winstpremie is onderworpen aan een bevrijdend belastingtarief van 7% en daardoor fiscaal interessant. De werknemer betaalt er wel de normale RSZ-bijdragen van 13,07% op. Aan werkgeverszijde betaalt u geen sociale zekerheidsbijdragen, wel vennootschapsbelasting op de premie.

De winstpremie valt hierdoor net iets minder gunstig uit dan de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao 90), die is vrijgesteld van belastingen, maar is wel veel voordeliger dan een normale brutobonus. Die verschillende bonussen mogen overigens onderling gecombineerd worden.

Wie gebruik wenst te maken van de winstpremie moet zich wel aan een aantal regels houden. Zo betreft het een collectief voordeel, in die zin dat alle werknemers binnen de onderneming dezelfde premie moeten ontvangen (“identieke premie”). U kan echter ook een opdeling maken in groepen op basis van zes criteria waarvan anciënniteit, functie en weddeschaal de belangrijkste zijn (“gecategoriseerde premie”).

Er bleven echter nog verschillende onduidelijkheden die vanaf dit jaar worden opgehelderd.
Zo staat nu buiten kijf dat de winstpremie niet onder het loonbegrip valt. De winstpremie is bijgevolg uitgesloten van eindejaarspremie, vakantiegeld en verbrekingsvergoeding.

De winstpremie mag voortaan ook ondubbelzinnig geproratiseerd worden op basis van het arbeidsregime (voltijds-deeltijds).

U mag ook werknemers uitsluiten die zelf ontslag nemen en die ontslagen worden omwille van dringen reden tijdens het boekjaar waarop de premie betrekking heeft.

Er werd ook verduidelijkt welke afwezigheden al dan niet worden gelijkgesteld met arbeidsprestaties. Het gaat hierbij om alle afwezigheden gedurende dewelke de werknemer zijn recht op loon behoudt, moederschapsrust, vaderschapsverlof, adoptie- en pleegverlof en de dagen arbeidsongeschiktheid (ziekte en (arbeids-)ongeval) gedekt door gewaarborgd loon.

U dient deze regels wel duidelijk op te nemen in een cao of toetredingsakte (wanneer het een gecategoriseerde premie betreft) of in het proces verbaal van de algemene vergadering (bij identieke premies).]]>
<![CDATA[Welke documenten zijn vereist voor de aanvraag van een single permit?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/welke-documenten-zijn-vereist-voor-de-aanvraag-van-een-single-permit Thu, 17 Jan 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/welke-documenten-zijn-vereist-voor-de-aanvraag-van-een-single-permit Hoe de aanvraagprocedure voor een single permit precies verloopt kon u lezen in een eerder artikel. In dit artikel sommen we voor u op welke documenten u bij uw aanvraag moet voegen, en dat zijn er best wel wat. De documenten zijn op te delen in twee luiken: het luik verblijf en het luik tewerkstelling. Daarnaast zijn er per categorie van buitenlandse werknemer enkele specifieke documenten vereist.

Algemene documenten luik verblijf
 1. een kopie van het geldig paspoort of de daarmee gelijkgestelde reistitel;
 2. het bewijs van voldoende bestaansmiddelen. Dit bewijs wordt overlegd in de vorm van een arbeidsovereenkomst of, bij gebrek aan arbeidsovereenkomst, met andere bestaansmiddelen (art. 61/25-5, §1, 2° van de wet van 15 december 1980);
 3. het bewijs van de betaling van de retributie (artikel 1/1 van de wet van 15 december 1980);
 4. een getuigschrift waaruit blijkt dat de onderdaan van een derde land niet veroordeeld is geweest wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht, als hij ouder is dan achttien jaar. Als het getuigschrift opgesteld is in het buitenland, wordt het gelegaliseerd;
 5. een medisch attest waaruit blijkt dat de onderdaan van een derde land niet is aangetast door een van de ziekten bedoeld in de bijlage bij de wet van 15 december 1980;
 6. het bewijs dat hij over een ziektekostenverzekering beschikt die alle risico’s in België voor hemzelf en zijn familieleden dekt.

Algemene documenten luik tewerkstelling
Eerste aanvraag
 1. een fotokopie van het identiteitsbewijs van de werkgever of dat van zijn volmachthouder;
 2. in geval van detachering, een kopie van het document, afgegeven door de buitenlandse instelling, dat verklaart dat de socialezekerheidswetgeving van dat land van toepassing blijft tijdens de tewerkstelling op het Belgische grondgebied, of, als een internationale overeenkomst daarover ontbreekt, een verklaring van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat de voorwaarden om onderworpen te zijn aan het Belgische stelsel voor werknemers, niet vervuld zijn;
 3. als de aanvraag betrekking heeft op de uitoefening van een gereglementeerd beroep, de documenten waaruit blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor de uitoefening van dat beroep.

Hernieuwing
 1. een fotokopie van de loonfiches of loonafrekeningen voor de volledige periode van de toelating tot arbeid die verstrijkt;
 2. een fotokopie van de individuele rekening na een volledig kalenderjaar waarin de betrokkene heeft gewerkt;
 3. het bewijs van inschrijving in het Limosakadaster als de aanvraag gaat over een detachering binnen het toepassingsgebied van titel IV, hoofdstuk 8, van de programmawet (I) van 27 december 2006.

Specifieke documenten luik tewerkstelling
Naast de algemene documenten zijn er nog enkele specifieke documenten naargelang de categorie van buitenlandse werknemer. Deze zijn terug te vinden op de specifieke webpagina per categorie (via arbeidskaart of via gecombineerde vergunning).

De kans dat u zelf ooit een single permit zal moeten aanvragen is bijzonder klein. Het gaat namelijk over werknemers die zich op het moment van de aanvraag nog in het buitenland bevinden en die naar ons land worden gehaald voor het uitoefenen van een beroep waarvoor in België binnen een redelijke termijn niet het geschikte profiel te vinden is.

Lees ook:
Vlaanderen start met “single permit” voor buitenlandse werknemers

Hoe verloopt de aanvraag voor een single permit?]]>
<![CDATA[WELT: mensen maken het bedrijf]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/welt-mensen-maken-het-bedrijf Thu, 17 Jan 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/welt-mensen-maken-het-bedrijf In een Welt-traject krijgt u van Voka advies op maat over uw personeels- en opleidingsbeleid en kan u ervaringen delen met andere bedrijven. Bovendien maakt u kennis met interessante opties om vacatures in te vullen, zoals beroepsverkennende stages, individuele beroepsopleidingen en andere werkervarings- en leertrajecten. Dankzij Welt kan u proactief inspelen op de uitdagingen van de arbeidsmarkt.

Wist u dat:
 • De arbeidsmarkt in brand staat?
 • De War for Talent verschuift naar de War on Attitude?
 • Er voor 1 vacature slechts 6 kandidaten zijn?
 • 1 op 5 werkzoekenden 55+ zijn?
 • 16% van de werkzoekenden een arbeidsbeperking heeft?
 • 27% van de werkzoekenden van allochtone afkomst is?
 • 44% van de werkzoekenden niet geschoold is (beroep secundair of lager)

Wilt u als bedrijf vooruitgaan, hou dan rekening met deze cijfers en uitdagingen.

Wilt u samenzitten in een gratis lerend netwerk met 14 andere HR-medewerkers met dezelfde uitdagingen binnen hun bedrijf?

Wilt u leren over:
 • De aanpak en het anders rekruteren op de huidige arbeidsmarkt?
 • De kandidaat als uitgangspunt en niet de vacature?
 • Jobdesign en functiecreatie?
 • Employer branding?
 • De manier van werken in de opleidingscentra van VDAB?
 • Een kwalitatief opleidingsbeleid en retentiebeleid?
 • Alternatieve instroom mogelijkheden met VDAB en tenderpartners?
 • Slim tewerkstellen en subsidiereglementeringen?

Wilt u uw bedrijf openstellen voor jobcoaches zodat zij u beter leren kennen?

Welt neemt u mee, samen met experts en bedrijven, om te leren van elkaar.

Inschrijven voor Welt 2019 kan nog tot het einde van januari via de coördinator van uw regio.
Meer info op  https://www.voka.be/welt.]]>
<![CDATA[U kan nu al studenten reserveren voor heel 2019]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/u-kan-nu-al-studenten-reserveren-voor-heel-2019 Thu, 10 Jan 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/u-kan-nu-al-studenten-reserveren-voor-heel-2019 Wist u dat u nu uw studentenuren al kan reserveren voor de rest van het jaar? Op die manier verzekert u zich van de interessante uren van de studenten die toch zeker een heel jaar bij u komen werken. Maar er zijn ook enkele addertjes.

Elke student beschikt over 475 uren per kalenderjaar gedurende dewelke hij of zij aan een voordelig RSZ-tarief studentenarbeid kan verrichten. De student betaalt daarbij zelf slechts een solidariteitsbijdrage van 2,71 % op zijn loon, in plaats van de normale 13,07%. Als werkgever betaalt u maar 5,42%, terwijl dat voor een gewone werknemer, voor wie u ook nog eens vakantiegeld en eindejaarspremie verschuldigd bent, toch een pak hoger ligt.

Dat contingent van 475 uren mag de student besteden over alle werkgevers heen. Een student die doorheen het jaar 10 uur per week bij u werkt, maar tijdens de zomermaanden ook twee weken in een supermarkt gaat bijklussen, zal tegen september zijn urenpotje volledig hebben opgewerkt. Dat hebt u wellicht onlangs nog kunnen vaststellen.

Wil dat zeggen dat u deze student dan niet meer kan tewerkstellen? Neen, zelfs als dat 475 uren-contingent is uitgeput, mag de student bij u blijven werken. Hij wordt alleen bijna dubbel zo duur als daarvoor.

Welke werkgever nu de interessante en welke de dure uren mag gebruiken, wordt echter niet bepaald door de datum van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, maar wel door het moment waarop u de uren reserveert in dimona. Doet u dat ruim op voorhand, dan zou u uw concurrenten te snel af kunnen zijn.

Een studentendimona heeft immers het voordeel dat u geen exact aantal uren per dag moet opgeven, net zo min als een begin- of een einduur. Een begin- en einddatum en het totaal aan gereserveerde uren volstaan. Dat aantal uren kan u bovendien nadien nog altijd aanpassen.

De aangifte voor een volledig jaar zal u wel in meerdere keren moeten doen. Studentendimona’s zijn immers beperkt tot één kwartaal. Gaat u straks uren voor een volledig jaar reserveren, dan zal u minsens vier verschillende aangiftes moeten doen, één voor elk kwartaal. Reserveren kan zolang het contingent van 475 uren nog niet is opgebruikt. Bij overschrijding van de 475 uur krijgt u een foutmelding.

Bij de aangiftes zijn er een aantal dingen waarop u moet letten. Het is belangrijk dat de dimona-aangifte tijdig gebeurt. D.w.z. ten laatste op de begindag van de aangegeven periode. Geeft u vandaag bijvoorbeeld 50 uren aan tussen 1 januari en 31 maart 2019, dan hebben we te maken met een laattijdige aangifte en zullen deze 50 uren niet gereserveerd worden, allemaal buiten het contingent vallen én aan de normale bijdragen onderworpen worden!

U mag natuurlijk ook niet zomaar uren reserveren zonder toestemming van de student. Daarom is voor elke reservering een arbeidsovereenkomst nodig die hiermee overeenstemt. Een studentendimona reserveren zonder een door de student ondertekend contract is zelfs strafbaar. Bovendien moet een studentenovereenkomst strikt genomen ook een uurrooster bevatten, wat zeker in sectoren als de horeca geen evidentie is.

Blijkt nadien dat de student meer of minder uren heeft gewerkt dan in dimona aangegeven, dan hebt u twee mogelijkheden:

 • U past de dimona-aangifte aan en krijgt meteen te zien of er nog uren van het contingent beschikbaar zijn. Dergelijke laattijdige wijzigingen hebben geen invloed op het studententarief.
 • U past de dimona-aangifte niet aan, maar geeft de uren wel correct door aan uw sociaal secretariaat dat op basis van deze info een DmfA (RSZ-aangifte) uitvoert. In dit geval loopt u het gevaar dat een andere werkgever intussen de beschikbare uren heeft gereserveerd. Uw bijkomende uren zullen in dat laatste geval aan de normale bijdragen onderworpen worden.
]]>
<![CDATA[Hoe verloopt de aanvraag voor een single permit?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoe-verloopt-de-aanvraag-voor-een-single-permit Thu, 10 Jan 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoe-verloopt-de-aanvraag-voor-een-single-permit Vanaf 1 januari 2019 moet een niet EU-onderdaan nog maar over één enkele kaart beschikken die hem zal toelaten om zowel te verblijven als te werken in ons land. De “Single Permit” of gecombineerde vergunning is echter een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de federale Dienst Vreemdelingenzaken en de gewestelijke administraties. De procedures en documenten zullen bijgevolg van gewest tot gewest verschillen. We bespreken de procedure voor het Vlaamse Gewest.

De single permit wordt ingevoerd voor niet EU-onderdanen die langer dan 90 dagen in België komen werken. De toelating om te werken geldt meteen ook als een machtiging tot verblijf. In het geval van een korter verblijf en tewerkstelling, blijven de oude procedures van toepassing.

Het is in principe de toekomstige werkgever die de aanvraag van de single permit op zich neemt. Alleen als de werknemer toelating wenst voor arbeid van onbepaalde duur, moet hij de aanvraag zelf doen. De aanvraag gebeurt op gewestelijk niveau, de single permit is wel geldig voor gans België.

De aanvrager maakt hierbij gebruik van het daartoe voorziene aanvraagformulier, vergezeld van een aantal basisdocumenten, zoals een geldige identiteitskaart, een medisch attest en een uittreksel uit het strafregister.

De aanvraag gebeurt bij de Dienst Economische Migratie van het Vlaams gewest. Deze beslist binnen de tien dagen na ontvangst of de aanvraag ontvankelijk is en kijkt na of alle documenten aanwezig zijn. Van zodra er een positieve beslissing is genomen inzake het luik tewerkstelling, zal de aanvrager hiervan op de hoogte gebracht worden door de dienst Economische Migratie. Ook een eventuele weigering zal per aangetekende brief aan de werkgever en de werknemer worden meegedeeld. Betrokken werknemer mag echter pas beginnen werken van zodra er ook een positieve beslissing is inzake het verblijfsrecht!

Die beslissing ligt bij de Dienst Vreemdelingenzaken die daar binnen een termijn van 120 dagen over moet oordelen . Indien er na het verstrijken van deze termijn nog geen beslissing werd genomen, wordt de toelating voor zowel verblijf als arbeid automatisch verondersteld te zijn toegekend.

Bij een positieve beslissing zal DVZ de kaart afleveren aan de gemeente waar de persoon zich zal vestigen. Deze laatste zal, na woonstcontrole, de werknemer inschrijven in het vreemdelingenregister en de single permit uitreiken.

Wie dacht dat de procedure hiermee ook sneller zal verlopen is eraan voor de moeite. Omdat de samenwerking van verschillende diensten vereist is, zal dit, zeker in de beginfase, waarschijnlijk tot vertraging leiden. Maar ook nadien dient u er rekening mee te houden dat de procedure tot maximaal vier maanden in beslag kan nemen. De oude papieren arbeidskaart had men normaal binnen de 6 tot 8 weken.

De aanvraagformulieren voor de single permit vindt u op de website werk.be.

Lees ook:
Vlaanderen start met "single permit"]]>
<![CDATA[Vlaanderen start met “single permit” voor buitenlandse werknemers]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vlaanderen-start-met-single-permit-voor-buitenlandse-werknemers Thu, 10 Jan 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vlaanderen-start-met-single-permit-voor-buitenlandse-werknemers Een persoon van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die in België wil komen werken, moet in principe twee vergunningen kunnen voorleggen. Een verblijfstitel om in ons land te mogen verblijven en een arbeidskaart om in ons land te kunnen werken. Tot vorig jaar moesten beide kaarten via aparte procedures worden aangevraagd. Dat leidde vaak tot verschillen in duurtijd tussen beide kaarten, die ook wat de naam en de geboortedatum betreft niet altijd 100% met elkaar overeenkwamen. Daar zou nu verandering in moeten komen. Vanaf 1 januari 2019 voerde Vlaanderen namelijk de “Single Permit” in.

De single permit, of gecombineerde vergunning, is een elektronische kaart die zowel een toelating geeft tot arbeid als tot verblijf in ons land. Het toekennen van zo’n unieke kaart werd reeds in 2011 door een Europese richtlijn opgelegd. De lidstaten kregen toen twee jaar de tijd om die om te zetten in nationaal recht. Acht jaar later voert België dit systeem eindelijk in. Of althans Vlaanderen en Wallonië, want deze bevoegdheid wordt inmiddels gedeeld tussen de federale overheid en de gewesten. Het Brussels Hoofdstedelijk gewest hinkt nog achterop. Dat maakt meteen dat de regels voor de procedure van de single permit en de documenten die hiervoor gebruikt moeten worden, van gewest tot gewest zullen verschillen.

Bestaande kaarten
Reeds uitgereikte arbeidskaarten A, B en C blijven geldig zolang hun geldigheidsduur niet verstreken is. Procedures die vóór 1 januari 2019 werden opgestart worden nog volgens de oude regels behandeld. Verlenging of hernieuwing van bestaande kaarten zal wel volgens de nieuwe procedures moeten gebeuren.

De arbeidskaart C, die o.m. gold voor gezinshereniging, studenten en vluchtelingen, wordt vanaf 1 januari 2019 volledig afgeschaft. Personen die in aanmerking komen voor een arbeidskaart C, mogen vanaf die datum automatisch werken op basis van hun tijdelijke verblijfstitel. Zodra de verblijfskaart wordt vernieuwd, zal de nieuwe identiteitskaart “toegang tot arbeid: onbeperkt” vermelden.

Verschillende situaties
Vanaf 1 januari 2019 zijn er bijgevolg zes mogelijke situaties waarin het niet EU-onderdanen toegelaten is om in ons land te verblijven en te werken.

 • geldige verblijfstitel + arbeidskaart A (aflopend)
 • geldige verblijfstitel + arbeidskaart B (aflopend)
 • geldige verblijfstitel + arbeidskaart C (aflopend)
 • single permit onbepaalde duur (vervangt arbeidskaart A)
 • single permit bepaalde duur >90 dagen (vervangt arbeidskaart B)
 • identiteitskaart met vermelding “toegang tot arbeid: onbeperkt” (vervangt arbeidskaart C)

Lees ook:
Hoe verloopt de aanvraag voor een single permit?
]]>
<![CDATA[Vergeet uw bijlagen voor de vrijwillige netto-overuren niet te vernieuwen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-bijlagen-voor-de-vrijwillige-netto-overuren-niet-te-vernieuwen-- Thu, 03 Jan 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-bijlagen-voor-de-vrijwillige-netto-overuren-niet-te-vernieuwen-- Sinds 2018 kan u voor uw voltijders veel eenvoudiger netto-overuren toepassen, zonder dat u zich langer zorgen hoeft te maken over de rechtvaardiging van die uren en de kennisgeving aan de inspectie. Tenminste als u hiervoor elke zes maanden een bijlage laat tekenen.

Voltijdse werknemers in de horeca die voor een werkgever werken die het GKS gebruikt, mogen sinds vorig jaar hun 360 netto-overuren op vrijwillige basis presteren. Geen geknoei meer met zogezegd “onvoorziene” uren, die in werkelijkheid al lang op voorhand in de planning waren ingepast en geen kopbrekens meer over de aangifte bij de inspectie.

De enige formaliteit die hierbij kwam kijken was een nieuw documentje. Elke zes maanden zal elke werknemer die gebruik wenst te maken van de vrijwillige overuren hiervoor zijn schriftelijk akkoord moeten geven. Dat akkoord moet voorafgaandelijk aan de betrokken periode worden gesloten.

Om het overzicht niet te verliezen, laat u elke voltijder bij zijn indiensttreding best zo’n akkoord ondertekenen. Vervolgens laat u al uw voltijders op 1 januari en 1 juli hun document vernieuwen.

Maakte u dit document nog nooit eerder op en maakt u toch gebruik van de netto-overuren, of liet u uw bijlagen voor de eerste zes maanden van 2019 nog niet tekenen, breng dit dan meteen in orde. Ook zonder deze bijlage mag u netto-overuren inzetten, maar gelden de oude, niet ondubbelzinnige spelregels dat u de overuren steeds aan de inspectie zal moeten melden en dat u het gebruik van de overuren moet kunnen motiveren aan de hand van één van de wettelijke motieven.]]>
<![CDATA[Derde fase taxshift zorgt opnieuw voor hogere nettolonen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/derde-fase-taxshift-zorgt-opnieuw-voor-hogere-nettolonen Thu, 03 Jan 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/derde-fase-taxshift-zorgt-opnieuw-voor-hogere-nettolonen Op 1 januari 2019 ging de derde en meteen ook laatste fase van de taxshift in. Die zorgt opnieuw voor hogere nettolonen voor uw werknemers. Aan werkgeverskant wijzigt er deze keer nagenoeg niets.

Wat is de taxshift ook alweer?
In 2016 kondigde de federale regering verschillende maatregelen aan om meer werkgelegenheid te creëren door de belasting op arbeid te verschuiven – “to shift” - naar belasting op consumptie, milieuvervuiling en vermogen. De taxshift bestond uit drie verschillende fasen.

Het eerste deel van de taxshift, die inging op 1 april 2016, leverde naast een loonkostenverlaging, een netto loonsverhoging op voor de meeste werknemers, vooral dan voor de lagere en de middensalarissen. Op 1 januari 2018 volgde dan de tweede fase, waarbij het nettoloon in sommige gevallen opnieuw tot 45 euro per maand steeg. Vanaf 1 januari 2019 treedt de derde en laatste fase van deze koopkrachtverhogende maatregelen voor werknemers in werking.

Gemiddeld 36 euro meer netto
In die derde fase zal het netto maandloon opnieuw stijgen, gemiddeld met zo’n 36 euro. Werknemers met een loon tot 3.000 euro bruto gaan er procentueel het meest op vooruit. Die stijging is opnieuw het gevolg van een aantal aanpassingen in de berekening van de personenbelasting.

Zo geldt vanaf dit jaar een hogere, uniforme belastingvrije som van 4.785 euro. Dat is het gedeelte van de inkomsten dat niet wordt belast.

Ten tweede worden de belastingschalen opnieuw gewijzigd. Zo wordt de inkomensschijf van 40% uitgebreid. Dat wil zeggen dat een groter deel van de inkomsten aan 40% i.p.v. 45% zal belast worden.

Ten derde komt daar voor de lagere lonen ook nog een verhoging van de fiscale werkbonus bovenop.

Loonkost wijzigt niet
In de eerste en de tweede fase van de taxshift werden de patronale basisbijdragen verlaagd tot respectievelijk 30 en 25%. Dit ging samen met de afschaffing van de IPA-korting en een aanpassing van de structurele lastenvermindering, waardoor het effect kleiner uitviel dan men aanvankelijk liet uitschijnen. In de derde fase daalt de werkgeversbijdrage niet verder. De kleine aanpassing in de structurele lastenvermindering voor de lage lonen is verwaarloosbaar. Door de indexering van de lonen wordt dit effect meteen teniet gedaan. Op uw loonkost zal deze laatste fase dus geen invloed hebben.
]]>
<![CDATA[Indexatie horecalonen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/indexatie-horecalonen Thu, 03 Jan 2019 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/indexatie-horecalonen Traditiegetrouw worden op 1 januari de lonen van een aantal paritaire comités geïndexeerd. Ook de lonen in de horeca stijgen mee met de levensduurte. België is één van de weinige landen waar de lonen nog automatisch aan de inflatie gekoppeld zijn.

Vanaf 1 januari 2019 stijgen de lonen in paritair comité 302 met 2,104%. Dit geldt zowel voor de minimumlonen als voor de reële lonen.

Alleen de minimumlonen voor de flexi-jobs vallen hier niet onder. Zij volgen de indexering van het gewaarborgd minimummaandinkomen (GMMI) en werden in september nog aangepast.

De kledij- en nachtvergoedingen worden wel mee geïndexeerd.


In paritair comité 200, het algemene paritair comité van de bedienden, vindt eveneens een indexatie plaats. Hier bedraagt de verhoging 2,16%.]]>
<![CDATA[Vergeet de periode-dimona’s voor uw flexi-jobs niet te verlengen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-de-periode-dimonas-voor-uw-flexi-jobs-niet-te-verlengen Thu, 27 Dec 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-de-periode-dimonas-voor-uw-flexi-jobs-niet-te-verlengen Maakt u gebruik van de periode-dimona voor uw flexi-jobs, dan mag u ook nu weer niet vergeten uw aangifte te vernieuwen voor de werknemers die bij u blijven werken.

Voor de dimona-aangifte van uw flexi-jobs hebt u de keuze tussen een dag-aangifte of een periode-aangifte.

Met de dag-aangifte doet u voor uw flexi-jobbers een dagelijkse dimona met opgave van begin- en einduur. Vergelijkbaar met de uuraangifte voor extra’s. De dag-aangifte vereist natuurlijk een dagelijkse opvolging en een eventuele aanpassing van uw aangifte indien het einde van de prestaties vroeger of later viel dan voorzien. Anderzijds komen er bij de dag-aangifte ook geen andere verplichtingen meer kijken.

Dat is wel het geval bij de periode-aangifte. Dit type aangifte kan u gebruiken wanneer u uw flexi-jobwerknemer voor een langere periode op vaste tijdstippen aan het werk zet. Op de dimona-website geeft u enkel de eerste en de laatste dag van de gewenste periode aan.

Maakt u gebruik van deze periode-aangifte, dan dient u, naast de flexi-raamovereenkomst die ook bij de dag-aangifte verplicht is, ook een schriftelijke flexi-arbeidsovereenkomst op te stellen. Daarnaast moeten uw flexi-jobwerknemers hun prestaties ook dagelijks bijhouden in een tijdsregistratiesysteem.

Bovendien kan u een periode-aangifte steeds voor maximaal één kwartaal doen. Een volgende aangifte kan u ook maar ten vroegste één maand vóór het kwartaalbegin ingeven. Dat heeft te maken met het feit dat de dimona-website zelf gaat kijken of aan de tewerkstellingsvoorwaarde in T-3 is voldaan.

Op 31 december lopen een heleboel periode-aangiften voor flexi-jobs af. Blijven deze flexi-jobbers ook volgend kwartaal nog voor u werken, vergeet dan niet om tijdig hun periode-aangifte en hun arbeidsovereenkomst te vernieuwen.]]>
<![CDATA[De eindejaarspremie in pc 302]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-eindejaarspremie-in-pc-302 Thu, 27 Dec 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-eindejaarspremie-in-pc-302 Welke werknemers hebben recht op een eindejaarspremie? Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie? Hebben ook flexi’s en extra’s recht op een eindejaarspremie en hoe zit het met werknemers die uit dienst gaan? Een overzicht.

Wie heeft recht op een eindejaarspremie?

De toekenningsvoorwaarden voor de eindejaarspremie verschillen van sector tot sector en worden vastgelegd in sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. In pc 302 moet een werknemer minstens twee maanden ononderbroken in dienst zijn (geweest) bij dezelfde werkgever om er recht op te hebben. Deze voorwaarde geldt zowel voor vaste werknemers, studenten als voor flexi-jobbers. Over die laatste categorie bestond lange tijd onduidelijkheid. Voor gelegenheidswerknemers (extra’s) gelden andere voorwaarden. Zij moeten minstens 44 dagen in dezelfde onderneming gewerkt hebben tijdens het kalenderjaar.

Hebben werknemers die uit dienst gaan recht op een eindejaarspremie?

Ook werknemers die ontslagen worden hebben recht op een eindejaarspremie indien zij bij uitdiensttreding minstens twee maanden ononderbroken dienst telden binnen het kalenderjaar of minstens gedurende drie jaar ononderbroken door een arbeidsovereenkomst gebonden waren in dezelfde onderneming. In geval van ontslag om dringende reden is er geen eindejaarspremie verschuldigd. Ook wanneer de werknemer uit vrije wil of in onderling akkoord de onderneming verlaat, heeft hij voor het jaar van de uitdiensttreding geen recht op een eindejaarspremie. Tenzij zijn laatste dag toevallig op 31 december zou vallen.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De maximale eindejaarspremie stemt overeen met het loon voor 4,33 weken of een gemiddelde maand. Vandaar dat men soms over “dertiende maand” spreekt. Het uur- of maandloon van de maand december wordt hierbij als basis gebruikt. Toeslagen zoals de zondags- of nachtpremie tellen niet mee.

Voor werknemers die geen volledig jaar in de onderneming hebben gewerkt wordt dit maximumbedrag aangepast in functie van het aantal dagen of uren effectieve of gelijkgestelde aanwezigheid. Per schijf van 1/12 van de normale jaarprestaties wordt 1/12 van de eindejaarspremie toegekend. Voor voltijdse werknemers wordt dit in dagen berekend, voor deeltijders in uren. Voor extra’s worden de uren eerst omgerekend naar dagen, waarbij één dag 8 uren telt. Per schijf van 21,66 dagen heeft de extra recht op 1/12 van de maximale eindejaarspremie. Concreet zal een extra minstens 173 uur moeten gewerkt hebben om ook daadwerkelijk een stukje eindejaarspremie te ontvangen.
Een vrij complexe berekening dus.

Welke prestaties tellen mee?

Niet alleen de effectief gewerkte uren of dagen tellen meer voor de eindejaarspremie. Een aantal afwezigheden wordt voor de berekening van de eindejaarspremie gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen. Denken we daarbij aan vakantie en feestdagen, klein verlet, familiaal verlof (max. 10 dagen), bevallingsrust, arbeidsongeval en tijdelijke werkloosheid.

Voor ziekte is een wel zeer bijzondere regeling voorzien. De gecumuleerde ziekteperiodes zijn gedurende maximaal 7 kalenderdagen per jaar gelijkgesteld. Duurt de ziekteperiode langer dan een week, dan tellen deze dagen niet meer mee voor de eindejaarspremie. Tenzij de ononderbroken ziekteperiode minstens 6 maanden zou duren. In dat geval is er wél een gelijkstelling van maximaal 6 maanden waarvoor de premie gelijk is van 50% van het bedrag dat zou betaald worden indien de werknemer zou gewerkt hebben.
Gelukkig hoeft u deze berekening niet zelf te doen. ]]>
<![CDATA[De uitbetaling van de eindejaarspremie in pc 302]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-uitbetaling-van-de-eindejaarspremie-in-pc-302 Thu, 27 Dec 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-uitbetaling-van-de-eindejaarspremie-in-pc-302 In vele sectoren is december een dure maand door de uitbetaling van de eindejaarspremies. In paritair comité 302, de horeca, verloopt de financiering van de eindejaarspremie gespreid over het volledige jaar. De uitbetaling van de premie, zowel voor arbeiders als voor bedienden, gebeurt door het Waarborg- en Sociaal Fonds Horeca, dat de rol van “betalende derde” op zich neemt.

Werkgevers in de horeca zijn verplicht om gedurende heel het jaar maandelijks een zogenaamde FBZ-bijdrage te storten aan het horecafonds. De hoogte van deze bijdrage is  12% van het brutoloon waarop sociale zekerheidsbijdragen berekend worden. Voor arbeiders wordt de bijdrage berekend op 108% van de brutoloonmassa, voor bedienden op 100%. Uw sociaal secretariaat maakt deze berekening voor u. U stort dit bedrag steeds vóór de 15de van de volgende maand aan het Waarborg en Sociaal Fonds van de Horeca. Met deze bijdrage financiert u de eindejaarspremie van uw werknemers.

Het Horecafonds treedt hierbij enkel op als “betalende derde” die met de geïnde bedragen de eindejaarspremies aan de werknemers uitbetaalt. De verschuldigde sociale en fiscale bijdragen houdt het af van de brutopremie en stort het rechtstreeks door aan de bevoegde instanties. Het Fonds bepaalt zelf niet welke werknemers er recht hebben op een eindejaarspremie en zal ook het bedrag van de premie niet berekenen. Die informatie moet u, of uw sociaal secretariaat, ten laatste op 10 januari aan het Fonds meedelen.

Het Fonds is wettelijk verplicht om de netto eindejaarspremie vóór 31 januari op de rekening van de werknemers te storten. Daarvoor is het belangrijk dat al uw medewerkers hun correcte rekeningnummer tijdig aan het Fonds doorgeven. Dit kan via de portaalsite van het Horecafonds. Indien het fonds nog niet beschikt over het rekeningnummer van de werknemer ontvangt deze automatisch een formulier dat ingevuld moet teruggestuurd worden.

Vooraleer het Fonds overgaat tot de effectieve betaling, krijgt u nog wel de kans om de lijst met betalingen, waar nodig, te corrigeren. Begin januari zal u van het Fonds een overzicht van de eindejaarspremies per werknemer ontvangen. Daarna hebt u tien kalenderdagen de tijd om eventuele correcties terug te mailen naar fonds@horeca.be. Na de uitbetaling worden de fiscale fiche 281.10 en de individuele rekening naar de werknemers gestuurd.

Of een werknemer al dan niet recht heeft op een premie en hoeveel deze premie bedraagt, kan men pas na afloop van het jaar bepalen. Doorheen het jaar zal u ook voor werknemers die geen recht blijken te hebben – bijvoorbeeld voor extra’s met onvoldoende prestaties of werknemers die in de loop van het jaar uw zaak vrijwillig verlieten – een bijdrage betaald hebben. Die teveel betaalde sommen stort het fonds na afloop automatisch terug op uw rekening.]]>
<![CDATA[Vanaf 2019 enkel nog elektronische ecocheques?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vanaf-2019-enkel-nog-elektronische-ecocheques Wed, 19 Dec 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vanaf-2019-enkel-nog-elektronische-ecocheques De Nationale Arbeidsraad (NAR) bracht onlangs een unaniem advies uit voor de afschaffing van de papieren ecocheques en trekt voluit de kaart van de elektronische versie.

Als het van de NAR afhangt zullen er na 30 juni 2019 geen papieren ecocheques meer verdeeld worden en zullen er na 31 december 2020 geen papieren ecocheque meer worden aanvaard. De pakketjes die u binnenkort weer zal uitdelen zouden dus wel eens een historische waarde kunnen hebben.

De reden die de NAR aanhaalt voor dit advies zijn de economische kost en de complexiteit op administratief vlak. Daarbij wordt natuurlijk geen rekening gehouden met sectoren zoals de horeca, waarin heel wat flexibele werknemers aan de slag zijn. Als deze beslissing erdoor komt zal u volgend jaar voor elk van hen een kaart moeten bestellen waarop u de waarde van de ecocheques kan opladen. Zo’n kaartje kost toch al gauw enkele euro’s per persoon. Kent u al maaltijdcheques toe aan uw personeel, dan kan u de ecocheques gewoon op hun bestaande kaart laten bijschrijven.

De Nationale Arbeidsraad stelt de volgende planning voor:

• vanaf 1 januari 2019 zou de geldigheidsduur van de papieren ecocheques maandelijks afnemen:
- 23 maanden geldigheid als de uitgifte plaatsheeft in januari 2019;
- 22 maanden geldigheid als de uitgifte plaatsheeft in februari 2019;
- 21 maanden geldigheid als de uitgifte plaatsheeft in maart 2019;
- 20 maanden geldigheid als de uitgifte plaatsheeft in april 2019;
- 19 maanden geldigheid als de uitgifte plaatsheeft in mei 2019;
- 18 maanden geldigheid als de uitgifte plaatsheeft in juni 2019;


• 30 juni 2019 : laatste uitgifte op papier (geldigheid 18 maanden) ;

• 1 januari 2021 : enkel de elektronische ecocheques zouden blijven bestaan.

Het advies moet wel nog door een koninklijk besluit worden bekrachtigd.

In 2017 nam het aantal gebruikers van elektronische ecocheques fors toe. Inmiddels zouden reeds 53% van de gebruikers, of bijna 1 miljoen werknemers, hun ecocheques in elektronische vorm ontvangen. 38.000 werknemers werkten vorig jaar al met het systeem en ook het aanvaardingsnetwerk (al meer dan 20.000 handelaars) blijft stijgen.]]>
<![CDATA[Vergeet binnenkort uw ecocheques niet te bestellen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-binnenkort-uw-ecocheques-niet-te-bestellen- Wed, 19 Dec 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-binnenkort-uw-ecocheques-niet-te-bestellen- Ze zijn er weer, de door niemand geliefde ecocheques. U weet wel, het groene betaalmiddel waarmee uw werknemers ecologische producten en diensten kunnen aankopen, maar waarop niemand echt zit te wachten.

Wat zijn ecocheques alweer?
Ecocheques werden in 2009 ingevoerd ter verhoging van de koopkracht. Met deze cheques kunnen uw werknemers ecologische producten en diensten aankopen, zoals spaar- en ledlampen, planten, biologische producten met EU-logo, wasmachines, koelkasten en diepvriezers met A++-label, isolatiemateriaal, zonnepanelen en regenwatertanks, maar ook fietsen of zelfs een treinticket naar Londen of Parijs.

Wie heeft recht op welk bedrag?
In het paritair comité van de horeca hebben alle werknemers, zowel vasten, extra’s als flexi’s recht op ecocheques. Zelfs de werknemers die in de loop van het jaar uit dienst zijn gegaan. Alleen voor studenten zijn er geen ecocheques.

Hoeveel u moet betalen hangt af van hoeveel uw werknemers gewerkt hebben tussen 1 december 2017 en 30 november 2018. Een voltijdse werknemer die tijdens gans deze periode voltijds werkte, krijgt 250 € aan ecocheques. Voor werknemers die minder werkten wordt een prorata berekend op basis van hun prestaties.

Tot 2017 hoefde u bedragen kleiner dan 25 euro niet uit te betalen. Dat moet sinds vorig jaar wel. Voor bedragen onder de 10 euro hoeft u echter geen cheques te bestellen. U mag deze kleine bedragen, weliswaar vermenigvuldigd met 1,5, uitbetalen als brutopremie. Daarop betaalt u vanzelfsprekend wel patronale bijdragen, de werknemer betaalt er belastingen en RSZ op. Het is dus voordeliger om ook voor deze werknemers gewoon ecocheques te bestellen.

Handtekenen voor ontvangst
Het al dan niet bestellen en uitdelen van de ecocheques wordt door de inspectiediensten nauwlettend opgevolgd. Vergeet het dus niet en laat uw werknemers steeds tekenen voor ontvangst! Kijk ook even na of u geen oude cheques meer in uw kluis hebt liggen. De cheques hebben een beperkte geldigheidsduur en vervallen cheques zijn niets meer waard.

Omzetten naar een alternatief
U zou er ook voor kunnen kiezen om de ecocheques om te zetten in een ander, gelijkwaardig voordeel. De waarde van dat alternatief moet daarbij overeenkomen met de waarde van de cheques (max. 250 euro), inclusief bijkomende kosten zoals RSZ-bijdragen.
De keuze aan alternatieven is echter beperkt. U zou bijvoorbeeld de waarde van uw maaltijdcheques met 1 euro kunnen verhogen. Maar dat kan natuurlijk enkel als u nog niet aan de maximale waarde van 8 euro zit. U kan de ecocheques ook omzetten naar een brutopremie van 200 euro, maar daarop betaalt de werknemer dan weer bedrijfsvoorheffing en RSZ. Of u zou 250 euro kunnen bijstorten in een pensioenplan of hospitalisatieverzekering.
Wenst u van één van deze alternatieven gebruik te maken, dan moet u hiervoor vóór eind december een overeenkomst afsluiten met uw werknemers. ]]>
<![CDATA[De eindejaarspremie in het pc 200]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-eindejaarspremie-in-het-pc-200- Wed, 19 Dec 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-eindejaarspremie-in-het-pc-200- Sommige horecazaken hebben  hun administratieve bedienden ondergebracht in PC 200, het aanvullend paritair comité voor bedienden. Al dan niet in een aparte vennootschap. Voor hen zetten we even de toekenningsvoorwaarden van de eindejaarspremie op een rijtje.

De toekenningsvoorwaarden en de berekeningswijze van de eindejaarspremie zijn voor elk paritair comité anders. Voor bedienden in het PC 200 komt de eindejaarspremie normaliter overeen met het brutoloon van de maand december. Tenminste wanneer ze het volledige jaar 2018 bij u gewerkt hebben.

Om recht te hebben op de eindejaarspremie moet de werknemer in dienst zijn op het ogenblik van de uitbetaling van de premie en minstens 6 maanden anciënniteit hebben.

Bedienden die tussen 2 januari 2018 en 30 juni 2018 bij u in dienst zijn gekomen ontvangen een premie pro rata het aantal volledig gepresteerde maanden. U mag natuurlijk zelf bepalen hoe soepel u hiermee omspringt. Zo zou u bijvoorbeeld ook in halve maanden kunnen rekenen.

Werknemers die de onderneming vóór het moment van de uitbetaling verlaten, hebben recht op een premie voor zover het gaat om een contract van bepaalde duur van minstens 6 maanden of wanneer ze op het moment van ontslag, behalve in geval van dringende reden, minstens 6 maanden anciënniteit in de onderneming hebben. De bediende die zelf ontslag neemt heeft recht op een eindejaarspremie op voorwaarde dat hij tenminste 5 jaar anciënniteit heeft in de onderneming.

In tegenstelling tot pc 302 wordt de eindejaarspremie niet door een fonds uitbetaald, maar staat u zelf in voor de uitbetaling. Hebt u werknemers in pc 200, spreek dan duidelijk af met uw sociaal secretariaat wanneer de eindejaarspremies mogen uitbetaald worden. De uitbetaling moet plaats vinden in de loop van de maand december.]]>
<![CDATA[Ten laatste op 31 december moet u uw dossiers educatief verlof voor het schooljaar 2017-18 indienen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ten-laatste-op-31-december-moet-u-uw-dossiers-educatief-verlof-voor-het-schooljaar-2017-18-indienen Wed, 19 Dec 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ten-laatste-op-31-december-moet-u-uw-dossiers-educatief-verlof-voor-het-schooljaar-2017-18-indienen Werknemers die een erkende opleiding volgen, bijvoorbeeld bij Syntra, kunnen in veel gevallen aanspraak maken op educatief verlof. Dat wil zeggen dat zij gedurende maximum 180 uur per schooljaar afwezig mogen zijn voor het bijwonen van de lessen en het voorbereiden of afleggen van de examens. En dat terwijl u hun uren gewoon doorbetaalt, ook al is die opleiding helemaal niet relevant voor de job. Of meer nog, is de opleiding duidelijk een opstapje naar ander werk.

Natuurlijk staat daar wel tegenover dat de werknemer de lessen daadwerkelijk bijwoont en zal hij hiervoor elk trimester een aanwezigheidsattest moeten voorleggen. De meeste scholen zijn hier zeer strikt in.

Een deel van het loon dat u voor deze afwezigheden betaalde, kan u wel terugvorderen. Sinds de zesde staatshervorming valt het betaald educatief verlof onder de bevoegdheid van de gewesten. De terugbetaling is beperkt tot een forfaitair bedrag van 21,30 € per uur. De aanvraag tot terugbetaling kan pas ingediend worden zodra het schooljaar volledig werd beëindigd, d.i. op 31 augustus.

Hebt u werknemers die tijdens het schooljaar 2017-18 gebruikt maakten van deze mogelijkheid en hebt u uw dossier voor terugbetaling nog niet ingediend, dan zal u zich moeten haasten. Voor educatief verlof in Vlaanderen en Brussel dient uw dossier uiterlijk op 31 december 2018 (poststempel geldt als bewijs) verstuurd te zijn. De dossiers moeten ingediend worden bij het gewest waar de onderneming is gevestigd. Heeft uw onderneming vestigingen in de verschillende gewesten, dan zal u een afzonderlijk dossier moeten opmaken per gewest.

Voor Vlaanderen stuurt u uw aanvraag naar volgend adres:
Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
02/553.18.00
educatiefverlof@vlaanderen.be


Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest richt u uw brief naar:
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Betaald Educatief Verlof
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
02/204.16.30
bev@gob.irisnet.be


Het dossier moet naast de aangifte van schuldvordering voor alle betrokken werknemers ook de individuele fiches, de nodige getuigschriften en een kopie van de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemers bevatten.]]>
<![CDATA[Een winter pop-up? Al aan payrolling gedacht?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-winter-pop-up-al-aan-payrolling-gedacht Wed, 12 Dec 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-winter-pop-up-al-aan-payrolling-gedacht De eerste winterbars en kerstdorpen poppen her en der reeds op. Maar is een pop-up opstarten echt zoveel eenvoudiger dan een gewone zaak? Payrolling is vaak de ideale oplossing.

Een pop-upzaak heeft dezelfde verplichtingen als een gewone zaak en daar staat men niet altijd bij stil. De meeste van deze (starters-)formaliteiten zijn éénmalig in orde te brengen, de arbeidsrechtelijke verplichtingen daarentegen sleept u veel langer mee. Van vóór de eerste aanwerving tot vijf jaar na de tewerkstelling en alles daar tussenin.

Nog vóór uw eerste werknemer achter de bar of het fornuis kan plaatsnemen, zal u een RSZ-nummer moeten aanvragen, een arbeidsongevallenverzekering moeten afsluiten, een arbeidsreglement opstellen en een externe dienst voor preventie en bescherming onder de arm moeten nemen. Daarna is het tijd voor de dimona’s en arbeidsovereenkomsten. En voor de ganse duur van de pop-up zal u de arbeidswetgeving moeten naleven, ervan uitgaande dat u die al kent. Maar zelfs lang nadat u uw pop-up al hebt opgekraamd, blijven de verplichtingen komen. De ecocheques in december, de eindeafrekening van de eindejaarspremie in januari, het vakantiegeld in april, de belastingfiches in mei en een personeelsarchief dat u in principe vijf jaar dient bij te houden.

Natuurlijk biedt uw sociaal secretariaat u bij al deze zaken ondersteuning, maar zelfs dan blijft het enorm veel administratie die veel tijd zal vergen die u natuurlijk liever in uw pop-up steekt. Valt de pop-up onder een bestaande vennootschap waarop u al werknemers hebt staan, dan zal dit best meevallen, maar richtte u speciaal een nieuwe vennootschap op, dan moet u misschien toch eens overwegen om uw personeel onder te brengen in een payrolling- of interimformule.

In deze formule bent u zelf niet langer de werkgever, maar wordt u gebruiker van de diensten van het payroll- of interimkantoor. Dat ontslaat u meteen van een deel van bovenvermelde wettelijke verplichtingen en contractuele beslommeringen. Op lange termijn kan deze oplossing flink duurder zijn, maar voor korte opdrachten, zoals een pop-up van enkele maanden, valt het kostenplaatje vaak verrassend interessant uit, zeker als u ook het gebruiksgemak in overweging neemt.

Horecafocus-Staffable biedt u zulk een payrolling-oplossing aan. Vertrouw ons uw flexibele werknemers toe en wij zorgen voor de administratieve en juridische verplichtingen. Via een eenvoudige online tool hoeft u enkel nog maar uw planning en prestaties in te voeren.

Wil u zich liever geen zorgen maken over de personeelsadministratie van uw winter pop-up? Stuur een mailtje naar info@horecafocusstaffable.be of bel ons 03/291.40.70.]]>
<![CDATA[Hoeveel kan uw student nog werken in de kerstvakantie?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoeveel-kan-uw-student-nog-werken-in-de-kerstvakantie Wed, 12 Dec 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hoeveel-kan-uw-student-nog-werken-in-de-kerstvakantie Studenten mogen elk jaar gedurende 475 uur studentenarbeid verrichten aan voordelig RSZ-tarief. De kans dat die uren bijna op zijn is groot. Om te weten hoeveel uren uw student nog over heeft, raadpleegt u het "contingent" op studentatwork.be. Ook de uren bij andere werkgevers tellen hierin mee. Om het contingent te raadplegen gebruikt u de code op het attest dat de student u wellicht bezorgde, anders zal u de student zelf moeten vragen om even in te loggen of u een recent attest af te drukken.

Behalve de 475 uur zijn er nog een aantal begrenzingen waar de student zelf op moet letten en die van belang zijn voor het kindergeld, het ten laste zijn van de ouders en de eigen belastingen.

Op diezelfde website kan de student een duidelijk overzicht vinden van al deze begrenzingen. Laat de berekening ervan aan de student zelf over. U noch uw sociaal secretariaat kennen de exacte situatie van elke student. Een fout is snel gemaakt en de financiële gevolgen kunnen vrij groot zijn. Een student die nog steeds binnen zijn of haar 475 uur zit, zal echter niet gauw over deze grenzen gaan.

Vanaf 1 januari 2019 begint elke student met een nieuw contingent van 475 uur. Die uren kan u nu al beginnen plannen met de dimona-toepassing.]]>
<![CDATA[Nieuw maximumbedrag én nieuwe aanvraagprocedure voor collectieve loonbonus]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuw-maximumbedrag-en-nieuwe-aanvraagprocedure-voor-collectieve-loonbonus Wed, 12 Dec 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuw-maximumbedrag-en-nieuwe-aanvraagprocedure-voor-collectieve-loonbonus De voorbije tien jaar is het gebruik van de collectieve loonbonus of voluit het "niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel" met liefst 300% toegenomen. Het is dan ook een budgetvriendelijke én motiverende manier om bonussen uit te betalen aan uw personeel. Zoals gebruikelijk wordt ook voor 2019 het maximumbedrag van de bonus licht verhoogd. Bovendien worden op 1 januari een nieuw standaardformulier én een onlineprocedure gelanceerd om de bonus aan te vragen.

Een collectieve loonbonus is afhankelijk van het behalen van doelstellingen die u zelf bepaalt. Voorwaarde is wel dat deze doelstellingen betrekking hebben op de collectieve resultaten van een onderneming of een groep van werknemers, dat ze meetbaar en verifieerbaar zijn en dat hun uitkomst onzeker is. Denk hierbij aan omzetstijgingen, kostenverminderingen, het behalen of behouden van een bepaalde quotering,…

Het interessante aan dit type bonus is dat u er als werkgever enkel een solidariteitsbijdrage van 33% op betaalt maar er geen vakantiegeld, eindejaarspremie of verbrekingsvergoeding op verschuldigd bent. De grote winst zit’m echter aan werknemerskant. Die betalen enkel een solidariteitsbijdrage van 13,07% op hun bonus, maar geen belastingen.

Het maximumbedrag van de bonus stijgt vanaf 1 januari 2019 van 3.313 naar 3.383 euro.
Een werknemer die de maximale bonus krijgt, houdt hier bijgevolg 2.940 euro van over. De totale kost hiervan voor u bedraagt 4.499 euro. Zou u hetzelfde nettobedrag als brutoloon of gewone bonus betalen, dan kost u dat al gauw 2 tot 3 keer zo veel!

Een bonusplan is dus een interessante aanvulling op uw gewone lonen. Bovendien is het een uitgelezen manier om uw werknemers samen naar een doel te laten toewerken en hen extra te belonen wanneer dit doel wordt bereikt.

Vooraleer u deze bonus kan invoeren, zal u wel eerst een toetredingsakte  moeten indienen bij de FOD Financiën. Vanaf 1 januari 2019 zal u hiervoor een nieuw standaardmodel moeten gebruiken. Dat kan zelfs in elektronisch vorm, waarbij bepaalde gegevens automatisch zullen opgehaald worden uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Deze nieuwe werkwijze zou ook moeten leiden tot een snellere responstijd van de bevoegde instanties.

Het opstellen van een goed bonusplan vereist meestal wel wat denkwerk. Over de doelstellingen, de bedragen, maar ook over de indeling van de groepen. Het blijft immers een collectief voordeel. Horecafocus helpt u hier graag bij. Contacteer ons voor meer informatie.
]]>
<![CDATA[Fiscus zet alsnog licht op groen voor hoger bedrag eindejaarsgeschenk]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/fiscus-zet-alsnog-licht-op-groen-voor-hoger-bedrag-eindejaarsgeschenk Mon, 10 Dec 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/fiscus-zet-alsnog-licht-op-groen-voor-hoger-bedrag-eindejaarsgeschenk Soms haalt de werkelijkheid ons in. In onze nieuwsbrief van vorige week kon u lezen dat de RSZ een tijdje geleden de maximale waarde van het eindejaarsgeschenk dat u aan uw werknemers mag geven verhoogde, maar dat de fiscus zijn richtlijnen hieraan nog niet had aangepast. Nog net voor de feestdagen zette de fiscus die discrepantie recht.

Goed nieuws dus voor wie zijn personeelsleden een extraatje wil geven. Het cadeautje (in natura, waardebons of nettoloon) dat u aan uw werknemers mag geven mag voortaan zowel voor de RSZ als voor de fiscus 40 i.p.v. 35 euro bedragen per werknemer. Per kind ten laste mag u er hetzelfde bedrag bovenop doen.

Aan de andere voorwaarden verandert er niets.

Ook de maximale waarde van het geschenk dat u naar aanleiding van het huwelijk van één van uw werknemers mag geven stijgt van 200 naar 245 euro.

En wat als de kerstsfeer u helemaal te pakken heeft en u toch meer wil geven? Ook daarbij gaan RSZ en fiscus anders tewerk. Bedraagt de totale jaarlijkse waarde van uw geschenken aan uw personeel meer dan 40 euro, dan zal de RSZ de totale waarde als loon beschouwen waarop RSZ-bijdragen verschuldigd zijn. De fiscus is milder. Langs werknemerskant zal die enkel het stukje boven de 50 (!) euro belasten. Langs werkgeverszijde worden geschenken van meer dan 45 euro beschouwd als verworpen uitgave.

Over het huwelijksgeschenk zijn beide instanties het wel eens: enkel het deel boven de 245 euro beschouwen zij als loon.

Lees ook:

Een extraatje voor de feestdage, vrij van BV en RSZ]]>
<![CDATA[Let op met jonge gepensioneerde flexi-jobbers tussen 7 en 14 december]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/let-op-met-jonge-gepensioneerde-flexi-jobbers-tussen-7-en-14-december Wed, 05 Dec 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/let-op-met-jonge-gepensioneerde-flexi-jobbers-tussen-7-en-14-december Laat u tussen 7 en 14 december een gepensioneerde jonger dan 65 jaar werken als flexi-jobber, let dan goed op wanneer u de dimona aangeeft.

Tussen deze twee datums zal het pensioenkadaster namelijk niet raadpleegbaar zijn ten gevolge van een update. Net uit dat pensioenkadaster haalt de Dimona-toepassing haar informatie op om uit te maken of een gepensioneerde al dan niet als flexi-jobber in aanmerking komt.

Het zou dus kunnen dat u voor dergelijke personen een melding krijgt dat ze niet voor een flexi-job in aanmerking komen. U mag deze melding echter gewoon negeren en uw dimona tot het einde uitvoeren. Noteer wel de namen en datums waarvoor u deze melding krijgt. Nadien kan u de aangifte laten corrigeren zonder dat de RSZ dit als een laattijdige aangifte zal beschouwen.

Bent u klant bij Horecafocus sociaal bureau, dan zorgen wij voor deze correctie wanneer u ons de dimona’s meedeelt waarvoor u een foutmelding kreeg.

Weet u nu reeds dat u zulk een persoon zal tewerkstellen, tracht de dimona’s dan nog zo veel mogelijk vóór 7 december te doen.

Voor gepensioneerde flexi-jobbers ouder dan 65 en gepensioneerden die tijdens het eerste kwartaal van dit jaar nog minstens 4/5 bij een andere werkgever aan de slag waren, is er geen probleem.]]>
<![CDATA[Een IBO wordt voortaan een stuk duurder (maar blijft interessant)]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-ibo-wordt-voortaan-een-stuk-duurder-maar-blijft-interessant Wed, 05 Dec 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-ibo-wordt-voortaan-een-stuk-duurder-maar-blijft-interessant Op 1 september 2018 hervormde de Vlaamse regering het werkplekleren. Voor de IBO, één van de bekendste vormen van werkplekleren, wijzigde vooral de vergoeding die u aan de werkzoekende betaalt. Die werd een stuk duurder dan voorheen, maar blijft nog steeds meer dan de helft goedkoper dan een gewone arbeidsovereenkomst.

Werkplekleren is een verzamelterm voor opleidingen op de werkvloer die werkzoekenden toelaten om op de werkvloer algemene en beroepsgerichte competenties aan te leren. Kortom, verschillende vormen van stages. Bedoeling van deze hervorming is het werkplekleren toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken.

Werkplekleren bestaat in zes verschillende formules. Wellicht de bekendste vorm van werkplekleren is de IBO, voluit Individuele Beroepsopleiding. In deze formule leidt u, bijgestaan door de VDAB, gedurende minimum 1 en maximum 6 maanden een werkzoekende op die over onvoldoende beroepservaring beschikt op in uw bedrijf. Concreet voor de horeca: een persoon met geen of beperkte of niet-relevante horeca-ervaring. Na afloop van de opleiding bent u wel verplicht om de IBO-er aan te werven gedurende een periode die minstens even lang is als de IBO.

Een kandidaat IBO-er kan u zelf zoeken, of u kan de VDAB vragen om voor u een kandidaat te zoeken. Wie voor een IBO in aanmerking wil komen moet voldoen aan drie voorwaarden:

 • De kandidaat moet ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB.
 • De kandidaat heeft zijn vorige job niet opgezegd om met een IBO te starten.
 • De kandidaat heeft heeft nog maar gedurdende maximum 20 dagen bij u gewerkt als extra, flexi of interim. Jobstudenten die al bij u hebben gewerkt komen enkel in aanmerking indien zij tijdens de IBO nog competenties moeten aanleren of bijschaven.

De aanvraag door de werkgever verloopt voortaan volledig digitaal.

Voor de IBO betaalt u geen loon of patronale bijdragen. Tot 31 augustus 2018 betaalde u een productiviteitspremie die toenam in de tijd. Sinds 1 september hanteert de VDAB een nieuw premiestelsel voor de IBO. De IBO-premie is voortaan volledig afhankelijk van het eventuele vervangingsinkomen van de cursist en varieert van 650 tot 1.400 euro per maand. Daarin zitten meteen ook de verplaatsingskosten vervat, die u vroeger afzonderlijk moest betalen. Deze nieuwe berekening is daarom duidelijker dan de oude, maar ook een stuk duurder, vaak het dubbele. Het blijft echter nog steeds meer dan de helft goedkoper dan wanneer u diezelfde persoon meteen met een gewone arbeidsovereenkomst zou aanwerven.]]>
<![CDATA[Een extraatje voor de feestdagen, vrij van RSZ en BV]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-extraatje-voor-de-feestdagen-vrij-van-rsz-en-bv Wed, 05 Dec 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/een-extraatje-voor-de-feestdagen-vrij-van-rsz-en-bv Wie zijn werknemers wil verrassen met een geschenkje kan dat tijdens de eindejaarsperiode op een zeer goedkope manier, vrij van belastingen en RSZ. Tenminste als u zich aan enkele voorwaarden houdt.

Voor een beperkt aantal specifieke gebeurtenissen laten fiscus en RSZ u toe om uw werknemers een van socialezekerheidsbijdragen en belastingen vrijgesteld geschenk te geven.

Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar zijn drie zulke gebeurtenissen. Maar u moet wel kiezen, want per jaar is er een maximumbedrag bepaald dat u aan geschenken mag besteden.

Dat bedrag staat al jaren vastgeroest op 35 euro (incl. BTW) per werknemer, eventueel te verhogen met hetzelfde bedrag per kind dat de werknemer ten laste heeft. “Verhoogde de RSZ dit bedrag onlangs niet tot 40 euro?”, hoor ik u denken. Inderdaad en dit zelfs met terugwerkende kracht tot 01.01.2017. Helaas heeft de fiscus deze verhoging voorlopig nog niet doorgevoerd. En dat stelt u alweer voor een moeilijke situatie. Kiest u toch voor de 40 euro, dan is dit bedrag sowieso vrijgesteld van sociale bijdragen, maar in principe wél onderworpen aan BV. Door de fiscale grens te overschrijden vervalt ook de fiscale aftrekbaarheid. Geschenken onder de fiscaal toegelaten grens (35 euro dus) zijn immers wel volledig aftrekbaar. U moet zelf maar uitmaken hoe veilig u het wil spelen.

De geschenken zijn daarnaast nog aan een aantal voorwaarden onderworpen. Zo moeten alle personeelsleden hetzelfde geschenk krijgen. Naargelang het om voltijders of deeltijders gaat, mag u de waarde ervan wel proratiseren.

Het geschenk zelf kan verschillende vormen aannemen. Het kan een geschenk zijn in natura (een echt kadootje) of u kan kiezen voor geschenkcheques. In dat laatste geval komen er nog enkele voorwaarden bovenop:
 • De cheques hebben een beperkte looptijd;
 • De cheques mogen enkel ingeruild worden bij ondernemingen die hiervoor vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgevers van de cheques (doorgaans zijn dat dezelfde uitgevers die ook uw maaltijd- en ecocheques afleveren);
 • De cheques mogen noch geheel, noch gedeeltelijk in speciën worden uitbetaald aan de begunstigde. M.a.w. de winkelier mag er niet op teruggeven.

Maar waarom het moeilijk maken als het ook makkelijk kan. De derde vorm die het eindejaarsgeschenk kan aannemen is misschien nog de meest eenvoudige: speciën, of m.a.w. 35 (40) euro cash. Kiest u voor een nettobedrag, dan moet dit natuurlijk correct in uw boekhouding verwerkt worden. U moet het bedrag ook storten – want in de hand uitbetalen is al enkele jaren uit den boze - maar hoeft het niet noodzakelijk op de loonbrief te vermelden.]]>
<![CDATA[Dolce Curling trophy voor Horeca 2018]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/dolce-curling-trophy-voor-horeca-2018 Thu, 22 Nov 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/dolce-curling-trophy-voor-horeca-2018 Dolce, de club voor mensen met een passie voor eten, drinken en reizen, bekend van het gelijknamige magazine, organiseert op 11 december voor de tweede keer een uniek netwerkevent voor horecaprofessionals en foodies.
 

Thema dit jaar is Nordic Inspiration. In een charmante Noorse kerstsfeer kan u culinair genieten van pure, verse en seizoensgebonden gastronomie. Wie zijn beste sportieve beentje wil voorzetten, kan na een curlinginitiatie een gooi doen naar de Dolce Curling Trophy.
 

Topchef Wout Bru en sommelier Eric Boschman voorzien u van eten en drank met hun eigen invulling van een aantal ‘klassiekers’.

 

Wanneer?

Dinsdag 11 december 2018 van 9u30 tot 19u00
 

Waar?

Hotel Sanglier Des Ardennes, Rue Comte d'Ursel, 14 - 6940 Durbuy
 

Deelnameprijs

95 €: horecaprofessionals, Dolce-clubleden, Chaîne des Rôtisseurs-leden.

125 €: niet-horecadeelnemer.

*De prijs omvat  het curlingspel en alle aangeboden dranken en hapjes tot  19.00u.
 

Inschrijven?

Reserveer tijdig via http://bit.ly/dolcecurling2018

]]>
<![CDATA[Maak nu uw vervangende feestdagen voor 2019 bekend.]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/maak-nu-uw-vervangende-feestdagen-voor-2019-bekend Thu, 22 Nov 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/maak-nu-uw-vervangende-feestdagen-voor-2019-bekend Wilt u de feestdagen waarop gewerkt wordt of die samenvallen met de normale sluitingsdagen van de zaak in 2019 op een welbepaalde dag collectief laten inhalen, dan dient u deze dagen vóór 15 december vast te leggen. Verifieer ook meteen of al uw werknemers al hun feestdagen van dit jaar hebben opgenomen.

Vervangende feestdagen
Werken uw werknemers op een feestdag, dan hebben ze recht op een betaalde vervangende feestdag. Die vervangdagen moeten nog binnen hetzelfde jaar worden opgenomen, wat bijvoorbeeld voor kerstmis niet altijd even evident is. Met het jaareinde in zicht kijkt u best even na of iedereen zijn feestdagen heeft opgenomen. Geef de vervangende feestdagen ook duidelijk door aan uw sociaal secretariaat, zij kunnen dit niet in uw plaats doen.

Collectieve vervangdagen
In de meeste gevallen zal de vervangfeestdag individueel bepaald worden in een (bij voorkeur schriftelijke) overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Hoe dit precies dient te gebeuren, beschrijft u best in uw arbeidsreglement.

U kan deze vervangfeestdagen echter ook collectief vastleggen, om bijvoorbeeld ergens “de brug te maken”. In de meeste horeca-ondernemingen zijn er geen syndicale organen, waardoor u dit eenvoudig kan afspreken met uw werknemers waarna u de vervangende feestdagen eveneens ten laatste op 15 december van het voorgaande jaar dient bekend te maken. Dat doet u door middel van een gedateerd en ondertekend bericht dat u uithangt in uw onderneming. Een kopie van dit bericht voegt u als bijlage toe aan uw arbeidsreglement en verstuurt u ook naar de sociale inspectie van uw regio.

Wettelijke feestdagen 2019
Nieuwjaarsdag                dinsdag 1 januari 2019
Paasmaandag                maandag 22 april 2019
Feest van de Arbeid       woensdag 1 mei 2019
Hemelvaartdag              donderdag 30 mei 2019
Pinkstermaandag           maandag 10 juni 2019
Nationale feestdag         zondag 21 juli 2019
Tenhemelopneming        donderdag 15 augustus 2019
Allerheiligen                     vrijdag 1 november 2019
Wapenstilstand              maandag 11 november 2019
Kerstmis                          woensdag 25 december 2019

Feestdagen op een “normale inactiviteitsdag”
Valt één van deze dagen samen met een "normale inactiviteitsdag", dan moeten uw werknemers deze feestdag ook op een latere datum recupereren. Onder normale inactiviteitsdag verstaan we o.m. de wekelijkse sluitingsdag(en). Maar ook wanneer bepaalde afdelingen - denken we aan administratieve diensten - nooit op zaterdag of zondag zouden werken, dan dienen de feestdagen die op deze dagen vallen op een later moment ingehaald te worden.

Welk risico loopt u als u zich niet aan deze regels houdt?
Inspectiediensten zijn hier nogal op gevlast en kunnen u een berisping geven. Vinden zij geen vervangende feestdagen terug op uw loonbrieven en individuele rekeningen, dan zullen zij u verplichten om die alsnog na te betalen. Zij kunnen daarvoor zelfs drie jaar teruggaan in de tijd.

Vakbonden grijpen het ontbreken van de instemming met de vervangende feestdagen en collectieve sluitingen dan weer aan om - meestal na ontslag - loon op te eisen voor deze dagen, een eis waar u vaak weinig tegen zal kunnen inbrengen als u zich niet aan de regels hebt gehouden.]]>
<![CDATA[Vergeet uw collectieve vakantie niet vast te leggen voor 2019]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-collectieve-vakantie-niet-vast-te-leggen-voor-2019 Thu, 22 Nov 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vergeet-uw-collectieve-vakantie-niet-vast-te-leggen-voor-2019 Hebt u volgend jaar een collectieve sluitingsperiode, dan hebt u er alle belang bij om die zo snel mogelijk vast te leggen, bij voorkeur vóór het einde van dit jaar.

Voorziet u collectieve sluitingsperiode(s) voor 2019, dan kan u die niet zomaar eenzijdig opleggen. Hebt u geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, zoals de meeste horecazaken, dan dient u de collectieve vakantie overeen te komen met een meerderheid van de werknemers. Hoewel er geen datum bepaald is vóór dewelke u dit moet doen, doet u dit toch best vóór het einde van dit jaar, of zoals bij de collectief gerecupereerde feestdagen, vóór 15 december. Het akkoord van de werknemers gebeurt namelijk in de meeste gevallen stilzwijgend en hoe langer u wacht, hoe meer kans dat iemand niet akkoord zal gaan met de voorgestelde periode. Bovendien vergemakkelijkt het ook de planning van hun overige vakantiedagen.

Het principe van de collectieve vakantie dient u daarnaast in uw arbeidsreglement te vermelden. Is dit nog niet gebeurd, dan zal u de wettelijk voorziene procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moeten naleven. D.w.z. het document 15 dagen uithangen ter raadpleging om het vervolgens te deponeren bij de dienst Toezicht op de Sociale Wetten (TSW). Eens dat gebeurd, moet u elk volgende jaar enkel de nieuwe data nog uithangen en hiervan een kopie bezorgen aan TSW. U moet ook elke werknemer een kopie van het bericht bezorgen, dat u bij voorkeur laat tekenen voor ontvangst.

De jaarlijkse vakantie kan uiteraard nooit langer zijn dan de maximale wettelijke vakantie van vier weken. Tenzij u er ook feestdagen en recuperatiedagen in het kader van de grote flexibiliteit zou bij betrekken.

Werknemers die over onvoldoende vakantiedagen beschikken kunnen, in bepaalde gevallen, aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering tijdens de collectieve sluiting. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer in de loop van het jaar bij u in dienst treedt en zijn vakantiedagen al volledig of gedeeltelijk heeft opgenomen. Of wanneer de werknemer tijdens het vorige jaar onvoldoende vakantiedagen heeft opgebouwd. In dat geval kan de werknemer tijdens de periode van collectieve sluiting op tijdelijke werkloosheid gesteld worden. De tijdelijke werkloosheid mag echter nooit het gevolg zijn van de vrije keuze van de werknemer. Zo zal hij zijn vakantiedagen steeds eerst moeten opnemen tijdens de periode van collectieve vakantie. ]]>
<![CDATA[Hebt u al aan maaltijdcheques voor de bedrijfsleider gedacht?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hebt-u-al-aan-maaltijdcheques-voor-de-bedrijfsleider-gedacht Wed, 31 Oct 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/hebt-u-al-aan-maaltijdcheques-voor-de-bedrijfsleider-gedacht Maaltijdcheques zijn al meer dan 40 jaar het meest gebruikte extralegale voordeel voor werknemers. Maar ook voor bedrijfsleiders zijn maaltijdcheques een interessant alternatief voor gewoon loon.

Maaltijdcheques zijn vrij van RSZ en belastingen en daarom één van de meest gebruikte aanvullingen op het normale loon.

Sinds 2007 kunnen ook zelfstandige bedrijfsleiders van maaltijdcheques genieten als een fiscaal vrijgesteld sociaal voordeel. Er gelden daarbij wel enkele voorwaarden:

 • De maaltijdcheques mogen niet worden toegekend ter vervanging van bestaand loon, premies of voordelen in natura.
 • Er worden ook maaltijdcheques toegekend aan de werknemers in de onderneming.
 • De waarde van de cheques mag niet hoger zijn dan de hoogste waarde die aan de werknemers wordt toegekend.
 • Er moet een schriftelijke individuele overeenkomst worden opgesteld.

Het aantal cheques dat u zichzelf mag toekennen moet overeenkomen met het aantal dagen waarop u werkelijke arbeid heeft verricht. Het is aan de bedrijfsleider zelf om dit te bewijzen. Lukt dit niet, dan zullen de maaltijdcheques als belastbaar loon beschouwd worden. Daarom houdt u zich best aan de regel dat het maximum aantal dagen per trimester niet hoger zijn dan het maximum aantal dagen dat een voltijdse werknemer in uw onderneming presteert (65 dagen in een 5-dagenweek, 78 dagen in een 6-dagenweek).

Ook in een onderneming zonder werknemers kan u zichzelf maaltijdcheques uitbetalen. Het maximum wordt in dat geval doorgaans vastgesteld op 220 per jaar. Sta er dan wel bij stil dat zodra u werknemers aan het werk zet, ook extra’s en flexi’s, zij meteen recht zullen hebben op maaltijdcheques.

Het begrip “bedrijfsleiders” moet in dit geval wel heel strikt geïnterpreteerd worden als zaakvoerders of bestuurders van een vennootschap. Hebt u een eenmanszaak, dan ben u dus geen bedrijfsleider en zijn maaltijdcheques voor uzelf niet mogelijk.


]]>
<![CDATA[Korting oudere werknemers: verhoogde plafonds]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/korting-oudere-werknemers-verhoogde-plafonds Wed, 31 Oct 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/korting-oudere-werknemers-verhoogde-plafonds Werft u oudere werknemers aan of houdt u oudere werknemers in dienst, dan kan u onder bepaalde voorwaarden rekenen op een flinke RSZ-korting. Het bedrag van die korting én de voorwaarden worden niet langer federaal bepaald, maar sinds 2016 (in Brussel en Wallonië sinds 2017) door de afzonderlijke gewesten vastgelegd. In twee van de drie gewesten wijzigden de loonplafonds vanaf 1 oktober 2018. In Vlaanderen vindt vanaf 1 januari 2019 een versterking van de maatregel plaats.

Sinds 2016 mogen de verschillende gewesten in ons land een eigen koers varen in hun doelgroepenbeleid voor zover het persoonsgebonden materie betreft. Denken we daarbij aan leeftijd (oudere en jongere werknemers), arbeidsbeperking en werkloosheidsvoorwaarden. De kortingen die u voor deze werknemers kan krijgen en de voorwaarden en formaliteiten waaraan u moet voldoen kunnen daarbij erg uiteenlopen.

Zo hanteert men in de verschillende delen van het land al een andere definitie van “oudere werknemer”. In Vlaanderen en Wallonië krijgt men vanaf 55 al het label “oud” opgeplakt, Brussel heeft die leeftijd onlangs (01.07.2018) opgetrokken naar 57 jaar. In Brussel en Wallonië stopt de korting dan weer op 65 jaar, terwijl Vlaanderen al rekening houdt met een pensioenleeftijd tot 67.

Ook tussen de bedragen van de kortingen zijn er grote regionale verschillen. In Brussel verhoogde men de korting vanaf 1 juli 2018 fors van 400 naar 1.000 euro per kwartaal. In Wallonië stijgt de korting met de leeftijd van 400 naar 1.500 euro. Vlaanderen kent veruit de hoogste verminderingen toe en maakt daarbij een onderscheid tussen nieuw aangeworven oudere werknemers (1.150-1.500 euro) en reeds aanwezige oudere werknemers (600-1.150 euro).

In alle drie de regio’s wordt ook een bijkomende voorwaarde opgelegd om van de korting gebruik te kunnen maken, met name een inkomensbegrenzing. Maar ook hier is er geen eenheid in de bedragen. Op 1 oktober 2018 stegen deze plafonds zowel in Brussel als in Wallonië. In de hoofdstad mag de oudere werknemer voortaan maximaal 10.710 euro bruto verdienen per kwartaal (tot 30.09.2018 was dat 10.500 euro). In Wallonië steeg het plafond van 13.942,47 euro naar 14.221,32 euro, behalve in het Duitstalige deel waar het oude plafond voorlopig behouden blijft.

De Vlaamse regels blijven tot het einde van het jaar onveranderd, maar ondergaan vanaf 1 januari 2019 enkele ingrijpende wijzigingen.

Lees ook:
Vlaanderen versterkt doelgroepvermindering oudere werknemers
]]>
<![CDATA[Kan een buitenlandse student een stage komen doen in België?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kan-een-buitenlandse-student-een-stage-komen-doen-in-belgie Wed, 31 Oct 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kan-een-buitenlandse-student-een-stage-komen-doen-in-belgie In eerdere artikels bespraken we reeds de voorwaarden om buitenlandse studenten tewerk te stellen die in België studeren en van afgestudeerden die in het buitenland gestudeerd hebben en in ons land een stage komen volgen bij een werkgever als voortzetting van een voorafgaande opleiding waarvoor een diploma of studiegetuigschrift werd behaald. In dit artikel gaat het om buitenlandse studenten die in het kader van hun studie in het buitenland in ons land een onbezoldigde stage willen komen doen.

Ook hier is het van belang of het gaat om een student uit de Europese Economische Ruimte (EER) of niet. Studenten van buiten de EER zullen steeds een arbeidskaart nodig hebben om in ons land te mogen werken. Op deze regel bestaan er maar enkele uitzonderingen waarvoor geen arbeidskaart vereist is:

 • studenten die in België studeren, om te werken tijdens de schoolvakanties
 • studenten die een verplichte stage in België uitvoeren in het kader van hun studies in België, de EER of Zwitserland
 • studenten die tewerkgesteld worden in het kader van erkende uitwisselingsprogramma’s zoals Erasmus

Alle andere niet-EER-studenten zullen een arbeidskaart B moeten voorleggen. Een vrijwel onmogelijke opgave omdat hiervoor in de meeste gevallen een diploma vereist is en een minimumloon. Twee zaken die bij een onbezoldigde schoolstage doorgaans niet het geval zullen zijn.

Voor de stage zelf bestaat er sinds enkele jaren een wettelijk kader met de Beroepsinlevingsstage (BIS), sinds kort de nieuwe benaming voor de BIO-baan. De BIS laat mensen toe om vaardigheden en competenties aan te leren op de werkvloer, zonder arbeidsovereenkomst. De BIS is weliswaar geen onbezoldigde stage, er staat een maandelijkse minimumvergoeding van 769,90 euro tegenover.

Een volledig onbezoldigde stage is enkel mogelijk in volgende gevallen:
 • wanneer de student arbeidsprestaties uitoefent in het kader van een opleiding aan een erkende onderwijsinstelling waarvan de totale duur bij eenzelfde werkgever niet meer bedraagt dan 60 dagen per schooljaar.
 • wanneer het een stage betreft waarvan de duur expliciet wordt vastgesteld door de bevoegde overheid binnen het kader van een cursus die leidt tot het afleveren van een diploma of een bewijs van beroepsbekwaamheid.

De stage legt u vervolgens vast in een overeenkomst tussen drie partijen: de stagiair, de onderwijsinstelling en de onderneming.

Het betalen van een kleine onkostenvergoeding is hierbij toegelaten. Let er echter wel op dat zowel het bedrag als de aard van de kosten verantwoordbaar zijn, anders loopt u het risico dat de stage alsnog als een arbeidsovereenkomst aanzien zal worden met alle gevolgen vandien.

Lees ook:
Buitenlandse studenten tewerkstellen 1

Buitenlandse studenten tewerkstellen 2: stagiairs

De Beroepsinlevingsstage (BIS)
]]>
<![CDATA[De Beroepsinlevingsstage (BIS)]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-beroepsinlevingsstage-bis Wed, 31 Oct 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-beroepsinlevingsstage-bis De Beroepsinlevingsstage (BIS) is de nieuwe naam voor de vroegere BIO-baan, de beroepsinlevingsovereenkomst. De BIS verschaft een wettelijk kader voor betaalde stages in een bedrijf.

De BIO, nu BIS, werd in het leven geroepen om een einde te maken aan de wildgroei aan stages waarvoor geen duidelijk wettelijk kader bestond. Iedereen die in België mag werken kan zo’n BIS afsluiten: werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student,… Zo lang het maar niet gaat om een stage in het kader van een opleiding. Een werknemer kan ook geen BIS afsluiten in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst. Het gaat bijvoorbeeld om personen die hun loopbaan een nieuwe wending willen geven en daarvoor op het terrein een aantal jobs willen uitproberen.

Partijen die een BIS willen afsluiten, moeten hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen. Dat is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarin de doelstellingen en de praktische regelingen van de stage beschreven worden. Daarbij hoort ook een opleidingsplan, dat door de VDAB moet worden goedgekeurd. In dat opleidingsplan moeten drie zaken beschreven worden:

 • Welke competenties wil de stagiair aanleren?
 • Hoe zullen die competenties worden aangeleerd?
 • Hoe lang zal de stagiair er over doen om die competenties aan te leren?

U hoeft dit plan niet zelf van nul op te maken. Op de VDAB-website staan een aantal van dergelijke opleidingsplannen ter beschikking. Samen met het formulier, dat u eveneens op de VDAB-website terugvindt, dient u het plan in. Een VDAB-bemiddelaar zal beoordelen of de stage past binnen het traject naar werk en hoe lang de stage mag zijn. Een Beroepsinlevingsstage duurt maximaal zes maanden, verlengingen inbegrepen.

Voor Bis-stagiairs moet ook een dimona-aangifte gebeuren van het type DWD (“Dimona without DmfA”). De werkgever moet voor de stagiair wel een arbeidsongevallenverzekering en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

De minimumvergoeding voor BIS-stagiairs bedraagt sinds 1 september 2018 796,90 euro per maand. Deze vergoeding is onderhevig aan bedrijfsvoorheffing, maar niet aan RSZ. De stagiair heeft geen recht op vakantiegeld, eindejaarspremie of gewaarborgd loon bij ziekte. Is de stagiair uitkeringsgerechtigd werkzoekend, dan kan hij tijdens de stage een deel van zijn werkloosheidsuitkering behouden. Hij dient hiervoor een vrijstelling van beschikbaarheid aan te vragen bij de VDAB.

]]>
<![CDATA[Met onze audits kan u uw rendement verhogen en kosten besparen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/met-onze-audits-kan-u-uw-rendement-verhogen-en-kosten-besparen-- Mon, 29 Oct 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/met-onze-audits-kan-u-uw-rendement-verhogen-en-kosten-besparen-- Hoe goed doorstaat u een sociale inspectie? Is uw arbeidsreglement up-to-date? Leeft u alle verplichtingen rond flexi-jobs en netto-overuren na? Hebt u alle formaliteiten van de nieuwe camerawet al vervuld? Hoe correct zijn uw loonfiches? Hoe efficiënt is uw personeelsbeleid? Bent u in orde met de WWWW en de GDPR? Met de HR-Audit licht Horecafocus uw volledige personeels- en loonadministratie bij u ter plaatse door.

Personeels- en loonadministratie is een vrij complexe materie. Zeker in de horeca is er de voorbije jaren op dat vlak heel wat veranderd. En toch blijken heel wat horecawerkgevers hiervan niet of onvoldoende op de hoogte. Niet geheel onbegrijpelijk, want u heeft nog andere zorgen aan uw hoofd. Een check up van uw concrete situatie is daarom vaak geen overbodige luxe. Met de HR-audit keert Horecafocus Management uw volledige loon- en personeelsbeheer binnenstebuiten.

Wij gaan hierbij tewerk alsof het een sociale inspectie betreft. Zo vragen wij u om relevante documenten voor te leggen, controleren wij uw contracten, gaan we op de werkplek steekproefgewijs kijken of de dimona’s zijn aangegeven, of de uurroosters uithangen enz… Maar we gaan ook samen met u door uw payroll, op zoek naar mogelijke optimalisaties.

Aan de hand van een uitgebreide check- en vragenlijst krijgt u hiermee een erg volledige en genuanceerde stand van zaken van uw personeelsbeheer. Na afloop ontvangt u hiervan een uitgebreid rapport. Samen met u bespreken wij hieruit de pluspunten, de werkpunten en de tekortkomingen en stellen wij een actieplan en tijdlijn op.

Het uiteindelijke doel van deze audit is dat u op korte termijn klaar bent voor mogelijke inspecties, of tenminste op de hoogte bent van uw sterktes en zwaktes zodat u op lange termijn kan groeien naar een efficiëntere organisatie en een hoger rendement. Zo voorkomt u onaangename verrassingen en onnodige boetes en misschien kan u hier en daar zelfs nog iets besparen. Mooi meegenomen toch?

Meer weten? Stuur een mailtje naar info@horecafocus.be of bel ons op 03/201.21.00.]]>
<![CDATA[Tegen sollicitatieverlof valt weinig in te brengen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tegen-sollicitatieverlof-valt-weinig-in-te-brengen Mon, 29 Oct 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tegen-sollicitatieverlof-valt-weinig-in-te-brengen Werknemers die zich in hun opzegtermijn bevinden hebben recht één of twee halve dagen per week om te solliciteren. Als werkgever zit u daar niet meteen op te wachten, want voor dit sollicitatieverlof betaalt u hun loon gewoon door. Bovendien hoeft de werknemer niet aan te tonen dat hij deze dagen werkelijk gebruikt om te solliciteren en hoewel de dagen in principe in onderling overleg moeten worden vastgelegd, kunt u er weinig tegen beginnen als uw werknemer zonder toestemming zijn sollicitatieverlof opneemt.

In regel heeft een werknemer tijdens zijn opzegtermijn recht op twee halve dagen sollicitatieverlof per week. Wanneer de opzegtermijn meer dan 26 weken bedraagt, heeft de werknemer enkel tijdens de laatste 26 weken recht op twee halve dagen, tijdens de weken ervoor op slechts één halve dag.

Deeltijdse werknemers hebben recht op sollicitatieverlof in verhouding tot hun contracturen. Dat wil zeggen dat een deeltijder met een contract van 20 uur wekelijks recht heeft op 20/38*7,6 = 4 uur sollicitatieverlof.

Het doel van dit sollicitatieverlof blijkt duidelijk uit de naam: het mag uitsluitend gebruikt worden om ander werk te zoeken. Als werkgever mag u hier echter geen bewijs van vragen. Dat zou ook zeer moeilijk zijn. Solliciteren gebeurt immers steeds vaker van achter de computer. Zelfs languit op de sofa mijmeren over de toekomst kan deel uitmaken van het sollicitatieproces. Sollicitatieverlof geldt trouwens niet enkel voor werknemers die door hun werkgever werden ontslagen, ook een werknemer die zelf ontslag nam heeft, vreemd genoeg, recht op sollicitatieverlof. En ook het vinden van een nieuwe job maakt geen einde aan het recht op sollicitatieverlof. Ten eerste is het aan u om te bewijzen dat hij effectief nieuw werk heeft gevonden. En dan nog bestaat er rechtspraak die zegt dat het altijd mogelijk is om intussen te blijven verder zoeken naar een betere job.

Als werkgever mag u ook niet weigeren dat uw werknemer zijn sollicitatieverlof opneemt. De dag waarop dit moet gebeuren dient wel in overeenstemming bepaald te worden en mag het goede verloop van de werkzaamheden in de zaak niet in het gedrang brengen. Al is ook dit meer theorie dan praktijk, want rechtspraak heeft al meermaals bevestigd dat de uiteindelijke keuze voor de dagen bij de werknemer ligt. Meer nog, u kan zelfs heel weinig doen tegen een werknemer die zonder uw toestemming sollicitatieverlof opneemt!

U zou uw werknemer nog wel misbruik van zijn sollicitatieverlof kunnen aanwrijven, maar in dat geval moet u al aantonen dat hij zijn sollicitatieverlof heeft opgenomen om uw belangen te schaden. Een intentie aantonen is echter lang niet hetzelfde als aantonen dat u ook daadwerkelijk schade hebt geleden. Het enige waar u zich wel onomstotelijk op kan beroepen is het feit dat de sollicitatiedagen per week moeten worden opgenomen. Een niet opgenomen dag kan niet zomaar naar een volgende week worden overgedragen.

Er zit dus weinig anders op dan te aanvaarden dat een werknemer in opzeg recht heeft op zijn wekelijkse vrije dag. Zelfs indien hij tijdens zijn opzeg twee weken vakantie zou nemen, zullen twee dagen van die vakantie sollicitatieverlof worden als uw werknemer hierom vraagt. Met de huidige communicatiemiddelen is het immers perfect mogelijk om vanop een zonnig strand het internet af te schuimen op zoek naar vacatures. Enkel wanneer de vakantieperiode al toegekend was vóór aanvang van de opzeg, zou u kunnen argumenteren dat de eerst afgesproken afwezigheid primeert, maar zelfs die gulden regel lijkt in dit geval niet zo eenduidig.

Het is natuurlijk altijd mogelijk om bij het begin van de opzeg duidelijke afspraken te maken met uw werknemer en de datums voor het sollicitatieverlof schriftelijk vast te leggen. Hiermee geeft u de werknemer natuurlijk wel de pap in de mond om al zijn dagen op te nemen. U kan ook gewoon afwachten of de werknemer gebruik wenst te maken van dit recht. De keerzijde in dit geval kan dan weer de wekelijkse ergernis zijn bij het opmaken van zijn urrooster.]]>
<![CDATA[Uw werknemer heeft een arbeidsongeval bij zijn flexi-werkgever]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uw-werknemer-heeft-een-arbeidsongeval-bij-zijn-flexi-werkgever Thu, 25 Oct 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uw-werknemer-heeft-een-arbeidsongeval-bij-zijn-flexi-werkgever Werknemers met meerdere werkgevers, sinds de invoering van de flexi-jobs komt het steeds vaker voor. Maar wat als uw werknemer een arbeidsongeval heeft bij zijn andere werkgever en daardoor ook bij u een tijdje buiten strijd is? Moet u dan ook gewaarborgd loon betalen tijdens zijn afwezigheid?

Helaas wel! Zelfs als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt na een arbeidsongeval bij een andere werkgever bent u hem gewaarborgd loon verschuldigd. U volgt daarbij de regels die u bij een normale arbeidsongeschiktheid (ziekte of ongeval) zou volgen.

Aangezien het arbeidsongeval zich niet bij u voordeed, zal uw arbeidsongevallenverzekering ook niet tussenkomen. Gelukkig kan u het betaalde loon, of althans een deel ervan, wel recupereren bij de arbeidsongevallenverzekering van de andere werkgever. Die mogelijkheid, “subrogatierecht” genoemd, bestaat nog niet zo heel lang. Pas in 2000 werd dit in een KB gegoten. Eventuele bijkomende kosten voor een vervanger vallen hier echter niet onder. Daarvoor zal u nog steeds zelf moeten opdraaien. U zal uw subrogatierecht ook zelf moeten doen gelden. M.a.w. u zal zelf een schade-eis moeten indienen bij de verzekeringsmaatschappij van de andere werkgever. Schakel daarvoor zo snel mogelijk uw makelaar in.

Op deze algemene regel bestaan twee uitzonderingen. De eerste betreft betaalde sportbeoefenaars. Speelt uw werknemer bijvoorbeeld competitievoetbal en loopt hij daarbij een blessure op die hem arbeidsongeschikt maakt, dan bent u geen gewaarborgd loon verschuldigd indien aan volgende drie voorwaarden voldaan is:
 1. het ongeval heeft zich voorgedaan tijdens een sportcompetitie of –exhibitie
 2. waarvoor de inrichter toegangsgeld vraagt
 3. en de deelnemer een vergoeding (loon of in natura) heeft ontvangen.
In deze gevallen zal de werknemer vanaf dag één op de mutualiteit terugvallen.

Het gewaarborgde loon is ook niet verschuldigd indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een “zware fout” die de werknemer heeft begaan. Dat is het geval wanneer de werknemer niet met de nodige omzichtigheid heeft gehandeld, waardoor een risico aanzienlijk werd verhoogd of wanneer de werknemer zich schuldig maakte aan een daad waarvan hij het gevaar kende of verondersteld werd te kennen. Denken we daarbij aan dronken een wagen besturen, deelnemen aan een ruzie,… Het is wel aan de werkgever om dit te bewijzen.]]>
<![CDATA[Ouderschapsverlof binnenkort ook mogelijk voor een halve dag per week]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ouderschapsverlof-binnenkort-ook-mogelijk-voor-een-halve-dag-per-week Thu, 25 Oct 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ouderschapsverlof-binnenkort-ook-mogelijk-voor-een-halve-dag-per-week Onlangs werd een wet goedgekeurd die het mogelijk maakt om ouderschapsverlof voortaan ook per halve dag op te nemen. Wacht wel nog even om dit toe te kennen, de concrete afspraken moeten nog in een KB geregeld worden.

Wat is ouderschapsverlof?
Ouderschapsverlof is een vorm van loopbaanonderbreking die de werknemer de mogelijkheid biedt om zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen met het oog op de opvoeding van de kinderen. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof voor hetzelfde kind, maar het niet opgenomen recht van de ene ouder kan niet overgedragen worden op de andere. Zowel de biologische ouders, als meeouders en adoptieouders kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. Tijdens het ouderschapsverlof zal de werknemer in de meeste gevallen kunnen genieten van een RVA-uitkering.

Wat zijn de voorwaarden voor ouderschapsverlof?
 • Ouderschapsverlof kan enkel worden opgenomen voor kinderen tot 12 jaar.
 • De werknemer moet minstens 12 maanden anciënniteit hebben bij zijn werkgever. In het geval van een kind met een handicap (min. 66%) kan het tot 21 jaar.
 • De aanvraag dient twee maanden op voorhand schriftelijk te gebeuren.

Hoe lang duurt het ouderschapsverlof?
Voorlopig bestonden er drie vormen van ouderschapsverlof: een volledige onderbreking van de prestaties, halftijds ouderschapsverlof en 1/5 ouderschapsverlof. Waarbij de laatste twee enkel mogelijk zijn als de werknemer voltijds tewerkgesteld is.

Het volledige ouderschapsverlof duurt maximaal vier maanden en kan opgedeeld worden in periodes van één maand.
Het halftijds ouderschapsverlof duurt maximaal acht maanden, op te nemen in blokken van twee maanden.
Het 1/5 ouderschapsverlof kan maximum 20 maanden duren, op te nemen in periodes van vijf maanden.
De verschillende vormen van ouderschapsverlof kunnen probleemloos gecombineerd worden.

Nieuw: 1/10 ouderschapsverlof en soepelere opname
Vorige maand werd een wet gepubliceerd die toelaat om de arbeidsprestaties ook met 1/10 te verminderen in het kader van ouderschapsverlof. Eén halve dag per week - bijvoorbeeld om op woensdagnamiddag thuis te kunnen blijven bij de kinderen – of tweewekelijks één volledige dag en dit gedurende maximaal 40 maanden. In tegenstelling tot de drie andere vormen van ouderschapsverlof,  gaat het hier echter niet om een recht, maar om een mogelijkheid, waarvoor steeds de toestemming van de werkgever nodig is.

De wet voorziet ook de mogelijkheid om voortaan voltijds ouderschapsverlof op te nemen in weken, i.p.v. maanden en halftijds ouderschapsverlof in blokken van één maand i.p.v. twee maanden.

Hoewel de wetten reeds vanaf 6 oktober 2018 van kracht zijn, moeten de praktische afspraken wel nog in een koninklijk besluit gegoten worden. Het blijft dus nog even wachten vooraleer het 1/10 ouderschapsverlof en de soepelere opnameregels echt in werking zal treden. U zal dus voorlopig nog niet kunnen ingaan op eventuele verzoeken van uw werknemers in die zin.]]>
<![CDATA[Werken op 1 en 11 november]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/werken-op-1-en-11-november Thu, 25 Oct 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/werken-op-1-en-11-november Met Allerheiligen en Wapenstilstand volgen twee feestdagen elkaar snel op. Werknemers die werken op een feestdag krijgen niet enkel een toeslag voor die dag, maar behouden ook hun recht op de feestdag, die ze op een ander moment moeten inhalen. De regels nog even op een rijtje.

In principe mag er op een feestdag niet gewerkt worden, maar voor sommige sectoren, zoals de horeca, werd hierop een uitzondering gemaakt.
Daar staan wel een aantal voorwaarden tegenover. Wanneer de werknemer werkt op een feestdag, dan heeft hij recht op drie dingen:

 • het loon voor de uren die hij op die feestdag werkt
 • een feestdagtoeslag bovenop dit loon van 2 euro per gewerkt uur met een maximum van 12 euro per dag
 • betaalde inhaalrust

Vooral dat laatste wordt nogal vaak vergeten, maar bij inspecties is het één van de standaard onderwerpen die gecontroleerd worden.

De duur van de inhaalrust die men moet toekennen wordt forfaitair vastgesteld. Werkt de werknemer meer dan vier uur op de feestdag, dan bedraagt de inhaalrust een volledige dag. Werkt hij minder dan vier uur, dan moet hij een halve dag recupereren, te nemen vóór of na 13 uur, waarbij er op die dag niet meer dan vijf uren mag gewerkt worden. In de praktijk zien we hier ook vaak dat men voor een meer pragmatische oplossing kiest, zoals de recuperatie van de werkelijk gepresteerde uren, al is dit niet 100% correct.

De werkgever moet de inhaalrust toestaan binnen de zes weken die volgen op de feestdag. Kan dit niet, bijvoorbeeld omwille van ziekte, ongeval, bevallingsrust,… dan moet de werkgever de inhaalrust toekennen binnen de zes weken die volgen op het einde van de schorsingsperiode. In geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst, moet de inhaalrust toegekend worden vóór het verstrijken van de opzeggingstermijn. Spreek de regels voor de aanvraag en opname van de vervangende feestdag best duidelijk af in uw arbeidsreglement.

U kan er als werkgever ook voor opteren om de feestdagen collectief te recupereren. Uw zaak is bijvoorbeeld open op Allerheiligen en op Wapenstilstand, maar tussen Kerst en Nieuw sluit u een week. U kan dan beslissen dat u de twee te recupereren feestdagen in die week laat opnemen. Dergelijke collectief gerecupereerde feestdagen moet u net als de collectieve vakantiedagen wel al vóór 15 december van het voorgaande jaar aan uw personeel kenbaar maken. Of u maakt een individuele, schriftelijke overeenkomst met elk van hen.]]>
<![CDATA[Wat doet u met uw personeel als het "afschakelplan" in werking treedt?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wat-doet-u-met-uw-personeel-als-het-quotafschakelplanquot-in-werking-treedt Tue, 16 Oct 2018 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wat-doet-u-met-uw-personeel-als-het-quotafschakelplanquot-in-werking-treedt De dreiging dat binnenkort het afschakelplan massaal zal worden ingesteld lijkt voorlopig iets kleiner, nu Duitsland beloofde ons land ter hulp te schieten. Maar wat als er in de volgende maanden alsnog een stroomtekort dreigt waardoor u het werk moet onderbreken?

Wanneer u uw werknemers ten gevolge van overmacht even niet meer aan het werk kan zetten, dan kan u hiervoor in bepaalde gevallen tijdelijke werkloosheid inroepen. Overmacht wordt gedefinieerd als een “plotse, onvoorziene gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de partijen die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt.”

In die ene zin zitten verschillende voorwaarden vervat die alle gelijktijdig vervuld moeten zijn.

“Een plotse onvoorziene gebeurtenis” is een gebeurtenis die normaal niet te verwachten is geweest. “Onafhankelijk van de wil van de partijen” veronderstelt een externe oorzaak, waar noch de werkgever, noch de werknemer invloed op hebben. Denk bijvoorbeeld aan een brand of ernstige stormschade, maar ook wegenwerken waardoor uw zaak ontoegankelijk of moeilijk toegankelijk is voor het publiek.

De uitvoering van de werkzaamheden moet door deze gebeurtenissen “volledig” onmogelijk zijn geworden. Dit wil zeggen dat de onderbreking een volledige werkdag duurt. Gaat het maar om enkele uurtjes, dan kan u geen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid. Bovendien moet u die dag in de onmogelijkheid zijn om uw werknemers elders aan het werk te zetten of andere taken te laten uitvoeren.

Tot slot moet de onderbreking een “tijdelijk” karakter hebben. Als de gebeurtenis van die aard is dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst definitief onmogelijk wordt, dan kan u de arbeidsovereenkomst eventueel beëindigen wegens overmacht.

Stroomonderbreki