Horeca is mijn passie - RSS http://www.horecaismijnpassie.be Tue, 02 Mar 2021 12:00:00 GMT skinn cms Horeca is mijn passie - Tom De Pauw nl <![CDATA[Meer dan 20 werknemers? Dan zal u tegen 31 maart een werkgelegenheidsplan moeten opstellen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/meer-dan-20-werknemers-dan-zal-u-tegen-31-maart-een-werkgelegenheidsplan-moeten-opstellen Tue, 02 Mar 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/meer-dan-20-werknemers-dan-zal-u-tegen-31-maart-een-werkgelegenheidsplan-moeten-opstellen Om de vier jaar wordt nagegaan welke bedrijven een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers moeten opstellen. De vorige periode van vier jaar eindigde op 31 december 2020. Stelde u op de eerste werkdag van dit jaar meer dan 20 werknemers tewerk, dan zal u vóór eind maart een (nieuw) werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers moeten opmaken. 

De drempel van 20 werknemers wordt telkens voor vier jaar vastgesteld. De laatste keer was op 2 januari 2017, wat betekent dat er dit jaar een nieuwe telling plaatsvindt op de eerste werkdag van het jaar, met name 2 januari 2021. Het aantal werknemers wordt hierbij berekend op basis van het aantal voltijdse equivalenten, als bewijs gelden de dimona-aangiften. Ook extra's, flexi’s, studenten en uitzendkrachten tellen hiervoor mee.

Blijkt dat u boven de drempel van 20 werknemers zit, dan zal u voor de volgende vier jaar zo’n werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers moeten opmaken. Ook al stelt u zelf geen oudere werknemers tewerk. Stelde u op de eerste werkdag van 2021 minder dan 20 werknemers tewerk, dan bent u voor de volgende vier jaar vrijgesteld van deze verplichting. Hou er echter wel rekening mee dat indien u meerdere bedrijven bezit die afzonderlijk niet aan het vereiste aantal werknemers komen, het best kan zijn dat men deze toch als een eenheid zal beschouwen, net zoals dat bij de sociale verkiezingen het geval kan zijn.

Maakte u vier jaar geleden ook al zo’n plan op, dan zal u dit nu moeten vernieuwen. Als werkgever moet u hiertoe zelf het initiatief nemen en dit binnen de drie maanden na afsluiting van het boekjaar. Volgt uw boekjaar het kalenderjaar, dan is de deadline dus 31 maart.

Het plan moet een overzicht geven van de maatregelen die u in uw onderneming genomen heeft of plant te nemen inzake de tewerkstelling van oudere werknemers. Daarmee bedoelt men – hou u vast – 45-plussers. Die maatregelen kunnen betrekking hebben op aanwerving, opleidingen, loonbaanplanning, gezondheid, aanpassing van de arbeidstijden en -omstandigheden, enz… Ook de reeds bestaande maatregelen mag u mee in het plan opnemen.

Het plan kan jaarlijks of meteen voor vier jaar worden opgesteld. Jaarlijks legt u het plan en de evolutie van het plan voor aan de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of het comité PBW, die hierover een advies kunnen uitbrengen. In ondernemingen met meer dan 20 en minder dan 50 werknemers waar deze organen niet aanwezig zijn, moet de werkgever de werknemers evenwel enkel informeren over het plan. Overleg is hier niet vereist.

Er is geen verplichte vorm voorzien voor het plan, wel moet het plan een aantal verplichte gegevens bevatten zoals de ondernemingsspecifieke jaarlijkse en/of meerjarenmaatregelen om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen. Op de website van de FOD WASO vindt u een model dat u hiervoor kan gebruiken.

U bent vervolgens verplicht om het plan gedurende vijf jaar te bewaren en ter beschikking te houden in geval van inspectie.]]>
<![CDATA[Deze maand ontvangt u uw sociale balans]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/deze-maand-ontvangt-u-uw-sociale-balans Tue, 02 Mar 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/deze-maand-ontvangt-u-uw-sociale-balans In de loop van de maand maart ontvangt u van uw sociaal secretariaat uw sociale balans voor het voorbije boekjaar.  De sociale balans is van toepassing op alle ondernemingen die verplicht zijn een jaarrekening op te stellen.

De sociale balans werd in 1995 ingevoerd als een meetinstrument voor de overheid en de sociale partners om gepaste maatregelen te kunnen nemen ter vermindering van de toen heersende werkloosheid. Vandaar dat u er vooral gegevens moet invullen over de het aantal werknemers binnen uw bedrijf, zoals het aantal gepresteerde uren, uw personeelskosten, personeelsverloop, maar ook uw opleidingsinspanningen. Iedere Belgische onderneming die zijn jaarrekening openbaar moet maken en die personeel tewerkstelt moet een sociale balans neerleggen.

In 2008 werd de sociale balans inhoudelijk herwerkt. De sociale balans bestaat uit drie delen.

Het eerste deel gaat over de werknemers die u tijdens het afgelopen boekjaar tewerkstelde, Het tweede deel behandelt het personeelsverloop tijdens dat boekjaar. In beide gevallen zal u de gegevens moeten opsplitsen naar geslacht en studiegegevens. Het derde deel is volledig gewijd aan opleidingsinitiatieven.

De gegevens over opleiding, studie en over de interims die u in 2020 gebruikte zijn meestal niet gekend bij uw sociaal secretariaat en zullen bijgevolg niet ingevuld zijn op de balans die u aangeleverd krijgt. U zal deze gegevens dus zelf moeten invullen, als u ze zelf al kent tenminste.

Vóór 2008 diende u ook alle financiële voordelen die u uit tewerkstellingsmaatregelen haalde op uw sociale balans te vermelden. Die verplichting is verdwenen met de komst van Trillium, het overzicht van alle gebruikte maatregelen dat u jaarlijks in februari van de RSZ ontvangt.

Sinds enkele jaren moet u uw sociale balans niet meer als onderdeel van de jaarrekening, maar als afzonderlijk document neerleggen. De sociale balans moet, net als de jaarrekening, neergelegd worden bij de Nationale Bank van België (Balanscentrale - Sociale balans, de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel) binnen de 30 dagen na goedkeuring van de jaarrekening en uiterlijk binnen de zeven maanden na afsluiting van het boekjaar. Inden u toch beslist om de sociale balans samen met de jaarrekening neer te leggen, moet u die niet nog eens een tweede keer apart opsturen.

Hebt u een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, dan dient u hen de sociale balans voor te leggen. Hebt u die niet, dan hebben uw personeelsleden nog steeds het recht om de sociale balans te raadplegen op de plaats waar ook het arbeidsreglement zich bevindt. De werkgever die zijn verplichtingen op het vlak van de sociale balans niet naleeft, kan worden bestraft met een strafrechtelijke of een administratieve geldboete.

Lees ook:
Deze maand in uw e-Box: het Trillium-overzicht]]>
<![CDATA[Vlaams Beschermingsmechanisme deel 4]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vlaams-beschermingsmechanisme-deel-4 Tue, 02 Mar 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vlaams-beschermingsmechanisme-deel-4 Ook voor januari en februari 2021 kunnen Vlaamse ondernemingen die verplicht moesten sluiten en ondernemingen met een grote omzetdaling ten gevolge van de coronamaatregelen gebruik maken van het Vlaams Beschermingsmechanisme.

De voorwaarden blijven dezelfde als de vorige keren. U zal een omzetdaling van minstens 60% ten gevolge van de coronamaatregelen moeten aantonen en een actieve exploitatiezetel hebben in Vlaanderen. Cafés en restaurants hoeven geen omzetdaling aan te tonen, tenzij de omzet in de referteperiode minstens 50% betrekking heeft op take away.

De steun bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw op basis van de dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie tijdens de maanden januari en februari 2020 of indien de onderneming dan nog niet gestart was, op basis van het financieel plan voor de maanden januari en februari 2021.

De maandelijkse subsidie bedraagt minimaal 600 EUR en maximaal:
 • 7.500 EUR indien u tot 9 werknemers tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ;
 • 15.000 EUR indien u van 10 tot 49 werknemers tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ;
 • 40.000 EUR indien u minstens 50 werknemers tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ.

Zelfstandigen in bijberoep (die beroepsinkomsten in bijberoep hadden in 2019 tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR EN geen betrekking als loontrekkende uitoefenen die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking) krijgen 5% steun.

Indien u 50% of meer van uw omzet haalt uit toelevering aan een gesloten sector (eetgelegenheden met volledige bediening of met beperkte bediening), kan u als referentieperiode diegene kiezen die overeenstemt met de sluitingsperiode van de gesloten sector. Het minimale en maximale subsidiebedrag wordt pro rata berekend. U moet een omzetdaling van minstens 60% ten gevolge van de coronavirusmaatregelen aantonen.

De subsidieaanvraag voor de maand januari 2021 moet ten laatste op 15 maart 2021 bij VLAIO worden ingediend; die voor de maand februari wordt ten vroegste op 16 maart 2021 en ten laatste op 15 april 2021 ingediend.
Bij de subsidieaanvraag voegt u onder meer het ondernemingsnummer, alsook de omzet die in de btw-aangifte van het eerste kwartaal 2020 was opgenomen.]]>
<![CDATA[Tijdelijke verhoging thuiswerkvergoeding]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-verhoging-thuiswerkvergoeding Thu, 18 Feb 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-verhoging-thuiswerkvergoeding Het maximumbedrag van de vergoeding die werkgevers aan hun werknemers kunnen geven die op regelmatige basis thuis werken, wordt tussen april en juni tijdelijk verhoogd.

Werkgevers mogen aan werknemers die tijdens de corona-crisis op een structurele basis van thuis uit werken, een onkostenvergoeding geven ter compensatie van de gemaakte kosten. Denken we hierbij aan het gebruik van eigen bureauruimte, eigen kantoormateriaal, eigen printer, internet, verwarming  enz… En dit vrij van belastingen en RSZ. Voorwaarde is wel dat de werknemer minstens vijf dagen per maand van thuis uit werkt.

De maximale vergoeding bedraagt normaal 129,48 euro per maand. Tijdens de maanden april, mei en juni 2021 mag deze echter opgetrokken worden tot 144,31 euro.

De werkgever is evenwel niet verplicht om een vergoeding te geven, noch om het maximale bedrag uit te keren.]]>
<![CDATA[Mag een werkgever zijn werknemers verplichten zich te laten vaccineren?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/mag-een-werkgever-zijn-werknemers-verplichten-zich-te-laten-vaccineren Thu, 18 Feb 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/mag-een-werkgever-zijn-werknemers-verplichten-zich-te-laten-vaccineren Binnenkort zullen we allemaal een uitnodiging in de bus krijgen om een coronaspuitje te laten zetten. Inenten gebeurt op vrijwillige basis en wordt door de overheid niet verplicht. Maar kan u uw werknemers wel opleggen om zich te laten vaccineren? Kan u een bewijs van inenting vragen? En welke maatregelen kan u nemen als ze dit toch niet willen doen?

Na een jaar van kommer en kwel schijnt er met de coronavaccins eindelijk een lichtje aan het einde van de tunnel. Maar dan moet wel iedereen meedoen natuurlijk en dat lijkt niet vanzelfsprekend, de inenting is niet verplicht, zelfs bij het zorgpersoneel dat al eerder werd ingeënt bleken er heel wat vaccinweigeraars te zitten en de stem van de antivaxxers klinkt steeds luider. Als horeca-werkgever zal u waarschijnlijk wel graag hebben dat uw werknemers zich zo snel mogelijk laten inenten, maar hoever kan u hierin gaan? Niet ver, zo blijkt.

Kan u uw werknemers verplichten zich te laten vaccineren?
Neen. De overheid legt al geen verplichte vaccinatie op dus kan de werkgever het al helemaal niet vermits dit raakt aan de lichamelijke intregiteit van de werknemer. Zelfs werkgevers uit de zorg kunnen dit niet. Het enige wat u kan doen is uw werknemers sterk aanbevelen om zich te laten inenten door te sensibiliseren en te informeren.

Kan u uw werknemers ontraden om zich te laten vaccineren?
Stel u bent zelf een overtuigd antivaxxer en gelooft niet in de heilzame effecten van een vaccin of erger nog, u vreest dat het inbrengen van een experimenteel geneesmiddel meer kwaad dan goed kan doen. U laat zich dus niet vaccineren, maar kan u beletten dat uw werknemers dit ook doen?
Neen, de werkgever moet als goede huisvader waken over de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Wanneer uw werknemers blootgesteld worden aan een virus waarvoor een geneesmiddel beschikbaar is, dan bent u verplicht om hen ten minste de mogelijkheid te bieden om zich te laten vaccineren.

Kan u uw werknemers om een bewijs van vaccinatie vragen?
Vragen staat vrij, maar het eisen kan niet. Laten uw werknemers, of een aantal van uw werknemers, u wel spontaan weten dat ze ingeënt zijn, dan nog mag u deze informatie niet verwerken of registreren. U mag met andere woorden geen lijstjes aanleggen van wie wel (reeds) of niet gevaccineerd is. Dat is in strijd met de GDPR.

Kan u uw werknemers om een bewijs van arbeidsgeschiktheid vragen?
Alweer negatief. U mag geen bewijs van arbeidsgeschiktheid vragen wanneer u heropstart. U mag uw werknemers evenmin verplichten om een coronatest te ondergaan.

Kan u werknemers die zich niet laten vaccineren bestraffen?
Alweer neen. Aan het al dan niet gevaccineerd zijn mag u geen nadelige gevolgen koppelen zoals een functiewijziging, een waarschuwing of een ontslag. Omgekeerd mag u werknemers die zich wel laten inenten hiervoor ook niet belonen met een bonus of een promotie. ]]>
<![CDATA[Nieuwe steunmaatregelen tot 30 juni]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuwe-steunmaatregelen-tot-30-juni Thu, 18 Feb 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuwe-steunmaatregelen-tot-30-juni Het kernkabinet besliste vorige week over het steunpakket dat de volgende maanden bedrijven, werknemers en kwetsbare personen beter moet beschermen en door de crisis moet loodsen. Het gaat zowel om verlengingen van bestaande maatregelen als om nieuwe maatregelen.

We geven u alvast een greep uit de nieuwe maatregelen. De volledige lijst kan u nalezen op de webiste van de overheid. De meeste van deze maatregelen moeten wel nog concreet worden uitgewerkt.

Tijdelijke werkloosheid
Het vereenvoudigde systeem van tijdelijke werkloosheid overmacht corona wordt verlengd tot 30 juni 2021 en dit voor alle sectoren. Ook de verlaagde bedrijfsvoorheffing (15%) blijft gehandhaafd.

Premie ter ondersteuning van de werknemers
Werknemers met een laag loon, die langdurig tijdelijk werkloos zijn geweest (meer dan 52 dagen sinds de start van de coronacrisis), en die tewerkgesteld zijn in een sector die op 1 maart 2021 nog steeds verplicht gesloten is, zullen een eenmalige premie ontvangen van maximaal 780 euro bruto. Het concrete bedrag hangt af van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in de maanden januari, februari en maart 2021.

Dubbel crisis-overbruggingsrecht
Ook het dubbel crisis overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt verlengd tot 30 juni. Dit geldt voor zelfstandigen uit de verplicht gesloten sectoren en voor wie daarvan afhankelijk is. Voor zelfstandigen die nog wel kunnen werken, maar die een omzetdaling van minstens 40% kennen, is er het enkel overbruggingsrecht.

Studentencontingent
De uren die een student tot 30 juni 2021 presteert in de zorg en het onderwijs, tellen niet mee in het contingent van 475 uren.

Werken in landbouw, zorg en onderwijs
Tijdelijk werklozen uit gesloten sectoren mogen dan weer in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs werken met behoud van 75% van hun uitkering. Er kunnen hiervoor opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens zeven dagen worden afgesloten.

Vermindering patronale bijdrage eventsector
Om de voorbereiding van de heropening van de evenementensector (incl. culturele en huwelijkssector) te steunen, wordt de patronale bijdrage voor werknemers verminderd. Er wordt nog bekeken hoe dit precies zal gebeuren.

Belastingvermindering kwijtgescholden huur
Verhuurders worden fiscaal aangemoedigd om voor de maanden maart tot mei een deel of de volledige huur van handelspanden kwijt te schelden in de sectoren die verplicht gesloten zijn. De kwijtschelding kan voor 30% ingebracht worden als belastingvermindering.

Afschaffen voorschotregelingen december 2021
Om ondernemingen de nodige ademruimte te geven op het vlak van liquiditeiten in 2021, worden de decembervoorschotten voor de bedrijfsvoorheffing en de BTW afgeschaft en verrekend in het volgend boekjaar (01/2022).

Vrijstelling FAVV-heffingen in de horeca
Elke vennootschap of natuurlijk persoon die onder de controlebevoegdheid van het federaal voedselagentschap FAVV valt, moet hiervoor een jaarlijkse heffing betalen. De horeca wordt in 2021 vrijgesteld van deze heffing.

Vennootschapsbelasting
De betaling van de vennootschapsbelasting wordt verder uitgesteld.]]>
<![CDATA[Nieuwe Waalse maatregelen voor getroffen sectoren]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuwe-waalse-maatregelen-voor-getroffen-sectoren Tue, 09 Feb 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuwe-waalse-maatregelen-voor-getroffen-sectoren Op voorstel van Minister van Economie Willy Borsus, heeft de Waalse gewestregering vorige week vier bijkomende ondersteuningsmaatregelen aangekondigd.

Er zijn vier bijkomende tegemoetkomingen:
- voor de ondernemingen en zelfstandigen die nog steeds gesloten zijn, zoals de horeca;
- specifiek voor de hotelsector;
- voor ondernemingen en zelfstandigen actief in B2B die sterk getroffen zijn door de verplichte sluiting;
- voor bepaalde specifieke sectoren zoals reisagentschappen en verhuurbedrijven.

1.  Tegemoetkoming voor sectoren die nog steeds gesloten zijn
Hieronder vallen volgende activiteiten op basis van de NACE-code :

55.202 Vakantieparken
55.300 Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
56.101 Eetgelegenheden met volledige bediening
56.102 Eetgelegenheden met beperkte bediening
56.210 Catering
56.301 Cafés en bars
56.302 Discotheken, dancings en dergelijke
56.309 Andere drinkgelegenheden

De volledige lijst kan u terugvinden op de website van de Minister van Economie.

Voor ondernemingen die gesloten zijn sinds 19 oktober 2020 wordt een vergoeding toegekend van 4.000 tot 12.000 euro afhankelijk van de grootte van de onderneming, uitgedrukt in voltijds equivalenten (VTE).

Schaal 1 (0 VTE): €4.000
Schaal 2: (1 tot 4 VTE): €6.500
Schaal 3: (5 tot 9 VTE): €9.500
Schaal 4: (≥10 VTE): €12.000

Voor ondernemingen die gesloten zijn sinds 2 november 2020 varieert de vergoeding van 3.250 tot 9.750 euro volgens volgende schalen:
Schaal 1 (0 VTE): €3.250
Schaal 2: (1 tot 4 VTE): €5.500
Schaal 3: (5 tot 9 VTE): €7.500
Schaal 4: (≥10 VTE): €9.750

2.  Tegemoetkoming specifiek voor de hotelsector
Hoewel hotels niet verplicht moesten sluiten, zijn zij eveneens sterk getroffen door de corona-pandemie en de maatregelen die in dat kader werden genomen. Denken we daarbij aan het grotendeels wegvallen van het toerisme, de afgelasting van evenementen en de sluiting van de restaurants. Om de onmiddellijke economische impact van de crisis op deze sector te verminderen, heeft de Waalse gewestregering beslist om aan de hotelsector (NACE-code 55.100) een speciale vergoeding toe te kennen onder de vorm van een forfait van 1.000 euro per kamer.

3.  Tegemoetkoming voor ondernemingen en zelfstandigen actief in B2B die sterk getroffen zijn door de verplichte sluiting
Voor ondernemingen actief in B2B en toeleveranciers van verplicht gesloten sectoren, zoals de horeca of de evenementensector, is de situatie bijzonder complex. Denken we daarbij aan brouwerijen, bepaalde wasserijen, verhuurbedrijven en dienstverleners. Voor hen wordt momenteel nog een gepaste vergoeding uitgewerkt, aangepast aan de specifieke situatie. Hierbij zal onder meer rekening worden gehouden met de band met de getroffen sectoren en de omvang van het omzetverlies.

Meer informatie kan u terugvinden op de website 1890.be, of telefonisch op het gratis nummer 1718. ]]>
<![CDATA[Deze maand in uw e-Box: het Trillium-overzicht]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/deze-maand-in-uw-e-box-het-trillium-overzicht Tue, 09 Feb 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/deze-maand-in-uw-e-box-het-trillium-overzicht Tussen 1 en 28 februari verzendt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan alle werkgevers het “Trillium”-document. Dat is het jaarlijks overzicht van de RSZ-verminderingen die u tijdens het voorbije jaar genoot.

Op het Trillium-overzicht kan u alle RSZ-kortingen terugvinden die u genoot voor de periode van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020. Opgedeeld per tewerkstellingsmaatregelen en met vermelding van het aantal werknemers dat hierin betrokken was, in absolute aantallen en in voltijdse equivalenten. Daarnaast ziet u voor elke maatregel ook het bedrag van het financiële voordeel. Maar er staat ook informatie op over de tewerkstelling van studenten en flexi-jobbers. De RSZ baseert zich hiervoor op uw kwartaalaangiften.

De meest voorkomend kortingen zijn:

 • De structurele lastenvermindering
 • De doelgroepvermindering horeca (GKS-korting)
 • De Vlaamse doelgroepvermindering voor jongere werknemers
 • De Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers
 • De doelgroepvermindering eerste zes werknemers
 • De doelgroepvermindering voor mentors

Het document wordt verstuurd naar uw e-Box op de website van de sociale zekerheid. Vergeet het er dus niet af te halen. Hebt u uw e-Box nog niet geactiveerd, dan ontvangt u het document per post.

De werkgever dient deze informatie binnen de maand na ontvangst mee te delen aan de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging. Hebt u geen van beide organen, wat bij de meesten van u het geval zal zijn, dan dient u het document uit te hangen op de plaats waar ook uw arbeidsreglement, uw sociale balans en andere mededelingen door het personeel kunnen geconsulteerd worden. Op de niet naleving van deze informatieplicht staan geldboetes, al zullen inspecteurs hiertoe bij een eerste overtreding meestal niet overgaan.]]>
<![CDATA[Arbeidsarts wordt ingeschakeld in coronabestrijding]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsarts-wordt-ingeschakeld-in-coronabestrijding Tue, 09 Feb 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsarts-wordt-ingeschakeld-in-coronabestrijding Een recent KB kent de arbeidsarts een aantal bijkomende bevoegdheden toe in de strijd tegen het coronavirus. Het gaat onder meer over contactopsporing op de werkvloer, testen en het uitschrijven van quarantaineattesten aan werknemers. De tijdelijke maatregelen blijven van toepassing tot zolang de pandemie niet onder controle is.

Contactopsporing, quarantaine en testen in het kader van COVID-19 maken normaal geen deel uit van de bevoegdheden van de arbeidsarts. Het nieuwe KB kent de arbeidsarts nu wel tijdelijk een aantal bijkomende taken toe die een einde nemen zodra de omstandigheden ze niet meer vereisen. Op deze manier kan ook de arbeidsarts worden ingezet bij de bestrijding van de pandemie.

De voornaamste taak bestaat in het opsporen van hoogrisico-contacten op de werkvloer. Zodra een arbeidsarts op de hoogte wordt gesteld van een besmetting bij een werknemer, een klant of een andere persoon die fysiek in de onderneming aanwezig was in de dagen voorafgaand aan de positieve test of het optreden van de symptomen, zal hij op zoek gaan welke collega’s of derden met de besmette persoon in contact zijn geweest. De arbeidsarts kan hiervan zowel door de werkgever, de werknemer als door contactopsporingsdiensten van de overheid op de hoogte gebracht worden.

De arbeidsarts kan vervolgens quarantaineattesten uitschrijven voor de werknemers die als hoogrisico-contact worden beschouwd. Dit attest kan eventueel worden gebruikt voor het aanvragen van een werkloosheiduitkering.

In bepaalde gevallen kan de arbeidsarts de werknemers die als hoogrisico-contact geïdentificeerd werden laten testen of zelf testen. Het systematisch testen of testen zonder aanwijzing is echter niet toegelaten.

De taken in het kader van de COVID-19-bestrijding hebben voorrang op andere taken, zoals het periodiek gezondheidstoezicht of re-integratieonderzoeken die hierdoor kunnen uitgesteld worden.

Tegenover deze nieuwe taken staan ook een aantal nieuwe verplichtingen voor de werkgevers en de werknemers die hun volledige medewerking zullen moeten verlenen aan de arbeidsarts. Zo moeten zij de arbeidsarts zo snel mogelijk verwittigen bij een mogelijke besmetting en hoogrisico-contanten op de werkvloer, dienen de raadgevingen en aanbevelingen van de arbeidsarts opgevolgd te worden, bijvoorbeeld voor het nemen van bepaalde preventiemaatregelen, het opvolgen van quarantaine of van een doorverwijzing voor een coronatest en zal de werkgever moeten nagaan of eerder genomen preventiemaatregelen eventueel moeten worden aangepast. Wie deze regels niet naleeft riskeert een boete.

Intussen werd ook al vanuit verschillende kanten de vraag gesteld om arbeidsartsen en externe diensten in te schakelen in de inentingen tegen het coronavirus. Hierover werd nog geen beslissing genomen.]]>
<![CDATA[Tegen 31 maart moet het jaarverslag van uw interne dienst klaar zijn]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tegen-31-maart-moet-het-jaarverslag-van-uw-interne-dienst-klaar-zijn Tue, 09 Feb 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tegen-31-maart-moet-het-jaarverslag-van-uw-interne-dienst-klaar-zijn Elk jaar tegen 31 maart moet de preventieadviseur van uw onderneming het jaarverslag over de werking van de interne dienst opstellen.

Preventieadviseur? Interne dienst? Die hebben wij helemaal niet, hoor ik u al denken. Maar dat is fout. Elke werkgever moet erop toezien dat zijn werknemers hun werk in veilige en gezonde omstandigheden kunnen uitvoeren. De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) is met dit toezicht belast. Deze dienst bestaat minstens uit een preventieadviseur, een rol die in zaken met minder dan twintig werknemers door de werkgever zelf kan ingevuld worden. U zal zich dan wel steeds moeten laten bijstaan door een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming.

Bent u iets groter en hebt u een Comité voor Preventie en Bescherming in huis, dan is het jaarlijkse verslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming u wellicht niet vreemd. In het andere geval zal het u misschien niet veel zeggen. Misschien hebt u er zelfs nooit één opgemaakt. Nochtans is het één van die vele jaarlijkse verplichtingen waar alle bedrijven aan moeten voldoen. Ook als u minder dan twintig werknemers tewerkstelt. Het jaarverslag moet tegen 31 maart 2021 klaar zijn.

Wat staat er in dat jaarverslag?
Het jaarverslag bevat alle gegevens van het afgelopen jaar (2020) over de veiligheid en gezondheid van de werknemers van uw onderneming. Denk daarbij aan uw arbeidsongevallenstatistieken en eventuele preventieve maatregelen die u nam – rond COVID-19 bijvoorbeeld waren dat er best een aantal. Maar er staat ook informatie in over uw Externe Dienst en algemene cijfergegevens over o.m. het aantal gepresteerde arbeidsuren die u terugvindt in uw sociale balans. De inhoud is vastgelegd door de wetgever, modellen (A, B en C) vindt u op de website van de FOD WASO. Bedrijven met minder dan 50 werknemers gebruiken formulier A. U kan hier ook heel wat voorbeelden en tips vinden voor het invullen.

Sinds enkele jaren moet u het verslag niet meer opsturen naar de regionale directie van de Dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk, maar u moet het wel ter beschikking houden voor een eventuele controle van de bevoegde inspectiediensten. Hoewel alle bedrijven dit document moeten invullen, zijn de inspectiediensten doorgaans wel milder voor bedrijven met minder dan tien werknemers. Dat neemt niet weg dat het niet naleven van deze verplichtingen kan bestraft worden met een sanctie van niveau 3, het op één na hoogste niveau van straffen in het sociaal strafwetboek. Een wettelijke bewaartermijn is niet voorzien, maar vaak wordt 10 jaar geadviseerd.

Voor hulp bij het opmaken van dit jaarverslag kan u zich wenden tot uw Externe Dienst.]]>
<![CDATA[Nieuw referentiekader voor verplicht of aanbevolen telewerk]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuw-referentiekader-voor-verplicht-of-aanbevolen-telewerk Thu, 04 Feb 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuw-referentiekader-voor-verplicht-of-aanbevolen-telewerk Telewerken is nu al bijna een jaar de norm. Toch ontbrak tot op heden een duidelijk wettelijk kader dat dit thuiswerken regelde. Een nieuwe cao, nummer 149, schept duidelijkheid voor telewerk dat aanbevolen of verplicht is als gevolg van de corona-crisis.

De arbeidswetgeving hield tot voor kort rekening met twee vormen van telewerken: enerzijds het structurele telewerk dat op regelmatige basis wordt uitgevoerd, anderzijds occasioneel telewerk in het geval een werknemer om persoonlijke redenen een dagje van thuis uit werkt. Het aanbevolen of verplichte telewerk van het voorbije jaar viel wettelijk gezien tussen twee stoelen, waardoor er geen administratieve formaliteiten of wettelijke verplichtingen aan verbonden waren. Daar brengt cao 149 nu verandering in.

De nieuwe cao is er specifiek voor het telewerk dat verplicht wordt opgelegd of wordt aanbevolen in het kader van de strijd tegen het corona-virus. De cao is bedoeld voor ondernemingen die op 1 januari 2021 nog geen eigen regeling i.v.m. hetzij structureel, hetzij occasioneel telewerk hadden uitgewerkt in een ondernemings-cao, in het arbeidsreglement of in individuele overeenkomsten. Voor bedrijven die reeds een beleid hebben rond telewerk wijzigt er niets. De nieuwe cao treedt sowieso buiten werking op 31 december 2021 of kan reeds vroeger vervallen indien de covid-maatrgelen eerder worden opgeheven.

Cao 149 dwingt werkgevers om hun telewerk-beleid tegen het licht te houden en biedt een houvast voor de verplichte afspraken die werkgever en werknemers voortaan moeten maken rond telewerk en dit m.b.t.
 • de terbeschikkingstelling van apparatuur (pc, scherm, printer,…) door de werkgever en de technische ondersteuning bij de installatie ervan of bij problemen;
 • de vergoeding wanneer de telewerker zijn eigen apparatuur gebruikt of in geval van installatie van computerprogramma’s;
 • de vergoeding bij eventuele bijkomende verbindings- of telefoniekosten.

Maar ook op praktisch vlak moeten afspraken gemaakt worden bijvoorbeeld rond de bereikbaarheid en onbereikbaarheid van de werknemer, over de arbeidsduur en de organisatie daarvan indien deze zou afwijken van de normale uurroosters en over de manier waarop de werkgever controle uitoefent op het telewerk. Op het vlak van ergonomie en welzijn over de inrichting van de thuiswerkplek, het beeldschermgebruik en de maatregelen om sociale isolatie te voorkomen. In verband met deze laatste punten moet de werkgever ook de contactgegevens meedelen van de personen die hierin ondersteuning kunnen bieden. Meestal gaat het dan om de ergonoom of de arbeidsarts van de externe dienst voor preventie.

Wie nog geen telewerkbeleid had, zal dus dringend aan de slag moeten. Er zijn verschillende manieren waarop u deze afspraken kan vastleggen: in een telewerkpolicy, in een bijlage aan de individuele arbeidsovereenkomst, in uw arbeidsreglement of in een ondernemings-cao. Vervolgens dient u deze afspraken uitdrukkelijk te communiceren, bijvoorbeeld per mail, in een digitale vergadering of door iedereen het fysieke document te laten tekenen.]]>
<![CDATA[Mondmaskers ook op kantoor sterk aangeraden]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/mondmaskers-ook-op-kantoor-sterk-aangeraden Thu, 04 Feb 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/mondmaskers-ook-op-kantoor-sterk-aangeraden Wie op een gedeeld kantoor werkt, krijgt voortaan ook de aanbeveling om daar altijd een mondmasker te dragen. Bandana’s en sjaals kunnen niet langer het mondmasker vervangen, het gebruik van professionele FFP-maskers wordt niet aanbevolen.

Wie een kantoor deelt met collega’s zou ook daar best de hele tijd een mondmasker dragen, zelfs wanneer er meer dan anderhalve meter afstand kan gehouden worden. De werkomgeving blijft nog steeds één van de belangrijkste haarden van besmetting door rondvliegende aerosolen. Dat staat in een nieuw rapport van de Risk Assesment Group (RAG). Voorlopig geldt het enkel als een expliciete aanbeveling, zeker wanneer werknemers lang in een ruimte verblijven, wanneer er veel gepraat wordt en wanneer de verluchting ontoereikend is. Het mondmasker afzetten tijdens rook-, koffie- of eetpauzes gebeurt best alleen of minstens met de nodige afstand.

Herbruikbaar stoffen masker of papieren wegwerpmasker genieten de voorkeur en kunnen beide even efficiënt zijn. Sommige mondbedekkingen zijn voortaan echter niet meer toegelaten op plaatsen waar mondmaskerplicht geldt. Sjaals of bandana’s mogen niet langer als alternatief voor het mondmasker gebruikt worden. Ook de maskers met een ventiel, die men bijvoorbeeld in doe-het-zelfzaken vindt, zijn niet langer toegelaten. Langs het ventieltje kunnen immers druppels ontsnappen.

Het rapport wijst ook de “professionele” FFP2-maskers af, die in Duitsland gedurende enkele weken verplicht waren. Deze maskers zijn duur, niet herbruikbaar en zitten ook niet comfortabel, waardoor het risico op het slecht dragen ervan groot is.]]>
<![CDATA[Diverse nieuwe afbetalingsplannen ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/diverse-nieuwe-afbetalingsplannen- Thu, 04 Feb 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/diverse-nieuwe-afbetalingsplannen- Werkgevers met betalingsproblemen ten gevolge van de corona-crisis kunnen afbetalingsplannen aanvragen voor RSZ, RSVZ en de eindejaarspremie in de horeca.

Werkgevers die te kampen hebben met de sociaaleconomische gevolgen van het coronavirus zullen ook voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 een ‘bijzonder’ minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ kunnen aanvragen. In tegenstelling tot de klassieke afbetalingsplannen zullen hierop geen bijdrageopslagen, forfaitaire vergoeding en/of verwijlinteresten aangerekend worden indien het plan wordt nageleefd. De werkgever zal hiervoor een gemotiveerde aanvraag bij de RSZ moeten indienen.

Wie problemen heeft met de betaling van zijn eindejaarspremie kan ook hiervoor vrij eenvoudig een afbetalingsplan aanvragen bij het waarborgfonds (info@fondshoreca.be). De afbetalingstermijn ligt vast op drie maanden. Weet wel dat de eindejaarspremie niet aan de werknemers zal gestort worden vooraleer het waarborgfonds het volledige bedrag heeft ontvangen.

Zelfstandigen die een jaar uitstel van betaling hebben gekregen voor de voorlopige bijdragen van 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die in de loop van 2020 moesten betaald worden en die deze bijdragen ook in 2021 niet kunnen betalen, kunnen dan weer bij hun sociale verzekeringsfonds een afbetalingsplan vragen. Als het afbetalingsplan wordt nageleefd, heeft dat geen gevolgen voor de sociale uitkeringen van de betrokken zelfstandige. Voor meer info kan u terecht bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Lees ook: 

Vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen zelfstandigen opnieuw verlengd]]>
<![CDATA[Vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen opnieuw verlengd]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vrijstelling-sociale-bijdragen-zelfstandigen-opnieuw-verlengd Thu, 04 Feb 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/vrijstelling-sociale-bijdragen-zelfstandigen-opnieuw-verlengd Zelfstandigen die moeilijkheden hebben met de betaling van hun sociale bijdragen konden hiervoor reeds op een eenvoudige manier uitstel, vrijstelling of verlaging aanvragen. Deze maatregel werd nu ook verlengd voor de eerste twee kwartalen van 2021.

Zelfstandigen betalen elk kwartaal een sociale bijdrage aan het sociaal verzekeringsfond waarbij ze zijn aangesloten. Die bijdrage verschilt naargelang men zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep is. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 20,5 procent van het netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige en wordt aanvankelijk berekend op basis van het inkomen van drie jaar eerder of voor startende zelfstandigen op een minimumbedrag. Twee tot drie jaar later, wanneer het sociaal verzekeringsfonds van de fiscus de juiste gegevens doorkrijgt, wordt die voorlopige bijdrage gecorrigeerd d.m.v. zogenaamde “regularisatiebijdragen”.

Zelfstandigen die door de coronacrisis getroffen worden kunnen de betaling van hun bijdragen aanpassen op een manier die het best bij hun specifieke situatie past. Er zijn drie mogelijkheden:

Elke zelfstandige kan uitstel aanvragen voor zijn sociale bijdragen met behoud van sociale rechten en zonder de normale verhoging met 3 procent. De betaling van de bijdragen kan gespreid worden over twaalf maanden. Het uitstel geldt voor
 • de regularisatiebijdragen voor het jaar 2018 die in de loop van 2020 betaald moesten zijn of die vervallen op 31 maart 2021 of 30 juni 2021;
 • de regularisatiebijdragen voor 2019 die vervallen op 31 maart 2021 of 30 juni 2021;
 • de voorlopige sociale bijdragen van 2020;
 • de voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal 2021.

Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten, mensen die na hun pensioen een zelfstandige activiteit uitoefenen en ook startende zelfstandigen die nog geen vier kwartalen actief zijn, kunnen zelfs een vrijstelling aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2021. Gedurende de corona-crisis bestaat hiervoor een vereenvoudigde aanvraagprocedure die automatisch zal worden toegekend. De vrijgestelde periodes tellen niet mee voor de pensioenrechten maar kunnen wel binnen de vijf jaar worden geregulariseerd.

Als derde mogelijkheid kunnen zelfstandigen via een vereenvoudigde procedure een verlaging aanvragen van de voorlopige sociale bijdragen voor heel 2021.

Wie van één van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, dient hiervoor contact op te nemen met zijn sociaal verzekeringsfonds.]]>
<![CDATA[Phoenix.brussels, een nieuwe aanwervingspremie voor werkgevers uit het Brussels gewest]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/phoenixbrussels-een-nieuwe-aanwervingspremie-voor-werkgevers-uit-het-brussels-gewest Tue, 19 Jan 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/phoenixbrussels-een-nieuwe-aanwervingspremie-voor-werkgevers-uit-het-brussels-gewest De Brusselse regering heeft onlangs een uitzonderlijke premie in het leven geroepen ter ondersteuning van werkgevers die nieuwe Brusselse werkzoekenden aanwerven die werden ontslagen omwille van de corona-crisis: phoenix.brussels.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil zo snel mogelijk de werknemers die ten gevolge van de corona-crisis hun werk verloren terug aan de slag krijgen. Ze lanceerde hiervoor de Phoenix.Brussels-premie. Die premie bestaat in twee verschillende varianten: een maandelijkse premie van 500 of van 800 euro, afhankelijk van het profiel van de werkzoekende die voorts aan volgende voorwaarden moet voldoen:

Voor de premie van max. 800 euro per maand:
 • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk geweest;
 • zich tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021 als niet-werkende werkzoekende bij Actiris hebben ingeschreven;
 • de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt;
 • hoogstens een getuigschrift hoger secundair onderwijs bezitten.

Voor de premie van max. 500 euro per maand:
 • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk geweest;
 • zich tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021 als niet-werkende werkzoekende bij Actiris hebben ingeschreven;
 • niet meer leerplichtig zijn;
 • jonger dan 30 jaar zijn;
 • een diploma of getuigschrift hoger dan een getuigschrift hoger secundair onderwijs bezitten.

De kandidaat-werknemer moet ten laatste op de dag vóór de aanwerving over het benodigde, door Actiris uitgereikte attest beschikken.

Voor de premie komen alle werkgevers uit de privé-sector in aanmerking, zowel in Brussel, Vlaanderen als Wallonië.

De werknemer moet tussen 1 januari en 31 december 2021 worden aangeworven (datum van ondertekening van de arbeidsovereenkomst) en ten laatste effectief in dienst treden op 31 maart 2022, met minimaal een halftijdse arbeidsovereenkomst (19 uur of meer) van onbepaalde duur of van minstens zes maanden.

Het bedrag van de premie wordt berekend in functie van het aantal gepresteerde uren. De premie is cumuleerbaar met de vermindering van de RSZ-bijdragen, maar er is geen cumulatie mogelijk met andere gewestelijke steun (bijv. activa.brussels). De toekenning van de premie wordt geschorst als de werknemer ten gevolge van COVID-19 op tijdelijke werkloosheid wordt gezet. 

De premie aanvragen doet u met een online formulier dat u uiterlijk twee maanden na de start van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst bij Actiris indient of door datzelfde formulier te mailen naar phoenix.brussels@actiris.be. Bij het formulier voegt u een kopie van de door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst. Elke maand bezorgt u vervolgens de loonfiche van de werknemer en de door Actiris opgemaakte fiche “gepresteerde uren”.
]]>
<![CDATA[Dubbele overbruggingsuitkering ook in februari nog combineerbaar met take away]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/dubbele-overbruggingsuitkering-ook-in-februari-nog-combineerbaar-met-take-away Tue, 19 Jan 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/dubbele-overbruggingsuitkering-ook-in-februari-nog-combineerbaar-met-take-away Goed nieuws voor wie aan take away of delivery doet. De regering besliste eind vorige week dat het dubbele overbruggingsrecht nog minstens tot eind februari behouden blijft, ook voor wie nog gedeeltelijke activiteiten heeft zoals afhaal en levering. Indien de regering het nodig acht, kan deze maatregel hierna nogmaals verlengd worden.

Eerder kon u hier lezen dat het overbruggingsrecht voor zelfstandigen vanaf 1 februari zou wijzigen. Voor horeca-ondernemers bestond de grootste wijziging erin dat wie aan afhaal of levering doet niet langer zou kunnen genieten van de dubbele uitkering.

De Ministerraad besliste eind vorige week om deze wijziging alvast met een maand uit te stellen. Het dubbel overbruggingsrecht wordt hiermee verlengd voor de maand februari 2021, ook voor wie aan afhaal en levering doet.

Het nieuwe overbruggingsrecht gaat hierdoor pas in vanaf 1 maart. Wat wijzigt er dan?
 • De dubbele uitkering wordt opnieuw een enkele uitkering.
 • Wie niet minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen in de maand gesloten is, valt terug op een halve uitkering.
 • De uitkering is niet langer combineerbaar met afhaal en levering.

Werkgevers die afhaal en levering blijven doen, maar ook hotels die nog gedeeltelijk open zijn, kunnen vanaf 1 maart eventueel terugvallen op het “crisis-overbruggingsrecht bij ernstige omzetdaling”. Deze maatregel loopt nu al zeker tot 31 maart. Om hiervoor in aanmerking te komen moet men een inkomstenverlies van minstens 40% ten opzichte van dezelfde kalendermaand in 2019 kunnen aantonen.]]>
<![CDATA[De Vlaamse beschermingspremie deel 4]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-vlaamse-beschermingspremie-deel-4 Tue, 19 Jan 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-vlaamse-beschermingspremie-deel-4 Vlaamse ondernemingen die verplicht moeten sluiten kunnen, zonder dat ze daarvoor omzetverlies moeten bewijzen, rekenen op een premie van 10% van de omzet in de referteperiode. Toeleveranciers van de gesloten sectoren kunnen van hetzelfde beschermingsmechanisme gebruik maken indien ze een omzetdaling hebben van minstens 60%. Dit “Vlaams Beschermingsmechanisme” was er al voor de periode van augustus tot en met december 2020. Inmiddels zijn we aan deel 4 toe voor de maanden januari en februari.

Ondernemingen uit sectoren die verplicht gesloten zijn omwille van de corona-maatregelen, zoals de horeca, maar ook ondernemingen die een omzetdaling kunnen aantonen van minstens 60% (excl. BTW) tegenover de omzet van diezelfde periode in 2020, kunnen ook voor januari en februari 2021 blijven rekenen op een Vlaamse beschermingspremie.

De premie bedraagt 10% van de omzet (excl. BTW) van dezelfde periode vorig jaar, 5% voor zelfstandigen in bijberoep. Het minimale steunbedrag werd vastgesteld op 600 euro per maand. Het maximumbedrag is afhankelijk van het aantal werknemers.

De aanvraag voor januari 2021 kan ten vroegste gebeuren vanaf 16 februari en moet uiterlijk op 15 maart ingediend zijn.
De aanvraag voor februari 2021 kan ten vroegste gebeuren vanaf 16 maart en moet uiterlijk op 15 april ingediend zijn.

Voor uw aanvraag voor de periode van 16 november tot en met 31 december 2020 hebt u nog tot 15 februari de tijd. ]]>
<![CDATA[Nieuwe fiscale voordelen voor wie in 2021 opleidingen geeft]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuwe-fiscale-voordelen-voor-wie-in-2021-opleidingen-geeft Fri, 15 Jan 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuwe-fiscale-voordelen-voor-wie-in-2021-opleidingen-geeft De federale regering wil werkgevers stimuleren om hun werknemers meer opleiding en vorming aan te bieden. Werkgevers die hun personeel in 2021 bijkomende opleidingen laten volgen kunnen daarom rekenen op nieuwe steunmaatregelen. Het voordeel heeft de vorm van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. De premie is er alleen voor werkgevers die hun werknemers meer opleidingsuren laten volgen dan wat nu reeds wettelijk wordt voorzien. De toekenningsvoorwaarden zijn wel bijzonder streng.

Om in aanmerking te komen voor deze maatregelen moeten werknemers minstens 6 maanden in dienst zijn bij de werkgever. De gebruikelijke opleidingen voor nieuwe werknemers komen voor deze maatregel dus niet in aanmerking.

De opleiding duurt bovendien minstens 10 dagen tijdens een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen. Die dagen moeten ook effectief worden bijgewoond. Ziekte schorst wel de periode van 30 dagen. Een dag bestaat uit 7,6 opleidingsuren, concreet gaat het dus om 76 opleidingsuren. Ook kortere opleidingen kunnen op die manier worden meegeteld. Voor deeltijdse werknemers wordt dit aantal dagen geproratiseerd.

Voor kleine ondernemingen (KMO’s) zijn die voorwaarden iets soepeler. Hier gaat het om een opleiding van minstens 5 dagen tijdens een periode van 75 kalenderdagen.

Per werknemer komen maar 10 periodes bij dezelfde werkgever in aanmerking.
Inhoudelijk kan het zowel gaan om formele (buiten de werkvloer) als om informele (op de werkvloer) opleidingen. Het aantal informele opleidingsdagen mag wel maar maximaal 10% bedragen bij een minimale duur van 10 dagen, 20% bij een minimale duur van 5 dagen.

Het mag bovendien niet gaan om wettelijk of reglementair verplichte opleidingen, zoals een stage, en de werkgever moet de kost ervan dragen. Ook de opleidingen die meetellen in de berekening van de naleving van de wettelijke opleidingsverplichting komen niet in aanmerking. Volgens de interprofessionele doelstellingen wordt elke werkgever immers nu reeds verondersteld om gemiddeld 5 opleidingsdagen per voltijds equivalent per jaar te organiseren. U zal dus al behoorlijk wat opleidingsdagen moeten inplannen alvorens u voor deze korting in aanmerking komt.

Het fiscaal voordeel heeft de vorm van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en bedraagt 11,75% van het loon. Premies en voordelen alle aard tellen mee, dubbel vakantiegeld, eindejaarspremie en opzegvergoedingen niet. Het voordeel geldt enkel voor werknemers met een maximaal belastbaar bruto van 3.500 euro en het is de bezoldiging van de maand waarin de opleiding is afgerond die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de vrijstelling. ]]>
<![CDATA[Nieuw sinds vorig jaar: het mantelzorgverlof]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuw-sinds-vorig-jaar-het-mantelzorgverlof Fri, 15 Jan 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/nieuw-sinds-vorig-jaar-het-mantelzorgverlof Het heeft lang op zich laten wachten, maar sinds 1 september van vorig jaar kunnen werknemers die erkend zijn als mantelzorger gebruik maken van een nieuwe vorm van thematisch verlof: het mantelzorgverlof.

Het verlof voor mantelzorg is een nieuw thematisch verlof zoals we reeds het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en palliatief verlof kennen. Oorspronkelijk had het al op 1 oktober 2019 moeten ingaan, maar door omstandigheden bleef het project een jaar lang in de schuif liggen, tot het in het najaar van vorig jaar opnieuw werd opgevist.

Naar schatting 800.000 zorgbehoevenden in ons land laten zich op één of andere manier informeel bijstaan door iemand uit hun directe omgeving, de zogenaamde “mantelzorgers”.

Om als mantelzorger erkend te worden moet men gelijktijdig aan volgende vier voorwaarden voldoen:
 • in België verblijven en ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
 • de zorg op zich nemen voor een vastgestelde hulpbehoevende die eveneens in België woont;
 • een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie hebben met de zorgbehoevende;
 • de zorg kosteloos en niet-beroepshalve, maar wel in samenwerking met minstens één professionele zorgverlener verstrekken.

De mantelzorger hoeft dus geen gezins- of familielid te zijn. Er is ook geen anciënniteitsvoorwaarde voor de opname van het verlof voor mantelzorg.

Wie als mantelzorger erkend wil worden moet eerst een erkenningsaanvraag indienen bij het ziekenfonds. Dat kan uitsluitend met het akkoord van de geholpen persoon of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, door middel van een verklaring op eer. Wordt de erkenning goedgekeurd, dan ontvangt de mantelzorger hiervoor een attest van de mutualiteit. De erkenning blijft één jaar geldig, maar kan worden verlengd. Ook de geholpen persoon moet officieel erkend zijn als zorgbehoevend, wat onder meer een puntenbeoordeling van zijn of haar zelfredzaamheid behelst.

Eens erkend als mantelzorger heeft een werknemer recht op mantelzorgverlof. Dat kan de vorm aannemen van een volledige schorsing van de arbeidsprestaties gedurende één maand per zorgbehoevende persoon, of een vermindering met de helft of tot 1/5 gedurende twee maanden. Die laatste twee vormen zijn enkel voorbehouden voor voltijdse werknemers.

Gedurende zijn of haar volledige loopbaan heeft de mantelzorger recht op maximaal 6 voltijdse of 12 deeltijdse maanden mantelzorgverlof.

De aanvraagprocedure bestaat uit twee delen: enerzijds de aanvraag bij de RVA, anderzijds bij de werkgever. De aanvraag bij de werkgever moet minstens 7 dagen voor de aanvangsdatum gebeuren. Een werkgever kan steeds een andere termijn overeenkomen met zijn werknemers. De kennisgeving gebeurt schriftelijk door overhandiging of met een aangetekende brief, die zoals steeds pas geacht wordt ontvangen te zijn op de derde werkdag na verzending. De aanvraag moet naast gewenste vorm en periode ook een bewijs bevatten van erkenning als mantelzorger.

Tijdens het mantelzorgverlof ontvangt de werknemer geen loon, maar wel een onderbrekingsuitkering van de RVA. Die onderbrekingsuitkering is forfaitair.  Het bedrag wordt niet berekend in functie van het loon. Voor een voltijdse schorsing bedraagt die uitkering 851,59 euro bruto (765,33 euro netto), voor een alleenstaande is dit 1.400,01 euro bruto (1.259,19 euro netto).

Werknemers die mantelzorgverlof aanvragen zijn beschermd tegen ontslag vanaf de dag van de schriftelijke kennisgeving tot drie maanden na het einde van het mantelzorgverlof.]]>
<![CDATA[Voortaan vijf dagen extra geboorteverlof ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/voortaan-vijf-dagen-extra-geboorteverlof- Thu, 14 Jan 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/voortaan-vijf-dagen-extra-geboorteverlof- Vanaf 1 januari 2021 stijgt het aantal dagen geboorteverlof – het vroegere vaderschapsverlof – naar 15 dagen. Vanaf 2023 worden dit zelfs 20 dagen.

Momenteel kan de vader of co-ouder 10 dagen opnemen, waarvan drie betaald door de werkgever en zeven door de mutualiteit. De bijkomende dagen komen eveneens ten laste van de mutualiteit en zullen dus geen invloed hebben op de loonkost. De vader of co-ouder kan dit geboorteverlof vrij opnemen in de vier maanden na de bevalling.

Ook voor zelfstandigen bestaat sinds vorig jaar de mogelijkheid om maximaal 10 dagen geboorte- of vaderschapsverlof op te nemen met een maximale vergoeding van 83,26 euro per dag, of een vergoeding voor maximaal 8 dagen met daarbovenop een premie van 135 euro in dienstencheques. Dat aantal dagen stijgt eveneens naar 15 dagen in 2021 en naar 20 dagen in 2023.]]>
<![CDATA[Tijdelijke werkloosheid en de gelijkstelling voor vakantie]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-en-de-gelijkstelling-voor-vakantie Wed, 06 Jan 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-en-de-gelijkstelling-voor-vakantie Over de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid voor de vakantie in 2021 bestond al langer een akkoord voor de periode van 1 februari 2020 tot 31 augustus 2020. Over de maanden september tot en met december was er wel een princiepsakkoord, maar nog geen teksten. Die zijn er nu wel, evenals voor de wijze waarop deze gelijkstelling zal gebeuren.

Wie in 2020 voor een korte of langere  periode tijdelijk werkloos was, zal daar dit jaar alvast niets van merken in zijn vakantierechten of vakantiegeld. Er werd lang geredetwist over de financiële compensatie voor de meerkost die daartegenover stond. De wet daarover werd inmiddels gepubliceerd.

De compensatie zal anders verlopen voor arbeiders en bedienden, wat logisch is omdat de uitbetaling van vakantiegelden ook in normale jaren voor beide statuten verschillend verloopt.

Voor de arbeiders kreeg de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) een bedrag van 93.582.741 euro toegekend. Hoe dit onder de betrokken arbeiders zal verdeeld worden, moet nog worden uitgemaakt.

Voor de bedienden verloopt de uitbetaling en de compensatie anders. Hier wordt hetzelfde budget vrijgemaakt voor de RSZ. Die zal daarmee een deel van de meerkost die werkgevers door de gelijkstelling hebben, compenseren. Hier zijn de verdeelsleutels wel al bekend. Werkgevers zullen aanspraak kunnen maken op een deel van dit bedrag volgens het gemiddeld percentage tijdelijke werkloosheidsdagen in het tweede kwartaal 2020. Vanaf minstens 10% tijdelijke werkloosheid ten gevolge van corona komt men in aanmerking en hoe meer werkloosheid, hoe hoger het bedrag. Werkgevers die minder dan 10% werkloosheid hadden, ontvangen geen compensatie. De compensatievergoeding zal worden toegekend in het tweede kwartaal 2021 en wordt in mindering gebracht van de verschuldigde bijdragen voor het tweede kwartaal 2021 en eventuele volgende kwartalen in 2021.]]>
<![CDATA[Kan een werknemer tijdens zijn tijdelijke werkloosheid een bijberoep uitoefenen?]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kan-een-werknemer-tijdens-zijn-tijdelijke-werkloosheid-een-bijberoep-uitoefenen Wed, 06 Jan 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/kan-een-werknemer-tijdens-zijn-tijdelijke-werkloosheid-een-bijberoep-uitoefenen Wanneer het gaat om een reeds eerder uitgeoefend bijberoep, lees vóór corona, kan een werknemer die ook tijdens zijn tijdelijke werklosheid verder uitoefenen. Voor werknemers uit bijzonder zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca, zijn de regels zelfs iets soepeler.

Een reeds eerder uitgeoefend bijberoep, zowel als zelfstandige als in loondienst, kan tijdens een periode van werkloosheid verder worden uitgeoefend wanneer de betrokkene hiervan aangifte doet bij de RVA. In normale omstandigheden gelden ook nog een aantal voorwaarden inzake het tijdstip van de activiteit, de soort activiteit en mag men bepaalde inkomensgrenzen niet overschrijden.

Tot en met 31 maart 2021 wordt er voor werknemers uit bepaalde sectoren, zoals de horeca echter een versoepeling toegestaan indien ze in de drie maanden vóór ze op tijdelijke werkloosheid werden gesteld dat bijberoep reeds uitoefenden.

De versoepeling bestaat erin dat de werknemer zijn bijberoep niet moet aangeven bij de RVA en ook de andere voorwaarden, zoals het tijdstip van de activiteit en het soort activiteit, niet moet vervullen. Ook de daguitkering zal hierdoor niet worden verminderd.

Gaat het om een niet eerder uitgeoefende activiteit, dan zal de werknemer zo snel mogelijk en liefst voorafgaandelijk zijn uitbetalingsinstelling (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen of vakbond) hiervan op de hoogte moten brengen, zodat er geen onterechte uitkeringen worden uitbetaald. De manier waarop dit moet gebeuren is niet strikt bepaald. Het kan zowel per brief, per mail als per telefoon, maar er bestaat ook een specifiek formulier voor op de RVA-website: CORONA-TW-AANGIFTE-WERK. In dit geval kunnen de inkomsten uit het bijberoep niet gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkering. De RVA zal indien nodig de teveel uitbetaalde uitkeringen terugvorderen.]]>
<![CDATA[Geen uitkering voor wie terugkeert uit rode zone]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/geen-uitkering-voor-wie-terugkeert-uit-rode-zone Wed, 06 Jan 2021 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/geen-uitkering-voor-wie-terugkeert-uit-rode-zone Wie terugkeert uit een rode zone – en dat zijn intussen de meeste landen – na een verblijf van meer dan 48 uur, moet eerst in quarantaine en zal het werk dus niet kunnen hervatten als de werkgever geen telewerk kan aanbieden. Deze personen zullen echter geen aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering. De RVA zal hier steekproeven op uitvoeren.

Wie uit een rode zone terugkeert wordt als een hoogrisicocontact beschouwd en zal gedurende minstens zeven dagen in quarantaine moeten en zich moeten laten testen op dag 1 en dag 7. Rode zones zijn die landen of streken waarnaar de Belgische overheid reizen ten sterkste afraadt of die zelf geen niet-essentiële reizen vanuit België toelaten.

Een werknemer die in quarantaine moet, dient zijn werkgever hiervan onmiddellijk te verwittigen. Dat geldt niet enkel bij terugkeer uit een rode zone, maar ook wanneer die persoon op een andere manier aan risico is blootgesteld, bijvoorbeeld omdat een gezinslid besmet werd. De werknemer ontvangt in zo’n geval een quarantaine-attest op basis waarvan ze kunnen terugvallen op een tijdelijke werkloosheidsuitkering van de RVA.

De minister van Werk kondigde echter aan dat wie terugkeert uit een rode zone geen aanspraak kan maken op een werkloosheidsuitkering, een standpunt dat de RVA eerder al innam. Enkel voor wie om een dwingende reden of voor het werk naar het buitenland moest kan eventueel een uitzondering worden gemaakt. Kan de werkgever geen telewerk aanbieden, dan zal de werknemer ook geen loon ontvangen voor die dagen. De werkgever kan hem dan bijvoorbeeld op onbetaalde toegestane afwezigheid, recup of vakantie plaatsen.

Het is voor de werkgever echter niet altijd gemakkelijk om dit te achterhalen en op te volgen. De werkgever kan hiervoor dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden. Het blijft in de eerste plaats aan de werknemer om dit te melden op basis van het Passenger Locator Form (PLF). Op basis van dit PLF, dat iedereen die terugkeert uit het buitenland moet invullen, zal de RVA zelf steekproeven uitvoeren. Werknemers die in quarantaine moesten omdat ze uit een rode zone terugkwamen en daarvoor onterechte uitkeringen hebben ontvangen, zullen die dus moeten terugbetalen.]]>
<![CDATA[Minnelijke afbetalingsplannen RSZ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/minnelijke-afbetalingsplannen-rsz Wed, 30 Dec 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/minnelijke-afbetalingsplannen-rsz Werkgevers met betalingsmoeilijkheden kunnen bij de RSZ een minnelijk afbetalingsplan van maximaal 24 maanden aanvragen voor de sociale zekerheidsbijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020 én voor de bijdragen voor het vakantiegeld van 2019.

Het afbetalingsplan laat de werkgever toe om zijn schuld af te lossen in maandelijkse termijnen aangepast aan zijn mogelijkheden. Op deze manier kan u een invordering van uw schuld via dwangbevel vermijden. Wie zijn afbetalingsplan strikt naleeft, is bovendien geen toeslagen of intresten verschuldigd en kan intussen al zijn activiteiten normaal verder zetten.

Een afbetalingsplan aanvragen doet u online via het formulier onderaan deze pagina op de RSZ-website. Corona wordt momenteel aanvaard als voldoende reden voor het toekennen van een afbetalingsplan. Daarnaast moet er sprake zijn van een verlies van minimaal 20% van uw omzetcijfer. Als de RSZ verdere vragen heeft bij uw aanvraag zullen zij u binnen de twee werkdagen contacteren.

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Minnelijke Invordering van de RSZ, elke werkdag tussen 9 uur en 12 uur op het nummer 02/509.20.44 of per mail  (plan@rsz.fgov.be).
]]>
<![CDATA[De overbruggingsuitkering in 2021]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-overbruggingsuitkering-in-2021 Wed, 30 Dec 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-overbruggingsuitkering-in-2021 In 2021 wijzigt de overbruggingsuitkering voor zelfstandigen. Enkel wie verplicht is zijn zaak te sluiten en alle activiteiten volledig onderbreekt, kan nog aanspraak maken op de overbruggingsuitkering. Dat heeft dus gevolgen voor wie nu aan take away of delivery doet. In de plaats komt er wel steun voor wie een ernstige omzetdaling kan aantonen.

Zelfstandigen die hun zaak verplicht moesten sluiten en zelfstandigen die afhankelijk zijn van verplicht gesloten sectoren kunnen momenteel terugvallen op een crisis-overbruggingsuitkering waarvan de bedragen enkele maanden geleden verdubbeld werden tot 2.583,38 euro voor de zelfstandige zonder gezinslast en 3.228,20 euro voor de zelfstandige met gezinslast. Deze uitkering was er ook voor horeca-ondernemers die hun activiteiten slechts  gedeeltelijk onderbraken en overschakelden op take away of delivery. Deze regeling blijft bestaan tot 31 januari 2021.

Uiterste datum voor de aanvraag voor de maanden april, mei en juni 2020 is 31 december 2020; voor de maanden juli, augustus en september 2020: 31 maart 2021; voor de maanden oktober, november en december 2020: 30 juni 2021.
Het is nog niet duidelijk hoe lang het dubbele bedrag in 2021 wordt gehandhaafd.

Vanaf 1 februari 2021 is dit crisis-overbruggingsrecht er enkel nog voor wie verplicht gesloten is én de activiteiten gedurende minstens 15 kalenderdagen volledig onderbreekt. Wie aan afhaal of levering doet, kan er dus niet langer gebruik van maken. Voor hen is er mogelijk wel de “steun bij een ernstige omzetdaling”. Daarnaast moet een omzetdaling van minstens 40% kunnnen aangetoond worden in de maand voorafgaand aan de maand waarvoor hij de steun vraagt en dit ten opzichte van diezelfde kalendermaand in 2019. Concreet: voor de uitkering van februari 2021 moet de omzet in januari 2021 minstens 40% lager liggen dan de omzet in januari 2019.

Deze tweede uitkering bedraagt 1.937,53 euro per maand zonder gezinslast of 2.421,15 euro met gezinslast. Wie 12 kwartalen of minder zelfstandige is, moet wel voor minstens 2 van deze kwartalen zijn wettelijke voorlopige bijdrage betaald hebben. Wie langer dan 12 kwartalen zelfstandige is, moet minstens 4 van de 16 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin de steun wordt aangevraagd, betaald hebben. Starters hebben bij een ernstige omzetdaling dus niet meteen recht op deze maatregel. 

Voor meer info over het overbruggingsrecht kan u terecht bij uw sociaal verzekeringsfonds.]]>
<![CDATA[Strengere controles op telewerken in dienstverlening]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/strengere-controles-op-telewerken-in-dienstverlening Wed, 30 Dec 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/strengere-controles-op-telewerken-in-dienstverlening De telewerkverplichting zal voortaan nog strenger gecontroleerd worden, dat deelde FOD WASO mee. Vanaf januari 2021 zullen de sociale inspectiediensten nationale flitscontroles uitvoeren rond het verplichte telewerk. De controles zullen vooral in de dienstensector plaatsvinden.

Flitscontroles, zoals die ook in de horeca bekend zijn, hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand op de website van de SIOD, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, aangekondigd. Dit neemt niet weg dat tegen flagrante inbreuken kordaat zal worden opgetreden.

Op de website van de SIOD staan ook checklists van wat de inspecteurs tijdens een controle zoal nakijken en kunnen vragen. Zo is er ook een checklist m.b.t. de preventiemaatregelen inzake COVID-19.

Na een eerste periode van eerder preventief en coachend optreden, zullen de inspectiediensten wel overstappen naar een meer repressief beleid.
]]>
<![CDATA[De eindejaarspremie in de horeca (deel 3)]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-eindejaarspremie-in-de-horeca-deel-3 Thu, 24 Dec 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-eindejaarspremie-in-de-horeca-deel-3 In tegenstelling tot vele andere sectoren, gebeurt de uitbetaling van de eindejaarspremie in pc 302 door het Waarborg- en Sociaal Fonds Horeca, dat de rol van “betalende derde” op zich neemt. De financiering van de premie verloopt via een maandelijkse bijdrage FBZ en dit zowel voor arbeiders als voor bedienden.

Werkgevers in de horeca betalen gedurende heel het jaar maandelijks een zogenaamde FBZ-bijdrage aan het horecafonds. Deze bijdrage bedraagt 12% van het brutoloon waarop sociale zekerheidsbijdragen berekend worden. Voor arbeiders wordt de bijdrage bijgevolg berekend op 108% van de brutoloonmassa, voor bedienden op 100%. Uw sociaal secretariaat maakt deze berekening voor u. U stort dit bedrag steeds vóór de 15de van de volgende maand aan het Waarborg en Sociaal Fonds van de Horeca. Met deze bijdrage financiert u de eindejaarspremie van uw werknemers. Voor flexi-jobs is deze voorafbetaling niet verplicht.

Werkgevers die deze maandelijkse voorafbetaling niet wensen te doen kunnen hiervoor een aangetekend verzoek sturen naar het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca vóór 31 maart van het jaar waarop de eindejaarspremie betrekking heeft. Voorwaarde is wel dat de werkgever gedurende tenminste drie jaar zijn maandelijkse voorafbetalingen FBZ op regelmatige wijze heeft betaald. Werkgevers die van deze vrijstelling gebruik maken dienen uiterlijk op 10 januari van het jaar volgend op het jaar waarop de premie betrekking heeft, het volledige verschuldigde bedrag aan het Fonds over te maken. Bovendien zijn deze werkgevers een bijkomende intrest verschuldigd aan het Fonds die in de loop van de maand februari geïnd wordt.

Met die geïnde bedragen betaalt het Horecafonds de eindejaarspremies aan de werknemers uit. Dit is meteen haar belangrijkste opdracht. Het Fonds houdt de verschuldigde sociale en fiscale bijdragen af van de brutopremie en stort die rechtstreeks door aan de bevoegde instanties. Het Fonds bepaalt zelf niet welke werknemers er recht hebben op een eindejaarspremie en zal ook het bedrag van de premie niet berekenen. Die informatie moet u, of uw sociaal secretariaat, ten laatste op 10 januari aan het Fonds meedelen. Ook indien geen enkele werknemer recht zou hebben op een eindejaarspremie, moet dit aangegeven worden bij het Fonds. Dit is dan een zogenaamde “nihil aangifte”.

Het Fonds is wettelijk verplicht om de netto eindejaarspremie vóór 31 januari op de rekening van de werknemers te storten. Daarvoor is het belangrijk dat al uw medewerkers hun correcte rekeningnummer tijdig aan het Fonds doorgeven. Geen rekeningnummer is geen premie. Een (nieuw) rekeningnummer doorgeven kan via de portaalsite van het Horecafonds. Let wel, deze procedure kan tot ongeveer drie weken duren. Indien het Fonds niet beschikt over het rekeningnummer van een werknemer, dan krijgt die automatisch een formulier toegestuurd. Dit formulier moet ondertekend en gecertifieerd door de bank worden teruggestuurd.

Vooraleer het Fonds overgaat tot de effectieve betaling, krijgt u nog wel de kans om de lijst met betalingen, waar nodig, te corrigeren. Begin januari zal u van het Fonds een overzicht van de eindejaarspremies per werknemer ontvangen. Daarna hebt u tien kalenderdagen de tijd om eventuele correcties terug te mailen naar fonds@horeca.be. Na de uitbetaling worden de fiscale fiche 281.10 en de individuele rekening naar de werknemers gestuurd.

Of een werknemer al dan niet recht heeft op een premie en hoeveel deze premie bedraagt, kan men pas na afloop van het jaar bepalen. Doorheen het jaar zal u ook voor werknemers die geen recht blijken te hebben – bijvoorbeeld voor extra’s met onvoldoende prestaties of werknemers die in de loop van het jaar uw zaak vrijwillig verlieten – een bijdrage betaald hebben. Die teveel betaalde sommen stort het fonds na afloop automatisch terug op uw rekening.

Dit jaar krijgt het Waarborgfonds er nog een bijzondere opdracht bij. Het Fonds kreeg van de overheid een subsidie van 167.000.000 euro waarmee het dat deel van de eindejaarspremie moet betalen dat overeenstemt met de periode van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de corona-crisis.

Op het nettobedrag dat de werknemers in de loop van de maand januari gestort krijgen, houdt het Waarborgfonds standaard 20% bedrijfsvoorheffing in. Voor de meeste werknemers is dat onvoldoende. Het verschil zal bijgevolg aangerekend worden in hun personenbelasting. Hetzelfde fenomeen doet zich dit jaar voor met de werkloosheidsuitkering. Ook daarop wordt onvoldoende bedrijfsvoorheffing ingehouden. Breng uw werknemers hiervan op de hoogte want hun belastingbrief kan volgend jaar wel eens een pak hoger liggen dan gewoonlijk.]]>
<![CDATA[De eindejaarspremie in de horeca (deel 2) ]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-eindejaarspremie-in-de-horeca-deel-2- Thu, 24 Dec 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-eindejaarspremie-in-de-horeca-deel-2- Net zoals dat bij de vakantieregeling het geval is, tellen ook in de berekening van de eindejaarspremie bepaalde afwezigheden mee alsof het gewerkte dagen betrof. De dagen die meetellen in beide berekeningen zijn niet altijd dezelfde en kunnen van sector tot sector verschillen. Zo zijn in pc 302, in tegenstelling tot andere paritaire comités, ook de dagen tijdelijke werkloosheid t.g.v. het coronavirus gelijkgesteld.

In de berekening van de eindejaarspremie wordt niet alleen rekening gehouden met de effectief gewerkte uren of dagen. Een aantal afwezigheden wordt voor de berekening van de eindejaarspremie gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen.
• Vakantie en extralegale verlofdagen
• Feestdagen
• De inhaalrustdagen toegekend in het kader van arbeidsduurvermindering
• De dagen van volledige ongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval
• De dagen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tijdens de eerste twaalf maanden volgend op een periode van volledige arbeidsongeschiktheid
• Bevallingsrust
• Klein verlet
• Vaderschapsverlof
• Educatief verlof
• De dagen besteed aan syndicale verplichtingen
• Periodes van tijdelijke werkloosheid

Ziekte
Voor ziekte is een wel zeer bijzondere regeling voorzien. Korte ziekteperiodes van in totaal maximum 7 kalenderdagen per jaar zijn volledig gelijkgesteld op voorwaarde dat de afwezigheid gestaafd wordt door een medisch attest. Is het aantal jaarlijkse ziektedagen groter dan 7 kalenderdagen, dan is de anciënniteit van de werknemer doorslaggevend. Voor werknemers met minder dan één jaar anciënniteit vervalt in dat geval de vrijstelling voor de volledige ziekteperiode, dus ook voor de eerste 7 dagen. Voor werknemers met meer dan een jaar anciënniteit blijft de gelijkstelling voor de eerste 7 dagen behouden en dit tot een periode van 6 maanden onafgebroken arbeidsongeschiktheid bereikt wordt. In dat geval komt er een nieuwe gelijkstelling in de plaats van maximaal 6 maanden waarvoor de premie gelijk is aan 50% van het bedrag dat zou betaald worden indien de werknemer zou gewerkt hebben.

Tijdelijke werkloosheid
Dagen tijdelijke werkloosheid zijn in het paritair comité voor de horeca gelijkgesteld. Alleen waren dat er dit jaar uitzonderlijk veel. Onder meer Horeca Vlaanderen onderhandelde hiervoor een subsidie, waardoor de overheid een deel van de eindejaarspremie op zich neemt. Werkgevers zullen hierdoor alleen moeten betalen voor dat deel van de eindejaarspremie dat werd verdiend op basis van de gewerkte dagen en alle andere gelijkgestelde dagen. Deze maatregeld geldt voor alle werkgevers die vallen onder pc 302.

Pensionering
Bij pensionering telt de periode na de opruststelling tot 31 december van het lopend jaar nog helemaal mee. Hetzelfde principe wordt ook toegepast bij het overlijden van een werknemer waarbij de periode vanaf het overlijden tot en met 31 december van het jaar waarin het overlijden plaatsvond, wordt gelijkgesteld met een maximum van 6 maanden.

Gelukkig hoeft u deze berekeningen niet zelf te doen.]]>
<![CDATA[De eindejaarspremie in de horeca (deel 1)]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-eindejaarspremie-in-de-horeca-deel-1 Thu, 24 Dec 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-eindejaarspremie-in-de-horeca-deel-1 In januari krijgen de werknemers uit de horeca hun jaarlijkse eindejaarspremie uitbetaald op basis van hun prestaties in 2020. In dit eerste deel bekijken we welke werknemers recht hebben op een eindejaarspremie, hoeveel de eindejaarspremie bedraagt en hoe het zit met werknemers die uit dienst gaan.

Wie heeft recht op een eindejaarspremie?

De toekenningsvoorwaarden voor de eindejaarspremie verschillen van sector tot sector en worden vastgelegd in sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten.

In pc 302 moet een voltijdse of deeltijdse werknemer in de loop van het kalenderjaar minstens twee maanden ononderbroken in dienst zijn (geweest) bij dezelfde werkgever om er recht op te hebben.

Studenten die bij een werkgever werken die de GKS gebruikt hebben vanaf 2020 geen recht meer op een eindejaarspremie.

Extra’s moeten, om recht te hebben op een eindejaarspremie, minstens 44 dagen in dezelfde onderneming gewerkt hebben tijdens het kalenderjaar. In de berekening van het bedrag wordt wel een correctie gemaakt op basis van het aantal gewerkte uren. Bij korte prestaties kan dit ervoor zorgen dat de extra uiteindelijk toch geen eindejaarspremie zal ontvangen.

Flexi-jobbers hebben recht op een eindejaarspremie op voorwaarde dat ze een arbeidsovereenkomst hadden voor een ononderbroken periode van minstens twee maanden. Indien deze periode van twee maanden of langer bestaat uit verschillende contracten die telkens korter zijn dan twee maanden (bijv. dagcontracten), dan is er geen eindejaarspremie verschuldigd indien er minstens één dag, waarop normalerwijze gewerkt zou worden, onderbreking tussen de overeenkomsten in zit.

Hebben werknemers die uit dienst gaan recht op een eindejaarspremie?

Ook werknemers die ontslagen worden of waarvan de overeenkomst voor bepaalde duur een einde neemt, hebben recht op een eindejaarspremie indien zij bij uitdiensttreding minstens twee maanden ononderbroken dienst telden binnen het kalenderjaar of minstens gedurende drie jaar ononderbroken door een arbeidsovereenkomst gebonden waren in dezelfde onderneming. In geval van ontslag om dringende reden is er geen eindejaarspremie verschuldigd. Ook wanneer de werknemer uit vrije wil of in onderling akkoord de onderneming verlaat, heeft hij voor het jaar van de uitdiensttreding geen recht op een eindejaarspremie. Tenzij zijn laatste dag toevallig op 31 december zou vallen of wanneer hij uit vrije wil de onderneming verlaat om zijn wettelijk pensioen op te nemen.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De maximale eindejaarspremie stemt overeen met het loon voor 4,33 weken of een gemiddelde maand. Vandaar dat men soms over “dertiende maand” spreekt. Het uur- of maandloon van de maand december wordt hierbij als basis gebruikt. Toeslagen zoals de zondags- of nachtpremie tellen niet mee.

Voor werknemers die geen volledig jaar in de onderneming hebben gewerkt wordt dit maximumbedrag aangepast in functie van het aantal dagen of uren effectieve of gelijkgestelde aanwezigheid. Eenvoudig gesteld heeft een werknemer per schijf van 21,66 dagen (in een vijfdagenstelsel) recht op 1/12 van dit bedrag. In de praktijk is de berekening net iets complexer, zeker voor deeltijders en extra’s.]]>
<![CDATA[Ook RSZ-compensatie voor toeleveranciers]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-rsz-compensatie-voor-toeleveranciers Thu, 24 Dec 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-rsz-compensatie-voor-toeleveranciers Ook toeleveranciers van zwaar getroffen sectoren zoals de horeca kunnen rekenen op een compensatie voor hun RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020.

Enkel toeleveranciers die gelijktijdig aan volgende drie voorwaarden voldoen komen voor de compensatie in aanmerking:

 • Nog actief zijn op 30 september 2020;
 • De totale omzet in 2019 kwam voor minstens 20% voort uit goederen en/of diensten geleverd aan bedrijven die door de corona-maatregelen verplicht moesten sluiten;
 • In het tweede of vierde kwartaal 2020 een effectieve omzetdaling hebben van minstens 65%.

Het bewijs van de omzetdaling moet als volgt geleverd worden:

 • Indien toeleverancier BTW-plichting is en periodieke BTW-aangiftes indient: op basis van de gegevens in kader 2 van de periodieke BTW-aangifte voor het tweede kwartaal 2020 t.o.v. diezelfde gegevens voor het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020; voor het vierde kwartaal  2020 t.o.v. diezelfde gegevens voor het vierde kwartaal 2019 of het derde kwartaal 2020.
 • Indien toeleverancier BTW-plichtig is en geen periodieke BTW-aangifte moet indienen of indien toeleverancier niet BTW-plichtig is: d.m.v. de bij de RSZ aangegeven loonmassa die 65% lager moet zijn voor het tweede kwartaal 2020 t.o.v. diezelfde gegevens voor het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020; voor het vierde kwartaal 2020 t.o.v. diezelfde gegevens voor het vierde kwartaal 2019 of het derde kwartaal 2020.

De compensatie moet online aangevraagd worden bij de RSZ.

De aanvraag op basis van het tweede kwartaal moet ten laatste op 15 januari 2021 bij de RSZ binnen zijn. De aanvraag op basis van het vierde kwartaal ten laatste op 15 februari 2021.

De compensatie kan voor één van de twee periodes of voor beide worden aangevraagd. De aanvraag moet wel in één keer gebeuren, als u enkel de aanvraag voor het tweede kwartaal hebt ingediend, kan u daar nadien het vierde kwartaal niet meer aan toevoegen. De bevestiging van uw aanvraag ontvangt u in uw e-Box.

Na controle van de voorwaarden, zal de RSZ het bedrag van de compensatie berekenen. Dat bedrag is de patronale basisbijdrage minus eventuele structurele en doelgroepverminderingen, plus de solidariteitsbijdrage voor studenten voor hetzij het eerste, hetzij het derde kwartaal 2020, afhankelijk van welk van beide bedragen het meest gunstige is voor de werkgever. De bevestiging van dit bedrag ontvangt u eveneens in uw e-Box of op papier.

Het bedrag zal in de eerste plaats worden gebruikt om eventuele nog openstaande RSZ-schulden aan te zuiveren. Het resterende bedrag zal worden gebruikt om de volgende RSZ-facturen mee te betalen, tenzij de werkgever expliciet om uitbetaling ervan verzoekt.]]>
<![CDATA[Indexatie lonen PC 200]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/indexatie-lonen-pc-200 Thu, 24 Dec 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/indexatie-lonen-pc-200 De lonen van PC 200, het algemeen paritair comité voor de bedienden, worden op 1 januari met 0,95% geïndexeerd.

Dat is een grotere stijging dan in 2020, toen de indexatie 0,8% bedroeg, maar minder dan in de jaren daarvoor. In 2019 kregen de bedienden er 2,16% bij, in 2018 1,83%.]]>
<![CDATA[Ook leerlingen moeten al hun vakantie nog opnemen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-leerlingen-moeten-al-hun-vakantie-nog-opnemen Thu, 24 Dec 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/ook-leerlingen-moeten-al-hun-vakantie-nog-opnemen De verplichte opname van alle vakantiedagen, zeker wanneer er dit jaar gebruik werd gemaakt van tijdelijke werkloosheid, geldt ook voor leerlingen die met een OAO-overeenkomst (Overeenkomst Alternerende Opleiding) aan de slag zijn.

Alle betaalde vakantiedagen die opgebouwd werden in 2019 moeten worden opgenomen in 2020. Als er nog betaalde vakantiedagen moeten opgenomen worden, plaats die dan tijdens de kerstvakantie. Tijdens schoolvakanties hebben leerlingen sowieso onbetaald verlof en geen recht op tijdelijke werkloosheid. U kan het onbetaald verlof dus gerust vervangen door betaalde vakantie.

Let er voor minderjarige leerlingen wel op dat de vakantiedagen niet geplaatst worden op dagen dat de leerling elders studentenarbeid doet.]]>
<![CDATA[Indexatie lonen en vergoedingen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/indexatie-lonen-en-vergoedingen- Wed, 23 Dec 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/indexatie-lonen-en-vergoedingen- Vanaf 1 januari 2021 worden de lonen en een aantal vergoeding in pc 302 aangepast in functie van de levensduurte.

De lonen in paritair comité stijgen met 1,003%. Dit geldt zowel voor de minimumlonen als voor de reële lonen.

Ook de kledij- en nachtvergoedingen worden geïndexeerd. De toeslag voor nachtarbeid (tussen 00u00 en 05u00) bedraagt voortaan 1,3131 euro per uur. De vergoeding voor aankoop en onderhoud van werkkledij stijgt in beide gevallen van 1,76 euro naar 1,78 euro per dag.

De toeslag voor prestaties op zon- en feestdagen blijft onveranderd op 2 euro per uur, met een maximum van 12 euro per dag.

De nieuwe barema uurlonen voor pc 302 vanaf 01.01.2021
De nieuwe barema maandlonen voor pc 302 vanaf 01.01.2021]]>
<![CDATA[De feestdagen van 25 december en 1 januari]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-feestdagen-van-25-december-en-1-januari Mon, 21 Dec 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/de-feestdagen-van-25-december-en-1-januari Net als in november vallen er ook nu weer enkele feestdagen tijdens de periode van verplichte sluiting. Wie betaalt deze feestdagen? We herhalen het even voor u.

Wie de feestdag betaalt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht hangt af van hoeveel dagen de arbeidsovereenkomst op het moment van de feestdag reeds geschorst is.

Voor het bepalen van de 14 dagen is er enkel sprake van een schorsing voor de dagen waarop er effectief niet gewerkt is wegens overmacht. Als tijdens de periode van de schorsing een vakantiedag zou vallen, dan begint de termijn van 14 dagen opnieuw te lopen.

Op beide feestdagen is de tijdelijke overmacht normaliter al langer dan 14 dagen bezig, tenzij u in uw onderneming werkloosheid afwisselde met gewerkte dagen omdat u aan afhaal doet, dan zal u de feestdag werknemer per werknemer moeten bekijken. Elke gewerkte dag doet een nieuwe periode van 14 dagen beginnen. Maar ook wanneer u in december vakantie inplande – omdat dit voor het einde van het jaar diende te gebeuren – komt u wellicht niet aan 14 onafgebroken dagen tijdelijke werkloosheid.

Wordt er gewerkt op één van deze feestdagen, dan zal u, zoals dat ook in normale tijden het geval is, een toeslag van 2 euro bovenop elk uur moeten betalen, begrensd tot 12 euro per dag en zal de werknemer op een ander moment de feestdag betaald moeten recupereren. Deze inhaalfeestdag komt dan in de plaats van een werkloosheidsdag of een gewone werkdag.]]>
<![CDATA[Arbeidsongeschiktheidsuitkering tijdens corona-overmacht ook tijdelijk verhoogd]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsongeschiktheidsuitkering-tijdens-corona-overmacht-ook-tijdelijk-verhoogd Mon, 14 Dec 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/arbeidsongeschiktheidsuitkering-tijdens-corona-overmacht-ook-tijdelijk-verhoogd Wie arbeidsongeschikt is tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid ontvangt geen RVA-uitkering, maar een uitkering voor arbeidsongeschiktheid via zijn of haar mutualiteit. Normaal bedraagt die uitkering 60% van het brutoloon, tijdens de corona-overmacht komt er bovenop deze uitkering nog een “aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering” naar analogie met de werkloosheidsuitkering.

Om recht te hebben op deze “aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering” moet een werknemer gelijktijdig aan volgende drie voorwaarden voldoen:

- Ten vroegste vanaf 1 maart 2020 (en niet eerder) arbeidsongeschikt zijn;
- Verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst (of gelijkgesteld);
- Een brutoloon hebben dat lager is dan 132,999 euro per dag (3.457,74 euro per maand).

De normale primaire ongeschiktheidsuitkering (lees de uitkering die een werknemer ontvangt van de mutualiteit) bedraagt 60% van het dagelijks brutoloon (= maandloon /26).

De aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering die er nu tijdelijk bijkomt bedraagt 10% van het bruto dagloon + 5,63 euro. Volledig in lijn met de tijdelijke werkloosheidsuitkering dus.

Het totaalbedrag mag echter nooit de 79,80 euro per dag overschrijden en zal nooit minder zijn dan 61,22 euro per dag.

Voorbeeld 1: bruto dagloon van 100 euro.
Primaire ongeschiktheidsuitkering: 100 euro * 60% = 60 euro.
Aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering: 100 euro * 10% + 5,63 euro = 15,63 euro.
Totale arbeidsongeschiktheidsuitkering: 60 + 15,63 =  75,63 euro.

Voorbeeld 2: bruto dagloon van 120 euro.
Primaire ongeschiktheidsuitkering: 120 euro * 60% = 72 euro.
Aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering: 120 euro * 10% + 5,63 euro = 17,63 euro.
Totale arbeidsongeschiktheidsuitkering: 72 + 17,63  =  89,63 euro. Dit bedrag wordt evenwel begrensd tot het maximale dagbedrag van 79,80 euro.

Voorbeeld 3: bruto dagloon van 75 euro.
Primaire ongeschiktheidsuitkering: 75 euro * 60% = 45 euro.
Aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering: 75 euro * 10% + 5,63 euro = 13,13 euro.
Totale arbeidsongeschiktheidsuitkering: 45 + 13,13 euro = 58,13 euro. Dit bedrag wordt echter verhoogd tot het minimale dagbedrag van 61,22 euro.

Op dit brutobedrag houdt de mutualiteit in principe 11,11% bedrijfsvoorheffing in, wat doorgaans minder is dan wat de werknemer normaal zal moeten betalen. Het verschil wordt in rekening gebracht in de personenbelasting.

Voor meer informatie kan de werknemer terecht bij zijn of haar ziekenfonds.]]>
<![CDATA[Beschermingspremie van 10 euro per dag voor langdurig tijdelijk werklozen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/beschermingspremie-van-10-euro-per-dag-voor-langdurig-tijdelijk-werklozen Mon, 14 Dec 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/beschermingspremie-van-10-euro-per-dag-voor-langdurig-tijdelijk-werklozen De federale regering trekt 180 miljoen euro uit om werknemers die door de coronacrisis langer dan twee maanden tijdelijk werkloos zijn geweest een premie van 10 euro bruto per dag toe te kennen.

De premie geldt voor alle werknemers uit alle sectoren die tussen het begin van de corona-crisis en eind november minstens twee maanden of 52 werkdagen tijdelijk werkloos zijn geweest door corona.

De premie is eenmalig en bedraagt 10 euro bruto per dag met een minimum van 150 euro.

De uitbetalingen zouden starten vanaf de tweede helft van december. Wie recht heeft op de premie zal deze automatisch ontvangen. ]]>
<![CDATA[Brusselse horecazaken kunnen nog tot 4 december hun premie aanvragen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/brusselse-horecazaken-kunnen-nog-tot-4-december-hun-premie-aanvragen Tue, 01 Dec 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/brusselse-horecazaken-kunnen-nog-tot-4-december-hun-premie-aanvragen Naar aanleiding van de tweede verplichte sluitingsperiode voor de horeca, maakte de Brusselse regering een budget vrij voor premies ter ondersteuning van de getroffen ondernemers. De deadline voor het aanvragen van die premie loopt binnen enkele dagen af.

De hoogte van de premie bedraagt 3.000 euro per actieve vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en wordt toegekend aan eet- en drankgelegenheden die verplicht gesloten zijn, met een plafond van 15.000 euro per ondernemingsnummer.

Om recht te hebben op de premie moet men:

 • op 19 oktober 2020 een vestigingseenheid hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) met een economische activiteit, personele middelen en eigen goederen;

 • activiteiten uitoefenen die onder één van de volgende BTW-activiteiten zijn ingeschreven in de KBO:
      o de activiteit 56.101 "Eetgelegenheden met volledige bediening";
      o de activiteit 56.102 "Eetgelegenheden met beperkte bediening";
      o de activiteit 56.301 "Cafés en bars".

 • verplicht zijn om één of meer vestigingseenheden in het BHG te sluiten door de federale sluitingsmaatregel, behalve een eventuele afhaaldienst voor voedsel en dranken.

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan het u nog tot 4 december 2020 om de premie online aan te vragen. Bij uw aanvraag moet u volgende bijlagen voegen:

 • Een bankattest (of recent bankuittreksel) betreffende een Belgische zichtrekening van de onderneming

 • Een recto-versofoto van de identiteitskaart van de persoon die het formulier heeft ondertekend
]]>
<![CDATA[Procedure hoog risico contact]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/procedure-hoog-risico-contact Tue, 01 Dec 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/procedure-hoog-risico-contact Wat moet u doen als u of één van uw werknemers in nauw contact is geweest met iemand die het coronavirus heeft? De richtlijnen zijn in de loop van de epidemie al enkele keren gewijzigd. Dit is de meest recente stand van zaken.

Wie een hoog-risico contact heeft gehad met een besmet persoon moet sowieso in quarantaine. In de volgende gevallen spreken we over een hoog-risico contact:

 • een contact dat langer dan 15 minuten duurde op minder dan 1,5 meter, bijvoorbeeld in een gesprek;
 • zich meer dan 15 minuten in dezelfde gesloten ruimte bevonden hebben met een besmet persoon;
 • direct fysiek contact met een besmet persoon;
 • direct contact met  excreties of lichaamsvloeistoffen van een besmet persoon;
 • reizen in eender welk transportmiddel binnen twee zitplaatsen in eender welke richting met een besmet persoon.

Het quarantaine-attest voor de werkgever kan worden gedownload via www.mijngezondheid.be. Vond de besmetting op de werkvloer plaats, dan zal de arbeidsarts een testvoorschrift uitschrijven.

Het hoog-risicocontact wordt vervolgens gecontacteerd door een medewerker van contactopvolging en ontvangt een 16-delige code per SMS waarmee hij een afspraak kan maken in een plaatselijk testcentrum. Ook dat kan via de website mijngezondheid.be.

Zonder klachten wordt de test afgenomen op de zevende dag na het hoog-risico contact. Is de test negatief, dan stopt de quarantaine, maar moet de persoon wel nog 14 dagen waakzaam zijn voor mogelijke klachten. Blijkt de test positief, dan moet de persoon voor zeven dagen in isolatie. Treden in de loop van de eerste zeven dagen al klachten op, dan wordt de test vroeger afgenomen. Bij een positieve test volgt ook hier een isolatie van zeven dagen, bij een negatieve test een quarantaine van tien dagen gevolgd door vier dagen van verhoogde waakzaamheid. ]]>
<![CDATA[Overmacht dan toch niet gelijkgesteld voor ecocheques]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/overmacht-dan-toch-niet-gelijkgesteld-voor-ecocheques Tue, 01 Dec 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/overmacht-dan-toch-niet-gelijkgesteld-voor-ecocheques De al dan niet gelijkstelling van de periode van tijdelijke werkloosheid voor de ecocheques leidde de voorbije weken tot enige discussie. Het paritair comité hakte de knoop door: tijdelijke werkloosheid wordt niet gelijkgesteld.

De cao voor de ecocheques in pc 302 verwijst voor de gelijkstellingen expliciet naar de vakantieregeling. Daarin werden naar aanleiding van de covid-19-epidemie de dagen tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld. Toezicht op de Sociale Wetten oordeelde daarom dat deze gelijkstelling ook voor de ecocheques in pc 302 gold.

De voorzitter van het pc 302 kondigde vorige week echter aan dat het paritair comité beslist heeft tot de niet-gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor wat de ecocheques betreft.

Lees ook:
Tijdelijke werkloosheid en de ecocheques
]]>
<![CDATA[Uitstel van betaling RSZ, de deadline nadert]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uitstel-van-betaling-rsz-de-deadline-nadert Wed, 18 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uitstel-van-betaling-rsz-de-deadline-nadert Eén van de eerste ondersteuiningsmaatregelen die na de lockdown van maart werden genomen was een uitstel van betalingen zonder intresten of boetes van de RSZ-bijdragen van het eerste en tweede kwartaal en van de vakantiegelden voor arbeiders. De betaaltermijn hiervoor loopt binnenkort af.

Tegen 15 december moet de betaling van uw openstaande facturen bij de RSZ zijn toegekomen. Om u hieraan te herinneren stuurde de RSZ onlangs een bericht naar uw e-Box met het nog openstaande bedrag. Wie geen e-Box heeft kreeg het per post.

De e-Box centraliseert alle officiële communicatie tussen ondernemingen en overheidsinstellingen in één beveiligde elektronische brievenbus. Via e-Box ontvangt u documenten (pdf) en berichten van de federale instellingen. Deze elektronische brievenbus is bi-directioneel, waardoor u rechtstreeks kunt antwoorden op het ontvangen bericht. Op termijn zal het ook mogelijk worden om zelf berichten en documenten te versturen naar de e-Box van de overheidsdiensten. Zo gebeurt de communicatie met de federale instellingen op een handige, snelle en veilige manier.

Hebt u uw e-Box nog nooit gebruikt, lees dan eerst de korte handleiding en u kan meteen aan de slag.
]]>
<![CDATA[OAO- en stageovereenkomsten tijdens corona-overmacht]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/oao-en-stageovereenkomsten-tijdens-corona-overmacht Wed, 18 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/oao-en-stageovereenkomsten-tijdens-corona-overmacht Het paritair comité voor de horeca (PC 302) nam recent een standpunt in over het opleiden op de werkvloer van jongeren met een stageovereenkomst of een OAO-overeenkomst (alternerend leren). Die wijkt af van de algemene regels voor leerlingen en stagiairs.

De opleiding van deze jongeren kan in horeca-ondernemingen slechts worden voortgezet als aan volgende twee voorwaarden gelijktijdig is voldaan:

 1. De leermeester is aanwezig;
 2. Er is geen tijdelijke werkloosheid voor werknemers die in dezelfde afdeling als de leerling werken, waarbij slechts een onderscheid wordt gemaakt tussen vier mogelijke afdelingen, nl. zaal, keuken, administratie of kamerdiensten.

De horeca vormt hiermee een uitzondering op de algemene regel die stelt dat jongeren hun leerovereenkomst verder mogen blijven uitvoeren zolang dit geen vervanging betekent van werknemers in tijdelijke werkloosheid.

Hebt u zo’n jongere in een afdeling waarin minstens één werknemer op tijdelijke werkloosheid staat, onderbreek dan meteen de stage of opleiding. In het geval van een stageovereenkomst, verbreekt u die in overleg met de school. Betreft het een OAO-overeenkomst, dan schorst u die door de jongere op tijdelijke werkloosheid te plaatsen. U mag in deze afdeling vanzelfsprekend ook geen nieuwe stagiairs of leerlingen aannemen.

Voor Beroepsinlevingsstages (BIS) volgt men dezelfde redenering. Stagiairs zijn geen werknemers en kunnen bijgevolg niet op tijdelijke werkloosheid worden geplaats. U schorst hun overeenkomst door hen gewettigd afwezig te laten. Tijdens de schorsing is de werkgever geen stagevergoeding verschuldigd. Afhankelijk van de individuele situatie zal de stagiair al dan niet op een uitkering kunnen terugvallen. Na afloop van de periode van tijdelijke werkloosheid in uw onderneming mag u de stage gewoon verderzetten. De periode van schorsing telt niet mee voor de totale duur van de stage. De BIS-overeenkomst en de dimona moeten wel worden verlengd.]]>
<![CDATA[Deel uw collectieve sluiting voor 2021 vóór het einde van het jaar mee]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/deel-uw-collectieve-sluiting-voor-2021-voor-het-einde-van-het-jaar-mee Wed, 18 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/deel-uw-collectieve-sluiting-voor-2021-voor-het-einde-van-het-jaar-mee Terwijl u momenteel vooral op een spoedige heropening zit te wachten, mag u niet vergeten om ook al even na te denken over eventuele collectieve sluitingsperiodes in 2021. Doe dit bij voorkeur vóór het einde van dit jaar. Er zijn ook een aantal zaken waarmee u bij collectief verlof rekening moet houden.

Vakantiedagen worden in de meeste gevallen individueel gekozen door de werknemer. Maar u kan er als werkgever ook voor kiezen om al uw personeel op dezelfde dag of dagen vakantie te laten nemen. In dat geval spreken we van “collectief verlof”.

Voorziet u collectieve sluitingsperiode(s) voor 2021 of wenst u ergens “de brug te maken”, lees dan even waar u op moet letten vooraleer u dit zomaar eenzijdig oplegt.

Vakantie kan immers nooit eenzijdig, noch door de werkgever, noch door de werknemer worden opgelegd. Er is dus steeds een akkoord nodig tussen beide partijen en dat geldt zowel voor individuele als voor collectieve vakantie.Hebt u geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, zoals de meeste horecazaken, dan regelt u dit akkoord rechtstreeks met uw werknemers.

Hoewel er geen datum bepaald is vóór dewelke u dit moet doen, doet u dit toch best vóór het einde van dit jaar. Soms raadt men zelfs aan om dit vóór 15 december te regelen, net zoals bij de collectief te recupereren feestdagen. Hoe langer u wacht, hoe meer kans immers dat iemand niet akkoord zal gaan met de voorgestelde periode. Bovendien vergemakkelijkt het ook de planning van de overige vakantiedagen.

De overeengekomen datums voegt u als een bijlage toe aan het arbeidsreglement die u na vijftien dagen uitgehangen te hebben registreert via arbeidsreglement.belgie.be.

Volgt u deze procedure niet, dan zal u met elk van uw werknemers alsnog een (schriftelijk) individueel akkoord moeten sluiten.

De jaarlijkse vakantie kan uiteraard nooit langer zijn dan de maximale wettelijke vakantie van vier weken. Tenzij u er ook feestdagen en recuperatiedagen in het kader van de grote flexibiliteit zou bij betrekken. Recuperatiedagen in het kader van de grote flexibiliteit kan u als werkgever wel eenzijdig inplannen, op voorwaarde dat u uw planning tijdig kenbaar maakt.

Werknemers die over onvoldoende vakantiedagen beschikken kunnen, in sommige gevallen, aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering tijdens de collectieve sluiting. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer in de loop van het jaar bij u in dienst treedt en zijn vakantiedagen al volledig of gedeeltelijk heeft opgenomen. Of wanneer de werknemer tijdens het vorige jaar onvoldoende vakantiedagen heeft opgebouwd. In dat geval kan de werknemer tijdens de periode van collectieve sluiting op tijdelijke werkloosheid gesteld worden. De tijdelijke werkloosheid mag echter nooit het gevolg zijn van de vrije keuze van de werknemer. Zo zal hij zijn vakantiedagen steeds eerst moeten opnemen tijdens de periode van collectieve vakantie.]]>
<![CDATA[Tijdelijke werkloosheid en de ecocheques]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-en-de-ecocheques Wed, 18 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-en-de-ecocheques In december zal u naar jaarlijkse gewoonte de ecocheques moeten bestellen voor uw werknemers. Voortaan zullen dat niet langer de envelopjes met papieren cheques zijn, maar een elektronische betaalkaart. En welk effect heeft de tijdelijke werkloosheid op het bedrag van de cheques?

Wat zijn ecocheques alweer?
Ecocheques werden in 2009 ingevoerd ter verhoging van de koopkracht. Met deze cheques kunnen uw werknemers ecologische producten en diensten aankopen, zoals spaar- en ledlampen, planten, biologische producten met EU-logo, wasmachines, koelkasten en diepvriezers met A++-label, isolatiemateriaal, zonnepanelen en regenwatertanks, maar ook fietsen of zelfs een treinticket naar Londen of Parijs, al zal dat laatste niet voor de eerstvolgende maanden zijn.

Wie heeft recht op welk bedrag?
In het paritair comité van de horeca hebben alle werknemers, zowel vasten, extra’s als flexi’s recht op ecocheques. Zelfs de werknemers die in de loop van het jaar uit dienst zijn gegaan. Alleen voor studenten zijn er geen ecocheques.

Hoeveel u moet betalen hangt af van hoeveel uw werknemers gewerkt hebben tussen 1 december 2019 en 30 november 2020. Een voltijdse werknemer die tijdens gans deze periode voltijds werkte, krijgt 250 € aan ecocheques. Voor werknemers die minder werkten, omdat ze maar een deel van die periode in dienst waren, omdat ze deeltijds zijn of omwille van bepaalde afwezigheden, wordt een prorata berekend op basis van hun prestaties.

Corona  UPDATE 01/12/20
Voor de horeca worden tijdelijke werkloosheid overmacht en tijdelijke werkloosheid om economische redenen tijdens deze periode uiteindelijk toch NIET gelijkgesteld met normale prestaties. 

Kleine bedragen
Voor bedragen onder de 10 euro hebt u de keuze: ecocheques bestellen of de waarde als een brutobedrag uitbetalen. Kiest u voor het bruto, dan moet u het bedrag weliswaar vermenigvuldigen met 1,5. Op dat brutobedrag betaalt u vanzelfsprekend patronale bijdragen, de werknemer betaalt er belastingen en RSZ op. Het is dus zeker niet voordeliger.

Elektronische cheques
De papieren ecocheque zoals we die al jaren kennen loopt op zijn laatste benen. Geen van de drie providers zal vanaf 2021 nog papieren cheques maken. Monizze bood al langer enkel elektronische cheques aan, Sodexho haalde vanaf 1 september de papieren cheques uit haar aanbod en Edenred stopt er op het einde van het jaar mee. Voor werknemers die al een maaltijdcheque-kaart hebben bij de provider waar u de ecocheques bestelt, wordt het bedrag gewoon op die kaart bijgeschreven. Dat geldt ook voor werknemers die al een kaart zouden hebben van een vorige werkgever. Voor de andere werknemers zal u eerst een kaart moeten bestellen.]]>
<![CDATA[FAVV stelt horecazaken vrij van jaarlijkse bijdrage]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/favv-stelt-horecazaken-vrij-van-jaarlijkse-bijdrage Thu, 12 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/favv-stelt-horecazaken-vrij-van-jaarlijkse-bijdrage Voor 2020 zal de jaarlijkse bijdrage aan het FAVV worden kwijtgescholden. Dat meldt het agentschap vandaag op zijn website.

Op 13/11/2020 wordt in het Belgisch Staatsblad het wetsontwerp gepubliceerd dat horecazaken en ambulante bedrijven vrijstelt van de betaling van de jaarlijkse bijdrage aan het FAVV voor het jaar 2020. Dit ontwerp werd genotificeerd aan de Europese instanties en goedgekeurd door de gezondheidscommissie van de Kamer en de plenaire vergadering. De vrijstelling zal meteen van kracht zijn.

Concreet kan het FAVV nu de nodige stappen nemen om bedrijven persoonlijk op de hoogte te brengen van deze vrijstelling en anderen die deze bijdrage voor 2020 al spontaan hebben betaald , te crediteren of terug te betalen.

De bijdrage aan het FAVV varieert per onderneming van 49,24 tot 3.433,82 euro. Het bedrag is afhankelijk van de activiteit, de omvang van de zaak en het aantal werknemers.

De vrijstelling van de heffing vormt een aanvulling op andere maatregelen die het FAVV eerder nam voor de sector:

• Take away: Horecazaken die een toelating van het FAVV bezitten kunnen tijdelijk traiteurdiensten aanbieden en maaltijden bij klanten thuis leveren zonder dat daar een aparte registratie voor nodig is. Wel wordt aan hen gevraagd om alle nodige maatregelen te nemen om wachtrijen te voorkomen.

• Autocontrolesystemen van bedrijven: De uiterste datum voor het opnieuw bekomen van de validatie van het autocontrolesysteem wordt aangepast. Deze verlenging loopt tot 31/03/2021 en is van toepassing op alle sectoren.

• Aangepaste checklist: in deze periode blijven de controles essentieel. In de distributiesector (take away, winkels,…) wordt tijdelijk een aangepaste checklist gehanteerd. Dit wil zeggen dat de medewerkers van het Agentschap zich vooral focussen op de aspecten van voedselveiligheid en de controle op documenten wordt beperkt. Het doel van deze checklist light is om de controle ter plaatse zo kort mogelijk te houden.]]>
<![CDATA[RSZ-compensatieregeling 3de kwartaal wordt steeds concreter]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/rsz-compensatieregeling-3de-kwartaal-wordt-steeds-concreter Thu, 12 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/rsz-compensatieregeling-3de-kwartaal-wordt-steeds-concreter De RSZ geeft op haar website meer  informatie over de compensatieregeling m.b.t. de vrijstelling van rsz-bijdragen voor het derde kwartaal. De informatie is voorlopig nog onder voorbehoud. Een wetsontwerp dat deze aangelegenheid regelt, wordt op dit ogenblik behandeld in de Kamer. Op de RSZ-website zal u ook zelf kunnen nagaan of u in aanmerking komt voor de premie.

De compensatie die oorspronkelijk enkel voor de horeca- en evenementensector bedoeld was, werd inmiddels uitgebreid naar alle werkgevers uit de privésector die verplicht moesten sluiten als gevolg van de ministeriële besluiten van 28 oktober en 1 november 2020 of die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen. 

De premie stemt overeen met het bedrag van de netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd voor het derde kwartaal 2020. D.w.z. dat u rekening moet houden met eventuele kortingen en verminderingen en dat ook de persoonlijke bijdragen, de bijdrage jaarlijkse vakantie en de bijzondere bijdragen die van sector tot sector kunnen verschillen hier niet voor meetellen.

De premie zal berekend worden in twee fases:

1. Er wordt een voorlopige premie toegekend die wordt berekend op basis van de aangiften van het eerste kwartaal 2020. De RSZ houdt rekening met de gegevens die zijn aangegeven op datum van 16 november 2020.

2. Als de aangiften voor het derde kwartaal binnen zijn, wordt de bijdrage voor dat kwartaal berekend en vergeleken met het bedrag van de voorlopige premie.

• Is de bijdrage voor het derde kwartaal lager dan de voorlopige premie, dan behoudt de werkgever de voorlopige premie.
• Is het bedrag hoger dan de voorlopige premie, dan wordt het verschil toegekend.

Ondernemingen die in het eerste kwartaal nog niet actief waren als werkgever, krijgen geen voorlopige premie, maar wel de definitieve premie op basis van het derde kwartaal.

Op de website van de RSZ kan u zelf nagaan of u in aanmerking komt voor de premie. In de loop van deze maand zal de RSZ de voorlopige premie berekenen en storten op de RSZ-rekening van de werkgever. Het zal dus in de eerste plaats worden gebruikt om eventuele RSZ-schulden af te lossen. Het bedrag wordt aan de werkgevers meegedeeld via de e-Box Ondernemingen. Indien het bedrag van de aangegeven bijdragen in het derde kwartaal hoger is dan het bedrag van de bijdragen in het eerste kwartaal, dan wordt het verschil begin 2021 op de RSZ-rekening van de werkgever gestort.

Eindejaarspremie
Het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca dat instaat voor de uitbetaling van de eindejaarspremie zal een eenmalige subsidie van 167.000.000 euro ontvangen voor de tussenkomst in de betaling van de jaarlijkse premie. De dagen tijdelijke werkloosheid zijn in pc 302 namelijk gelijkgesteld voor de eindejaarspremie. Op de exacte berekeningswijze van de tussenkomst is het voorlopig nog even wachten.]]>
<![CDATA[Herinnering: niet-opgenomen vakantiedagen worden aangerekend op RVA-uitkering]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/herinnering-niet-opgenomen-vakantiedagen-worden-aangerekend-op-rva-uitkering Tue, 10 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/herinnering-niet-opgenomen-vakantiedagen-worden-aangerekend-op-rva-uitkering Werknemers die op tijdelijke werkloosheid zijn geplaatst, moeten alsnog al hun vakantiedagen opnemen vóór het einde van het jaar, anders lopen zij het risico dat zij een deel van hun uitkering zullen moeten terugbetalen. Het feit dat de lockdown wel eens tot het einde van het jaar zou kunnen duren, verandert daar voorlopig niets aan.

Moet een werknemer eerst zijn of haar verlof opnemen vooraleer op tijdelijke werkloos overmacht te kunnen worden gesteld? Wat zegt de RVA:

“De werknemer moet niet eerst zijn verlofdagen opnemen vooraleer hij tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht. Indien de werknemer dat vrijwillig doet, dan kan hij voor de dagen waarop hij verlof neemt, niet tijdelijk werkloos worden gesteld.
Tijdelijke werkloosheid is ook niet mogelijk op ‘geplande’ vakantiedagen.
Opgelet! U moet echter gedurende het jaar en uiterlijk in december wel alle betaalde verlofdagen opnemen waarop u recht hebt. Doet u dat niet, dan kunnen er voor het saldo van die verlofdagen geen uitkeringen als tijdelijk werkloze worden toegekend.”


We hebben het reeds enkele malen gemeld, werknemers die niet al hun vakantiedagen hebben opgenomen, zullen waarschijnlijk de RVA-uitkering die ze voor die dagen ontvingen moeten terugbetalen. Het gaat hier bovendien om brutobedragen, m.a.w. het nettobedrag dat ze op hun rekening ontvingen vermeerderd met de 15% bedrijfsvoorheffing die daarop berekend wordt. De RVA lijkt dit standpunt niet te zullen wijzigen en dat is ook logisch, arbeiders hebben voor die niet-opgenomen vakantiedagen hun loon reeds ontvangen van de RJV. Voor diezelfde dagen ook nog een uitkering ontvangen zou dubbelop zijn.

Wat kan de werkgever hieraan doen?
Ook in normale omstandigheden moet u er als werkgever op toezien dat uw werknemers al hun wettelijke vakantiedagen binnen het kalenderjaar opnemen. Hoewel in de praktijk zeer gebruikelijk, is het verboden om vakantiedagen over te dragen naar het volgende jaar. De werknemer kan ook geen afstand doen van zijn vakantiedagen. Toch kan een werkgever een werknemer niet verplichten om zijn vakantie op welbepaalde dagen op te nemen. Om aan uw wettelijke plicht te voldoen, kan u als werkgever niet anders dan de werknemer formeel en schriftelijk te wijzen op de verplichting om zijn vakantiedagen voor het einde van het jaar volledig op te gebruiken, zo vermijdt u alvast een eventuele boete.

De werknemer hoeft doorgaans niets te vrezen als hij zijn vakantie niet volledig opneemt, maar dat zou dit jaar dus wel eens anders kunnen zijn. Vermeld het er zeker bij wanneer u uw werknemers nogmaals verzoekt om hun resterende dagen in te plannen, zo zijn zij alvast gewaarschuwd en hoeft u zichzelf niets te verwijten.]]>
<![CDATA[Frauduleuze e-mails FOD Financiën]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/frauduleuze-e-mails-fod-financien Tue, 10 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/frauduleuze-e-mails-fod-financien Met alle steunmaatregelen die de voorbije maanden zijn gelanceerd is het soms moeilijk om door het bos de bomen te blijven zien en daar maken cybercriminelen handig gebruik van. Zo circuleren er momenteel frauduleuze e-mails waarin u uitgenodigd wordt uw bankgegevens te vervolledigen via een opgegeven link.

U kreeg hem misschien ook al, onderstaande mail. De mail viel de voorbije dagen bij meerdere mensen in de mailbox, maar gelijkaardige berichten doen al sinds september de ronde.

Reageer hier niet op en klik in geen geval op de bijgevoegde link. Echte mails van de FOD Financiën herkent u aan het e-mailadres @minfin.fed.be.

Geachte heer/mevrouw,

Op 16 oktober heeft de overheid besloten om elk huishouden een bedrag van €202,68 toe te kennen ter compensatie van uw energie en waterfactuur.
Ter identificatie en controle is het van belang om een verificatie na te gaan om dit proces te vervolledigen. Vervolgens zal u het bedrag binnen enkele werkdagen ontvangen.
Wat heeft u hiervoor nodig?
- Bankkaart
- Kaartlezer
Via de onderstaande link kunt u het verificatie proces terugvinden.
Tweede golf covid-19 compensatie
Let op: Indien u de verificatie niet juist heeft volbracht, hebt u geen recht op een compensatie.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Federale Overheidsdienst Financiën
]]>
<![CDATA[Wie nog op kantoor werkt zal voortaan een attest van zijn werkgever moeten kunnen voorleggen]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wie-nog-op-kantoor-werkt-zal-voortaan-een-attest-van-zijn-werkgever-moeten-kunnen-voorleggen Tue, 10 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/wie-nog-op-kantoor-werkt-zal-voortaan-een-attest-van-zijn-werkgever-moeten-kunnen-voorleggen Telewerk is sinds maandag 2 november niet langer aanbevolen, maar verplicht waar mogelijk. Werknemers die toch op de werkplek aanwezig moeten zijn, zullen dit in geval van een inspectie met een attest van de werkgever moeten kunnen aantonen.

Voor sommige functies is het duidelijk dat de werknemer ze niet vanop afstand kan doen. Als u open bent voor take away bijvoorbeeld. Maar wat met uw administratief bediende, moet die op kantoor aanwezig zijn? Alleen als het echt  niet anders kan én wanneer u alle veiligheidsmaatregelen, zoals het regelmatig verluchten van de ruimte en de regels rond social distancing, in acht kan nemen, mag het. De werknemer in kwestie zal bij een inspectie wel een attest moeten kunnen voorleggen dat die noodzakelijke aanwezigheid bevestigt. Ook elk ander bewijsstuk is toegelaten.

De inspectiediensten zullen controles uitoefenen op het verplichte thuiswerk. ]]>
<![CDATA[Tijdelijke werkloosheid: Opnieuw naar de vereenvoudigde procedure voor alle sectoren]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-opnieuw-naar-de-vereenvoudigde-procedure-voor-alle-sectoren Tue, 10 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/tijdelijke-werkloosheid-opnieuw-naar-de-vereenvoudigde-procedure-voor-alle-sectoren De federale regering heeft op 6 november beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers. Meteen werd ook de duur van de “corona-overmacht" met drie maanden verlengd.

Vereenvoudigde procedure
Vanaf 1 oktober 2020 kan elke tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Voor werkgevers uit paritair comité 302, de horeca, verandert er niets. Voor hen, samen met een lijst van andere sectoren, geldt deze regeling sinds maart zonder onderbreking. Werkgevers uit sectoren die niet als uitzonderlijk hard getroffen erkend waren moesten vanaf 1 september gebruik maken van het minder flexibele systeem van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Het overstappen van het ene systeem naar het ander kan zonder verdere formaliteiten. Werkgevers hoeven ook geen controlekaart C3.2A meer af te leveren aan de werknemer, zoals dat bij economische werkloosheid het geval is. De werknemer moet ook niet langer in het bezit zijn van een controlekaart C3.2A. Werknemers die voor het eerst een uitkering aanvragen moeten daarvoor het vereenvoudigde formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA gebruiken dat beschikbaar is op de websites van de uitbetalingsinstellingen (HVW of vakbonden). Dit geldt ook voor horeca-werknemers.

De vereenvoudigde procedure is er zowel voor arbeiders als voor bedienden.

Andere motieven te wijten aan het corona-virus
Werknemers kunnen ook om andere dan economische redenen tijdelijk werkloos gesteld worden wegens corona-overmacht. Dat is bijvoorbeeld het geval voor:
 • Werknemers die niet ziek zijn, maar thuis moeten blijven wegens quarantaine. Deze werknemers moeten hiervoor een quarantaine-attest kunnen voorleggen.
 • Werknemers die niet kunnen werken omdat de crèche, de school of het opvangcentrum gesloten is omwille van corona-maatregelen. Deze werknemers moeten hiervoor een attest van de instelling kunnen voorleggen.
 • Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind dat in quarantaine moet.

Verleningen vereenvoudigde procedure
De vereenvoudigde procedure wordt verlengd tot en met 31 maart 2021. Gedurende deze periode bedraagt de werkloosheidsuitkering voor alle werknemers in corona-overmacht 70% van hun gemiddeld begrensd loon (waarbij de grens ligt op 2.745,76 euro bruto/maand) plus het supplement van 5,63 euro per dag.
Tot 31 maart 2021 wordt op deze uitkering ook de verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden. Let wel, de eindbelasting wordt nog steeds berekend op het totale jaarlijkse inkomen. Hou er rekening mee dat de afrekening van de personenbelasting hierdoor hoger kan zijn dan normaal.]]>
<![CDATA[Uw eindejaarschecklist om 2020 correct af te sluiten]]> http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uw-eindejaarschecklist-om-2020-correct-af-te-sluiten Wed, 04 Nov 2020 12:00:00 GMT http://www.horecaismijnpassie.be/blog/detail/uw-eindejaarschecklist-om-2020-correct-af-te-sluiten Omdat wij ook weten dat u niet steeds de tijd hebt om al onze artikels tot in de puntjes te lezen, stelden we een beknopte eindejaarschecklist voor u op als houvast. Tien vragen, sommige actueel of eigen aan de tijd van het jaar, andere typische dooddoeners bij een inspectie. Goed op tijd, zodat u nog kan rechttrekken wat krom is.

Hebt u liever dat wij uw personeelsadministratie eens nauwkeurig onder de loupe nemen? Met onze audit brengen wij u op een vlotte en betaalbare manier weer helemaal up to date. 

- Hebben al uw werknemers al hun vakantiedagen opgenomen of ingepland?
- Hebben al uw werknemers hun feestdagen en/of recuperatiefeestdagen opgenomen?
- Voorziet u een collectieve sluiting in 2021?
- Indien u gebruik maakt van de netto overuren, laat u al uw voltijders halfjaarlijks het document vrijwillige overuren tekenen?
- Beschikt u voor elke flexi-jobber over een ondertekende raamovereenkomst?
- Zijn al uw studentenovereenkomsten ondertekend?
- Is uw arbeidsreglement nog up to date?
- Hebt u uw bewakingscamera’s – ook de bestaande – al geregistreerd in het kader van de camerawet?
- Hebt u al uw ecocheques van 2020 uitgedeeld? (En vergeet ook niet om binnenkort nieuwe te bestellen)

Hoe goed scoorde u op bovenstaande checlist? Personeels- en loonadministratie is inderdaad een vrij complexe materie. Zeker in de horeca is er de voorbije jaren op dat vlak heel wat veranderd. Een check-up van uw concrete situatie is daarom vaak geen overbodige luxe.

Met de HR-audit keert Horecafocus Management uw volledige loon- en personeelsbeheer binnenstebuiten. Na een uitgebreide controle ter plaatse (zo gauw het weer mag), ontvangt u een handig rapport met uw pluspunten, werkpunten en tekortkomingen, dat we samen met u bespreken. Op die manier voorkomt u onaangename verrassingen en onnodige boetes en misschien kan u hier en daar zelfs nog iets besparen.

Prijs van een audit:     tot 10 vaste werknemers:      €1.850
                                    tot 20 vaste werknemers:      €2.600
                                    > 20 vaste werknemers:        offerte

Maakt u gebruik van de KMO-portefeuille van de Vlaamse overheid, dan krijgt u automatisch 30% korting op dit bedrag. 

Bel (03/201.21.00) of mail ( info@horecafocus.be) ons voor meer informatie.]]>